ZTE | BLADE G | User manual | ZTE BLADE G Uputstvo za upotrebu

ZTE BLADE G Uputstvo za upotrebu
ZTE Blade G
WCDMA/GSM mobilni
telefon
Uputstvo za upotrebu
1
O ovom uputstvu
Zahvaljujemo vam na izboru ZTE mobilnog
uređaja. Da biste što bolje očuvali uređaj, molimo vas da pročitate ovo uputstvo i sačuvate
ga za buduću upotrebu.
Autorska prava
Autorska prava © 2013 ZTE CORPORATION.
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove publikacije ne sme se citirati,
reprodukovati, prevoditi ili koristiti u bilo kom
obliku ili na bilo kakav način, elektronski ili
mehanički, uključujući i fotokopiranje i mikrofilmovanje, bez prethodne pismene dozvole
ZTE Corporation.
Obaveštenje
ZTE Corporation zadržava pravo da izvrši
izmene u pogledu ispravljanja štamparskih
grešaka ili ažuriranja tehničkih podataka u
ovom uputstvu bez prethodnog obaveštenja.
Ovo uputstvo je napravljeno uz maksimalan napor da se obezbedi tačnost njegovog
sadržaja. Međutim, sve izjave, informacije i
preporuke koje su u njemu sadržane ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije, bilo eksplicitne ili podrazumevane. Molimo da pogledate
poglavlje Za vašu bezbednost kako biste bili
sigurni da telefon koristite na ispravan i bezbedan način.
2
Za naše korisnike smart terminalnih uređaja
nudimo mogućnost samoposluživanja.
Molimo posetite zvanični ZTE veb sajt (na
www.zte.com.cn ) za više informacija o
samoposluživanju i o podržanim modelima.
Informacije na veb sajtu imaju prednost.
Odricanje odgovornosti
ZTE Corporation se eksplicitno odriče svake
odgovornosti za kvarove ili oštećenja koja
nastanu usled neovlašćenih izmena softvera.
Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Sadržaj u ovom uputstvu može da se
razlikuje od stvarnog proizvoda ili softvera.
Trgovačke marke
ZTE i logotipi ZTE su trgovačke marke ZTE
Corporation.
Google i Android su trgovačke marke Google,
Inc.
Tr g o v a č k a m a r k a B l u e t o o t h ® i l o g o t i p i
vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc.
i svako korišćenje tih trgovačkih marki od
strane ZTE Corporation odobreno je licencom.
Logotip microSD
je trgovačka marka
SD Card Association. Ostale trgovačke marke
i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih
vlasnika.
Br. verzije: R1.0
Izdanje od: 2013.3.20
3
Sadržaj
Početak.............................................. 10
Upoznavanje sa telefonom..................... 10
Upoznavanje tastera...............................11
Ubacivanje SIM kartice i microSD
kartice..................................................... 12
Punjenje baterije.................................... 13
Uključivanje/isključivanje........................ 14
Ponovno pokretanje telefona................. 14
Zaključavanje/otključavanje ekrana i
tastera.................................................... 15
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir.... 16
Upoznavanje sa početnim ekranom....... 17
Personalizovanje.............................. 19
Promena jezika sistema......................... 19
Podešavanje datuma i vremena............. 19
Promena melodije zvona i zvuka
obaveštenja............................................ 19
Uključivanje/Isključivanje zvukova pri
dodiru..................................................... 20
Podešavanje jačine zvuka...................... 20
Primena novih pozadina......................... 20
Promena osvetljenosti ekrana................ 21
Zaštita vašeg telefona pomoću
zaključavanja ekrana.............................. 21
4
Upoznavanje sa osnovnim
stvarima............................................. 23
Praćenje statusa telefona....................... 23
Upravljanje obaveštenjima..................... 24
Upravljanje prečicama i vidžetima.......... 27
Unos teksta............................................ 28
Uređivanje teksta................................... 30
Otvaranje aplikacija i prebacivanje s
jedne na drugu....................................... 32
Povezivanje sa mrežama i
uređajima.......................................... 33
Povezivanje sa mobilnim mrežama........ 33
Povezivanje sa Wi-Fi mrežama.............. 35
Povezivanje sa Bluetooth uređajima...... 36
Povezivanje sa računarom preko
USB-a..................................................... 38
Telefonski pozivi............................... 41
Pozivanje i prekidanje poziva................. 41
Prihvatanje ili odbijanje poziva............... 42
Rad sa evidencijom poziva.................... 42
Pozivanje vaših kontakata...................... 43
Preslušavanje govorne pošte................. 44
Korišćenje opcija tokom poziva.............. 45
Podešavanja poziva............................... 46
5
Kontakti............................................. 49
Provera detalja o kontaktu..................... 49
Dodavanje novog kontakta..................... 49
Uvoz, izvoz i deljenje kontakata............. 50
Pronalaženje kontakata.......................... 51
Izmena kontakata................................... 52
Nalozi................................................. 53
Dodavanje ili brisanje naloga................. 53
Konfigurisanje opcija sinhronizacije
naloga.................................................... 54
E-pošta.............................................. 56
Podešavanje prvog naloga e-pošte........ 56
Provera poruka e-pošte.......................... 56
Odgovaranje na poruku e-pošte............. 57
GmailTM ............................................. 59
Otvorite Primljene poruke Gmail-a......... 59
Prebacivanje na drugi nalog................... 59
Pisanje i slanje poruke........................... 60
Rad sa primljenim prilozima................... 60
Promena podešavanja Gmail-a.............. 61
Razmena poruka............................... 62
Otvaranje ekrana Poruke....................... 62
Slanje tekstualne poruke........................ 62
Slanje multimedijalne poruke................. 63
Odgovaranje na poruke koje primite...... 63
6
Brisanje poruke ili prepiske.................... 64
Promena podešavanja za razmenu
poruka.................................................... 64
Kalendar............................................ 65
Prikaz vaših kalendara i događaja......... 65
Kreiranje događaja................................. 65
Promena podešavanja Kalendara.......... 66
Pregledač.......................................... 67
Otvaranje Pregledača............................ 67
Navigacija u okviru otvorene stranice.... 68
Istovremeno korišćenje više jezičaka..... 69
Preuzimanje datoteka............................ 70
Promena podešavanja Pregledača........ 70
Mape, Navigacija, Mesta i Latitude. 71
Aktiviranje lokacijskih servisa................. 71
Kako da saznate gde se nalazite........... 71
Pronalaženje lokacije............................. 71
Kamera.............................................. 73
Snimanje fotografije............................... 73
Prilagođavanje podešavanja kamere..... 74
Snimanje video zapisa........................... 76
Prilagođavanje podešavanja
kamkordera............................................ 77
Galerija.............................................. 79
Otvaranje galerije................................... 79
7
Rad sa albumima................................... 79
Muzika............................................... 80
Kopiranje muzičkih datoteka na
vaš telefon.............................................. 80
Pregled vaše muzičke biblioteke............ 81
Reprodukcija muzike.............................. 81
Video plejer....................................... 83
Otvaranje biblioteke video snimaka....... 83
Reprodukovanje i upravljanje video
snimcima................................................ 83
FM Radio .......................................... 84
Skeniranje i memorisanje kanala........... 84
Slušanje FM radija................................. 85
Ostale aplikacije............................... 86
Alarm...................................................... 86
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje...... 86
Preuzimanja........................................... 87
Menadžer datoteka................................ 87
Full Share............................................... 87
Ažuriranje softvera................................. 89
YouTube................................................. 90
Play prodavnica................................ 91
Pregledanje i pretraživanje aplikacija..... 91
Preuzimanje i instaliranje aplikacija....... 91
Upravljanje preuzimanjima..................... 92
8
Podešavanja..................................... 93
Nadograđivanje softvera telefona... 94
Rešavanje problema........................ 95
Za vašu bezbednost....................... 102
Opšte bezbednosne odredbe............... 102
Izloženost radio-frekvenciji (RF)........... 103
Odvraćanje pažnje............................... 106
Rukovanje proizvodom......................... 106
Bezbednosne mere koje se odnose
na struju................................................111
Radio-frekvencijske smetnje.................112
Eksplozivna okruženja..........................114
Izjava o RoHS usaglašenosti..........115
Odlaganje isluženog uređaja..........116
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
SA PROPISIMA EZ...........................117
079584505499
9
Početak
Upoznavanje sa telefonom
10
Upoznavanje tastera
Taster
Funkcija
• Pritisnite i zadržite da
biste uključili ili isključili
režim rada u avionu,
isključili telefon,
ponovo ga pokrenuli
ili omogućili nečujni
režim rada, režim vibri-
Taster za
uključivanje
ranja ili zvuk.
• Pritisnite da bi vaš
telefon prešao u režim
mirovanja (Sleep
mode).
• Pritisnite da bi se vaš
telefon „probudio“.
• Pritisnite i zadržite
oko 8 sekundi da biste
ponovo pokrenuli telefon.
Taster jačine
zvuka
Pritisnite i zadržite bilo
koji kraj tastera da biste
pojačali ili utišali zvuk.
11
Dodirnite da biste se vratili na početni ekran iz bilo
koje aplikacije ili ekrana.
Tasteri na
ekranu
Dodirnite da biste otišli na
prethodni ekran.
Dodirnite da biste videli
aplikacije koje ste nedavno koristili.
Ubacivanje SIM kartice i microSD
kartice
Isključite telefon pre ubacivanja ili zamene
SIM kartice. MicroSD kartica može da se ubaci ili izvadi dok je telefon uključen. Isključite
microSD karticu pre nego što je izvadite.
1. Skinite zadnju masku.
2. Držite SIM karticu sa zasečenim uglom
okrenutim kao na slici i ubacite je u držač
kartice.
12
3. Držite svoju microSD karticu sa metalnim
kontaktima okrenutim nadole i ugurajte je.
NAPOMENA: Neke aplikacije mogu da
zahtevaju micro SD karticu da bi mogle normalno da rade, ili mogu da čuvaju određene
podatke na njoj. Stoga je preporučljivo da
držite micro SD karticu u telefonu i da je ne
vadite ili menjate bez potrebe.
4. Ponovo utisnite masku na njeno mesto,
dok se ne zabravi.
Punjenje baterije
Kada kupite svoj novi telefon, treba da napunite bateriju.
Ako je preostali kapacitet baterije nizak, na
ekranu će se pojaviti iskačuća poruka. Dok
punite bateriju, na ekranu će biti prikazan
precizan nivo napunjenosti kad god aktivirate
telefon.
UPOZORENJE! Koristite samo punjače i
kablove odobrene od strane ZTE-a. Upotreba
neodobrenog dodatnog pribora može da ošteti
telefon ili da dovede do eksplozije baterije.
OPREZ! Nemojte sami da menjate punjivu bateriju koja je ugrađena u telefon. Bateriju sme
da zameni jedino ZTE ili ovlašćeni ZTE servis.
13
1. Povežite adapter na priključnicu punjača.
Vodite računa da adapter bude ubačen sa
prave strane. Ne uguravajte priključak na
silu u priključnicu punjača.
2. Priključite punjač u standardnu zidnu
utičnicu naizmenične struje. Ako je telefon uključen, na statusnoj traci ćete videti
ikonice punjenja
ili
.
3. Isključite punjač kada se baterija potpuno
napuni.
Uključivanje/isključivanje
•
•
Da biste uključili telefon, pritisnite i
zadržite Taster za uključivanje.
Da biste ga isključili, pritisnite i zadržite
Taster za uključivanje dok se ne pojave
opcije menija. Dodirnite Isključivanje a
zatim OK.
Ponovno pokretanje telefona
Ako se ekran zamrzne ili mu je potrebno
previše vremena da odreaguje, pritisnite Taster za uključivanje i zadržite ga oko 8 sekundi
kako biste ponovo pokrenuli telefon.
14
Zaključavanje/otključavanje
ekrana i tastera
Na vašem telefonu omogućeno je brzo
zaključavanje ekrana i tastera (stavljanje telefona u režim mirovanja) kada ga ne koristite,
kao i ponovno uključivanje i otključavanje
ekrana kada treba da ga koristite.
Za zaključavanje ekrana i tastera:
Da biste brzo isključili ekran i zaključali tastere, pritisnite Taster za uključivanje.
NAPOMENA: Radi štednje baterije, telefon
automatski isključuje ekran posle izvesnog
vremena kada ga odložite neaktivnog. Dok je
ekran telefona isključen, još uvek ćete moći
da primate poruke i pozive.
Za otključavanje ekrana i tastera:
1. Pritisnite Taster za uključivanje da biste
uključili ekran.
2. Dodirnite i zadržite
na sredini ekrana.
NAPOMENA: Ako ste podesili šablon za
otključavanje, PIN ili lozinku za svoj telefon
(pogledajte poglavlje Personalizovanje –
Zaštita vašeg telefona pomoću zaključavanja
ekrana), moraćete da nacrtate šablon ili da
unesete PIN/lozinku da biste otključali ekran.
15
Korišćenje ekrana osetljivog na
dodir
Ekran vašeg telefona osetljiv na dodir
omogućava vam da upravljate telefonom
pomoću raznih vrsta dodirivanja ekrana rukom.
• Dodir
Kada želite da kucate pomoću tastature
na ekranu, izaberite stavke na ekranu
poput aplikacije i ikonica za podešavanje,
ili pritiskajte tastere na ekranu, jednostavno ih dodirujući prstom.
• Dodir i zadržavanje prsta
Da biste otvorili dostupne opcije za neku
stavku (na primer, poruku ili vezu na veb
stranici), dodirnite stavku i zadržite prst na
njoj.
• Prevlačenje prstom ili klizanje prstom
Prevući prstom ili klizati prstom znači brzo
prevući prst po vertikali ili horizontali preko
ekrana.
•
Prevlačenje
Da biste prevukli stavku, pritisnite i
zadržite vaš prst na njoj uz određeni pritisak pre nego što počnete da pomerate
•
prst. Tokom prevlačenja, ne podižite prst
dok ne stignete do željenog položaja.
Sastavljanje prstiju
U nekim aplikacijama (poput Mapa,
Pr e tra živa č a i Gal e ri j e ), mož e t e d a
16
uvećate i da umanjite prikaz stavljanjem
dva prsta zajedno na ekran i njihovim
sastavljanjem (radi umanjivanja) ili rastavljanjem (radi uvećavanja).
•
Rotiranje ekrana
Kod većine ekrana, možete im automatski
promeniti orijentaciju od uspravne do
položene, okretanjem telefona za 90°.
Upoznavanje sa početnim
ekranom
Početni ekran je polazna tačka za aplikacije,
funkcije i menije vašeg telefona. Možete prilagoditi svoj početni ekran dodavanjem ikonica
aplikacija, prečica, direktorijuma, vidžeta i
slično. Vaš početni ekran pruža se izvan polaznog ekrana. Prevucite prstom preko ekrana
ulevo ili udesno da biste prikazali dodatne
ekrane.
Status i
obaveštenja
Vidžet
Pozadina
Prečice
Sve aplikacije
Pretraživač
Telefon
Kontakti
Razmena poruka
17
Dodatni početni ekrani
Početni ekran se ne sastoji samo od prvog
ekrana koji vidite, već imate dodatni prostor za
dodavanje ikonica, vidžeta itd. Jednostavno
prevucite prstom ulevo ili udesno da biste videli dodatne početne ekrane.
Da dodate ili uklonite dodatni početni
ekran:
1. Dodirnite
da biste se vratili na početni
ekran.
2. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu
ekrana i izaberite opciju Izmena ekrana.
3. Dodirnite
da biste dodali još dodatnih
početnih ekrana.
Dodirnite
na sličici da biste uklonili
ekran.
Da podesite raspored dodatnih početnih
ekrana:
1. Dodirnite
da biste se vratili na početni
ekran.
2. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu
ekrana i izaberite opciju Izmena ekrana.
3. Dodirnite sličicu i zadržite prst na njoj, pa
je prevucite gde želite.
18
Personalizovanje
Promena jezika sistema
>
1. Dodirnite
> Podešavanja >
Jezik i tastatura > Jezik.
2. Izaberite jezik koji želite.
Podešavanje datuma i vremena
1. Dodirnite
>
> Podešavanja > Da-
tum i vreme.
2. Opozovite izbor u poljima za potvrdu Automatski datum i vreme i Automatska
vremenska zona ako želite da sami podesite datum, vreme i vremensku zonu.
3. Podesite datum, vreme, vremensku zonu i
format datuma/vremena.
Promena melodije zvona i zvuka
obaveštenja
Možete brzo prilagoditi podrazumevanu melodiju zvona za dolazne pozive i podrazumevani
zvuk notifikacione poruke.
1. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu
početnog ekrana.
2. Dodirnite opciju Melodija zvona telefona
ili Zvuk notifikacione poruke.
3. Pomerajte spisak melodija zvona i izaberite onu koju želite da koristite.
4. Dodirnite OK.
SAVET: Pogledajte poglavlje Kontakti – Izmena kontakata – Podešavanje melodije zvona
19
za kontakt za objašnjenje o tome kako da
podesite posebnu melodiju zvona za određeni
kontakt.
Uključivanje/Isključivanje zvukova pri dodiru
1. Dodirnite
>
> Podešavanja >
Zvuk.
2. Izaberite ili opozovite izbor opcije Zvuci
pri dodiru.
Podešavanje jačine zvuka
1. Dodirnite
>
> Podešavanja >
Zvuk > Jačina zvuka.
2. Prevlačite klizač da biste podesili jačinu
zvuka za sve vrste zvukova.
3. Dodirnite OK da biste sačuvali podešenje.
SAVET: Možete da podesite jačinu zvuka
medijskog sadrža tokom upotrebe medijske
aplikacije pritiskom na Taster jačine zvuka.
Ako nijedna medijska aplikacija nije aktivna,
pritiskajte Tastere jačine zvuka da biste podesili jačinu melodije zvona (ili jačinu zvuka iz
slušalice telefona tokom poziva).
Primena novih pozadina
Možete podesiti pozadinu za početni ekran ili
za zaključan ekran.
1. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu
početnog ekrana.
20
2. Dodirnite Pozadina za početni ekran ili
Pozadina za zaključan ekran.
3. Izaberite izvor za pozadinu iz Galerije,
Animiranih pozadina, ili iz Pozadina i
izaberite sliku ili animaciju koju želite da
koristite kao pozadinu. Možda ćete morati
da opsečete slike iz Galerije.
4. Dodirnite Gotovo na vrhu ekrana (za slike
iz Galerije) ili Podesi kao pozadinu.
NAPOMENA: Animirane pozadine ne mogu
da se koriste za zaključan ekran.
Promena osvetljenosti ekrana
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Ekran > Osvetljenost ekrana.
2. Obeležite polje Automatska osvetljenost
da bi telefon automatski podešavao osvetljenost, ili opozovite obeležavanje tog
polja da biste podesili osvetljenost ručno.
3. Dodirnite OK.
Zaštita vašeg telefona pomoću
zaključavanja ekrana
Možete zaštititi svoj telefon kreiranjem
zaključavanja ekrana. Kada je ta opcija aktivirana, treba da dodirnete i zadržite prst na
određenoj ikonici, nacrtate šablon ili unesete
numerički PIN ili lozinku da biste otključali
ekran i tastere telefona.
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Bezbednost.
21
2. Dodirnite Zaključavanje ekrana.
3. Dodirnite Dugi pritisak, Šablon, PIN ili
Lozinka.
u Dodirnite Dugi pritisak da biste
omogućili zaključavanje ekrana i njegovo otključavanje pokretom "dodirni
i zadrži". Možete da otključate ekran
tako što ćete dodirnuti i zadržati prst
na
u
u
na ekranu.
Ako dodirnete Šablon, bićete upućeni
kako da napravite šablon koji morate
da nacrtate da biste otključali ekran.
Kada prvi put budete to radili, pojaviće
se kratak vodič o pravljenju šablona
za otključavanje. Zatim će od vas biti
zatraženo da nacrtate i ponovo nacrtate sopstveni šablon.
Ako dodirnete PIN ili Lozinku, od
vas će biti zatraženo da podesite
numerički PIN ili lozinku, koju morate
da unesete da biste otključali ekran.
VAŽNO: Ako ste zaboravili šablon koji ste
podesili, pokušajte pet puta i dodirnite znak
Zaboravili ste šablon? kako biste se prijavili
na Google nalog koji ste dodali na telefon
i ponovo postavili zaključavanje ekrana.
Potrebna vam je aktivna veza sa internetom.
Takođe možete da nadogradite softver telefona. Pogledajte poglavlje Nadograđivanje
softvera telefona.
22
Upoznavanje sa osnovnim
stvarima
Praćenje statusa telefona
Statusna traka na vrhu početnog ekrana
s desne strane prikazuje ikonice o statusu
telefona i usluga. Ispod su prikazane neke od
ikonica koje ćete možda videti.
GPRS je
povezan
Nema signala
EDGE je
povezan
Jačina signala
3G je povezan
Mobilni podaci u
upotrebi
HSPA je povezan
Alarm podešen
Nije postavljena SIM
Isključeno zvono
kartica
Režim rada u
avionu
Režim vibriranja
Baterija se
ispraznila
Bluetooth
uključen
Kapacitet baterije je nizak
Povezan na WiFi mrežu
Baterija je
delimično
ispražnjena
Koristi se Wi-Fi
23
Baterija je
puna
/
Priključene su
žičane slušalice
Punjenje baterije
Upravljanje obaveštenjima
Ikonice obaveštenja
Statusna traka na vrhu početnog ekrana s
leve strane pruža ikonice sa obaveštenjima.
Ispod su prikazane neke od ikonica koje ćete
možda videti.
microSD
kartica je
Novi SMS
isključena
microSD
kartica je
Novi MMS
uklonjena
Nova poruka
e-pošte
Predstojeći
događaj
Nova Gmail
poruka
Poziv na
čekanju
Nova Google
Talk trenutna
poruka
Otkrivena
nova Wi-Fi
mreža
Problem sa
isporukom
SMS-a/
MMS-a
Preuzimanje
podataka
Propušten
poziv
Slanje podataka
24
USB internet
privezivanje
Poziv u toku
je uključeno
Aktivna je
prenosna WiUSB je povezan
Fi pristupna
tačka ili Bluetooth internet
veza
/
Pesma se
reprodukuje
GPS je
uključen
Dostupne su nove verzije
Otvaranje/zatvaranje table s
obaveštenjima
O ba ve šte n ja pri j av l j uj u pri s peć e n o v ih
poruka, događaje iz kalendara i alarme, kao
i predstojeće događaje, na primer kada ste
konfigurisali svoj telefon kao Wi-Fi pristupnu
tačku. Možete otvoriti tablu s obaveštenjima
da biste videli detalje obaveštenja.
• Da biste otvorili tablu s obaveštenjima,
•
prevucite prstom nadole od vrha ekrana.
Da biste je zatvorili, prevucite prstom nagore od dna ekrana ili dodirnite
.
Reagujte na obaveštenje ili ga uklonite
U tabli s obaveštenjima možete reagovati na
obaveštenje ili ga možete ukloniti.
• Da biste reagovali na obaveštenje, samo
ga dodirnite.
25
•
Da biste uklonili obaveštenje, prevucite ga
ulevo ili udesno.
•
Da biste uklonili sva obaveštenja, dodir-
•
Kod nekih obaveštenja, moguće ih je
raširiti pomoću dva prsta da bi se videle
dodatne informacije.
Većina aplikacija koje šalju obaveštenja,
nite
•
u gornjem desnom uglu.
poput Gmail-a i Google Talk-a, nude vam
i opciju da sami podesite postavke za
obaveštenja.
SAVET: U tabli s obaveštenjima, dodirnite
na vrhu spiska obaveštenja da biste brzo došli
do menija Podešavanja.
Koristite Brza podešavanja
Pomoću Brzih podešavanja u tabli s
obaveštenjima možete lako da vidite ili promenite podešavanja telefona koja najčešće
koristite.
Otvorite tablu sa obaveštenjima, i na vrhu
ekrana ćete videti sledeća Brza podešavanja.
Prevucite levo ili desno da biste videli opcije
podešavanja.
• Automatska rotacija: Dodirnite da biste
uključili ili isključili automatsku rotaciju
ekrana.
• Zvuk: Dodirnite da biste uključili ili isključili
vibriranje.
• Wi-Fi: Dodirnite da biste uključili ili isključili
Wi-Fi.
26
•
Prenos podataka: Dodirnite da biste
omogućili ili onemogućili prenos podataka
•
preko mobilne mreže.
Bluetooth: Dodirnite da biste uključili ili
•
isključili Bluetooth.
GPS: Dodirnite da biste uključili ili isključili
funkciju GPS-a.
Sinhronizacija: Dodirnite da biste uključili
ili isključili sinhronizaciju naloga.
• Režim rada u avionu: Dodirnite da biste
uključili ili isključili režim rada u avionu.
• Osvetljenost: Dodirnite da biste podesili
osvetljenost ekrana.
SAVET: Dodirnite i zadržite prst na praznom
delu početnog ekrana i izaberite Prekidač sa
kontrolama da biste promenili dostupne opcije u Brzim podešavanjima.
•
Upravljanje prečicama i
vidžetima
Dodavanje prečica i vidžeta
1. Dodirnite
>
.
2. Ukoliko želite da dodate vidžet, dodirnite
Vidžeti.
3. Dodirnite vidžet ili ikonicu aplikacije i
zadržite prst na njoj, pa je prevucite na
početni ekran.
27
Premeštanje prečica ili vidžeta
1. Dodirnite vidžet ili prečicu na početnom
ekranu i zadržite prst na njoj.
2. Prevucite je gde želite.
Uklanjanje prečica ili vidžeta
1. Dodirnite vidžet ili prečicu na početnom
ekranu i zadržite prst na njoj.
2. Prevucite je do
da biste je uklonili.
Podešavanje veličine vidžeta
1. Dodirnite vidžet na početnom ekranu i
zadržite prst na njemu, a zatim ga pustite.
2. Oko vidžeta se pojavljuje kontura. Povucite konturu da biste promenili veličinu
vidžeta.
NAPOMENA: Ne može se svim vidžetima
promeniti veličina.
Unos teksta
Tekst možete uneti pomoću tastature na ekranu. Neke aplikacije je otvaraju automatski. U
drugim je otvarate tako što dodirnete tamo
gde želite da kucate. Možete da dodirnete
da biste sakrili tastaturu na ekranu.
Promena načina unosa
Kada unosite tekst pomoću tastature na
ekranu, na traci s obaveštenjima pojavljuje se
ikonica
.
1. Otvorite tablu s obaveštenjima i dodirnite
Izaberite način unosa.
2. Izaberite način unosa koji želite.
28
Android tastatura
Izgled Android tastature je sličan tastuturi na
desktop računaru. Okrenite telefon u stranu
i tastatura više neće biti uspravna nego
položena. Položena tastatura nije podržana u
svim aplikacijama.
•
Dodirujte abecedne tastere da biste uneli slova. Dodirnite specijalne tastere i
zadržite prst na njima da biste uneli slova
sa akcentom ili brojeve. Na primer, da
•
biste uneli è, dodirnite i zadržite prst na
i pojaviće se dostupna akcentovana slova
i broj 3. Zatim klizajte prstom da biste izabrali è.
Dok unosite reč, sugestije se pojavljuju
iznad tastature. Dodirnite da biste izabrali
odgovarajuću; dodirnite i zadržite da biste
videli više mogućih opcija.
•
Dodirnite
da biste koristili velika slova.
Dodirnite dvaput
da biste zaključali
velika slova. I ovaj taster se menja da bi
označio trenutni izbor velikih ili malih slova:
za mala slova,
za velika slova, i
kada su velika slova zaključana.
29
•
Dodirnite
da biste izbrisali tekst ispred
kursora.
•
Dodirnite
da biste izabrali brojeve i
simbole. Zatim možete dodirnuti
da
biste otkrili više.
•
Dodirnite i zadržite
a zatim prevucite
da biste izabrali emotikone.
•
Dodirnite
da biste koristili Google-ov
umreženi glasovni unos.
•
Dodirnite
i zadržite prst na njemu da
biste promenili jezik unosa ili da biste podesili Android tastaturu.
Podešavanja za unos dodirom
Izaberite podešenja za unos dodirom tako što
ćete dodirnuti
> Podešavanja > Jezik i
tastatura sa početnog ekrana.
U odeljku TASTATURA I NAČINI UNOSA
možete izabrati podrazumevani način unosa
teksta i izabrati podešenja za načine unosa.
Uređivanje teksta
•
Premeštanje tačke unosa: Dodirnite
mesto na koje želite da unesete tekst.
Kursor počinje da treperi na novoj lokaciji i
ispod njega se pojavljuje kartica. Prevucite
karticu da biste pomerili kursor.
30
•
Izaberi tekst: Dodirnite i zadržite ili dvaput dodirnite neko mesto u okviru teksta.
Najbliža reč će se istaknuti, a sa oba kraja
izabranog teksta će se pojaviti kartica.
Prevucite kartice da biste promenili izabrani tekst.
•
Iseci ili kopiraj: Izaberite tekst kojim želite
da rukujete. Zatim dodirnite tastere Iseci
ili Kopiraj
•
da biste isekli ili kopirali
tekst u privremenu memoriju.
Zameni tekst tekstom iz privremene
memorije: Izaberite tekst koji želite da
zamenite. Zatim dodirnite
•
ili NALEPI.
Umetni tekst iz privremene memorije:
Pomerite kursor do mesta na kome želite
da umetnete tekst, pa zatim dodirnite i
zadržite prst na jezičku ispod kursora.
Pustite prst i dodirnite NALEPI.
31
Otvaranje aplikacija i prebacivanje s jedne na drugu
Otvorite aplikaciju
1. Dodirnite
>
.
2. Klizajte prstom nalevo ili nadesno na
ekranu, pa dodirnite aplikaciju da biste je
otvorili.
Prebacivanje između aplikacija koje
ste nedavno koristili
1. Dodirnite
.
Otvara se spisak naziva i sličica aplikacija
koje ste nedavno koristili. Ako ste koristili
više aplikacija nego što može da stane na
ekran, možete pomerati spisak gore-dole.
2. Dodirnite sličicu da biste otvorili aplikaciju.
NAPOMENA: Sličicu možete prevući u stranu
da biste je izbacili sa spiska.
32
Povezivanje sa mrežama i
uređajima
Povezivanje sa mobilnim
mrežama
Izbor mrežnog operatera
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže > Mrežni operateri.
2. D o d i r n i t e P r e t r a g a m r e ž a d a b i s t e
pretražili sve dostupne mreže.
3. Dodirnite mrežu na spisku mreža da biste
se ručno registrovali.
Možete dodirnuti i Odaberi automatski da
biste automatski izabrali željenu mrežu.
Upravljanje korišćenjem podataka
preko mobilne mreže
Da biste omogućili ili onemogućili pristup
podacima:
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže.
2. O b e l e ž i t e p o l j e P r e n o s p o d a t a k a
omogućen da biste omogućili prenos
podataka preko mobilne mreže. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste
onemogućili pristup podacima.
33
Da biste omogućili uvek uključen pristup
podacima:
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže.
2. Obeležite polje Omogući uvek uključen
prenos podataka da biste dozvolili
aplikacijama da automatski ažuriraju podatke.
VAŽNO: Kada omogućite ovu opciju, generiše
se više saobraćaja za automatsko ažuriranje
aplikacija. A vaš telefon će trošiti više energije.
Povezivanje sa uslugom prenosa podataka
tokom rominga:
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže.
2. Obeležite polje Prenos podataka u
romingu.
VAŽNO: Prenos podataka u romingu može
vas izložiti velikim troškovima.
Koristite samo 2G mrežu radi uštede
energije
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže.
2. Obeležite polje Koristi samo 2G mreže
da biste štedeli bateriju.
Podešavanje naziva pristupnih
tačaka
Da biste se povezali na Internet, možete koristiti podrazumevane nazive pristupnih tačaka
34
(APN). A ako želite da dodate novi APN,
molimo obratite se dobavljaču usluge bežične
mreže za neophodne informacije.
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Više > Mobilne mreže > Nazivi pristupnih tačaka.
2. Dodirnite
> Novi naziv pristupne tačke.
3. Dodirnite svaku stavku da biste uneli informacije koje dobijete od svog dobavljača
usluge mobilne mreže.
4. Dodirnite
> Sačuvaj da biste završili
podešavanje.
SAVET: Da biste podesili APN na podrazumevana podešenja, dodirnite
> Vrati na
podrazumevane vrednosti.
Povezivanje sa Wi-Fi mrežama
Wi-Fi je tehnologija bežičnog umrežavanja
koja vam omogućava da se povežete sa Internetom na razdaljini od najviše 100 metara,
u zavisnosti od Wi-Fi rutera i od okruženja u
kojem se nalazite.
Uključivanje Wi-Fi opcije i povezivanje sa Wi-Fi mrežom
1. Dodirnite
>
> Podešavanja > Wi-
Fi.
2. P r e v u c i t e Wi - F i p r e k i d a č u p o l o ž a j
Uključeno da biste uključili Wi-Fi.
3. Dodirnite naziv mreže da biste se povezali
sa njom.
35
4. Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku i
dodirnite Povezivanje.
NAPOMENA: Telefon će se automatski
povezati sa prethodno korišćenim Wi-Fi
mrežama ukoliko je u njihovom dometu.
Povezivanje sa Bluetooth
uređajima
Bluetooth® je bežična komunikaciona
tehnologija kratkog dometa. Telefoni ili drugi
uređaji sa Bluetooth funkcijom mogu bežično
da razmenjuju informacije na razdaljini od oko
10 metara. Bluetooth uređaji moraju da se „
upare“ pre nego što uspostave komunikaciju.
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth-a
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Bluetooth.
2. Prevucite Bluetooth prekidač u položaj
Uključeno ili Isključeno.
Kada je Bluetooth uključen, na statusnoj traci
pojavi se ikonica
.
Promena naziva uređaja
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Bluetooth.
2. Ako je Bluetooth isključen, prevucite
Bluetooth prekidač u položaj Uključeno.
3. Dodirnite
> Preimenuj telefon.
4. Unesite nov naziv i dodirnite OK.
36
Uparivanje sa drugim Bluetooth
uređajem
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Bluetooth.
2. Ako je Bluetooth isključen, prevucite
Bluetooth prekidač u položaj Uključeno.
Vaš telefon automatski skenira i prikazuje
ID-ove dostupnih Bluetooth uređaja u
dometu. Ako želite da ponovite skeniranje,
možete da dodirnete TRAŽI UREĐAJE.
3. Dodirnite ID uređaja sa kojim želite da
uparite telefon.
4. Potvrdite da su Bluetooth pristupni kodovi
isti na oba uređaja i dodirnite Upari. Ili,
unesite Bluetooth pristupni kôd i dodirnite
Upari.
Uparivanje je uspešno završeno kada
drugi uređaj prihvati konekciju ili kada se
unese isti pristupni kôd.
NAPOMENA: Bluetooth pristupni kôd je
možda stalan kod nekih uređaja, kao što su
slušalice ili hendsfri komplet za automobil.
Možete da pokušate da unesete 0000 ili 1234
(najčešći pristupni kodovi) ili da pogledate dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
Slanje podataka preko Bluetootha
1. Otvorite odgovarajuću aplikaciju i izaberite
datoteku ili stavku koju želite da delite.
2. Izaberite opciju za deljenje preko Bluetootha. Metod može da se razlikuje u
37
zavisnosti od aplikacije i vrste podataka.
3. Dodirnite Bluetooth uređaj sa kojim se
telefon upario, ili sačekajte da telefon
potraži nove uređaje i dodirnite jedan od
njih.
Primanje podataka preko Bluetootha
1. Pre nego što pokušate da primite podatke
preko Bluetootha, uključite Bluetooth.
NAPOMENA: Ako telefon nije uparen
sa uređajem koji šalje podatke, možda
će biti potrebno da dodirnete Bluetooth
u Podešavanjima i proverite Bluetooth
ime svog telefona pri vrhu, kako bi telefon
mogao da bude vidljiv preko Bluetootha.
2. Povucite statusnu traku naniže i dodirnite
.
3. Dodirnite Prihvati da biste počeli da primate podatke.
Primljene datoteke se automatski memorišu
u određeni direktorijum (na primer Bluetooth).
Možete da im pristupite pomoću aplikacije
Menadžer datoteka. Primljeni kontakti (v
Card datoteke) se automatski uvoze u spisak
vaših kontakata.
Povezivanje sa računarom preko
USB-a
Svoj telefon možete da povežete sa
računarom pomoću USB kabla i možete prebacivati muziku, slike i druge datoteke u oba
smera. Vaš telefon memoriše ove datoteke u
38
unutrašnju memoriju ili na uklonjivu microSD
karticu.
Ako koristite USB privezivanje, morate da ga
isključite da biste mogli da koristite USB za
prenos datoteka između telefona i računara.
Povežite svoj telefon sa računarom
preko USB-a
1. Povežite svoj telefon sa PC-jem pomoću
USB kabla.
2. Otvorite tablu s obaveštenjima i dodirnite
.
3. Izaberite jednu od sledećih opcija:
u Samo punjenje: Napunite telefon
u
preko USB-a.
USB velikog kapaciteta: Prebacujte
datoteke sa PC-ja u internu memoriju
ili eksternu SD karticu na vašem tele-
u
u
u
u
fonu, i obrnuto.
Instaliraj upravljački program:
Instalirajte upravljački program koji
je neophodan za neke režime USB
povezivanja (kao što je MTP).
Poveži se na PC softver: Instaliranje
aplikacija ili upravljanje podacima na
telefonu preko PC softvera.
Medijski uređaj (MTP): Prebacujte
medijske datoteke na Windows ili Mac
uređaj.
Kamera (PTP): Prebacujte fotografije
pomoću softvera fotoaparata.
39
Prekinite vezu sa računarom
Da biste prekinuli vezu između telefona i
računara, jednostavno izvucite USB kabl kada
završite s radom.
Uklanjenje microSD kartice iz telefona
Ako treba da uklonite microSD karticu dok je
telefon uključen, prvo morate da je isključite.
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Memorija.
2. Pomerite spisak opcija naniže i dodirnite
Isključivanje SD kartice > OK.
3. Ikonica
se pojavljuje u statusnoj traci
i sada možete bezbedno da izvadite microSD karticu iz telefona.
Brisanje microSD kartice
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Memorija.
2. Pomerite ekran naniže i dodirnite Brisanje
SD kartice > Izbriši SD karticu > Izbriši
sve.
NAPOMENA: Da biste izbrisali podatke
na internoj SD kartici, dodirnite Brisanje
virtuelne SD kartice > Izbriši SD karticu
> Izbriši sve.
OPREZ! Postupak brisanja uklanja sve podatke sa memorijske kartice, nakon čega
datoteke NIJE MOGUĆE povratiti.
40
Telefonski pozivi
Možete da pozivate iz aplikacije Telefon,
aplikacije Kontakti ili iz drugih aplikacija ili
vidžeta koji sadrže informacije o kontaktima.
Gde god vidite broj telefona, možete da ga
dodirnete da biste ga pozvali.
Pozivanje i prekidanje poziva
Pozivanje biranjem brojeva
1. Dodirnite
> Telefon ili
>
na
početnom ekranu.
2. Unesite broj telefona pomoću tastature na
ekranu. Izbrišite pogrešno unesene cifre
dodirom na
.
NAPOMENA: Kako unosite cifre, vaš
telefon traži kontakte koji odgovaraju. Ako
vidite broj koji želite da pozovete, dodirnite ga da biste odmah uputili poziv, bez
unošenja preostalih cifara.
3. Dodirnite
ispod tastature da biste ga
pozvali.
SAVET: Da biste pozvali broj u inostranstvu,
dodirnite i zadržite taster 0 da biste uneli simbol plus (+). Zatim, unesite pozivni broj zemlje,
a nakon njega pozivni broj grada/područja, a
zatim i pretplatnički broj.
Prekidanje poziva
Tokom poziva, dodirnite
41
na ekranu.
Prihvatanje ili odbijanje poziva
Kada primite poziv, otvara se ekran Dolazni
pozivi, na kojem su prikazani ID pozivaoca ili
informacije koje ste o pozivaocu uneli u Kontaktima. Možete prihvatiti ili odbiti poziv, ili ga
možete odbiti tekstualnom porukom.
Prihvatanje poziva
Da biste prihvatili poziv, prevucite ikonicu
preko ikonice
.
NAPOMENA: Da biste utišali zvono pre nego
što se javite, pritisnite Taster jačine zvuka.
Odbijanje poziva
Da biste odbili poziv, prevucite ikonicu
preko ikonice
.
Da biste odbili poziv i poslali unapred napisanu tekstualnu poruku pozivaocu, možete
prevući ikonicu
preko ikonice
.
SAVET: Da biste izmenili tekstualni odgovor iz
aplikacije Telefon, dodirnite
> Podešavanja
> Brzi odgovori.
Rad sa evidencijom poziva
Evidencija poziva predstavlja spisak svih poziva koje ste uputili, primili ili propustili. Pomoću
nje možete jednostavno ponovo da birate broj,
da uzvraćate poziv ili da dodate broj u Kontakte.
42
Da biste ušli u evidenciju poziva, možete da
dodirnete
> Evidencija poziva, ili
>
da dodirnete jezičak Evidencija poziva u aplikaciji Telefon.
Upućivanje poziva iz evidencije
poziva
1. Otvorite evidenciju poziva.
2. Dodirnite broj za više informacija o pozivu,
ili dodirnite
pored njega da biste uzvra-
tili poziv.
Dodajte broj iz evidencije kao kontakt
1. Otvorite evidenciju poziva.
2. Dodirnite broj da biste videli više informacija o pozivu.
3. Dodirnite Sačuvaj i izaberite Novi kontakt ili Dodaj u postojeći.
Brisanje evidencije poziva
1. Otvorite evidenciju poziva.
2. Dodirnite Meni > Izbor više stavki.
3. Dodirnite stavke u evidenciji poziva koje
želite da izbrišete, pa zatim dodirnite
>
Izbriši da biste izbrisali evidenciju poziva.
Pozivanje vaših kontakata
Pozovite kontakt
1. Dodirnite
> Telefon ili
>
na početnom ekranu, a zatim dodirnite
jezičak Kontakti
.
43
2. Pomerajte ekran nagore ili nadole da biste
videli sve svoje kontakte.
SAVET: Kontakt možete potražiti dodirom
na ekranu.
3. Dodirnite
pored kontakta da biste
napravili poziv. Ako kontakt ima više brojeva, dodirnite onaj koji vam je potreban.
Pozovite omiljeni kontakt
1. Dodirnite
> Telefon ili
>
na početnom ekranu, a zatim dodirnite
jezičak Omiljeni
2. Dodirnite
.
pored kontakta da biste
napravili poziv. Ako kontakt ima više brojeva, dodirnite onaj koji vam je potreban.
Preslušavanje govorne pošte
Ako ste telefon podesili tako da određene
pozive preusmerava na govornu poštu,
pozivaoci mogu da vam ostave poruku kada
ne mogu da vas dobiju. Evo kako možete da
preslušate poruke koje su vam ostavljene.
1. Dodirnite
> Telefon ili
>
na
početnom ekranu.
2. Dodirnite i zadržite prst na
u biraču. Ako
se to od vas zatraži, unesite svoju lozinku
govorne pošte.
3. Slušajte glas za koji se od vas zatraži da
ga preslušate i upravljajte svojim porukama govorne pošte.
44
NAPOMENA: Da biste podesili uslugu svoje
govorne pošte, dodirnite
> Podešavanja
> Govorna pošta u biraču i dodirnite
podešavanja govorne pošte koja želite da
promenite. Za detaljne informacije se obratite
pružaocu usluga.
Korišćenje opcija tokom poziva
Tokom poziva videćete nekoliko opcija na
ekranu. Dodirnite opciju da biste je izabrali.
• Dodirnite Zvučnik da biste uključili ili
isključili spikerfon.
• Dodirnite Isključi zvuk da biste isključili
zvuk mikrofona li da biste ga ponovo
uključili.
• Dodirnite Stavljanje na čekanje da biste
trenutni poziv stavili na čekanje ili da biste
ga skinuli sa čekanja.
• Dodirnite Numeričku tastaturu da biste
prešli na birač, na primer da biste uneli
•
•
•
kôd.
Dodirnite Meni da biste napravili još jedan poziv, nezavistan od prvog poziva,
prebacili se na drugi aktivni poziv, snimili
telefonski razgovor ili otvorili aplikaciju
Kontakti.
Dodirnite Objedini pozive da biste objedinili zasebne pozive u jedan konferencijski poziv.
Dodirnite
da biste prekinuli trenutni
poziv.
45
UPOZORENJE! Ne stavljajte telefon blizu
uha dok je u upotrebi spikerfon, jer je zvuk
pojačan.
Podešavanja poziva
Korišćenje fiksnog biranja brojeva
Fiksno biranje brojeva (FDN) omogućava vam
da ograničite odlazne pozive na ograničenu
grupu telefonskih brojeva.
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Pozivanje > Fiksno biranje brojeva.
2. Dostupne su sledeće opcije:
u Omogući FDN: Unesi PIN2 kôd da bi
omogućio karakteristiku FDN.
u Promeni PIN2: Promenite PIN2 kôd
za pristup FDN-u.
u FDN lista: Upravljanje listom FDN-a.
NAPOMENA: PIN2 kôd dobijate od svog operatera. Ako više puta nego što je dozvoljeno
unesete netačan PIN2 kôd, SIM kartica će
se možda zaključati. Za pomoć se obratite
pružaocu usluga.
Izmeni brzi odgovor odbijenim
pozivaocima
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Poziv > Brzi odgovori.
2. Dodirnite tekstualnu poruku da biste je
izmenili.
46
Podešavanje govorne pošte
> Podešavanja >
•
Dodirnite
•
Poziv > Govorna pošta.
Dodirnite Servis da biste izabrali
>
provajdera usluge govorne pošte. Vaš mobilni operater je podrazumevani provajder.
•
•
•
Dodirnite Podešavanje > Broj govorne
pošte da biste po potrebi izmenili broj
govorne pošte.
Dodirnite Zvuk zvona da biste izabrali
zvuk obaveštenja za novu poruku govorne
pošte.
Dodirnite Vibriranje da biste izvršili
podešavanje vibriranja za novu poruku
govorne pošte.
Prosleđivanje dolaznih poziva
Karakteristika prosleđivanja poziva
omogućava vam da prosledite svoje dolazne
pozive na drugi broj telefona.
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Poziv > Prosleđivanje poziva.
2. Dodirnite dostupnu opciju ( Prosleđuj
uvek, Prosleđuj kada je zauzeto,
Prosleđuj kada nema odgovora ili
Prosledi kada je nedostupan) da biste je
omogućili.
Druge opcije
1. Dodirnite
> Podešavanja >
>
Poziv > Dodatna podešavanja.
47
2. D o d i r n i t e I d e n t i f i k a c i j u p o z i v a d a
biste odabrali da li je vaš broj prikazan
kada neko prihvata vaš odlazni poziv. Ili
obeležite Poziv na čekanju da biste u
toku poziva bili obaveštavani o dolaznim
pozivima.
NAPOMENA: Molimo obratite se mobilnom
operateru da biste proverili da li su karakteristike identifikacije poziva i poziva na čekanju
dostupne.
48
Kontakti
Možete dodati kontakte na svoj telefon i
možete ih sinhronizovati sa kontaktima u
svom Google nalogu ili u drugim nalozima koji
podržavaju sinhronizovanje kontakata.
Da biste videli svoje kontakte, dodirnite
>
> Kontakti. Odatle možete dodirnuti
jezičke na vrhu ekrana za brzo prebacivanje
na tastaturu telefona, evidenciju poziva ili na
omiljene kontakte.
Provera detalja o kontaktu
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. U jezičku Kontakti, pomerajte spisak nadole da biste videli sve svoje kontakte.
3. Dodirnite kontakt da biste videli detalje o
njemu.
SAVET: Ako imate mnogo sačuvanih kontakata, možete da koristite klizač na desnoj
strani ekrana. Da biste otišli direktno na neko
početno slovo kontakta, dodirnite klizač i
držite ga dok ga prevlačite do tog slova.
Dodavanje novog kontakta
1. Dodirnite
> Kontakti >
>
da
biste dodali novi kontakt.
2. Dodirnite polje za nalog na vrhu ekrana
da biste izabrali gde da sačuvate svoj
kontakt. Ako je selektovana sinhronizacija
naloga, kontakti će biti automatski sinhronizovani sa vašim nalogom dok ste onlajn.
49
3. Unesite ime kontakta, brojeve telefona,
adrese e-pošte i druge informacije.
4. Dodirnite Gotovo da biste sačuvali kontakt.
Uvoz, izvoz i deljenje kontakata
Možete da uvezete/izvezete kontakte sa/na
svoju SIM ili microSD karticu, ili na memoriju
telefona. Ovo je posebno korisno kada treba
da prebacite kontakte s jednog na drugi
uređaj. Takođe, možete brzo da delite svoje
kontakte preko Bluetootha, e-pošte ili G-maila,
poruka, ili opcije Wi-Fi Direct.
Uvoz kontakata iz SIM kartice
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirnite Meni > Uvoz/izvoz > Uvezi iz
SIM kartice.
3. Izaberite nalog na koji ćete sačuvati kontakte.
4. Dodirnite da biste izabrali kontakte koji su
vam potrebni, a zatim dodirnite
.
Uvoz kontakata sa microSD kartice ili
iz memorije telefona
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirite Meni > Uvoz/Izvoz > Uvezi sa
SD kartice / Uvezi iz memorije telefona.
3. Izaberite nalog na koji ćete sačuvati kontakte.
4. Izaberite vCard datoteku(e) u microSD
kartici ili memoriji telefona i dodirnite OK.
50
Izvoz kontakata na SIM karticu
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirnite Meni > Uvoz/izvoz > Izvezi na
SIM karticu.
3. Dodirnite da biste izabrali kontakte koji su
vam potrebni, a zatim dodirnite Izvezi.
Izvoz kontakata na microSD karticu
ili u memoriju telefona
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirite Meni > Uvoz/Izvoz > Izvezi na
SD karticu / Izvezi u memoriju telefona.
3. Telefon će od vas zatražiti naziv vCard
datoteke. Dodirnite OK da biste kreirali
datoteku.
Razmena kontakata
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirnite Meni > Izbor više stavki.
3. Dodirnite kontakte koje želite da razmenite
da biste ih označili, a zatim pritisnite
.
4. Izaberite da biste razmenili kontakte preko
Bluetootha, e-pošte, G-maila, Wi-Fi Directa ili poruka.
Pronalaženje kontakata
1. Dodirnite
2. Dodirnite
>
> Kontakti.
u dnu ekrana.
3. Unesite ime kontakta kojeg želite da
pronađete. Kontakti koji odgovaraju biće
na spisku.
51
Izmena kontakata
Izmena detalja o kontaktu
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirnite kontakt koji želite da izmenite a
zatim dodirnite Izmeni.
3. Izmenite kontakt i dodirnite Gotovo.
Brisanje kontakta
1. Dodirnite
>
> Kontakti.
2. Dodirnite kontakt koji želite da izbrišete a
zatim dodirnite Meni > Izbriši.
3. Dodirnite OK da biste potvrdili.
Da biste izbrisali nekoliko kontakata,
možete da:
1. Dodirnete Meni > Izbor više stavki na
ekranu sa svim kontaktima.
2. Dodirnite da biste izabrali kontakte koje
želite da obrišete, a zatim dodirnite
3. Dodirnite OK da biste potvrdili.
52
.
Nalozi
Dodavanje ili brisanje naloga
Možete dodati više Google naloga i Microsoft
Exchange ActiveSync naloga. Možete dodati i
druge vrste naloga, u zavisnosti od aplikacija
instaliranih na svom uređaju.
Dodavanje naloga
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja > Dodavanje naloga.
2. Dodirnite vrstu naloga koju želite da dodate.
3. Sledite korake na ekranu da buste uneli
informacije o nalogu. Za većinu naloga
potrebni su korisničko ime i lozinka, ali
detalji mogu da se razlikuju. Možda ćete
morati da zatražite neke informacije od IT
podrške ili od administratora sistema.
Kada uspešno dodate nalog, on je prikazan u
spisku Nalozi i sinhronizacija.
Brisanje naloga
Brisanjem naloga sa svog uređaja ćete obrisati njega i sve informacije povezane sa njim,
kao što su poruke e-pošte i kontakti.
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja.
2. Dodirnite vrstu, a zatim i nalog.
3. Dodirnite
> Uklanjanje naloga > Ukloni
nalog.
53
Konfigurisanje opcija sinhronizacije naloga
Konfigurisanje automatske sinhronizacije
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja > Korišćenje prenosa podataka.
2. Dodirnite
i označite ili opozovite izbor
polja Automatska sinhronizacija podataka.
u Kada je automatska sinhronizacija
uključena, promene informacija koje
izvršite na svom uređaju ili na vebu
u
automatski se sinhronizuju.
Kada je automatska sinhronizacija
isključena, morate da ih sinhronizujete
ručno da biste prikupili informacije
o porukama e-pošte, ažuriranjima i
druge skorašnje informacije.
Ručna sinhronizacija
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja.
2. Dodirnite vrstu a zatim i nalog koji želite
da sinhronizujete.
3. Dodirnite
> Sinhronizuj odmah. Ili
dodirnite vrstu informacija koje želite da
sinhronizujete.
54
Promena podešenja sinhronizacije
naloga
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja.
2. Dodirnite vrstu, a zatim i nalog. Pojavljuje
se ekran za sinhronizaciju, na kojem je
prikazan spisak informacija koje nalog
može da sinhronizuje.
3. Kada je uključena automatska sinhronizacija, označite ili opozovite izbor stavki
prema želji. Obeležene vrste informacija
na uređaju i na vebu biće automatski
sinhronizovane.
55
E-pošta
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
E-pošta. Koristite je za čitanje i slanje poruka
e-pošte sa svih servisa osim sa Gmail-a.
Podešavanje prvog naloga
e-pošte
1. Kada prvi put otvorite E-poštu, unesite
svoju adresu e-pošte i lozinku.
2. Dodirnite Sledeće da biste omogućili telefonu da automatski preuzme parametre
mreže.
NAPOMENA: Ove podakte možete da
unesete i ručno, dodirom na Ručno
podešavanje ili u slučaju da automatsko
podešavanje ne uspe.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste
dovršili podešavanje.
Na vašem telefonu će se prikazati prijemno
sanduče naloga e-pošte i on će početi da
preuzima poruke e-pošte.
Provera poruka e-pošte
Vaš uređaj može automatski da proverava
nove poruke e-pošte u intervalu koji podesite
kada podešavate nalog.
Nove poruke e-pošte možete proveravati i
ručno, dodirom ikonice
u polju bilo kog na-
loga e-pošte. Dodirnite Učitaj još poruka na
dnu spiska poruka e-pošte da biste preuzeli
56
starije poruke.
Odgovaranje na poruku e-pošte
Možete odgovoriti na poruku koju primite, ili je
možete proslediti. Možete i izbrisati poruke i
rukovati njima na više načina.
Odgovaranje na poruku e-pošte ili
njeno prosleđivanje
1. Otvorite poruku e-pošte na koju želite da
odgovorite ili da je prosledite iz Prijemnog
sandučeta.
2. Prema potrebi uradite sledeće:
Da biste…
Odgovorili
pošiljaocu,
uradite…
u zaglavlju poruke
dodirnite
> Od-
govori.
Odgovorili pošiljaocu
dodirnite
i svim primaocima
lju poruke.
originalne poruke,
Prosledili poruku,
u zaglav-
u zaglavlju poruke
dodirnite
3. Izmenite poruku i dodirnite
> Prosledi.
.
Označavanje poruke e-pošte kao
nepročitane
Pročitanu poruku možete vratiti u nepročitano
stanje—na primer, da biste se setili da je kasnije pročitate. I grupu poruka e-pošte možete
označiti kao nepročitane.
57
•
Dok čitate poruku, dodirnite
> Označi
kao nepročitanu.
•
Dok se nalazite u spisku poruka (na
primer, u prijemnom sandučetu), dodirnite
polja za potvrdu ispred poruka a zatim
dodirnite
.
Brisanje poruke e-pošte
Možete izbrisati poruku e-pošte iz njenog
direktorijuma. Možete i da izbrišete grupu
poruka e-pošte odjednom.
> OK.
•
Dok čitate poruku, dodirnite
•
Dok se nalazite u spisku poruka (na
primer, u prijemnom sandučetu), dodirnite
polja za potvrdu ispred poruka a zatim
dodirnite
> OK.
58
GmailTM
Nakon što se prijavite na svoj Google Nalog
preko telefona, možete da šaljete i primate
Gmail poruke preko aplikacije Gmail.
NAPOMENA: Ova karakteristika možda neće
biti dostupna u nekom području ili kod nekog
mobilnog operatera.
Otvorite Primljene poruke
Gmail-a
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Gmail. Pojavljuje se ekran Primljene.
Ako se niste ranije prijavili, od vas će se
zatražiti da to učinite ili da napravite novi nalog.
Dodirnite
u donjem desnom uglu ekrana
da biste osvežili svoje Primljene poruke i da
biste preuzeli nove poruke.
Prebacivanje na drugi nalog
Gmail prikazuje prepiske, poruke i
podešavanja sa jednog naloga u jednom trenutku. Ako ste se prijavili na nekoliko Google
naloga na svom uređaju, možete da se prebacujete sa jednog na drugi nalog i možete
videti informacije u svakom nalogu.
1. Iz Primljenih poruka, dodirnite trenutni nalog na vrhu ekrana.
59
2. Iz padajućeg menija dodirnite nalog koji
želite da vidite. Otvoriće se Primljene
poruke za taj nalog.
Pisanje i slanje poruke
1. Otvorite svoje Primljene Gmail poruke i
pređite na nalog koji želite da koristite za
slanje poruke.
2. Dodirnite
.
3. Unesite ime kontakta ili adresu e-pošte u
polje „Kome“. Svakog primaoca razdvojte
zarezima.
4. Unesite naslov poruke i napišite tekst
poruke.
5. Da biste priložili sliku ili video snimak,
dodirnite
> Priloži sliku / Priloži video
snimak.
6. Dodirnite
u gornjem desnom uglu
ekrana da biste poslali poruku.
Rad sa primljenim prilozima
Kada poruka ima prilog, Gmail prikazuje informacije o tom prilogu u vrhu poruke.
U zavisnosti od vrste priloga, aplikacija
instaliranih na vašem telefonu i od vaših
podešavanja, možete da pregledate, pogledate, reprodukujete, sačuvate prilog, ili da
proverite informacije o njemu.
60
SAVET: Za višestranične dokumente, kada
dodirnete opciju Pregledaj, preuzećete samo
one stranice koje pogledate, a kada dodirnete
Prikaži, Pusti ili Sačuvaj, preuzećete celu
datoteku, za šta će vam biti potrebno više vremena i prenesenih podataka.
SKORAŠNJE.
Promena podešavanja Gmail-a
Dodirnite
> Podešavanja u bilo kom
ekranu Gmail-a da biste promenili Opšta
podešavanja, koja se primenjuju na sve
Gmail naloge, ili druga podešavanja koja se
primenjuju samo na pojedine naloge.
61
Razmena poruka
Poruke možete koristiti za razmenu tekstualnih poruka (SMS) i multimedijalnih poruka
(MMS).
Otvaranje ekrana Poruke
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Poruke.
Otvara se ekran Poruke, u kojem možete da
kreirate novu poruku, da pretražujete poruke
ili da otvorite neku odlaznu prepisku.
• Dodirnite Nova poruka da biste napisali
novu tekstualnu ili multimedijalnu poruku.
• Dodirnite Pretraži da biste tražili poruku
pomoću ključnih reči.
• Dodirnite postojeću prepisku da biste
otvorili onu koju ste imali sa određenim
telefonskim brojem.
Slanje tekstualne poruke
1. U ekranu Poruke, dodirnite Nova poruka
na dnu.
2. Dodajte primaoca na jedan od sledećih
načina.
u Dodirnite polje Za i ručno dodajte broj
primaoca ili naziv kontakta. Ako vam
telefon ponudi nekoliko opcija, dodirnite onu koju želite da dodate.
u Izaberite primaoca među vašim kontaktima dodirom na
62
.
3. Dodirnite polje Otkucaj poruku, i unesite
sadržinu svoje tekstualne poruke.
4. Dodirnite Pošalji.
Slanje multimedijalne poruke
1. U ekranu Poruke, dodirnite Nova poruka
na dnu.
2. Unesite primaoca i tekst poruke, kao kada
šaljete tekstualnu poruku. Možete i da
uključite adresu e-pošte primaoca.
3. Dodirnite
> Dodaj naslov da biste
poruci dodali naslov.
4. Dodirnite ikonicu spajalice
da biste
priložili datoteku poruci.
5. Dodirnite Pošalji.
NAPOMENA: Kada dodate adresu e-pošte
primaoca, dodate naslov, ili priložite datoteku,
poruka se automatski pretvara u multimedijalnu poruku. Ako obrišete neku od tih informacija, poruka se pretvara u tekstualnu poruku.
Odgovaranje na poruke koje
primite
Poruke koje primite biće pripojene postojećim
prepiskama sa istim brojem telefona. Ako
nova poruka dolazi sa novog broja, kreira se
nova prepiska.
1. U ekranu Poruke, dodirnite prepisku koja
sadrži poruku na koju želite da odgovorite.
63
2. Ukucajte odgovor u polje za tekst u dnu.
Možete dodirnuti ikonicu za dodavanje
priloga
ako želite da odgovorite MMS-
om.
3. Dodirnite Pošalji.
Brisanje poruke ili prepiske
Da biste obrisali poruke u prepisci:
1. U ekranu Poruke dodirnite prepisku.
2. Dodirnite
> Izborviše stavki.
3. Dodirnite poruke koje želite da obrišete.
One koje dodirnete biće obeležene u polju
za potvrdu ispred njih.
4. Dodirnite
u dnu.
5. Dodirnite Obriši.
Da biste izbrisali prepiske:
1. U ekranu Poruke, dodirnite prepisku koju
želite da obrišete i zadržite prst na njoj.
2. Ako želite da obrišete više prepiski,
dodirujte ih jednu po jednu.
3. Dodirnite
u dnu.
4. Dodirnite OK.
Promena podešavanja za
razmenu poruka
Dodirnite
> Podešavanja u ekranu Poruke
da biste izmenili podešavanja za razmenu
poruka.
64
Kalendar
Kalendar na telefonu koristi uslugu Google
kalendar koja je zasnovana na vebu, za
kreiranje i upravljanje događajima i sastancima. Funkcioniše i sa Microsoft Exchange
ActiveSync kalendarom čim se prijavite na
svoj Exchange nalog na telefonu.
Da biste otvorili kalendar, dodirnite
na
početnom ekranu i izaberite Kalendar.
Prikaz vaših kalendara i
događaja
Izbor vidljivih kalendara
1. Otvorite aplikaciju Kalendar.
2. Dodirnite
> Kalendari koji će biti prika-
zani.
3. U novom ekranu dodirnite kalendare da
biste obeležili kalendare koje želite da
pogledate ili da biste opozvali izbor kalendara koje biste želeli da sakrijete.
Događaji iz skrivenih kalendara nisu prikazani
u aplikaciji Kalendar.
Kreiranje događaja
1. U bilo kom prikazu Kalendara, dodirnite
Novi događaj u vrhu da biste otvorili
ekran sa detaljima za novi događaj.
Možete i dvaput dodirnuti neku tačku u
prikazu Dan ili Nedelja da biste dodali
događaj za tu vremensku tačku.
65
2. Dodajte detalje o događaju.
Unesite ime, mesto, vremenski raspon i
ostale detalje o događaju.
NAPOMENA: Ako imate nekoliko kalendara, možete izabrati kalendar kojem
želite da dodate događaj tako što ćete
dodirnuti trenutni kalendar iznad polja Naziv događaja.
3. Dodirnite Gotovo u vrhu ekrana da biste
memorisali novi događaj.
Promena podešavanja Kalendara
Da biste promenili podešavanja Kalendar, otvorite prikaz Kalendar (Dan, Nedelja, Mesec ili
Planer). Zatim dodirnite
> Podešavanja.
Možete promeniti Opšta podešavanja,
koja se primenjuju na sve naloge, ili druga
podešavanja koja se primenjuju samo na pojedine naloge.
66
Pregledač
Koristite Pregledač za pregledanje veb stranica i za pretraživanje informacija.
Otvaranje Pregledača
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Pregledač da biste pokrenuli ovu funkciju.
Prikazaće se veb stranica koju ste poslednju
posetili. Ako niste skoro koristili Pregledač,
otvara se početna stranica.
Pregledač se otvara i kada dodirnete veb vezu
- na primer, u poruci e-pošte ili u tekstualnoj
poruci.
Otvaranje veb stranice ili pretrage
veba
1. Otvorite aplikaciju Pregledač.
2. Dodirnite adresno polje u vrhu veb stranice. Ako adresno polje nije vidljivo, listajte
malo nadole da biste ga ponovo videli.
3. Unesite adresu (URL) veb stranice. Ili
unesite termine koje želite da pronađete.
Možete dodirnuti i
da biste izvršili gla-
sovnu pretragu.
4. Dodirnite URL ili potražite preporuku ili
dodirnite Kreni na tastaturi da biste otvorili
veb stranicu ili rezultate pretrage.
SAVET: Dodirnite X u dnu ekrana ako želite
da zaustavite otvaranje stranice.
67
Navigacija u okviru otvorene
stranice
Dok pregledate većinu veb stranica, možete
izvesti sledeće radnje.
•
•
•
•
•
Pomerati prikaz: Prevlačite prstom po
ekranu u bilo kom smeru.
Umanjiti prikaz: Dodirnite ekran sa dva
prsta i sastavite ih.
Uvećati prikaz: Dodirnite ekran sa dva
prsta i raširite ih.
Slediti vezu: Dodirnite vezu na veb stranicu da biste je otvorili.
Vratiti se nazad: Dodirnite
da biste
se vratili na stranicu koju ste prethodno
pregledali u istom prozoru.
•
Ići napred: Dodirnite
•
Osvežiti stranicu: Dodirnite
.
sa desne
strane adresnog polja.
•
Pronaći tekst na stranici: Dodirnite
•
Pronađi na stranici i ukucajte izraze koje
želite da pronađete.
Poslati URL stranice prijateljima: Dodirnite
>
•
koji želite da pošaljete URL.
Sačuvati stranicu za čitanje izvan mreže:
> Podeli stranicu i izaberite način na
Dodirnite
> Sačuvaj za čitanje
van mreže. Možete da dodirnete
>
Obeleživači > SAČUVANE STRANICE
da biste ih pročitali.
68
SAVET:
Pored veza, Pregledač prepoznaje i brojeve
telefona, adrese i slične informacije koje vam
mogu biti korisne. Pokušajte da ih dodirnete i
da vidite šta će se dogoditi.
Istovremeno korišćenje više
jezičaka
Možete da otvorite nekoliko veb stranica
istovremeno (po jednu stranicu u svakom
jezičku) i da slobodno prelazite sa jedne na
drugu.
Da biste otvorili novi jezičak pregledača:
Dodirnite
u dnu ekrana. Otvara se novi
prozor pregledača i učitava se početna stranica.
Da biste se prebacivali s jednog na drugi
prozor:
1. Dodirnite ikonicu jezičaka
u dnu
ekrana.
2. Listajte po vertikali da biste pomerali spisak otvorenih kartica.
3. Dodirnite sličicu jezička koji želite da otvorite.
SAVET: Pomerajte sličice levo-desno ili dodirnite znak X da biste zatvorili prozor.
69
Preuzimanje datoteka
Dodirnite i zadržite sliku ili vezu prema datoteci ili prema drugoj veb stranici. U meniju koji
se otvara, dodirnite Sačuvaj sliku ili Sačuvaj
vezu.
Preuzete datoteke memorišu se na vaš telefon ili na memorijsku karticu. Možete ih videti
ili otvoriti u aplikaciji Preuzimanja (
>
Preuzimanja).
Promena podešavanja
Pregledača
Možete konfigurisati izvestan broj podešenja
Pregledača da biste prilagodili način pregledanja veba, uključujući i nekoliko koja vam
omogućavaju da kontrolišete privatnost.
Da biste otvorili ekran za podešavanje
> Podešavanja.
Pregledača, dodirnite
70
Mape, Navigacija, Mesta i
Latitude
Aktiviranje lokacijskih servisa
Da biste koristili aplikacije Navigacija, Mesta,
Latitude, i da biste pronašli svoju lokaciju na
Google mapama, lokacijski servisi na vašem
uređaju moraju biti aktivirani.
1. Dodirnite
>
> Podešavanja > Lo-
kacijski servisi.
2. Izaberite opciju za lociranje koju želite da
koristite.
Označite polje Google lokacijski servisi
da bi se koristila Wi-Fi i mobilna mreža
za određivanje vaše približne lokacije;
označite polje GPS sateliti da bi se koristili GPS sateliti za određivanje vaše
lokacije.
Kako da saznate gde se nalazite
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Mape.
2. Dodirnite
u gornjem desnom uglu.
Središte mape postaje plava trepćuća tačka,
koja označava vašu lokaciju.
Pronalaženje lokacije
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Mape.
71
2. Dodirnite
i unesite mesto koje tražite u
polju za pretragu na vrhu stranice.
Možete uneti adresu, grad, vrstu
preduzeća ili ustanove, na primer „muzeji
u Šangaju“. Dok unosite informacije, u
spisku ispod polja za pretragu pojavljuju
se predlozi iz vaših prethodnih pretraga i
iz popularnih pretraga. Možete dodirnuti
predlog da biste ga potražili.
SAVET: Možete dodirnuti i
pored polja
za pretragu da biste izveli glasovnu pretragu.
3. Dodirnite taster za pretragu na tastaturi.
Na mapi se pojavljuju balončići sa oznakama slova koji prikazuju rezultate pretrage.
4. Dodirnite balončić da biste otvorili polje
koje sadrži zbirne informacije o toj lokaciji.
5. Dodirnite polje da biste otvorili ekran
sa više informacija, kao i opcije za
pronalaženje rute i slično.
72
Kamera
Možete snimati fotografije i video snimke.
Fotografije i video snimci memorišu se na
memorijsku karticu telefona ili u njegovu
internu memoriju. Možete ih kopirati na svoj
računar ili im pristupiti u aplikaciji Galerija.
Snimanje fotografije
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Kamera.
2. Usmerite kameru prema subjektu i izvršite
neophodna podešavanja.
Broj
Funkcija
1
Prebacujte se sa prednje na zadnju
kameru i obratno.
2
Promenite podešavanja blica, što je
dostupno samo za zadnju kameru.
3
Izaberite efekte boje.
4
Izaberite režim rada fotoaparata
(normalno, sa tajmerom ili panorama)
5
Promena podešavanja kamere.
73
6
Prevucite prstom da biste uvećali i
umanjili prikaz.
7
Pregledajte fotografije i video snimke
koje ste snimili.
8
Snimite fotografiju.
9
Prebacite na kamkorder.
3. U normalnom ili režimu sa tajmerom,
dodirnite područje na kome želite da kamera bude fokusirana. Oko područja koje
dodirnete pojaviće se zelene zagrade.
4. Blago dodirnite
, ili pritisnite bilo koji
kraj Tastera jačine zvuka.
Prilagođavanje podešavanja
kamere
Pre nego što snimite fotografiju, možete
dodirnuti
da biste otvorili sledeće opcije za
podešavanje kamere.
Izaberite režim koji najbolje
Režim scene odgovara slici koju nameravate da napravite.
Veličina slike Izaberite veličinu slike
74
Balans bele
boje
Izaberite kako kamera treba
da prilagođava boje pod
različitim vrstama svetla kako
bi se dobile najprirodnije
boje na vašim snimcima, ili
dozvolite kameri da sama
automatski podešava balans
bele boje.
Anti-band
Podesite anti-band ka automatski, 50 Hz ili 60 Hz.
Podesite vrednosti ISO
ISO
kao automatsku, ISO-100,
ISO-200, ISO-400, ISO-800,
ili ISO-1600.
Trajanje
prikaza
Lice
Podesite da li želite da fotografija koju ste snimili bude
automatski prikazana radi
provere.
Uključite ili isključite funkciju
smanjivanja efekta crvenih
očiju.
Slika
Podesite ekspoziciju,
osvetljenost, kontrast,
zasićenost, i oštrinu.
Geo-tag
Podesite da li želite da se
podaci o lokaciji čuvaju sa
svakom fotografijom koju
snimite.
75
Tonovi
okidača
Izaberite ton okidača ili ga
isključite.
Mreža
Prikazivanje linija za kompoziciju fotografije koje vam
pomažu prilikom snimanja
fotografija.
Vrati na po-
Vraćanje na podrazumevana
drazumevano podešavanja kamere.
Snimanje video zapisa
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Kamera, a zatim upotrebite
da
biste se prebacili na kamkorder.
2. Usmerite kameru prema subjektu i izvršite
neophodna podešavanja.
Broj
Funkcija
1
Prebacujte se sa prednje na zadnju
kameru i obratno.
2
Promenite podešavanja blica, što je
dostupno samo za zadnju kameru.
3
Promena podešavanja kamkordera.
76
4
Prevucite prstom da biste uvećali i
umanjili prikaz.
5
Pregledajte fotografije i video snimke
koje ste snimili.
6
Snimanje video zapisa.
7
Prebacite na fotoaparat.
3. Dodirnite
da biste započeli snimanje.
4. Dodirnite
da biste prekinuli snimanje.
SAVET: Dok je snimanje u toku, možete
dodirnuti
da biste memorisali kadar kao
zasebnu fotografiju.
Prilagođavanje podešavanja
kamkordera
Pre nego što snimite video zapis, možete
dodirnuti
da biste otvorili sledeće opcije za
podešavanje kamkordera.
Kvalitet video
snimka
Izaberite kvalitet video
snimka.
Balans bele
boje
Izaberite kako kamera
treba da prilagođava boje
pod različitim vrstama
svetla kako bi se dobile
najprirodnije boje na vašim
video snimcima, ili dozvolite
kameri da sama automatski
podešava balans bele boje.
77
Audio koder
Izaberite koder za audio.
Video koder
Izaberite koder za video.
Geo-tag
Podesite da li želite da se
podaci o lokaciji čuvaju sa
svakom video snimkom koji
napravite.
Vrati na podra- Vraćanje na podrazumevazumevano
na podešavanja kamere.
78
Galerija
Otvaranje galerije
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Galerija da biste videli albume sa svojim
slikama i video snimcima.
Rad sa albumima
Kada otvorite Galeriju, sve slike i video snimci
na vašem telefonu prikazani su u određenom
broju albuma.
Da biste videli sadržaj albuma:
Dodirnite album da biste videli slike i video
snimke koje sadrži.
Da biste podelili albume:
1. Dodirnite i zadržite prst na albumu dok ne
bude selektovan.
2. Dodirnite još albuma koje želite da delite.
3. Dodirnite
u vrhu ekrana i izaberite
način na koji želite da delite albume.
Da biste izbrisali albume:
1. Dodirnite i zadržite prst na albumu dok ne
bude selektovan.
2. D o d i r n i t e j o š a l b u m a k o j e ž e l i t e d a
iubrišete.
3. Dodirnite Izbriši > OK.
79
Muzika
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Muzika da biste reprodukovali audio datoteke
sačuvane na vašem telefonu. Opcija Muzika
podržava veliki broj audio formata, tako da
može da reprodukuje muziku koju kupite u
onljan prodavnicama, muziku koju kopirate iz
vaše kolekcije CD-ova, itd.
Kopiranje muzičkih datoteka na
vaš telefon
Pre korišćenja opcije Muzika, potrebno je da
kopirate audio datoteke sa svog računara na
memorijsku karticu ili internu memoriju telefona.
Kopiranje sa računara
1. Povežite svoj telefon sa računarom
pomoću USB kabla.
2. Dodirnite Medijski uređaj (MTP) (ako ga
računar podržava), USB velikog kapaciteta, Ili Kamera (PTP) da biste pregledali
datoteke u memoriji telefona i na microSD
kartici.
3. Kopirajte muzičku datoteku sa računara i
nalepite je u memoriju telefona ili na microSD karticu.
80
Pregled vaše muzičke biblioteke
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Muzika, i vaša muzička biblioteka će biti
prikazana. Sve vaše audio datoteke su sortirane na osnovu informacija sadržanim u
datotekama.
Dodirnite jezičke na vrhu ekrana da biste
videli svoju muzičku biblioteku sortiranu po
Izvođačima, Albumima, Numerama, Plejlistama, Direktorijumima, ili Spisku žanrova.
NAPOMENA: Tokom reprodukcije audio
datoteke, zbirne informacije o njoj i komande
za reprodukciju su prikazane na dnu ekrana.
Dodirnite
da biste otvorili ekran za re-
produkciju.
Reprodukcija muzike
Dodirnite pesmu u muzičkoj biblioteci da biste
je slušali. Pojavljuje se sledeći ekran za reprodukciju.
81
Broj
1
Funkcija
Dodirnite da biste izabrali režim
ponavljanja: bez ponavljanja, ponovi
trenutnu pesmu, ili ponovi trenutnu
plejlistu.
Kontrola reprodukcije. Preskočite
pesmu ili pauzirajte i nastavite
2
reprodukciju. Prevucite klizač da biste
preskočili i došli do bilo kojeg dela
pesme.
3
Dodirnite da biste prelazili između
ekrana za reprodukciju i muzičke
biblioteke.
4
Dodirnite da biste dodali ili uklonili
pesmu iz spiska omiljenih, dodali je
u drugu plejlistu, koristili pesmu kao
melodiju zvona, delili pesmu, podesili
tajmer programiranog gašenja, podesili zvučne efekte, izbrisali pesmu,
proverili informacije o detaljima, ili
izašli iz muzičke aplikacije.
5
Izgled albuma. Prevucite levo ili
desno da biste videli tekst pesama sa
trenutne plejliste (ako je dostupan).
6
Dodirnite da biste reprodukovali pesme iz trenutne plejliste
nasumičnim rasporedom.
82
Video plejer
Video plejer koristite za reprodukciju raznih
vrsta video snimaka.
Otvaranje biblioteke video snimaka
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Video plejer da biste videli video biblioteku.
Dodirnite jezičke u vrhu ekrana da biste videli
dostupne video snimke.
• SVI: video snimci na vašem telefonu.
• POSLEDNJE DODATI: video snimci koje
ste nedavno dodali na telefon.
• KAMERA: video zapisi koje ste snimili
pomoću kamere na telefonu.
Reprodukovanje i upravljanje
video snimcima
Dodirnite video snimak u biblioteci video
snimaka da biste ga pustili. Okrenite telefon
na stranu da biste video snimak gledali u
položenom prikazu.
Dodirnite video snimak da biste prikazali komande za reprodukciju. Možete da pauzirate i
nastavite reprodukciju, pređete na bilo koji deo
snimka, podesite osvetljenje video snimka,
sakrijete kontrolnu tablu itd.
83
FM Radio
Uz FM radio možete da tražite radio-kanale,
da ih slušate i da ih memorišete na svoj
telefon. Imajte na umu da kvalitet emitovanja
radija zavisi od toga u kojoj meri je vaš
kraj pokriven signalom radio-stanice. Žične
slušalice isporučene uz telefon služe i kao
antena, pa uvek priključite slušalice kada
koristite radio. Kada primite dolazni poziv dok
slušate radio, radio će se isključiti.
Skeniranje i memorisanje kanala
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite FM Radio.
2. Dodirnite
> Skeniraj i sačuvaj sve
kanale. Svi ranije memorisani omiljeni
kanali biće uklonjeni.
Pronađeni kanali prikazani su u dnu ekrana.
Prevucite prstom levo-desno da biste videli
više.
84
Slušanje FM radija
1. Priključite žične slušalice u telefon.
2. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite FM Radio.
3. Dodirnite jedan od sačuvanih kanala u
dnu.
Takođe možete da dodirnete
ili
da biste
se prebacili na susedne kanale.
SAVET: Dodirnite
i označite polje Zvučnik
da biste slušali radio preko zvučnika na telefonu.
85
Ostale aplikacije
Alarm
Podešavajte alarme ili pretvorite svoj telefon u
budilnik.
Podesite novi alarm
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Alarm.
2. Dodirnite podrazumevani alarm da biste
ga konfigurisali, ili dodirnite Dodaj alarm
u dnu ekrana da biste kreirali novi alarm.
3. Podesite opcije alarma, kao što su vreme,
ponavljanje i zvuk alarma.
4. Dodirnite SAČUVAJ da biste sačuvali i
aktivirali alarm.
SAVET: Možete da dodirnete
/
ispred
postojećeg alarma da biste ga uključili ili
isključili.
Pravljenje rezervne kopije i
vraćanje
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje.
Možete napraviti rezervnu kopiju svojih
korisničkih podataka, poput kontakata, poruka
i pravilno instaliranih aplikacija, na memorijskoj kartici. Ako se podaci izgube, vratite ih sa
memorijske kartice.
Dodirnite Podešavanja > Pomoć da biste
videli detaljni vodič.
86
Preuzimanja
U aplikaciji Preuzimanja čuvaju se datoteke
koje ste preuzeli koristeći pregledač, e-poštu
ili aplikaciju Gmail.
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Preuzimanja da biste videli datoteke.
•
•
Dodirnite datoteku da biste je otvorili
pomoću odgovarajuće aplikacije.
Dodirnite i zadržite prst na datoteci, ili
označite polje ispred nje, da biste je izbrisali ili delili.
Menadžer datoteka
Brzo pristupite svim svojim slikama, video
snimcima, audio zapisima i ostalim vrstama
datoteka na svom telefonu i na memorijskoj
kartici.
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Menadžer datoteka. Dodirnite naziv direktorijuma u vrhu ekrana da biste se prebacivali
između memorijske kartice i interne memorije
telefona.
Full Share
Opcija Full Share nudi bežično rešenje za
deljenje medijskih datoteka među uređajima
povezanim na istu Wi-Fi mrežu. Ovu opciju
možete da koristite za lako pristupanje medijskim sadržajima na različitim uređajima, bez
potrebe za prebacivanjem datoteka.
87
Deljenje medijskih datoteka na
vašem telefonu
1. Povežite telefon na Wi-Fi mrežu.
2. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Full Share.
3. Dodirnite
> Podešavanja i označite
polje ili opozovite izbor opcije Deljenje
muzike, Deljenje video snimaka ili
Deljenje fotografija. Samo one vrste
datoteka koje su označene će biti deljene.
4. Uključite Dozvoli deljenje medijskog
sadržaja.
Vaš telefon sada radi kao medijski server i
možete da pristupate deljenim datotekama
sa drugih uređaja koji podržavaju Full Share i
koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš
telefon.
Pristupanje deljenim datotekama na
drugim uređajima
Nakon što neki drugi uređaj počne da deli
svoj medijski sadržaj dok je povezan na WiFi mrežu, možete da mu pristupite preko svog
telefona.
1. Povežite telefon na istu Wi-Fi mrežu na
koju je povezan drugi uređaj.
2. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Full Share.
3. Dodirnite jezičak Spisak servera. Drugi
uređaj bi trebalo da se pojavi.
88
4. Dodirnite uređaj i izaberite kategoriju da
biste pristupili njegovom sadržaju.
5. Dodirnite datoteku (i izaberite plejer ako
bude zatraženo) da biste započeli reprodukciju pomoću plejera određenog za
deljeni medijski sadržaj.
Takođe možete da dodirnete i zadržite prst
na datoteci i zatim izaberete više datoteka
za sledeće operacije:
u
Dodirnite
(i izaberite plejer ako
bude zatraženo) da biste reprodukovali izabrane datoteke na plejeru
jednu po jednu.
u
Dodirnite
da biste dodali datoteke
u plejlistu. Možete da im pristupite u
jezičku Plejliste.
u
Dodirnite
da biste preuzeli datoteke
u svoj telefon.
u
Dodirnite
da biste kopirali i preba-
cili datoteke na drugi medijski server u
okviru iste mreže.
Ažuriranje softvera
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Ažuriranje softvera. Možete proveriti status
softvera svog sistema, potražiti nove verzije ili
promeniti podešavanja ažuriranja.
89
YouTube
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
YouTube.
Možete gledati video klipove na YouTube-u ili
možete otpremiti sopstveni video klip.
90
Play prodavnica
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Play prodavnica. Možete kupiti ili iznajmiti
razne sadržaje i preuzeti ih na svoj telefon.
NAPOMENA: Sadržaj kojem možete da pristupite u Play prodavnici zavisi od regiona u
kome živite i vašeg mobilnog operatera.
Pregledanje i pretraživanje aplikacija
Aplikacije možete pregledati prema kategorijama i možete ih razvrstati na različite načine.
Dodirnite aplikaciju najvišeg nivoa, na primer
Igre, pa dodirnite aplikaciju iz bilo koje podkategorije.
Aplikacije možete tražiti i po nazivu ili opisu,
ili po imenu programera. Samo dodirnite
i
unesite termine koje tražite.
Preuzimanje i instaliranje aplikacija
Kada posle pregledanja ili pretraživanja
nađete aplikaciju za koju ste zainteresovani,
dodirnite je da biste otvorili ekran s detaljima,
gde je prikazano više informacija o toj aplikaciji.
1. Dodirnite Instaliraj (besplatne aplikacije)
ili cenu (aplikacije koje se plaćaju) u
ekranu sa detaljima o aplikaciji.
91
2. Ako aplikacija nije besplatna, treba da se
prijavite na svoj nalog Google novčanika i
da izaberete način plaćanja.
3. Dodirnite Prihvati i preuzmi (besplatne
aplikacije) ili Prihvati i plati (aplikacije
koje se plaćaju) da biste prihvatili dozvole za tu aplikaciju. Preuzimanje vaše
aplikacije započeće odmah, ili čim se
plaćanje uspešno autorizuje.
Upravljanje preuzimanjima
Pošto preuzmete i instalirate aplikaciju,
možete je oceniti, videti je u spisku zajedno
sa drugim preuzetim aplikacijama, možete je
konfigurisati da se sama automatski ažurira,
itd.
Pogledajte aplikacije koje ste preuzeli
1. Na ekranu Aplikacije Play prodavnice,
dodirnite
> Moje aplikacije.
2. Otvoriće se spisak instaliranih aplikacija.
Možete dodirnuti neku aplikaciju da biste
je ocenili, deinstalirali, zahtevali povraćaj
novca, i slično.
Deinstalirajte aplikaciju
1. Na ekranu Aplikacije Play prodavnice,
dodirnite
> Moje aplikacije.
2. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili ekran
sa njenim detaljima.
3. Dodirnite Deinstaliraj > OK.
92
Podešavanja
Dodirnite
na početnom ekranu i izaberite
Podešavanja. Aplikacija Podešavanja sadrži
većinu alatki za prilagođavanje i konfigurisanje
vašeg uređaja.
93
Nadograđivanje softvera
telefona
Postoji nekoliko načina da nadogradite softver
vašeg telefona:
1. Koristite onlajn alate za nadogradnju za
mobilne uređaje.
2. Koristite paket za nadogradnju putem jednog dodira koji nudi vaš mobilni operater.
3. Koristite paket za nadogradnju na microSD kartici.
NAPOMENA: Posetite zvanični ZTE veb sajt
za podršku za telefone (http://wwwen.zte.com.
cn/endata/mobile/) i kliknite na svoju zemlju ili
region da biste saznali više o gorenavedenim
načinima nadogradnje, kao i o tome koji model
telefona podržava koji način nadogradnje.
94
Rešavanje problema
Ako budete imali problema tokom upotrebe
ovog telefona, ili ako ne funkcioniše
uobičajeno, pročitajte tabelu koja se nalazi
ispod. Ako problem ne možete da rešite
pomoću informacija iz ove tabele, obratite se
dobavljaču od kojeg ste kupili telefon.
Problem
Slab
prijem
Mogući uzroci
Mrežni signal je
preslab na lokaciji
na kojoj se trenutno
nalazite, na primer
u suterenu ili blizu
visoke zgrade, jer
bežični signal ne
može efikasno da
dopre do vas.
Mreža je trenutno
zauzeta (na primer,
u špicevima će biti
previše mrežnog
saobraćaja i neće
biti mogući dodatni
pozivi).
Moguće
rešenje
Premestite se
na mesto gde
mrežni signal
može da se
prima bez problema.
Izbegavajte
da koristite
telefon tada,
ili pokušajte
ponovo pošto
malo pričekate.
Možete zatražiti
Predaleko ste od
kartu pokrivebazne stanice svog nosti signalom
mobilnog operatera. od svog mobilnog operatera.
95
Problem
Odjek ili
buka
Nije
moguće
selektovati neke
karakteristike
Moguće
rešenje
Prekinite poziv i
pozovite ponoSlab kvalitet mrežne vo. Možda ćete
magistrale od strane biti prebačeni
vašeg mobilnog
na mrežnu
operatera.
magistralu ili
telefonsku liniju
boljeg kvaliteta.
Prekinite poziv i
pozovite ponovo. Možda ćete
Slab kvalitet lokalne biti prebačeni
telefonske linije.
na mrežnu
magistralu ili
telefonsku liniju
boljeg kvaliteta.
Vaš mobilni operater ne podržava
ove karakteristike, Obratite se
ili se niste prijavili
svom mobilnom
za usluge koje ove operateru.
karakteristike
pružaju.
Mogući uzroci
96
Problem
Baterija
se ne puni
Skraćeno
vreme pripravnosti
Moguće
rešenje
Baterija ili punjač
Obratite se
baterije su oštećeni. dobavljaču.
Prilagodite uslove u okruženju
Temperatura teleza punjenje batfona je ispod 0°C ili
erije da biste izviše od 45 °C.
begli ekstremne
temperature.
Proverite sve
priključke
da biste se
Slab kontakt između
uverili da su sva
baterije i punjača.
priključivanja
izvedena
pravilno.
Vreme pripravnosti
zavisi od konfigurisanja sistema vašeg
Ako se nalazite
mobilnog operatera.
u području gde
Dužina vremena prije signal slab,
pravnosti kod istog
privremeno
telefona koji se
isključite telekoristi sa sistemima
fon.
različitih mobilnih
operatera neće biti
potpuno ista.
Baterija je
ispražnjena. U
uslovima s visokom Koristite novu
temperaturom,
bateriju.
smanjiće se vek
trajanja baterije.
Mogući uzroci
97
Problem
Mogući uzroci
Ako ne možete da
se povežete sa
mrežom, telefon će
nastaviti da šalje
Skraćeno signale u pokušaju
vreme pri- da locira baznu
pravnosti stanicu. Dok to radi,
troši više bateriju
i zbog toga će se
skratiti vreme pripravnosti.
Nije
moguće Baterija je
uključiti
ispražnjena.
telefon
Moguće
rešenje
Premestite se
na mesto na
kojem je mreža
dostupna, ili
privremeno
isključite telefon.
Ponovo je napunite.
Odnesite
(U)SIM karticu mobilnom
operateru na
Greška
testiranje.
na (U)SIM (U)SIM kartica je
Ubacite (U)SIM
kartici
ubačena nepravilno. karticu pravilno.
Mekom, suvom
Prljavština na
krpicom obrišite
kontaktima (U)SIM
kontakte (U)SIM
kartice.
kartice.
Kvar ili oštećenje
(U)SIM kartice.
98
Problem
Mogući uzroci
(U)SIM kartica je
neispravna.
Nije
moguće
povezati
se sa
mrežom
Niste u području
pokrivenom
signalom mobilnog
operatera.
Slab signal.
Nije
moguće
odgovoriti na
dolazne
pozive
Aktivirali ste opciju
Zabrana poziva.
99
Moguće
rešenje
Obratite se
svom mobilnom
operateru.
Proverite mapu
pokrivenosti sa
svojim mobilnim
operaterom.
Premestite se u
otvoreni prostor,
ili ako ste u
zgradi, pomerite
se bliže prozoru.
Idite u
Podešavanja
> Pozivi >
Podešavanja
zabrane
poziva, a zatim
selektujte Deaktiviraj sve.
Problem
Nije
moguće
uputiti
odlazne
pozive.
PIN kôd
blokiran
Moguće
rešenje
Idite u
Podešavanja
> Pozivi >
Aktivirali ste opciju Podešavanja
Zabrana poziva.
zabrane
poziva, a zatim
selektujte Deaktiviraj sve.
Idite u
Podešavanja >
Aktivirali ste opciju
Pozivi > Fiksno
Fiksno biranje brobiranje brojeva
jeva.
i onemogućite
je.
Obratite se
svom mobilnom
operateru. Ako
Uneli ste
vam mobilni opneodgovarajući
erater da PUK
PIN kôd tri puta
kôd (U)SIM
zaredom.
kartice, pomoću
PUK koda
otključajte
(U)SIM karticu.
Mogući uzroci
Nije
moguće
Izbrišite nepotMemorija imenika je
uneti inrebne podatke
popunjena.
formacije
iz kontakata.
u imenik
100
Problem
Mogući uzroci
Telefon
prestaje
sa radom,
ponovo se
pokreće,
zamrzava
se ili ne
može da
se uključi
Neki od programa
nezavisnih
programera nije
kompatibilan sa
vašim telefonom.
101
Moguće
rešenje
Vratite svoj telefon na fabrički
status.
Uđite u bezbedni režim, i
deinstalirajte
softver koji je
možda doveo
do problema.
Nadogradite
softver telefona.
Za vašu bezbednost
Opšte bezbednosne odredbe
Nemojte upućivati ili prihvatati
pozive iz ruke dok vozite. I nikada
ne ukucavajte tekst dok vozite.
Ne koristite ga na benzinskim pumpama.
Držite telefon najmanje 15 mm od
svog uveta ili od tela dok razgovarate njime.
Vaš telefon može da proizvodi jarko
ili trepćuće svetlo.
Mali delovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Ne bacajte svoj telefon u vatru.
Vaš telefon može da proizvodi glasan zvuk.
Da biste sprečili oštećenje sluha,
nemojte da slušate na visokim
nivoima jačine zvuka tokom dužih
perioda.
Izbegavajte dodir sa bilo čim što
sadrži magnet.
Izbegavajte ekstremne temperature.
102
Držite ga dalje od pejsmejkera i
ostalih elektronskih medicinskih
uređaja.
Izbegavajte dodir sa tečnošću. Neka
vaš telefon uvek bude suv.
Isključite ga kada je tako naloženo u
bolnicama ili u zdravstvenim ustanovama.
Nemojte rastavljati svoj telefon.
Isključite ga kada je tako naloženo u
avionima i na aerodromima.
Koristite samo odobreni pribor.
Isključite ga kada ste blizu
eksplozivnih materijala ili tečnosti.
Nemojte se oslanjati na svoj
telefon za komunikaciju u hitnim
slučajevima.
Izloženost radio-frekvenciji (RF)
Opšta izjava o RF energiji
Vaš telefon sadrži odašiljač i prijemnik. Kada
je UKLJUČEN, prima i emituje RF energiju.
Kada komunicirate telefonom, sistem koji rukovodi pozivom kontroliše i nivo sile koju vaš
telefon emituje.
103
Specifična stopa apsorpcije (SAR)
Vaš mobilni uređaj je radio-odašiljač i prijemnik. Napravljen je tako da ne prekorači granice izloženosti radio-talasima preporučene
međunarodnim smernicama. Ove smernice
ustanovila je nezavisna naučna organizacija
ICNIRP i čine ih bezbednosne granične vrednosti osmišljene tako da obezbede zaštitu svih
ljudi, bez obzira na životno doba i na zdravstveno stanje.
Ove smernice koriste jedinicu mere koja se
naziva specifična stopa apsorpcije, ili SAR.
Granična vrednost SAR-a za mobilne uređaje
je 2 W/kg, a najviša SAR vrednost za ovaj
uređaj kada je testiran pored uveta bila je
0,975 W/kg*. Pošto mobilni uređaji imaju
mnoštvo funkcija, mogu se koristiti u drugim
položajima, na primer uz telo, kao što je
opisano u ovom uputstvu za upotrebu**.
Pošto je SAR izmeren uz korišćenje najviše
snage emitovanja ovog uređaja, stvarni SAR
ovog uređaja tokom rada obično je ispod
gorepomenutog nivoa. To se događa zbog
automatskog menjanja nivoa snage ovog
uređaja, da bi se obezbedilo da koristi minimum energije koja je potrebna za komunikaciju sa mrežom.
* Testovi su izvršeni u skladu sa smernicama
EN 50 3 6 0 , EN 62311, EN 62209-1 , EN
62209-2.
104
** Molimo pogledajte odeljak o rukovanju telefonom dok ga nosite uz telo.
Rukovanje telefonom dok ga nosite
uz telo
Važna bezbednosna informacija u pogledu
izloženosti radio-frekvencijskom zračenju
(RF):
Da bi se obezbedila usaglašenost sa smernicama za izloženost RF zračenju, telefon
se mora koristiti na razmaku od tela od minimalno 15 mm.
U suprotnom, izloženost RF zračenju može da
premaši granične vrednosti iz ovih smernica.
Ograničavanje izloženosti radiofrekvencijskim (RF) poljima
Pojedincima koji su zabrinuti zbog svoje
izloženosti RF poljima, Svetska zdravstvena
organizacija (WHO) savetuje sledeće:
Mere predostrožosti: Dosadašnja naučna
saznanja ne ukazuju na potrebu za bilo kakvim
posebnim merama predostrožnosti za upotrebu
mobilnih telefona. Ako su pojedinci zabrinuti,
mogu izabrati da ograniče RF izloženost za
sebe ili za svoju decu tako što će ograničiti
dužinu poziva, ili tako što će koristiti uređaje
ne držeći ih u rukama, da bi mobilni telefoni bili
odmaknuti od njihove glave i tela.
Više informacija o ovoj temi možete saznati na
WHO veb stranici http://www.who.int/peh-emf
(WHO bilten 193: jun 2000).
105
Informacije o usaglašenosti sa propisima
Sledeća odobrenja i izveštaji primenjuju se u
pojedinim područjima, kako je i naznačeno.
Molimo pronađite odeljak Izjava o RoHS
usaglašenosti i CE DOC na kraju ovog uputstva.
Odvraćanje pažnje
Vožnja
Uvek morate da posvetite punu pažnju vožnji,
da biste smanjili opasnost od nezgode.
Korišćenje telefona tokom vožnje (čak i sa
kompletom za upotrebu bez ruku) može da
vam odvuče pažnju i da dovede do nezgode.
Morate poštovati zakone i propise svoje
države o korišćenju bežičnih uređaja tokom
vožnje.
Rad sa mašinama
Uvek morate da posvetite punu pažnju kada
radite sa mašinama, da biste smanjili opasnost od nezgode.
Rukovanje proizvodom
Opšti saveti o rukovanju i korišćenju
Jedino ste vi odgovorni za to kako koristite
svoj telefon i za bilo kakve posledice njegovog
korišćenja.
106
Uvek morate isključiti svoj telefon na mestima
na kojima je njegova upotreba zabranjena.
Upotreba vašeg telefona podleže merama
predostrožnosti osmišljenim da zaštite korisnike i njihovu životnu sredinu.
• Uvek pažljivo postupajte sa telefonom i
•
priborom, i držite ga na čistom mestu na
kojem nema prašine.
Održavajte ekran i objektiv kamere čistim.
Zaprljan ekran ili objektiv kamere mogu da
uspore reakciju telefona na vaše komande
ili da umanje kvalitet fotografije.
Čistite uređaj i dodatni pribor mekanim
materijalom kao što je krpica za čiščenje
naočara. Nemojte da koristite alkohol i
druge korozivne materije za čišćenje i da
dozvolite da prodru u unutrašnjost telefona.
Ne izlažite svoj telefon ili pribor otvorenom
plamenu ili upaljenim cigaretama.
Ne izlažite svoj telefon ili pribor tečnosti,
•
vlazi ili visokoj vlažnosti vazduha.
Nemojte ispuštati, bacati ili savijati svoj
•
telefon ili njegov pribor.
Nemojte bojiti svoj telefon ili pribor.
•
•
•
•
Ne pokušavajte da rastavite telefon ili
pribor. To smeju da rade samo ovlašćene
osobe.
107
•
Nemojte da izlažete telefon ili dodatni
pribor okruženju u kome može da dođe do
ekstremnih temperatura, minimalno - 5 i
maksimalno +50 stepeni Celzijusa.
•
•
•
Nemojte da stavljate telefon unutar ili u
blizini opreme za grejanje ili posuda sa
visokim pritiskom, kao što su grejači za
vodu, mikrotalasne pećnice ili vreo pribor
za kuvanje. U suprotnom, može da dođe
do oštećenja telefona.
Molimo proverite kakvi su propisu u vašoj
zemlji o odlaganju elektronskih proizvoda.
Nemojte nositi telefon u zadnjem džepu,
jer bi mogao da se slomi kada sednete.
Mala deca
Ne ostavljajte telefon ili pribor na dohvat maloj
deci i ne dozvolite im da se igraju sa njim.
Mogla bi da ozlede sebe ili druge, ili bi mogla
da oštete telefon.
Vaš telefon sadrži sitne delove sa oštrim
ivicama koje mogu da izazovu povredu ili
mogu da se odlome i dovedu do opasnosti od
gušenja.
Razmagnetisanje
Da biste izbegli opasnost od razmagnetisanja,
ne dozvolite da elektronski uređaji ili magnetni
mediji budu duže vreme u blizini vašeg telefona.
108
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)
Ne dodirujte metalne priključke SIM kartice.
Antena
Bluetooth i Wi-Fi
antena
GPS antena
Antena
Nemojte bez potrebe da dodirujete antenu.
Normalan položaj prilikom korišćenja
Kada inicirate ili primate telefonski poziv,
držite telefon blizu uveta, a njegov donji deo
treba da bude okrenut u pravcu vaših usta.
Antena
Antena
109
Vazdušni jastuci
Ne stavljajte telefon preko vazdušnih jastuka
ili u prostor u kojem se oni otvaraju, jer se
vazdušni jastuk naduvava vrlo snažno i može
izazvati ozbiljnu povredu.
Pre početka vožnje odložite telefon na sigurno
mesto.
Iznenadni napadi/Zamračenja svesti
Ovaj telefon može da proizvodi jarko ili
trepćuće svetlo. Mali procenat ljudi sklon je
zamračenjima svesti ili iznenadnim napadima
(čak i ako ih nikada nisu imali) kada su
izloženi trepćućem svetlu ili bljesku svetlosti,
na primer kada igraju igrice ili kada gledaju
video snimak. Ako doživite zamračenje svesti
ili iznenadni napad ili ako imate porodični
istorijat ovakvih pojava, molimo da se obratite
lekaru.
Povrede uzrokovane ponavljajućim
pokretima
Da biste opasnost od povreda uzrokovanih
ponavljajućim pokretima (RSI) sveli na najmanju meru dok kucate tekst ili igrate igrice
svojim telefonom:
• Ne držite telefon suviše čvrsto.
• Blago dodirujte tastere.
• Koristite specijalne karakteristike
osmišljene da što manje puta pritiskate
tastere, kao što su Šabloni za poruke i
Unos teksta sa predviđanjem.
110
•
Često pravite pauze da biste se istegnuli i
opustili.
Hitni pozivi
Kao i ostali bežični telefoni, i ovaj telefon radi
pomoću radio-signala, za koje ne možemo
garantovati konekciju u svim uslovima. Zbog
toga se u hitnim slučajevima nemojte oslanjati
samo na svoj telefon.
Preglasan zvuk
Ovaj telefon može da proizvede preglasan
zvuk, koji može da vam ošteti sluh. Utišajte
zvuk pre nego što stavite slušalice, Bluetooth
stereo slušalice ili druge audio-uređaje.
Zagrevanje telefona
Vaš telefon može da se zagreje tokom punjenja i tokom uobičajene upotrebe.
Bezbednosne mere koje se odnose na struju
Pribor
Koristite samo odobreni pribor.
Ne povezujte telefon sa nekompatibilnim
proizvodima ili priborom.
Vodite računa da ne dodirnete metalne
predmete poput novčića ili priveska za
ključeve, i da ne dozvolite da dođu u dodir sa
priključcima baterije ili da naprave kratak spoj
u njima.
Nikada nemojte da probijate površinu baterije
oštrim predmetom.
111
Povezivanje sa automobilom
Zatražite savet profesionalca kada povezujete
interfejs telefona sa električnim sistemom automobila.
Neispravni i oštećeni proizvodi
Ne pokušavajte da rastavite telefon ili pribor.
Samo stručno osoblje sme da servisira ili popravlja telefon i njegov pribor.
Ako je telefon ili njegov pribor upao u vodu,
ako je probušen ili ako je pretrpeo pad s velike visine, nemojte ga koristiti dok ga ne
pregledaju stručnjaci iz ovlašćenog servisa.
Radio-frekvencijske smetnje
Opšta izjava o smetnjama
Morate biti posebno obazrivi kada koristite
telefon u blizini ličnih medicinskih uređaja,
poput pejsmejkera i slušnih aparata.
Pejsmejkeri
Proizvođači pejsmejkera preporučuju da se
između mobilnog telefona i pejsmejkera zadrži
minimalni razmak od 15 cm, da ne bi došlo
do ometanja rada pejsmejkera. Da biste to
postigli, koristite telefon na suprotnom uvetu
od pejsmejkera, i ne nosite ga u džepu na
grudima.
112
Slušni aparati
Ljudi koji nose slušne aparate ili druge kohlearne implante mogu da čuju ometajuće zvukove kada koriste bežične uređaje ili kad je
takav uređaj u blizini.
Nivo smetnji zavisiće od vrste slušnog aparata
i od udaljenosti od izvora smetnji. Povećanjem
razmaka između njih možete smanjiti smetnje. Možete se i obratiti proizvođaču slušnog
aparata da bi vas posetovao o alternativama.
Medicinski uređaji
Molimo posavetujte se sa svojim doktorom i
sa proizvođačem uređaja da biste saznali da li
funkcionisanje vašeg telefona može da ometa
rad vašeg medicinskog uređaja.
Bolnice
Isključite svoj bežični uređaj kada se to od
vas zatraži u bolnicama, klinikama ili zdravstvenim ustanovama. Ta molba upućuje se radi
sprečavanja mogućih ometanja osetljive medicinske opreme.
Avion
Isključite svoj bežični uređaj kad god to od vas
zatraži osoblje aerodroma ili vazduhoplovne
kompanije.
Posavetujte se sa osobljem vazduhoplovne
kompanije o korišćenju bežičnih uređaja u avionu. Ako vaš uređaj poseduje „režim rada u
avionu“, morate ga omogućiti pre ukrcavanja
u avion.
113
Smetnje u automobilima
Molimo imajte na umu da zbog mogućih
ometanja električne opreme, neki proizvođači
vozila zabranjuju korišćenje mobilnih telefona
u svojim vozilima, osim ukoliko nije fabrički instaliran komplet za telefoniranje bez upotrebe
ruku, sa eksternom antenom.
Eksplozivna okruženja
Benzinske stanice i eksplozivna
atmosfera
Na mestima sa potencijalno eksplozivnom
atmosferom, poštujte sve postavljene znakove
za isključivanje bežičnih uređaja poput telefona i druge radio-opreme.
Područja sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su područja benzinskih pumpi, ispod
palube čamaca, objekti za pretakanje goriva
ili hemikalija ili skladišta za gorivo i hemikalije,
stara postrojenja, područja u kojima vazduh
sadrži hemikalije ili čestice poput trunja,
prašine ili metalnog praha.
Detonatori i područja miniranja
Isključite svoj mobilni telefon ili bežični uređaj
kada ste u području miniranja ili u područjima
u kojima stoji znak da se isključe „dvosmerni
radio-uređaji“ ili „elektronski uređaji“ da ne bi
ometali miniranje.
114
Izjava o RoHS
usaglašenosti
Da bi negativne uticaje sveo na najmanju
meru i da bi preuzeo više odgovornosti prema
Zemlji na kojoj živimo, ovaj dokument će
služiti kao zvanična izjava da je Blade G, koji
je proizveo ZTE CORPORATION, u saglasnosti sa Smernicom 2002/95/EC Evropskog
parlamenta - RoHS (Ograničenje opasnih
supstanci), u pogledu sledećih supstanci:
1. Olovo (Pb)
2. Živa (Hg)
3. Kadmijum (Cd)
4. Heksavalentni hrom (Cr (VI))
5. Polibromirani bifenili (PBBs)
6. Polibromirani difenil etri (PBDEs)
Blade G, koji je proizveo ZTE CORPORATION, zadovoljava zahteve EU smernice
2002/95/EC.
115
Odlaganje isluženog
uređaja
1. Kada je simbol precrtane
kante za otpatke nalepljen
na proizvod, to znači da
je taj proizvod obuhvaćen
Evropskom smernicom
2012/19/EU.
2. Sve električne i elektronske
proizvode treba odložiti
odvojeno od ostalog komunalnog otpada, na mesta
za sakupljanje koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. P r a v i l n i m o d l a g a n j e m
svog isluženog uređaja
doprinećete sprečavanju
potencijalnog negativnog
uticaja na životnu sredinu i
na ljudsko zdravlje.
Za informacije o recikliranju ovog proizvoda
na osnovu WEEE smernice, molimo pošaljite
poruku e-pošte na weee@zte.com.cn
116
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
SA PROPISIMA EZ
Ovim se izjavljuje da sledeći proizvod:
Tip proizvoda: WCDMA/GSM (GPRS)
Dual-Mode digitális mobiltelefon
Br. modela: ZTE Blade G/Blade G
Megfelel a Rádiókészülékek és távközlő
végberendezések közösségi irányelvében
(1999/5/EK), Az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló
irányelvben (2011/65/EU), Az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló irányelvben
(2009/125/EK) és mindezek módosításaiban megfogalmazott alapvető biztonsági
követelményeknek.
Jelen nyilatkozat érvényes az összes olyan
készülékre, amely a mérésre/kiértékelésre
küldött mintakészülékkel megegyezik.
A termék 1995/5/EK irányelv követelményei
szerinti megfelelőségi vizsgálatát az American TCB (1588. sz. felhatalmazott testület),
2011/65/EU irányelv követelményei szerinti
megfelelőségi vizsgálatát a Centre Testing
International Corporation SHANGHAI LAB vé117
gezte. A vizsgálatokat az alábbi rendelkezések
és szabványok alapján végezték:
Biztonságtechnikai és
EN 50360:2001;
EN62311:2008;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
egészségügyi EN 60950-1:2006+EN
60950-1:2006/A11:2009+
EN 60950-1:2006/
A12:2011+EN60950-1:2006/
A1:2010
EN 301 489-1 V1.9.2;
EN 301 489-3 V1.4.1;
Elektromágneses
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
(EMC)
EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007
EN 301 511 V9.0.2;
Rádióhullámtartomány
EN 301 908-1 V5.2.1;
EN 301 908-2 V5.2.1;
EN 300 328 V1.7.1;
EN 301 440-1 V1.6.1;
EN 301 440-2 V1.4.1
118
Ova izjava je odgovornost proizvođača:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, P.R.China
Potpis ovlašćene osobe:
Xu Feng
poration
Direktor kvaliteta u ZTE Cor-
Ime štampanim slovima i položaj u kompaniji
Shenzhen, 15. april 2013.
Mesto i datum
Pravno važeći potpis
119
Ova oprema može da se
koristi u:
AT
BE
FR
CY
CZ
DK
EE
FI
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
120
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising