ZTE | MF823 | User manual | ZTE MF823 User manual

ZTE MF823 User manual
คู่มือแนะนำ�การใช้งานเบื้องต้น
1
รายละเอียดทางกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ Copyright © 2013 ZTE CORPORATION
ไม่อนุญาตให้ทำ�การเผยแพร่ จัดทำ�ใหม่ แปลหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ถ่ายเอกสาร หรือวิธีใดๆกตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ทางผู้ผลิต
คู่มือการใช้งานดังกล่าวจัดพิมพ์โดย ZTE Corporation ซึ่งผู้ผลิตได้รับสิทธิ์ในการดัดแปลง จัดพิมพ์ หรืออัพเดทรายละเอียดสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เวอร์ชั่น.: 1.1
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2556
2
คู่มือการใช้งาน
MAX SURF เป็นแอร์การ์ดที่สามารถทำ�งานได้บนหลายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นLTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM เพียงเชื่อมต่อเข้ากับ laptop
หรือคอมพิวเตอร์ผ่าน USB พอร์ต อุปกรณ์ดังกล่าวมีฟังก์ชั่นการทำ�งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้งานเป็นโมเด็ม หรือการส่งSMSแบบโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นการรวมการ
สื่อสารแบบเคลื่อนที่เข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้อย่างสมบูรณ์ MAX SURFรองรับการทำ�งานรับส่งข้อมูลและSMS ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำ�ให้สามารถติด
ต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำ�ความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ
รูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์ ใช้สำ�หรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีความแตกต่างจากภาพด้านล่าง
1.
2.
3.
4.
5.
ไฟแสดงสถานะ
ฝาครอบด้านหน้า
ขั้วต่อ USB
ช่องเสียบ microSD card
ช่องเสียบSIM card
3
3.
การติดตั้งอุปกรณ์
1.
ใส่Micro SDการ์ด ในช่องเสียบการ์ด Micro SD
แกะฝาครอบด้านหน้าของโมเด็มโดยเลื่อนฝาลงตามลูกศรเพื่อที่จะปิดแ
ละถอดออก
หมายเหตุ
•
อุปกรณ์นี้ใช้เฉพาะ Micro SDการ์ดเท่านั้น
หมายเหตุ เพื่อป้องกันความเสียหายของฝาครอบควรเปิดฝาครอบด้านหน้าด้วย
ความระมัดระวัง
2.
ใส่ซิมการ์ด SIM/USIMในช่องเสียบการ์ด SIM / USIM
4
•
โลโก้ (
4.
วางฝาครอบด้านหน้ากับตัวโมเด็ม เลื่อนฝาหน้าตามลูกศรเพื่อล็อคฝา
ครอบให้เข้าที่
) เป็นเครื่องหมายของ SD Card
5.
เชื่อมต่อโมเด็มกับแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียบขั้วต่อ USB เข้าพอร์ตUSBของคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบว่าขั้วต่อเสียบสนิทแล้ว
ระบบOSจะค้นพบอุปกรณ์ใหม่และติดตั้งโดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้งาน
•
•
•
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคบางชนิดจะไวต่อกระแสรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์หากไม่ได้มีการปกคลุมอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น
ระบบอิเล็คทรอนิคจากยานพาหนะ สำ�หรับบางกรณี กรุณาสอบถามผู้ผลิตของท่านก่อนการใช้งาน
การใช้งานของอุปกรณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท เช่น เครือ่ งช่วยฟัง เครือ่ งกระตุน้ หัวใจ ดังนัน้ จึงควรวางอุปกรณ์หา่ งจากอุปกรณ์
ทางการแพทย์ดงั กล่าวประมาณ 20 เซนติเมตร และปิดอุปกรณ์หากไม่มกี ารใช้งานทัง้ นีค้ วรปรึกษาแพทย์หรือผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นน้ั ๆในกรณีทต่ี อ้ งการใช้งาน
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในบางสถานที่ เช่น โกดังน้ำ�มัน หรือ โรงงานสารเคมีที่ก๊าซระเบิด หรือวัตถุไวไฟ และควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้มีการใช้งาน
5
•
อุปกรณ์ที่มีการส่งสัญญาณอิเล็คทรอนิคบางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบิน ปั๊มน้ำ�มัน และในโรงพยาบาลกรุณาสังเกตป้ายสัญลักษณ์ และปิดอุปกรณ์ข
องท่านตามคำ�แนะนำ�
•
•
•
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศภายในหากไม่จำ�เป็น มิเช่นนั้นอาจจะเกิดผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของอุปกรณ์
กรุณาเก็บอุปกรณ์ให้พ้นจากมือเด็ก ซึ่งอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากถูกนำ�ไปใช้ไม่ถูกวิธี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่เป็นที่เป็นโลหะ ในขณะทีอุปกรณ์กำ�ลังทำ�งาน
การใช้งานอุปกรณ์
•
•
•
•
•
•
กรุณาใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มากับชุดอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
และยังเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบอุปกรณ์โทรคมนาคมอีกด้วย
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นโลหะหรือบริเวณที่มีกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจส่งผลรบกวนต่อการรับสัญญาณของอุปกรณ์
กรุณเก็บรักษาอุปกรณ์ในบริเวณแห้ง
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดละอองหยดน้ำ�ทั้งภายนอกและภายในอุปกรณ์ของคุณ โดยจะต้องทำ�
อุปกรณ์ให้แห้งสนิทถึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้ง
กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ตกหล่น หักงอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ได้.
6
•
•
หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมอุปกรณ์โดยผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความชำ�นาญการเฉพาะทาง
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน 10°C ~ +55°C ความชื้น 5% ~ 95%
เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
i.
รอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งาน
ii. ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษาหรือขึ้นตอนที่ทางผู้ผลิตแนะนำ�
iii. ผู้ใช้มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขหรือดูแลการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
iv. การดัดแปลงหรือซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
v. ไฟกระชาก ไฟไหม้ น้ำ�ท่วม หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต
vi. การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานต่ออุปกรณ์
vii. สาเหตุอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการใช้งานปกติ
ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการใช้งานจากเงื่อนไขทีระบุข้างต้น ผู้ใช้ไม่สามารถที่ใช้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้
การจำ�กัดความรับผิดชอบ
ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสียประโยชน์ใดๆก็ตามจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียผลกำ�ไรที่ควรได้รับ เป็นต้น ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา
7
Quick Guide
8
LEGAL INFORMATION
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
All rights reserved.
No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.
The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.
Version No.: 1.1
Edition Time: 02 16, 2013
9
Introduction
The MAX SURF USB modem is a multi-mode USB modem, working in LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM networks. With USB interface connecting to a laptop or a desktop PC, it integrates the functionality of a modem and a mobile phone (SMS), and combines mobile communication
with Internet perfectly. It supports data and SMS services through the mobile phone network, enabling you to communicate anytime and anywhere.
Getting to know your device
The following figure shows the appearance of the Max Surf. It is only for your reference. The actual product may be different.
1.
2.
3.
4.
5.
Indicator
Front Cover
USB Connector
microSD card slot
SIM card slot
10
3.
Hardware Installation
1.
NOTES:
•
This modem only supports microSD card.
NOTE:
Do not open the front cover rudely so as to avoid the damage of the front
cover.
2.
Insert the microSD card into the microSD card slot.
Open the front cover to remove it from the modem.
Insert the SIM card into the SIM card slot.
11
•
The microSD Logo (
4.
sociation.
Replace the front cover and click it into place.
) is a trademark of SD Card As-
5.
Connect the Modem to your laptop or desktop PC. Plug the USB connector into your computer’s USB port and make sure that it is tightly inserted.
The OS will automatically recognize the new hardware, and then start the installation wizard.
Warning and Notice
To the Owner
•
•
Some electronic devices are susceptible to electromagnetic interference sent by modem if inadequately shielded, such as the electronic system of
vehicles. Please consult the manufacturer of the device before using the modem if necessary.
Operating the modem may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Please always keep them more than 20 centimeters
away from such medical devices when they are turned on. Turn the modem off if necessary. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using the modem.
12
•
•
•
•
•
Be aware of the usage limitation when using a modem at places such as oil warehouses or chemical factories, where there are explosive gases or
explosive products being processed. Turn off your modem if required.
The use of electronic transmitting devices is forbidden in aircrafts, at petrol stations and in hospitals. Please observe and obey all warning signs
and switch off your modem in these conditions.
Do not touch the inner antenna area if not necessary. Otherwise it will affect your modem’s performance.
Store the modem out of the reach of little children. The modem may cause injury if used as a toy.
Do not touch the metallic parts of the modem so as to avoid a burn, when the modem is working.
Use Your USB Modem
•
•
•
•
Please use original accessories or accessories that are authorized. Using any unauthorized accessories may affect your modem’s performance,
and violate related national regulations about telecom terminals.
Avoid using the modem near or inside metallic structures or establishments that can emit electromagnetic waves. Otherwise it may influence signal
reception.
The modem is not waterproof. Please keep it dry and store in a shady and cool place.
Do not use the modem immediately after a sudden temperature change. In such case, it will produce dew inside and outside the modem, so don’t
use it until it becomes dry.
13
•
•
Handle the modem carefully. Do not drop, bend or strike it. Otherwise the modem will be damaged.
No dismantling by non-professionals and only qualified technicians can undertake repair work.
•
Operating temperature range of -10 °C ~ +55 °C and humidity range of 5% ~ 95% are recommended.
Limited Warranty
•
This warranty does not apply to defects or errors in the Product caused by:
i.
Reasonable abrasion.
ii. End User’s failure to follow ZTE’s installation, operation or maintenance instructions or procedures.
iii. End User’s mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the Product.
iv. Modifications or repairs not made by ZTE or a ZTE-certified individual.
v. Power failures, surges, fire, flood, accidents, actions of third parties or other events outside ZTE’s reasonable control.
vi. Usage of third-party products, or usage in conjunction with third-party products provided that such defects are due to the combined usage.
vii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the Product.
14
End User shall have no right to reject or return the Product, or receive a refund for the Product from ZTE under the above-mentioned situations.
•
This warranty is End User’s sole remedy and ZTE’s sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties,
expressed, implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless
otherwise required under the mandatory provisions of the law.
Limitation of Liability
ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with
using of this product, whether or not ZTE had been advised, knew or should have known of the possibility of such damages, including, but not limited to
lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime cost.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising