SAGEMCOM | F@st Plug 201 Duo | User guide | Sagemcom F@st Plug 201 Duo User Guide

Sagemcom F@st Plug 201 Duo User Guide
F@ST PLUG 201 DUO
Krótka instrukcja instalacji
Gyors telepítési útmutató
Rychlý instalační průvodce
PL
HU
CS
1
Podłącz oba urządzenia do
głównej sieci zasilającej /
Csatlakoztassa mindkét
eszközt a hálózatra /
Zapojte oba přístroje do sítě
2
@
Podłącz swój sprzęt /
Csatlakoztassa az
eszközöket /
Připojte zařízení
Zalecane zastosowanie adaptera wielowtyczkowego / Célszerű egy elosztó adapter használata /
Doporučené použití multi adaptéru
Ihre
Ausrüstungen /
per le vostre
apparecchiature /
till din enhet
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zabezpieczenia swojej sieci lub podłączenia do sieci HomePlug AV, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostępną na stronie http://support.sagemcom.com / További információkért a biztonságos hálózat kialakításáról, illetve HomePlug AV networkhöz való
csatlakozásról kérjük, olvassa el a http://support.sagemcom.com honlapon megtalálható felhasználói kézikönyvet / Více informací o způsobu zabezpečení sítě
nebo připojení do HomePlug AV sítě naleznete v návodu na http://support.sagemcom.com website.
Urządzenie jest WYŁĄCZONE / Eszköz KI / Zařízení je OFF
Urządzenie jest WŁĄCZONE / Eszköz BE / Zařízení je ON
Urządzenie jest w trybie przestoju “idle mode”, kiedy dioda LED miga co 15 sek /
Az eszköz „készenléti állapotban” van, ha a LED 15 másodpercenként felvillan /
Pokud LED bliká po 15 vteřinách, je zařízení v režimu „idle mode“ (režim spánku).
Port Ethernet nie jest podłączony / Ethernet port nincs csatlakoztatva / Ethernet
port není připojen.
Port Ethernet jest podłączony / Ethernet port csatlakoztatva van / Ethernet port je
připojen.
W Twojej sieci nie wykryto żadnego urządzenia wykorzystującego linię
zasilającą / Nem észlelt a hálózaton CPL eszközt /
V síti nebyl zjištěno silnoproudé zařízení.
W Twojej sieci wykryto przynajmniej jedno urządzenie wykorzystujące linię
zasilającą / Legalább egy CPL eszközt észlelt a hálózaton /
V síti byl zjištěno alespoň jedno silnoproudé zařízení.
Port Ethernet / Ethernet port / Ethernet port
Wykorzystaj port Ethernet do podłączenia swojego sprzętu za pomocą dostarczonego kabla Ethernet / A mellékelt Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa az eszközöket az Ethernet porthoz / Pro připojení zapojte zařízení
pomocí Ethernet kabelu do Ethernet portu.
Przycisk bezpieczeństwa / Biztonsági gomb / Bezpečnostní tlačítko
Naciśnij przycisk przez : 0-3 sek., aby połączyć się z siecią linii zasilającej,
7-10 sek., aby odłączyć się od bieżącej sieci lub otworzyć nową, 12-15 sek.,
aby przywrócić fabryczne, domyślne ustawienia urządzenia /
Nyomja meg ezt a gombot: 0-3 másodpercig a CPL eszköz eléréséhez, 7-10
másodpercig a jelenlegi CPL hálózatból való kilépéshez, vagy új hálózat
indításához, 12-15 másodpercig, hogy az eszköz visszatérjen eredeti
alapbeállításához /
Držte tlačítko stisknuté po dobu, 0-3 vteřiny pro připojení do silnoproudé sítě,
7-10 vteřin pro vypnutí současné silnoproudé sítě nebo zapnutí do nové sítě
- 12-15 vteřin pro návrat zařízení do standardního továrního nastavení.
Ważne / Fontos / Důležité:
- Twoje urządzenia zostały już skojarzone w fabryce i automatycznie się połączą po ich podłączeniu do sieci zasilającej: żadne
ustawianie nie jest konieczne / Az eszközöket már gyártásuk alkalmával összepárosították és a hálózatra csatlakozásuk után
automatikusan társulnak egymáshoz: nem igényelnek beállítást / Vaše zařízení již byla spárována během výroby a po zapojení do
sítě bude automaticky spojena: není nutné provádět žádné nastavování.
- Nie można używać przycisku bezpieczeństwa, kiedy urządzenie jest w trybie przestoju „idle mode” / A biztonsági gomb nem
használható, ha az eszköz készenléti állapotban van / Bezpečnostní tlačítko nelze použít, je-li zařízení v režimu spánku.
253595996A - 04/2014
Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat zapewnienia większego bezpieczeństwa swojej sieci lub podłączenia dodatkowych
urządzeń do istniejącej sieci zasilającej, prosimy zapoznać się z Instrukcją obsługi dostępną na stronie http://support.sagemcom.com
website /
További információkért a hálózati biztonság növeléséről vagy további eszközök hozzáadásáról a meglévő CPL hálózathoz kérjük,
olvassa el a http://support.sagemcom.com honlapon található felhasználói kézikönyvet /
Více informací o tom, jak zvýšit bezpečnost sítě nebo jak připojit další zařízení k existující silnoproudé síti, naleznete v uživatelské
příručce, která je k dispozici na http://support.sagemcom.com website.
Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sagemcom Broadband SAS zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili parametrów technicznych swoich produktów, usług lub do wstrzymania ich sprzedaży. Sagemcom Broadband SAS dołożyła starań
w celu zagwarantowania prawidłowości wszystkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ale nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Dokument nie jest wiążący.Wszystkie znaki handlowe cytowane
w dokumencie są zastrzeżone przez ich właścicieli. Spółka akcyjna uproszczona, z kapitałem 35 703 000 - 518 250 360 RejestrHandlowy i Spółek w Nanterre. /
Minden jog fenntartva. A Sagemcom Broadband SAS fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a termékeinek vagy szolgáltatásainak mûszaki jellemzõit, vagy megszüntesse értékesítésüket. A Sagemcom Broadband SAS
arra törekszik, hogy biztosítsa az ebben a dokumentumban szereplõ információk pontosságát, de nem vonható felelõsségre az esetleges tévedések vagy hiányosságok miatt. Nem kötelezõ érvényû dokumentum. Az idézett márkákat
tulajdonosaik levédették. 35 703 000 € alaptõkével rendelkezõ zártkörû részvénytársaság - 518 250 360 RCS Nanterre. /
Všechna práva vyhrazena. Sagemcom Broadband SAS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit technické vlastnosti svých výrobků nebo služeb nebo ukončit jejich prodej. Sagemcom Broadband SAS usiluje o zaručení přesnosti veškerých informací
v tomto dokumentu, ale nemůže nést odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Nesmluvní dokument. Uvedené značky jsou chráněny ochrannými známkami. Zjednodušená akciová společnost dle francouzského práva se jměním 35
703 000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising