Omega | INFCP, DP25-E | Owner Manual | Omega INFCP, DP25-E Používateľská príručka

Omega INFCP, DP25-E Používateľská príručka
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700
e-mail: info@omega.com
SERIES
THE NEW STANDARD FOR QUALITY
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928 Fax: (514) 856-6886
e-mail: canada@omega.com
INFCP
DP25-E
Procesní indikátor série
INFINITY
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342
Fax: (95) 203-359-7807
e-mail: espanol@omega.com
âeská Republika:
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 420-69-6311899 Fax: 420-69-6311114
e-mail: czech@omega.com info@newport.cz
®
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
Anglie:
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: uk@omega.com
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
germany@omega.com
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400 Fax: 33 0130-699-120
e-mail: france@omega.com
http://www.newport.cz
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
e-mail:info@newport.cz
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
11540ML-03 Rev. A
Obsah
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.1
6.2
6.3
7.0
7.1
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
12.1
12.2
12.3
13.0
14.0
MontáÏ
Bezpeãnostní upozornûní
Zapojení pinÛ pfiipojovací svorkovnice
Hardware - konfigurace napájení snímaãe a typu vstupního signálu
Aktivace programov˘ch závor
Pfiipojení 3-vodiãového snímaãe s napûÈov˘m signálem
Pfiipojení 4-vodiãového snímaãe s napûÈov˘m signálem
Pfiipojení snímaãe s proudov˘m v˘stupem 0/4 - 20 mA
Pfiipojení napájecího napûtí u pfiístrojÛ 230-115 Vst
Pfiipojení napájecího napûtí u pfiístrojÛ 9-32 Vss
Pfiipojení analogového v˘stupu
Pfiipojení reléov˘ch v˘stupÛ
Nastavení mezních hodnot
Programování
INTP (INPUT) Nastavení typu vstupního signálu
DEC.P
Nastavení pozice desetinné teãky
RD.S.O
Nastavení zobrazení
RD.CF
Aktivace funkce tarování, nastavení interního rozli‰ení
S1.CF
Parametry mezní hodnoty 1
S2.CF
Parametry mezní hodnoty 2
S1.DB
Nastavení hysterese mezní hodnoty 1
S2.DB
Nastavení hysterese mezní hodnoty 2
OT.FC
Konfigurace analogového v˘stupu
OT.S.O
Pfiifiazení indikace k analogovému v˘stupu
P.BAND
Proporcionální pásmo pfii P-regulaãní funkci
M.RST
Komp.odchylky od Ïádané hodnoty pfii P-regulaãní funkci analogového v˘stupu
LK.CF
Programové závory pro mezní hodnoty a reset
Funkce klávesnice v RUN-Modu
Vyvolání uchováné MAX-hodnoty
Tarování
Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty
Hlá‰ení bûhem programování a chybová hlá‰ení
Specifikace
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory, panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské
aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
TLAK, TAH A SÍLA
TOPNÁ TùLESA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
PRÒTOK A HLADINA
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
OCHRANA ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího
písemného svolení firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
V‰eobecn˘ popis
Model INFCP je moderní 4-místn˘ mikroprocesorov˘ mûfiící pfiístroj pro procesní signály
Nastavitelné mûfiící rozsahy: 0-100 mV, 650 mV, 0-10 V, 65V, 0-20 mA a 4-20 mA.
© Copyright 1996 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V základním provedení jej lze pouÏívat jako indikátor procesních veliãin, umoÏÀuje napájet pfiipojen˘
snímaã. Základní verzi lze roz‰ífiit o 2 releové v˘stupy a analogov˘ v˘stup (toto je nutno specifikovat
v dobû objednávky). Programování pfiístroje se provádí jednodu‰e z ãelního panelu.
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 / FRANCE Brevet
No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA 2052600 / ITALY 1249456, 1250938
/ GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
Standartní funkce:
- indikaãní rozsah - 1999...9999, pfiesnost 60,03%, digitální filtr
- rozsah mûfiení 0-100 mV, 650mV, 0-10V, 65V, 0-20 mA a 4-20 mA
-2-
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo duplikacím, oznaãte vaãe potvrzení poznámkou
'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a pfiipojte uveìte jméno prodejce.
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty a zpracovávat objednávky placené pfiedem
nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde
k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu v˘‰euveden˘ch základních záruãních
podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech, nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní
oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na
prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
-
napájení snímaãe 24V-25mA, 12V-50mA, 10V-120mA, 5V-60mA
DIN - rozmûr 96 x 48 mm
MAX - pamûÈ maximální hodnoty
Funkce tarování
2 mezní hodnoty s reléov˘m v˘stupem max. 230 VAC-30VDC, 6A
‰kálovan˘ analogov˘ v˘stup 0-10V, 0-4 - 20 mA
moÏná P-regulaãní funkce analogového v˘stupu
nejjednodu‰‰í programování, vícestupÀové programové blokování
programování z ãelního panelu
230 VAC, 115 VAC a 9-32 VDC volitelné napájecí napûtí
ãelní krytí IP 65 moÏno doobjednat
1.0 MontáÏ
âelní rozmûry pfiístroje jsou 96 x 48 mm, rozmûry v˘fiezu v panelu 92 x 45 mm. ZasuÀte pfiístroj zepfiedu pfies v˘fiez a upevnûte jej pomocí pfiiloÏen˘ch upevÀovacích dílÛ.
2.0 Bezpeãnostní upozornûní
Pfiístrojová fiada INCFP odpovídá stupni ochrany IEC 348, tfiída II a VDE 0411.
Dbejte, prosím, pfii pfiipojení snímaãe na následující souvislosti:
Vstup mûfieného signálu a analogov˘ v˘stup nejsou galvanicky oddûleny.
Pfii pouÏívání pfiístrojÛ fiady INFINITY dbejte v‰ech bezpeãnostních opatfiení uveden˘ch v platn˘ch
pfiedpisech pro práci na elektrick˘ch zafiízeních dle norem âSN.
Odpojte pfied vynûtím INFCP z krytu v‰echna pfiipojovací vedení.
StupeÀ ochrany (krytí):
âelní stûna IP 54 podle DIN 40050. Zadní stûna IP 20 podle DIN 40050
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojde-li k pfievodu na tfietí stranu, pokud není
zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí
autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní,
ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch poÏadavkÛ.
3.0 Zapojení pinÛ pfiipojovací svorkovnice
Pin
Funkce
TB 1-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
10
11
12
TB 2-1
-2
Mezní hodnota 1 spínací kontakt, 230 VAC/30 VDC, 6A
Mezní hodnota 1 rozepínací konatkt, 230 VAC/30 VDC, 6A
Mezní hodnota 1 spoleãn˘ kontakt
Mezní hodnota 2 spínací kontakt 230 VAC/30 VDC, 6A
Mezní hodnota 2 rozepínací kontakt 230 VAC/30 VDC, 6A
Mezní hodnota 2 spoleãn˘ kontakt
Fáze st-napájení
pfii ss napájení není obsazen
Nulov˘ vodiã st-napájení
+ss napájení
Ochrann˘ vodiã st-napájení
- ss napájení
+ Analogov˘ v˘stup 0-10 V
+ Analogov˘ v˘stup 0/4-20 mA
Analogov˘ v˘stup GND
- napájení snímaãe 5V, 10V a 12V
+ napájení snímaãe 5V, 10V a 12V
-3-
-3
-5
-6
-7
+
+
+
-
Poznámky:
vstupní signál 0/4 - 20 mA
napájení snímaãe 24V
vstupní signál pfii napûÈov˘ch signálech
signální vstup a GND pro 24V napájení snímaãe
J 1 (1-2) vstup tarování, nastavení prostfiednictvím spínacího kontaktu
4.0 Hardware - nastavení napájení snímaãe a typu vstupního signálu
DIP-spínaã S1 se nachází na zadní stranû pfiístroje. Pomocí DIP-spínaãe S1 bude nastaveno
napájení snímaãe a typ mûfieného signálu. Nastavení se mÛÏe dosáhnout bez rozdûlání pfiístroje.
C = Closed (spínaã dole)
O = Open (spínaã nahofie)
Funkce
1
2
3
4
5
6
7
8
Napájení snímaãe interní 5/10/12 V
Napájení snímaãe externí
Napájení snímaãe 12 V
Napájení snímaãe 10 V
Napájení snímaãe 5 V
C
0
C
C
C
-
-
-
-
0
C
C
0
0
C
-
24 V napájení snímaãe je k dispozici nezávisle na nastavení na 5/10/12 V. 24 V napájení snímaãe
je vÏdy na pinech TB 2 Pin 5(+) a TB 2 Pin 7 (-). 5/10/12 V napájení snímaãe je vÏdy na pinech TB 2
Pin 2 (+E) a TB 2 Pin 1 (-E).
Mûfien˘ signál 0 - 100 mV
Mûfien˘ signál 650 mV
Mûfien˘ signál 65 V
Mûfien˘ signál
Mûfien˘ signál
-
0
0
C
C
0
C
C
0
0
C
0
0
0
0
C
0
C
C
0
0
-
-
0
C
C
C
0
5.0 Aktivace programov˘ch závor
Pomocí zástrãky S3 bude aktivována programová závora.
Funkce zástrãky
S3A instalována: v‰echna ãelní tlaãítka jsou funkãní
S3A neinstalována: v‰echna ãelní tlaãítka jsou nefunkãní
S3B instalována: pouze pro kalibraci pfiístroje
S3B neinstalována: provozní mód
S3C instalována: analogov˘ v˘stup bez pfiedfiadného odporu
S3C neinstalována: analogov˘ v˘stup s pfiedfiadn˘m odporem
S3-C smí b˘t instalována jen tehdy, kdyÏ je v˘stup pfiipojen na pfiístroje s nízk˘m vstupním odporem. Dbejte, prosím, na to, Ïe pfii instalováni S3-C není analogov˘ v˘stup ji‰tûn proti zkratu.
S3D není obsazen (pro budoucí pouÏití)
S3-E je -li instalován bez S3-B, dojde k vyfiazení tlaãítka MENU.
Pfii stlaãení tlaãítka MENU se objeví na displeji “LOCK“.
-4-
Displej
6.1 Pfiipojení 3-vodiãvého snímaãe s napûÈov˘m signálem
14 mm, 14-segmentová ãervená LED-indikace
Interní napájení snímaãe
Externí napájení snímaãe
Analogovû/digitální pfievodník
Technika
Interní rozli‰ení
Mûfi. pfiírÛstek
Indikace polarity
Dual Slope
15 bit
3 mûfiení/sek
automaticky
Pfiesnost pfii 25°C
Nejvût‰í chyba
Teplotní koeficient
Doba odezvy
Teplotní prÛbûh
¨NAP
¨ZEM
60,03 % indikace 6Digit
650 ppm/°C
1 - 2 sek.
30 min.
6.2 Pfiipojení 4-vodiãvého snímaãe s napûÈov˘m signálem
Analogov˘ v˘stup
Signální úroveÀ
Funkce
Linearita
Regulace zatíÏení
Regulace síÈ. napûtí
Skoková odezva
SIG
0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA
Pevné pfiifiazení zobrazení k analogovému v˘stupu nebo P-regulaãní funkce
ve spojení s mezní hodnotou 1
0,2 %
1,1 %
0,02 % pro zmûny síÈ.napûtí o 1 V
2-3 sek. na 99% koneãné hodnoty
Interní napájení snímaãe
Externí napájení snímaãe
Napájení snímaãe
NAPùTÍ
24V max. 25 mA, 12V max. 50 mA, 10V max. 120 mA, 5V max. 60 mA
Napájení
Napûtí
Kmitoãet
V˘kon
115 VAC nebo 230 VAC 615%;9-32 VDC, galvanicky oddûleno
50 - 60 Hz
6 Watt
Interní napájení snímaãe
Provozní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Relativní vlhkost
6.3 Pfiipojení snímaãe s proudov˘m signálem 0/4 - 20 mA
Externí napájení snímaãe
0 - 50°C
-40...+85°C
90% pfii 40°C (nekondenzovaná)
Mechanická údaje
V˘fiez v panelu
Rozmûry
Hmotnost
Materiál krytu
92 x 45 mm
96 x 48 x 156 mm (‰ x v x H)
574 g
Polykarbonát, 94 V-0 UL
Kontakty relé
ZatíÏitelnost
Provedení
Odru‰ení
max. 230V/30 VDC, 6A
pfiepínací kontakty
RC-ãlen s 2500 pF, 200 Ohm
- 16 -
-5-
Pfiipojení snímaãe s proudov˘m signálem 0/4 - 20 mA (zdroj proudu)
12.2 TAROVÁNI
Hodnota parametru RD.CF musí b˘t nastaven na R1=T.
Stisknûte tlaãítko TARE
Dojde k vynulování hodnoty na displeji na 0000
Pro opûtné zru‰ení funce tarování stisknûte tlaãítko RESET.
12.3 Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty
Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty je nutná jen pfii programování S1.CF/S2.CF S.2=L
(Potvrzovací reÏim pro mezní hodnoty).
Stisknûte tlaãítko RESET
Na displeji se krátce objeví SP.RS , pfiekroãení mezní hodnoty bude
kvitováno (potvrzeno operátorem)
13. Hlá‰ení bûhem programování a chybová hlá‰ení
7.0 Pfiipojení napájecího napûtí u pfiístrojÛ 230/115 VAC
L1 N PE
7.1 Pfiipojení napájecího napûtí pfii 9-32 VDC pfiístrojích
Hlá‰ení Funkce
Popis
LOCK
Zástrãka S3-E instalována, klávesnice aÏ na odpovûì resp. nastavení
mezní hodnoty blokována. Naproti tomu S3-E odpojit.
Hard-Reset pfii zapnutí resp. pfii ukonãení programování
Typ vstupního signálu napfi. 0=100 mV, 0-20 mA..
Desetinná teãka
·kálování zobrazení
Nastavení interního rozli‰ení a tarování
Nastavení mezní hodnoty 1
Nastavení mezní hodnoty 2
Hysterese mezní hodnoty 1
Hysterese mezní hodnoty 2
Nastavení analogového v˘stupu
Pfiekroãení rozsahu vstupu
Pfiekroãení rozsahu vstupu
Zvolen˘ signál nemÛÏe b˘t se zvolenou citlivostí zobrazen
Pfiekroãení zobrazeného indikaãního rozsahu
Podkroãení zobrazeného indikaãního rozsahu
Chyba ve 2-soufiadnicovém ‰kálování
Zpûtné nastavení tarování
Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty
Hodnota mezní hodnoty 1
Hodnota mezní hodnoty 2
RST
INPT
DEC.P
RD.S.C
RD.CF
S1.CF
S2.CF
S1.DB
S2.DB
OT.CF
+ OL
- OL
RS.OF
9999
- 1999
ER 1
T.RS
SP.RS
SP 1
SP 2
Klávesnice
blokována
RESET
Input
Decimal Point
14.0 Specifikace
Vstupy mûfieného signálu
+V
Vstupní rozsah
Izolaãní napûtí
NMR
CMR
Max. vstupní napûtí
Vstupní odpor
-V
-6-
0-100 mV, 650 mV, 0-10 V, 65 V, 0-20 mA, 4-20 mA
354 V vrcholové podle IEC pfiedpisÛ
60 dB
120 dB
Max 240 V ef pro napûÈov˘ rozsah signálu; 200 mA pro proudov˘ rozsah vstupu
100 MOhm pro rozsah 10 V nebo 65 V
5 Ohm pro rozsah 20 mA
- 15 -
8.0 Pfiipojení analogového v˘stupu
Menu M.RST
Kompenzace odchylky od Ïádané hodnoty pfii P-regulaãní funkci analogového v˘stupu. Tato poloÏka menu se objeví jen pfii nastavení 0.3=P. Jako hodnota bude programovaná odchylka mezi
mûfienou hodnotou a mezní hodnotou 1 (SP1).
MENU
Volba
Popis
M.RST
0..9999
Odchylka
Pomocí tlaãítek TARE a MAX nastavte hodnotu odchylky mûfiené veliãiny k mezní hodnotû 1 (Ïádaná hodnota). Tlaãítkem TARE mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka
MAX nastavujete ãíselnou hodnotu. Tlaãítkem MENU uloÏíte nastavenou odchylku do pamûti.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
napûÈov˘
v˘stup
MENU
Volba
Popis
LK.CF
LK.CF
SP=D*
SP=E*
zmûna mezních hodnot nepovolena
zmûna mezních hodnot povolena
zem
9.0 Pfiipojení reléov˘ch v˘stupÛ
relé 1
relé 2
spín 1
rozep 1
COM1
spín 2
rozep 2
COM2
Menu LK.CF, programová blokace pro mezní hodnoty a RESET
proudov˘
v˘stup
relé 1 = mezní hodnota 1
relé 2 = mezní hodnota 2
LK.CF
RS=D
RESET-tlaãítko nepovoleno v RUN-módu
LK.CF
RS=E
RESET-tlaãítko povoleno v RUN-módu
* Prosím pov‰imnûte si v této souvislosti nastavení Hardware-programové blokace (zástrãka S3,
Manuál str.4)
Stiskem tlaãítka MENU uloÏíte nastavené hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
10.0 Nastavení mezních hodnot
12. Funkce tlaãítek v RUN-Módu.
Pro nastavení mezních hodnot z programového menu musí b˘t propojka S3-A instalována
a S3-E odpojena.
K nastavení mezní hodnoty musí b˘t nastaven v menu LK.CF parametr SP=E a propojky S3-A
a. S3-E instalovány. V této konfiguraci je jednotlivé programové menu blokováno. Pfii stlaãení tlaãítka
MENU se objeví na displeji LOCK. Mezní hodnoty se dají stlaãením SETPS vyvolat a pfienastavit.
Pokud je parametr v menu LF.CF na SP=D, lze mezní hodnoty stlaãením tlaãítka SEPTS zobrazt na
displeji, ale nelze jejich hodnoty mûnit.
Nastavení mezní hodnoty:
Stisknutím tlaãítka SEPTS se krátce objeví SP 1, poté se na displeji objeví nastavená pfiedchozí nastavená mezní hodnota 1. Pomocí tlaãítek TARE a MAX mÛÏete nastavit novou Ïádanou hodnotu.
Tlaãítkem TARE mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou hodnotu.
12.1 Vyvolání uloÏen˘ch MAX-hodnot.
Stisknout tlaãítko MAX
Bude se pfiepínat mezi aktuální mûfienou hodnotou a uloÏenou MAXhodnotou. Pro rozli‰ení bude hodnota maxima na displeji blikat.
- 14 -
Tlaãítkem SEPTS uloÏíte novou hodnota do pamûti pfiístroje. Krátce se objeví SP 2, obdobn˘m zpÛsobat mÛÏete i tuto pfienastavit. Pokud bûhem 15-ti sekund nebude stlaãeno Ïádné tlaãítko, vrací se
pfiístroj do normálního RUN módu (mûfiení a indikace).
-7-
OT.CF
OT.CF
Nastavení mûfiícíhorozsahu INPT (INPUT). Po stlaãení tlaãítka MENU se na displeji objeví
INPT.Tlaãítkem TARE navolte poÏadovan˘ vstupní rozsah.
MENU
Volba
Popis
INPT
INPT
INPT
INPT
INPT
100 m
650m
10 V
65 V
0 - 20
Rozsah
Rozsah
Rozsah
Rozsah
Rozsah
mûfiení
mûfiení
mûfiení
mûfiení
mûfiení
100 mV
650 mV
10 V
65 V
0/4 - 20 mA
Tlaãítkem MAX provedete zmûnu volby vstupního signálu. Volbu potvrìte stisknuím tlaãítka
MENU a zvolená hodnota se uloÏí do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
0.5=F
0.5=H
P-regulátor analogov˘ v˘stup pracuje s 0-10V
P-regulátor analogov˘ v˘stup pracuje s 0-5V
Opakovan˘n stiskem tlaãítka TARE naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Menu OT.S.O, pfiifiazení indikace k analogovému v˘stupu
Pfiifiazení indikace k analogovému v˘stupu Pfiíklad 1: zobrazení 0-1500, odpovídá analogovému
v˘stupu 0-10 V, Pfiíklad 2: zobrazení 0-8000 odpovídá analogovému v˘stupu 4-20 mA.
MENU
Volba
Popis
OT.S.0
Pfiíklad 1: 0-1500 = 0-10 V
Menu DEC.P, nastavení pozice desetinné teãky
MENU
Volba
Popis
DEC.P
DEC.P
DEC.P
DEC.P
FFFF.
FFF.F
FF.FF
F.FFF
Pozice
Pozice
Pozice
Pozice
desetinné
desetinné
desetinné
desetinné
teãky
teãky
teãky
teãky
RD 1
OUT.1
RD 2
OUT.2
0000
00.00
1500
10.00
Indikace Lo=0
Analogov˘ v˘stup Lo=OV
Indikace Hi=1500
Analogov˘ v˘stup Hi=10 V
Pfiíklad 2: 0-8000 = 4 - 20 mA
Pozice desetinné teãky nemá v Ïádn˘ vliv na mûfien˘ údaj INFCP, slouÏí pouze ke korektnímu
zobrazení mûfiené honoty na displeji ve fyzikální jednotce.
Nastavení pozice desetinné teãky se objeví po stlaãení tlaãítka TARE, pomocí tlaãítka MAX mÛÏete desetinnou teãku pfiesunout na poÏadovanou pozici. Pomocí tlaãítka MENU pak zvolenou pozici
uloÏíte do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
RD 1
OUT.1
RD 2
OUT.2
0000
04.00
8000
20.00*
Indikace Lo=0
Analogov˘ v˘stup Lo=4 mA
Indikace Hi=8000
Analog.v˘stup Hi=20 mA
maximální hodnota v˘stupního proudového signálu je 20 mA
Nastavení analogového v˘stupu uloÏite do pamûti pomocí tlaãítka MENU.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Menu P.BND.
11.0 Pro programování INFCP musí b˘t zástrãka S3A instalována a S3-E odpojena
Tato poloÏka menu se objeví jen pfii nastavení 0.3=P /Analogov˘ v˘stup pracuje jako P-regulátor).
Tímto menu P.BND nastavíte pásmo proporcionality nalogového v˘stupu.
MENU
Volba
Popis
Menu RD.S.O. (Reading Scale and Offset), nastavení zobrazení
P.BAND
0..9999
Pásmo proporcionality analogového v˘stupu
Metoda 1: Aktivní signál z kalibrátoru nebo snímaãe na vstupu INFCP
Pfiíklad: Vstupní signál cca 0 - 10 V musí odpovídat indikaci od 0 - 8500.
Pomocí tlaãítek TARE a MAX bude nastavte poÏadovanou hodnotu pásma proporcionality.
Tlaãítkem TARE mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete
ãíselnou hodnotu.
MENU
Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte pfiedchozí nastavení pásma proporcionality uloÏeno.
Popis
RD.S.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
-8-
- 13 -
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
1. Pfievzetí mûfiené hodnoty signálu Lo IN 1 (INPUT 1). Vstupní signál Lo musí b˘t pfiipojen
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Stisknout tlaãítko TARE
Na displeji se objeví IN 1
Stisknout tlaãítko TARE
Objeví se naposledy uloÏená hodnota INPUT 1
Stisknout tlaãítko TARE
Zobrazí se mûfiená hodnota Lo (napfi. 456=0,456 V)
Stisknout tlaãítko MENU
Dojde k uloÏení nové hodnoty do pamûti a na displeji se
objeví RD 1
Menu S1.DB, nastavení hysterese mezní hodnoty 1
MENU
Volba
Popis
S1.DB
0..9999
Hysterese pro mezní hodnotu 1
Pomocí tlaãítek TARE a MAX bude nastavte poÏadovanou hodnotu hysterese. Tlaãítkem TARE
mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou
hodnotu. Stisknutím tlaãítka MENU uoloÏíte hodnotu nastavení hysterese do pamûti.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
2. PoÏadované zobrazení pfii signálu Lo RD 1 (0000)
Tlaãítky TARE a MAX nastavte poÏadované zobrazení pfii signálu Lo.
Vstup 0000 (indikace pfii 0,456 V = 0). Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU.
3. Pfievzetí mûfiené hodnoty signálu Hi IN 2 (INPUT 2). Vstupní signál Hi musí b˘t pfiipojen.
Stisknout tlaãítko TARE
Stisknout tlaãítko TARE
Stisknout tlaãítko MENU
Nastavení mimo provoz (Ïádná hysterese)
Objeví se naposledy uloÏená hodnota INPUT 2
Zobrazí se mûfiená hodnota Hi (napfi. 9875 = 9,875 V)
Dojde k uloÏení nové hodnoty do pamûti a na displeji se
objeví RD 2
4. PoÏadované zobrazení pfii signálu Hi RD 2 (8500)
Menu S2.DB, nastavení hysterese mezní hodnoty 2
MENU
Volba
Popis
S2.DB
0..9999
Hysterese pro mezní hodnotu 2
Pomocí tlaãítek TARE a MAX bude nastavte poÏadovanou hodnotu hysterese. Tlaãítkem TARE
mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou
hodnotu. Stisknutím tlaãítka MENU uoloÏíte hodnotu nastavení hysterese do pamûti.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Tlaãítky TARE a MAX nastavte poÏadované zobrazení pfii signálu Hi.
Vstup 8500 (indikace pfii 9.875 V = 8500). Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU.
V pfiípadû, Ïe pfii ‰kálování pfiipojíte signál napfi. 21 mA, objeví se na displeji blikající 9999.
Vstupní hodnoty, které leÏí max. 10% nad specifikovan˘ vstupní rozsah, budou pfiesto pfievzaty.
Pfiípadnû zobrazená desetinná teãka nemá Ïádn˘ vliv na ‰kálování.
Pfii prÛbûhu ‰kálování musí b˘t popsan˘ postup exaktnû dodrÏen. Pomocí tlaãítka RESET se mÛÏete pfii chybném zadání nûkteré z hodnot vrátit zpût na menu RD.S.O. a provést celou proceduru
znovu.
Nastavení mimo provoz (Ïádná hysterese)
Nastavením interního rozli‰ení R2=4 (viz pfií‰tí programov˘ bod RD.DF) obdrÏíte se pfii pfiipojen˘ch vstupních signálech INPUT 1 a INPUT 2 následující hodnoty:
Menu OT.CF, konfigurace analogového v˘stupu
Vstupní signál
0 - 100 mV
-50..+50 mV
0 - 10 V
MENU
Volba
Popis
OT.CF
OT.CF
0.1=D
0.1=E
Analogov˘ v˘stup nepovolen
Analogov˘ v˘stup povolen
OT.CF
OT.CF
0.2=V
0.2=C
Analogov˘ v˘stup 0-10 V (napûÈov˘)
Analogov˘ v˘stup 0/4 - 20 mA (proudov˘)
OT.CF
OT.CF
0.3=A
0.3=P
Analogov˘ v˘stup pracuje v normálním provozu
Analogov˘ v˘stup pracuje jako P-regulátor (proporcionální)
Následující menu se objeví jen pfii nastavení 0.3=P
OT.CF
OT.CF
0.4=D
0.4=R
P-regulátor analogov˘ v˘stup pracuje v pfiímé funkci
P-regulátor analogov˘ v˘stup pracuje v reverzní funkci
Následující menu se objeví jen pfii nastavení 0.2= V a 0.3=P
- 12 -
Indikace
0 - 9999
-2000..+2000
0 - 9999
Vstupní signál
-5V ..+5V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
Indikace
-2000..+2000
0 - 9999
2000 - 9999
Metoda 2: V˘stupní data snímaãe jsou známá, pfiesto nemohou b˘t simulována.
Pfiíklad: vstupnímu napûtí 0,55 - 21,48 mV musí odpovídat indikace 0 - 6000
MENU RS.S.0 Popis
1. Vstup signálu-Lo mûfiené hodnoty IN 1 (INPUT 1)
Stisknout tlaãítkoTARE
Stisknout tlaãítkoTARE
Na displeji se objeví IN 1
Objeví se naposledy uloÏená hodnota INPUT 1
Pomocí tlaãítek TARE a MAX nastavte hodnotu signálu-Lo.
Vstup 0055 (0,55 mV) pro signál Lo
-9-
Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU a na displeji se objeví RD 1
2. Zobrazení na displeji pfii signálu-Lo RD 1 (0000)
Pomocí tlaãítek TARE a MAX nastavte poÏadované zobrazení odpovídající signálu-Lo.
Vstup 0000 (indikace pfii 0,55 mV = 0000)
Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU a na displeji se objeví IN 2
3. Vstup signálu-Hi mûfiené hodnoty IN 2 (INPUT 2)
PoÏadovan˘ parametr zvolíte pomocí tlaãítka TARE, tlaãítkem MAX nastavte poÏadovanou
hodnotu.
Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte do pamûti zvolen˘ parametr. Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde
k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Interní rozli‰ení:
rozli‰ení pfii
Vstupní rozsah
R0
R1
R2
R3
R4
Pomocí tlaãítek TARE a MAX nastavte hodnotu signálu-Hi.
Vstup 2148 (21,48 mV) pro signál Hi
Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU a na displeji se objeví RD 2
0-100 mV
650 mV
0 - 10 V
65 V
0/4-20mA
4. Zobrazení na displeji pfii signálu-Hi RD 2 (6000)
Pfiíklad 1 (vstupní signál 0 - 1 V)
Pomocí tlaãítek TARE a MAX nastavte poÏadované zobrazení odpovídající signálu-Hi.
Vstup 6000 (indikace pfii 21,48 mV = 6000)
Hodnotu uloÏíte stiskem tlaãítka MENU
Pfii vstupních signálech v koncovém rozsahu napfi. mûfien˘ rozsah 0 - 10 V musí b˘t obecnû zvoleno nastavení R4. V pfiípadû, Ïe napfi. mûfien˘ signál má jen 1V, mÛÏe pfii rozsahu 10 V b˘t zvoleno nastavení R0. S R0 bude mûfien˘ signál mûfien s desetinásobn˘m rozli‰ením (indikace pfii
1 V = 9999). S vût‰ím rozli‰ením se je moÏno nastavit pfiesnûji ‰kálování.
Stisknout tlaãítkoTARE
Objeví se naposledy uloÏená hodnota INPUT 2
Pomocí tlaãítka RESET se mÛÏete pfii chybném zadání nûkteré z hodnot vrátit zpût na
menu RD.S.O.
Pfiípadnû zobrazená desetinná teãka nemá Ïádn˘ vliv na ‰kálování. Desetinná teãka slouÏí u
pfiístrojové fiady INFCP pouze ke správnému zobrazení ve fyzikálních jednotkách.
Hodnoty na displeji pfii IN 1 (INPUT 1) a IN (INPUT 2). Uvedené hodnoty se vztahují na nastavení
interního rozli‰ení R 2 = 4 (viz. následující menu RD.CF).
Vstupní signál
0 - 100 mV
-50..+50 V
0 - 10 V
-5V..+5 V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
Indikace
0 - 9999
-2000..+2000
0 - 9999
-2000..+2000
0 - 9999
2000 - 9999
Menu RD.CF, aktivace funkce tarování a nastavení interního rozli‰ení.
MENU
Volba
Popis
RD.CF
RD.CF
R1=T
R1=N
funkce tarování aktivní
funkce tarování neaktivní
10 mV
50 mV
1V
5V
2 mA
9999 (1mV)
5 mV
100 mV
500 mV
0,2 mA
5000 (2mV)
10 mV
200 mV
1 mV
0,4 mA
3333 (3mV)
15 mV
300 mV
1,5 mV
0,6 mA
2000 (5mV)
25 mV
500 mV
2,5 mV
1 mA
1000 (10mV)
25 mV
1 mV
2,5 mV
2 mA
Menu S1.CF, Funkce mezní hodnota 1
Menu
Volba
Popis
S1.CF
S.1=A
Aktivní nad nastavenou hodnotou SP1
S.1CF
S.1=B
Aktivní pod nastavenou hodnotou SP1
S.1CF
S.1CF
S.2=U
S.2=L
Mezní hodnota 1 pracuje v nepotvrzovacím provozu
Mezní hodnota 1 pracuje v potvrzovacím provozu (pfiekroãení mezní hodnoty musí b˘t potvrzeno operátorem)
Opakovan˘n stiskem tlaãítka TARE naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Interní rozli‰ení pfii napûÈov˘ch vstupech
unipolárních
RD.CF
RD.CF
RD.CF
RD.CF
RD.CF
RD.CF
RD.CF
R2=0
R2=1
R2=2
R2=3
R2=4
R3=F
R3=U
bipolárních
1 mV
5 mV
2 mV
10 mV
3 mV
15 mV
5 mV
25 mV
10 mV
25 mV
Inteligentní filtr pro indikaci aktivní
Inteligentní filtr pro indikaci neaktivmní
- 10 -
Menu S2.CF, funkce mezní hodnota 2
MENU
Volba
Popis
S2.CF
S2.CF
S.1=A
S.1=B
Aktivní nad nastavenou hodnotou SP2
Aktivní pod nastavenou hodnotou SP2
S2.CF
S2.CF
S.2=U
S.2=L
Mezní hodnota 2 pracuje v nepotvrzovacím provozu
Mezní hodnota 2 pracuje v potvrzovacím provozu (pfiekroãení mezní hodnoty musí b˘t potvrzeno operátorem)
Opakovan˘n stiskem tlaãítka TARE naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
- 11 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising