Omega | INFCR | Owner Manual | Omega INFCR Používateľská príručka

Omega INFCR Používateľská príručka
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700
e-mail: info@omega.com
SERIES
THE NEW STANDARD FOR QUALITY
INFCR
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928 Fax: (514) 856-6886
e-mail: canada@omega.com
DIGITÁLNÍ
UKAZATEL PRO Pt100
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342
Fax: (95) 203-359-7807
e-mail: espanol@omega.com
âeská Republika:
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 420-69-6311899 Fax: 420-69-6311114
e-mail: czech@omega.com info@newport.cz
UÏivatelsk˘ manuál
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
Anglie:
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: uk@omega.com
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
germany@omega.com
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400 Fax: 33 0130-699-120
e-mail: france@omega.com
http://www.newport.cz
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
e-mail:info@newport.cz
11806ML-01 Rev. B
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo
duplikacím, oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné
objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TOPNÁ TùLESA
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty
a zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
PRÒTOK A HLADINA
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu
v˘‰euveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech,
nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní
mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována
tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího písemného svolení
firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojdeli k pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není
registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte
servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t
uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
© Copyright 1998 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 /
FRANCE Brevet No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA
2052600 / ITALY 1249456, 1250938 / GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch
poÏadavkÛ.
Poznámky
V‰eobecn˘ popis
Model INFCR je moderní 4-místn˘ mikroprocesorov˘ mûfiící pfiístroj pro teplotní odporové snímaãe
Pt100. Lze volit 2, 3 a 4-vodiãové pfiipojení snímaãe. V základním provedení jej lze pouÏívat jako indikátor teploty. Základní verzi lze roz‰ífiit o 2 releové v˘stupy a analogov˘ v˘stup (toto je nutno specifikovat v dobû objednávky). Programování pfiístroje se provádí jednodu‰e z ãelního panelu.
Standartní funkce:
-
indikaãní rozsah - 1999...9999, pfiesnost 60,5°C, digitální filtr
DIN - rozmûr 96 x 48 mm
MAX - pamûÈ maximální hodnoty
Funkce tarování
2 mezní hodnoty s reléov˘m v˘stupem max. 230 Vst-30 Vss, 6A
‰kálovan˘ analogov˘ v˘stup 0-10V, 0(4) - 20 mA
moÏná P-regulaãní funkce analogového v˘stupu
nejjednodu‰‰í programování, vícestupÀové programové blokování
programování z ãelního panelu
230 Vst, 115 Vst a 9-32 Vss volitelné napájecí napûtí
ãelní krytí IP 65 moÏno doobjednat
1.0 MontáÏ
âelní rozmûry pfiístroje jsou 96 x 48 mm, rozmûry v˘fiezu v panelu 92 x 45 mm. ZasuÀte pfiístroj
zepfiedu pfies v˘fiez a upevnûte jej pomocí pfiiloÏen˘ch upevÀovacích dílÛ.
2.0 Bezpeãnostní upozornûní
Pfiístrojová fiada INCFR odpovídá stupni ochrany IEC 348, tfiída II a VDE 0411.
Dbejte, prosím, pfii pfiipojení snímaãe na následující souvislosti:
Vstup mûfieného signálu a analogov˘ v˘stup nejsou galvanicky oddûleny.
Pfii pouÏívání pfiístrojÛ fiady INFINITY dbejte v‰ech bezpeãnostních opatfiení uveden˘ch v platn˘ch
pfiedpisech pro práci na elektrick˘ch zafiízeních dle norem âSN.
Odpojte pfied vynûtím INFCR z krytu v‰echna pfiipojovací vedení.
StupeÀ ochrany (krytí):
âelní stûna IP 54 podle DIN 40050. Zadní stûna IP 20 podle DIN 40050
- 12 -
-1-
3.0 Zapojení pinÛ pfiipojovací svorkovnice
Pin
Funkce
TB 1-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
10
11
12
TB 2-2
-3
-4
-6
-7
-8
Mezní hodnota 1 spínací kontakt, 230 Vst/30 Vss, 6A
Mezní hodnota 1 rozepínací konatkt, 230 Vst/30 Vss, 6A
Mezní hodnota 1 spoleãn˘ kontakt
Mezní hodnota 2 spínací kontakt 230 Vst/30 Vss, 6A
Mezní hodnota 2 rozepínací kontakt 230 Vst/30 Vss, 6A
Mezní hodnota 2 spoleãn˘ kontakt
Fáze st-napájení
pfii ss napájení není obsazen
Nulov˘ vodiã st-napájení
+ss napájení
Ochrann˘ vodiã st-napájení
- ss napájení
+ Analogov˘ v˘stup 0-10 V
+ Analogov˘ v˘stup 0/4-20 mA
Analogov˘ v˘stup GND
+E buzení
není obsazen
+R pro 3 nebo 4 vodiãové zapojení Pt100
+S signál
-S signál
-R pro 2 vodiãové zapojení Pt100
12.0 Specifikace
Vstupy mûfieného signálu
Izolaãní napûtí
NMR
CMR
Max. vstupní napûtí
354 V vrcholové podle IEC pfiedpisÛ
60 dB
120 dB
Max 240 V ef
Displej
14 mm, 14-segmentová ãervená LED-indikace
Analogovû/digitální pfievodník
Technika
Interní rozli‰ení
Rychlost mûfiení
Indikace polarity
Teplotní rozsah:
Alfa =
Dual Slope
15 bit
3 mûfiení/sek
automaticky
-200° aÏ 850°C
0.00385 (DIN 43760)
Pfiesnost pfii 25°C
60,5 °C
60,04/°C/°C
1 - 2 sek.
30 min.
J 1 (1-2) tranzistorov˘ logick˘ v˘stup
Nejvût‰í chyba
Teplotní stabilita
Doba odezvy
Teplotní prÛbûh
4.0 Aktivace programového blokování
Analogov˘ v˘stup
Pomocí propojky S3 bude aktivováno programové blokování.
Signální úroveÀ
Funkce
Funkce propojek
S3A instalována: v‰echna ãelní tlaãítka jsou funkãní
S3A neinstalována: v‰echna ãelní tlaãítka jsou nefunkãní
S3B instalována: pouze pro kalibraci pfiístroje
S3B neinstalována: provozní mód
Linearita
Regulace zatíÏení
Regulace síÈ. napûtí
Skoková odezva
0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA
Pevné pfiifiazení zobrazení k analogovému v˘stupu nebo P-regulaãní funkce
ve spojení s mezní hodnotou 1
0,2 %
1,1 %
0,02 % pro zmûny síÈ.napûtí o 1 V
2-3 sek. na 99% koneãné hodnoty
Napájení
S3C instalována: analogov˘ v˘stup bez pfiedfiadného odporu
S3C neinstalována: analogov˘ v˘stup s pfiedfiadn˘m odporem
S3-C smí b˘t instalována jen tehdy, kdyÏ je v˘stup pfiipojen na pfiístroje s nízk˘m vstupním odporem. Dbejte,
prosím, na to, Ïe pfii instalováni S3-C není analogov˘
v˘stup ji‰tûn proti zkratu.
S3D není obsazen (pro budoucí pouÏití)
S3-E je -li instalována bez S3-B, dojde k vyfiazení tlaãítka MENU.
Pfii stlaãení tlaãítka MENU se objeví na displeji “LOCK“.
Napûtí
Kmitoãet
V˘kon
Tr. prepetí v instalaci
115 Vst nebo 230 Vst 615%;9-32 Vss, galvanicky oddûleno
50 - 60 Hz
6 Watt
: 2. Trída
Provozní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Relativní vlhkost
0 - 50°C
-40...+85°C
90% pfii 40°C (nekondenzovaná)
Mechanická údaje
V˘fiez v panelu
Rozmûry
Hmotnost
Materiál krytu
92 x 45 mm
96 x 48 x 156 mm (‰ x v x H)
574 g
Polykarbonát, 94 V-0 UL
Kontakty relé
ZatíÏitelnost
Provedení
Odru‰ení
-2-
max. 230V/30 VDC, 6A
pfiepínací kontakty
RC-ãlen s 2500 pF, 200 Ohm
- 11 -
11. Hlá‰ení bûhem programování a chybová hlá‰ení
Hlá‰ení Funkce
LOCK
Klávesnice
blokována
RST
RESET
INPT
Input
DEC.P Decimal Point
RD.S.C
RD.CF
S1.CF
S2.CF
S1.DB
S2.DB
OT.CF
P.BND
M.RST
+ OPN
9999
- 1999
ER1
PEAK
PK.RS
OT.SO
T.RS
SP.RS
SP 1
SP 2
ER2
Popis
Propojka S3-E instalována, klávesnice aÏ na odpovûì resp. nastavení
mezní hodnoty blokována. Naproti tomu S3-E odpojit.
Hard-Reset pfii zapnutí resp. pfii ukonãení programování
Typ vstupního signálu ¨
Desetinná teãka
·kálování zobrazení
Nastavení interního rozli‰ení a tarování
Nastavení mezní hodnoty 1
Nastavení mezní hodnoty 2
Hysterese mezní hodnoty 1
Hysterese mezní hodnoty 2
Nastavení analogového v˘stupu
Pásmo proporcionality
Ruãní reset
Pfieru‰en˘ vstup ãidla nebo teplota mimo rozsah
Pfiekroãení zobrazeného indikaãního rozsahu
Podkroãení zobrazeného indikaãního rozsahu
Chyba ve 2-soufiadnicovém ‰kálování
Maximální hodnota
V˘maz maxima
Mûfiítko v˘stupu a trvalá odchylka
Zpûtné nastavení tarování
Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty
Hodnota mezní hodnoty 1
Hodnota mezní hodnoty 2
Jedna nebo více z následujících poloÏek pfieteãe kvÛli zmûnû desetinné
ãárky: hodnoty bodÛ nastavení, pásma necitlivosti bodÛ nastavení,
proporcionální pásma nebo ruãní reset.
5.1 Pfiipojení 2-vodiãové Pt100
5.2 Pfiipojení 3-vodiãové Pt100
5.3 Pfiipojení 4-vodiãové Pt100
- 10 -
-3-
6.0 Pfiipojení napájecího napûtí u pfiístrojÛ 230/115 Vst
L1 N PE
6.1 Pfiipojení napájecího napûtí pfii 9-32 Vss pfiístrojích
Menu LK.CF, programová blokace pro mezní hodnoty a RESET
MENU
Volba
Popis
LK.CF
SP=D*
zmûna mezních hodnot nepovolena
LK.CF
SP=E*
zmûna mezních hodnot povolena
LK.CF
RS=D
RESET-tlaãítko nepovoleno v RUN-módu
LK.CF
RS=E
RESET-tlaãítko povoleno v RUN-módu
* Prosím pov‰imnûte si v této souvislosti nastavení Hardware-programové blokace (propojka S3,
Manuál str.4)
Stiskem tlaãítka MENU uloÏíte nastavené hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
10. Funkce tlaãítek v RUN-Módu.
+V
-V
7.0 Pfiipojení analogového v˘stupu
napûÈov˘
v˘stup
proudov˘
v˘stup
zem
10.1 Vyvolání uloÏen˘ch MAX-hodnot.
Stisknout tlaãítko MAX
8.0 Pfiipojení reléov˘ch v˘stupÛ
10.2 Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty
relé 2
spín 1
rozep 1
COM1
spín 2
rozep 2
COM2
relé 1
Bude se pfiepínat mezi aktuální mûfienou hodnotou a uloÏenou MAXhodnotou. Pro rozli‰ení bude hodnota maxima na displeji blikat.
relé 1 = mezní hodnota 1
relé 2 = mezní hodnota 2
-4-
Kvitace pfii pfiekroãení mezní hodnoty je nutná jen pfii programování S1.CF/S2.CF S.2=L
(Potvrzovací reÏim pro mezní hodnoty).
Stisknûte tlaãítko RESET
Na displeji se krátce objeví SP.RS , pfiekroãení mezní hodnoty bude
kvitováno (potvrzeno operátorem)
-9-
Existují tfii (3) zajímavé body na kfiivce pfienosu proporcionálního regulátoru. Prvním je velikost
odchylky signálu, kter˘ fiídí rÛst signálu regulátoru (napfi. 20 mA v˘stup pro 4-20 mA). Druh˘m je
velikost odchylky signálu, kter˘ fiídí klesání v˘stupního signálu regulátoru (napfi. 4 mA v˘stup na
4-20 mA). Tyto dva (2) body nemusí b˘t umístûny pfiímo na jednu stranu bodu nulové odchylky.
Tfietím je faktor, kter˘ urãuje, kde tyto dva (2) body budou klesat. Tomuto faktoru se fiíká „trvalá
odchylka“ a je to hodnota v˘stupu regulátoru, která zpÛsobuje nulovou chybu.
Menu P.BND, nastavení proporcionálnho zesílení
9.0 Nastavení mezních hodnot
Pro nastavení mezních hodnot z programového menu musí b˘t propojka S3-A instalována
a S3-E odpojena.
K nastavení mezní hodnoty musí b˘t nastaven v menu LK.CF parametr SP=E a propojky S3-A
a. S3-E instalovány. V této konfiguraci je jednotlivé programové menu blokováno. Pfii stlaãení
tlaãítka MENU se objeví na displeji LOCK. Mezní hodnoty se dají stlaãením SETPS vyvolat
a pfienastavit.
MENU
Volba
Popis
Pokud je parametr v menu LF.CF na SP=D, lze mezní hodnoty stlaãením tlaãítka SEPTS zobrazit
na displeji, ale nelze jejich hodnoty mûnit.
P.BND
0000-9999
hodnota zesílení
Nastavení mezní hodnoty:
Pomocí tlaãítek DEV a MAX mÛÏete nastavit novou hodnotu zesílení. Tlaãítkem DEV mûníte
pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou hodnotu.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Tlaãítkem SEPTS uloÏíte novou hodnota do pamûti pfiístroje. Krátce se objeví SP 2, obdobn˘m
zpÛsobat mÛÏete i tuto pfienastavit. Pokud bûhem 15-ti sekund nebude stlaãeno Ïádné tlaãítko,
vrací se pfiístroj do normálního RUN módu (mûfiení a indikace).
Menu M.RST, manuální RESET
MENU
Volba
Popis
M.RST
-1999-9999
hodnota ofsetu
Stisknutím tlaãítka SEPTS se krátce objeví SP 1, poté se na displeji objeví nastavená pfiedchozí
nastavená mezní hodnota 1. Pomocí tlaãítek DEV a MAX mÛÏete nastavit novou Ïádanou hodnotu.
Tlaãítkem DEV mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete
ãíselnou hodnotu.
Pomocí tlaãítek DEV a MAX mÛÏete nastavit novou hodnotu ofsetu. Tlaãítkem DEV mûníte
pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou hodnotu.
Nastavení typu zapojení snímaãe INPT (INPUT). Po stlaãení tlaãítka MENU se na displeji objeví
INPT.Tlaãítkem DEV navolte poÏadované zapojení.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
MENU
Volba
Popis
INPT
INPT
INPT
RTD.2
RTD.3
RTD.4
2-vodiãové zapojení Pt100
3-vodiãové zapojení Pt100
4-vodiãové zapojení Pt100
Tato funkce se objeví pouze, je-li zvolen proporcionální analogov˘ v˘stup a umoÏÀuje nastavit
hodnotu ofsetu (odchylky). (Rozdíl hodnoty na displeji a Ïádané hodnoty 1)
Menu OT.S.O, pfiifiazení indikace k analogovému v˘stupu
Tlaãítkem MAX provedete zmûnu volby vstupního signálu. Volbu potvrìte stisknuím tlaãítka
MENU a zvolená hodnota se uloÏí do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Pfiifiazení indikace k analogovému v˘stupu Pfiíklad 1: zobrazení 0-500, odpovídá analogovému v˘stupu 0-10 V, Pfiíklad 2: zobrazení 0-280 odpovídá analogovému v˘stupu 4-20 mA.
MENU
OT.S.0
Volba
Popis
Pfiíklad 1: 0-500 = 0-10 V
RD 1
0000
Indikace Lo=0
OUT.1
00.00
Analogov˘ v˘stup Lo=OV
RD 2
500
Indikace Hi=500
OUT.2
10.00
Analogov˘ v˘stup Hi=10 V
Pfiíklad 2: 0-280 = 4 - 20 mA
RD 1
0000
Indikace Lo=0
OUT.1
04.00
Analogov˘ v˘stup Lo=4 mA
RD 2
280
Indikace Hi=280
OUT.2
20.00*
Analog.v˘stup Hi=20 mA
maximální hodnota v˘stupního proudového signálu je 20 mA
Nastavení analogového v˘stupu uloÏite do pamûti pomocí tlaãítka MENU.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
-8-
Menu DEC.P, nastavení pozice desetinné teãky
MENU
Volba
Popis
DEC.P
DEC.P
FFFF.
FFF.F
Pozice desetinné teãky
Pozice desetinné teãky
Nastavení pozice desetinné teãky se objeví po stlaãení tlaãítka DEV, pomocí tlaãítka MAX mÛÏete
desetinnou teãku pfiesunout na poÏadovanou pozici. Pomocí tlaãítka MENU pak zvolenou pozici
uloÏíte do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Pokud zmûníte nastavení pozice desetinné teãky, pfiístroj si upraví nastavení setpointÛ, hystereze,
pásma proporcionality s ohledem na nové nastavení. Pokud nûkteré z hodnot „pfieteãe“ povolen˘
rozsah, objeví se hlá‰ení „ER2“ na displeji.
-5-
Menu RD.CF, nastavení jednotek zobrazení
Menu S2.DB, nastavení hysterese mezní hodnoty 2
MENU
Volba
Popis
RD.CF
RD.CF
R1=F
R1=C
zobrazení ve °F
zobrazení ve °C
MENU
S2.DB
Volba
0..9999
Popis
Hysterese pro mezní hodnotu 2
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Pomocí tlaãítek DEV a MAX bude nastavte poÏadovanou hodnotu hysterese. Tlaãítkem DEV mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou
hodnotu. Stisknutím tlaãítka MENU uoloÏíte hodnotu nastavení hysterese do pamûti.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí
dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Nastavení mimo provoz (Ïádná hysterese)
Menu S1.CF, Funkce mezní hodnota 1
Menu O.CF, konfigurace analogového v˘stupu
Menu
Volba
Popis
S1.CF
S.1=A
Aktivní nad nastavenou hodnotou SP1
S.1CF
S.1=B
Aktivní pod nastavenou hodnotou SP1
S.1CF
S.1CF
S.2=U
S.2=L
Mezní hodnota 1 pracuje v nepotvrzovacím provozu
Mezní hodnota 1 pracuje v potvrzovacím provozu (pfiekroãení mezní
hodnoty musí b˘t potvrzeno operátorem)
MENU
O.CF
O.CF
O.CF
O.CF
O.CF
O.CF
Volba
0.1=D
0.1=E
0.2=V
0.2=C
0.3=A
0.3=P
O.CF
O.CF
O.CF
O.CF
0.4=D
0.4=R
0.5=F
0.5=H
Pomocí tlaãítka MAX mÛÏete zvolit poÏadovanou jednotku zobrazení. Pomocí tlaãítka MENU pak
zvolené nastavení uloÏíte do pamûti pfiístroje.
Opakovan˘n stiskem tlaãítka DEV naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí
dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Popis
Analogov˘ v˘stup nepovolen
Analogov˘ v˘stup povolen
Analogov˘ v˘stup 0-10 V (napûÈov˘)
Analogov˘ v˘stup 0/4 - 20 mA (proudov˘)
Analogov˘ v˘stup je pfievodem mûfiené teploty
Analogov˘ v˘stup je proporcionální funkcí rozdílu hodnoty na displeji
a nastavené Ïádané teploty
Pfiím˘ proporcionální analogov˘ v˘stup (DIRECT ACTING)
Reverzní proporcionální analogov˘ v˘stup (REVERSE ACTING)
NapûÈov˘ proporcionální v˘stup 0-10 V
NapûÈov˘ proporcionální v˘stup 0-5 V
Opakovan˘n stiskem tlaãítka DEV naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
Menu S2.CF, funkce mezní hodnota 2
MENU
Volba
Popis
S2.CF
S2.CF
S.1=A
S.1=B
Aktivní nad nastavenou hodnotou SP2
Aktivní pod nastavenou hodnotou SP2
S2.CF
S2.CF
S.2=U
S.2=L
Mezní hodnota 2 pracuje v nepotvrzovacím provozu
Mezní hodnota 2 pracuje v potvrzovacím provozu (pfiekroãení mezní
hodnoty musí b˘t potvrzeno operátorem)
Opakovan˘n stiskem tlaãítka DEV naleznûte pfiíslu‰né menu, pomocí tlaãítka MAX nastavte
poÏadované hodnoty. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte hodnoty do pamûti pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí
dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí
dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
Pásmo proporcionality (P.BND)
V˘stup proporcionálního regulátoru je lineárnû úmûrn˘ zmûnû odchylky chybového signálu, kdykoli je
signál uvnitfi 2 pfiednastaven˘ch hodnot. (Pásmo proporcionality).
v˘stup regulátoru
Menu S1.DB, nastavení hysterese mezní hodnoty 1
MENU
Volba
Popis
S1.DB
0..9999
Hysterese pro mezní hodnotu 1
trvalá odchylka
Pomocí tlaãítek DEV a MAX bude nastavte poÏadovanou hodnotu hysterese. Tlaãítkem DEV mûníte pozice aktivního digitu (blikající ãíslice), pomocí tlaãítka MAX nastavujete ãíselnou
hodnotu. Stisknutím tlaãítka MENU uoloÏíte hodnotu nastavení hysterese do pamûti.
Stiskem tlaãítka RESET bude vyvolána pfiedchozí poloÏka programovacího menu, pomocí
dvojitého stlaãení tlaãítka RESET dojde k ukonãení programování a resetu pfiístroje.
chyba = ãtení - Ïádaná hodnota
Nastavení mimo provoz (Ïádná hysterese)
pásmo proporcionality
-6-
-7-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising