ZTE | V831W | User manual | ZTE V831W คู่มือการใช้

ZTE V831W คู่มือการใช้
Dtac Phone
Eagle 4.5
คู่มือการใช้งา
น
1
2
3
อธิบายการใช้งาน
การทางาน
ปุ่ม
่ นรูปแบบเสียง
ปุ่มเปิดปิดเ กดค้างเพื่อเปลีย
ครื่อง เรียก
การเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิ
นหรือ
กดเพื่อสลับโทรศัพท์ของคุณไ
ปที่โหมดพักหน้าจอ
หรือกดเพื่อเรียกหน้าจอในโท
รศัพท์ขึ้นมา
ปุ่มหน้าหลั กดเพื่อกลับไปหน้าจอหลักจา
กโปรแกรม
ก
4
ปุ่มเม
นู
กดเพื่อเลือกหน้าจอปัจจุบัน
ปุ่มย้อนกลั กดเพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า
บ
ปุ่มปรับเสี กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงขึ้น
หรือลดเสียงลง
ยง
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดใน
เครื่องของคุณและได้ชาร์จแบตเตอรี่เรี
ยบร้อย
-กดปุ่มเปิดปิดค้างเพื่อเปิดโทรศัพท์ของ
คุณ
5
-ในการกดปิดให้กดปุม
่ ค้างไว้
แล้วจะมีตว
ั เลือกแสดงขึ้นมา จากนั้น
เลือกปิดเครื่องแล้วกด OK
{TC " Setting Up Your Phone for
the First Time " \f
"E"}การตัง้ ค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครัง้
แรก
ในการใช้งานครั้งแรกหลังจากการซื้อ
หรือตั้งค่าจากโรงงาน
(ดูบทที่คัดแยกออกมาตั้งค่าโทรศัพท์ข
องคุณ - ความเป็นส่วนตัว:
รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน)
6
แนะนาให้คุณทาการตั้งค่าบางอย่างก่อ
นที่จะใช้
เลือก Menu
ในโหมดสแตนด์บายจากนั้นเลือกการตั้
งค่า> ภาษาและการป้อนข้อมูล >
ภาษา
เลือกภาษาที่คณ
ุ ต้องการที่จะใช้ถ้าจาเ
ป็น
สวิทช์ไปยังโหมดการพักหน้าจอ
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
โหมดพักหน้าจอเป็นโหมดที่ใช้พลังงา
นต่าในขณะที่หน้าจอปิด
อุปกรณ์ของคุณยังจะเข้าสู่โหมดดังกล่
7
าวเอง
เมื่อจอแสดงผลปิดโดยอัตโนมัติหลังจา
กไม่มีการใช้งานสักพัก
คุณสามารถเข้าสูโ่ หมดการพักหน้าจอโ
ดยวิธีดังต่อไปนี้
กดปุม
่ Power
เพื่อสลับไปยังโหมดการพักหน้าจอ
เปิดหน้าจอขึน
้ มาบนโทรศัพท์
1.
2.
กดปุ่ม Power
เพื่อเปิดใช้งานจอแสดงผลหน้าจอ
สัมผัสที่
ไอคอนและลากไปทางขวา
8
หมายเหตุ:
หากคุณมีการกาหนดรูปแบบการปลดล็
อค, PIN
หรือรหัสผ่านสาหรับโทรศัพท์ของคุณ
(ดูบทที่เรียงลาดับจากการตั้งค่าโทรศัพ
ท์ของคุณ - ตั้งค่าความปลอดภัย)
คุณจะต้องวาดรูปแบบหรือป้อน PIN /
รหัสผ่านเพื่อปลดล็อคหน้าจอของคุณ
ควบคุมการสัมผัส
คุณสามารถใช้นิ้วในการควบคุมโทรศั
พท์ของคุณ
การควบคุมหน้าจอสัมผัสจะเปลีย
่ นแปล
งได้ตามงานทีก
่ าลังดาเนินการอยู่
9
1.แตะปุ่ม, ไอคอน,
หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือกรายการหรื
อเปิดการใช้งาน
2.ปัดหน้าจอเพื่อเลื่อนขึ้นลงทางซ้ายห
รือขวา
3.สัมผัส
ลากและวางเพื่อย้ายรายการผ่านหน้าจ
อ
4.แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อซูมภาพเข้า
/ ออก
หมายเหตุ:
คุณสามารถดูหน้าจอโทรศัพท์ในแนวตั้
10
งหรือแนวนอนเพียงแค่ถือเครื่องตั้งหรื
อนอนตามแนว
บางหน้าจอไม่สามารถดูแนวนอนได้
หน้าจอหลัก
ในหน้าจอหลักนอกจากจะมีไอคอนทา
งลัดแล้ว
คุณยังสามารถตั้งวอลล์เปเปอร์
เพิ่มวิดเจ็ตหรือแอพพลิเคชั่นลัดหรือลบ
ออกตามทีต
่ ้องการได้
เพิม
่ หน้าจอหลัก {TC “Extended
Home Screen” \f “E”}
สามารถเพิ่มหน้าจอหลัก
เพื่อให้คุณโหลดเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งอื่
11
น
ๆได้โดยเลื่อนนิว
้ ของคุณไปทางซ้ายหรื
อขวา
การเลือกวอลล์เปเปอร์ของคุณ
1.กดปุ่มหน้าหลัก
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
2.แตะปุ่มเมนูและเลือกวอลเปเปอร์
3.เลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้
องการใช้เป็นวอลล์เปเปอร์
สาหรับภาพทีแ
่ กลเลอรี่บางภาพอาจจะ
ต้องตัดภาพ
4.เลือกตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์
เพิม
่ รายการไปยังหน้าจอหลักของคุณ
12
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
ที่จะเข้าสูห
่ น้าจอแอพพลิเคชั่น
2.ในรายการแอพพลิเคชั่นให้สม
ั ผัสที่ไ
อคอนค้างไว้
จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
จากนั้นย้ายไอคอนโปรแกรมไปยังตาแ
หน่งที่ว่าง และปล่อยนิว
้
ลบรายการออกจากหน้าจอหลักของคุ
ณ
1.กดปุ่ม หน้าหลัก
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
13
2.แตะรายการที่คณ
ุ ต้องการลบค้างไว้
จนไอคอนลบปรากฏขึน
้ ที่ด้านบนของ
หน้าจอ
3.ลากรายการไปยังไอคอนลบและปล่อ
ยนิ้วของคุณเมื่อรายการที่จะลบเปลีย
่ น
เป็นสีแดง
การแสดงสถานะและการเตือน
โทรศัพท์ของคุณบอกสิ่งทีด
่ าเนินการอ
ยู่ด้วยการแสดงไอคอนทั่วไป
ตามข้อมูลด้านล่าง
เชื่อมต่อUSB
สายที่ไม่รับ
โหมดบนเครื่
องบิน
ความแรงสัญญา
14
ชาร์จแบตเต
อรี่
ข้อความใหม่
โหมดประชุม
เครือข่ายWi-Fi
ตั้งนาฬิกาปลุ
ก
เสียบหูฟัง
โหมดเงียบ
ค้นหาสัญญา
ไอคอนบลูทูธ
เชื่อมต่อUSB
พบเครือข่าย
ปิด Data
Wi-Fi ใหม่
การใช้แผงการแจ้งเตือน
15
เลื่อนแถบสถานะลงมาจากด้านบนของ
หน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
โดยคุณสามารถดูเหตุการณ์ปฏิทินของ
คุณข้อความใหม่และอื่น ๆ
แตะ เพื่อเปิดแผงทางลัดจากแผงแจ้งเ
ตือน หากจะซ่อนแผง
แตะทีข
่ อบล่างแผงและลากขึ้น
เปิดแอพพลิเคชัน
่ ทีเ่ พิง่ ใช้งาน
1.กดค้างที่ เมนู จากหน้าจอ
โทรศัพท์จะแสดงแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งใ
ช้งาน
2..เลือกทีแ
่ อพพลิเคชัน
่ ที่คุณต้องการที่
จะเปิด
16
การโทร
การโทรออกมีอยู่ง่ายๆหลายวิธีดังนี้
โทรจากเบอร์โทรศัพท์
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
โทรศัพท์หรือแตะ ที่หน้าจอหลัก
2.ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ปุ่มกดบน
หน้าจอ แตะ เพื้อ
ลบตัวเลขที่ไม่ถก
ู ต้อง
3.แตะที่ไอคอนโทรออก
แนะนา:
การโทรระหว่างประเทศกดค้าง เพื่อใ
ส่ "+"
โทรจากรายชือ
่
17
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >รายชื่อ
2.เลื่อนนิ้วของคุณเพือ
่ เลื่อนรายชื่อและ
แตะชื่อผู้ตด
ิ ต่อที่คณ
ุ ต้องการโทร
เมื่อข้อมูลปรากฏให้เลือกหมายเลขจาก
นั้นคลิกเลือกซิมการ์ดที่จะโทรออก
คุณสามารถค้นหารายชื่อโดยแตะ บน
หน้าจอ
โทรจากบันทึกการโทรของคุณ
1.ถ้าคุณได้เปิดการโทรออกแล้ว
ให้สัมผัสแถบบันทึกการโทรเพื่อเปิดบัน
ทึกการโทร
โดยสามารถเลือกเบอร์โทรออกหรือรับ
เข้าทั้งหมด เบอร์ที่ไม่ได้รับ เป็นต้น
18
2.แตะไอคอนโทรที่ด้านขวาของประวั
ติการโทรปัจจุบัน
โทรจากข้อความ
ถ้าข้อความที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คณ
ุ
ต้องการโทร
คุณสามารถโทรออกได้ขณะที่ดูข้อควา
ม
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
การส่งข้อความ
>
2.แตะการสนทนาแล้วหาข้อความที่มีห
มายเลขโทรศัพท์ที่คณ
ุ ต้องการ
3.แตะไปที่ข้อความ
โทรศัพท์จะแสดงรายการตัวเลือก
19
การรับสาย
รับสาย
แตะที่ไอคอน
แล้วลากไปทางขวาเพือ
่ รับสาย
ปฏิเสธการรับสาย
แตะที่ไอคอน
แล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปฏิเสธสาย
ปิดเสียงโทร
ในระหว่างการเรียกคุณสามารถปิดเสีย
งไมโครโฟนของคุณเพื่อให้ฝ่ายสนทน
าไม่ได้ยินเสียง แต่คณ
ุ ยัง
สามารถได้ยินสนทนาอยู่
20
แตะ เพื่อเปิดไมโครโฟน
หากต้องการเปิดไมโครโฟนของคุณให้
กลับมาแตะ
การเปิด/ ปิดลาโพง
แตะ
ในระหว่างการโทรเพือ
่ เปิดลาโพงและ
แตะอีกครั้งเพื่อปิด
จบการสนทนา
แตะ
เพื่อจบการสนทนา
รายชือ
่
คุณสามารถเพิ่มรายชือ
่ ในโทรศัพท์ขอ
21
งคุณและซิงค์รายชื่อในบัญชี Google
หรือบัญชีอื่น ๆ ทีร่ องรับการซิงค์
เลือกดูรายชื่อ โดยกดหน้าจอหลัก>
แตะ > รายชื่อ
สร้างรายชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ
1.แตะ
ที่จากหน้าจอรายชื่อ
2.เลือกที่เก็บบันทึกผูต
้ ด
ิ ต่อ
3.ใส่ชื่อที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และ
ข้อมูลอื่น ๆ และบันทึก
ค้นหารายชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ
1.แตะ
ที่หน้าจอรายชื่อ
22
2.ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คณ
ุ ต้องการค้นหา
รายชื่อจะถูกเลือก
การส่งข้อความ
SMS (ข้อความ) ของคุณและ MMS
(บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย)
ถูกรวมตัวไฟล์ในเมนู หน้าหลัก>
>
ส่งข้อความ
กล่องข้อความ
ข้อความทั้งหมดที่คุณส่งและรับจะถูกจั
ดรวมอยู่ในกล่องข้อความเดียวกัน
โดยข้อความจากหมายเลขเดียวกันจะ
ถูกจัดรวมในหัวข้อเดียวกัน
23
คุณสามารถแตะที่หัวข้อเพื่อดูการสนท
นาที่ผ่านมาได้
การส่งข้อความ
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
การส่งข้อความ
2.แตะ
เพื่อสร้างข้อความใหม่
3.ใส่หมายเลขของผู้รบ
ั หรือชื่อ
ขณะที่คณ
ุ พิมพ์ชื่อที่
ตรงกันจะปรากฏขึ้น
แตะทีร่ ายชื่อแนะนาเพื่อเพิ่มผู้รับ
นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถแตะ
เพื่อเลือกผูร้ ับ
24
จากรายชื่อ
4.แตะที่พิมพ์ข้อความและใส่ข้อความที่
ต้องการพิมพ์
·แตะปุ่ม Menu แตะเพื่อใส่ข้อความ
หรือรายชื่อ
·หากคุณกาลังส่ง MMS แตะเมนู
หรือเลือก เพื่อแนบรูปภาพ,
วิดีโอ, เสียงหรือสไลด์โชว์
5.แตะ เพื่อส่งข้อความของคุณ
หมายเหตุ:
หากทาการแนบข้อความแล้วข้อความ
นั้นจะถูกแปลงเป็น MMS โดยอัตโนมัติ
25
ในทานองเดียวกันถ้าคุณลบสิ่งทีแ
่ นบทั้
งหมดข้อความ MMS
เปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดาอัตโนมัติ
การตัง้ ค่าข้อความ
โทรศัพท์มก
ี ารตั้งค่าข้อความเพื่อให้สา
มารถใช้งานได้ทันที
หากต้องการเปลี่ยนให้ แตะเมนู>
การตั้งค่า จากหน้าจอการส่งข้อความ
หมายเหตุ : จากหน้าจอการตั้งค่า
SMS / MMS เลือกปุม
่ เมนู แตะ>
การตั้งค่ากลับไปตัง้ ค่าเริ่มต้นเพื่อเปลีย
่
นการตั้งค่าข้อความกลับไปเป็นแบบตั้ง
ต้น
26
การตัง้ ค่าการป้อนภาษา
เลือกการตั้งค่าการป้อนข้อมูลแบบสัมผั
สโดยการกดที่
ปุ่มเมนู> ตั้งค่า>
ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหน้าจอ
หลัก
ในส่วนของคีย์บอร์ดและวิธก
ี ารป้อนคุ
ณสามารถ
เลือกการตั้งค่าตามที่คณ
ุ ต้องการ
การเชือ
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต
ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย
โทรศัพท์ของคุณ
27
ทาให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตห
รือ
เครือข่ายขององค์กรของคุณได้อย่างง่
ายดาย คุณ
สามารถใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อเริม
่ ต้
นในการเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือขอ
งคุณหรือ Wi-Fi
การเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถเปิดใช้ง
าน / ปิดการใช้
งานด้วยตนเอง เพียงแค่กดปุม
่
หน้าหลัก> แตะ > การตั้ง
28
ค่า> การจัดการซิม>
การเชื่อมต่อข้อมูล
การเพิม
่ การเชือ
่ มต่อเครือข่ายใหม่
ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือขอ
งคุณ
คุณทาการเลือกการใช้งานกับผู้ให้บริก
ารของคุณ
นอกจากนี้หากไม่ได้ทาการตั้งค่าเครือ
ข่ายไว้ล่วงหน้าบน
โทรศัพท์ของคุณโปรดติดต่อผู้ให้บริกา
รของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลที่จาเป็น
29
คุณสามารถดูการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม
หน้าหลัก>
แตะ > การตั้งค่า >
เครือข่ายเพิ่มเติม>
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ>
ชื่อแอคเซสพอยต์
{TC
"Turn on Wi-Fi" \f "E"} การเปิด
Wi-Fi
อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานได้ประมาณ 300ฟุต
1.กดปุ่มหน้าหลัก> แตะ> การตั้งค่า
30
2.คลิก
ถัดจากเมนู Wi-Fi
เพื่อเปิด
3.คลิก
เพื่อปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi
{TC "Add a Wi-Fi network" \f "E"}
การเชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi เครือข่าย
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
การตั้งค่า> Wi-Fi
เมื่อ Wi-Fi ทางาน, จุดเชื่อมต่อWi-Fi
หรือ "ฮอตสปอต"
ที่โทรศัพท์ตรวจพบจะแสดงรายชื่อและ
ตั้งค่าความปลอดภัย
31
2.แตะจุดเชื่อมต่อทีต
่ ้องการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ:
ถ้ามีการตั้งระบบความปลอดภัยคุณจะต้
องใส่รหัสผ่าน
{TC "Check the Wi-Fi network status" \f
"E"}ตรวจสอบสถานะ
เครือข่ายWi-Fi
คุณสามารถตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi
โดยดูที่
ไอคอน ในแถบสถานะ
USB tethering และการฮอตสปอต
32
แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ขอ
งคุณผ่านทาง USB หรือฮอตสปอต
Wi-Fiเคลื่อนที่
การเปิดใช้ USB tethering
แนะนา:
คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ต
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ดังนั้นควรตั้งค่าการเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายให้ถก
ู ต้องก่อนที่จะใช้โทรศัพ
ท์เป็นโมเด็ม
กดปุ่มหน้าหลัก> เมนู> ตั้งค่า>
เพิ่มเติม>
33
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอต
จากนั้นเลือกการเชื่อมโยงเครือข่าย
ปิดการใช้งาน USB tethering
กดปุ่มหน้าหลัก> เมนู> ตั้งค่า>
เพิ่มเติม>
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอต
จากนั้นยกเลิกการเชื่อมโยงเครือข่าย
หรือสามารถถอดสาย USB ออก
เปิดใช้งาน Wi-Fi Hotspot
คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเราเตอร์ไร้
34
สายแบบพกพาในใช้การเชื่อมต่ออินเท
อร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณกับคน
อื่น ๆ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น
ๆ
หมายเหตุ:
·เมื่อฟังก์ชั่นแบบพกพาฮอตสปอต
Wi-Fi ถูกเปิดใช้
งานคุณจะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์
ของคุณในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
·คุณสามารถกาหนดค่าสปอต Wi-Fi
ดังนี้
35
1.เมนู> ตัง้ ค่า> เพิ่มเติม>
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอต
เลือก
ถัดจากฮอตสปอต Wi-Fi
เพื่อเปิดการใช้งาน
2.แตะWi-Fi
ฮอตสปอตเพื่อตั้งค่าและจัดการ
Wi-Fi hotspot
จากนั้นคุณสามารถหาสปอตบนอุปกร
ณ์
อื่น ๆ และเชื่อมต่อใช้งานได้
ปิดการใช้งาน Wi-Fi Hotspot
36
กดปุม
่ หน้าหลัก> แตะเมนู> ตั้งค่า>
เพิ่มเติม>
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอต
เลือก
ถัดจาก
ฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อปิด
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณจะได้รั
บอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายหรือกา
รเชื่อมต่อ Wi-Fi
กดปุ่มหน้าหลัก> แตะ > เบราว์เซอร์
มีวิธีการในการเปิดหน้าเว็บหลายวิธ:ี
·แตะแถบที่อยู่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่คุ
ณต้องการเรียกดู
จากนั้นแตะ บนแป้นพิมพ์แบบสัมผัส
37
·แตะปุ่ม Menu > บุ๊คมาร์ค /ประวัติ
และเลือกบุ๊คมาร์คหรือมีประวัติที่จ
ะเปิด
ตัวเลือกในการเรียก
เมื่อคุณเรียกดูเว็บคุณยังสามารถทาต่อ
ไปนีไ
้ ด้ :
• กดปุ่มเมนู>
ปิดและเลือกออกเพื่อออกจากเมนู
• กดปุ่มเมนู> ที่ บุ๊คมาร์ค /ประวัติ
และเลือกบุ๊คมาร์คหรือมี
ประวัติที่จะเปิด
38
• กดปุ่มเมนู>
การตั้งค่าการกาหนดค่าการตั้งค่าเบรา
ว์เซอร์
การใช้ บุค
๊ มาร์ค
หากคุณทราบที่อยู่เว็บที่คุณสามารถเพิ่
มบุ๊คมาร์ค ที่คั่นหน้า
เว็บที่เปิดและกดปุ่มเมนู >
บันทึกไปยังบุ๊คมาร์ค ให้บุ๊ค
มาร์คชื่อและบันทึกไว้
แก้ไขบุค
๊ มาร์ค
1. แก้ไขบุ๊คมาร์ค
39
2. แตะ เมนู > บุ๊คมาร์ค /ประวัติ
3. เลือกรายการที่คุณต้องการที่จะแก้ไ
ขและกดค้างจนเมนูทางลัดปรากฏขึ้น
4. เลือกแก้ไขบุ๊คมาร์ค
5. แก้ไขป้ายชื่อหรือทีอ
่ ยู่และจากนั้นแ
ตะ ตกลง เพื่อบันทึกลบ บุค
๊ มาร์ค
1. เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์
2. แตะ เมนู > บุ๊คมาร์ค /ประวัติ
3. เลือกรายการที่คุณต้องการลบค้างไ
ว้ในนั้นจนเมนูทางลัดปรากฏขึ้น
40
4. เลือก ลบบุ๊คมาร์ค และแตะ ตกลง
เพื่อยืนยัน
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์
แตะ เมนู > การตั้งค่า
จากหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่จะเปลี่ยนกา
รตั้งค่าเบราว์เซอร์
E-mail
ใช้ในการเขียน
ส่งไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ท
เพื่อให้เข้าถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้
รับและผู้ส่ง
E-mail
41
เข้าใช้งานE-mail
1.กดปุ่มหน้าหลัก >แตะ
>E-mail
2.ใส่ปัญชีE-mailและรหัสในการเข้าใ
ช้งาน
หมายเหตุ
คุณต้องต่อInternetก่อนที่จะลงทะเบีย
นปัญชีE-mail
การส่งE-mail
1.แตะ
เพื่อสร้างE-mailใหม่
2.ใส่ชื่อผู้รบ
ั เมื่อพิมพ์อยู่
ชื่อผูร้ ับจะแสดงขึ้นมาและเลือกรายชื่อ
42
ตามที่แสดงขึ้นมา คุณสามารถเลือกที่
ปุ่มเมนู>เพิ่มรายชื่อ
3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์แนบ
เลือกที่ปุ่มเมนู แนบภาพ วิดีโอ
ไฟล์เสียง หรือสไลด์
4.เลือก เพื่อส่งอีเมลล์
{TC "Bluetooth" \f "A"}{TC
"Bluetooth" \f "B"}{TC " Bluetooth"
\f "E"}บลูทธ
ู
บลูทูธคือการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้ส
ายระยะสั้น
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
43
ที่มีความสามารถในการบลูทูธ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายใ
นระยะประมาณ 10 เมตรอุปกรณ์บลูทูธ
จะต้องจับคูก
่ ่อนที่การสื่อสารจะดาเนิน
การ
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > การตั้งค่า
2.คลิก
ถัดจากเมนูบลูทูธเพื่อเปิด เมื่อบลู
ทูธทางาน ไอคอน
ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
44
3.แตะ บลูทธ
ู
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงอุปกรณ์บลูทู
ธ
ทั้งหมดที่ตรวจพบเจอ
4.แตะที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการที่จะจับคู่
กับและดาเนินการ
ตามที่ข้อความแสดง
เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจะได้รับการจับคู่
ยอมรับการเชื่อมต่อแล้วถือว่าการจับคู่เ
สร็จสมบูรณ์
แนะนา:
แตะทีช
่ ื่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้โทรศั
พท์ของ
45
คุณค้นสามารถค้นพบได้หากมีอุปกรณ์
อื่นพยายามจับคูอ
่ ยู่
การถ่ายภาพด้วยกล้องของคุณ
โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชั่นกล้อง
เปิดโดยการกดปุ่ม หน้าหลัก> เลือก
> กล้อง
แตะ เพื่อถ่ายภาพ
เลือกดูภาพโดยแตะภาพทีม
่ ุมขวาของห
น้าจอ
ฟังวิทยุFMของคุณ
วิทยุFM
สามารถค้นหาช่องทางวิทยุเพื่อฟังและ
บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้
46
โปรดทราบว่าคุณภาพของวิทยุกระจา
ยเสียงขึ้นอยูก
่ ับพื้นทีค
่ รอบคลุมของสถ
านีวิทยุในพื้นที่ของคุณ
ชุดหูฟังแบบมีสายงานเป็นเสาอากาศจึ
งควรเชื่อมต่อชุดหูฟังเมื่อมีการใช้วท
ิ ยุ
หากต้องฟังวิทยุ
เสียบชุดหูฟังของคุณลงในโทรศัพท์
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
> วิทยุ FM
การเล่นเพลงของคุณ
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงดิจิตอลจากก
าร์ดหน่วยความจาของโทรศัพท์ของคุ
ณได้
47
ก่อนที่จะเล่นเพลงคุณต้องคัดลอกไฟล์เ
พลงไปยังสถานที่การ์ดหน่วยความจา
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
เลือกเพลง ที่จะเปิด
>
2.คลิกที่ประเภทเพลง >
เลือกไฟล์เพลงเพื่อเริม
่ เล่น
3.ปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับเสียง
เปิดแกลลอรีข
่ องคุณ
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > แกลลอรี่
คุณสามารถใช้แกลลอรี่ที่จะดูภาพและเ
ล่นวิดีโอ
นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถแก้ไขปรับแต่
งภาพของคุณ 48
เช่นการตั้งค่าให้เป็นวอลล์เปเปอร์หรือ
ตั้งเป็นรูปถ่ายรายชื่อและแบ่งปันผู้อื่นไ
ด้
การบันทึกเสียง {TC "Sound
Recorder" \f "A"}{TC "Sound
Recorder" \f "B"}{TC " Sound
Recorder" \f "E"}
เครื่องบันทึกเสียงช่วยให้คุณสามารถบั
นทึกข้อความเสียง
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
บันทึกเสียง
2.แตะ เพื่อเริ่มการบันทึก
3.แตะ เพื่อหยุดการบันทึก
49
>
4.แตะ เพื่อเล่นการบันทึกเสียง
5.บันทึกการบันทึกเสียงหลังจากที่หยุด
หรือแตะยกเลิกเพื่อลบการบันทึก
การตัง้ ค่าโทรศัพท์ของคุณ
การตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา
1. กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> วันที่และเวลา
2. .แตะวันทีแ
่ ละเวลาอัตโนมัตแ
ิ ละเลือ
กปิดถ้าคุณต้องการทีจ
่ ะตั้งเวลาและวัน
ที่ด้วยตัวเอง
50
3.
วันที่ตั้งเวลาและการเปลี่ยนแปลงตัวเลื
อกอื่น ๆ
การตัง้ ค่าการแสดงผล
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า>
จอแสดงผลที่คณ
ุ สามารถปรับการตั้งค่
าการแสดงผลตามที่คณ
ุ ต้องการ:
·ความสว่าง:
ปรับความสว่างของหน้าจอ
·หมุนหน้าจออัตโนมัติ:
หมุนหน้าจอในขณะทีค
่ ุณหมุนโท
รศัพท์
51
·พักจอ:
การตั้งค่าเวลาสาหรับปิดหน้าจอโ
ดยอัตโนมัติ
·วอลล์เปเปอร์:
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ของโทรศั
พท์
เสียงการตัง้ ค่าโปรไฟล์
โดยการกดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
การตั้งค่า> โปรไฟล์เสียง
52
เมื่อคุณเลือกโหมดทั่วไปที่คุณสามารถ
ปรับการตั้งค่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงเรี
ยกเข้าเสียงและการสัน
่ สะเทือน
การตัง้ ค่าภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของระบบโทร
ศัพท์ของคุณในสองขัน
้ ตอนง่ายๆ
1. กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> การป้อนข้อมูลภาษาและ>
ภาษา
2. เลือกภาษาจากรายการทีก
่ าหนด
ปิดการใช้งานบริการข้อมูล
53
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > การตั้งค่า>
การจัดการซิม>
การเชื่อมต่อข้อมูลแล้วแตะปิด
การเปลีย
่ นเครือข่าย
1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ
>
การตั้งค่า> เครือข่ายเพิ่มเติม>
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ>
ผู้ให้บริการเครือข่าย
2. แตะที่ซิมการ์ดที่คณ
ุ ต้องการตั้งค่า
3. แตะ เลือกด้วยตนเอง
ในการลงทะเบียนด้วยตนเองหรือแตะ
เลือกโดยอัตโนมัติ
54
การตัง้ ค่าชือ
่ แอ็คเซสพอยต์
เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่คุณสามา
รถใช้ค่าเริ่มต้น
ชื่อแอ็คเซสพอยต์(APN)
และถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่ม
APN
ใหม่โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อหาข้อมู
ลเพิ่มเติม
กดปุ่ม หน้าหลัก > เมนู> ตั้งค่า>
เพิ่มเติม> เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ> ชื่อแอ็คเซสพอยต์
55
ตัง้ ค่าความปลอดภัย
วิธีการป้องกันโทรศัพท์และซิมการ์ดขอ
งคุณจากการใช้ท่ไ
ี ม่ได้รับอนุญาต
การป้องกันโทรศัพท์ของคุณด้วยรูปแบ
บ
การสร้างรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอข
องคุณ
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
การตั้งค่า> ความปลอดภัย>
ล็อคหน้าจอ> รูปแบบ
56
>
2.ลากนิ้วของคุณในการเชื่อมต่ออย่าง
น้อยสี่จุด, วาดรูปแบบ
3.เลือก ต่อไป
4.วาดรูปแบบของคุณเพื่อยืนยัน
ปลดล็อคหน้าจอรูปแบบของคุณ
1.กดปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
2.วาดรูปแบบที่คุณกาหนดเพื่อปลดล็อ
คหน้าจอ
ถ้าคุณทาผิดพลาดโทรศัพท์ของคุณจะ
ขอให้คุณลอง
อีกครั้ง
57
การป้องกันโทรศัพท์ของคุณกับการปล
ดล็อคเสียง
การสร้างคาสั่งปลดล็อค
1.กดปุ่มหน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> ความปลอดภัย>
ล็อคหน้าจอ
2.แตะเสียงปลดล็อค
3.ทาตามคาสั่ง
เพื่อกาหนดคาสั่งปลดล็อกคาสั่งและคา
สั่งเปิดทางานขึ้น
ปลดล็อคหน้าจอด้วยเสียงของคุณ
1.กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมา
58
2.พูดคาสั่งปลดล็อคของคุณ
การป้องกันโทรศัพท์ของคุณด้วย PIN
หรือรหัสผ่าน
สร้าง PIN หรือรหัสผ่าน
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> ความปลอดภัย>
ล็อคหน้าจอ
2. แตะ PIN หรือ รหัสผ่าน
3. คาสั่งเพื่อให้การตั้งค่ารหัส PIN
หรือรหัสผ่านของคุณ
59
ปลดล็อคหน้าจอด้วยรหัส PIN หรือ
รหัสผ่านของคุณ
1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมา
2. ใส่รหัส PIN
หรือรหัสผ่านที่คณ
ุ ตั้งไว้
ปิดการใช้งานหน้าจอปลดล็อคการรัก
ษาความปลอดภัย
ถ้าคุณได้สร้างรูปแบบการปลดล็อค,
PIN หรือรหัสผ่านที
60
คุณสามารถปิดการใช้งานได้
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > การตั้งค่า>
ความปลอดภัย
ล็อคหน้าจอ
วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอหรือป้
อน PIN / รหัสผ่าน
ที่คุณได้สร้างขึ้น ถ้าจาเป็นต้องใช้
แตะ ไม่มี
ปกป้องซิมการ์ดของคุณด้วย PIN
ซิมการ์ดมาพร้อมกับรหัส PIN
ที่กาหนดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถื
อของคุณ
61
แนะนาให้ล็อคซิมการ์ดของคุณโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> ความปลอดภัย>
ล็อคการตั้งค่าซิม
2.เลือกซิมการ์ดที่คณ
ุ ต้องการตั้ง
3.เลือก Lock SIM card ที่ต้องการ
4.ป้อนรหัส PIN
ที่คุณได้รับและแตะตกลง
แนะนา: ถ้าคุณใส่ PIN
ผิดมากกว่าที่ได้รับอนุญาตซิม
62
การ์ดของคุณจะถูกล็อคและคุณไม่สาม
ารถเข้าถึงเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสาหรับ PIN
ปลดล็อคคีย์ (PUK)
เพื่อเรียกคืนซิมการ์ด
เปลีย
่ น PIN ของซิมของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN
ที่คุณได้รับให้จาได้งา่ ยและยากต่อการ
คาดเดา
63
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> ความปลอดภัย>
ล็อคการตั้งค่าซิม
2.เลือกซิมการ์ดที่คณ
ุ ต้องการตั้ง
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก
ล็อคซิม
4.แตะเปลีย
่ น PIN ของซิม
การจัดการหน่วยความจาอุปกรณ์ของ
คุณ
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
การจัดเก็บข้อมูล
64
> การตั้งค่า>
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นที่ของการ์ด SD
และหน่วยความจาโทรศัพท์
ยกเลิกการติดตั้ง SD
การ์ดคุณสามารถยกเลิกการติดตั้งและ
ถอดการ์ดออกอย่างปลอดภัย
ลบการ์ด SD: ลบข้อมูลทั้งหมดใน SD
card
ตั้งเวลาเปิดปิด
กด ปุม
่ หน้าหลัก>แตะ >
การตั้งค่า>ตั้งเวลาเปิดปิด
65
คุณสามารถกา
หนดเวลาเปิดปิดโทรศัพท์ได้โดยการตั้
งค่าเปิดปิด
ความเป็นส่วนตัว:
รีเซ็ตการตัง้ ค่าจากโรงงาน
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > การตั้งค่า>
การสารองข้อมูล
และการรีเซ็ต> ข้อมูลโรงงาน>
การรีเซ็ตโทรศัพท์> ลบทุกอย่าง
คาเตือน:
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการใช้งา
นที่ดาวน์
66
โหลดมาในโทรศัพท์ของคุณจะถูกลบอ
อกหลังจากรีเซ็ต
แอพพลิเคชัน
่
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ > การตั้งค่า>
แอพพลิเคชั่น
การติดตัง้ แอพพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งแอพไได้หากได้รับอ
นุญาตให้ติดตั้งนั้น
ต้องแน่ใจว่าคุณเลือกโปรแกรมที่พัฒน
าสาหรับประเภทอุปกรณ์ละระบบของคุ
ณก่อนที่จะติดตั้ง
1.คัดลอกไฟล์แอพพลิเคชั่นลง SD
การ์ดและติดตั้ง
67
การ์ดในโทรศัพท์ของคุณ
2.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
ตัวจัดการไฟล์และเปิดโฟลเดอร์
3.แตะที่ไฟล์เพื่อเริม
่ การติดตั้ง
4.อ่านคาแนะนาการติดตั้งที่มาและปฏิ
บัติตามนั้นจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
หมายเหตุ:
โปรดใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเป็นมา
ตรฐาน
การลบแอพลิเคชัน
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
การตั้งค่า> Apps
68
>
2.เลือกโปรแกรมที่คณ
ุ ต้องการลบ
3.แตะถอนการติดตัง้ และ ตกลง
เพื่อยืนยัน
ย้ายแอพลิเคชัน
คุณสามารถย้ายแอพที่ดาวน์โหลดหรือ
ติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณไปยังการ์ดห
น่วยความจาเมื่อหน่วยความจาโทรศัพ
ท์เต็ม
นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถย้ายกลับไปยั
งโทรศัพท์ของคุณถ้าการ์ดหน่วยความ
จาเต็ม
หมายเหตุ:
บางแอพพลิเคชั่นไม่สามารถย้ายไปยัง
69
โทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจาของ
คุณได้
1.กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ
>
การตั้งค่า> Apps
2.คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ
และเลือกแท็บดาวน์โหลด
การจัดการการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
ข้อความทีเ่ ป็นเสียงพูด
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกข้อความเป็นเ
สียงพูดและการรับรู้เสียงโดยการกดปุม
่
หน้าหลัก> แตะ
> การตั้งค่า>
70
ภาษาและการป้อนข้อมูล>
เปลี่ยนข้อความเป็นคาพูด
การเข้าถึง
คุณสามารถกาหนดค่าตัวเลือกการเข้า
ถึงสาหรับแอพที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
โดยการกดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
การตั้งค่า> การเข้าถึง
แอพพลิเคชัน
่ อืน
่ ๆ
นาฬิกา
กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ >
นาฬิกาคุณสามารถดูหหรือตั้งนาฬิกาห
รือตั้งปลุก
71
แตะที่ไอคอนด้านบนของหน้าจอที่สาม
ารถเปลี่ยนไปเมนูนับถอยหลังและนาฬิ
กาจับเวลาฟังก์ชั่นจากหน้าจอนาฬิกา
เครือ
่ งคิดเลข
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยตรงใน
การคานวณทางคณิตศาสตร์ได้
1 กดปุม
่ หน้าหลัก> แตะ
>
เครื่องคิดเลข
2
คลิกที่ปม
ุ่ ที่สอดคล้องกับการแสดงเครื่อ
งคิดเลข
ใช้คานวณคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
72
แนะนา แตะปุ่มเมนู> แผงเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการคานวณทางวิทยาศาสตร์
ปฏิทน
ิ
คุณสามารถดูวันทีป
่ ฏิทินได้
กดปุ่มหน้าหลัก>แตะ > ปฏิทิน
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising