SAGEMCOM | F@st Pack Wi-Fi Plus (501P-502W) | Quick Start Guide | Sagemcom F@st Pack Wi-Fi Plus (501P-502W) Quick Start Guide

Sagemcom F@st Pack Wi-Fi Plus (501P-502W) Quick Start Guide
F@ST PLUG 501P/502W
Navodilo za hitro namestitev SL
Ghid de instalare rapidă RO
Quick Installation Guide EN
502W
1
1
2
Priključiteobe napravina
omrežje / Introduceţi ambele
dispozitive în priză / Plug
both devices into the mains
2
1
2
off / on
@
Povežiteopremo / Conectaţi
echipamentele / Connect
your equipments
1
2
Priporočljivauporabavmesnika zvečvtičiza / Se recomandă utilizarea unui adaptor
multipriză pentru / Recommended use of a multiple plug adapter
Za več informacij ozavarovanju vašega omrežjaali priključitvi na omrežjeHomePlugAV sipreberite Navodila za uporabo na spletni stranihttp://support.
sagemcom.com / Pentru mai multe informaţii despre modul în care vă puteţi asigura reţeaua sau vă puteţi conecta la o reţea HomePlug AV, consultaţi
Ghidul utilizatorului disponibil pe site-ul web http://support.sagemcom.com/For more information about the way to secure your network or to join a
HomePlug AV network, please consult the User Guide available on the http://support.sagemcom.com website.
Napravaje IZKLOPLJENA / Dispozitivul este OPRIT /
Device is OFF
Security
Napravaje VKLOPLJENA / Dispozitivul este PORNIT /
Device is ON
Naprava se ponastavlja ali izvaja sinhronizacijo gesla /
Dispozitivul se reiniţiază sau sincronizează parola / Device is
resetting or in the processing of password synchronization.
Vrata LAN 1 in/ali 2* niso priključena / Portul LAN 1 şi/sau
2* nu este conectat / LAN 1 and/or 2* port is not connected.
Vrata LAN 1 in/ali 2* so priključena / Portul LAN 1 şi/sau 2*
este conectat / LAN 1 and/or 2* port is connected.
Prek vrat LAN 1 in/ali 2* poteka prenos podatkov / Datele sunt
transmise prin intermediul portului LAN 1 şi/sau 2* / Data is
being transmitted via the LAN 1 and/or 2* port.
V vašemomrežju ni zaznana nobena naprava / Nu este detectat
nici un dispozitiv de alimentare în reţeaua dumneavoastră /
No powerline device detected on your network.
Ponastavitvi naprave*
Uporaba tanek predmet, pritisniti več kot 3 sekunde v luknjo
in spustimo. Tovarniške nastavitve se ponastavijo. /
Resetarea dispozitivului*
Folosind un obiect subțire, apăsați mai mult de 3 secunde
in gaura, apoi eliberați. Setările din fabrică sunt resetate. /
Resetting the device*
Using a thin object, press more than 3 seconds into the hole, then
release. The factory settings are reset.
Hitrost prenosa podatkov je večja ali enaka 40 Mb/s / Transmisie
de date egală sau mai mare de 40 Mbps / Data transmission
equal to or greater than 40 Mbps.
Hitrost prenosa podatkov je med 20 in 40 Mb/s / Transmisie de
date între 20 şi 40 Mbps / Data transmission between 20
and 40 Mbps*.
Hitrost prenosa podatkov je manjša ali enaka 20 Mb/s / Transmisie
de date mai mică sau egală cu 20 Mbps / Data transmission
less than or equal to 20 Mbps*.
WLAN je onemogočen* / WLAN este dezactivată* /
WLAN is disabled*
WLAN je omogočen* / WLAN este activată* /
WLAN is enabled*
Poteka prenos podatkov* / Transmisia de date este în curs* /
Data transmission in progress*.
WLAN je omogočen in povezava WPS je uspešno
vzpostavljena* / WLAN este activată şi conectarea WPS
reuşeşte* / WLAN is enabled and WPS connection succeeds*
Potekata vzpostavljanje povezave WPS in prenos podatkov*
/ Negociere WPS şi transmisie de date în curs* / WPS
negotiation is in progress and data transmission in progress*
Gumb "Security" se uporablja za opredelitev statusa
naprave v omrežje energetskih vodih:
- Pritisnite in držite gumb za več kot 10 sekund,
da zapustite trenutno omrežje in ustvari naključno geslo.
- Pritisnite gumb enkrat povezati napravo na obstoječe
omrežje energetskih vodih. ON / OFF LED utripa enkrat./
Butonul "Security" este folosit pentru a defini starea
dispozitivului de pe rețea PowerLine:
- Apăsați și țineți apăsat butonul mai mult de 10 secunde
pentru a ieși din rețeaua de curent și de a genera o parola
aleatoare.
- Apăsați butonul o dată pentru a asocia dispozitivul de
rețea PowerLine existente.ON / OFF LED-ul clipește o dată /
Button "Security" is used to define the status of the device
on the powerline network:
- Press and hold the button more than 10 seconds to exit
the current network and generate a random password.
- Press the button once to associate the device to existing
powerline network. The ON/OFF LED flaches once.
WPS
Gumb WPS se uporablja za izbiro WPS ali omrežja WLAN*:
- Pritisnite in držite gumb za manj kot 3 sekunde,
da aktivirate pogajanja o PBC (Push Button Configuration).
- Pritisnite in držite gumb za več kot 10 sekund, da vključite
ali izključite WLAN (Wireless Local Area Network). /
Butonul WPS este folosit pentru a selecta WPS sau modul
WLAN*:
- Apăsați și țineți apăsat butonul de mai puțin de 3 secunde
pentru a activa negocierea PBC (Push Button Configuration)
- Apăsați și țineți apăsat butonul mai mult de 10
secunde pentru a activa sau dezactiva WLAN (Wireless
Local Area Network). /
The WPS button is used to select the WPS or WLAN mode*:
- Press and hold the button less than 3 seconds to activate
the negotiation of PBC (Push Button Configuration).
- Press and hold the button more than 10 seconds to
activate or deactivate the WLAN (Wireless Local
Area Network).
*samo F@st 502W / *numai F@st 502W / *only F@st 502W
Nadzorna naprava* / Dispozitiv de supraveghere* / Supervision device*
Dejavnost in stanje naprave lahko spremljate iz računalnika PC. Podatki o Wi-Fi so navedeni na nalepki na izdelku.
Dostop do orodja za konfiguriranje prek http:
1 - odprite spletni brskalnik, 2 - v naslovno vrstico vpišite http://192.168.1.1, 3 - pojavi se prijavni zaslon; vnesite uporabniško ime in geslo
(privzeti podatki za prijavo so naslednji: uporabniško ime: admin; geslo: admin). /
Puteţi monitoriza activitatea şi starea dispozitivului de la un computer. Informaţiile WiFi sunt enumerate pe eticheta produsului.
Pentru a accesa instrumentul de configurare HTTP:
1 - deschideţi browser-ul, 2 - În bara pentru adrese tastaţi http://192.168.1.1, 3 - apare ecranul de conectare, introduceţi numele de
utilizator şi parola (datele de identificare implicite sunt: Nume utilizator: admin - Parola: admin). /
You can monitor the activity and status of the device from a PC. WiFi information are listed on the product label.
To access the HTTP Configuration Tool:
1 - open your browser, 2 - In the address bar type http://192.168.1.1, 3 - the login screen appears, enter your user name and password
(default identification is: Username: admin - Password: admin)
Pomembno: / Important: / Important:
- Vašenapravesomed proizvodnjo že povezali in se bodoob priključitvi na omrežje samodejnonastavile, zatoponastavitevni potrebna.
- Varnostne tipkeni mogoče uporabiti, koje naprava vstanju pripravljenosti.
Za več informacij oizboljšanjuvarnostiv omrežjuali dodajanju dodatnihnapravvobstoječega si poglejte Navodila za uporabona spletni strani
http://support.sagemcom.com./
- Dispozitivele dumneavoastră au fost deja împerecheate din fabricaţie şi se vor asocia automat atunci când sunt conectate la sursa de alimentare:
nu este necesară configurarea acestora.
- Butonul de siguranţă nu poate fi utilizat când dispozitivul este în modul inactiv.
Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi creşte siguranţa reţelei dumneavoastră sau adăuga dispozitive suplimentare la o reţea de alimentare existentă
consultaţi Ghidul utilizatorului disponibil pe site-ul web http://support.sagemcom.com. /
- Your devices have been already paired during manufacturing and will associate automatically once they are plugged into the mains :
no setup is required.
- The «Security» button cannot be used when the device is in «Idle» mode.
For more information on how to increase security on your network or add additional devices to an existing powerline network, please consult the User
Guide available on the http://support.sagemcom.com website.
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l’Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE - Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax: +33 (0)1 57 61 10 01 - www.sagemcom.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising