ZTE | MF65M | User manual | ZTE MF65M User manual

ZTE MF65M User manual
QUICK START
Shared WiFi
Shared WiFi
ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
สัญลักษณ์แสดงสถานะต่างๆของอุปกรณ์
ปุ่มเปิด-ปิดการใช้งาน
WPS Button (ใช้สำ�หรับตั้งรหัสผ่าน)
พอร์ต USB
ช่องใส่SIM Card
ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ� microSD Card
สัญลักษณ์แสดงสถานะ
สัญลักษณ์
สัญญาณ
สถานะ
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวกระพริบ
รายละเอียด
ยังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายผู้ให้บริการ
ไม่ได้ใส่ SIM CARD หรือ ไม่มีสัญญาณ
กำ�ลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
เชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์และอุปกรณ์กำ�ลังทำ�งาน
1
สัญลักษณ์
Wi-Fi
SMS
Battery
สถานะ
สีฟ้า
สีฟ้ากระพริบ
ไม่แสดงสถานะ
สีฟ้า
สีฟ้ากระพริบ
ไม่แสดงสถานะ
สีแดง/สีแดงกระพริบ
สีเขียวกระพริบ
สีเขียว
ไม่แสดงสถานะ
รายละเอียด
กำ�ลังใช้งานWi-Fi
ระบบWPS กำ�ลังทำ�งาน
ไม่มีการใช้งานWi-Fi หรือเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
คุณมีข้อความที่ยังไม่อ่าน
คุณมีข้อความใหม่
ไม่มีข้อความ
แบตเตอรี่อ่อน ควรชาร์จแบตเตอรี่
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เต็ม
อุปกรณ์อยู่ในหมวดstandby และไม่ได้มีการชาร์จหรือไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ในอุปกรณ์
2
การใช้งานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
อุปกรณ์จะสามารถรองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทกับอุปกรณ์หลายๆเครื่องในเว
ลาเดียวกัน โดยสามารถทำ�การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ 2 วิธี
โหมด 3G: ใช้ SIM CARD สามารถใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้


โหมดอินเตอร์เน็ทWi-Fi: อุปกรณ์จะทำ�หน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอุ
ปกรณ์ต่างๆที่รองรับระบบ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
3
วิธีการใช้งาน
1.
เลื่อนฝาหลังและทำ�การเปิดฝาออก
2.
นำ�SIM CARD ใส่ช่อง SIM CARDตามภาพ
4
3.
ในกรณีที่ต้องการใส่ microSDการ์ด ให้ใส่ตามภาพด้านล่าง
4.
นำ�แบตเตอรี่ใส่ตามภาพ
5.
ปิดฝาหลังอุปกรณ์
วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
เชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi
1. ทำ�การเปิดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีที่อุปกรณ์จะพร้อมใช้งาน
2. ค้นหารายการของเครือข่ายไร้สาย โดยเลือก View Available Wireless Networks
3. เลือก SSID (ชื่อ wireless networkที่ตั้งขึ้นไว้)ของอุปกรณ์ แล้วคลิก Connect
4. ใส่ password แล้วคลิกตกลง
5
เชื่อมต่อผ่าน USB Cable
1.
2.
3.
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับสาย USB Cable
เปิดการใช้งานตัวอุปกรณ์ระบบจะทำ�การตรวจหาอุปกรณ์ที่ท่านเชื่อมต่อ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ : หากระบบไม่ทำ�การติดตั้งอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ท่านสามารถเรียกโปรแกรมเพื่อทำ�การติดตั้ง โดยเข้าไปที่My Computer > ZTEMODEM
กรุณารอสักครู่ จากนั้นอุปกรณ์ของท่านจะทำ�การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์พร้อมเริ่มใช้งาน
รู้จัก Wi-Fi SSID and Password
คุณสามารถดูฉลากบนอุปกรณ์เพื่อจะได้รับการเริ่มต้น Wi-FiSSID และรหัสผ่าน
เข้าสู่หน้าการกำ�หนดค่า3GMobile Hotspot
1.
2.
3.
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณให้ถูกต้อง
เปิดตัวบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตและเข้าสู่ http://192.168.0.1 หรือ http://ufi.ztedevice.com ในแถบที่อยู่
หมายเหตุ: ขอแนะนำ�ให้คุณใช้ IE (7.0 หรือสูงกว่า),Firefox (15.0 หรือสูงกว่า),Opera (10.0 หรือสูงกว่า) ซาฟารี (4.0 หรือสูงกว่า) หรือ Google Chrome (10.0 ห
รือสูงกว่า)
กดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่หน้าการกำ�หนดค่า3GMobile Hotspot
หมายเหตุ: รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นadmin
6
เปลี่ยน Wi-Fi SSID หรือPassword
1.
2.
3.
4.
เข้าสู่หน้าการกำ�หนดค่า3GMobile Hotspot
เลือกSettings > Wi-Fi Settings > Basic Settings
เปลี่ยน Network Name (SSID)หรือPass Phrase ( Password)ที่การตั้งค่า SSID
กด Apply.
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
โหมด 3G
หลังจากที่อุปกรณ์เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic โดยค่าเริ่มต้นทีตั้งไว้คือ โหมด Automatic.
โหมด
การใช้งาน
Automatic
อุปกรณ์จะทำ�การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทแบบอัตโนมัติ และท่านจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทได้โดยตรง
Manual
1.
2.
3.
ทำ�การเข้าสู่ระบบ3G Mobile Hotspot
เลือกSettings > Network Settings > Dial-up Settings > WAN Connection Mode > Manual, แล้วทำ�การคลิก Apply.
เลือก Home, แล้วทำ�การคลิกConnect or Disconnect.
7
4. เชื่อมต่อกับฮอตสปอตWi-Fi
มีวิธีการเชื่อมต่ออยู่ 2 แบบ
เลือกฮอตสปอตWi-Fiที่ระบบWi-FiHotspotแล้วใส่รหัสผ่านลงในช่องu
หมายเหตุ: หากท่านต้องการปรับรายละเอียดการตั้งค่า parameter ของอุปกร
ณ์ ทำ�ได้โดยเข้าสู่ระบบผ่านหน้า3G Mobile Hotspot
โหมด Internet Wi-Fi
1. เข้าสู่ระบบผ่านหน้า3G Mobile Hotspot .
2. เลือกSettings > Internet Wi-Fi.
3. เลือก Internet Wi-Fi SwitchและPreferred Network คลิกApply.
หมายเหตุ:คุณต้องตั้งค่า Internet Wi-Fi Switchเป็นEnable และ Preferred
Networkเป็นWifi
u
Pass Phrase,จากนั้นคลิก Apply
คลิกAdd, เข้าสู่ข้อมูลWi-FiHotspotจากนั้น คลิกApply
หลังจากทำ�การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสิ้น ท่านจะสามารถเข้าสู่การใช้งานอินเตอร์
เน็ท
8
การกำ�หนดค่าคอมพิวเตอร์
ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนอธิบายวิธีการกำ�หนดค่า Internet Protocol ใน Windows 7 ระบบปฏิบัติการสำ�หรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
1. คลิกขวาที่ Network จากนั้นเลือกProperties.
2. เลือก Change adapter settings
3. คลิกขวาที่ Wireless Network Connectionจากนั้นเลือกProperties
4. เลือกInternet Protocol Version 4 (TCP/IP)จากนั้นคลิกทีP่ roperties
5. Obtain an IP address automaticallyและObtain DNS server address automatically จากนั้นคลิกOK
คำ�เตือนและข้อควรระวัง
ผู้ใช้งาน
•
•
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคบางชนิดจะไวต่อกระแสรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์หากไม่ได้มีการปกคลุมอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ระบ
บอิเล็คทรอนิคจากยานพาหนะ สำ�หรับบางกรณี กรุณาสอบถามผู้ผลิตของท่านก่อนการใช้งาน
การใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ ดังนั้นจึงควรวางอุปกรณ์ห่างจากอุปก
รณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประมาณ 20 เซนติเมตร และปิดอุปกรณ์หากไม่มีการใช้งานทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆในกรณีที่ต้องกา
รใช้งาน
9
•
•
•
•
•
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในบางสถานที่ เช่น โกดังน้ำ�มัน หรือ โรงงานสารเคมีที่ก๊าซระเบิด หรือวัตถุไวไฟ และควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้มีการใช้งาน
อุปกรณ์ที่มีการส่งสัญญาณอิเล็คทรอนิคบางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบิน ปั๊มน้ำ�มัน และในโรงพยาบาลกรุณาสังเกตป้ายสัญลักษณ์ และปิดอุปกรณ์ข
องท่านตามคำ�แนะนำ�
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศภายในหากไม่จำ�เป็น มิเช่นนั้นอาจจะเกิดผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของอุปกรณ์
กรุณาเก็บอุปกรณ์ให้พ้นจากมือเด็ก ซึ่งอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากถูกนำ�ไปใช้ไม่ถูกวิธี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่เป็นที่เป็นโลหะ ในขณะทีอุปกรณ์กำ�ลังทำ�งาน
การใช้งานอุปกรณ์
•
•
•
•
•
กรุณาใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มากับชุดอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานแ
ละยังเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบอุปกรณ์โทรคมนาคมอีกด้วย
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นโลหะหรือบริเวณที่มีกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจส่งผลรบกวนต่อการรับสัญญาณของอุปกรณ์
กรุณเก็บรักษาอุปกรณ์ในบริเวณแห้ง
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดละอองหยดน้ำ�ทั้งภายนอกและภายในอุปกรณ์ของคุณ โดยจะต้องทำ�อุ
ปกรณ์ให้แห้งสนิทถึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้ง
10
•
•
•
กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ตกหล่น หักงอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ได้.
หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมอุปกรณ์โดยผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความชำ�นาญการเฉพาะทาง
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน -10°C ~ +45°C ความชื้น 5% ~ 95%
การใช้งานแบตเตอรี่
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะก่อให้เกิดการลัดวงจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
•
หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่ร้อนหรือสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟเพื่อป้องกันการระเบิด
•
หลีกเลี่ยงการถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่
•
หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลานานๆกรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์และเก็บในที่อากาศเย็น
•
หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่ชำ�รุดเสียหาย
•
นำ�แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพส่งคืนกลับให้ผู้ผลิตควรนำ�แบตเตอรี่ดังกล่าวไปทิ้งไว้ที่บริเวณที่รับขยะรีไซเคิล
คำ�เตือน:หลีกเลี่ยงการใช้งาน หากแบตเตอรี่เกิดการชำ�รุด หากมีการสัมผัสโดนผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำ�สะอาดและปรึกษาแพทย์
11
เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
i.
รอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งาน
ii. ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษาหรือขึ้นตอนที่ทางผู้ผลิตแนะนำ�
iii. ผู้ใช้มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขหรือดูแลการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
iv. การดัดแปลงหรือซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
v. ไฟกระชาก ไฟไหม้ น้ำ�ท่วม หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต
vi. การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานต่ออุปกรณ์
vii. สาเหตุอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการใช้งานปกติ
ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการใช้งานจากเงื่อนไขทีระบุข้างต้นผู้ใช้ไม่สามารถที่ใช้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้
12
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปัญหา
วิธีการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กับเครื่อ •
งคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB •
ต้องทำ�การติดตั้งซอฟแวร์ โดยสามารถเรียกโปรแกรมได้จากMy Computer > ZTEMODEM.
หากพบว่า driver มีปัญหากรุณาติดตั้ง software ใหม่อีกครั้ง โดยต้องนำ�ซอฟแวร์ที่มีการติดตั้งไปในครั้งแรกแล้วออกก่อน
•
•
•
ตรวจสอบการใช้งาน Wi-Fi ว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
ค้นหารายชื่อnetworkอีกครั้งแล้วเลือกชื่อเครือข่ายในการเชื่อมต่อให้ถูกต้อง
ตรวจสอบ IP address .ในหมวด Internet protocol (TCP/IP) propertiesว่ามีการเลือกการใช้งานแบบ obtain an IP address automatically.
ใส่รหัสผ่าน Wi -Fiให้ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
ไม่สามารถเชื่อมต่อWi-Fiกับอุป
กรณ์
•
•
อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสมบูรณ์แต่ •
ตรวจสอบ SIM CARD
เปลี่ยนตำ�แหน่งเพื่อหาพื้นที่ที่มีสัญญาณการใช้งานที่ดี
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทได้
ตรวจสอบ WAN Connection mode setting.
ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อยืนยันการตั้งค่า APN ของการใช้งานของอุปกรณ์
•
•
13
เมื่อใช้งานโหมดการเชื่อมต่อแบบ
•
ไร้สายไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เ
•
น็ทได้
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายว่าได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเรียบร้อยหรือไม่
ตรวจสอบ subnet ของอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อต้องไม่เหมือนกัน
ไม่สามารถเข้าสู่หน้า webGUI
•
•
•
ใส่เวบไซด์ให้ถูกต้อง โดยพิมพ์http://192.168.0.1หรือhttp://ufi.ztedevice.com.
ใช้ network adapter เดียวในเครื่องคอมพิวเตอร์
หลีกเลี่ยงการใช้ proxy server
เกี่ยวกับรหัสผ่าน
•
•
•
ตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ได้จากแถบข้อความที่ตัวอุปกรณ์
สำ�หรับรหัสผ่านที่ใช้สำ�หรับหน้า webGUIคือ admin
หากลืมรหัสผ่านที่ได้ทำ�การเปลี่ยนไว้แล้ว ต้องทำ�การรีเซ็ทเครื่องให้กลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
14
Getting to Know Your Device
Appearance
The following figure is for your reference only.
1. LED Indicators
2. Power Key
3. WPS Key
4. Charging/micro-USB Jack
5. (U)SIM Card Slot
6. microSDHC Card Slot
15
Getting to Know Your Device
Indicators
Indicator
Network
Wi-Fi
SMS
Status
Description
Red solid
Error status. Not registered to the mobile network, no (U)SIM card inserted or no network service available.
Green solid
Registered to the mobile network.
Green blinking
Connected to the mobile network and data is being transferred.
Blue blinking
Wi-Fi is active.
Blue solid
WPS is active.
LED light off
Wi-Fi is off or your device is in sleep mode.
Blue solid
You have unread messages.
Blue blinking
You have new messages.
LED light off
No messages.
16
Battery
Red solid / blinking
The battery is low. Please charge the battery.
Green blinking
The battery is being charged.
Green solid
The battery level is middle or high.
LED light off
Your device is in standby mode and not being charged, or the battery is not inserted.
Getting to Know Your Device
Connection Scenarios
Your device supports two methods to connect to the Internet and supports multi-clients for surfing on the Internet at the same time. The following figure is
only for your reference..
•
3G Mode: A (U)SIM card can be used to access the Internet.
17
•
Internet Wi-Fi Mode: Your device can be connected to a WLAN
device (such as a hotspot device or wireless router) through Wi-Fi
to access the Internet. The WLAN device must be already connected to the Internet.
Installing Your Device
1. Slide the back cover and remove it.
NOTE:
Do not remove the cover rudely.
2. Install a (U)SIM card to the (U)SIM card slot.
WARNING! Your device does not support the micro/nano-SIM card or
any other non-standard SIM cards. To avoid damaging the device, do
not use those cards or any card holders.
18
3.
Install the microSDHC card if necessary.
19
4.
Install the battery.
5.
Close the (U)SIM card cover.
Connecting to Your Device
Using Wi-Fi
1.
2.
3.
4.
Power on your device.
Use your normal Wi-Fi application on the client to search for the available wireless networks.
Select the Wi-Fi name (SSID) of your device, and click Connect.
Enter the Wi-Fi password if necessary, and click OK.
Using a USB Cable
1. Connect a computer to your device with a USB cable.
2. Power on your device. The operating system detects and identifies new hardware, and automatically installs the hardware.
NOTE: If the system does not automatically launch installation, you can run the installation program in the My Computer/ZTEMODEM path.
3. Wait until the computer is connected to your device successfully.
20
Getting to Know the Wi-Fi SSID and Password
You can view the label on the device to get the default Wi-Fi SSID and password.
Logging in to the 3G Mobile Hotspot Configuration Page
1. Make sure the connection between your device and the client device is correct.
2. Launch the Internet browser and enter http://192.168.0.1 or http://ufi.ztedevice.com in the address bar.
NOTE: It is recommended that you use IE (7.0 or later), Firefox (15.0 or later), Opera (10.0 or later), Safari (4.0 or later), or Google Chrome (10.0 or later).
3. Enter the password to log in to the 3G Mobile Hotspot configuration page.
NOTE: The default password is admin.
Changing the Wi-Fi SSID or Password
1.
2.
3.
4.
Log in to the 3G Mobile Hotspot configuration page.
Select Settings > Wi-Fi Settings > Basic Settings.
Change the Network Name (SSID) or the Pass Phrase ( Password) in the SSID setting area.
Click Apply.
21
Accessing the Internet
3G Mode
After a client device is successfully connected to your device, you can access the Internet in Automatic or Manual mode. The default mode is Automatic.
Mode
Operation
Automatic
Your device is automatically connected to the Internet, and you can surf on the Internet through the client.
Manual
1.
2.
3.
Log in to the 3G Mobile Hotspot configuration page.
Select Settings > Network Settings > Dial-up Settings > WAN Connection Mode > Manual, and then click Apply.
Select Home, and click Connect or Disconnect.
NOTE:
To modify the parameters of your device, log in to the 3G Mobile Hotspot configuration page.
22
4. Connect to the Wi-Fi hotspot.
The following two methods are for your reference.
Select a Wi-Fi hotspot listed in the Wi-Fi Hotspot area, enter a
u
pass phrase in the Pass Phrase text box and click Apply.
Click Add, enter the Wi-Fi hotspot information in the Add Wi-Fi
u
Hotspot area, and click Apply.
Internet Wi-Fi Mode
1.
2.
3.
Log in to the 3G Mobile Hotspot configuration page.
Select Settings > Internet Wi-Fi.
Set the Internet Wi-Fi Switch and Preferred Network, and click
Apply.
NOTE: You need to set Internet Wi-Fi Switch to Enable and Preferred
Network to Wi-Fi.
After the client device is connected to the Wi-Fi hotspot successfully,
you can access the Internet.
23
Configuring Your PC
The following procedure describes how to configure the Internet Protocol in the Windows 7 operating system for your Wi-Fi connection.
1. Right-click Network and select Properties.
2. Select Change adapter settings.
3. Right-click Wireless Network Connection and select Properties.
4. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), and click Properties.
5. Select Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically, and click OK.
Warning and Notice
To the Owner
•
•
Some electronic devices are susceptible to electromagnetic interference sent by your device if inadequately shielded, such as the electronic
system of vehicles. Please consult the manufacturer of your device before using if necessary.
Operating your device may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Please always keep them more than 20 centimeters
away from such medical devices when they are turned on. Turn your device off if necessary. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using your device.
24
•
•
•
•
•
Be aware of the usage limitation when using your device at places such as oil warehouses or chemical factories, where there are explosive gases
or explosive products being processed. Turn off your device if required.
The use of electronic transmitting devices is forbidden in aircrafts, at petrol stations and in hospitals. Please observe and obey all warning signs
and switch off your device in these conditions.
Do not touch the inner antenna area if not necessary. Otherwise it will affect your device’s performance.
Store your device out of the reach of little children. Your device may cause injury if used as a toy.
Do not touch the metallic parts of your device so as to avoid a burn, when your device is working.
Using Your Device
•
•
•
•
Please use original accessories or accessories that are authorized. Using any unauthorized accessories may affect your device’s performance,
and violate related national regulations about telecom terminals.
Avoid using your device near or inside metallic structures or establishments that can emit electromagnetic waves. Otherwise it may influence
signal reception.
Your device is not waterproof. Please keep it dry and store in a shady and cool place.
Do not use your device immediately after a sudden temperature change. In such case, it will produce dew inside and outside your device, so don’t
use it until it becomes dry.
25
•
•
•
Handle your device carefully. Do not drop, bend or strike it. Otherwise your device will be damaged.
No dismantling by non-professionals and only qualified technicians can undertake repair work.
Operating temperature range of -10°C ~ +45°C and humidity range of 5% ~ 95% are recommended.
Using Battery
•
Do not short-circuit the battery, as this can cause excessive heat and fire.
•
Do not store battery in hot areas or dispose of it in a fire to avoid explosion.
•
Do not disassemble or modify the battery.
•
When not using the battery for a long period, remove it from your device and store it in a cool dry place.
•
Never use any charger or battery damaged or worn out.
•
Return the wear-out battery to the provider or put it in the appointed recycle place. Do not put it in familial rubbish.
WARNING:
If the battery is broken, keep away from it. If it taints your skin, wash your skin with abundant fresh water and ask doctor help if necessary.
26
Troubleshooting
Problem
Suggested Solution
Can not establish the USB connec- •
tion between your device and PC. •
You need to install the software. Run the installation program in path of My Computer > ZTEMODEM.
If the driver of your device is abnormal, please reinstall the software. You need to uninstall the software first.
•
•
Can not establish the Wi-Fi connec•
tion between your device and client.
•
Make sure the Wi-Fi function is active.
Refresh network list and select the correct SSID.
Check the IP address to make sure your client can obtain an IP address automatically in the Internet protocol (TCP/IP) properties.
Type the correct network key (Wi-Fi password) when you connect to the device.
•
•
Make sure your (U)SIM card is available.
Change the location to find a place with good signal.
•
•
Check WAN Connection mode setting.
Contact with your service provider and confirm your APN settings.
The client connected to the device
can not access the Internet.
27
When I use AP Station mode, the
client cannot access the Internet.
•
•
•
Can not visit the webGUI configura•
tion page.
•
About the password
•
•
•
Make sure the other WLAN device has already connected to the Internet.
Make sure that the subnet of your device and the other WLAN device is different
Enter the correct address. The default address is http://192.168.0.1 or http://m.home.
Only use one network adapter in your PC.
Do not use any proxy server.
For the Wi-Fi connection password, please check the label on the device.
The default password of the webGUI configuration page is admin.
If you changed the password and forgot the new password, you need to restore the device to the factory
default settings.
28
QUICK START
Shared WiFi
Shared WiFi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising