Eiki | EK-402UA | manual | EIKI EK-401WA Manual

EIKI EK-401WA Manual
Мүмкіндіктері мен дизайны
Бұл мультимедиа проекторы ықшамдылық, төзімділік жəне қолданыс қолайлығы үшін ең озық
технологиямен жобаланған. Бұл проектор жоғары жарықтық пен экологиялық таза жүйені,1,07
биллиондық бояу түстерін жəне сандық жарық өңдеу (DLP) технологиясын қолданады
Шағын дизайн
Пайдалы техникалық қызмет көрсету
функциялары
Бұл проектор өлшемі мен салмағы жағынан
шағын етіліп жобаланған. Ол ұстап жүруге
жəне қолданғыңыз келген жерге орнатуға
ыңғайлы.
Лампа мен сүзгіге техникалық қызмет
көрсету функциялары проектордың жақсырақ
жəне тиісінше техникалық қызмет көруін
қамтамасыз етеді.
Қарапайым компьютер жүйесінің
параметрі
Қауіпсіздік функциясы
Барлық компьютердің дерлік шығыс
сигналдарына жылдам сəйкес келу үшін
проектордың мультисканерлеу жүйесі бар.
UXGA ажыратымдылығына дейін
қабылданады.
Қауіпсіздік функциясы проектор қауіпсіздігіне
көз жеткізуге көмектеседі. Key lock (Перне
құлпы) фукнциясымен Қуат түймесінен басқа
үстіңгі басқару құралындағы не қашықтан
басқару пультіндегі операцияны құлыптауға
болады.
Презентациялар үшін пайдалы
функциялар
LAN Network (LAN желісі) функциясы
- Сандық масштабтау функциясы
презентация кезінде бар зейінді аса
маңызды ақпаратқа салуға мүмкіндік береді.
- 3W аудио шығысы сыртқы аудио
жабдығынсыз презентация жасауға
мүмкіндік береді.
Бұл проектор Wired LAN network (Сымдалған
LAN желісі) функциясымен жүктеледі.
Проекторды желі арқылы басқаруға болады.
Мəліметтерді 36-45 беттерден қараңыз.
Автоматты орнату функциясы
Лампаны басқару
Проекция лампасының жарықтығын қолмен
таңдауға болады (Қалыпты жəне экостатикалық).
Егер Эко-динамикалық таңдасаңыз, жүйе
автоматты түрде бастапқы кіріс бойынша
лампа қуатын реттейді. Ол сурет контрастісін
кеңейтіп, əсіресе қараңғы экранда қуат
шығынын азайтады.
Логотип функциясы
Логотип функциясы экран логотипін реттеуге
мүмкіндік береді. Экран логотипі үшін бір
кескін түсіріп, оны басталу дисплейі үшін
немесе презентация арасында қолдануға
болады.
Бұл функция пернетақтада немесе қашықтан
басқару пультінде AUTO түймесін басу
арқылы автоматты енгізбелік іздеуге жəне
автоматты сигнал реттемесіне мүмкіндік
береді.
Colorboard функциясы
Түсті қабырғада қарапайым проекциялау
кезінде алдын ала орнатылған төрт түстен
қабырға түсімен бірдей түсті таңдау арқылы
ақ экранда проекцияланған түсті кескінге
жақын түсті кескінді алуға болады.
Қуатты басқару
Қуатты басқару функциясы қуат шығынын
азайтып, лампа жарамдылығын ұзартады.
Көптілді мəзір дисплейі
Операция мəзірі 11 тілде қолжетімді:
ағылшын, француз, неміс, испан,
жеңілдетілген қытай, дəстүрлі қытай, итальян,
орыс, корей, араб жəне қазақ.
Ескертпе:
Субтитрлер
Бұл - бағдарлама дыбысының немесе
экранда көрсетілген басқа ақпараттың
басылып шығарылған нұсқасы. Бұл
функцияны іске қосып, арналарды
ауыстыруға болады.
Нұсқаулықтағы экран мəзірі жəне суреттер шынайы өнімнен сəл өзгеше болуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықты алдын ала хабарландырусыз өзгертуге болады
—i—
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Авторлық құқық
Осы басылым, соның ішінде барлық фотосуреттер, кескіндер мен бағдарламалық жасақтама
авторлық құқықтар туралы халықаралық заңдармен қорғалған, барлық құқықтары сақталған. Осы
нұсқаулықты да, онда жазылған материалдарды да автордың жазбаша келісімінсіз қайта басуға
болмайды.
© Авторлық құқықтар 2015
Жауапкершіліктен бас тарту
Осы құжаттағы ақпарат ескертусіз өзгертілуге жатады. Өндіруші осы құжаттың мазмұнына қатысты
ешқандай мəлімдемелер немесе кепілдемелер жасамайды жəне сатуға немесе белгілі бір мақсатқа
жарамдылығы туралы кепілдік беруден айқын түрде бас тартады. Өндіруші осы басылымды түзету
жəне осы басылымның мазмұнына мезгіл-мезгіл өзгертулер енгізу құқығын өзінде қалдырады, жəне
өндіруші осындай түзетулер немесе өзгертулер туралы кез келген адамға хабарлау туралы өзіне
міндет артпайды.
Сауда белгісін сəйкестендіру
Kensington - ACCO Brand корпорациясының АҚШ-да тіркелген сауда белгісі болып табылады,
оның бүкіл əлем бойынша басқа елдерде босатылған тіркеулері бар немесе тіркеулерінің
босатылуы күтілуде.
HDMI, HDMI Logo жəне High-Definition Multimedia Interface - АҚШ-та жəне басқа
елдерде HDMI Licensing LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген
сауда белгілері.
Осы нұсқаулықта пайдаланылған барлық басқа өнімдердің атаулары - өздерінің тиісті иелерінің
меншігі жəне жалпы танылған.
Нұсқа: 1
— ii —
Кіріспе
Қауіпсіздік бойынша маңызды ақпарат
Маңызды:
Проекторды пайдаланбас бұрын осы бөлімді міндетті түрде мұқият оқып шығуды
ұсынамыз. Қауіпсіздік пен пайдалану туралы осы нұсқаулар проекторды көптеген жылдар
бойы қауіпсіз пайдалануыңызды қамтамасыз етеді. Осы нұсқаулықты болашақта
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Пайдаланылған таңбалар
Құрылғыдағы жəне осы нұсқаулықтағы ескерту белгілері қатерлі жағдайлар туралы ескерту үшін
пайдаланылады.
Төмендегі қаріп мəнерлері осы нұсқаулықта маңызды ақпарат туралы ескерту үшін пайдаланылады.
Ескерім:
Қарастырылып отырған тақырып бойынша қосымша ақпарат береді.
Маңызды:
Елеусіз қалдыруға болмайтын жағдайлар туралы қосымша ақпарат береді.
Абайлаңыз:
Құрылғыны бүлдіруі мүмкін жағдайлар туралы сізге ескертеді.
Ескерту:
Құрылғыны бүлдіруі, қоршаған ортаға қатер келтіруі немесе адамды жарақаттауы мүмкін
жағдайлар туралы сізге ескертеді.
Осы нұсқаулықта бейнебет көрінісі мəзірлеріндегі құралас бөлшектер мен элементтер төмендегі
мысалдағы сияқты, жуан қаріппен белгіленген:
Қашықтан басқару пультіндегі Menu (Мəзір) түймешігін басып, Main (Негізгі) мəзірді ашыңыз.
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

Құрылғының қаптамасын ашпаңыз. Проекция лампасынан басқа, құрылғының iшiнде
пайдаланушы жөндей алатын бөлшектер жоқ. Техникалық қызмет көрсету үшін білікті қызмет
көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.

Осы нұсқаулықтағы жəне құрылғының қаптамасындағы барлық ескертулер мен сақтық
шараларын орындаңыз.

Проекция лампасы аса жарық етіп жасалған. Көзге зақым келтіруден сақтану үшін лампа
жанып тұрғанда оның шынысына қарамаңыз.

Құрылғыны орнықсыз жерге, арбашаға немесе тағанға қоймаңыз.

Құрылғыны судың жанында, тура түскен күн жарығында немесе жылытқыш аспаптың
жанында пайдаланбаңыз.

Құрылғының үстіне кітап немесе сөмке сияқты ауыр заттарды қоймаңыз.
–iii –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қауіпсіздік нұсқаулықтары
Проекторды орнатып, оны пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты толық оқып шығыңыз.
Проектор көптеген ыңғайлы мүмкіндіктер мен функцияларды ұсынады. Тиісті түрде жұмыс істеу
сізге мүмкіндіктерді толық пайдаланып, проекторды ұқыпты ұстауға мүмкіндік береді. Өзге жағдайда
ол құрылғының жарамдылық мерзімін қысқартпайды, бірақ зақымдалуға, өрттің шығуына немесе
басқа апаттарға əкелуі мүмкін.
Егер проектор дұрыс жұмыс істемесе, осы нұсқаулықты қайта оқып шығыңыз, пайдалану əдістері
мен кабель байланысын тексеріңіз, "Ақаулықты жөндеу" бөліміндегі шешім жолдарын көріңіз. Егер
де мəселе шешімін таппаса, дилермен немесе қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
Проектор лампасы тез тозатын бөлшек болып табылады. Жарықтығы белгілі бір пайдалану
мерзімінен кейін азайып, жаңа лампаның жарықтығынан аз болып қалуы мүмкін. Бұл - əдеттегі
жағдай. Проекторды қосып-өшіру үшін қатаң түрде "Құрылғыны қосу" жəне "Құрылғыны өшіру"
қадамдарын жəне проекторға тұрақты түрде техникалық қызмет көрсетіп, тазалап тұру үшін
техникалық қызмет көрсету жəне тазалау талаптарын орындаңыз. Өзге жағдайда жоғары
температурадағы қалған жылу сəулеленбей, проектор мен лампаның жарамдылық мерзімін
айтарлықтай қысқартып, тіпті оларды қысқа уақытта зақымдауы мүмкін.
Ескерту:
ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР. АШПАҢЫЗ
Ескерту:
Ток соғу қаупін барынша азайту үшін қақпақты (немесе артқы қақпақты)
алмаңыз, ішінде ауыстырылатын лампадан басқа техникалық қызмет
көрсетілетін бөлшектер жоқ. Техникалық қызмет көрсету үшін білікті
техникалық қызмет көрсету мамандарымен хабарласыңыз.
Бұл таңба осы құрылғының ішінде ток соғу қаупін тудыратын қауіпті кернеудің бар
екенін білдіреді.
Бұл таңба осы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында маңызды пайдалану жəне
техникалық қызмет көрсету нұсқаулықтарының бар екенін білдіреді.
ЕУРОПА ОДАҒЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРЫ ҮШІН
Төменде сипатталған таңба белгісі мен қайта өңдеу жүйелері тек Еуропа одағының
елдері үшін жарамды, басқа аймақтағы елдер үшін жарамсыз.
Бұл өнім қайта өңдеуге жəне/немесе қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы
материалдармен жəне компоненттермен жобаланып, өндірілген.
Таңба белгісі электрлік жəне электрондық жабдықтың, батареялардың жəне
аккумуляторлардың жарамдылық мерзімі біткен кезде оларды əдеттегі тұрмыстық
қалдықтан бөлек тастау қажет екенін білдіреді.
Ескертпе:
Егер белгінің астында химиялық таңба басылған болса, химиялық таңба батареяның
немесе аккумулятордың белгілі бір концентрацияда ауыр металл қамтитындығын
білдіреді. Бұл
келесідей белгіленеді: Hg: меркурий, Cd: кадмий, Pb: қоғасын. Еуропа одағында
пайдаланылған электрлік жəне электрондық жабдық,
батареялар мен аккумуляторлар үшін бөлек қалдық жинау жүйелері болады.
Оларды жергілікті қалдық жинау/қайта өңдеу орталығына
тапсырыңыз. Бізге қоршаған ортаны қорғауға көмектесуіңізді өтінеміз!
— iv —
Кіріспе
Қауіпсіздік бойынша алғы ескертулер
Ескерту:
Проектор жерге тұйықталуы қажет.
Өртті немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін проекторға жаңбыр тамшыларының
немесе жоғары ылғалдылықтың тимеуі қажет.


-
-
Бұл проектор объективтен күшті жарық шығарады. Объективке тіке қарамауға тырысыңыз, өзге
жағдайда көзіңіз зақымдалуы мүмкін. Əсіресе кішкене балаларды тікелей сəулеге қаратпаңыз.
Проекторды тиісінше орналастырыңыз. Өзге жағдайда өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
Проекторды желдетіп, салқындату үшін корпустың үстіңгі, бүйір жəне артқы жақтарынан тиісінше
бос орын қалдырыңыз. Төмендегі суреттер қалдырылатын минималды арақашықтықты көрсетеді.
Проекторды шкаф секілді жабық кеңістікке қойған жөн.
Артқы
Жақты жəне Жоғарғы
Минималды 300 mm
Минималды 500 mm
-
-
Минималды 300 mm
Минималды 500 mm
Минималды 500 mm
Проектордың желдету саңылауларын жаппаңыз. Сəулелеудің əлсіз болуы жарамдылық мерзімін
қысқартып, тіпті қауіп төндіруі мүмкін.
Егер проекторды ұзақ мерзім бойы пайдаланбайтын болсаңыз, айнымалы ток вилкасын
розеткадан суырып тастаңыз.
Ескерту
Зақымдалуын немесе апатты болдырмау үшін проекторды ас үй секілді майлы, ылғал
немесе мұнарлы шарттары бар жерлерге орнатпаңыз. Егер проектор майға немесе
химиялық заттарға тиетін болса, ол бүлінуі мүмкін.
Бұл нұсқаулықты оқып шығып, болашақта анықтама алып тұру үшін сақтаңыз.
Желілік вилканы/құрылғы жалғағышын ажырату құрылғысы ретінде пайдалануға
болады, ажырату құрылғысы қолжетімді болуға тиіс.
–v –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қауіпсіздік нұсқаулығы
Өнімді қолданудан бұрын барлық қауіпсіздік жəне пайдалану нұсқаулықтарын оқып шығу қажет.
Осында берілген барлық нұсқаулықтарды оқып шығып, оларды кейінгі қолданыс үшін сақтап
қойыңыз. Тазалаудан бұрын бұл проекторды айнымалы қуат көзінен ажыратыңыз. Сұйық немесе
аэрозольді тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
Тазалау үшін ылғал шүберекті пайдаланыңыз.
Проекторда белгіленген ескертулер мен нұсқаулықтарды орындаңыз.
Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт бойы қараусыз қалған кезде проекторды қосымша түрде қорғау
үшін оны розеткадан ажыратыңыз. Бұл, найзағай соғуы немесе қуат желісінің секіруі себебінен
зақымдалуды болдырмайды.
Бұл құрылғыны жаңбыр астында немесе су қасында, мысалы, дымқыл жертөледе, жүзу бассейнінің
маңында, т.б. пайдаланбаңыз.
Өндіруші тарапынан ұсынылмаған тіркемелерді пайдаланбаңыз, себебі олар қауіп төндіруі мүмкін.
Бұл проекторды бекем емес арбашыққа, бағанаға немесе үстелге қоймаңыз. Проектор құлап кетіп,
балаға немесе ересекке елеулі шамада зақым келтіріп, бүлінуі мүмкін.
Тек өндіруші тарапынан ұсынылған немесе проектормен бірге сатылған арбашықпен немесе
бағанамен пайдаланыңыз. Қабырғаға немесе сөреге орнатылатын проекторды өндіруші
нұсқаулықтары бойынша жəне өндірушілер тарапынан мақұлданған орнату жиынымен орнату қажет.
Құрылғы мен арбашықты абайлап жылжыту қажет. Жылдам тоқталыстар, шамадан
артық күш салу жəне тегіс емес жерлерде жүру құрылғы мен арбашықтың аударылып
кетуіне себеп болуы мүмкін.
Шкафтың артындағы жəне астындағы тесіктер мен саңылаулар жабдықты желдету, оның сенімді
жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне күйіп кетуін болдырмау үшін арналған.
Саңылауларды ешқашан шүберекпен немесе басқа материалдармен жабуға болмайды,
проекторды кереуетке, диванға, кілемге немесе сол сияқты беткейлерге орналастыру арқылы оның
астыңғы саңылауын жабуға болмайды. Бұл проекторды батареяның немесе жылытқыштың маңына
не үстіне қоюға болмайды.
Бұл проекторды тиісті түрде желдетілмейтін кітап шкафы секілді кірістірілген қондырғыларға
орналастырмау қажет.
Ешқашан проектордың ішіне оның корпусының тесіктері арқылы ешнəрсе салмаңыз, себебі олай
салынған заттар қауіпті кернеу нүктелеріне тиіп кетіп, қысқа мерзімге тұйықталуға себеп болып,
нəтижесінде өрт шығуы немесе электр тогының соғуына əкелуі мүмкін. Проектордың үстіне
ешқандай сұйықтықты төгіп алмаңыз.
Проекторды ешқашан салқындатқыштың, желдету қорабының жанына орнатпаңыз.
Бұл проектор тек таңба белгісінде көрсетілген қуат көзі түрінен жұмыс істеуі қажет.
Егер сіз берілетін қуат түрін анық білмесеңіз, өкілетті дилермен немесе жергілікті электр қуаты
компаниясымен хабарласыңыз.
Розетка мен ұзартқыштарды шамадан артық жүктемеңіз, себебі ол өрттің шығуына немесе электр
тогының соғуына себеп болуы мүмкін. Қуат сымында ешнəрсе қалмауы қажет. Проекторды адамдар
өтіп, сымын басып кететін жерлерге орналастырмаңыз.
Проекторды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз, себебі оның қақпақтарын ашу немесе алу сізге жоғары
кернеу қаупін немесе басқа қауіптерді төндіруі мүмкін. Барлық техникалық қызметтер үшін білікті
мамандармен хабарласыңыз.
-
Келесі шарттарда проекторды розеткадан ажыратып, білікті маманмен хабарласыңыз:
Қуат сымы немесе вилкасы зақымдалған немесе тозған болса.
-
Проекторға қандай да бір сұйықтық төгілген болса.
-
Проекторға жаңбыр немесе су тиген болса.
-
Пайдалану нұсқаулықтарын орындасаңыз да, проектор қалыпты тиісінше жұмыс істемесе. Тек
пайдалану нұсқаулығында көрсетілген басқару элементтерін қолданыңыз, себебі басқа басқару
элементтерін дұрыс реттемесеңіз, проекторды зақымдауыңыз мүмкін, ал проекторды қалпына
келтіру əдетте білікті маманның ұзақ уақытын алады.
— vi —
Кіріспе
-
Егер проектор жерге құлаған немесе корпусы зақымдалған болса.
Егер проектор жұмыс өнімділігінде айтарлықтай өзгеріс орын алған болса, бұл техникалық
қызметтің қажет екенін білдіреді.
Бөлшектерді ауыстыру қажет болған кезде, техник маманның өндіруші тарапынан көрсетілген жəне
түпнұсқа бөлшекпен бірдей сипаттарға ие болған ауыстыру бөлшектерін пайдаланғанына көз
жеткізіңіз. Рұқсат етілмеген бөлшектермен ауыстыру нəтижесінде өрт шығуы, электр тогына
тартылудың орын алуы немесе адамдардың зақым алуы мүмкін.
Бұл проекторға қандай да бір техникалық қызмет көрсетуді немесе оны жөндеуді аяқтаған кезде
проектордың қауіпсіз жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін техник маманнан əдепкі қауіпсіздік
тексерістерін орындауын сұраңыз.
Еуропа Одағындағы пайдаланушылар үшін ақпарат
Бұл құрылғы кескіндерді экранда, т.б. проекциялауға арналған жəне үй жағдайында ішкі
жарықтандыру үшін қолдануға арналмаған.
2009/125/EC директивасы.
АҚШ пайдаланушылары үшін ескертпе
Hg
Бұл өнімнің ішіндегі лампа(лар)да меркурий бар, сондықтан жергілікті мемлекеттік
немесе федералды заңдар бойынша қайта өңделуі немесе жойылуы қажет.
Бұл өнімнің ішіндегі лампа(лар)да меркурий бар, сондықтан жергілікті мемлекеттік немесе
федералды заңдар бойынша қайта өңделуі немесе жойылуы қажет.
Ауа айналымы
Шкафтағы желдету қорабы желдету үшін қамтамасыз етілген. Өнімнің сенімді түрде жұмыс істеуі
үшін жəне қызып кетпеуі үшін саңылаулардың жабылмауы қажет.
Ескерту
-
-
-
-
-
Ыстық ауа ауа шығару арнасынан шығады. Проекторды қолдану немесе орнату
кезінде келесі алғы ескертулерді орындау қажет.
Проектордың қасына жанғыш заттарды жəне спрей сықпасын қоймаңыз. Ыстық ауа
ауа арнасынан шығады.
Ауа шығару арнасын барлық нысандардан кемінде 1 метр ұзақтықта ұстаңыз.
Ауа шығару арнасының сыртқы бөлшектерін, əсіресе бұрандалар мен металл
бөлшектерін ұстамаңыз. Проекторды пайдалану барысында бұл аймақ ысиды.
Проектордың үстіне ешнəрсе қоймаңыз. Корпустың үстіне қойылған заттар тек
зақымдалып қоймай, қызу арқылы өрт қаупін төндіруі мүмкін.
Салқындату желдеткіштері проекторды салқындату үшін арналған.
Желдеткіштің жұмыс жылдамдығы проектор ішіндегі температураға байланысты
өзгеріп отырады.
Ескерту
Құрамында меркурий бар
Қауіпсіз пайдалану процедурасы туралы қосымша ақпарат үшін кездейсоқ бұзылған кезде
шаралар жəне қауіпсіз жою опциялары қолданылуы тиіс, мына сайтқа өтіңіз:
ec.gc.ca/mercure-mercury/.
Жою немесе қайта өңдеу қолданылудағы заңдарға сəйкес болуы тиіс.
–vii –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
шығаратын
желдеткіштердің
ауаны тартатын
Проекторды жылжыту
Проекторды жылжыту кезінде объектив пен корпустың зақымдалуын болдырмау үшін объективті
күтіп ұстап, реттелмелі аяқты жиырыңыз.
Проекторды тиісінше орнату
Проекторды жақын деңгейге орнатыңыз.
Проекторды тиісті түрде орнатыңыз. Дұрыс емес орнату лампаның қызмет ету мерзімін азайтып,
тіпті өрт қаупін тудыруы мүмкін.
15
15
Проекторды артқы жақтан алдыңғы жаққа қарай 15 градустан жоғары
еңкейтпеңіз.
Суретті көрсету үшін проекторды жоғары
Суретті көрсету үшін проекторды төмен
қаратпаңыз.
қаратпаңыз.
Суретті көрсету үшін проекторды ешбір жағына
қоймаңыз.
Проекторды төбеге орнату кезінде абай болыңыз
-
-
Тек білікті маман ғана төбеге орнату жұмысын орындауға құқылы.
Тіпті кепілді мерзімде уəкілетті емес дилерден сатып алынған кронштейннің
кесірінен болған жарақаттану мен зақымдалу үшін біз жауапкершілік артпаймыз.
Төбе кронштейнін қолданбаған кезде дереу алып тастаңыз.
Орнату барысында жұлдызша тəрізді бұрауышты қолдану ұсынылады, электр
немесе соққы бұрауышты пайдаланбаңыз.
-
Толық мəлімет алу үшін кронштейн нұсқаулығын оқыңыз.
-
Кронштейнді хабарландырусыз өзгертуге болады.
— viii —
Кіріспе
Проекторды жылжыту жəне тасымалдаудың сақтық шаралары
-
-
-
Проекторды лақтырмаңыз немесе ұрмаңыз, əйтпесе зақымдалуы немесе істен
шығуы мүмкін.
Проекторды көтеріп жүргенде ыңғайлы қалта пайдаланыңыз.
Проекторды ыңғайсыз тасымалдау қалтасында курьер немесе басқа тасымалдау
қызметі арқылы тасымалдамаңыз. Бұл проекторды зақымдауы мүмкін. Проекторды
курьер немесе басқа тасымалдау қызметі арқылы тасымалдау туралы ақпарат алу
үшін дилерге хабарласыңыз.
Проектор жеткілікті түрде салқындамағанша қаптамаға салмаңыз.
–ix –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Сəйкестік
FCC ескертуі
Ескертпе: Бұл жабдық сыналды жəне FCC ережелерінің 15-бөліміне қатысты B класы сандық
құрылғысының шектеулеріне сəйкес болып танылды. Бұл шектеулер жергілікті орнатудағы қауіпті
кедергі бойынша сəйкес қорғаныспен қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиосəулелену
қуатын шығарады, пайдаланады жəне таратуы мүмкін, сондықтан пайдалану нұсқаулығына сəйкес
орнатылмаса жəне пайдаланылмаса, радио байланыс құралдарына зиянды кедергі тудыруы мүмкін.
Дегенмен, орнату кезінде кедергілер пайда болмайтынына кепілдік берілмейді. Егер бұл жабдық
радиоқабылдауға немесе теледидар қабылдауына кедергі жасаса (бұл кедергіні жабдықты қосыпөшіру арқылы анықтауға болады), пайдаланушының келесі əдістердің біреуі немесе бірнешеуі
арқылы осы кедергіні жоюға талпыныс жасауына болады:
-
Қабылдағыш антеннаны қайта бағыттау немесе қайта орнату.
Жабдық пен қабылдағыш арасындағы аралықты ұлғайтыңыз and .
Жабдықты қабылдағыш жалғанған тізбектен басқа тізбектегі шығыс қуат көзіне жалғаңыз
Дилерденнемесе тəжірибелі радио / теледидар технигінен көмек сұраңыз.
.
FCC ережелерінің 15-бөлімінің B ішкі бөліміндегі B класы шектеріне сəйкес келу үшін экрандалған
кабель қолданысы қажет.
Нұсқаулықта өзгесі көрсетілмеген жағдайда жабдыққа ешбір өзгеріс жасамаңыз. Егер мұндай
өзгерістерді жасау қажет болса, жабдық жұмысын тоқтатуыңыз керек болады.
Үлгі нөмірі: _EK-400XA, EK-401WA, EK-402UA
Сауда атауы: EIKI
Жауапты тарап: EIKI International,Inc.
Мекенжайы: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Телефон нөмірі: 800-242-3454 (949-457-0200)
Айнымалы қуат сымының талабы
Бұл проектормен бірге берілген айнымалы қуат сымы сіз оны сатып алған елдегі қолданыс
талабына сай келеді.
АҚШ пен Канада үшін айнымалы қуат сымы:
АҚШ пен Канадада қолданылатын айнымалы қуат сымы Underwriters Laboratories (UL) тарапынан
тізімделіп, Канадалық стандарттар қауымдастығы (CSA) тарапынан сертификаттандырылды.
Айнымалы қуат сымы жерге тұйықтау түріндегі айнымалы желі вилкасына ие. Бұл - вилканың
розеткаға сəйкес келетініне көз жеткізу үшін арналған қауіпсіздік қасиеті. Бұл қауіпсіздік қасиетін
елемеуге талпынбаңыз. Егер вилканы розеткаға тыға алмасаңыз, электр технигімен хабарласыңыз.
Біріккен корольдік үшін айнымалы қуат сымы:
Бұл сым əлдеқашан сақтандырғышы бар вилкамен жасақталған, оның мəні вилканың істік бетінде
көрсетілген. Сақтандырғышты ауыстыру қажет болса, бір шамадағы, демек
белгіленген ASTA
мақұлданған BS 1362 сақтандырғышы қолданылуы қажет. Егер сақтандырғыш қақпағы алынбалысалынбалы болса, ешқашан қақпағы түсірілген вилкамен пайдаланбаңыз. Егер ауысымдық
сақтандырғыш қақпағы қажет болса, оның вилканың істік бетіндегі көрінетін түспен бірдей екеніне
көз жеткізіңіз (мысалы, қызыл немесе сарғылт). Сақтандырғыш қақпақтары "Пайдаланушы
нұсқаулықтарында" көрсетілген "Бөлшектер" бөлімінде қолжетімді.
Егер берілген вилка розеткаға сəйкес келмесе, оны кесу немесе жою қажет. Икемді сымның ұшы
сəйкесінше дайындалып, дұрыс вилка орнатылуы қажет.
ЕСКЕРТУ:
розеткаға қосылған жəне жалаңаш икемді сымы бар вилка қауіпті болып келеді.
—x—
Кіріспе
Осы электр желісіндегі сымдар келесі кодқа сəйкес түстелген:
Жасыл жəне сары ...... Жерге тұйықталу
Көк ............................... Нейтрал
Қоңыр .......................... Фаза
Осы құрылғының желілік сымындағы сымдардың түстері розеткаңыздағы терминалдарды
анықтайтын боялған белгілерге сəйкес келмей қалуы мүмкін болғандықтан, келесі қадамдарды
орындаңыз:
Жасыл жəне сары түспен боялған сым розеткадағы Е əрпімен немесе қауіпсіз жерге тұйықталу
белгісімен белгіленген не жасыл немесе жасыл жəне сары түспен боялған терминалға қосылуы тиіс.
Көк түспен боялған сым
тиіс.
N əрпімен белгіленген немесе қара түспен боялған терминалға қосылуы
Қоңыр түске боялған сым L əрпімен белгіленген немесе қызыл түске боялған терминалға қосылуы
тиіс.
ЕСКЕРТУ:
Бұл құрылғы жерге тұйықталуы қажет.
Штепсель розеткасы жабдықтың жанына орнатылып, қолжетімді жерде болуы
қажет.
–xi –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Мазмұны
ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ ......................................................................................................................................................... 1
ҚОРАПТАҒЫ БАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ .......................................................................................................................................... 1
ПРОЕКТОР БӨЛШЕКТЕРІНІҢ КӨРІНІСІ ................................................................................................................................. 2
Алдыңғы оң жақ көрініс ............................................................................................................................................. 2
Жоғарғы көрініс—Бейнебет көрінісі (OSD) түймешіктері жəне жарық диодтары ................................. 3
Артқы көрінісі ............................................................................................................................................................. 4
Астыңғы көрінісі......................................................................................................................................................... 6
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ БӨЛШЕКТЕРІ ................................................................................................................... 7
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ЖҰМЫС АУМАҒЫ ............................................................................................................. 9
ПРОЕКТОР МЕН ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ТҮЙМЕШІКТЕРІ ...................................................................................... 9
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ БАТАРЕЯЛАРЫН САЛУ .................................................................................................. 10
БАПТАУ ЖƏНЕ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ ............................................................................................................................ 11
ПРОЕКТОРДЫ ІСКЕ ҚОСУ ЖƏНЕ ЖҰМЫСЫН АЯҚТАУ........................................................................................................ 11
ҚАТЫНАУ ҚҰПИЯ СӨЗІН (ҚАУІПСІЗДІК ҚҰЛПЫ) ОРНАТУ .................................................................................................... 13
ПРОЕКТОРДЫҢ ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ ................................................................................................................................... 15
МАСШТАБТАУ, КЕЗЕУ ЖƏНЕ ТРАПЕЦИЯ ТƏРІЗДІ БҰРМАЛАУДЫ РЕТТЕУ ......................................................................... 16
ҮНДІЛІКТІ БАПТАУ .............................................................................................................................................................. 17
БЕЙНЕБЕТ КӨРІНІСІ (OSD) МƏЗІРІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ .................................................................................... 18
БЕЙНЕБЕТ КӨРІНІСІ (OSD) МƏЗІРІН БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ......................................................................................... 18
Бейнебет көрінісін шарлау.................................................................................................................................... 18
БЕЙНЕБЕТ КӨРІНІСІ ТІЛІН БАПТАУ .................................................................................................................................... 19
БЕЙНЕБЕТ КӨРІНІСІ (OSD) МƏЗІРІН ҚАРАП ШЫҒУ .......................................................................................................... 20
КЕСКІН МƏЗІРІ ................................................................................................................................................................... 23
Компьютер мəзірі .................................................................................................................................................... 24
Қосымша мүмкіндік .................................................................................................................................................. 25
Түстерді басқару құралы ....................................................................................................................................... 26
ПАРАМЕТРЛЕР 1 МƏЗІРІ ................................................................................................................................................... 27
Аудио ........................................................................................................................................................................... 28
Кеңейтілген 1 функциясы ..................................................................................................................................... 29
Кеңейтілген 2 функциясы ..................................................................................................................................... 31
ПАРАМЕТРЛЕР 2 МƏЗІРІ ................................................................................................................................................... 32
Күй ................................................................................................................................................................................ 33
Кеңейтілген 1 функциясы ..................................................................................................................................... 34
Кеңейтілген 2 функциясы ..................................................................................................................................... 46
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ҚАУІПСІЗДІК ...................................................................................... 48
ПРОЕКЦИЯЛАУ ЛАМПАСЫН АУЫСТЫРУ ........................................................................................................................... 48
Лампаны бастапқы қалпына келтіру ................................................................................................................ 50
ПРОЕКТОРДЫ ТАЗАЛАУ .................................................................................................................................................... 51
Объективті тазалау.............................................................................................................................................. 51
Қаптамасын тазалау ............................................................................................................................................. 51
KENSINGTON® ҚҰЛПЫН ЖƏНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖОЛАҒЫН ҚОЛДАНУ .................................................................................... 52
Кенсингтон® Құлпын пайдалану .......................................................................................................................... 52
Қауіпсіздік жолағын қолдану .................................................................................................................................. 52
АҚАУЛЫҚ ЖӨНДЕУ ........................................................................................................................................................ 53
ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН АҚАУЛЫҚТАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ ................................................................................................ 53
АҚАУЛЫҚТЫ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР .................................................................................................................... 53
ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ШАМ ҚАТЕЛІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАР ........................................................................................................ 54
КЕСКІН АҚАУЛАРЫ ............................................................................................................................................................ 54
ШАМНЫҢ АҚАУЛЫҚТАРЫ .................................................................................................................................................. 55
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ АҚАУЛЫҚТАРЫ .............................................................................................................. 55
ДЫБЫСТАУЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ АҚАУЛЫҚТАРЫ .................................................................................................................. 56
ПРОЕКТОРДЫ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗУ .................................................................................................................................. 56
HDMI Q & A ..................................................................................................................................................................... 57
— xii —
Кіріспе
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ............................................................................................................................ 58
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ....................................................................................................................................... 58
ПРОЕКЦИЯЛАУ АРАЛЫҒЫ КЕРІСІНШЕ ПРОЕКЦИЯЛАУ МӨЛШЕРІ ..................................................................................... 59
Проекциялау қашықтығы мен көлемі туралы кесте .................................................................................... 59
СИНХРОНДАУ РЕЖИМІНІҢ КЕСТЕСІ .................................................................................................................................. 61
ПРОЕКТОРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ ............................................................................................................................................. 63
ЗАҢНАМАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА СƏЙКЕСТІГІ............................................................................................................. 64
FCC (ФЕДЕРАЛДЫҚ БАЙЛАНЫС КОМИССИЯСЫ) ЕСКЕРТУІ............................................................................................. 64
КАНАДА ............................................................................................................................................................................. 64
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫНА СƏЙКЕСТІГІ .......................................................................................................................... 64
–xiii –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ
Қораптағы бақылау парағы
Проекторды қорабынан абайлап алыңыз да, төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз:
DLP ПРОЕКТОРЫ ЖƏНЕ ОБЪЕКТИВ ҚАҚПАҒЫ
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
(ЕКІ AAA БАТАРЕЯСЫ БАР)
RGB СЫМЫ
ҚУАТ КӨЗІНІҢ КАБЕЛІ
ТАСЫМАЛЫ СӨМКЕ
CD-ROM
(ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ)
ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Егер қандай да бір бөлшек болмаса, бүлінген сияқты көрінсе, немесе құрылғы жұмыс істемесе,
дереу сатушыға хабарласыңыз. Жабдықты кепілді қызмет көрсетуге қайтару қажет болатын
жағдайлар үшін бастапқы қорабын сақтап қоюды ұсынамыз.
Абайлаңыз:
1. Проекторды шаңы көп ортада пайдаланбаңыз.
2. ЛИНЗА ҚАҚПАҒЫН бекіткен кезде, ЛИНЗАНЫҢ дөңес еместігіне көз жеткізіңіз.
–1–
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Проектор бөлшектерінің көрінісі
Алдыңғы оң жақ көрініс
1
БӨЛШЕК
2
3
4 5 6
ЗАТБЕЛГІ
7
СИПАТТАМА
1.
Биіктік реттегіш
түймешігі
Биіктік реттегішті босату үшін басыңыз
2.
Биіктік реттегіш
Проектордың деңгейін реттейді
3.
Объектив
Проекциялық объектив
4.
ИҚ қабылдағыш
Қашықтан басқару пультінен ИҚ сигналды
қабылдайды
5.
Кезелім шығыры
Проекцияланатын кескінге кезеледі
6.
Масштабтау шығыры
Проекцияланған кескінді үлкейтеді
7.
Функционалдық
пернелер
Жоғарғы көріністі көру—Бейнебет көрінісі
(OSD) түймешіктері жəне жарық диодтары.
БЕТТІ ҚАРАУ
15
7
16
3
Маңызды:
Проектордағы желдеткіш саңылаулар ауаның жақсы айналуына мүмкіндік береді, ол
проектордың лампасын салқын күйде ұстайды. Желдеткіш саңылауларының ешқайсысын
бітемеңіз.
—2—
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Жоғарғы көрініс—Бейнебет көрінісі (OSD) түймешіктері жəне жарық
диодтары
1
2
9
3
8
4
7
5
6
12
10
11
БӨЛШЕК
ЗАТБЕЛГІ
СИПАТТАМА
1.
▲ (Жоғары көтеру
курсоры) / Трапеция
тəрізді бұрмалау+
2.
► (Оң жақ курсор) /
Дыбыс деңгейі+
3.
▼ (Төмен түсіретін
курсор) /Трапеция
тəрізді бұрмалау-
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
өзгертеді
Жылдам мəзір – Трапеция тəрізді бұрмалау үшін
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
өзгертеді
Жылдам мəзір– Дыбыс деңгейі үшін
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
өзгертеді
Жылдам мəзір – Трапеция тəрізді бұрмалау үшін
4.
МƏЗІР
Бейнебет көрінісінің мəзірлерін ашады жəне одан шығады
5.
Enter
Бөлектелген бейнебет көрінісі мəзірінің элементін енгізу
жəне растау
6.
(Қуат түймешігі)
Проекторды қосады жəне өшіреді.
БЕТТІ
ҚАРАУ
18
11
7.
КӨЗ
Бастапқы көз мəзірін енгізу
8.
АВТОМАТТЫ
Кескін өлшемін, күйін жəне ажыратымдылығын оңтайландырады
9.
◄ (Сол жақ курсор) /
Дыбыс деңгейі-
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
өзгертеді
Жылдам мəзір– Дыбыс деңгейі үшін
10.
LAMP диод шамы
Жыпылықтау
Қате коды
11.
POWER (қуат) шамы
Көк
Лампа дайын, Іске қосу, Суыту
Жыпылықтау
Қате коды
12.
TEMP диод шамы
Қызыл
Температураның көтерілуі
–3–
18
54
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Артқы көрінісі
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10 11 12
13
A
18 17
БӨЛШЕК
1.
ЗАТБЕЛГІ
AC IN
2.
16 14
15
СИПАТТАМА
БЕТТІ ҚАРАУ
ҚуатСЫМЫН жалғау
(USB)
11
Компьютердегі USB кабелін жалғау
3.
VGA OUT
RGB сымын бейнебетке жалғау
(тек VGA IN-1 үшін өтпелі кіріс)
4.
ЖАЖ
Ethernet желісінің LAN сымын жалғау
5.
VGA IN 1
Компьютердегі немесе компонент құрылғысындағы RGB кабелін
жалғау
6.
VGA IN 2
Компьютердегі немесе компонент құрылғысындағы RGB кабелін
жалғау
7.
DP
DISPLAYPORT құрылғысындағы DISPLAYPORT КАБЕЛІН жалғау
8.
AUDIO IN
Аудио құрылғыдағы AUDIO кабелін жалғау
9.
HDMI 1 / 2
HDMI құрылғысындағы HDMI кабелін жалғау
10.
3D SYNC
3D IR көзілдірік трансмиттерін жалғау
(Ескертпе: Арнайы 3D IR көзілдіріктеріне ғана арналған)
11.
DC 12V TRIGGER
Экранға сатып алуға болатын кабель арқылы жалғанған кезде,
проектор қосылуы барысында экран автоматты түрде жайылады.
Проектор өшірілген кезде, экран жиырылады (төмендегі
ескертпелерді қараңыз).
12.
Динамик
Шығыс аудио дыбысы
13.
Kensington құлпы
Тұрақты нысанды Кенсингтон ® құлпы жүйесінің
көмегімен қорғау
14.
VIDEO IN
Бейне құрылғыдағы КҮРДЕЛІ кабельді жалғау
15.
AUDIO IN (сол жəне
оң жақ)
Аудио құрылғыдағы АУДИО кабелін жалғау
16.
S-VIDEO IN
Бейне құрылғыдағы S-Video кабелін жалғау
—4—
52
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
17.
RS-232C
RS-232 тізбекті портын қашықтан басқару пультіне жалғау
18.
AUDIO OUT
АУДИО кабелін аудио күшейткішке жалғау
Ескертпе:
 Осы функцияны пайдалану үшін, проекторды қосу /өшіру алдында ағытпаны желіге қосу
қажет.
 Экран контроллерлерін экран өндірушілері жабдықтайды жəне қолдау көрсетеді.
 Осы ұяшықты арнайы қолданыстан басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
Ескерту:
Қосылымдарды жасардан бұрын, қауіпсіздік шарасы ретінде проектор мен жалғанатын
құрылғылардың бəрін қуат көзінен ажыратыңыз.
–5–
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Астыңғы көрінісі
1
2
3
4
2
51,5
65,0
71,0
90,5
76,0
109,0
БӨЛШЕК
ЗАТБЕЛГІ
СИПАТТАМА
БЕТТІ ҚАРАУ
1.
Еңіс реттегіш
Бұрыш күйін реттеу үшін реттегіш тетігін
бұраңыз.
2.
Төбе тіреуішінің
саңылаулары
Проекторды төбеге ілу туралы ақпарат алу үшін сатушыға
хабарласыңыз
3.
Биіктік реттегіш
Реттегіш түймешігі басылғанда, реттегіш төмен
түседі.
4.
Биіктік реттегіш
түймешігі
Биіктік реттегішті босату үшін басыңыз.
15
15
Ескерім:
Орнатқан кезде, тек UL тізіміндегі төбелік аспаларды пайдаланыңыз.
Төбеге орнату үшін құпталған аспалық техникалық жабдықты жəне бұрандалық тереңдігі
көп дегенде 6 мм (0,23 дюйм) болатын M4 бұрандаларын пайдаланыңыз.
Төбелік аспаның құрылмасының лайықты пішіні мен күші болуға тиіс. Төбелік аспаның жүк
көтеру қабілеті орнатылған жабдықтың салмағынан аспауға тиіс, жəне қосымша сақтық
шарасы ретінде, жабдықтың салмағынан үш есе артық салмаққа (кем дегенде 5,15 кг) 60
секундтан артық шыдауға тиіс.
—6—
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қашықтан басқару пультінің бөлшектері
1
28
2
27
3
4
26
25
5
6
7
24
8
23
9
22
10
21
11
20
19
12
18
13
A
17
14
16
15
Маңызды:
1. Проекторды күшті люминисцентті жарық шамы жағулы тұрғанда пайдаланбаңыз.
Кейбір люминисцентті шамдар қашықтан басқару пультінің жұмысын үзіп тастауы
мүмкін.
2. Қашықтан басқару пультi мен проектордың арасындағы жолда кедергi жоғын
тексеріңіз. Егер қашықтан басқару пультi мен проектордың арасындағы жолда кедергi
болса, проектор бейнебеттері сияқты белгілі бір шағылыстырғыш беткі қабаттардың
сигналы шағылысуы мүмкін.
3. Проектордағы түймешіктер мен пернелердің функциялары қашықтан басқару
пультіндегі түймешіктердің функцияларымен бірдей. Пайдаланушы нұсқаулығында
қашықтан басқару пультіне негізделген функциялар суреттеледі.
Ескертпе:
24 маусым 2007 ж. уақытына белгіленген № 50 лазер туралы ескертпесіне қатысты
ауытқулары үшін лазерлік өнімдерден басқа FDA өнімділігінің стандарттарына сəйкес
келеді.
–7–
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
БӨЛ
ЗАТБЕЛГІ
СИПАТТАМА
1.
2.
3.
4.
ИҚ сигнал бергіші
Проекторға сигнал береді
Күй шамы (LED)
Қашықтан басқару пульті пайдаланылған кезде жанады
Laser
Бейнебеттегі көрсеткіні іске қосу үшін басыңыз
Up
USB арқылы ДК жалғанған кездегі "Жоғарғы" көрсеткісі
5.
Right
USB арқылы ДК жалғанған кездегі "Оң жақ" көрсеткісі
6.
Down
USB арқылы ДК жалғанған кездегі "Төменгі" көрсеткісі
7.
Page Down
USB құрылғысы арқылы дербес компьютерге жалғанған кезде бетті
төмен жылжытады
8.
Жоғары көрсеткі
9.
Оң жақ көрсеткі
10.
Төмен көрсеткі
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ШЕК
БЕТТІ ҚАРАУ
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
өзгертеді
18
Volume +/-
Үнділікті баптайды
17
Дыбысты өшіру
Кіріктірілген үндеткішті өшіреді
Масштабтау+
Үлкейту
Zoom-
Кішірейту
Қатыру
Бейнебеттегі суретті қимылсыз етеді/қимылдатады
Blank
Бейнебетті бос етеді
Көз
Кіріс құрылғысын анықтайды
Авто
Фазаны, трекингті, өлшемді, позицияны өздігінен лайықтау
Menu
Бейнебет көрінісін ашады
18
20.
Күй
Бейнебет көрінісінің күй мəзірін ашады (мəзір тек кіріс
құрылғысы анықталғанда ғана ашылады)
33
21.
22.
23.
Keystone үсті/асты
Кескін трапециясы əсерін (үстін/астын кеңейту)
16
Сол жақ көрсеткі
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді шарлайды жəне
Enter
Бейнебет көрінісіндегі параметрлерді өзгертеді
24.
Page Up
USB құрылғысы арқылы дербес компьютерге қосылған
кезде бетті жоғары жылжытады
25.
Left
USB арқылы ДК жалғанған кездегі "Сол жақ" көрсеткісі
26.
Enter
USB құрылғысы арқылы дербес компьютерге
жалғанған кездегі енгізу пернесі
27.
28.
Power
Проекторды қосу немесе өшіру
Laser
Бейнебет көрсеткісі ретінде пайдаланыңыз. КӨЗГЕ БАҒЫТТАМАҢЫЗ.
18
11
! Абайлаңыз:
Осы жерде көрсетілгеннен басқа басқару элементтерін, реттеулерді немесе
процедуралардың орындалуын пайдалану, қауіпті лазер жарығының əсеріне əкелуі мүмкін.
—8—
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қашықтан басқару пультінің жұмыс аумағы
Қашықтан басқару пульті проекторды басқару үшін инфрақызыл сигнал беруді пайдаланады.
Қашықтан басқару пультін проекторға тура бағыттау қажет емес. Қашықтан басқару пультін
проектордың екі жанына немесе артқы жағына перпендикуляр ұстамаған жағдайда, қашықтан
басқару пульті проектордың деңгейінен жоғары немесе төмен шамамен 7 метр (23 фут) жəне
15 градус радиуста жұмыс істейді. Егер проектор қашықтан басқару пультіне жауап бермесе,
сəл жақындаңыз.
Проектор мен қашықтан басқару пультінің түймешіктері
Проекторды қашықтан басқару пультінің немесе проектордың үстіндегі түймешіктердің
көмегімен іске пайдалануға болады. Барлық əрекеттерді қашықтан басқару пульті арқылы іске
асыруға болады; ал проектордағы түймешіктердің пайдаланылу ауқымы шектеулі.
–9–
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қашықтан басқару пультінің батареяларын салу
1.
2.
3.
Батарея бөлімінің қақпағын
меңзердің бағытымен сырғыта
отырып, қақпақты алыңыз.
Батареяның оң мəнді жағын
жоғары қаратып салыңыз.
Қақпағын орнына салыңыз.
Абай болыңыз:
1. Тек AAA тұрпатты батареяларды қолданыңыз (Сілтілі батареяларды қолданған жөн).
2. Пайдаланылған батареяларды жергілікті нормативтік ережелерге сəйкес жойыңыз.
3. Проектор ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде, батареяларды шығарып қойыңыз.
— 10 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
БАПТАУ ЖƏНЕ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
Проекторды іске қосу жəне жұмысын аяқтау
1.
2.
3.
Қуат сымын проекторға жалғаңыз.
Екінші ұшын қабырғалық
розеткаға жалғаңыз.
Проектордағы
POWER жарық
диодының шамы.
Жалғанған құрылғыларды іске
қосыңыз.
Қуат көзі жарық диод шамының
жанбайтынына көз жеткізіңіз.
Содан кейін проекторды іске қосу
үшін
POWER түймешігін
басыңыз.
Проектордың бастапқы бейнебеті
көрсетіледі жəне қосылған
құрылғылар анықталады.
Қауіпсіздік құлпы қосылса,
Қатынау құпия сөзін (Қауіпсіздік
құлпы) орнату 13 бетінен
қараңыз.
4.
Бірнеше кіріс құрылғысы қосылса,
құрылғыларды айналдырып көру
үшін КӨЗ түймешігін басыңыз
жəне ▲▼ пайдаланыңыз.
(Компонентке RGB ішінен
КОМПОНЕНТ АДАПТЕРІНЕдейінгі
қосылымынан қолдау көрсетіледі.)
•
HDMI 1 / HDMI 2: High-Definition Multimedia
Interface 1 / 2
•
DP: Дисплей порты
•
VGA 1/VGA 2: Аналогтік RGB1 / RGB 2
•
S-Video: Супер бейне (Y/C бөлінген)
•
Композиттік бейне: Əдеттегі құралас бейне
құрылғы
– 11 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
5.
“Қуатты өшіру керек пе? /Қуат
түймесін қайтадан басу” хабары
пайда болғанда, ҚУАТ түймешігін
басыңыз. Проектор өшеді.
Абайлаңыз:
1. Проекторды іске қоспас бұрын объективтің қақпағын алуды ұмытпаңыз.
2. Проектордың суығанын көрсететін желдеткіштердің барлығы тоқтағанша, қуат
сымын розеткадан суырмаңыз.
— 12 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қатынау құпия сөзін (Қауіпсіздік құлпы) орнату
Құпия сөз орнатып, проекторды рұқсатсыз пайдаланылудан қорғау үшін төрт (меңзер)
түймешікті пайдалануға болады. Құпия сөз іске қосылған кезде, ол проектор токқа қосылғаннан
кейін енгізілуге тиіс. (Бейнебет көрінісінің мəзірлерін пайдалану туралы анықтама алу үшін
Бейнебет көрінісін шарлау бетіндегі 18 жəне Бейнебет көрінісі тілін баптау бетіндегі 19
қараңыз.)
Маңызды:
Құпия сөзді қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құпия сөз болмаса, сіз проекторды пайдалана
алмайсыз. Егер құпия сөзді жоғалтып алсаңыз, құпия сөзді ашу туралы ақпарат алу үшін
сатушыға хабарласыңыз.
1.
2.
3.
4.
Бейнебет көрінісінің мəзірін ашу
үшін МƏЗІР түймешігін басыңыз.
Парам.1 мəзірін жылжыту үшін ◄►
курсорын басыңыз, Кеңейтілген 1
таңдау үшін ▲▼ курсорының
түймешігін басыңыз.
(Enter) / ► түймешігін
Кеңейтілген 1 ішкі мəзіріне кіру үшін
басыңыз. Қауіпсіздік құлпын
таңдау үшін курсордың ▲▼
түймешігін басыңыз.
Қауіпсіздік құлпы функциясына кіру
жəне оны қосу немесе өшіру үшін
курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Құпия сөздің тілқатысу терезесі
автоматты түрде пайда болады.
– 13 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
5.
Құпия сөз енгізілімі үшін
пернетақтадағы не IR қашықтан
басқару пультіндегі ▲▼◄►
курсор түймешіктерін пайдалана
аласыз. Бір көрсеткіден тұратын кез
келген тіркесімді бес рет пайдалана
аласыз, бірақ бес реттен аз
болмауы қажет.
Құпия сөзді орнату үшін курсор
түймешіктерін қалаған ретпен
басыңыз. MENU (мəзір) түймешігін
басып, тілқатысу терезесінен
шығыңыз.
6.
Пайдаланушы Қауіпсіздік
құлпының қосылу жағдайында
қуатты қосу пернесін басқан кезінде
құпия сөзді растау мəзірі пайда
болады.
Құпия сөзді 5-ші қадамда орнатқан
ретпен енгізіңіз. Құпия сөзді ұмытып
қалған жағдайда, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығы
иеленушіні тексереді де, құпия сөзді
қалпына келтіруге көмектеседі.
— 14 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Проектордың деңгейін реттеу
Проектордың параметрлерін баптаған кезде төмендегіні ескеріңіз:
•
Проектордың үстелі немесе тұрғысы тегіс əрі орнықты болуға тиіс.
•
Проекторды бейнебетке перпендикуляр етіп орналастырыңыз.
•
Проекциялау бұрышын реттеу алдында, артқы реттегіш аяғындағы артқы аяқ
ұстағышты
алыңыз.
•
Сымдардың қауіпсіз жерде орналасуын қамтамасыз етіңіз. Əйтпесе оларға сүрініп
кетуіңіз мүмкін.
1.
Проектор деңгейін көтеру үшін, [A] проекторын көтеріңіз жəне биіктік
реттегіш [B] түймешігін басыңыз.
Биіктік реттегіш төмен түседі [C].
2.
3.
Проектордың деңгейін төмендету үшін биіктік реттегіш түймешікті
басыңыз да, проектордың үстінен төмен басыңыз.
Суреттің бұрышын реттеу үшін, еңіс реттегішті, [D] қалаған бұрышқа
жеткенше оңға немесе солға бұрыңыз.
– 15 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Масштабтау, кезеу жəне трапеция тəрізді бұрмалауды реттеу
1.
2.
3.
4.
Проекцияланатын
кескіннің жəне
экранның өлшемін
өзгерту үшін, Imagezoom
(Кескін масштабы)
басқару элементін (тек
проекторда ғана)
пайдаланыңыз .
Проекцияланатын
кескінді анық ету үшін,
Image-focus
(Кескін кезелімі)
басқару элементін (тек
проекторда ғана)
пайдаланыңыз .
Кескін трапециясының
(үстін не астын
кеңейту) əсерін түзету
үшін Трапеция
тəрізді бұрмалау
түймешіктерін
(проектор не
қашықтан басқару
пультінде)
пайдаланыңыз.
Дисплейде
трапецияны басқару
элементі пайда
болады.
— 16 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Үнділікті баптау
1.
Қашықтан басқару
пультіндегі Дыбыс
деңгейі +/түймешіктерін
басыңыз.
Дисплейде дыбыс
деңгейін басқару
пəрмені пайда
болады.
2.
Дыбыс деңгейі +/реттеу үшін
пернетақтадағы
курсордың сол
немесе оң жақ
түймешіктерін
басыңыз.
3.
Дыбыс деңгейін өшіру
үшін ДЫБЫСТЫ
ӨШІРУ түймешігін
басыңыз. (Бұл функция
тек пультте ғана
қолжетімді).
– 17 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
БЕЙНЕБЕТ КӨРІНІСІ (OSD) МƏЗІРІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Бейнебет көрінісі (OSD) мəзірін басқару элементтері
Проектордағы бейнебет көрінісі (OSD) кескінді лайықтауға жəне түрлі параметрлерді өзгертуге
мүмкіндік береді.
Бейнебет көрінісін шарлау
Осы қашықтан басқару пультінің курсор түймешіктерін немесе проектор пернетақтасын
бейнебет көрінісін шарлап, өзгерістер енгізу үшін пайдалануға болады.
1
2
1
2
1
1
3
2
2
1
6
2
4
3
5
6
4
5
1. Бейнебет көрінісіне кіру
үшін MENU (мəзір)
түймешігін басыңыз.
2. Үш мəзір бар. Мəзірлер
арасында ауысу үшін
курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
3. Мəзірде жоғары-төмен
жылжу үшін курсордың ▲▼
түймешігін басыңыз.
4. Параметрлердің мəндерін
өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
5. Бейнебет көрінісін жабу
үшін немесе ішкі мəзірді
қалдыру үшін MENU (мəзір)
түймешігін басыңыз.
Ескерім:
Бейне көзіне қарай, бейнебет көрінісіндегі элементтердің бəрі жұмыс істей бермейді.
Мысалы, Computer (компьютер) мəзіріндегі Horizontal/Vertical Position (көлденең/тігінен
орналасу) элементтерін ғана компьютерге жалғанғанда өзгертуге болады. Жұмыс
істемейтін элементтерді ашу мүмкін емес, олар сұр түспен көрінеді.
— 18 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Бейнебет көрінісі тілін баптау
Жалғастырар алдында өзіңіз қалаған бейнебет көрінісі тілін орнатыңыз.
1. MENU (мəзір) түймешігін басыңыз. Курсордың ◄► түймешігін Параметрлер 1
мəзірін шарлау үшін басыңыз. Курсордың ▲▼ түймешігін Кеңейтілген 1 мəзіріне өту
үшін басыңыз.
2.
(Enter) / ► түймешігін Кеңейтілген 1 ішкі мəзіріне кіру үшін басыңыз. Курсордың
▲▼ түймешігін Тіл бөлектелгенше басыңыз.
3. Өзіңіз қалаған тіл бөлектелгенше, курсор түймешігін басыңыз.
4. Бейнебет көрінісін жабу үшін MENU (Мəзір) түймешігін төрт рет басыңыз.
– 19 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Бейнебет көрінісі (OSD) мəзірін қарап шығу
Параметрді жылдам табу үшін немесе параметрдің ауқымын айқындау үшін төмендегі суретті
пайдаланыңыз.
Негізгі
мəзір Ішкі мəзір
Кескін
Параметрлер
Көрсету режимі
Жарықтық
Контраст
Компьютер
Стандартты, көрсетілім,
жарық, ойын, фильм, ТД,
sRGB, тақта, пайдаланушы
0~100
0~100
-5~5 (Автоматты құлыптауға
байланысты)
-5~5 (Автоматты құлыптауға
байланысты)
0~31
-5~5
Көлденең күй
Тік күй
Жиілік
Қадағалау
Авто кескін
Кеңейтілген
Түстерді басқару
құралы
Гауһар түс
Анықтық
Гамма
Түс
температурасы
Бейненің АКР
Бейне қанықтығы
Бейне реңкі
Қызыл
Реңк, қанықтық,
күшейту
Жасыл
Реңк, қанықтық,
күшейту
Көк
Реңк, қанықтық,
күшейту
Көгілдір
Реңк, қанықтық,
күшейту
Қызылкүрең
Реңк, қанықтық,
күшейту
Сары
Реңк, қанықтық,
күшейту
Ақ
Қызыл, жасыл, көк
— 20 —
0~10
0~31
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, қара-ақ,
сызықтық
жылы, қалыпты, суық
Өшірулі, қосулы
0~100
0~100
0~100
0~100
0~100
0~100
0~100
0~100
0~100
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Негізгі мəзір
Ішкі мəзір
Параметрлер 1
Көз
Параметрлер
Көз
негізгі кіріс қуат көзін
таңдау(IR/пернетақта)
Қалыпты, нақты, нақты +
жоғары
Толтыру, 4:3, 16:9, пошта
жəшігі, өзіндік, 2.35:1
-40~40
Проекция
Кадр пішімі
Трапеция
тəрізді
бұрмалау
Сандық
масштабтау
Аудио
Кеңейтілген 1
-10~10
Дыбыс деңгейі
0~10
Дыбысты өшіру
Өшірулі, қосулы
Тіл
English, Français, Deutsch,
Español, 簡体中文, 繁體中文,
Italiano, Русский, 한국어, ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬,
Ағылшын
Өшірулі, қосулы
Қауіпсіздік
құлпы
Бос экран
Бос, қызыл, жасыл, көк, ақ
Қалқымалы
логотип
Жабық титрлеу
Стд., өшірулі, пайдаланушы
Пернетақтаны
құлыптау
3D параметрі
Өшірулі, қосулы
Өшірулі, қосулы
3D
Өшірулі, DLP-Link, IR
3D
синхрондауды
оралту
3D пішімі
Өшірулі, қосулы
Кадрлар тізбегі, Жоғары/Төмен,
Іргелес, Кадр бумасы (тек 3D
кадр бумасы бар HDMI кіріс
көзі)
Экран түсірілімі
Кеңейтілген 2
Сынақ үлгісі
H кескін ауысуы
Жоқ, тор, ақ, қызыл, жасыл,
көк, қара
-50~50
V кескін ауысуы
-50~50
– 21 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Негізгі мəзір
Ішкі мəзір
Параметрлер
Параметрлер 2
Авто көз
Сигн. жоқ кез.
Өш.
Авто қуат
қосулы
Лампа
режимі
Барлығын
бастапқы
қалпына
келтіру
Күй
Өшірулі, қосулы
0~180
Кеңейтілген 1
Өшірулі, қосулы
Үнемд, Қалыпт,
Динамикалық зко
Белсенді көз
Бейне туралы
ақпарат
Лампа сағаттары
(Үнемд, Қалыпт,
Динамикалық зко)
Сериялық нөмір
Бағдарламалық
жасақтама нұсқасы
Мəзір күйі
Орталық, төмен, жоғары,
сол жақ, оң жақ
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Өшірулі, қосулы, жергілікті
желі арқылы қосулы
Қалыпты, жоғары
Көмескі мəзір
Төмен қуат режимі
Желдеткіш
жылдамдығы
Лампа сағ. баст.
қалпына келтіру
Проектор ид.
Желі
Кеңейтілген 2
Ұйқы таймері
Бастапқы сүзгі
Қабырға түсі
Желі күйі
DHCP
IP мекенжайы
Ішкі желі
маскасы
Шлюз
DNS
Қолдану
HDMI1
HDMI2
DP
VGA1
VGA2
S-Video
Композиттік
бейне
0-98
Қосылу, ажырату
Қосулы, өшірулі
0~255, 0~255, 0~255. 0~255
0~255, 0~255, 0~255. 0~255
0~255, 0~255, 0~255. 0~255
0~255, 0~255, 0~255. 0~255
Ok / болдырмау
0~600
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшіру, қосу
Өшірулі, ашық сары,
қызғылт, ашық жасыл, көк,
тақта
— 22 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кескін мəзірі
Назар аударыңыз !
Барлық көрсету режимінің параметрлері өзгертілген кезде, пайдаланушы режимінде
сақталады.
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін MENU (мəзір) түймешігін басыңыз. Кескін мəзіріне өту
үшін ◄► көрсеткі түймешікті басыңыз. Кескін мəзірінде жоғары-төмен жылжу үшін ▲▼
көрсеткі түймешікті басыңыз. Параметрлер үшін мəндерді енгізу жəне өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Көрсету режимі
Көрсету режиміне кіру жəне орнату үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Жарықтық
Курсордың ◄► түймешігін дисплейжарықтығына кіру жəне реттеу үшін
басыңыз.
Контраст
Курсордың ◄► түймешігін дисплейконтрастына кіру жəне реттеу үшін басыңыз.
Компьютер
Компьютер мəзірін кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Компьютер мəзірі тақырыбын 24-беттен қараңыз.
Авто кескін
Фаза, қадағалау, өлшем жəне күйді автоматты түрде реттеу үшін
түймешігін басыңыз.
Кеңейтілген
Кеңейтілген мəзірге кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Қосымша мүмкіндік тақырыбын 25-беттен қараңыз.
Түстерді басқару
құралы
Түстерді басқару құралына кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Түстерді басқару құралы ақпарат алу үшін 26-беттен қараңыз.
– 23 –
(Enter) / ►
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Компьютер мəзірі
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін MENU (мəзір) түймешігін басыңыз. Image (кескін) мəзіріне
өту үшiн ◄► түймешігін басыңыз. Компьютер мəзіріне өту үшін ▲▼ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Компьютер мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▲▼ түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Көлденең күй
Дисплей күйіне кіру жəне сол не оң жаққа реттеу үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Тік күй
Дисплей күйіне кіру жəне оны жоғары не төмен күйге реттеу үшін курсордың
◄► түймешігін басыңыз.
Жиілік
Аналогтік-сандық үлгідегі сағатқа кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Қадағалау
Курсордың ◄► түймешігін А/C үлгілеу нүктесін енгізу жəне баптау үшін
басыңыз.
— 24 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Қосымша мүмкіндік
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Image (кескін) мəзіріне
өту үшiн ◄► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген мəзірге өту үшін ▼▲ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген мəзірде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▼▲ түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Гауһар түс
Brilliant Color мəнінекіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Анықтық
Дисплей анықтығына кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Гамма
Дисплейдің гамма түзетуіне кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Түс температурасы
Түс температурасына кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Бейненің АКР
Бейне көзі үшін автоматты күшеюді реттеуге кіру жəне қосу не өшіру үшін
курсордың ◄► түймешігін басыңыз
Бейне қанықтығы
Бейне қанықтығына кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз .
Бейне реңкі
Бейне реңкіне/түсіне кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
– 25 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Түстерді басқару құралы
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Image (кескін) мəзіріне
өту үшiн ◄► түймешігін басыңыз. Түстерді басқару құралы мəзіріне өту үшін ▼▲ түймешігін
басыңыз, содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Түстерді басқару құралы
мəзірінде жоғары жəне төмен жылжу үшін ▼▲ түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Қызыл
Қызыл түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Жасыл
Жасыл түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Көк
Көк түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Көгілдір
Көгілдір түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Қызылкүрең
Алқызыл түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Сары
Сары түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Hue (реңк), Saturation (қанықтылық) жəне Gain (күшейту) мəндерін лайықтау үшін
◄► түймешіктерін басыңыз.
Ақ
Ақ түсті реттегішке кіру үшін таңдаңыз.
Red (қызыл), Green (жасыл) жəне Blue (көк) мəндерін лайықтау үшін ◄►
түймешіктерін басыңыз.
— 26 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Параметрлер 1 мəзірі
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін MENU (мəзір) түймешігін басыңыз. Курсордың ◄►
түймешігін Парам. 1 мəзіріне өту үшін басыңыз. Параметрлер 1 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін курсордың ▲▼ түймешігін басыңыз. Параметрлер үшін мəндерді енгізу жəне
өзгерту үшін ◄► түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Көз
Бастапқы мəзірге кіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз. Негізгі кіріс қуат
көзін таңдау (IR / пернетақта).
Проекция
Төрт проекциялау əдістеріне кіру жəне таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін
таңдаңыз:
Кадр пішімі
Бейненің кадр пішіміне кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Трапеция тəрізді
бұрмалау
Дисплейдің трапеция тəрізді бұрмалауына кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Сандық
масштабтау
Сандық масштабтау мəзіріне кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Аудио
Audio (Дыбыстауыш) мəзіріне кіру үшін
Аудио тақырыбын 28-беттен қараңыз.
Кеңейтілген 1
Кеңейтілген 1 мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Кеңейтілген 1 функциясы тақырыбын 29-беттен қараңыз.
Кеңейтілген 2
Кеңейтілген 2 мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Кеңейтілген 2 функциясы тақырыбын 31-беттен қараңыз.
– 27 –
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Аудио
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Параметрлер 1 мəзіріне
өту үшін ◄► түймешігін басыңыз. Аудио мəзіріне өту үшін ▼▲ түймешігін басыңыз, содан
кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Аудио мəзірінде жоғары жəне төмен жылжу үшін
▼▲ түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Дыбыс деңгейі
Аудионың дыбыс деңгейіне кіру жəне реттеу үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Дыбысты өшіру
Динамикке кіру жəне қосу не өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
— 28 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кеңейтілген 1 функциясы
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Параметрлер 1 мəзіріне
өту үшін ◄► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 1 мəзіріне өту үшін ▲▼ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 1 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▲▼ түймешігін басыңыз. Параметр үшін мəндерді енгізу жəне өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Тіл
Əртүрлі шектеу мəзіріне кіріп, таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Қауіпсіздік құлпы
Қауіпсіздік құлпы функциясына кіру жəне оны қосу немесе өшіру үшін курсордың
◄► түймешігін басыңыз.
Бос экран
Экранды босату мақсатында əртүрлі түсті енгізу жəне таңдау үшін курсордың
◄► түймешігін басыңыз.
Қалқымалы
логотип
Қалқымалы логотипті енгізу жəне таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін
таңдаңыз.
Жабық титрлеу
Жабық титрлеуді енгізу жəне қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз
Пернетақтаны
құлыптау
Пернетақтадағы пернелерді енгізу жəне өшіріп-қосу үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Ескерім: Пернетақтаны құлыптан босату үшін пернетақтадағы курсордың ▼
түймешігін 5 секунд басып тұрыңыз
3D параметрі
3D мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз. 30 туралы толық ақпарат
алу үшін 3D параметрі-бетті қараңыз.
Экран түсірілімі
Экранды түсіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басып, суреттің сақталуын күтіңіз.
Келесі қосылымнан кейін сурет автоматты түрде көрсетіледі.
Ескертпе:
3D функциясын пайдалану үшін əуелі өзіңіздің DVD құрылғыңыздағы 3D диск мəзіріндегі 3D
кинофильм ойнату параметрін іске қосыңыз.
– 29 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
3D параметрі
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
3D
Əртүрлі 3D режиміне кіру жəне таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
3D синхрондауды
оралту
3D синхрондауды оралтуға кіру жəне қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
3D пішімі
Əртүрлі 3D пішімін енгізу жəне қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Ескертпе:
1. Тиісті 3D көзі болмаса, 3D бейнебет мəзірінің элементі сұр түсті болады. Бұл ақаулы
параметр.
2. Проектор тиісті 3D көзіне қосылған кезде, 3D бейнебет мəзірінің элементі таңдау үшін
қосулы болады.
3. 3D суретін көру үшін 3D көзілдіріктерін қолданыңыз.
4. Сізге 3D DVD немесе 3D медиа файлынан 3D құрамы керек.
5. 3D көзін қосуыңыз керек (кейбір 3D DVD құрамында 3D қосу-өшіруді таңдау функциясы
болуы мүмкін).
6. Сізге DLP сілтемесінің 3D немесе IR 3D стереоскоптық көзілдірігі керек. IR 3D
стереоскоптық көзілдірігімен сізге компьютеріңізге драйверді орнатып, USB көзін
қосуыңыз керек.
7. Бейнебет көрінісінің 3D режимі көзілдіріктің түріне сəйкес келуі керек (DLP сілтемесі
немесе IR 3D).
8. Көзілдірікті қосыңыз. Көзілдіріктің əдетте қосу - өшіру қосқышы болады.
Көзілдіріктің əр түрінде конфигурация нұсқаулары болады. Орнату үдерісін аяқтау үшін
көзілдірігіңізбен бірге берілген конфигурация нұсқауларын орындаңыз.
9. Қуат қосулы -> Қуат өшірулі -> Қуат қосулы күйінде 3D параметрі əдепкі күйіне ауысады.
Ескерім:
Көзілдіріктің əртүрлі түрлерінің (DLP сілтемесі немесе IR стереоскоптық көзілдірік) жеке
орнату нұсқаулары болғандықтан, орнату үдерісін аяқтау үшін нұсқаулықты қараңыз.
— 30 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кеңейтілген 2 функциясы
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Параметрлер 1 мəзіріне
өту үшін ◄► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 2 мəзіріне өту үшін ▲▼ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 2 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▲▼ түймешігін басыңыз. Параметр үшін мəндерді енгізу жəне өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Сынақ үлгісі
Ішкі сынақ үлгісіне кіру жəне таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
H кескін ауысуы
H кескін ауысуына кіріп, таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
V кескін ауысуы
V кескін ауысуына кіріп, таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
– 31 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Параметрлер 2 мəзірі
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін MENU (мəзір) түймешігін басыңыз. Курсордың ◄►
түймешігін Парам. 2 мəзіріне өту үшін басыңыз. Параметрлер 2 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін курсордың ▲▼ түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Авто көз
Автоматты түрде көзді анықтау функциясына кіріп, қосу немесе өшіру үшін
курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Сигнал жоқ
кезінде өшіру
(мин)
Сигнал болмағанда лампаны автоматты түрде өшіру функциясына кіріп, қосу
немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Авто қуат қосулы
АТ қуаты болғанда автоматты түрде іске қосу функциясына кіріп, қосу немесе
өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Лампа режимі
Лампаның жарамдылық мерзімін ұзарту үшін жоғары жарықтылық немесе төмен
жарықтылық лампа режиміне кіріп, таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Ескертпе:
ImageCareTM үшін динамикалық үнемдеуге арналған ескертпелер
1. Проектор бір минуттан аз уақыт ішінде іске қосылғанда өшіруге тыйым
салынады.
2. Лампаны қорғау үшін өшіру пəрменін қабылдаған кезде лампа режимін
"Қалыпты" режимге қайта орнату керек, сонда жүйе автоматты түрде 10
секундтан соң өшеді.
Барлығын
бастапқы қалпына
келтіру
Əдепкі мəндерді қайтару үшін
Күй
Күй мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз. 33 туралы толық
ақпарат алу үшін Күй-бетті қараңыз.
Кеңейтілген 1
Кеңейтілген 1 мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Кеңейтілген 1 функциясы тақырыбын 34-беттен қараңыз.
Кеңейтілген 2
Кеңейтілген 2 мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Кеңейтілген 2 функциясы тақырыбын 46-беттен қараңыз.
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Ескерім :
"Dynamic ECO": BLANK түймешігін басыңыз, лампа автоматты түрде 30% күңгірттеледі.
— 32 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Күй
Параметрлер 2 мəзірінде жоғары жəне төмен жылжу үшін курсордың ▲▼ түймешігін басыңыз.
Күй мəзірін таңдаңыз жəне кіру үшін Enter немесе ► түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Белсенді көз
Іске қосылған сигнал көзін бейнебетке шығарыңыз.
Бейне туралы
ақпарат
RGB көзі бойынша ажыратылымдықты/бейне ақпаратын жəне бейне көзі
бойынша түстер стандартын бейнебетке шығарады.
Лампа сағаттары
(Үнемд, Қалыпт,
Динамикалық зко)
Шам сағатын пайдалану ақпараты бейнебетте көрінеді.
(Үнемд, Қалыпт, Динамикалық зко)
Сериялық нөмір
Өнімнің сериялық нөмірін көрсетеді.
Бағдарламалық
жасақтама нұсқасы
Жүйенің бағдарламалық жасақтама нұсқасын көрсетеді.
– 33 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кеңейтілген 1 функциясы
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Параметрлер 2 мəзіріне
өту үшін ◄► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 1 мəзіріне өту үшін ▲▼ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 1 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▲▼ түймешігін басыңыз. Параметр үшін мəндерді енгізу жəне өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Мəзір күйі
Əртүрлі бейнебет көрінісінің орнына кіріп, таңдау үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
Көмескі мəзір
Бейнебет көрінісінің фондық көмескі деңгейіне кіріп, таңдау үшін курсордың ◄►
түймешігін басыңыз.
Төмен қуат режимі
Төмен қуат режиміне кіріп, өшіру,қосу немесе жергілікті желі арқылы қосу үшін
◄► түймешігін басыңыз.
Желдеткіш
жылдамдығы
Кіріп, қалыпты жəне жоғары желдеткіш жылдамдықтары арасында ауыстыру үшін
курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Ескерім: Жоғары температурада жоғары жылдамдықты, жоғары ылғалдық
немесе жоғары биіктік (1500м/4921футтан биік) аймақтарын таңдауды ұсынамыз.
Лампа сағ. баст.
қалпына келтіру
Лампаны ауыстырған соң бұл құралды қалпына келтіру керек. 35 туралы толық
ақпарат алу үшін Лампа сағ. баст. қалпына келтіру-бетті қараңыз.
Проектор ид.
Екі сандық проектор ид.00 мəнінен 98 арқылы енгізу жəне баптау үшін курсордың
◄► түймешігін басыңыз.
Желі
Желі мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз. 35 туралы толық
ақпарат алу үшін Желі-бетті қараңыз.
Ескерім:
“Жергілікті желі арқылы қосулы" режимі бойынша, RJ45 осы режимде оятуға қолдау
көрсетеді (2W мəнінен төмен), бірақ скаляр блок оған қолдау көрсетпейді.
— 34 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Лампа сағ. баст. қалпына келтіру
Лампа сағатының санауышын қалпына келтіру үшін Лампаны бастапқы қалпына келтіру
беттегі 50 бөлімін қараңыз.
Желі
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Желі күйі
Желінің қосылыс күйін бейнебетке шығарады.
DHCP
DHCP қосу немесе өшіру үшін ◄► түймешігін басыңыз.
Ескерім: DHCP өшіруді таңдасаңыз, IP мекенжайын, ішкі желі маскасын, шлюз
жəне DNS өрістерін толтырыңыз.
IP мекенжайы
Егер DHCP ажыратылса, жарамды IP адресін енгізіңіз.
Ішкі желі маскасы
Егер DHCP ажыратылса, жарамды ішкі желі бүркеншігін енгізіңіз.
Шлюз
Егер DHCP ажыратылса, жарамды Шлюз адресін енгізіңіз.
DNS
Егер DHCP ажыратылса, жарамды DNS атауын енгізіңіз.
Қолдану
Параметрлерді растау үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
– 35 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ЖАЖ_RJ45
Сыммен жалғанатын LAN терминалының функциялары
Сыммен жалғанатын LAN арқылы ДК-ден (немесе ноутбуктен) проекторды қашықтықтан басқару
немесе бақылауға да болады. Crestron / AMX (құрылғыны табу) / Extron басқару терезелерімен
үйлесімділік желіде тек топтық проектор басқаруын ғана емес, сонымен қатар ДК (немесе
ноутбук) шолғыш экранында басқару панелінен басқаруды қосады.

Crestron - Америка Құрама Штаттарындағы Crestron Electronics, Inc. компаниясының
тіркелген сауда белгісі.

Extron – Америка Құрама Штаттарындағы Extron Electronics, Inc. компаниясының тіркелген
сауда белгісі.

AMX – Америка Құрама Штаттарындағы AMX LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

PJLink - Жапонияда, Америка Құрама штаттарында жəне JBMIA (Жапонияның бизнес,
машина жəне ақпарат жүйесі өнеркəсібінің ассоциациясы) бойынша басқа мемлекеттерде
сауда белгісі жəне логотип ретінде қолданылады.
Қолдау көрсетілетін сыртқы құрылғылар
Бұл проекторды Crestron Electronics компаниясының контроллерлері мен қатысты
бағдарламалық құралдарының (мысалы, RoomView ®) пəрмендері қолдайды.
http://www.crestron.com/
Бұл проектор AMX (Құрылғыны табу) қызметімен қолдау көрсетілген.
http://www.amx.com/
Проектор ақпарат алу үшін Extron құрылғыларын қолдауға икемді
http://www.extron.com/
Бұл проектор PJLink 1-тобының (1,00 нұсқасы) барлық пəрмендерін қолдайды.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
LAN/RJ45 портына жалғанатын сыртқы құрылғылардың алуан түрлері туралы толық ақпарат алу
үшін жəне проекторды, сондай-ақ, əр сыртқы құрылғыға арналған қолдайтын қатысты басқару
пəрмендерін қашықтықтан басқару үшін қолдау жəне қызмет көрсету тобына тікелей хабарласыңыз.
— 36 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ЖАЖ_RJ45
1. RJ45 сымын проектордағы жəне компьютердегі (қолкомпьютердегі) RJ45 порттарына
жалғаңыз.
2. Компьютерде (ноутбукте) Іске қосу → Басқару панелі →Желі жəне Ғаламтор тармағын
таңдаңыз..
– 37 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
3. Жергілікті аймақ байланысы үстінен тінтуірдің оң жағын шертіп, Сипаттар терезесін
таңдаңыз.
4. Сипаттартерезесінде Желі қойындысын таңдаңыз да, Ғаламтор протоколы (TCP/IP)
терезесін таңдаңыз..
5. Сипаттар түймешігін басыңыз.
6. Келесі IP мекен-жайын пайдалану пəрменін басып, IP мекен-жайы мен ішкі желі маскасын
толтырыңыз да, содан соң OK пəрменін басыңыз.
— 38 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
7. Проектордағы Мəзір түймешігін басыңыз.
8.
Параметрлер 2→ Кеңейтілген 1 → Желі мəзірін таңдаңыз
9.
Желі опциясына кірген соң, келесіні енгізіңіз:
 DHCP: Өшіру
 IP адресі: 10.10.10.10
 ішкі желі бүркеншігі: 255.255.255.0
 Шлюз: 0.0.0.0
 DNS сервері: 0.0.0.0
10. Параметрлерді растау үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Веб браузерді ашыңыз
(мысалы, Microsoft Internet Explorer жəне Adobe Flash Player 9,0 немесе одан жоғары).
11. Мекен-жай панелінде IP мекен-жайын енгізіңіз: 10.10.10.10.
12.
(Enter) / ► түймешігін басыңыз.
Проектор қашықтықтан басқару үшін орнатылған. LAN/RJ45 функциясы келесідей көрсетеді.
– 39 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
САНАТЫ
Crestron басқаруы
Проектор
Желі конфигурациясы
Пайдаланушының құпия
сөзі
Əкімші құпия сөзі
БӨЛШЕК
ЕНГІЗУ ҰЗЫНДЫҒЫ
IP мекенжайы
15
IP ид.
3
Порт
5
Проектор атауы
10
Орны
10
Тағайындалуы:
10
DHCP (қосылған)
(Қолданылмайды)
IP мекенжайы
15
Ішкі желі маскасы
15
Əдепкі шлюз
15
DNS сервері
15
Қосылған
(Қолданылмайды)
Жаңа құпия сөз
10
Растау
10
Қосылған
(Қолданылмайды)
Жаңа құпия сөз
10
Растау
10
Толық ақпарат алу үшін http://www.crestron.com сайтын қараңыз.
— 40 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Электрондық пошта ескертулерін дайындау
1. Пайдаланушының LAN RJ45 функциясының өзіндік бетіне веб-торап арқылы (мысалы,
Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0) қатынай алатынына көз жеткізіңіз.
2. LAN/RJ45 басты бетінен Дабыл параметрлері опциясын басыңыз.
3. Əдепкі бойынша мына Дабыл параметрлері енгізу жолақтары бос болады.
– 41 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
4. Дабыл хабарламасын жіберу үшін келесіні енгізіңіз:
SMTP

өрісі - электрондық хабарламаларды (SMTP протоколы) жіберуге арналған пошта
сервері. Бұл қажетті өріс.
Кімге

өрісі - қабылдаушының электрондық пошта мекен-жайы (мыалы, проектор əкімшісі).
Бұл қажетті өріс.
Cc

өрісі - дабылдың нақты көшірмесін көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына
жібереді. Бұл қосымша өріс (мысалы, проектор əкімшісінің көмекшісі).
Кімнен

өрісі - жіберушінің электрондық пошта мекен-жайы (мысалы, проектор əкімшісі). Бұл
қажетті өріс.
Керекті терезелерді тексеру арқылы дабыл шарттарын таңдаңыз.
Ескерім: Барлық өрістерді сипаттамаға сай толтырыңыз. Пайдаланушы қай параметр
дұрыс екенін тексеру үшін Сынақтық электрондық хабарамасын жіберу опциясын басуға
болады. Электрондық хабарлама дабылын сəтті жіберу үшін дабыл шарттарын таңдап,
дұрыс электрондық пошта мекен-жайын енгізуіңіз керек.
— 42 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Telnet арқылы RS232 функциясы
Сонымен қатар, проектор арнайы RS232 бақылау пəрменімен «Hyper-Terminal» байланысы бар
RS232 интерфейсімен байланысқан кезде, LAN/RJ45 интерфейсіне арналған «TELNET арқылы
RS232» деп аталатын балама RS232 бақылау пəрменін қолдану мүмкін.
«TELNET арқылы RS232» үшін жылдам іске қосу нұсқаулығы
Проектордың бейнебет көрінісінде ІР мкенжайын тексеріңіз жəне алыңыз.
Ноутбук/компьютер проектордағы веб бетке кіре алатындығына көз жеткізіңіз.
«TELNET» функциясын ноутбук/компьютер сүзетін болса, «Windows Firewall» параметрі
өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Іске қосу => Барлық бағдарламалар => Қалыпталған => Пəрмен жолағы
– 43 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Төмендегі пішімдегі пəрмен енгізіңіз:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 («Enter» түймесі басылады)
(ttt.xxx.yyy.zzz: Проектордың IР мекенжайы)
Telnet байланысы дайын болса жəне пайдаланушы RS232 бұйрығын енгізіп, «Enter»
түймешігін басса, RS232 пəрмені жұмыс істей алады.
Windows VISTA / 7 жүйесінде TELNET бағдарламасын іске қосу жолы
Windows VISTA жүйесінің əдепкі параметрлерінде «TELNET» функциясы қосылмаған. Бірақ
соңғы пайдаланушыға «Windows мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру» арқылы қосып алуға
болады.
Windows VISTA жүйесінде «Control Panel» (Басқару тақтасы) тармағын ашыңыз.
«Programs» (Бағдарламалар) бөлімін ашыңыз.
— 44 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Ашу үшін «Turn Windows features on or off» (Windows мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру)
дегенді таңдаңыз
«Telnet Client» опциясының құсбелгісін қойып, «ОК» түймешігін басыңыз.
“TELNET бойынша RS232” үшін сипаттама парағы:
1. Telnet: TCP
2. Telnet порты: 23
(толық ақпарат алу үшін қызмет көрсету өкілімен немесе тобымен хабарласыңыз.)
3. Telnet қосалқы бағдарламасы: Windows “TELNET.exe” (консоль режимі)
4. «Telnet арқылы RS232» бақылауын қалыпты түрде ажырату: TELNET байланысы дайын
болғаннан кейін Windows Telnet қосалқы бағдарламасын жабыңыз
5. Telnet бақылауының 1-шектеуі: Telnet бақылауы бағдарламасы үшін бірізді желі
жүктемесі үшін 50 байттан аз болады.
Telnet бақылауының 2-шектеуі: Telnet бақылауының бір толық RS232 пəрмені үшін 26
байттан аз болады.
Telnet бақылауының 3-шектеуі: Келесі RS232 пəрмені үшін минималды кешігу 200 (мс)
болуы тиіс.
(*, Windows жүйесіне ендірілген «TELNET.exe» қосалқы бағдарламасы үшін «Enter»
түймесі басылғанда «жолды ауыстыру» жəне «жаңа жол» коды басылғандай болады.)
– 45 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кеңейтілген 2 функциясы
Бейнебет көрінісі мəзірін ашу үшін Menu (мəзір) түймешігін басыңыз. Параметрлер 2 мəзіріне
өту үшін ◄► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 2 мəзіріне өту үшін ▲▼ түймешігін басыңыз,
содан кейін Enter немесе ► түймешігін басыңыз. Кеңейтілген 2 мəзірінде жоғары жəне төмен
жылжу үшін ▲▼ түймешігін басыңыз. Параметр үшін мəндерді енгізу жəне өзгерту үшін ◄►
түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
Ұйқы таймері
(мин)
Ұйқы таймеріне кіріп, орнату үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз. Проектор
уақыт кезеңін алдын ала орнатудан соң автоматты түрде өшеді.
Бастапқы сүзгі
Бастапқы сүзгі мəзіріне кіру үшін
(Enter) / ► түймешігін басыңыз. 47 туралы
толық ақпарат алу үшін Бастапқы сүзгі-бетті қараңыз.
Қабырға түсі
Қабырға түсі функциясын іске қосу немесе ажырату үшін ◄► көрсеткі түймешікті
басыңыз.
— 46 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Бастапқы сүзгі
Бастапқы сүзгі қосымша мəзіріне кіру үшін ENTER түймешігін басыңыз.
БӨЛШЕК
СИПАТТАМА
HDMI 1
HDMI 1 көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
HDMI 2
HDMI 2 көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
DP
DisplayPort көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
VGA 1
VGA1 көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
VGA 2
VGA2 көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
S-Video
S-Video көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін басыңыз.
Композиттік бейне
Композиттік бейне көзіне кіріп, қосу немесе өшіру үшін курсордың ◄► түймешігін
басыңыз.
– 47 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ҚАУІПСІЗДІК
Проекциялау лампасын ауыстыру
Проекциялау лампасы күйіп кеткенде, оны ауыстыру керек. Оны тек сертификатталған қосалқы
бөлшекпен ауыстыру керек, қосалқы бөлшекті жергілікті дилерге тапсыруға болады.
Маңызды:
a. Осы өнімде пайдаланылатын рроекциялау лампасының құрамында шамалы мөлшерде
сынап бар.
b Осы өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
c. Бұл өнімді қоқысқа тастау жергілікті
өкілетті орган ережелеріне сай жүзеге асырылуы тиіс.
Ескерту:
Шамды ауыстырмас бұрын проекторды кем дегенде 30 минут өшіріп, ашасын суырып
қоюды ұмытпаңыз. Олай етпесеңіз қатты жарақат алуға əкелуі мүмкін.
Абай болыңыз:
Сирек жағдайда лампа қалыпты жұмыс кезінде күйіп, əйнек сынығының артқы шығаратын
желдеткішінен сыртқа шашылуы мүмкін.
Əйнек шаңын иіскемеңіз немесе сынығын ұстамаңыз. Бұлай жасасаңыз, жарақаттануыңыз
мүмкін.
Бетіңізді əрқашан шығаратын желдеткіштен алшақ ұстаңыз, осылайша лампаның
сынықтары мен газдан өзіңізді жарақаттамайсыз.
Лампаны төбеге бекітілген проектордан алған кезде проектор астында ешкім жоқ
екеніне көз жеткізіңіз. Лампа күйген кезде əйнек сынықтары жерге түсуі мүмкін.
! ЛАМПА ЖАРЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА
Лампа жарылған жағдайда газ жəне лампа сынықтары проектор ішіне шашырап,
шығаратын желдеткіштен шығуы мүмкін. Газ құрамында улы сынап бар.
Желдету үшін терезе мен есікті ашыңыз.
Егер сіз газды иіскесеңіз немесе лампа сынықтары көзіңізге немесе аузыңызға кіріп кетсе,
дереу дəрігер көмегіне жүгініңіз.
1.
Лампаның бөлік қақпағын
көрсетілгендей бассаңыз,
қақпақ ашылады.
— 48 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
2.
3.
4.
5.
6.
Шам бөлімінің қақпағын
ағытып алыңыз.
Шам модульден үш
бұранданы алып
шығыңыз.
Модульдің тұтқасын
көтеріңіз.
Лампа модулін алып
тастау үшін модуль
тұтқасынан қатты
тартыңыз.
Жаңа лампа модулін
орнату үшін 1 - 5
қадамдарын қайталаңыз.
Орнату кезінде лампа
модулін ағытпа көмегімен
туралаңыз, зақымдап
алмас үшін деңгейіне мəн
беріңіз.
Ескертпе:
Лампа модулі орнында
нық тұруы қажет жəне
бұрандаларды бекітпес
бұрын лампа ағытпасы
бекем жалғанып тұруы
қажет.
– 49 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Лампаны бастапқы қалпына келтіру
Лампаны ауыстырғаннан кейін лампаның сағат санауышын нөлге қою қажет. Төмендегіні
қараңыз:
1.
2.
3.
4.
Бейнебет көрінісінің мəзірін ашу
үшін МƏЗІР түймешігін
басыңыз.
Курсордың ◄► түймешігін
Парам. 2 мəзіріне өту үшін
басыңыз. Кеңейтілген 1
параметріне өту үшін курсор
түймешігін жəне Enter пернесін
басыңыз.
Курсордың ▼▲ түймешігін
Лампа сағ. баст. қалпына
келтіру функциясына өту үшін
басыңыз.
Курсордың ► түймешігін немесе
Enter пернесін басыңыз.
Хабар бейнебеті пайда болады.
5.
6.
Лампа сағатын бастапқы
қалпына келтіру үшін ▼▲◄►
түймешіктерін басыңыз.
МƏЗІР түймешігін Парам. 2
қайту үшін басыңыз.
— 50 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Проекторды тазалау
Проектордың шаңы мен ысын кетіріп тазалау іркіліссіз жұмысын қамтамасыз етуге көмектеседі.
Ескерту:
1. Тазаламас бұрын проекторды кем дегенде 30 минут өшіріп, ашасын суырып қоюды
ұмытпаңыз. Олай етпесеңіз қатты жарақат алуға əкелуі мүмкін.
2. Тазалаған кезде тек дымқыл шүберек пайдаланыңыз. Проектордың желдеткіш
саңылауларына су өтуіне жол бермеңіз.
3. Егер тазалаған кезде проектордың ішіне аз да болса су кетсе, пайдаланбас бұрын
жақсы желдетілетін бөлмеде бірнеше сағат токтан суырып қойыңыз.
4. Егер тазалаған кезде проектордың ішіне көп су кетсе, проекторды жөндетіңіз.
Объективті тазалау
Оптикалық объектив тазартқыш затты фотоаппарат сататын дүкендердің көпшілігінен сатып
алуға болады. Проектордың объктивін тазалау үшін төмендегі бөлімді қараңыз.
1. Таза жұмсақ матаға объектив тазартқыштан шамалы тамызыңыз. (Тазартқышты
тікелей объективке тамызбаңыз).
2. Объективті жеңіл қимылмен айналдыра сүртіңіз.
Абай болыңыз:
1. Түрпілі тазартқыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
2. Проектордың қаптамасының түсі оңуына немесе көмескіленуіне жол бермеу үшін оған
тазартқаш зат қолданбаңыз.
Қаптамасын тазалау
Проектордың қаптамасын тазалау үшін төмендегі бөлімді қараңыз.
1. Шаңын таза дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2. Шүберекті жылы суға жəне жұмсақ тазартқыш затқа (ыдыс жууға қолданылатын
сияқты) сулап, қаптаманы сүртіңіз.
3. Шүберектен барлық тазартқышты шайыңыз да, проекторды қайтадан сүртіңіз.
Абай болыңыз.
Проектордың қаптамасының түсі оңуына немесе көмескіленуіне жол бермеу үшін оған
спирттің негізіндегі түрпілі тазартқаш заттарды қолданбаңыз.
– 51 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Kensington® құлпын жəне қауіпсіздік жолағын қолдану
Кенсингтон® Құлпын пайдалану
Егер қауіпсіздік туралы қам жесеңіз, проекторды орнықты затқа Кенсингтон ұяшығы мен
қауіпсіздік сымының көмегімен бекітіңіз.
Ескерім:
Қолайлы Кенсингтон қауіпсіздік сымын сатып алу туралы толық ақпарат алу үшін сатушыға
хабарласыңыз.
Қауіпсіздік құлпы Kensington компаниясының MicroSaver Security жүйесіне сəйкес келеді. Егер
қандай да бір пікіріңіз болса, мына мекен-жайға хабарласыңыз: Kensington, 2853 Campus
Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com.
Қауіпсіздік жолағын қолдану
IҚұпия сөзді қорғау функциясы мен Kensington құлпына қоса, "Қауіпсіздік жолағы" проекторды
рұқсатсыз алып тастаудан қорғайды. Мына суретті қараңыз.
— 52 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
АҚАУЛЫҚ ЖӨНДЕУ
Жиі кездесетін ақаулықтар жəне олардың шешімі
Осы нұсқаулықта проекторды пайдаланған кезде кездесуі мүмкін мəселелерді шешу бойынша
кеңестер берілген. Егер мəселе шешілмесе, көмек алу үшін сатушыға хабарласыңыз.
Көбінесе ақаулықты анықтауға уақыт жұмсағаннан кейін мəселе босап кеткен қосылыс сияқты
қарапайым жайт болып шығады. Мəселе бойынша арнайы шешімдерге кірісерден бұрын
төмендегіні тексеріңіз.
•
Электр розеткасының жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін басқа бір электрлік
аспапты пайдаланып көріңіз.
•
Проектордың іске қосылғанын тексеріңіз.
•
Барлық қосылымдардың мықтап қосылғанын тексеріңіз.
•
Жалғанған құрылғының іске қосылғанын тексеріңіз.
•
Жалғанған компьютердің уақытша тоқтату режимінде тұрмағанын тексеріңіз.
•
Жалғанған ноутбуктың сыртқы дисплейге бапталғанына көз жеткізіңіз.
(Бұл əдетте ноутбуктағы Fn- пернелерінің тіркесімімен орындалады.)
Ақаулықты жөндеу бойынша кеңестер
Əрбір ақаулыққа қатысты бөлімдегі қадамдарды ұсынылған реті бойынша орындаңыз. Бұл сізге
мəселені тезірек шешуге көмектесуі мүмкін.
Мəселені дəл анықтауға тырысыңыз, сонда ақаулығы жоқ бөлшектерді ауыстырмайсыз.
Мысалы, егер батареяларды ауыстырғаннан кейін де ақаулық қала берсе, бастыпқа
батареяларын қайта орнына салыңыз да, келесі қадамға өтіңіз.
Ақаулықты анықтаған кезде жасаған қадамдарыңызды жазып отырыңыз: Бұл ақпарат
техникалық қызмет көрсету орнына хабарласқанда немесе қызмет көрсетуші маманға
табыстаған кезде пайдаға асуы мүмкін.
– 53 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Жарық диодты шам қателігі туралы хабарлар
ҚУАТ КӨЗІНІҢ
ТЕМПЕРАТУРАН
ЛАМПАНЫҢ
ЖАРЫҚ ДИОДЫ
ҚЫЗЫЛ
ЖАРЫҚ ДИОДЫ
КӨК
ЫҢ ЖАРЫҚ
ДИОДЫ
ҚЫЗЫЛ
Лампа дайын
ҚОСУЛЫ
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
Іске қосу
ҚОСУЛЫ
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
Суыту
ҚОСУЛЫ
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
Температураның көтерілуі
ӨШІРУЛІ
ҚОСУЛЫ
ӨШІРУЛІ
T1 қатесі
3 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
1 рет жыпылықтау
Термоаралық датчик қатесі
4 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
G794 қатесі
4 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
4 рет жыпылықтау
Лампа ақауы
Балласт температурасының шамадан
тыс болуы
Балласт тізбегінің қысқа тұйықталуы
Лампаның жарамдылық мерзімі
аяқталды
Лампа жанбады
Əдеттегі жұмыс кезінде лампа сөніп
қалады
Үдету сатысында лампа сөніп қалады
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
1 рет жыпылықтау
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
2 рет жыпылықтау
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
3 рет жыпылықтау
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
4 рет жыпылықтау
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
5 рет жыпылықтау
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
6 рет жыпылықтау
Шамның кернеуі тым төмен
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
7 рет жыпылықтау
Балласт ақаулығы
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
8 рет жыпылықтау
Балласт байланысының ақаулығы
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
10 рет жыпылықтау
Балласттың қызуы
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
11 рет жыпылықтау
Лампаны қайта жағу ақаулығы 1
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
12 рет жыпылықтау
Лампаны қайта жағу ақаулығы 2
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
13 рет жыпылықтау
Лампа ақауы 1
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
14 рет жыпылықтау
Лампа ақауы 2
5 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
15 рет жыпылықтау
1-желдеткіш қатесі
6 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
1 рет жыпылықтау
2-желдеткіш қатесі
6 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
2 рет жыпылықтау
3-желдеткіш қатесі
6 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
3 рет жыпылықтау
4-желдеткіш қатесі
6 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
4 рет жыпылықтау
Қаптама ашық
7 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
DMD қатесі
8 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
ҚАТЕ КОДЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАР
Түсті шеңбердің қатесі
9 рет жыпылықтау
ӨШІРУЛІ
ӨШІРУЛІ
Қате орын алған жағдайда, AТ қуат сымын ажыратыңыз да, проекторды жұмысқа қата қосардан
бұрын бір (1) минут күтіңіз. Қуат көзінің немесе лампаның жарық диодтары əлі де жыпылықтап
тұрса немесе жоғарыдағы кестеде көрсетілген жағдайлардың бірі орын алса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Кескін ақаулары
Ақаулық: Бейнебетте ешқандай кескін пайда болмайды
1. Қолкомпьютердегі немесе үстелдік компьютердегі параметрлерді тексеріңіз.
— 54 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
2. Барлық жабдықты өшіріңіз де, дұрыс ретпен қайтадан токқа қосыңыз.
Ақаулық: Кескін бұлыңғыр тартады
1. Проектордағы Focus параметрін баптаңыз.
2. Қашықтықтан басқару пультіндегі Auto (Авто) түймешігін басыңыз.
3. Проектор мен бейнебет арасындағы қашықтықтың көрсетілген ауқымда болуын
қамтамасыз етіңіз.
4. Проектордың объективінің таза екенін тексеріңіз.
Ақаулық: Кескін үстіңгі немесе астыңғы жағында жалпағырақ (трапеция əсері)
1. Проекторды бейнебетке мүмкіндігінше перпендикуляр етіп орналастырыңыз.
2. Ақаулықты жою үшін қашықтан басқару пультіндегі Keystone (Трапеция) түймешігін
пайдаланыңыз.
Ақаулық: Кескін кері бағытта көрінеді
Бейнебет көрінісінің Парам. 1 мəзіріндегі Проекциялау баптауын тексеріңіз.
Ақаулық: Кескін жолақ-жолақ көрінеді
1. Set the Frequency and Tracking settings on the Image->Computer menu of the OSD to
the default settings.
2. Ақаулықтың жалғаулы компьютердің бейне тақтасына байланысты емес екеніне көз
жеткізу үшін басқа компьютерге жалғаңыз.
Ақаулық: Кескін сүреңсіз, контраст жоқ
Бейнебет көрінісінің Image мəзіріндегі Contrast параметрін баптаңыз.
Ақаулық: Проекцияланатын кескіннің түсі бейне көзіндегі кескінге сəйкес
келмейді.
Бейнебет көрінісінің Кескін->Кеңейтілген мəзіріндегі Түс температурасы жəне Гамма
параметрлерін баптаңыз.
Шамның ақаулықтары
Ақаулық: Проектордан жарық шықпайды
1. Қуат сымының мықтап жалғанғанын тексеріңіз.
2. Басқа электрлік аспап арқылы тексеріп, қуат көзінің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
3. Проекторды тиісінше қайта іске қосыңыз жəне қуат көзінің жарық диоды қосулы
тұрғандығын тексеріңіз.
4. Егер жуырда лампаны ауыстырған болсаңыз, лампаның қосылыстарын қайтарып
көріңіз.
5. Шам модулін ауыстырыңыз.
6. Бұрынғы лампаны проекторға қайта салыңыз да, проекторды жөндеңіз.
Ақаулық: Шам сөніп қалады
1. Қуат ауытқулары лампаның сөніп қалуына себеп болуы мүмкін. Қуат сымын
розеткаға қайта қосыңыз. Қуат көзінің жарық диоды қосылып тұрғанда, қуат көзінің
түймешігін басыңыз.
2. Шам модулін ауыстырыңыз.
3. Бұрынғы лампаны проекторға қайта салыңыз да, проекторды жөндеңіз.
Қашықтан басқару пультінің ақаулықтары
Ақаулық: Проектор қашықтан басқару пультіне жауап бермейді
1. Қашықтан басқару пультiн проектордың қашықтан бергiшiне тура бағыттаңыз.
– 55 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
2. Пульт пен бергіштің арасындағы жолда бөгет жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Бөлмедеге қандай да бір күндізгі жарық шамдарын сөндіріңіз.
4. Батареяның полярлығын тексеріңіз.
5. Батареяны ауыстырыңыз.
6. Жақын маңдағы басқа инфрақызыл толқынмен жұмыс істейтін құрылғыларды
өшіріңіз.
7. Қашықтықтан басқару пультiн жөндетіңіз.
Дыбыстауыш құрылғының ақаулықтары
Ақаулық: Дыбыс жоқ
1. Қашықтан басқару пультіндегі үнділікті баптаңыз.
2. Дыбыстауыш көзінің үнділігін баптаңыз.
3. Аудио кабелінің қосылымын тексеріңіз.
4. Дыбыстауыш құрылғының шығысын басқа үндеткіштер арқылы тексеріңіз.
5. Проекторды жөндетіңіз.
Ақаулық: Дыбыс бұрмаланып шығады
1. Аудио кабелінің қосылымын тексеріңіз.
2. Дыбыстауыш құрылғының шығысын басқа үндеткіштер арқылы тексеріңіз.
3. Проекторды жөндетіңіз.
Проекторды жөндеуден өткізу
Егер ақаулықты шеше алмасаңыз, проекторды техникалық жөндеуден өткізу қажет.
Проекторды бастапқы картон қорапқа салыңыз. Ақаулықтың суреттемесін жəне оны түзетуге
əрекет жасау барысында жасаған қадамдардың тізімін қоса салыңыз: Бұл ақпарат қызмет
көрсететін мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін. Қызмет көрсету үшін проекторды өзіңіз
сатып алған жерге қайтарыңыз.
— 56 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
HDMI Q & A
Q. “Стандартты” HDMI кабелі мен “Жоғары жылдамдықты” HDMI кабелінің
айырмашылығы қандай?
Жақында, HDMI Licensing, LLC компаниясы кабельдердің "стандартты" немесе "жоғары
жылдамдықты" болып бөлінетіндігін хабарлады.
˙Стандартты (немесе “1-санатты”) HDMI кабельдерінің 720p/1080i сигналына тең
болатын 75МГц немесе 2.25Гбит/с жылдамдығында жұмыс істеу қабілеті тексерілді.
˙Жоғары жылдамдықты (немесе “2-санатты”) HDMI кабельдерінің қазіргі кездегі ең
жоғарғы жиілік жолағы болып табылатын 340МГц немесе 10.2 Гбит/с жылдамдығында
жұмыс істеу қабілеті тексерілді жəне қуат көзінен бастау алатын күшейтілген түс
қанықтылығы жəне/немесе күшейтілген жаңарту жиілігін косқандағы 1080p
сигналдарын сəтті өткізді. Жоғары жылдамдықты кабельдер, сонымен қатар, WQXGA
кинотеатр мониторлары (2560 x 1600) сияқты жоғарғы мүмкіндікті дисплейлерге де
жарамды.
Q. HDMI кабельдерін 10 метрден астам жерге қалай ұзарта аламын?
Кабельдерді 10 метрден бастап, одан да ұзақ қашықтыққа ұзартуға мүмкіндік беретін
HDMI технологияларында жұмыс істеуге арналған HDMI адаптерлері бар. Бұл
компаниялар белсенді кабельдер, (кабель сигналдарын күшейтетін жəне кеңейтетін
кабельдерде жасақталған белсенді электроникалар), репитерлер, CAT5/6 жəне жарық
өткізгіш сияқты үдеткіштерден тұратын технологиялардың түр-түрін жасап шығарады.
Q. Кабельдің HDMI талаптарына сəйкес кабель екенін қалай білуге болады?
HDMI техникалық талаптарға жауап беру сынағының бір бөлігі ретінде барлық HDMI
өнімдері куəландырылуы қажет. Дегенмен, тиісті түрде тексерілмеген, бірақ HDMI
логотипімен белгіленген кабельдер болуы мүмкін. HDMI Licensing, LLC компаниясы бұл
жағдайларды мұқият зерттеп, нарықта HDMI сауда белгісінің дұрыс қолданылғанын
қадағалайды. Сондықтан, тұтынушылардың кабельдерді танымал, əрі сенімді
компаниялардан сатып алғаны жөн.
Қосымша ақпарат алу үшін http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 мекенжайына кіріңіз.
– 57 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Техникалық сипаттамалары
Үлгі
Бейнебет түрі
Ажыратылымдық
Проекциялау қашықтығы
Проекциялау экранының
өлшемі
Проектор объективі
Масштабтау
коэффициенті
EK-400XA
EK-401WA
DMD, 0,7" XGA, Type A
EK-402UA
DMD, 0,65" WXGA, S450 DMD, 0,67" WUXGA, Type A
XGA (1024 x 768)
WXGA (1280 x 800)
WUXGA(1920×1200)
1,2 - 10 м
27,6" – 344,6"
25,7" ~ 320,9"
26,7" - 334"
Қол фокусы / масштаб
1,5x
Тік трапецияны түзету
+/- 40 градус
Проекциялау əдістері
Деректер
сыйысымдылығы
SDTV/EDTV/ HDTV
Алдыңғы, Артқы, Үстел/Төбе (Артқы, Алдыңғы)
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
Бейне сыйысымдылығы
15, 31~102 кГц
H-Sync
V-Sync
Қауіпсіздік талаптарына
сəйкестігі
Жұмыс температурасы
Өлшемдері
АТ кірісі
Электр қуатын тұтыну
Шам
24~30 Гц, 47~120 Гц
FCC-B, UL, CUL, CE, , CCC, KC, KCC, EAC
5° ~ 35°C
334 мм (Е) x 256,9 мм (Т) x 120,8 мм (Б)
AC Universal 100-240 В
300Вт (үнемдеу), 370Вт (қалыпты), <0,5Вт(күту),
<2Вт (жергілікті желі арқылы қосулы)
245Вт (үнемдеу), 310Вт (қалыпты)
3 Вт моно
Аудио динамик
VGA IN x 2
Display Port x 1
Composite x 1
S-Video x 1
Кіріс түйіспелері
HDMI x 2
Audio-In RCA (L/R) x 1
Audio-In (Mini-Jack) x 1
Шығыс түйіспелері
VGA шығысы (15 контактілі D-Sub) x 1 (тек VGA1 үшін)
Audio-Out (Mini-Jack) x 1
RS-232C
Басқару элементтерінің
түйіспелері
3D синхрондау
Экран триггері: ТТ ұяшығы x 1 (ТТ 12 В 200 мА шығыс функциясы)
USB (Мини B түрі) - тек қызмет көрсету
RJ45
Қауіпсіздік
Kensington құлпы / Қауіпсіздік жолағы
Ескерім: Өнім сипаттамалары туралы сұрақтарыңыз болса, жергілікті дистрибьютерге хабарласыңыз.
— 58 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Кескін биіктігі
Проекциялау аралығы керісінше Проекциялау мөлшері
Трапецияны түзету
бұрышы
Проекциялау
Проекциялау қашықтығы мен көлемі туралы кесте
EK-400XA
Экран көлемі
Диагональ
ұзындығы
Ені
Проекциялау қашықтығы
Биіктігі
Кең
Ығысу
(A)
Теле
(дюйм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(мм)
30
24,0
61,0
18,0
45,7
--
--
51,4
130,6
54,9
40
32,0
81,3
24,0
61,0
--
--
68,5
174,1
73,2
60
48,0
121,9
36,0
91,4
68,5
174,1
102,8
261,2
109,7
80
64,0
162,6
48,0
121,9
91,4
232,1
137,1
348,2
146,3
100
80,0
203,2
60,0
152,4
114,3
290,2
171,4
435,3
182,9
120
96,0
243,8
72,0
182,9
137,1
348,2
205,6
522,3
219,5
140
112,0
284,5
84,0
213,4
159,9
406,2
239,9
609,4
256,0
160
128,0
325,1
96,0
243,8
182,8
464,3
274,2
696,4
292,6
190
152,0
386,1
114,0
289,6
217,0
551,3
325,6
827,0
347,5
220
176,0
447,0
132,0
335,3
251,3
638,4
377,0
957,6
402,3
280
224,0
569,0
168,0
426,7
319,9
812,5
--
--
512,1
300
240,0
609,6
180,0
457,2
342,7
870,5
--
--
548,6
Ескерім:
Кестеде жуық мəндер берілген жəне олар нақты өлшемдердер сəл өзгеше болуы мүмкін.
Төбеге бекіткен кезде ұяға сəйкестендіру қажет.
– 59 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
EK-401WA
Диагональ
ұзындығы
(дюйм)
(дюйм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(мм)
30
25,4
64,5
15,9
40,4
--
--
55,2
140,2
46,4
40
33,9
86,1
21,2
53,8
49,1
124,7
73,6
187,0
61,9
60
50,9
129,3
31,8
80,8
73,6
187,0
110,4
280,4
92,9
80
67,8
172,2
42,4
107,7
98,1
249,3
147,2
373,9
123,9
100
84,8
215,4
53,0
134,6
122,7
311,7
184,0
467,4
154,8
120
101,8
258,6
63,6
161,5
147,2
374,0
220,8
560,9
185,8
140
118,7
301,5
74,2
188,5
171,8
436,3
257,6
654,4
216,7
160
135,7
344,7
84,8
215,4
196,3
498,7
294,4
747,8
247,7
190
161,1
409,2
100,7
255,8
233,1
592,2
349,6
888,1
294,1
210
178,1
452,4
111,3
282,7
257,7
654,5
386,4
981,5
325,1
280
237,4
603,0
148,4
376,9
343,6
872,7
--
--
433,5
300
254,4
646,2
159,0
403,9
368,1
935,0
--
--
464,4
Экран көлемі
Ені
Проекциялау қашықтығы
Биіктігі
Кең
Ығысу
(A)
Теле
EK-402UA
Диагональ
ұзындығы
(дюйм)
(дюйм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(дюйм)
(cм)
(мм)
30
25,4
64,5
15,9
40,4
--
--
53,2
135,1
88,8
40
33,9
86,1
21,2
53,8
47,4
120,5
70,9
180,1
118,5
60
50,9
129,3
31,8
80,8
71,1
180,7
106,3
270,1
177,7
80
67,8
172,2
42,4
107,7
94,8
240,9
141,8
360,1
236,9
100
84,8
215,4
53,0
134,6
118,5
301,1
177,2
450,2
296,2
120
101,8
258,6
63,6
161,5
142,2
361,3
212,7
540,2
355,4
140
118,7
301,5
74,2
188,5
166,0
421,6
248,1
630,2
414,6
160
135,7
344,7
84,8
215,4
189,7
481,8
283,6
720,3
473,9
190
161,1
409,2
100,7
255,8
225,2
572,1
336,7
855,3
562,7
220
186,6
474,0
116,6
296,2
260,8
662,5
389,9
990,4
651,6
280
237,4
603,0
148,4
376,9
331,9
843,1
--
--
829,3
300
254,4
646,2
159,0
403,9
355,7
903,4
--
--
888,5
Экран көлемі
Ені
Проекциялау қашықтығы
Биіктігі
Кең
Ығысу
(A)
Теле
Ескерім:
Кестеде жуық мəндер берілген жəне олар нақты өлшемдердер сəл өзгеше болуы мүмкін.
Төбеге бекіткен кезде ұяға сəйкестендіру қажет.
— 60 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Синхрондау режимінің кестесі
H
V
КҮРДЕЛІ ҚҰРАЛАС RGB DP/HDMI
СИГНАЛ АЖЫРАТЫЛЫМДЫҚ СИНХРОНДАУ СИНХРОНДАУ
S-VIDEO ҚҰРЫЛҒЫ (АНАЛОГ) (САНДЫҚ)
( КГЦ )
( ГЦ )
NTSC
-
15,734
60
○
-
-
-
PAL/SECAM
-
15,625
50
○
-
-
-
720 x 400
31,5
70,1
-
-
○
○
720 x 400
37,9
85,04
-
-
○
○
640 x 480
31,5
60,0
-
-
○
○
640 x 480
37,9
72,8
-
-
○
○
640 x 480
37,5
75,0
-
-
○
○
640 x 480
43,3
85,0
-
-
○
○
800 x 600
35,2
56,3
-
-
○
○
800 x 600
37,9
60,3
-
-
○
○
800 x 600
46,9
75,0
-
-
○
○
800 x 600
48,1
72,2
-
-
○
○
800 x 600
53,7
85,1
-
-
○
○
800 x 600
76,3
120,0
-
-
○
○
1024 x 768
48,4
60,0
-
-
○
○
1024 x 768
56,5
70,1
-
-
○
○
1024 x 768
60,0
75,0
-
-
○
○
1024 x 768
68,7
85,0
-
-
○
○
1024 x 768
97,6
120,0
-
-
○
○
1152 x 864
67,5
75,0
-
-
○
○
1280 x 720
45,0
60,0
-
-
○
○
1280 x 720
90,0
120,0
-
-
○
○
1280 x 768
47,4
60,0
-
-
○
○
1280 x 768
47,8
59,9
-
-
○
○
1280 x 800
49,7
59,8
-
-
○
○
1280 x 800
62,8
74,9
-
-
○
○
1280 x 800
71,6
84,9
-
-
○
○
1280 x 800
101,6
119,9
-
-
○
○
1280 x 1024
64,0
60,0
-
-
○
○
1280 x 1024
80,0
75,0
-
-
○
○
1280 x 1024
91,1
85,0
-
-
○
○
1280 x 960
60,0
60,0
-
-
○
○
1280 x 960
85,9
85,0
-
-
○
○
1366 x 768
47,7
60,0
-
-
○
○
1400 x 1050
65,3
60,0
-
-
○
○
VESA
– 61 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
H
V
КҮРДЕЛІ ҚҰРАЛАС RGB DP/HDMI
СИГНАЛ АЖЫРАТЫЛЫМДЫҚ СИНХРОНДАУ СИНХРОНДАУ
S-VIDEO ҚҰРЫЛҒЫ (АНАЛОГ) (САНДЫҚ)
( КГЦ )
( ГЦ )
1440 x 900
55,9
60,0
-
-
○
○
1440 x 900
70,6
75,0
-
-
○
○
1600 x1200
75,0
60
-
-
○
○
1680 x 1050
64,7
59,9
-
-
○
○
1680 x 1050
65,3
60,0
-
-
○
○
1920 x 1200
74,0
60,0
-
-
○
○
1920 x 1080
67,5
60,0
-
-
○
○
640 x 480
35,0
66,7
-
-
○
○
832 x 624
49,7
74,5
-
-
○
○
1024 x 768
60,2
74,9
-
-
○
○
1152 x 870
68,7
75,1
-
-
○
○
480i
15,734
60,0
-
○
-
○
576i
15,625
50,0
-
○
-
○
576p
31,3
50,0
-
○
-
○
480p
31,5
60,0
-
○
-
○
720p
37,5
50,0
-
○
-
○
720p
45,0
60,0
-
○
-
○
1080i
33,8
60,0
-
○
-
○
1080i
28,1
50,0
-
○
-
○
1080p
27
24,0
-
○
-
○
1080p
28
25,0
-
○
-
○
1080p
33,7
30,0
-
○
-
○
1080p
56,3
50,0
-
○
-
○
1080p
67,5
60,0
-
○
-
○
Apple
Macintosh
SDTV
EDTV
HDTV
O:Жиілік беріледі
—:Жиілік берілмейді
Панельдің өзіндік ажыратымдылығы - 1920x1080 (1080P) / 1024x768(XGA)
Өзіндік ажыратымдылықтан басқа ажыратымдылықтар мəтін немесе жол көлемін əркелкі көрсетуі мүмкін.
Мына түспен
тек көрсетілетіндер белгіленген. (тек 4:3)
Мына түспен
аздап шуыл болуы мүмкін екендігін білдіреді. Себебі видео режимін синхрондау автоматты
баптау жасамайды
HDTV синхрондаудың негізгі тексеру құралы - DVD ойнатқыш болса, ал VG828 - қосалқы болады.
— 62 —
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
Проектордың өлшемдері
– 63 –
DLP проекторы—Пайдаланушы нұсқаулығы
ЗАҢНАМАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА СƏЙКЕСТІГІ
FCC (Федералдық байланыс комиссиясы) ескертуі
Осы жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сəйкес В сыныбындағы цифрлық
құрылғыларға қойылатын шектеулерге сай келеді деп танылды. Бұл шектеулер жабдықты
коммерциялық ортада іске пайдаланған кезде зиянды бөгеуілден ақылға қонымды түрде
қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған.
Бұл жабдық радиосəулелену қуатын шығарады, пайдаланады жəне таратуы мүмкін, сондықтан
пайдалану нұсқаулығына сəйкес орнатылмаса жəне пайдаланылмаса, радио байланыс
құралдарына зиянды бөгеуіл тудыруы мүмкін. Осы жабдықты тұрған аймақта іске пайдалану
зиянды бөгеуіл тудыруы мүмкін, мұндай жағдайда пайдаланушыдан бөгеуілді өз есебінен
түзету талап етіледі.
Жабдықтың сыйысымдылығы үшін жауапкершілік көтеретін тараптар айқын түрде құптамаған
өзгертулер немесе түрлендірулер пайдаланушының осы жабдықты іске пайдалану құқығын
жоюы мүмкін.
Канада
B сыныбындағы цифрлық аппарат Канаданың ICES-003 ережелеріне сəйкес келеді.
Қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі
FCC-B, UL, cUL, CE, , CCC, KC, KCC, EAC
— 64 —
U.S.A.
Canada
EIKI International, Inc.
30251 Esperanza
Rancho Santa Margarita
CA 92688-2132
U.S.A.
Tel: 800-242-3454 (949)-457-0200
Fax: 800-457-3454 (949)-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com
EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
P.O. Box 156, 310 First St. - Unit 2,
Midland, ON, L4R 4K8, Canada
Tel: 800-563-3454 (705)-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com
Deutschland & Österreich
Eastern Europe
EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Deutschland
Tel: +49-6126-9371-0
Fax: +49-6126-9371-14
E-Mail: info@eiki.de
EIKI CZECH SPOL. s.r.o.
Nad Cementárnou 1163/4a
Praha 4, Podolí
147 00
Czech Republic
Tel: +420 241 410 928
+420 241 403 095
Fax: +420 241 409 435
E-Mail: info@eiki.cz
South East Asia
Oceania
EIKI Industrial (M) Sdn Bhd
No. 11, Nouvelle Industrial Park,
Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJU5,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel: +603-6157-9330
Fax: +603-6157-1320
E-Mail: sales@eiki.my
EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004
Tel: +61 (03) 8530 7048
Fax: +61(03) 9820 5834
E-Mail: sales@eiki.net.au
China
Japan & Worldwide
EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE
Block 1,Room 606,
1628, Jin Sha Jiang Road
Shanghai, 200333
CHINA
Tel:
86-21-3251-3993
Service Hot line: 86-21-3251-3995
Fax:
86-21-3251-3997
E-mail: info@eiki-china.com
EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN
Tel: +81-72-782-7492
Fax: +81-72-781-5435
WorldWide Website http://www.eiki.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising