SAGEMCOM | RTI95 on demand | User guide | Sagemcom RTI95 on demand User Guide

Sagemcom RTI95 on demand User Guide
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 1 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
Inspelningsbar HD-box
för TV via antenn
Digitalboks med optagefunktion
til HD modtagelse
Kirjoitettavien digitaalisten
laatikko TV antennin kautta
Installationsguide
Installationsvejledning
Asennusopas
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 2 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95
ON
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 1 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
Installationsguide
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 2 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Grattis!
Den här HD-digitalboxen är en innovativ produkt från Sagemcoms senaste generation digitalboxar,
avsedd för digital marksänd TV.
När du har anslutit boxen och genomfört den grundläggande installationen kan du titta på alla kanaler
som är tillgängliga i ditt geografiska område, inklusive de program som sänds i HD. Tack vare
uppgraderingsfunktionen kan du uppdatera din box med nya funktioner eller tjänster allt eftersom de blir
tillgängliga.
Den boxen med inspelning är utrustad med en hårddiskenhet som möjliggör enkel mottagning och
inspelning av TV, inklusive de program som sänds i HD.
Sagemcom-boxen följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att utan
förvarning ändra och förbättra produkten som beskrivs i den här bruksanvisningen.
CE-märkning :
CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven 1999/5/EC rörande radiooch
telekommunikationsutrustning,
2006/95/EC
rörande
säkerhet,
2004/108/EC
rörande
elektromagnetisk kompatibilitet samt ErP 2009/125/EC rörande ekodesign, fastställda av
Europaparlamentet och Europarådet för att minimera elektromagnetiska störningar, säkerställa
säkerheten för användare och deras utrustning samt skydda användarnas hälsa och minimera
produkternas påverkan på miljön.
Försäkran om CE-överensstämmelse finns att läsa i supportavsnittet på Sagemcoms webbplats,
www.sagemcom.com, eller kan erhållas från följande adress:
Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department
250 route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Med ensamrätt
Sagemcom är ett registrerat varumärke.
Den här ”HD TV”-mottagaren överensstämmer med minimikraven för ”HD TV”. ”HD TV”-logotypen är ett
varumärke som tillhör DIGITALEUROPE. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
Har du eller din återförsäljare kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde?
Återförsäljarens telefonnummer finns på inköpskvittot.
Observera: Du kan behöva uppgradera din antenn för att kunna ta emot
en digitalsignal av god kvalitet.
2
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 3 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
Innehåll
1. Säkerhetsanvisningar .................................................................................... 4
Var ska boxen placeras? ....................................................................................................................
Varning och säkerhetsföreskrifter .......................................................................................................
Batterier ..............................................................................................................................................
Störningar ...........................................................................................................................................
Hårddisk .............................................................................................................................................
Rengöring av boxen ...........................................................................................................................
4
4
5
5
6
6
2. Miljö ................................................................................................................. 7
Betydelse av symboler på produkt eller förpackning ..........................................................................
Återvinning och avfallshantering.........................................................................................................
Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ...............
Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning (ROHS) ............................................................................................................
Boxens strömförbrukning....................................................................................................................
7
7
7
8
8
3. Produktöversikt .............................................................................................. 9
Förpackningens innehåll..................................................................................................................... 9
Boxens frontpanel............................................................................................................................. 10
Indikator för drift- och standby-läge .................................................................................................. 10
Boxens bakpanel .............................................................................................................................. 11
Fjärrkontroll....................................................................................................................................... 12
Batterier .................................................................................................................................................... 12
4. Anslutningar ................................................................................................. 13
Anslutning till markantenn ................................................................................................................ 13
Standardutomhusantenn .......................................................................................................................... 13
Inomhusantenn ......................................................................................................................................... 13
Anslutning till antennen............................................................................................................................. 14
Anslutning till TV:n ............................................................................................................................ 14
Anslutning till en HD-TV med HDMI ......................................................................................................... 14
Anslutning till en TV med standardupplösning (SD) ................................................................................. 15
Anslutning till DVD-spelare ...............................................................................................................
Anslutning till ett hemmabiosystem ..................................................................................................
Anslutning till en hi-fi-enhet ..............................................................................................................
Ansluta till ditt Ethernet-nätverk ........................................................................................................
15
16
16
17
5. Felsökning .................................................................................................... 18
Använda Boxen ................................................................................................................................ 18
Uppdatera programvaran ................................................................................................................. 19
6. Kundsupport................................................................................................. 20
7. Garantivillkor ................................................................................................ 21
8. Specifikationer ............................................................................................. 23
3
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 4 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
1. Säkerhetsanvisningar
Användning av boxen kräver att vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användare och miljö.
Var ska boxen placeras?
För att garantera korrekt funktion hos boxen måste följande säkerhetsanvisningar efterlevas:
• Placera boxen inomhus för att skydda den mot blixtar, regn och
direkt solljus.
• Placera boxen på en torr plats med tillräcklig ventilation.
• Håll boxen borta från värmekällor som element, ljus, lampor osv.
• Skydda boxen från fukt och placera den på en plan yta där den inte
riskerar att falla ner och är utom räckhåll för barn.
• Undvik häftiga stötar. Välj en stabil, horisontell yta på vilken boxen
inte kommer att utsättas för intensiva vibrationer.
• Placera inget ovanpå boxen (det hindrar ventilationen):
ventilationsöppningarna på skalet skyddar din box mot
överhettning. Om du placerar boxen i ett utrymme som inte är helt
öppet ska du lämna minst 10 cm fritt på var sida och 20 cm framför
och bakom boxen.
• Anslut boxen direkt till elnätet med medföljande kablar; uttaget måste sitta nära boxen och vara
lättillgängligt. Användning av förlängningskabel (med flera uttag) rekommenderas inte.
Varning och säkerhetsföreskrifter
ÖPPNA ALDRIG BOXEN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT.
•
•
•
•
•
•
•
• Använd bara strömadaptern som medföljde boxen när du ansluter till eluttaget.
Annat förfarande kan vara farligt.
• Som en försiktighetsåtgärd fungerar strömadaptern som nödbrytare för strömtillförseln på
230 V. Därför måste du ansluta boxen till ett eluttag som sitter nära boxen och är
lättillgängligt.
Anslut boxen till elnätet i enlighet med de instruktioner som finns på enheten (spänning, ström,
frekvens av elnät).
Informationen är placerad under boxen eller på bakpanelen.
Du måste ansluta strömadaptern till boxen innan du ansluter den till eluttaget. Se till att nätsladden är
korrekt ansluten till eluttaget och till boxen. Annars finns det risk för brand och du riskerar att få en
elektrisk stöt när du rör boxen.
Du måste använda boxen i en miljö som uppfyller följande krav:
- temperatur mellan 0°C [32°F] och +40°C [104°F].
- omgivande luftfuktighet på mellan 20 % och 90 %.
- höjd under 2000 m/ 6562 ft.
För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) ska du inte utsätta boxen för fukt. Placera inga
föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på apparaten. Inga vätskor får spillas på boxen. Om
vätska spills på boxen måste du genast dra ur strömkabeln och sedan rådfråga återförsäljaren.
Se till att ingen vätska eller metallföremål tränger in i boxen genom ventilationsöppningarna.
Undvik att ansluta boxen efter att den har utsatts för stora temperaturförändringar.
4
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 5 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
• Boxen måste kopplas från elnätet (vid eluttaget eller bakpanelen) innan du gör ändringar på
anslutningarna mellan TV, video eller antenn.
• Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och
samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas
mellan utrustningen och kabel-TV nätet.
• Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen i händelse av oväder. Även om boxen och TV:n är
frånkopplade från eluttaget kan de skadas av blixtnedslag.
• Om du hör ovanliga ljud från eluttaget eller från nätsladden eller adapter, koppla omedelbart
nätsladden från eluttaget i enlighet med alla försiktighetsåtgärder, du riskerar att få en elektrisk stöt,
och kontakta din återförsäljare.
• Anslut aldrig boxen till ett eluttag som är löst, visar tecken på förslitning eller är skadat, du riskerar att
få en elektrisk stöt.
• Rör aldrig nätsladden med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt.
• När du ansluter eller kopplar bort nätkabeln ska du alltid ta tag i kontakten utan att dra i sladden. En
skadad sladd utgör en potentiell risk för brand eller elektriska stötar. Dra aldrig i sladden när du drar
ur den ifrån strömuttaget.
• Placera aldrig föremål på nätsladden, och dra aldrig på den eller böj den. Detta kan innebära en risk
för brand eller elektriska stötar. Kontrollera att boxen aldrig ligger på nätsladden eller andra kablar.
• Placera aldrig föremål på nätadaptern, trampa aldrig på den eller rulla ihop den med en rullande
enhet. Du riskerar att skada nätadaptern och skapar risk för brand eller elektriska stötar.
• Se till att boxen placeras på ett plant och stabilt underlag, placera den felaktigt kan leda till att
nätsladden kopplas från. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar.
• Anslut alltid nätsladden till boxen och sedan anslut strömsladden till nätadaptern och slutligen anslut
strömsladden till eluttaget. Genom att inte observera den angivna ordningen, riskerar du att få en
elstöt.
• Se till att nätsladden är korrekt ansluten till nätadaptern, och att den är ordentligt isatt i sitt spår. Det
är viktigt att du trycker in kontakten i sitt spår. Det finns risk för brand eller elektriska stötar i händelse
av felaktig anslutning.
• Håll alltid nätsladden och strömförsörjningsenheten oåtkomligt för barn eller husdjur.
• Endast behörig personal som godkänts av tillverkaren
säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs upphör garantin att gälla.
får
reparera
boxen.
Om
• Ha en specialiserad installatör för att utföra alla anslutningar om du vill använda kablar som inte
medföljer boxen.
Batterier
Små barn kan lätt svälja batterier eller sätta dem i halsen. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen.
Håll alltid batterier ifrån varma källor som solstrålar, brand eller liknande källor.
För att undvika att fjärrkontrollen skadas ska du endast använda identiska batterier eller batterier av
motsvarande typ. Batterierna som levererades med enheten är inte uppladdningsbara.
Störningar
Placera inte boxen nära apparater som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar (till exempel
högtalare). Detta kan påverka boxens funktion och förvränga bild eller ljud.
5
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 6 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Hårddisk
Enheten innehåller en hårddiskenhet.
Rengöring av boxen
Boxens yttre hölje kan rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada boxens ytskikt.
6
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 7 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
2. Miljö
Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagemcom. Vår önskan är att ta fram system som
tar hänsyn till miljön och har därför integrerat miljöaspekter i produktens hela livscykel, från tillverkning till
avskaffande.
Betydelse av symboler på produkt eller förpackning
Den överkorsade soptunnan på produkten eller dess tillbehör innebär att den inte ska slängas med
vanliga hushållssopor utan behöver lämnas till återvinning.
Det europeiska regelverket kräver att förpackningar återvinns. De får inte kastas med osorterade
sopor. Lokala stationer finns tillgängliga för att sortera dessa sopor för återvinning.
Pilsymbolen innebär att produkten kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt
hushållsavfall.
Symbolen med tre tunna pilar som finns på plastdelarna innebär att dessa kan återvinnas och inte
heller ska slängas med vanligt hushållsavfall.
Återvinning och avfallshantering
Se till att respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Det underlättar återvinningen.
Om produkten innehåller batterier måste dessa slängas i särskilda batteriholkar.
Enligt europeiska bestämmelser ska all elektrisk och elektronisk utrustning (
) lämnas in för återvinning:
• På lokala insamlingsställen (återvinningsstationer, återvinningscentraler etc.),
• Vid försäljningsställen där du köper liknande utrustning.
På detta sätt kan du bidra till återanvändning och förbättring av elektriskt och elektroniskt avfall, som
annars kan påverka omgivningen och människors hälsa.
Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE)
För en hållbar utveckling rekommenderas starkt att alla hjälper till att minska avfallet genom att
återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi.
För att uppfylla detta krav som gäller för elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/8-2005
kommer din box att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av återförsäljaren begränsat till den mängd
och typ av utrustning som de har sålt. Dessa apparater som är potentiellt farliga för människors hälsa och
för miljön kommer att återvinnas.
7
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 8 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS)
Boxen och dess batterier uppfyller ROHS-direktivet och innehåller inga farliga material så som bly,
kvicksilver eller kadmium. Detta minskar riskerna för miljön samt eventuella hälsorisker för personalen på
återvinningsstationerna. Fjärrkontrollens batterier är lätta att ta ur.
Anmärkning: När fjärrkontrollens batterier är uttjänta ska de läggas i särskilda insamlingsholkar och inte
slängas med vanligt hushållsavfall.
Boxens strömförbrukning
För att minska boxens strömförbrukning bör du försätta den i standby-läge när den inte används. Om du
inte ska använda den under en längre tid bör du stänga av den helt eller dra ur kontakten.
Boxen är som standard inställd till att automatiskt gå över till standby-läge efter en viss stunds inaktivitet.
Denna inställning går att ändra.
8
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 9 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
3. Produktöversikt
Med din HD-digitalbox
(Abonnemangsberoende).
kan
du
se
alla
kanaler
som
finns
tillgängliga
i
Förpackningens innehåll
Din nya utrustning innehåller:
1
P-
2
3
5
6
P+
4
Nummer
Beskrivning
1
1 HD-digitalbox
2
1 nätanslutning (adapter och nätsladd)
3
1 fjärrkontroll med 2 batterier (AAA)
4
1 HDMI-kabel för anslutning till en HD-TV
5
2 bruksanvisningar
6
1 Ethernet-kabel
9
ditt
område
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 10 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Boxens frontpanel
P-
P+
Chip up
1
Nummer
2
3
4
Beskrivning
5
Nummer
1
Kortläsare
5
2
USB port (för uppgradering av mjukvara)
6
3
Statusindikator
4
Digital display
6
7
Beskrivning
P• Byta kanal (ner)
Standby-knapp
• Gå i/ur standby-läge (tryck och släpp)
• Starta om boxen (håll intryckt under
fem sekunder).
7
• Visar aktuell tid när boxen är i
standby.
• Visar aktuellt programnummer när
boxen är på.
• Visar hårddiskaktivitet (pågående
inspelning, programuppspelning…).
P+
• Byta kanal (upp)
Indikator för drift- och standby-läge
Statusindikatorn (3) och displayen (4) ger dig information om din mottagare nuvarande tillstånd:
Läge
Statusindikator
Digital display
Drift
Släckt
Visar information (dvs. Kanalnummer,
uppspelning, inspelning, etc. ..)
Drift - Vid mottagning av
information från
fjärrkontrollen
Blinkar kort grönt
Visar information (dvs. Kanalnummer,
uppspelning, inspelning, etc. ..)
Standby – Quick Wake Upläge
Släckt
Aktuellt datum och tid
Standby – Eco-läge
Lyser fast rött, låg intensitet
Släckt
Notera: När du trycker på STAND BY, hamnar mottagaren först i "Standby – Quick Wake Up-läge" i 6 minuter:
Under denna tid kan den väckas inom några sekunder, på bekostnad av extra energiåtgång.
Efter 6 minuter hamnar mottagaren automatiskt i "Standby - Eco-läge": Den använder då minimalt med
ström (mindre än 1W), men tar längre tid att starta upp.
10
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 11 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
Boxens bakpanel
L
ETHERNET
OUT
IN
R
HiFi
USB
8
DIG.
AUDIO
TV/AUX
9 10 11 12 13
Nummer
ANTENNA
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
14
Beskrivning
15
Nummer
16
Beskrivning
8
Nätanslutningsuttag
13
Digital ljudkontakt (S/PDIF)
9
Ethernet port
14
SCART-kontakt (till TV eller video-/DVDspelare)
10
USB port
15
Antenningång
11
HDMI digital video-/ljudkontakt
16
Antennutgång
12
Analoga ljudkontakter (till hi-fi-apparat)
11
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 12 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Fjärrkontroll
Knapp(ar)
1
14
2
15
3
16
Stand by på/av
2
Playbutiken
3
Filmbutiken
4
Knappsats
5
Sortera
6
4
7
5
17
6
18
7
19
8
9
20
10
11
21
12
13
22
Beskrivning
1
8
9
Meny – öppnar/stänger
huvudmenyn
TV-Guide
Navigationshjul
och OK-knapp
Back – gå tillbaka till föregående
kanal eller meny
10
Kanalbyte upp/ned
11
Spela in
12
Text-TV på/av
13
Options
14
Ljud på/av
15
Mitt Bibliotek
16
Inställningar
17
Sök
18
TV – åter till TV-bilden
19
Info/Miniguide
20
Volym upp/ned
21
22
Uppspelningskontroller – play,
paus, stopp, spolning, skip
Kontextuella färgknappar
Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt.
Batterier
För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de
ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara.
12
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 13 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
4. Anslutningar
Innan du installerar boxen:
• Kontrollera att alla delar har levererats (se Förpackningens innehåll, sida 9).
• Se till att apparater som ska anslutas till varandra (boxen, TV …) är frånkopplade innan du gör några
anslutningar.
• Säkerställ att marksänd digital-TV finns i ditt mottagningsområde.
Anslutning till markantenn
För att få bästa möjliga mottagning kan du behöva justera antennen. Alternativt kan du ansluta en
inomhusantenn till systemet. Kontakta en specialiserad återförsäljare för mer information.
Standardutomhusantenn
Det är bäst att använda en takantenn avsedd att motta VHF-kanaler (6 till 11) och UHF-kanaler (21 till 69).
Men:
• Om huset är utrustat med en gammal antennmodell kan digitala kanaler vara svåra eller till och med
omöjliga att ta emot. Problemet kan endast lösas genom att byta antenn.
• Om huset är utrustat med en centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer
mottagningen troligtvis inte att fungera korrekt. I sådant fall måste du kontakta hyresvärden.
• Vissa antenner är riktade mot en analog TV-sändare och måste justeras mot en digital-TV-sändare.
Om du upplever mottagningsproblem kan du också försöka placera antennen på olika höjder.
Inomhusantenn
Under bästa möjliga mottagningsförhållanden är den här typen av antenn tillräcklig. Här följer dock några
praktiska tips:
• Använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69.
• Montera antennen nära fönstret och rikta den mot digital-TV-sändaren.
• Använd om möjligt en antenn med förstärkare.
13
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 14 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Anslutning till antennen
1. Sätt i antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN -uttaget på boxen.
2. Du kan ansluta RF-utgången på boxen till antenningången på TV:n eller DVD-spelaren (kabel medföljer
ej).
Anslutning till TV:n
Anslutning till en HD-TV med HDMI
1. För att kunna uppleva HD-bildkvalitet måste du ansluta HDMI-uttaget på boxen till HDMI-uttaget på din
platt-TV (kabel medföljer).
2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem ...) tittar du på efterföljande sidor.
3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen.
4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget.
14
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 15 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
Anslutning till en TV med standardupplösning (SD)
1. Du måste ansluta TV:n till boxen med hjälp av en SCART-kontakt (kabel medföljer ej).
2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem ...) tittar du i efterföljande avsnitt.
3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen.
4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget.
Anslutning till DVD-spelare
Se bilden nedan för anslutning av boxen till en DVD-spelare.
EXT
TV
Anmärkning
Om din DVD-spelare har flera SCART-kontakter väljer du TV- eller EXT1uttaget.
15
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 16 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
Anslutning till ett hemmabiosystem
Vissa program sänds med flerkanaligt digitalljud av hög kvalitet. Om du ansluter boxen till ett
hemmabiosystem kan du uppleva surround-ljud som på en biograf när du tittar på dessa program.
Detta gör du enkelt genom att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på boxen med en koaxialkabel till
koaxiala ingången för digitalt ljud på hemmabiosystemets förstärkare.
Dolby® Digital Plus är en av Dolby Laboratories senaste uppfinningar inom högkvalitativt digitalt ljud.
Produkten är kompatibel med Dolby Digital-system och uppfyller de mest krävande tittares krav. Den är
skalbar gentemot det mångfaldiga utbudet innehåll, som till exempel HD-TV-sändningar.
Anmärkning
Mer information finns på följande webbplats:
http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html
Anslutning till en hi-fi-enhet
För att få ut så mycket som möjligt av det digitala kvalitetsljudet och lyssna på radio med TV:n avstängd
ansluter du bara höger och vänster ljudutgång på boxen till aux-ingången på ditt hi-fi-system (kabel
medföljer ej).
16
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 17 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
Ansluta till ditt Ethernet-nätverk
För att dra nytta av boxen interaktiva tjänster fullt ut, måste du ansluta boxen till Internet via bredbandsroutern.
Obs!
För att komma till VOD store, måste du ha tecknat ett abonnemang med Boxer
och ha ett giltigt smartkort med VOD-rättigheter.
1. Anslut den ena änden av en RJ45 Ethernet-kabel till boxens Ethernet-port.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en ledig Ethernet-port på bredbandsroutern.
1
2
Power
17
Reset
DSL
PSTN
PHONE2
PHONE1
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 18 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
5. Felsökning
Använda Boxen
Symptom
Åtgärd
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Peka fjärrkontrollen mot boxen.
• Kontrollera om batterierna fungerar och att de har satts i
korrekt.
Boxen visar ingen information
(ingen tid, inget kanalnummer,
etc.).
• Slå på boxen genom att trycka på På/Av-knappen.
• Kontrollera samtliga anslutningar.
Boxen visar - -: - - i standby-läge. • Låt boxen gå ur standby-läget genom att trycka på
• Kontrollera att antennsignalen detekteras korrekt.
.
Boxen visar en svart skärm eller
ett felmeddelande.
• Kontrollera att antennsignalen detekteras korrekt.
• Gör en sökning efter program.
Bilden är frusen / suddig.
• Kontrollera samtliga anslutningar, kontrollera antennen och
sök efter program igen.
Boxen kan inte hitta några
kanaler.
• Kontrollera antennens mottagning.
• Gör en sökning efter program.
• Kontakta
antenninstallatören/-återförsäljaren
information om antenninstallationen.
Tv:n växlar inte över till boxen
när den går ur standby-läget.
• Kontrollera att tv:n har anslutits korrekt till boxen.
• Välj rätt insignal på tv:n.
Svart och vit video på TV/AUXutgången (under DVDinspelning).
• Kontrollera att signaltypen som valts för TV/AUX SCARTutgången är kompatibel med din box.
För alla andra problem.
• Återställ fabriksinställningarna.
Det går inte att komma in på
VOD store
• Kontrollera att ethernetkabeln är ordentligt ansluten till boxen
och ditt nätverksuttag.
• Kontrollera att smartkortet har satts i korrekt och att det har
godkänts.
18
för
mer
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 19 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
Uppdatera programvaran
Boxen laddar automatiskt ner ny programvara och nya tjänster när de görs tillgängliga.
Det går också att uppdatera boxen med en USB-nyckel.
Om ett problem skulle uppstå vid nerladdningen, visar boxen en felkod på frontpanelen.
Felkod
Err 00
Betydelse/Åtgärd
Programvaran som finns i boxen är identisk med den tillgängliga
programvaran.
Boxen behöver därför inte uppdateras.
Err 02
Err 09
Err 10
• Kvaliteten på signalen gör det omöjligt att erhålla programvaran.
Tryck på OK för att fortsätta processen.
• Kontrollera signalens styrka och kvalitet.
Err 11
19
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 20 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
6. Kundsupport
Vi på Sagemcom anser att en kvalitetsprodukt ska åtföljas av bästa möjliga kundservice.
I utformningen av den här produkten har vi gjort vårt yttersta för att säkerhetsställa bästa möjliga kvalitet
och vi är övertygade om att du kommer att bli mycket nöjd med ditt köp.
Om det mot förmodan skulle uppstå problem med produkten och du behöver råd eller support kan du vara
säker på att vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig.
Om du skulle ha något problem, tveka inte att kontakta kundservice:
08 50 11 18 05
support.service@sagemcom.com
20
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 21 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
7. Garantivillkor
OBSERVERA
För att utnyttja garantin ska du kontakta din återförsäljare
eller Sagemcom helpdesk på 08 50 11 18 05.
Bevis på köp krävs. Om ett fel uppstår
ger återförsäljaren eller Sagemcoms supportavdelning råd om vad som ska göras.
1) Sagemcom Broadband SAS åtar sig att utan kostnad för arbete och reservdelar reparera skador i
utrustningen under en period av tjugofyra (24) månader från det ursprungliga leveransdatumet, förutsatt
att skadorna beror på tillverkningsfel.
Under denna garantiperiod på tjugofyra månader repareras den skadade utrustningen utan kostnad.
Kunden måste dock på egen bekostnad återlämna den skadade utrustningen och alla tillbehör i sin
originalförpackning till den adress som tillhandahålls av Sagemcom Broadband SAS kundtjänst, vars
telefonnummer står på följesedeln. Om inte kunden har upprättat ett underhållskontrakt med Sagemcom
Broadband SAS där det uttryckligen står att utrustningen ska repareras hos kunden sker inga
reparationer hos kunden.
Följande gäller för köp av utrustning till kundens företag eller verksamhet.
Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta dokument och i den utsträckning som lagen tillåter,
lämnar Sagemcom Broadband SAS inga utfästelser eller garantier, utryckta eller underförstådda,
lagstadgade eller andra, och i den utsträckningen utesluts härmed alla villkor som anges i lag.
Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.
2) Undantag från garantin
Sagemcom Broadband SAS har inga garantiskyldigheter vid:
• skador, driftsstörningar eller funktionsfel som beror på:
- att installationsprocessen eller bruksanvisningen inte har följts ordentligt,
- en extern skada på utrustningen (inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, brand, stöt eller
vattenskada),
- ändringar som gjorts utan skriftligt godkännande från Sagemcom Broadband SAS,
- brist eller försummelse att underhålla utrustningen eller olämpligt underhåll,
- olämpliga driftsförhållanden, särskilt när det gäller temperatur och luftfuktighet,
- reparation eller underhåll av utrustningen av personer som inte är godkända av Sagemcom
Broadband SAS,
• avlägsnande och/eller förstörelse av etiketten som sitter på fixeringsskruven på den nedre plastluckan,
• slitage från normal daglig användning av utrustningen och dess tillbehör,
• skada som beror på att utrustningen inte packats ordentligt eller dåligt när den returneras till
Sagemcom Broadband SAS,
• tillhandahållande av nya programvaruversioner,
• arbete på utrustning eller program som ändrats eller lagts till utan skriftligt medgivande från
Sagemcom Broadband SAS,
21
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 22 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
• fel och brister som inte beror på utrustningen eller på programvara som installerats i användarens
arbetsstationer i syfte att använda utrustningen,
• kommunikationsproblem som relateras till en olämplig miljö, inklusive:
- problem som relateras till åtkomst och/eller anslutning till Internet, till exempel avbrott av accessnät
eller fel på linjen som används av abonnenten eller hans/hennes korrespondent,
- sändningsfel (till exempel dålig geografisk täckning av radiosändare, störningar eller dålig
linjekvalitet),
- fel i det lokala nätverket (kablar, servrar, arbetsstationer) eller fel i sändningsnätet,
• eventuella kostnader för underhållsservice (enligt definitionen i användarhandboken som medföljer
utrustningen), samt vid felaktigheter som beror på att underhållsservice inte har utförts.
22
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 23 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SWE
8. Specifikationer
DUBBEL DVB-T/T2 FRONT-END
VIDEOAVKODNING
RF-INGÅNG
2 RF-kanalväljare (med inbyggd splitter)
Infrekvensområde:
VHF174-222 (7 eller 8 MHz bandbredd)
UHF470-862 (8 MHz bandbredd)
Insignalnivå: -90 till -20 dBm
Inimpedans: 75 Ohm obalanserad
Inställningssteg 166,66 Hz
MPEG2
Standard MPEG-2 MP@HL för 50 Hz
Ingångshastighet (max): 15 Mb/s
DVB-T DEMODULATOR
Överföringsläge: FFT 2k & 8k, stöd för MFN och SFNnätverk
Modulation: QPSK, 16-QAM & 64-QAM
Skyddsintervall: 1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Läge: Icke-hierarkiskt
Kodhastighet: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8
Yttre avkodare: Reed Salomon (204, 188, 8)
DVB-T2 DEMODULATOR
Överföringsläge: FFT 1K, 2k, 4K, 8k, 8K EXT,16K,
16K EXT, 32K & 32K EXT
Stöd för MFN och SFN-nätverk
Modulation: QPSK, 16-QAM, 64-QAM & 256-QAM
Skyddsintervall: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32 & 1/
128
Enkla och multipla PLP
LDPC-kodhastighet: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 & 5/6
Yttre avkodare: BCH
DATAPORT
USB
Värd-USB 2.0 höghastighet (480 Mb/s)
PROCESSOR OCH MINNEN
Processor: STi7105 - 800MIPS
RAM-minne 256 Mbyte
Flashminne 64 Mbyte
EEPROM emulerat till Flash
2.5’’ HÅRDDISKENHET
Kapacitet: beror på produkt variant - RTI95-xxx ON
DEMAND där xxx motsvarar hårddisk kapacitet. Till
exempel RTI95-500 kommer med en 500 GB hårddisk
Gränssnitt S-ATA
Ljudnivå vid drift (norm.): <30dBA
MPEG-4 Part 10 / H.264
MPEG-4 AVC HP@L4 (HD) för 50 Hz
Ingångshastighet (max): 20 Mb/s för HP@L4
MPEG-4 AVC HP@L3 (HD) för 50 Hz
Ingångshastighet (max): 10 Mb/s för HP@L3
CABAC- och CAVLC-avkodning
Stöder alla intra-/interprediceringslägen och blockstorlekar
I-, P- och B-bildtyper
FRExt (8x8 Transforms, 8x8 Spatial Prediction Mode,
Dynamic Quantization Matrix)
LJUDAVKODNING
Stereo 2.0
MPEG-1-lager I & II (Musicam)
MPEG-2-lager II
AAC
Läge: Mono, stereo, joint stereo
Samplingsfrekvenser 32, 44.1 eller 48 KHz
Multikanal 5.1
DOLBY Digital
Läge: genomströmning och nedmixning
DOLBY Digital+
Läge: genomströmning, transcoding Dolby Digital och
nedmixning
Dolby Digital bypassed, transcoded från HEAAC
UPPLÖSNINGSFORMAT UTSIGNALER
För HD-sändning
1280x720 @ 50 Hz (progressiv)
1920x1080 @ 25 Hz (sammanflätat)
Oskalat (originalformat) eller skalat
576i och 720p genom inställningsmenyn
Zoomfunktion på HDMI: 4/3, 14/9- zoom, 16/9-zoom och
helskärm
För SD-sändning
720x576 @ 50 Hz sammanflätat
Oskalat (originalformat) eller skalat
720p och 1080i genom inställningsmenyn
Zoomfunktion på HDMI: 4/3, 14/9- zoom, 16/9-zoom och
helskärm
Formatfunktion på TV-SCART
4/3 och 16/9 med konvertering Pan& Scan, Letter box
23
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 24 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
SWE
SD IN/UT
SCART (TV-konfiguration)
RGB ut, PAL in/ut, volymkontroll Audio R/L, Fast blanking
ut, Slow blanking ut
SCART (inspelningskonfiguration)
RGB in, PAL ut , S-video ut, fast volym Audio R/L, Slow
blanking in
FRONTPANEL
VFD display 12 digits
IR-sensor: 38 KHz
1 tvåfärgs-LED
3 knappar: På/Av, P+, P1 USB 2.0 (Typ A värd)
BAKPANEL
1 RF-ingång (IEC169-24-F)
1 RF-utgång (IEC169-24-M)
HDMI 1.3 och HDCP 1.1
1 TV-SCART (IEC60807-9)
VIDEO: YCrCb
2 RCA (Stereo L/R)
AUDIO
1 RCA (S/PDIF)
- 2-kanalers PCM vid MPEG1-lager II
1 HDMI med HDCP
- Dolby Digital eller PCM vid Dolby Digital bitström (*)
1 USB
- Dolby Digital Plus, Dolby Digital eller PCM vid Dolby Digital 1 Ethernet
Plus bitström (*)
STRÖMFÖRSÖRJNING
- Dolby Digital eller PCM vid HEAAC bitström(*)
HDMI UT
(*) beroende på E(EDID)-information
LJUDUTGÅNG
Spänning 220-240 V ~50 Hz
Extern AC/DC-adapter
Energiförbrukning (IEC 62087 Ed2): 25 W
Standbyförbrukning: < 2 W
HiFi-ljudutgång
Justerbar ljudnivå
FYSISKA SPECIFIKATIONER
- Mono/stereo vid MPEG1-lager II,
- Tvåkanalers nedmixat vid Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Boxen:
HEAAC ljudström
- Mått (lxdxh): 260 x 160 x 48 mm
Koaxial S/PDIF
- Vikt: ~0,8 kg
Stereoljudkonfiguration:
- Drifttemperatur: 0° C till +40° C
Fast ljudnivå -20 dB LKFS
- Förvaringstemperatur: -25° C till +65° C
- 2-kanalers PCM vid MPEG1-lager II-ström
TILLBEHÖR
- Tvåkanalers PCM nedmixat vid Dolby Digital/Dolby Digital
1 strömkabel
Plus/HEAAC-strömmar
1 fjärrkontroll (räckvidd: 10,5 m)
Multikanal ljudkonfiguration:
2 AAA-R03-batterier
Fast ljudnivå -31 dB LKFS
1 HDMI-kabel
- 2-kanalers PCM vid MPEG1-lager II-ström
1 Ethernet-kabel
- Ursprungligt mottagen bitström vid Dolby Digital
2 bruksanvisningar
- Transcoded Dolby Digital vid Dolby Digital Plus
- Dolby Digital vid HEAAC
24
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 1 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
Installationsvejledning
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 2 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Til lykke!
Denne HD-modtager er et innovativt produkt fra den seneste generation af tv-modtagere og optagere fra
Sagemcom dedikeret til det jordbaseret sendenet.
Når du har tilsluttet modtageren og udført installationen, vil du være i stand til at se alle kanaler, også HDkanaler, som er tilgængelig i dit område. Takket være dens indbyggede ’luftbårne’ opgraderingsfunktion,
kan du opdatere din optager, hvis der kommer nye funktioner eller tjenester.
Optagermodellen er udstyret med en lydløs harddisk, der gør det let at optage programmer inklusiv den
i HD.
Sagemcoms digitalboxer følger en kontinuerlig udviklingsstrategi. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre
og forbedre produktet, der beskrives i denne brugervejledning, uden yderligere varsel.
CE-mærkning :
CE-mærkningen garanterer, at produktet overholder de nødvendige krav i Europa Parlamentet og Rådets
direktiv 1999/5/EC angående radio- og telekommunikationsudstyr og direktiverne 2006/95/EC angående
sikkerhed, 2004/108/EC angående elektromagnetisk kompatibilitet og ErP 2009/125/EC angående krav
til økodesign, for at minimere elektromagnetisk interferens, sikre brugernes sikkerhed og udstyr, og
beskytte brugernes sundhed, og minimere produkternes påvirkning af miljøet.
Bekræftelse af CE-overensstemmelsen kan ses i supportafsnittet på Sagemcom webstedet
www.sagemcom.com, eller den kan fås fra følgende adresse:
Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department
250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Alle rettigheder forbeholdes
Sagemcom er et registreret handelsmærke.
Denne "HD TV" tv-optager overholder minimumskravene for "HD TV". "HD TV"-logoet er et
handelsmærke, der tilhører DIGITALEUROPE. HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia
Interface er handelsmærker eller registrerede handelsmærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er handelsmærker tilhørende
Dolby Laboratories.
Har du eller din lokale forhandler tjekket dit postnummer for modtagelse?
Telefonnummeret til din lokale forhandler er på din kvittering.
Bemærk venligst: For at kunne modtage digitalt signal af god kvalitet kan det være, at du skal
opgradere din antenne.
2
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 3 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
Indhold
1. Sikkerhedsforskrifter ..................................................................................... 4
Hvor skal du placere din optager? ...............................................................................................
Advarsler og sikkerhedsforskrifter................................................................................................
Batterier........................................................................................................................................
Forstyrrelser .................................................................................................................................
Harddisk .......................................................................................................................................
Rengøring af optageren ...............................................................................................................
4
4
5
5
6
6
2. Miljø ................................................................................................................. 7
Forklaring af de mærker, der findes på produktet og emballagen ...............................................
Genbrug og bortskaffelse af produktet.........................................................................................
Europæisk direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)...........................
Direktiv til begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektronisk udstyr (ROHS).......
Optagerens strømforbrug.............................................................................................................
7
7
7
8
8
3. Produktoversigt.............................................................................................. 9
Pakkens indhold........................................................................................................................... 9
Digitalboxens frontpanel............................................................................................................. 10
Indikation for Drift- & Standby-Mode .......................................................................................... 10
Digitalboxens bagpanel.............................................................................................................. 11
Fjernbetjening ............................................................................................................................ 12
Batterier ............................................................................................................................................... 12
4. Tilslutninger.................................................................................................. 13
Tilslutning til jordbaseret antenne .............................................................................................. 13
Standard udendørs antenne ................................................................................................................ 13
Indendørs antenne............................................................................................................................... 13
Tilslutning til antennen ......................................................................................................................... 14
Tilslutning til tv-apparatet ........................................................................................................... 14
Tilslutning til et High-Definition tv-apparat ved brug af en HDMI-ledning ............................................ 14
Tilslutning til et tv-apparat med standard Definition............................................................................. 15
Tilslutning til en DVD-optager ....................................................................................................
Tilslutning til en hjemmebio........................................................................................................
Tilslutning til et hi-fi-apparat .......................................................................................................
Tilslutning til et bredbåndsnetværk ............................................................................................
15
16
16
17
5. Fejlsøgning ................................................................................................... 18
Brug af optageren ...................................................................................................................... 18
Opdatering af softwaren............................................................................................................. 19
6. Kundesupport............................................................................................... 20
7. Garanti........................................................................................................... 21
8. Specifikationer ............................................................................................. 23
3
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 4 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
1. Sikkerhedsforskrifter
Brug af optageren er underlagt sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugerne og deres
omgivelser.
Hvor skal du placere din optager?
For at sikre at din optager fungerer korrekt, skal du:
• placere den indendørs i ly for torden, regn og direkte sollys,
• placere den på et sted, som er tørt og har god luftudskiftning,
• holde den væk fra varmekilder, som varmeelement, stearinlys,
lamper osv.
• beskytte den mod fugt, placere den på et stabilt underlag, hvor den
ikke kan falde ned, og hvor den er uden for børns rækkevidde,
• Undgå kraftige stød. Vælg en stabil, horisontal flade hvor
optageren ikke bliver udsat for intensive vibrationer.
• undgå at placere noget oven på optageren (som kunne begrænse
luftudskiftningen): ventilationsåbningen på ydersiden beskytter
optageren mod overophedning. Hvis du stiller optageren i et skab,
skal der være mindst 10 cm på hver side og 20 foran og bagved
optageren.
• tilslutte den direkte til stikkontakten med de medfølgende kabler, kontakten skal være i nærheden af
optageren og let at komme til. Vi anbefaler ikke, at du anvender en forlængerledning med flere stik.
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
ÅBN ALDRIG OPTAGEREN ELLER STRØMADAPTEREN! DU RISKERER AT FÅ ELEKTRISK STØD.
•
•
•
•
•
•
•Anvend kun den strømadapter, der blev leveret sammen med optageren, til
tilslutning til en stikkontakt. Det kan være farligt at gøre det på anden måde.
•Som en sikkerhedsforanstaltning kan strømadapteren ved fare fungere som en
nødstrømafbryder for 230V strømmen. Derfor er det vigtigt, at du tilslutter optageren til en
stikkontakt, der er i nærheden, og som er let tilgængelig.
Tilslut optageren til elnettet efter de instruktioner som findes på optageren (spænding, strøm,
frekvens af elnet).
Informationen är placerad under optageren eller på bakpanelen.
Du skal tilslutte strømadapteren til optageren, inden du tilslutter strømadapteren til stikkontakten.
Sørg for at netledningen er korrekt tilsluttet til elnettet samt i optageren. Ellers er der mulighed for
brand eller man risikerer at få stød.
Optageren skal anvendes i et miljø som opfylder følgende krav:
- temperatur mellem 0°C [32°F] og 40°C [104°F].
- omgivende luftfugtighed mellem 20 % og 90 %.
- højde under 2000 m/ 6562 ft.
For at undgå kortslutning (fare for brand eller stød) skal du ikke udsætte modtageren for fugt. Undgå
at stille genstande, der indeholder væske (f.eks. en vase), på apparatet. Undgå at sprøjte vand på
optageren. Hvis du spilder vand i optageren, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og
kontakte leverandøren.
Sørg for, at ingen væske eller småting falder ned i modtageren gennem ventilationshullet.
4
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 5 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
• Undgå at tilslutte optageren, straks efter at den har været udsat for store temperaturskift.
• Optageren skal frakobles strømtilførslen (ved stikkontakten eller ved bagpanelet), inden du foretager
ændringer på tv, video eller antenne.
• Vi anbefaler, at du tager antennen ud, hvis det bliver uvejr. Selv om modtageren og tv'et er taget ud af
stikkontakten, kan et lynnedslag stadig beskadige dem.
• Hvis du hører usædvanlige lyde fra el kontakten eller fra strømledningen eller adaptoren, tag med det
samme netledningen ud fra el kontakten med alle forholdregler. Du risikerer at få elektrisk stød.
Kontakt derefter din forhandler.
• Tilslut adrig optageren til et stikkontakt som er løs eller ser defekt ud. Du risikerer at få elektrisk stød.
• Rør aldrig netledningen med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød.
• Ved tilslutning eller udtag af netledningen, tag alltid fat på stikket uden at hive i netledningen. En
beskadiget netledning øger risikoen for brand eller elektrisk stød. Træk aldrig i netledningen når du
trækker ud fra el kontakten.
• Placer aldrig objekter på netledningen, og træk eller bøj den heller ikke. Dette kan medføre brand
eller elektrisk stød. Kontroller at enheden ikke ligger på netledningen eller andre kabler.
• Placer aldrig andre objekter på netadapteren, træd aldrig eller rul over den med en rullende enhed.
Du risikerer at skade netadapteren og forøger risikoen for brand eller elektrisk stød.
• Sørg for at optageren placeres på en flad tog stabil flade. Hvis optageren ikke placeres rigitgt kan det
medføre at netledningen går løs og forøger risiko for brand eller elektrisk stød.
• Tilslut altid netledningen til optageren først. Derefter tilsluttes netlednigen til strømadapteren og til
sidst tilsluttes netledningen til el kontakten. Ved ikke at følge dette forøges risikoen for elektrisk stød.
• Sørg for at netledningen er korrekt indsat i strømadaptoren, og den er sat ordenligt fast. Der er risiko
for brand eller elektrisk stød ved forkert tilslutning.
• Hold altid netledning og strømadapter væk fra børn og husdyr.
• Kun fagfolk godkendt af producenten må reparere optageren. Hvis ikke sikkerhedsreglerne bliver
fulgt, kan garantien ophøre.
• Få en autoriseret elektriker til at udføre installationen hvis du vil anvende kabler som ikke medfølger
optageren.
Batterier
Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med fjernbetjeningen.
Hold alltid batterier væk fra varme kilder som solstråler, brand og lignende.
For at undgå skader på fjernbetjeningen skal der kun anvendes lignende batterier af tilsvarende type. De
batterier, der følger med enheden, kan ikke oplades.
Forstyrrelser
Anbring ikke modtageren i nærheden af udstyr, der kan forårsage elektromagnetisk forstyrrelse (f.eks.
højttalere). Dette kan påvirke modtagerens funktion og forvrænge billede og lyd.
5
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 6 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Harddisk
Apparatet indeholder en harddisk.
Rengøring af optageren
Optagerens ydre kasse kan rengøres med en blød, tør klud. Anvend ikke en skuresvamp, skurepulver
eller rengøringsmiddel, som f.eks. alkohol eller terpentin, eftersom de kan beskadige optagerens
udseende.
6
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 7 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
2. Miljø
Det er vigtigt for Sagemcom at passe på miljøet. Det er vores ønske at gøre brug af systemer, som er
miljøvenlige, og derfor har producenten besluttet at integrere miljøudvikling i livscyklussen for deres
produkter, fra fremstilling til bestilling, anvendelse og bortskaffelse.
Forklaring af de mærker, der findes på produktet og emballagen
Mærket med skraldespanden med kryds over, der findes på produktet eller tilbehøret, betyder, at
når produktet skal smides væk, må det ikke komme blandt almindeligt husholdningsaffald, men
skal i stedet sendes til genbrug.
Den europæiske lovgivning kræver, at emballageaffald genbruges. Det må ikke kasseres med ikkesorteret affald. Der er opstillet lokale beholdere til sortering og genbrug af dette affald.
Mærket med pilene rundt i en cirkel betyder, at pakken kan genbruges, og at den ikke må komme i
almindeligt husholdningsaffald.
Mærket med de tre pile, der findes på plastdelene, betyder, at de kan genbruges og ikke må
komme i almindeligt husholdningsaffald.
Genbrug og bortskaffelse af produktet
For at hjælpe med genbrug skal du respektere de regler, der gælder for denne type af affald.
Hvis produktet indeholder batterier, skal de indsamles på genbrugspladserne.
I henhold til de europæiske bestemmelser skal produkter, der tilhører gruppen for elektriske og
elektroniske produkter (
), indsamles til genbrug:
• På de lokalt tilgængelige steder (genbrugsstationer, genbrugscentraler, mm.),
• Hos forhandlerne, hvor du køber lignende udstyr.
Dette er dit bidrag til at genbruge og opgradere elektrisk og elektronisk affald, der kan påvirke miljøet og
sundheden.
Europæisk direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE)
I sammenhæng med miljøvenlig udvikling anbefales det at mindske affald ved at genbruge, genudvinde,
kompostere og udvinde energi.
For at opfylde dette krav, der gælder for elektriske og elektroniske apparater solgt efter 13/08/2005, tages
optageren retur uden omkostninger og genbruges af distributøren af det elektriske eller elektroniske
udstyr, begrænset til den mængde og de typer af udstyr, de har solgt. Udstyr, der indeholder stoffer, der er
potentielt farligt for menneskers sundhed og omgivelser, vil blive indvundet igen.
7
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 8 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Direktiv til begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i
elektronisk udstyr (ROHS)
Din optager og batterierne deri opfylder kravet i direktivet, der gælder for RoHS – farlige stoffer som bly,
kviksølv og kadmium anvendes ikke. Dette mindsker risikoen for miljøet og eventuelle risici for personalet
på genbrugsstationerne. Batterierne i fjernbetjeningen er nemme at udskifte.
Bemærk: Når batterierne i fjernbetjeningen er brugt op, skal de lægges i særlige beholdere på
genbrugspladserne og ikke i husholdningsaffaldet.
Optagerens strømforbrug
For at mindske strømforbruget i modtageren anbefaler vi, at du skifter til standby-tilstand, når du ikke
anvender den. Vi anbefaler, at du slukker for modtageren eller tager den ud af stikkontakten, hvis du ikke
skal anvende den i en længere periode.
Fra fabrikken er optageren indstillet til automatisk at skifte til standby-tilstand efter en længere periode
med inaktivitet. Du kan selv ændre denne indstilling.
8
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 9 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
3. Produktoversigt
Din HD-modtager giver dig mulighed for at se alle tilgængelige kanaler i dit område.
Pakkens indhold
Dit nye udstyr indeholder:
1
P-
2
3
5
6
P+
4
Element
Beskrivelse
1
1 High Definition digital tv-optager (DTR)
2
1 strømforsyningsenhed (strømadapter og strømledning)
3
1 fjernbetjening med 2 batterier (AAA)
4
1 HDMI-ledning for tilslutning til et High Definition tv-apparat.
5
2 brugermanualer
6
1 Ethernet ledning
9
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 10 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Digitalboxens frontpanel
P-
P+
Chip up
1
Element
2
3
4
Beskrivelse
5
Element
1
Kortlæser
5
2
USB-port (til softwareopgradering)
6
3
Statusindikator
4
Digitalt display
6
7
Beskrivelse
P• Skift kanal (ned)
Standby-knap
• Sætter optageren i standbytilstand/tager optageren ud af
standby-tilstand (tryk og slip)
• Genstarter optageren (tryk og hold
nede i 5 sek.)
7
• Viser klokken, når optageren er i
standby.
• Viser programnummer, når optageren
er tændt.
• Viser harddiskaktivitet (optagelse i
gang, programafspilning,…).
P+
• Skift kanal (op)
Indikation for Drift- & Standby-Mode
Statusindikatoren (3) og det digitale display (4) giver dig oplysninger om din modtager aktuelle tilstand:
Mode
Statusindikator
Digitalt display
Drift
Slukket
Viser oplysninger (dvs. kanalnumre,
afspilning, optagelse, osv. ..)
Drift - Når de modtager
kommandoen fra
fjernbetjeningen
Blinker grønt kort
Viser oplysninger (dvs. kanalnumre,
afspilning, optagelse, osv. ..)
Standby - Quick Wake Up
Mode
Slukket
Aktuel dato og tid
Standby - Eco Mode
Fast rødt, lav intensitet
Slukket
Note:
Når du trykker på knappen STAND BY, havne modtager første i 'Standby – Wake up Mode " i 6
minutter. I løbet af denne tid, starter den op med det samme, på bekostning af ekstra energiforbrug.
Efter 6 minutter, havne modtageren automatisk i "standby - Eco Mode": Det bruger minimal effekt
(mindre end 1 W), men tager længere tid at starte.
10
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 11 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
Digitalboxens bagpanel
L
ETHERNET
OUT
IN
R
HiFi
USB
8
TV/AUX
9 10 11 12 13
Element
8
DIG.
AUDIO
ANTENNA
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
14
Beskrivelse
15
Element
Stik til strømforsyningsenhed
13
16
Beskrivelse
Digitalt audio-stik (S/PDIF)
9
Ethernet-port
14
SCART-stik (til TV eller VCR/DVD)
10
USB-port
15
Antenneindgang
11
HDMI digital video audio-stik
16
Antenneudgang
12
Analoge audiostik (til hi-fi-enhed)
11
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 12 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Fjernbetjening
Knap(-per)
Beskrivelse
1
Standby til/fra
2
Playtjeneste
1
14
3
Boxer Bio
2
15
4
Tastatur
3
16
5
Sorter
Menu – åbner/lukker
6
4
hovedmenuen
7
5
17
6
18
7
19
8
9
20
10
11
21
12
13
22
Tv-guide
Navigationshjul
8
og OK-knap
Back – gå tilbage til forrige
9
kanal eller menu
10
Kanalskift op/ned
11
Optag
12
Tekst-tv til/fra
13
Funktioner
14
Lyd til/fra
15
Dit bibliotek
16
Indstillinger
17
Søg
18
Tv – tilbage til tv-billedet
19
Info/Miniguiden
20
Volumen op/ned
Afspilningskontrol – afspil, pause,
21
stop, spoling, spring over
22
Farveknapper med kontekst
Der er ingen knapper uden funktion på dette produkt.
Batterier
Fjernbetjeningen bruger to batterier (AAA). Tegningen i batterirummet angiver, hvordan de skal
installeres. De batterier, der følger med enheden, kan ikke oplades.
12
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 13 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
4. Tilslutninger
Inden du tilslutter din optager:
• Kontroller, at du har modtaget alle delene (se Pakkens indhold, side 9).
• Sørg for, at de apparater, der skal tilsluttes hinanden (optager, tv, video…), er frakoblet, inden du
foretager nogen tilslutninger.
• Kontroller, at der er adgang til jordbaseret digitalt tv (DTT) i dit område.
Tilslutning til jordbaseret antenne
Du får meget ofte den bedste modtagelse ved blot at justere din antenne. Du kan også tilslutte en
indendørs antenne til dit system. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte en specialiseret
forhandler.
Standard udendørs antenne
Det anbefales at bruge en udendørs tagantenne, der er beregnet til at modtage VHF-kanaler (6 til 11) og
UHF-kanaler (21-69). Bemærk dog:
• Hvis bygningen er udstyret med en gammel antennemodel, kan det være svært, ja endog umuligt at
modtage digitale kanaler. Problemet kan kun løses ved at udskifte antennen.
• Hvis bygningen er udstyret med en almindelig antenne, som indeholder selektive filtre beregnet til
analoge kanaler, vil modtagelsen højst sandsynligt heller ikke fungere korrekt. Hvis det er tilfældet,
bliver du nødt til at kontakte bygningsadministratoren.
• Nogle antenner, der vender mod en analog tv-sender, skal justeres, så de vender mod en digital tvsender. Hvis du støder på problemer, kan du også prøve at placere antennen i forskellige højder.
Indendørs antenne
Under gode modtagerforhold er denne antennetype tilstrækkelig. Her er nogle nyttige tips:
• Brug en antenne, der er beregnet til at modtage kanaler 6 til 11 og 21 til 69.
• Installer antennen tæt ved vinduet og direkte mod den digitale tv-sender.
• Brug en antenne med forstærker, hvis det er muligt. Optageren kan levere fjernstrømforsyning til din
indendørs antenne.
13
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 14 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Tilslutning til antennen
1. Sæt antennekablet (medfølger ikke) i ANTENNA IN indgangsstikket på din optager.
2. Du kan tilslutte RF-udgangsstikket på din optager til antenneindgangen på fjernsynet eller til DVDoptageren (kabel medfølger ikke).
Tilslutning til tv-apparatet
Tilslutning til et High-Definition tv-apparat ved brug af en HDMI-ledning
1. For at få de flotte billedkvalitet ved High Definition skal du tilslutte HDMI-stikket på din optager til HDMIstikket på din fladskærm (kabel medfølger).
2. Hvis du vil tilslutte andre enheder til optageren (hjemmebiograf…), henvises du til de følgende sider.
3. Tilslut strømadapteren til strømkablerne. Derefter tilsluttes strømkablet til 12 V stikket på optageren.
4. Sæt strømkablet i stikket i væggen.
14
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 15 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
Tilslutning til et tv-apparat med standard Definition
1. Du skal tilslutte tv-apparatet til optageren ved brug af SCART-stikket (kabel medfølger ikke).
2. Hvis du vil tilslutte andre enheder til optageren (hjemmebiograf…), henvises du til de følgende afsnit.
3. Tilslut strømadapteren til strømkablerne. Derefter tilsluttes strømkablet til 12 V stikket på optageren.
4. Sæt strømkablet i stikket i væggen.
Tilslutning til en DVD-optager
Se tegningen nedenfor for tilslutning af din optager til en DVD-optager.
EXT
TV
Bemærk
Hvis DVD-optageren har mere end ét SCART-stik, skal du vælge TV- eller
EXT1-stikket.
15
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 16 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
Tilslutning til en hjemmebio
Visse programmer udsendes med en multikanals digital lyd af høj kvalitet. Tilslutning af optageren til en
hjemmebiograf vil give dig en surround-lyd ligesom i en biograf, når du ser disse programmer.
Dette kan nemt gøres ved at slutte den DIGITALE LYD-udgang på din optager til den digitale koaksiale
lydindgang på din hjemmebiograf ved brug af et koaksialkabel (medfølger ikke).
Dolby® Digital Plus er en af Dolby Laboratories nyeste innovationer inden for digital lyd af høj kvalitet. Da
det er kompatibelt med Dolby Digital systemer, imødekommer det forventningerne fra de mest kræsne
seere, og er skalerbar med den mangfoldige verden af tv-indhold, for eksempel High Definition tvprogrammer.
Bemærk
Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises til følgende websted:
http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html
Tilslutning til et hi-fi-apparat
For at udnytte den digitale lydkvalitet og lytte til radiokanaler med tv-apparatet slukket, skal du blot slutte
optagerens højre og venstre lydudgange til aux-indgangen på dit hi-fi-apparat (kabel medfølger ikke).
16
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 17 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
Tilslutning til et bredbåndsnetværk
For at få fuldt udbytte af de interaktive services direkte fra din optager, skal du koble den på internettet via din
bredbåndsrouter.
Note
For at få adgang til Boxer Bio skal du have et Boxer-abonnement og et gyldigt
smart card med rettigheder.
1. Sæt den ene ende af et RJ45 Ethernetkabel til ETHERNET-porten på din optager.
2. Sæt den anden ende af Ethernetkablet i en ledig Ethernetport på din router.
1
2
Power
17
Reset
DSL
PSTN
PHONE2
PHONE1
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 18 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
5. Fejlsøgning
Brug af optageren
Symptom
Handling
Fjernbetjeningen virker ikke
• Peg fjernbetjeningen hen mod optageren.
• Kontroller batteriernes levetid og se, om de er sat rigtigt i.
Optagerens display viser ingen
information (intet klokkeslæt,
kanalnummer etc.).
• Tænd for optageren ved at trykke på tænd-/slukknappen.
• Tjek alle forbindelserne
Optageren viser - -: - - i standbytilstand.
• Tag optageren væk fra standby ved at trykke på
• Tjek at antennesignalet opfanges korrekt.
knappen.
Optageren viser sort skærm eller • Tjek at antennesignalet opfanges korrekt.
en fejlmeddelelse.
• Søg efter programmer.
Billedet fryser / er uklart.
• Tjek alle forbindelserne
programmerne igen.
Optageren kan ikke finde nogen
kanaler.
• Tjek antennens modtagelse.
• Søg efter programmer.
• Kontakt din antenneinstallatør/-forhandler for mere information
om antenneinstallation.
TV'et skifter ikke over til
optageren, når det forlader
standby-tilstand
• Tjek, at dit TV er korrekt tilsluttet din optager.
• Vælg det korrekte input på dit TV.
Der vises sort-hvid video fra
TV/AUX-udgangsstikket (under
DVD-optagelse).
• Tjek, at den signaltype du har valgt for TV/AUX SCART output
passer til din optager.
For alle andre problemer.
• Udfør en standard fabriksnulstilling.
Ingen adgang til Boxer Bio
• Kontroller, at Ethernet-kablet er sluttet til optageren, og
netværksforbindelse.
• Tjek at dit smart card er korrekt indsat og har de rigtige
rettigheder.
18
og
antennen.
Søg
nu
efter
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 19 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
Opdatering af softwaren
Optageren downloader automatisk ny software og nye servies 'via signalet' når de bliver tilgængelige. Du kan
også opdatere din dekoder ved hjælp af et USB-drev.
Hvis der opstår et problem under download, viser optageren en fejlkode på frontpanelet.
.
Fejlkode
Betydning/Handling
Optagerens nuværende software er identisk med det tilgængelige
software.
Err 00
Det er derfor ikke nødvendigt at opdatere.
Err 02
Err 09
Err 10
• Signalkvaliteten muliggør ikke korrekt modtagelse af softwaren.
Tryk på OK for at fortsætte processen.
• Tjek signalets styrke og kvalitet.
Err 11
19
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 20 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
6. Kundesupport
Hos Sagemcom tror vi på at høj kvalitets produkter skal leveres sammen med den højeste kvalitet i
kundeservice.
Under udarbejdelsen af designet af dette produkt, har vi været meget opmærksomme på at sikre den
højst mulige kvalitet, og at du vil blive henrykt over dit køb.
Men i det sjældne tilfælde, hvor du skulle have problemer med produktet og få brug for råd eller support,
kan du trygt stole på, at vi vil gøre vort yderste for at hjælpe dig.
Hvis du støder på noget problem, så tøv ikke med at kontakte kundeservice på:
+45 82332819
support.service@sagemcom.com
20
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 21 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
7. Garanti
OBS!
For at udnytte garantien ved en eventuel fejl skal du kontakte forhandleren
eller Sagemcom helpdesk på +45 82332819.
Der kræves et bevis på købet. Hvis der opstår en fejl,
rådgiver forhandleren eller Sagemcom Helpdesk om, hvad du kan gøre.
1) Sagemcom Broadband SAS påtager sig uden omkostninger for arbejde og reservedele at reparere
skader i udstyr under en periode på fireogtyve (24) måneder fra den oprindelige indkøbsdato, forudsat at
skaderne skyldes en produktionsfejl.
Under denne garantiperiode på 24 måneder bliver det beskadigede udstyr repareret uden omkostninger.
Kunden skal dog for egen regning indsende det beskadigede udstyr og alt tilbehør i den oprindelige
indpakning til den adresse, som Sagemcom Broadband SAS After Sales Department angiver. Deres
telefonnummer kan findes på leveringssedlen. Ingen reparationer sker hos kunden, hvis ikke kunden har
aftalt en vedligeholdelseskontrakt med Sagemcom, om at udstyret specifikt skal repareres hos kunden.
Følgende udtryk gælder for køb af udstyr til kunden med henblik på handelsmæssig, forretningsmæssig
eller erhvervsmæssig brug.
Hvis ikke andet er udtrykkeligt udtrykt i dette dokument, og i det omfang som det er tilladt ifølge loven,
giver Sagemcom Broadband SAS ingen erstatninger eller garantier, udtrykkelige eller implicitte,
kytumemæssige eller andet, og i det omfang at alle vilkår og betingelser underforstået i loven, hermed er
udelukket.
Denne garanti påvirker ikke kundens langsigtede rettigheder.
2) Undtagelser fra garantien
Sagemcom Broadband SAS påtager sig intet ansvar under garantien angående:
• skader, defekter, nedbrud eller fejlfunktioner, der skyldes:
- at installationsprocessen og brugervejledningen ikke er fulgt, eller
- hvis udstyret bliver udsat for ekstern skade (inklusive, men ikke begrænset til, torden, brand, stød
eller vandskade), eller
- ændringer, der foretages uden skriftlig godkendelse fra Sagemcom Broadband SAS, eller
- manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af udstyret eller forkert vedligeholdelse, eller
- forkerte driftsforhold, særligt med hensyn til temperatur og luftfugtighed, eller
- reparation eller vedligeholdelse af udstyret af personer, der ikke er godkendt af Sagemcom
Broadband SAS,
• fjernelse af og/eller brud på etiketten, der sidder på skruen på den nederste plastlås,
• slitage ved normal daglig brug af udstyret og dets tilbehør,
• skade, der skyldes, at udstyret ikke er pakket tilstrækkeligt, når det returneres til Sagemcom
Broadband SAS,
• levering af nye softwareversioner,
• arbejde på udstyr eller programmer, der ændres eller tildeles uden skriftligt samtykke fra Sagemcom
Broadband SAS,
• fejlfunktioner, der ikke skyldes udstyret eller softwaren, der installeres i brugerens arbejdsstationer, til
brug af udstyret
21
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 22 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
• kommunikationsproblemer, der relateres til et upassende miljø, inklusive:
- problemer, der relateres til adgang til og/eller tilslutning til internettet, f.eks. nedbrud på netværket
eller fejl på linjen, der anvendes af abonnenten eller hans/hendes korrespondent,
- sendingsfejl (f.eks. dårlig geografisk dækning af radiosendere, forstyrrelser eller dårlig linjekvalitet),
- fejl i det lokale netværk (kabler, servere, arbejdsstationer) eller fejl i sendingsnettet,
• normal vedligeholdelsesservice (i henhold til definitionen i brugervejledningen, der følger med
udstyret) samt ved fejl, der skyldes, at vedligeholdelsen ikke er blevet udført, vedligeholdelsesudgifter
varetages under alle omstændigheder altid af kunden.
22
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 23 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
DAN
8. Specifikationer
DUAL DVB-T/T2 FRONT END
VIDEOAFKODNING
RF-INDGANG
2 RF tunere (m. intern splitter)
Område for indgangsfrekvens:
VHF174-222 (7 eller 8MHz båndbredde)
UHF470-862 (8MHz båndbredde)
Styrke på indgangssignal: -90 til -20 dBm
Ondgangsimpedans: 75 Ohm ubalanceret
Tuningtrin 166,66kHz
MPEG2
Standard MPEG-2 MP@HL for 50 Hz
Indgangsværdi (maks.): 15 Mbit/s
DVB-T DEMODULATOR
Transmissiontilstand: FFT 2k & 8k, MFN og SFN netværk
er understøttet
Modulation: QPSK, 16-QAM & 64-QAM
Overvågningsinterval: 1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Tilstand: Ikke-hierarkisk
Kodehastighed: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8
Ydre afkoder: Reed Salomon (204, 188, 8)
DVB-T DEMODULATOR
Transmissionstilstand: FFT 1K, 2k, 4K, 8k, 8K EXT,16K,
16K EXT, 32K & 32K EXT
MFN og SFN netværk er understøttet
Modulation: QPSK, 16-QAM, 64-QAM & 256-QAM
Overvågningsinterval: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32
& 1/128
Enkle og multi-PLP’er
LDPC kodehastighed: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 & 5/6
Ydre afkoder: BCH
DATAPORT
USB
Vært USB 2.0 High speed (480 Mbits/s)
PROCESSOR OG HUKOMMELSER
Processor: STi7105 - 800MIPS
RAM hukommelse 256 Mbyte
Flash memory 64 Mbyte
EEPROM emuleret til Flash
2.5’’ HARDDISK
Kapacitet: afhænger af produktet - RTI95-xxx ON DEMAND
hvor xxx refererer til harddiskens kapacitet.
Foreksempel kommer RTI95-500 med en 500GB stor
harddisk.
Interface S-ATA
Støj under drift (typ.): <30dBA
MPEG-4 Part 10 / H.264
MPEG-4 AVC HP@L4 (HD) for 50 Hz
Indgangsværdi (maks.): 20 Mbit/s for HP@L4
MPEG-4 AVC HP@L3 (SD) for 50 Hz
Indgangsværdi (maks.): 10 Mbit/s for HP@L3
CABAC og CAVLC afkodning
Understøtter alle intra/inter prediktionstilstande og
blokformater
I,P og B billedtyper
Fidelity udvidelsesområde (8x8 Transforms, 8x8 Spatial
Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix)
AUDIO AFKODNING
Stereo 2.0
MPEG-1 layer I & II (Musicam)
MPEG-2 layer II
AAC
Tilstand: Mono, stereo, joint stereo
Samplingrater 32, 44.1 eller 48 KHz
Multikanal 5.1
DOLBY Digital
Tilstand: pass through og nedmixing
DOLBY Digital+
Tilstand: pass through, transkodning Dolby Digital, og
nedmixing
Dolby Digital bypassed, transkodet fra HEAAC
UDGANGS OPLØSNINGSFORMAT
For HD-program
1280x720 @ 50 Hz (progressivt)
1920x1080 @ 25 Hz (interlacet)
Ikke skaleret (originalt format) eller skaleret
576i og 720p efter opsætningsmenu
Zoomfunktion på HDMI: 4/3, 14/9 zoom, 16/9 zoom og fuld
skærm
For SD-program
720x576 @ 50 Hz interlacet
Ikke skaleret (originalt format) eller skaleret
720p og 1080i efter opsætningsmenu
Zoomfunktion på HDMI: 4/3, 14/9 zoom, 16/9 zoom og fuld
skærm
Formatfunktion på TV SCART
4/3 og 16/9 med konversion Pan & Scan, Letter box
23
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 24 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
DAN
SD-INDGANG/UDGANG
SCART (TV opsætningsindstilling)
RGB ud, PAL ind/ud, Lydstyrkekontrol Audio R/L, hurtig
blinkende ud, Langsomt blinkende ud
SCART (Optager opsætningsindstilling)
RGB ind, PAL ud , S-video ud, fast lydstyrke Audio R/L,
langsomt blinkende ind
HDMI-UDGANG
HDMI 1.3 og HDCP 1.1
VIDEO: YCrCb
AUDIO
FRONTPANEL
VFD display 12 digits
IR-sensor: 38 KHz
1 x dual colour led
3 x knapper: Til/fra, P+, P1 x USB 2.0 (Type A värd)
BAGPANEL
1 x RF-indgang (IEC169-24-F)
1 x RF-udgang (IEC169-24-M)
1 x TV SCART (IEC60807-9)
2 x RCA (Stereo L/R)
1 x RCA (S/PDIF)
1 x HDMI med HDCP
1 x USB
1 x Ethernet
- 2 kanaler PCM i tilfælde af MPEG1-layer II
- Dolby Digital eller PCM i tilfælde af Dolby Digital beat
stream(*)
- Dolby Digital Plus, Dolby Digital eller PCM i tilfælde af
Dolby Digital Plus beat stream (*)
STRØMFORSYNING
- Dolby Digital, eller PCM i tilfælde af HEAAC beatstream(*) Netstrømforsyning 220-240 V ~50 Hz
(*) afhænger af E(EDID) information
Ekstern AC/DC-adapter
Effekt (IEC 62087 Ed2): 25W
AUDIO-UDGANG
Standby strømforbrug: < 2W
HiFi audio-udgang
Justerbart audioniveau
FYSISKE SPECIFIKATIONER
- Mono/stereo i tilfælde af MPEG1 layer II,
Modtager:
- To kanaler nedmixet i tilfælde af Dolby Digital, Dolby Digital - Størrelse (bxdxh): 260x160x48 mm
Plus, HEAAC audio stream
- Vægt: ~0.8 Kg
Coax S/PDIF
- Driftstemperatur: 0°C til +40°C
Stereo audio opsætning:
- Opbevaringstemperatur: -25°C til +65°C
Fast audioniveau -20 dBLKFS
TILBEHØR
- To kanaler PCM i tilfælde af MPEG1-layer II stream,
- To kanaler PCM nedmixet i tilfælde af Dolby Digital/Dolby 1 x EU strømkabel
Digital Plus/HEAAC streams
1 x fjernbetjening (område: 10,5m/33 fod)
Multikanal audio-opsætning:
2 x Saline AAA-R03 batterier
Fast audioniveau -31 dBLKFS
1 x HDMI-ledning
- To kanaler PCM i tilfælde af MPEG1-layer II stream,
1 x Ethernet-ledning
- Oprindeligt modtaget bit stream i tilfælde af Dolby Digital 2 x brugermanualer
- Transkodet Dolby Digital i tilfælde af Dolby Digital Plus
- Dolby Digital, i tilfælde af HEAAC
24
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 1 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
Asennusopas
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 2 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Onneksi olkoon!
Tämä digitaalinen teräväpiirtotallennin (High Definition Digital Television Recorder, DTR) on Sagemcomin
uusimpaan digitaalisten tallenninten sukupolveen kuuluva innovatiivinen tuote, joka on tarkoitettu
maanpäällisten televisiolähetysten tallennukseen. Hiljaisella kiintolevyasemalla varustetun laitteen avulla
digitaalisia ohjelmia, muun muassa teräväpiirtolähetyksiä, on helppo vastaanottaa ja tallentaa.
Kun laite on kytketty ja alustava asennus on suoritettu, voit katsella kaikkia maantieteellisellä alueellasi
saatavilla olevia kanavia ja nauttia niiden tarjonnasta. Sisäänrakennetun automaattisen
päivitysominaisuutensa ansiosta tallentimeen voidaan päivittää uusia ominaisuuksia tai palveluita, kun
sellaisia on saatavilla.
Sagemcom-tallentimeen sovelletaan jatkuvaa kehitysstrategiaa. Näin ollen pidätämme itsellämme
oikeuden tehdä tässä käyttöoppaassa kuvattuun tuotteeseen muutoksia ja parannuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
CE-merkintä:
CE-merkinnällä vahvistetaan, että tuote on Euroopan parlamentin ja neuvoston säätämän radio- ja
telepäätelaitteita koskevan direktiivin 1999/5/EY sekä turvallisuutta koskevan direktiivin 2006/95/EY,
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY ja energiaan liittyvien tuotteiden
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteita koskevan direktiivin 2009/125/EY keskeisten
vaatimusten mukainen. Näiden direktiivien tarkoituksena on vähentää sähkömagneettiset häiriöt minimiin,
varmistaa käyttäjien ja heidän käyttämiensä laitteiden turvallisuus ja suojella heidän terveyttään sekä
vähentää tuotteiden ympäristövaikutukset minimiin.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutusta voidaan tarkastella Sagemcomin verkkosivujen tukiosiossa
osoitteessa www.sagemcom.com tai se voidaan tilata seuraavasta osoitteesta:
Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department
250 route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Kaikki oikeudet pidätetään.
Sagemcom on rekisteröity tavaramerkki.
Tämä "HD TV" -televisiovastaanotin on "HD TV" -vähimmäisvaatimusten mukainen. "HD TV" -logo on
DIGITALEUROPEn tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön myöntämän lisenssin nojalla. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
Oletko tarkistanut postinumerosi tai onko se tarkistettu paikallisessa myyntiliikkeessä vastaanottoa varten?
Paikallisen myyntiliikkeen puhelinnumero on pakkauksessa sen vastaanottoon saakka.
Huomaa: Antenni on ehkä päivitettävä, jotta voidaan vastaanottaa laadukas digitaalinen signaali.
2
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 3 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
Sisältö
1. Turvallisuutta koskevat suositukset ............................................................ 4
Mihin tallennin sijoitetaan? .................................................................................................................
Varoitukset ja turvallisuusohjeet .........................................................................................................
Paristot ...............................................................................................................................................
Häiriöt .................................................................................................................................................
Kiintolevy ............................................................................................................................................
Tallentimen puhdistaminen.................................................................................................................
4
4
5
5
6
6
2. Ympäristö........................................................................................................ 7
Tuotteen tai tuotepakkauksen logot....................................................................................................
Tuotteen kierrättäminen ja hävitys......................................................................................................
Eurooppalainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi ..................................................................
Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.........
Tallentimen sähkönkulutus .................................................................................................................
7
7
7
8
8
3. Yleiskatsaus tuotteeseen .............................................................................. 9
Pakkauksen sisältö ............................................................................................................................. 9
Tallentimen etupaneeli ..................................................................................................................... 10
Käyttölämpötila-ja valmiustilan Merkintä .......................................................................................... 10
Tallentimen takapaneeli.................................................................................................................... 11
Kauko-ohjain..................................................................................................................................... 12
Paristot....................................................................................................................................................... 12
4. Laitteiden kytkentä....................................................................................... 13
Kytkentä maanpäälliseen antenniin .................................................................................................. 13
Vakioulkoantenni ....................................................................................................................................... 13
Sisäantenni ................................................................................................................................................ 13
Kytkentä antenniin ..................................................................................................................................... 13
Kytkentä televisioon.......................................................................................................................... 14
Kytkentä teräväpiirtotelevisioon HDMI-kaapelin avulla .............................................................................. 14
Kytkentä tavalliseen televisioon ................................................................................................................. 14
Kytkentä DVD-tallentimeen ..............................................................................................................
Kytkentä kotiteatterijärjestelmään.....................................................................................................
Kytkentä hifi-yksikköön .....................................................................................................................
Kytkentä Ethernet-verkkoon .............................................................................................................
15
15
16
16
5. Vianmääritys ................................................................................................. 17
Tallentimen käyttö ............................................................................................................................ 17
Ohjelmiston päivittäminen ................................................................................................................ 18
6. Asiakastuki ................................................................................................... 19
7. Takuuehdot ................................................................................................... 20
8. Tekniset tiedot .............................................................................................. 22
3
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 4 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
1. Turvallisuutta koskevat suositukset
Tallentimen käyttöön sovelletaan turvallisuusmääräyksiä, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja
ympäristöä.
Mihin tallennin sijoitetaan?
Jotta voidaan taata tallentimen asianmukainen toiminta, se on:
• sijoitettava sisätiloihin, jotta se voidaan suojata salamalta, sateelta ja
suoralta auringonvalolta
• sijoitettava kuivalle ja hyvin tuuletetulle alueelle
• pidettävä etäällä lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, kynttilöistä,
lampuista jne.
• pidettävä suojattuna kosteudelta ja sijoitettava tasaiselle pinnalle, jolta se
ei voi pudota, ja pois lasten ulottuvilta
• suojattava voimakkailta iskuilta. Valitse vakaa, vaakasuora pinta, jolla
tallennin ei altistu voimakkaalle tärinälle.
• Älä laite tallentimen päälle mitään (se rajoittaa ilmanvaihtoa): kotelon
tuuletusaukot estävät tallenninta ylikuumenemasta. Jos tallennin
sijoitetaan lokeroon tai muuhun suljettuun tilaan, jätä tallentimen kullekin
sivulle vähintään 10 cm ja sen eteen ja taakse 20 cm tilaa,
• kytke se suoraan verkkovirtaan sen mukana toimitettujen johtojen avulla. Pistorasian on oltava tallentimen
lähellä, ja siihen on päästävä helposti käsiksi. Jatkojohdon (monipistorasian) käyttöä ei suositella.
Varoitukset ja turvallisuusohjeet
ÄLÄ KOSKAAN AVAA TALLENNINTA TAI VIRRANSYÖTTÖYKSIKKÖÄ! ON OLEMASSA SÄHKÖISKUN
VAARA.
•
•
•
•
•
• Käytä tallentimen verkkovirtakytkentään vain sen mukana toimitettua virransyöttöyksikköä.
Muut kytkennät saattavat olla vaarallisia.
• Virransyöttöyksikkö toimii vaaratilanteessa 230 V:n virransyötön katkaisumekanismina. Tämän
vuoksi on välttämätöntä yhdistää tallennin sen lähellä sijaitsevaan ja helposti käytettävään
virtapistorasiaan.
Kytke tallennin verkkovirtaan tallentimen tunnistemerkinnässä ilmoitettujen tietojen mukaisesti (jännite, virta,
sähköverkon taajuus).
Tunnistemerkintä sijaitsee tallentimen alla tai takapaneelissa.
Virransyöttöyksikkö on ehdottomasti kytkettävä tallentimeen ennen virransyöttöyksikön kytkemistä
virtapistorasiaan. Varmista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti verkkovirtapistorasiaan ja
tallentimeen. Muussa tapauksessa on olemassa tulipalon vaara, ja saatat saada sähköiskun tallenninta
koskettaessasi.
Tallenninta on ehdottomasti käytettävä seuraavien vaatimusten mukaisissa olosuhteissa:
• lämpötila: 0 - 40 °C.
• ympäristön kosteus: 20 - 90 %.
• korkeus merenpinnasta: alle 2 000 m.
Voit välttyä oikosuluilta (tulipalon tai sähköiskun vaaralta), kun tallenninta ei altisteta kosteudelle. Älä laita
nestettä sisältäviä esineitä (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen päälle. Tallentimen päälle ei saa roiskua
nestettä. Jos tallentimen päälle roiskuu nestettä, irrota se heti verkkovirrasta ja ota yhteyttä laitetoimittajaan.
4
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 5 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
• Varo, ettei nesteitä tai metalliesineitä pääse tallentimen sisään tuuletusaukkojen kautta.
• Älä kytke tallenninta uudelleen, kun se on altistunut suurille lämpötilanmuutoksille.
• Tallennin on irrotettava verkkovirrasta (virtapistorasiasta tai takapaneelista) ennen television, videonauhurin
tai antennin välisiin kytkentöihin tehtäviä muutoksia.
• Antennin irrottaminen myrskyn ajaksi on suositeltavaa. Vaikka tallennin ja televisio on irrotettu virtalähteestä,
salama saattaa kuitenkin vahingoittaa niitä.
• Jos kuulet verkkovirtapistorasiasta tai virtajohdosta tai -sovittimesta epätavallista ääntä, irrota virtajohto
välittömästi verkkovirtapistorasiasta kaikkien käyttöä koskevien varotoimenpiteiden mukaisesti, koska on
olemassa sähköiskun vaara. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Älä koskaan kytke tallenninta verkkovirtapistorasiaan, joka on irronnut seinästä tai jossa on merkkejä
kulumisesta tai vaurioista, sillä on olemassa sähköiskun vaara.
• Älä koskaan kosketa virtajohtoa märillä käsillä. On olemassa sähköiskun vaara.
• Pitele virtajohtoa kytkettäessä tai irrotettaessa aina kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Vahingoittunut
johto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaessasi sitä
verkkovirtapistorasiasta.
• Älä koskaan sijoita virtajohdolle esineitä, älä koskaan vedä siitä tai taita sitä. Se saattaa aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun vaaran. Varmista, että tallennin ei koskaan ole virtajohdon tai muiden kaapeleiden päällä.
• Älä koskaan sijoita esineitä virtasovittimen päälle, astu sille tai vieritä pyörillä varustettua laitetta sen yli.
Virtasovitin saattaa vahingoittua, ja se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
• Varmista, että tallennin sijoitetaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Sen virheellinen sijoittaminen saattaa
johtaa virtajohdon irtoamiseen. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
• Kytke virtasovittimen johto aina ensin tallentimeen, kytke sitten virtajohto virtasovittimeen ja lopulta virtajohto
verkkovirtapistorasiaan. Jos ilmoitettua järjestystä ei noudateta, on olemassa sähköiskun vaara.
• Varmista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti virtasovittimeen ja että se on asennettu tukevasti
aukkoonsa. On tärkeää työntää liitin aukkoon. Jos liitäntä tehdään virheellisesti, on olemassa tulipalon tai
sähköiskun vaara.
• Pidä virtajohto ja virransyöttöyksikkö aina poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
• Tallenninta saa korjata vain valmistajan valtuuttama henkilöstö. Näiden turvatoimenpiteiden laiminlyöminen
johtaa takuun mitätöintiin.
• Jos haluat käyttää muita kuin tallentimen mukana toimitettuja kaapeleita, anna kaikkien kytkentöjen
tekeminen ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
Paristot
Pienet lapset voivat helposti niellä paristoja. Älä anna pienten lasten leikkiä kauko-ohjaimella.
Pidä paristot aina etäällä voimakkaista lämmönlähteistä, kuten suorasta auringonvalosta, avotulesta tai
vastaavista lämmönlähteistä.
Käytä tarkalleen samanlaisia tai -tyyppisiä paristoja, jotta kauko-ohjain ei vahingoitu. Laitteen mukana
toimitettavat paristot eivät ole ladattavia.
Häiriöt
Älä sijoita tallenninta sellaisten laitteiden lähelle, jotka saattavat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä
(esimerkiksi kaiuttimet, modeemit, reitittimet tai langattomat puhelimet). Se saattaa vaikuttaa tallentimen
toimintaan ja vääristää kuvaa tai ääntä.
5
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 6 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Kiintolevy
Tämä yksikkö sisältää kiintolevyaseman. Älä koskaan katkaise sähkövirtaa, kun levy lukee tai kirjoittaa tietoja.
Tietoja saatetaan menettää, ja/tai kiintolevy saattaa vahingoittua.
Tallentimen puhdistaminen
Tallentimen kotelo voidaan puhdistaa pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tyynyjä,
hankausjauheita tai liuottimia, kuten alkoholia tai tärpättiä, sillä ne saattavat vahingoittaa tallentimen pintaa.
6
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 7 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
2. Ympäristö
Ympäristönsuojelu on Sagemcom Broadband SAS -yhtiölle keskeinen huolenaihe. Sagemcom Broadband SAS
haluaa käyttää järjestelmiä, jotka ottavat ympäristön huomioon. Näin ollen yhtiö on päättänyt integroida
ympäristösuorituskyvyn osaksi tuotteidensa elinkaarta valmistuksesta tilaukseen, käyttöön ja hävitykseen
saakka.
Tuotteen tai tuotepakkauksen logot
Eurooppalaisten määräysten mukaan pakkaukset on kierrätettävä. Niitä ei saa hävittää lajittelemattoman
jätteen mukana. Näiden jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sovelletaan paikallisia järjestelyitä.
Nuolilla varustettu ympyrä tarkoittaa, että pakkaus voidaan kierrättää ja että sitä ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Muoviosien kolmella nuolella varustettu logo tarkoittaa, että osat voidaan kierrättää ja että niitä ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana.
Tuotteeseen tai sen lisävarusteisiin painettu rastilla varustettu roskakori tarkoittaa, että tuote lajitellaan
sen käyttöiän päätyttyä ja että sitä ei saa heittää pois lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana.
Tuotteen kierrättäminen ja hävitys
Noudata kierrätyksen helpottamiseksi tällaista jätettä koskevia paikallisia lajittelusääntöjä.
Jos tuote sisältää paristoja, ne on vietävä asianmukaisiin keräyspisteisiin.
Eurooppalaisissa määräyksissä sähkö- ja elektroniikkalaitteet (
) kehotetaan hävittämään valikoivasti:
• viemällä ne paikallisiin keräyspisteisiin (palautuskeskus, lajittelupiste jne.)
• viemällä ne myyntipisteisiin, jos niiden tilalle ostetaan vastaavia laitteistoja.
Näin voit osallistua sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön ja päivitykseen. Sillä saattaa olla
vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
Eurooppalainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi
Kestävän kehityksen nimissä suositellaan voimakkaasti jätteen hävitystä käyttämällä se uudelleen,
kierrättämällä, kompostoimalla ja ottamalla energiaa talteen.
Jotta tätä 13.8.2005 jälkeen myytyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaa direktiiviä voidaan noudattaa,
tallentimesi otetaan vastaan maksutta, ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyyjä kierrättää sen häneltä
hankittuja laitemääriä ja -tyyppejä koskevien rajoitusten mukaisesti. Nämä laitteet, jotka sisältävät ihmisen
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti vaarallisia aineita, kierrätetään.
7
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 8 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähköja elektroniikkalaitteissa
Tallennin ja sen mukana toimitetut paristot ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin mukaisia – vaarallisia materiaaleja, kuten lyijyä, elohopeaa tai
kadmiumia, ei käytetä. Näin voidaan välttää ympäristöhaittoja ja kierrätyskeskusten henkilöstön terveyden
vaarantamista. Kauko-ohjaimen paristojen poistaminen on helppoa.
Huomautus: Kun kauko-ohjaimen paristot on käytetty loppuun, hävitä ne viemällä ne keräyspisteeseen. Älä
hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Tallentimen sähkönkulutus
Tallentimen energiankulutuksen vähentämiseksi on suositeltavaa asettaa se valmiustilaan, kun sitä ei käytetä.
Suosittelemme, että kytket tallentimen pois päältä tai irrotat sen verkkovirrasta, jos sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
Tallennin on oletusarvoisesti asetettu siirtymään valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty tietyn ajanjakson ajan.
Voit muokata tätä asetusta.
8
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 9 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
3. Yleiskatsaus tuotteeseen
Digitaalisen teräväpiirtotallentimen avulla voit katsella ja tallentaa kaikkien maantieteellisellä alueellasi
saatavilla olevien kanavien ohjelmia.
Pakkauksen sisältö
Uusi laitteistosi sisältää seuraavat osat:
1
P-
2
3
5
6
P+
4
Osa
Kuvaus
1
1 Digitaalinen teräväpiirtotallennin (High Definition Digital Television
Recorder l. DTR)
2
1 virransyöttöyksikkö (virtasovitin ja virtajohto)
3
1 kauko-ohjain ja 2 paristoa (AAA)
4
1 HDMI-kaapeli teräväpiirtotelevisioon tehtävää liitäntää varten
5
2 käyttöopasta
6
1 Ethernet-kaapeli
9
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 10 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Tallentimen etupaneeli
P-
P+
Chip up
1
Osa
2
3
4
Kuvaus
5
Osa
6
7
Kuvaus
1
Älykorttilukija
5
P-
2
USB-portti (ohjelmiston päivittäminen)
6
Valmiustilapainike
3
Tilan merkkivalo
4
Digitaalinen näyttö
• Kanavanvaihto (alaspäin)
• Aseta tallennin valmiustilaan/Siirrä
tallennin pois valmiustilasta (paina ja
vapauta painike)
• Käynnistä tallennin uudelleen (paina
ja pidä painiketta painettuna 5
sekunnin ajan)
7
P+
• Kanavanvaihto (ylöspäin)
• Näyttää aikaa tallentimen ollessa
valmiustilassa.
• Näyttää ohjelman numeron
tallentimen ollessa päällä.
• Näyttää kiintolevyn toiminnan
(tallennus käynnissä, ohjelman
toisto...)
Käyttölämpötila-ja valmiustilan Merkintä
Huomioi molemmat merkkivalo (3) ja digitaalinen näyttö (4) samalla oppia vastaanotin nykytilasta:
Valtion
Statusindikator
Digital display
Liikevoitto
Off
Listattuna tiedot (esim. Canal
numero, toisto, tallennus, jne. ..)
Liikevoitto - Kun
vastaanotetaan kauko jotta
Vilkkuva vihreä lyhyesti
Vilkkuva vihreä lyhyesti
Listattuna tiedot (esim. Canal
numero, toisto, tallennus, jne. ..)
Valmiustila - Nopea Wake
Up Mode
Off
Nykyinen päivämäärä ja aika
Valmiustila - Eco Mode
Tasainen punainen, matalan
intensiteetin
Off
Kun painat STANDBY-painiketta, vastaanotin ensin swich on "Standby - Quick Wake Up Mode" 6 minuuttia:
tänä aikana voidaan herätä muutaman sekunnin kustannuksella ylimääräistä energiankulutusta.
Tämän ajanjakson jälkeen vastaanotin menee automaattisesti "Valmiustila - Eco Mode": Se käyttää hieman
virtaa (alle 1 W), mutta kestää kauemmin on herännyt.
10
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 11 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
Tallentimen takapaneeli
ETHERNET
L
OUT
IN
R
USB
8
HiFi
DIG.
AUDIO
TV/AUX
9 10 11 12 13
Osa
ANTENNA
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
14
Kuvaus
15
Osa
16
Kuvaus
8
Virransyöttöyksikön liitin
13
Digitaalinen ääniliitin (S/PDIF)
9
Ethernet-portti
14
SCART-liitin (televisioon, DVDsoittimeen)
10
USB-portti (päivittämisestä ohjelmisto)
15
Antennin tulo
11
Digitaalinen HDMI-video-ääniliitin
16
Antennin lähtö (vain toisto)
12
Analogiset ääniliitännät (hifi-yksikköön)
11
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 12 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Kauko-ohjain
1
14
Näppäi
met
2
15
1
Aseta tallennin valmiustilaan/Siirrä tallennin pois
valmiustilasta.
3
16
2
Play Services -palveluiden käyttö.
3
VOD-myymälän käyttö.
4
Kanavien ja erilaisten näyttövaihtoehtojen käyttö.
5
Lajitteluavain.
6
Valikoiden käyttö.
5
17
7
TV-oppaan näyttäminen.
6
18
8
7
19
4
9
Kuvaus
Siirtyminen sivulla,valikossa... Tai kanavaluettelon
näyttäminen ja valinnan vahvistaminen.
Siirtyminen takaisin edelliselle kanavalle, näytölle tai
tilaan.
8
10
Kanavanvaihto.
9
11
Välitön tallennuksen käynnistäminen, sähköisen
ohjelmaoppaan (EPG) ohjelman tallentamisen
ajastaminen.
12
Teksti-TV-sivujen näyttö, jos niitä on saatavilla.
13
Erilaisten näyttövaihtoehtojen käyttö.
14
Äänen kytkeminen päälle tai pois päältä.
21
15
Tallennekirjaston käyttö.
16
Tallentimen asetusten käyttö.
22
17
Hakunäytön käyttö.
18
Takaisin televisiokuvaan.
19
Tiedot.
20
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
10
20
11
12
13
21
22
Toisto-ohjaimet - hyppäys taaksepäin / takaisinkelaus /
eteenpäinkelaus / hyppäys eteenpäin / pysäytys / toisto
/ tauko.
Punainen: Usean valinnan tekeminen My Library osiossa
Vihreä: Asetusta/poistoa koskeva muistutus
Keltainen: Jatka edellisestä asemasta (My Library kohteissa)
Paristot
Kauko-ohjaimen toimintaan vaaditaan kaksi paristoa (AAA). Paristokotelon piirros osoittaa, miten ne
asennetaan. Laitteen mukana toimitettavat paristot eivät ole ladattavia.
12
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 13 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
4. Laitteiden kytkentä
Ennen tallentimen asentamista:
• Tarkista, että pakkauksesta ei puutu mitään (katso Pakkauksen sisältö, sivu 9).
• Varmista ennen kytkentöjen tekemistä, että yhteen kytkettävät laitteet (tallennin, televisio, DVD-soitin jne.)
on irrotettu pistorasiasta.
• Varmista, että digitaalinen maanpäällinen televisio (DTT) on saatavilla alueellasi.
Kytkentä maanpäälliseen antenniin
Hyvin usein parhaaseen vastaanottoon vaaditaan vain antennin säätöä. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä
järjestelmääsi sisäantennin. Lisätietoja saat erikoistuneelta jälleenmyyjältä.
Vakioulkoantenni
Suosittelemme käyttämään katolle asennettavaa ulkokäyttöantennia, joka on suunniteltu UHF-kanavien (21 69) vastaanottoon. Huomaa kuitenkin, että
• jos rakennuksessasi on vanha antennimalli, digitaalisten kanavien vastaanotto saattaa olla vaikeaa tai jopa
mahdotonta. Ongelma voidaan ratkaista vain vaihtamalla antenni.
• jos rakennuksessasi on tavanomainen antenni, joka sisältää analogisille kanaville suunniteltuja valikoivia
suodattimia, vastaanotto ei todennäköisesti toimi asianmukaisesti. Tällöin sinun on otettava yhteyttä
rakennuksen hallinnoijaan.
• jotkin analogista televisiolähetintä kohti suunnatut antennit on säädettävä uudelleen digitaalista
televisiolähetintä kohti. Jos ilmenee vastaanotto-ongelmia, voit myös yrittää sijoittaa antennin eri
korkeudelle.
Sisäantenni
Ihanteellisissa vastaanotto-olosuhteissa tällainen antenni on riittävä. Tässä on kuitenkin joitakin hyödyllisiä
vinkkejä:
• käytä antennia, joka on suunniteltu vastaanottamaan kanavat 21 - 69.
• asenna antenni ikkunan lähelle ja suuntaa se kohti digitaalista televisiolähetintä.
• käytä mahdollisuuksien mukaan vahvistimella varustettua antennia. Tallennin voi tarjota sisäantennillesi
kaukosyöttövirtaa.
Kytkentä antenniin
1. Kytke antennin kaapeli (ei sisälly pakkaukseen) tallentimen ANTENNA IN -syöttöliittimeen.
2. Voit kytkeä tallentimen RF-lähtöliittimen television tai DVD-tallentimen antennin tuloon (kaapeli ei sisälly
pakkaukseen).
13
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 14 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Kytkentä televisioon
Kytkentä teräväpiirtotelevisioon HDMI-kaapelin avulla
1. Voit nauttia teräväpiirtokuvan laadusta kytkemällä tallentimen HDMI-liittimen television HDMI-liittimeen (kaapeli sisältyy pakkaukseen).
2. Voit kytkeä tallentimeen muita laitteita (DVD-soittimen, kotiteatterin...) tutustumalla seuraaviin sivuihin.
3. Kytke virtasovitin virtakaapeliin. Kytke sen jälkeen virtakaapeli tallentimeen 12 V:n liittimeen.
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Kytkentä tavalliseen televisioon
1. Televisio on kytkettävä tallentimeen SCART-liittimen avulla (ei sisälly pakkaukseen).
2. Voit kytkeä tallentimeen muita laitteita (kotiteatterin jne.) tutustumalla seuraaviin osioihin.
3. Kytke virtasovitin virtakaapeliin. Kytke sen jälkeen virtakaapeli tallentimeen 12V:n liittimeen.
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
14
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 15 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
Kytkentä DVD-tallentimeen
Voit kytkeä tallentimen DVD-tallentimeen tutustumalla alla olevaan kaavioon.
EXT
TV
Huomautus
Jos DVD-tallentimessa on useampia SCART-liittimiä, valitse TV- tai EXT1liitos.
Kytkentä kotiteatterijärjestelmään
Joidenkin ohjelmien lähetyksessä käytetään korkealaatuista monikanavaista digitaalista äänimateriaalia. Kun
tallennin kytketään kotiteatterijärjestelmään, ääni koetaan näitä ohjelmia katseltaessa kuin
elokuvateatteriympäristössä.
Tämä saadaan helposti aikaan kytkemällä tallentimen DIGITAL AUDIO -lähtö koaksiaalikaapelin (ei sisälly
pakkaukseen) kotiteatterin vahvistimen digitaalisen äänimateriaalin koaksiaalituloon.
Dolby® Digital Plus on yksi Dolby Laboratories -yhtiön uusimmista innovaatioista laadukkaan digitaalisen
äänimateriaalin alalla. Tämä Dolby Digital -järjestelmien kanssa yhteensopiva järjestelmä vastaa vaativimpien
katsojien odotuksia, ja se voidaan skaalata sopivaksi sisällöntoimituksen monimuotoiseen maailmaan
mukauttamalla se esimerkiksi teräväpiirtotelevisiolähetyksiin.
Huomautus
Lisätietoja on seuraavilla verkkosivuilla:
http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html
15
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 16 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Kytkentä hifi-yksikköön
Voit nauttia laadukkaasta äänimateriaalista ja kuunnella radiota television ollessa pois päältä kytkemällä
tallentimen oikean- ja vasemmanpuoleisen lähdön hifi-järjestelmän lisätuloon (kaapeli ei sisälly pakkaukseen).
Kytkentä Ethernet-verkkoon
Voit nauttia tallentimen vuorovaikutteisista palveluista suoraan ja täysimääräisesti yhdistämällä tallentimen
laajakaistareitittimen välityksellä internetiin.
Huomautus
Jotta voit käyttää VOD-myymälää, sinun on tehtävä tilaus Boxerille, ja sinulla
on oltava kelvollinen VOD-oikeuksilla varustettu älykortti.
1. Kytke RJ45 Ethernet -kaapelin toinen pää tallentimen ETHERNET-porttiin.
2. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää laajakaistareitittimen vapaaseen Ethernet-porttiin.
1
2
Power
16
Reset
DSL
PSTN
PHONE2
PHONE1
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 17 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
5. Vianmääritys
Tallentimen käyttö
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi.
Toimenpide
• Osoita kauko-ohjaimella tallenninta.
• Tarkista pariston lataus ja se, että paristot on asennettu oikein.
Tallentimen näytöllä ei näy tietoja • Kytke tallentimeen virta virtapainiketta painamalla.
(ei aikaa, kanavanumeroa jne.). • Tarkista kaikki liitännät.
Tallentimessa näkyy - -: - - sen
ollessa valmiustilassa.
• Siirrä tallennin pois valmiustilasta painamalla
-näppäintä.
• Tarkista, että antennin signaali tunnistetaan asianmukaisesti.
Tallentimen näyttö on pimeä tai
näytöllä näkyy virheviesti.
• Tarkista, että antennin signaali tunnistetaan asianmukaisesti.
• Hae ohjelmia.
Kuva on epäselvä tai jähmettynyt • Tarkista kaikki liitännät ja antenni ja hae ohjelmia uudelleen.
paikalleen.
Tallennin ei löydä kanavia.
• Tarkista antennin vastaanotto.
• Hae ohjelmia.
• Pyydä antennin asentajalta tai jälleenmyyjältä lisätietoja
antennin asentamisesta.
Televisio ei siirry käyttämään
tallenninta, kun se siirtyy pois
valmiustilasta.
• Tarkista, että televisio on kytketty
tallentimeen.
• Valitse televisiosta asianmukainen syöte.
Mustavalkoinen video TV/AUXlähdössä (DVD-tallennuksen
aikana).
• Tarkista, että TV/AUX SCART -lähdössä valittu signaalityyppi
on yhteensopiva tallentimen kanssa.
Muut ongelmat.
• Suorita nollaus oletusarvoisiin tehdasasetuksiin.
VOD-myymälää ei voi käyttää.
• Tarkista, että älykortti on asennettu oikein ja että sen
käyttöoikeudet ovat asianmukaiset.
• Tarkista, että Ethernet-kaapeli on kytketty vastaanottimeen ja
verkkopistoke.
17
asianmukaisesti
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 18 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
Ohjelmiston päivittäminen
Tallennin lataa uuden ohjelmiston ja palvelut automaattisesti, kun ne ovat saatavilla.
Voit myös päivittää dekooderin muistitikun avulla.
Jos latauksen aikana ilmenee ongelma, tallentimen etupaneelissa näkyy virhekoodi.
Virhekoodi
Err 00
Merkitys/toimenpide
Tallentimen nykyinen ohjelmisto on sama kuin saatavilla oleva
ohjelmisto.
Näin ollen päivitystä ei tarvita.
Err 02
Err 09
Err 10
• Ohjelmistoa ei voida hankkia asianmukaisesti signaalin laadun
vuoksi. Voit jatkaa prosessia painamalla OK-näppäintä.
• Tarkista signaalin voimakkuus ja laatu.
Err 11
18
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 19 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
6. Asiakastuki
Uskomme Sagemcomilla, että laadukkaalle tuotteelle on oltava saatavilla korkealaatuisinta asiakaspalvelua.
Olemme varmistaneet tämän tuotteen suunnittelussa huolellisesti, että sen laatu on paras mahdollinen ja että
olet varmasti tyytyväinen ostokseesi.
Mikäli tuotteen käytössä kuitenkin ilmenee ongelmia, ja tarvitset neuvoja tai tukea, voit olla varma, että
autamme sinua parhaamme mukaan.
Älä epäröi soittaa ongelmien ilmetessä seuraavaan numeroon:
098 171 0379
support.service@sagemcom.com
19
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 20 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
7. Takuuehdot
HUOMIO
Ota takuun soveltamiseksi yhteyttä vähittäismyyjään
tai Sagemcom Broadband SAS -yhtiön tukipalveluun numerossa 098 171 0379.
Sinun on esitettävä laitteen ostokuitti. Toimintahäiriön ilmetessä
vähittäismyyjä tai Sagemcom Broadband SAS -yhtiön tukipalvelu antaa sinulle neuvoja.
Jos ostit laitteistosi suoraan Sagemcom Broadband SAS -yhtiöltä, sovelletaan seuraavia ehtoja:
1) Sagemcom Broadband SAS sitoutuu korjaamaan laitteiston viat kaksikymmentäneljä (24) kuukauden
kuluessa laitteiston alkuperäisestä toimituksesta, mikäli kyseiset viat ovat viallisen työn tulosta. Tällöin yhtiö ei
veloita korjaukseen käyttämästään työvoimasta ja varaosista.
Tämän kaksikymmentäneljä kuukauden takuuajan kuluessa viallinen laitteisto korjataan veloituksetta.
Asiakkaan on kuitenkin palautettava viallinen laitteisto omalla kustannuksellaan alkuperäisessä
pakkauksessaan yhdessä kaikkien lisävarusteiden kanssa Sagemcom Broadband SAS -yhtiön
myynninjälkeisten palveluiden osastolle. Kyseisen osaston (After Sales Department) puhelinnumero on
ilmoitettu toimituslipukkeessa. Jos asiakas ei ole solminut Sagemcom Broadband SAS -yhtiön kanssa
laitteistoa koskevaa huoltosopimusta, jossa nimenomaisesti säädetään, että korjaukset tehdään asiakkaan
asuinpaikassa, laitteiston korjauksia ei suoriteta kotikäyntinä.
Seuraava
lause
koskee
ammattikäyttötarkoituksiin.
laitteiston
hankintaa
asiakkaan
kaupankäynti-,
liiketoiminta-
tai
Ellei tässä asiakirjassa ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu sekä lain sallimissa rajoissa Sagemcom Broadband
SAS -yhtiö ei esitä sääntömääräisiä tai muunlaisia väitteitä tai myönnä nimenomaisia tai hiljaisia takuita, ja
tällaisessa määrin kaikki laissa epäsuorasti esitetyt säännöt ja ehdot ovat näin ollen poissuljettuja.
Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin.
2)Takuuta koskevat rajoitukset
Sagemcom Broadband SAS -yhtiö ei ole takuun nojalla vastuussa seuraavasta:
• seuraavista asioista johtuvat vauriot, viat, laiterikot tai toimintahäiriöt:
•
•
•
•
•
•
asennusprosessin epäasianmukainen suorittaminen ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai
laitteesta riippumaton syy (muun muassa salaman, tulipalon, iskujen tai veden aiheuttamat vauriot) tai
ilman Sagemcom Broadband SAS -yhtiön kirjallista hyväksyntää tehdyt muutokset tai
laitteen huollon laiminlyöminen tai epäasianmukainen huoltaminen tai
sopimattomat käyttöolosuhteet, etenkin lämpötilan ja kosteuden suhteen tai
muiden kuin Sagemcom Broadband SAS -yhtiön valtuuttamien henkilöiden suorittamat korjaus- tai
huoltotyöt,
• alemman muovisuojuksen kiinnitysruuville sijoitetun etiketin poistaminen ja/tai hävittäminen,
• laitteiston ja sen lisävarusteiden tavanomaisesta päivittäisestä käytöstä aiheutuva kuluminen ja
vahingoittuminen,
• laitteiston riittämätön tai virheellinen pakkaaminen Sagemcom Broadband SAS -yhtiölle tehtävän
palautuksen yhteydessä,
• uusien ohjelmistoversioiden toimittaminen,
• laitteiston tai ohjelmiston muokkaaminen tai lisäyksien tekeminen ilman Sagemcom SAS -yhtiön etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta,
20
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 21 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
FIN
• toimintahäiriöt, jotka eivät johdu laitteistosta tai sellaisten ohjelmistojen käytöstä, jotka on asennettu
käyttäjän työasemille laitteiston käyttöä varten,
• sopimattomaan ympäristöön liittyvät tietoliikenneongelmat, muun muassa:
• Internetin käyttöön ja/tai yhteyden muodostamiseen liittyvät ongelmat, kuten käyttöverkkojen katkokset tai
tilaajan tai hänen yhteyshenkilönsä käyttämän linjan toimintahäiriöt,
• lähetysviat (esimerkiksi radiolähetinten heikko maantieteellinen peittoalue, häiriöt tai linjan heikko laatu),
• paikallisen verkon viat (johdotus, palvelimet, työasemat) tai lähetysverkon toimintahäiriö,
• normaali huolto (laitteiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa määritetyllä tavalla) ja huollon suorittamatta
jättämisestä johtuvat toimintahäiriöt. Asiakas maksaa aina huoltokustannukset.
21
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 22 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
FIN
8. Tekniset tiedot
KAKSOIS-DVB-T/T2-EDUSTA
RF-TULO
2 RF-viritintä (varustettu sisäisellä jakajalla)
Tulon taajuusalue: UHF470-862 (8 MHz:n
kaistanleveys)
Tulosignaalin taso: -90...-20 dBm
Tuloimpedanssi: 75 oomia, balansoimaton
Viritysaskel 166,66 kHz
DVB-T-DEMODULAATTORI
Lähetystila: FFT 2k ja 8k, tuetut verkot: MFN ja SFN
Konstellaatio: QPSK, 16-QAM ja 64-QAM
Suojausväli: 1/4, 1/8, 1/16 ja 1/32
Tila: Ei-hierarkkinen
Koodinopeus: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ja 7/8
Ulkoinen dekooderi: Reed Salomon (204, 188, 8)
DVB-T2-DEMODULAATTORI
Lähetystila: FFT 1K, 2k, 4K, 8k, 8K EXT, 16K,
16K EXT, 32K ja 32K EXT
Tuetut verkot: MFN ja SFN
Konstellaatio: QPSK, 16-QAM, 64-QAM ja 256-QAM
Suojausväli: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32 ja
1/128
Yksittäiset ja useat PLP:t
LDPC-koodinopeus: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 ja 5/6
Ulkoinen dekooderi: BCH
VIDEODEKOODAUS
MPEG2
Vakio-MPEG-2 MP@HL, 50 Hz
Tulonopeudet (enint.): 15 Mt/s
MPEG-4, osa 10 / H.264
MPEG-4 AVC HP@L4 (HD), 50 Hz
Tulonopeudet (enint.): 20 Mt/s, HP@L4
MPEG-4 AVC HP@L3 (SD), 50 Hz
Tulonopeudet (enint.): 10 Mt/s, HP@L3
CABAC- ja CAVLC-dekoodaus
Tukee kaikkia sisäisiä ennakointitiloja ja lohkokokoja,
I,P- ja B-kuvatyyppejä
Uskollisuusalueen laajennukset (8x8-muunnokset,
8x8 paikkaennakointitila, dynaaminen
kvantisointimatriisi)
DATAPORTTI
ETHERNET 10/100BT
Täysin integroitu IEEE 802.3/802.3u 10/100 -pohja
T-fyysinen kerros
Tila: läpivienti ja alassekoitus
DOLBY Digital+ (E-AC3)
Automaattinen neuvottelu 10/100
USB
Isäntä-USB 2.0, suuri nopeus (480 Mt/s)
LÄHDÖN RESOLUUTIOMUOTO
HD-lähetyksille
1280x720, 50 Hz (progressiivinen)
1920x1080, 25 Hz (lomitettu)
PROSESSORI JA MUISTIT
Prosessori: STi7105 - 800MIPS
RAM-muisti: 256 Mt
Flash-muisti: 64 Mt
EEPROM emuloitu Flashiin
2½’’:N KIINTOLEVYASEMA
Kapasiteetti: riippuu tuotevariantista - RTI95-xxx ON
DEMAND, jossa xxx vastaa kiintolevyn kapasiteettia.
Esimerkiksi RTI95-500 on varustettu 500 GB:n
kiintolevyasemalla.
AUDIODEKOODAUS
Stereo 2.0
MPEG-1-kerros I & II (Musicam)
MPEG-2-kerros II
AAC
Tila: Mono, stereo, yhdistetty stereo
Näytteenottotaajuudet 32, 44,1 tai 48 KHz
Monikanavainen 5.1
DOLBY Digital (AC3)
Tila: läpivienti, Dolby Digital -transkoodaus ja
alassekoitus
Skaalaamaton (alkuperäinen muoto) tai skaalattu
576i, 720p ja 1080p asetusvalikkoa kohti
SD-lähetyksille
720x576, 50 Hz, lomitettu
Skaalaamaton (alkuperäinen muoto) tai skaalattu
720p ja 1080p asetusvalikkoa kohti
TV:n SCARTin muototoiminto
4/3 ja 16/9 sekä muunnos-Pan ja -Scan, laajakangas
S-ATA-liittymä
Käytön aikainen melu (tyyp.): <30 dBA
22
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 23 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
RTI95 ON DEMAND
SD-TULO/LÄHTÖ
SCART (TV-asetusten konfigurointi)
RGB-lähtö, PAL-tulo/-lähtö, äänenvoimakkuuden säätö
Audio V/O, nopea pimeneminen, hidas pimeneminen
SCART (tallentimen asetusten konfigurointi)
RGB-tulo, PAL-lähtö, S-video-lähtö, kiinteä
äänenvoimakkuus Audio V/O, hidas pimeneminen
HDMI-LÄHTÖ
HDMI 1.3 ja HDCP 1.1
VIDEO: YCrCb
AUDIO
FIN
ETUPANEELI
4 numeron ja 7 segmentin sininen näyttö
IR-anturi: 38 KHz
1 x kaksivärinen led-valo
3 x painikkeet: On/Off, P+, P1 x USB 2.0 (tyypin A isäntä)
TAKAPANEELI
1 x RF-tulo (IEC169-24-F)
1 x RF-lähtö (IEC169-24-M)
1 x TV:n SCART-johto (IEC60807-9)
2 x RCA (Stereo V/O)
1 x RCA (S/PDIF)
1 x USB 2.0 (tyypin A isäntä)
1 x RJ45 (Ethernet 10/100BT)
1 x HDMI HDCP:llä
- 2 PCM-kanavaa, jos käytössä on MPEG1-kerros II
- Dolby Digital tai PCM, jos käytössä on Dolby Digital
-rytmivirta(*)
- Dolby Digital Plus, Dolby Digital tai PCM, jos käytössä on
Dolby Digital -rytmivirta(*)
VIRRANSYÖTTÖ
- Dolby Digital tai PCM, jos käytössä on HEAAC-rytmivirta(*) Virransyöttöjännite 220 - 240 V ~50 Hz
(*) E(EDID)-tietojen mukaan
Ulkoinen vaihtovirta/tasavirtasovitin
Teho (IEC 62087 Ed2): 25 W
ÄÄNILÄHTÖ
Kulutus valmiustilassa: < 2 W
Hifi-äänilähtö
Säädettävä äänenvoimakkuus
- Mono/stereo, jos käytössä on MPEG1-kerros II,
- Kaksi alassekoitettua kanavaa, jos käytössä on Dolby
Digital, Dolby Digital Plus tai HEAAC-äänivirta
Koaksiaalinen S/PDIF
Stereoäänen asettaminen:
Kiinteä äänenvoimakkuus -20 dBLKFS
- Kaksi PCM-kanavaa, jos käytössä on MPEG1-kerroksen II
virta,
- Kaksi alassekoitettua PCM-kanavaa, jos käytössä ovat
Dolby Digital/Dolby Digital Plus tai HEAAC-virrat
Monikanavainen äänen asettaminen:
Kiinteä äänenvoimakkuus -31 dBLKFS
- Kaksi PCM-kanavaa, jos käytössä on MPEG1-kerroksen II
virta,
- Alkuaan vastaanotettu tavuvirta, jos käytössä on Dolby
Digital
- Transkoodattu Dolby Digital, jos käytössä on Dolby Digital
Plus
- Dolby Digital, jos käytössä on HEAAC
FYYSISET TIEDOT
Tallennin:
- Mitat (l x s x k): 260 x 160 x 48 mm
- Paino: ~0,8 kg
- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- Säilytyslämpötila: -25 °C...+65 °C
LISÄVARUSTEET
1 x EU-virtajohto
1 x kauko-ohjain (käyttöalue: 10,5 m)
2 x AAA-R03 -suolaliuosparisto
1 x Ethernet-kaapeli
1 x HDMI-johto
2 x käyttöopas
23
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 26 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 27 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
All rights reserved. The information and specifications included are subject to change without prior notice. Sagemcom Broadband SAS tries to ensure that all information in this document is correct, but does not accept liability for error or omission.
Non contractual document. All trademarks are registered by their respective owners. Simplified joint stock company - Capital 35 703 000 Euros - 518 250 360 RCS NANTERRE.
GI 253534401 RTI95_ON DEMAND_SV_DA_FI.book Page 28 Mercredi, 16. janvier 2013 3:17 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising