Omega | FCL102 Series | Owner Manual | Omega FCL102 Series Používateľská príručka

Omega FCL102 Series Používateľská príručka
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700
e-mail: info@omega.com
SERIES
THE NEW STANDARD FOR QUALITY
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928 Fax: (514) 856-6886
e-mail: canada@omega.com
FCL102
Frekvenãní kalibrátor
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342
Fax: (95) 203-359-7807
e-mail: espanol@omega.com
âeská Republika:
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 420-69-6311899 Fax: 420-69-6311114
e-mail: czech@omega.com info@newport.cz
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
Anglie:
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: uk@omega.com
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
germany@omega.com
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400 Fax: 33 0130-699-120
e-mail: france@omega.com
http://www.newport.cz
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
e-mail:info@newport.cz
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
11540ML-03 Rev. A
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo
duplikacím, oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné
objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TOPNÁ TùLESA
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty
a zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
PRÒTOK A HLADINA
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu
v˘‰euveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech,
nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní
mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována
tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího písemného svolení
firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojdeli k pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není
registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte
servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t
uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
© Copyright 1996 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 /
FRANCE Brevet No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA
2052600 / ITALY 1249456, 1250938 / GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch
poÏadavkÛ.
Rozsahy
Rozsah
KHz
KHz
Hz
Hz
CPM
CPH
Obsah
Generování
0.01 aÏ 250.00
0.001 aÏ 99.999
0.1 aÏ 9999.9
0.01 aÏ 999.99
0.1 aÏ 2000.0
1 aÏ 20000
Mûfiení
0.01 aÏ 250.00
0.001 aÏ 99.999
0.1 aÏ 9999.9
0.01 aÏ 999.99
0.1 aÏ 2000.0
10 aÏ 20000
Doba otevfiení hradla
0.2 sekundy
1 sekunda
1 perioda
1 perioda
1 perioda
1 perioda
Informace pro objednávání
âást
FCL102 frekvenãní kalibrátor
s doplÀkov˘m BNC konektorem
s kaÏd˘m FCL102 jsou dodávány:
Obal pro pfiepravu
Certifikát odpovídající NIST
ãíslo
FCL102
FCL102-BNC
Volitelné doplÀky
âást
SíÈov˘ adaptér: 120Vac, 50/60 Hz
SíÈov˘ adaptér: 240Vac, 50/60 Hz
Modul mûfiení kontaktÛ bez napûtí
Typické aplikace
Turbinové
prÛtokomûry
Vífiiãe
Objemové
prÛtokomûry
Mûfiiãe Watt-hodin
Pfievodníky V na F
a F na V
Integrátory
Tachometry
NepfietrÏité napájení
âítaãe
Frekvenãní vysílaãe
-8-
ãíslo
FCL1-AD1
FCL1-AD2
FCL1-DCM
Typická prÛmyslová odvûtví
Chemické továrny
Automobilov˘ prÛmysl
Pohony s promûnnou
rychlostí
Telemetrické systémy Ropné rafinerie
ÚrovÀové zapisovaãe Zpracování potravin
Leteck˘ prÛmysl
Farmacie
Vibraãní monitory
Totalizéry
Potrubí
Vefiejné sluÏby
Sklo a keramika
Meteorologie
Koncentrátory dat
Úprava vody
a zpracování odpadÛ
Vefiejné práce
Válcování oceli
V˘roba papíru
V˘roba textilu
Nápoje
Detektory rychlosti
Magnetické snímaãe
Sepnutí kontaktÛ
Obecn˘ popis
2
Funkce generátoru
2
Mûfiení ‰irokého rozsahu frekvencí a kfiivek v reÏimu „Mûfiení“
2
Vlastnosti
2
Pracovní pokyny
3
Pracovní pokyny
3
Pracovní pokyny (pokraãování)
5
Frekvenãní ãítaã (ReÏim mûfiení)
5
Mûfiení kontaktÛ bez napûtí
6
Specifikace
6
Specifikace (pokraãování)
7
ReÏim mûfiení
7
ReÏim generování
7
Rozsahy
8
Informace pro objednávání
8
Volitelné doplÀky
8
Plasty
Stroje
Lékafiské vybavení
Poãítaãe
-1-
Obecn˘ popis
Frekvenãní kalibrátor FCL102 firmy OMEGA se pouÏívá pro kalibraci turbinov˘ch mûfiících pfiístrojÛ,
frekvenãních ãítaãÛ, vibraãních systémÛ, tachometrÛ,vífiiãÛ, integrátorÛ a dal‰ích frekvenãních zafiízení
v dílnû, továrnû nebo provozu. Jeho rozsah je 0,01 kHz aÏ 250.00 kHz s rozli‰ením niωím neÏ 0,01 Hz
Pro pomalej‰í signály generuje nebo mûfií signál v rozsahu od 4,0 do 2000,0 vzorkÛ za minutu (CPM)
nebo od 10 do 20000 vzorkÛ za hodinu (CPH). Rychle indikuje zpracovávané signály – není zpoÏìován jako stopky nebo totalizér.
Funkce generátoru „ReÏim generování”
Zvolíte-li na v˘stupu sinusovou kfiivku, mÛÏete modelovat vibraãní ãidla a pohony s promûnnou rychlostí. Pomocí obdélníkové kfiivky pak mÛÏete modelovat prÛtokomûry a magnetická ãidla. Pro kalibraci tachometrÛ, ãítaãÛ, koncentrátorÛ dat, turbinov˘ch mûfiiãÛ a frekvenãních pfievodníkÛ lze pouÏít libovolnou frekvenci v rozmezí od 0.01 Hz do 250.00 kHz ve ãtyfiech frekvenãních rozsazích. Pro
nízkofrekvenãní aplikace, jako objemové prÛtokomûry, mûfiiãe watthodin, nízko rychlostní integrátory
a ãítaãe poskytuje kalibrátor také nízkofrekvenãní signály, napfi. 1 CPH (0.0002777 Hz). Amplitudu je
moÏno nastavit od 50 mV do 12 V ‰piãka-‰piãka.
Pro kaÏd˘ rozsah jsou k dispozici 3 rychle pfiístupné v˘stupní hodnoty. Otoãením knoflíku zkontrolujte
body zdvihu, ãinnost regulátoru a fiízení pohonÛ s promûnnou rychlostí. Kalibrátor má rychlou odezvu
bez pfiekmitnutí, ale dovoluje pomalé zmûny v uÏivatelsky definovaném pomûru. PamûÈ je uchována
pro kaÏd˘ rozsah, i kdyÏ je vypnuto napájení.
Mûfiení ‰irokého rozsahu frekvencí a kfiivek v reÏimu „Mûfiení”
Pro ovûfiení signálÛ z ãidel mûfiících prÛtok, snímaãÛ rychlosti a otáãek pouÏijte zadní v˘stup. Frekvence od 0.01 Hz do 250.00 kHz lze mûfiit pfiímo ve ãtyfiech rozsazích.
Extrémnû nízké frekvence (<1 Hz) lze mûfiit s vysok˘m rozli‰ením pomocí CPM a CPH.
Namísto zobrazení 1/2 Hz jako 0,5 Hz (rozli‰ení v 1 ãíslici), coÏ b˘vá ãasté u frekvenãního ãítaãe, mÛÏete tuto hodnotu zobrazit jako 30,0 CPM (rozli‰ení na 3 ãíslice) nebo 1800 CPH (rozli‰ení na 4 ãíslice). Nyní mÛÏete pouÏít kalibrátor pro mûfiení tûchto pomal˘ch signálÛ v sekundách místo v minutách,
které jsou vyÏadovány napfiíklad u totalizéru, stopek nebo kalkulátoru. Lze mûfiit signály v rozsahu
30 mV aÏ 240V, ‰piãka-‰piãka, s minimální ‰ífikou pulsu 2 mikrosekundy.
Pfiístroj lze pouÏívat nûkolik mûsícÛ bez v˘mûny baterií.
·est alkalick˘ch baterií typu „AA“ umoÏÀuje více neÏ ãtyfiicet hodin nepfietrÏitého generování nebo více neÏ 8 hodin nepfietrÏitého mûfiení frekvence. Pfiídavn˘ síÈov˘ adaptér, kter˘ je doplÀkov˘m zafiízením lze pouÏít pfii vybit˘ch bateriích nebo pfii nepfietrÏitém pouÏití v dílnû nebo v provozu.
Vlastnosti
0,001% pfifie
esnost
Vázaná na vysoce stabilní krystal.
·est rozsahÛ
1 aÏ 20000 bodÛ za hodinu
0,1 aÏ 2000,0 bodÛ za minutu
0,01 aÏ 999,99 Hz
0,1 aÏ 9999,99 Hz
0,001 aÏ 99,999 kHz
0,01 aÏ 250,00 kHz
Rychle pfifiíístupné body
UloÏení 18 hodnot pro moÏnost okamÏitého vyvolání
Tfii pamûti pro kaÏd˘ rozsah
Tfifiii v˘stupní kfifiiivky
Sinusová kfiivka, prochází nulou
Obdélníková kfiivka, základna na nule
Obdélníková kfiivka, prochází nulou
Simulace a mûfifie
ení kontaktÛ bez napûtí
Pfiipojte moduly pro kontakty relé
-2-
Îivotnost baterií
ReÏim mûfiení
>80 hodin
ReÏim generování
>50 hodin pfii 250 kHz, 12V ‰piãka-‰piãka.
Vybití baterií
Pfii nominální hodnotû 6,5V se na displeji zobrazí slovo „BAT", pfiístroj vydrÏí pracovat je‰tû
pfiibliÏnû 10 hodin.
Útlumov˘ ãlánek
Logaritmick˘, pro nastavení úrovnû vyhlazeného vstupního/v˘stupního signálu.
Pracovní teplota
-20 aÏ +60°C
Skladovací teplota
-25 aÏ +65°C
Specifikace (pokr.)
Relativní vlhkost
10 aÏ 90% bez kondenzujících par po dobu 24 hodin
Doba zahfifiíívání
5 sekund do poÏadované pfiesnosti
Celková velikost
183 x 102 x 62 mm
Hmotnost
0.650 kg
ReÏim mûfiení
Pfifie
esnost
6(0.001% mûfiené hodnoty + 1 LSD (poslední v˘znamná ãíslice)
Citlivost
Spou‰tûní pod úrovní 40 mV ‰piãkov˘ch od stejnosmûrné úrovnû.
Maximální pouÏitelné vstupní napûtí
240 Vdc
Minimální ‰ífifikka pulsu
2 mikrosekundy
Vstupní impedance
>1MV + 60 pF
Nastavení úrovnû spou‰tûní
Útlum x1 a x10, logaritmické ovládání
Poznámka: Vysoká úroveÀ ‰umu v signálu a nízk˘ kmitoãet (Volt za sekundu) mohou zpÛsobit nepfiesnost ve sníman˘ch hodnotách.
ReÏim generování
Pfifie
esnost
60.001% mûfiené hodnoty
V˘stupní kfifiiivka
Sinusoida, obdélníková se základnou v nule, obdélníková procházející nulou
V˘stupní amplituda
50 mV na 12V ‰piãka-‰piãka, 50% 6 1% pracovního cyklu
Doba nábûhu
< 1 ms 12V ‰piãka-‰piãka
V˘stupní impedance
600 V
Dodávan˘ proud
8 mA maximálnû
Doba trvání zkratu
Nekoneãná
NapûÈová ochrana
Chránûné proti nesprávnému pfiipojení do 240V ac/dc bez pojistek po dobu 30 sekund.
-7-
GATE
CPM
CPH
Slovo GATE (vstup) se zobrazí na displeji pokaÏdé, kdyÏ kalibrátor mûfií frekvenãní signál a blikne vÏdy, kdyÏ se snímaná hodnota aktualizuje.
Periodické snímání hodnot
Pomalé frekvenãní signály lze mûfiit s vyuÏitím funkcí poãet za minutu (CPM) nebo
poãet za hodinu (CPH). Je moÏné mûfiit tak nízké frekvence, jako 0.1 CPM
(0.001666 Hz) a 10 CPH (0.002777 Hz). (Pfievodní faktory najdete v ãásti Pfievod
CPM/CPH).
MIN/MAX
Pokud je potfieba v reÏimu READ (Mûfiení) zjistit maximální nebo minimální hodnotu, pfiepnûte jednodu‰e pfiepínaã do polohy MAX nebo MIN. Na LCD se zobrazí hodnota spoleãnû se slovem MAX nebo MIN. Hodnoty MAX/MIN jsou automaticky aktualizovány a lze
je zobrazit kdykoliv, aniÏ by to ru‰ilo ostatní hodnoty. Aktuální frekvenci zahrnete do Max
nebo MIN stiskem klávesy RESET/SCROLL (obnovení nastavení/posun). LCD jednou
blikne a kalibrátor aktualizuje hodnoty MAX a MIN podle zmûny mûfiené frekvence.
ÚroveÀ spou‰tûní
Nastavitelná úroveÀ spou‰tûní (TRIGGER LEVEL) se pouÏívá pro mûfiení ru‰en˘ch signálÛ, stfiídav˘ch signálÛ, signálÛ superponovan˘ch na stejnosmûrné úrovnû a pro v˘bûr napûÈov˘ch prahÛ ostatních signálÛ. Sloupcov˘ graf na displeji zobrazuje úrovnû pfiibliÏnû od 0 do více neÏ 12V ‰piãka-‰piãka s útlumov˘m ãlánkem
nastaven˘m na x1. Nastavíte-li zeslabovaã na x10, mÛÏe b˘t rozmezí grafu od 0 do
více neÏ 120V ‰piãka-‰piãka. Pokud chcete snímat co nejrychleji, urãete nebo odhadnûte úroveÀ napûtí tak, aby ji pfiístroj zaregistroval a pfiizpÛsobte tomu nastaveno útlumu (ATTENUATOR) a úrovnû spou‰tûní (TRIGGER LEVEL).
OVER
UNDER
Signál mimo rozsah
Pfii frekvencích, které jsou mimo nastaven˘ rozsah, se na displeji zobrazí slova
OVER (Pfiekroãení) nebo UNDER (Podkroãení). (viz. Pracovní pokyny).
Mûfiení kontaktÛ bez napûtí
Izolované kontakty, tranzistory s otevfien˘m kolektorem nebo opticky-izolované
frekvence lze mûfiit pomocí kalibrátoru s vyuÏitím volitelného modulu pro mûfiení
kontaktÛ bez napûtí (DRY CONTACT MODULE) nebo pomocí zapojení, uvedeného na obrázku. Pro urãení otevfiení nebo zavfiení lze pouÏít externí baterii nebo
zdroj napûtí zapojen˘ sériovû s odporem 5000 V. Polaritu pfiipojení zvolte tak, aby
byl zaji‰tûn na kontaktech poÏadovan˘ signál. Kontakty relé nebo pfiepínaãe ãasto
vyÏadují odporovû-kapacitní filtr, aby se odstranily chyby odrazu. Typické hodnoty
filtru pro mechanické kontakty jsou 10 kV a 0,1mF.
Specifikace
(Pokud není uvedeno jinak, specifikace jsou udány v 6% mûfiené hodnoty pfii 25°C)
Obecné
Frekvenãní stabilita
Drift < 10 PPM/rok
Vliv teploty
60.001%/°C se základem ve 25°C 625°C
Baterie
·est baterií typu „AA" (dodávané a doporuãené alkalické)
-6-
Pracovní pokyny
Obecné
Zapnutí pfifiíístroje
VÏdy, kdyÏ zapnete kalibrátor, zobrazí se na LCD po dobu pfiibliÏnû 1 sekundy
v‰echny segmenty. Potom se zobrazí na pfiibliÏnû tfii sekundy aktuálnû vybraná
kfiivka (ReÏim generování).
1. Pfiepínaã napájení pfiepnûte do polohy SOURCE (GENEROVÁNÍ) nebo READ
(Mù¤ENÍ). Na LCD se zobrazí v‰echny ãásti a probûhne automatické testování.
2. (POUZE REÎIM GENEROVÁNÍ) Na displeji se na 3 sekundy zobrazí vybraná
kfiivka. Tuto kfiivku mÛÏete zmûnit tak, Ïe nûkolikrát stisknete tlaãítko SCROLL/STORE (posun/uloÏení), nebo toto tlaãítko stisknete a podrÏíte.
3. (POUZE REÎIM GENEROVÁNÍ) Tfii rychle pfiístupné v˘stupní body frekvence
budou mít takové hodnoty, jaké byly minule uloÏeny. VÏdy, kdyÏ zmûníte rozsah,
vyvolají se tyto tfii body pro pfiíslu‰n˘ rozsah.
4. Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy RANGE (rozsah). PoÏadovan˘ rozsah frekvencí mÛÏete zmûnit opakovan˘m stiskem tlaãítka SCROLL (posun), nebo tak,
Ïe toto tlaãítko stisknete a podrÏíte.
5. Pfiepínaã reÏimu vraÈte do polohy FREQ/TRIG, aby pfiístroj generoval nebo snímal frekvenãní signál.
Pfifiiipojení
Kalibrátor má zabudované testovací vodiãe s krokod˘lími svorkami umoÏÀující pfiipojení k pfiístroji nebo ãidlÛm s koncov˘mi bloky nebo pohybliv˘m vedením. Pomocí doplÀkového BNC konektoru lze kalibrátor velmi rychle pfiipojit k pfiístrojÛm nebo
ãidlÛm vybaven˘m BNC konektory.
V˘mûna baterií
Pokud jsou baterie vybité, zobrazí se na LCD displeji symbol BAT. Tento symbol
se zobrazí pfiibliÏnû deset hodin pfied tím, neÏ se LCD vymaÏe a kalibrátor pfiestane pracovat. Vypnûte pfiístroj a uvolnûte tfii ‰roubky zaji‰Èující kryt baterií. ·est baterií typu „AA” lze velmi snadno vymûnit. VraÈte na své místo kryt, pfiitáhnûte ‰roubky a zapnûte pfiístroj.
Nastavení pfifiíístroje na implicitní hodnoty
Kalibrátor je moÏnû znovu nastavit na implicitní hodnoty udané v˘robcem. V‰echny pamûti rychle pfiístupn˘ch bodÛ se nastaví na hodnotu 1000 a úroveÀ v˘stupu
a spou‰tûní se nastaví na 1 V ‰piãka-‰piãka.
1. Stisknûte a podrÏte tlaãítko SCROLL/RESET (posun/ obnovení nastavení). Pfiístroj se pfiepne do reÏimu SOURCE (GENEROVÁNÍ) nebo READ (Mù¤ENÍ).
2. PodrÏte tlaãítko STORE (uloÏit) stisknuté asi 10 sekund.
3. Na LCD zÛstanou zobrazené v‰echny segmenty, dokud nebude pfiístroj znovu
nastaven.
PouÏití v provoze a na dílnû
Kalibrátor je dodáván v obalu urãeném pro pfiepravu a se zabudovan˘m sklápûcím
stojánkem/drÏátkem. Pfiístroj je v obalu Velcro bezpeãnû upevnûn svorkami, a to
i v pfiípadû, Ïe je obal otevfien. Obal pro pfiepravu má také koÏené poutko, které lze
omotat kolem trubky nebo zábradlí.
Pfiístroj lze pomocí sklápûcího stojánku snadno pozvednou do poÏadované polohy
a to tak, Ïe stojánek sklopíte do takového úhlu aby stál pevnû na místû. Stojánek
lze také pfieklopit a pouÏít jako vû‰ák pro zavû‰ení pfiístroje.
Pracovní pokyny
ReÏim mûfifie
ení
Abyste získali snímané hodnoty co nejpfiesnûji, musíte správnû nastavit útlumov˘ ãlánek,
úroveÀ spou‰tûní a rozsah. MÛÏete zobrazit signály od 50 mV do 240 V ‰piãka-‰piãka, a to
s offsetem nebo bez.
-3-
Pfifiííznak
Zkontrolujte
¤e‰ení
GATE (Vstup)
ukazuje na LCD 0.0
Pfiipojení
Zkontrolujte, zda jsou napájení a signály správnû
pfiipojeny.
Frekvenãní v˘stup (ReÏim generování)
Útlumov˘
ãlánek
Pro signály v rozmezí 50 mV aÏ 12V jej nastavte x1. Pro
signály vût‰í neÏ 12V ‰piãka-‰piãka jej nastavte x10.
ÚroveÀ
vstupu
Otáãejte knoflíkem tak dlouho, dokud se nezobrazí
vstupní pulsy a snímané hodnoty.
Stejnosmûrn˘
offset
Malé signály s velk˘m dc offsetem mohou vyÏadovat
kondenzátor pfiipojen˘ do série.
Na LCD se zobrazí OVER Rozsah
/UNDER (Pfiekroãení
/podkroãení) rozsahu
Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy RANGE (Rozsah)
a tisknûte tlaãítko SCROLL/RESET (posun/obnovení
stavení) dokud se na LCD neobjeví správn˘ rozsah.
Nestabilní snímání
Otáãejte knoflíkem tak dlouho, dokud se nezobrazí
vstupní pulsy a snímané hodnoty.
ÚroveÀ
spou‰tûní
ReÏim GENEROVÁNÍ
Nûkteré pfiijímaãe signálu jsou schopny detekovat pouze signál probíhající od kladné ãásti osy y k záporné (Sinusoida, nebo obdélníková kfiivka procházející nulou), zatímco jiní vyÏadují pouze signály pohybující se v kladné ãásti. (obdélníková kfiivka se základnou na nule). Kalibrátor Vám umoÏÀuje v˘bûr odpovídající prÛbûh v˘stupÛ.
Pfifiííznak
Zkontrolujte
¤e‰ení
Bez odezvy
Pfiipojení
Zkontrolujte, zda jsou napájení a signály správnû pfiipojeny.
Kfiivka
Vypnûte kalibrátor a znovu jej zapnûte do reÏimu
SOURCE (GENEROVÁNÍ). Opakovanû tisknûte tlaãítko
SCROLL/STORE (posun/uloÏení), dokud se nezobrazí
správná kfiivka.
ReÏim GENEROVÁNÍ (pokraãování)
·patn˘ rozsah
Rozsah
Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy RANGE (Rozsah)
a tisknûte tlaãítko SCROLL/RESET (posun/obnovení
nastavení) dokud se na LCD neobjeví správn˘ rozsah.
Bez odezvy nebo
ãasovû nestabilní signál
·piãkové
napûtí
Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy LEVEL (ÚroveÀ)
a otáãejte knoflíkem, dokud se neobjeví logaritmick˘ sloupcov˘ graf totoÏn˘ se vstupní úrovní kalibrovaného zafiízení.
Pfiepnûte pfiístroj zpût do reÏimu FREQ. (Frekvence)
Pfievod CPM/CPH (poãet za minutu/poãet za hodinu)
Pfievod
Pfievod
-4-
Z
CPM
CPH
Z
Hz
Hz
Do
Hz
Hz
Do
CPM
CPH
Dûlit
60
3600
Násobit
60
3600
Generování
1. Pfiepínaã napájení pfiepnûte do polohy SOURCE (GENEROVÁNÍ).
2. Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy RANGE (Rozsah) a pomocí tlaãítka SCROLL/RESET (posun/obnovení nastavení) nastavte pfiíslu‰n˘ rozsah. Pfiepínaã
reÏimu vraÈte do polohy FREQ (frekvence).
3. Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte do polohy LEVEL (ÚroveÀ) AMPLITUDE (amplituda)
a otáãejte ãíseln˘m knoflíkem, dokud zobrazen˘ logaritmick˘ sloupcov˘ graf nedosáhne pfiíslu‰né úrovnû. Pfiepínaã reÏimu vraÈte do polohy FREQ (frekvence).
4. Pfiipojte kalibrátor na vstupní svorky kalibrovaného pfiístroje nebo mûfiidla.
5. Nastavte ãíselník na poÏadovan˘ v˘stup nebo nastavte rychle pfiístupn˘ bod
s dfiíve uloÏen˘mi frekvenãními vstupy.
VÏdy kdyÏ zvolíte reÏim SOURCE (generování), zobrazí se na LCD displeji slovo
SOURCE (generování). V˘stupní hodnotu mÛÏete zmûnit otáãením ãíselného knoflíku, kter˘ je citliv˘ na rychlost. Pomalé otáãení knoflíku zpÛsobí postupnou zmûnu
v˘stupní hodnoty.
Pracovní pokyny (pokr.)
Rychlé otáãení knoflíkem zpÛsobí rychlou zmûnu na v˘stupu. Tato funkce pracuje
ve v‰ech tfiech v˘stupních polohách (HI, SET a LO) (Horní , Nastavení a Dolní).
UloÏení
1. Pfiepnûte se na HI nebo LO (horní nebo dolní)
2. Nastavte ãíseln˘ knoflík na poÏadovanou hodnotu.
3. Stisknûte tlaãítko STORE/SCROLL (UloÏ/posun). LCD jednou blikne, coÏ znamená, Ïe hodnoty byly uloÏeny.
4. Pokud je hodnota na pozici SET (nastavení) a vy ji chcete uloÏit jako HI (horní)
nebo LO (dolní), stisknûte a drÏte tlaãítko STORE/SCROLL (UloÏ/posun), dokud
se pfiepínaã neposune na Hi (horní) nebo LO(dolní). LCD jednou blikne, coÏ znamená, Ïe hodnoty byly uloÏeny. PusÈte tlaãítko STORE/SCROLL (UloÏ/posun).
Rychlé vyvolání
Kdykoliv, kdyÏ potfiebujete pouÏít uloÏené hodnoty, pfiepnûte pouze pfiepínaã Quick-Check (rychlé vyvolání). Jako Hi (horní) nebo Lo (dolní) mohou b˘t uloÏeny jakékoliv hodnoty uvnitfi frekvenãním rozsahu. Kalibrátor si pamatuje hodnoty Hi (horní), Lo (dolní) nebo SET (nastavení) pro v‰echny rozsahy (18 pamûtí) a to i pfii
vypnutém napájení. PokaÏdé, kdyÏ zmûníte frekvenãní rozsah, vyvolají se ty tfii
hodnoty, které byly naposledy pro tento rozsah uloÏeny.
Frekvenãní ãítaã (ReÏim mûfiení)
Mûfifie
ení
1. Pfiepínaã napájení pfiepnûte do polohy READ (Mûfiení)
2. Pfiepínaã MODE (reÏim) pfiepnûte do polohy RANGE(rozsah) a pomocí tlaãítka
SCROLL/RESET (posun/obnovení nastavení) zmûÀte frekvenãní rozsah na poÏadovanou hodnotu. Pfiepínaã reÏimu vraÈte do polohy TRIG.
3. Pfiepínaã MODE (reÏim) pfiepnûte do polohy LEVEL (úroveÀ) (AMPLITUDE (amplituda)), abyste mohli zvolit mezi zeslabením x1 a x10. (x1 pouÏijte pro signály
od 30 mV do 12V ‰piãka-‰piãka, x10 pro signály 12V aÏ 240V ‰piãka-‰piãka).
Pfiepínaã reÏimu vraÈte do polohy TRIG.
4. Pfiipojte kalibrátor k v˘stupu mûfieného pfiístroje nebo ãidla.
5. Otáãením ãíselného knoflíku upravte úroveÀ spou‰tûní tak, aby mûly snímané
hodnoty stabilní frekvenci. Sloupcov˘ graf na displeji zobrazuje pfiibliÏnou úroveÀ
spou‰tûní.
6. Pomocí pfiepínaãe Quick-check(rychlé vyvolání) mÛÏete zobrazit aktuální snímanou hodnotu, MAXimální nebo MINimální frekvenci.
-5-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising