Omega | iSeries | Owner Manual | Omega iSeries Používateľská príručka

Omega iSeries Používateľská príručka
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700
e-mail: info@omega.com
Teplotní
a procesní
indikátor
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928, fax: (514) 856-6886
e-mail: canada@omega.com
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342, fax: (95) 203-359-7807
e-mail: espanol@omega.com
âeská Republika:
Newport Electronics, spol. s r. o.
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 069/631 18 99, fax: 069/631 11 14
www.newport.cz info@newport.cz
UÏivatelsk˘ manuál
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
Anglie
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: uk@omega.com
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
germany@omega.com
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400, fax: 33 0130-699-120
e-mail: france@omega.com
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
M3446/N/1299
http://www.newport.cz
e-mail:info@newport.cz
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo
duplikacím, oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné
objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TOPNÁ TùLESA
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty
a zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
PRÒTOK A HLADINA
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu
v˘‰euveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech,
nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní
mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována
tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího písemného svolení
firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojdeli k pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není
registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte
servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t
uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
© Copyright 1996 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 /
FRANCE Brevet No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA
2052600 / ITALY 1249456, 1250938 / GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch
poÏadavkÛ.
Poznámky
Obsah
Kapitola
KAP. 1
1.1
1.2
1.3
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpeãnostní upozornûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfied prvním pouÏitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
2
KAP. 2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
âelní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení zadní pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroinstalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfiipojení napájecího napûtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfiipojení termoãlánkÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfiipojení odporov˘ch teplomûrÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proudov˘ vstupní signál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NapûÈov˘ vstupní signál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení v˘stupních signálÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
5
6
6
7
7
KAP. 3
3.1
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
KONFIGURACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
První zapnutí pfiístroje
Menu nastavování pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bezpeãnostní ID kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení hodnot SetpointÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfiguraãní menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Menu typu vstupÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Termoãlánkov˘ vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vstup pro odp. teplomûr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Procesní stup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavení zobrazované hodnoty na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alarm 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Alarm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení posunutí (ofsetu) zobrazované hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bezpeãnostní ID kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Volba barvy displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
KAP. 4
SPECIFIKACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
KAP. 5:
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
- 34 -
Strana
POZNÁMKY, VAROVÁNÍ A V¯STRAHY
KAPITOLA 5 - Tovární nastavení
Informace, které jsou zvlá‰tû dÛleÏité jsou oznaãeny následujícími symboly:
PoloÏka MENU
Set Point 1 (SP1)
Set Point 2 (SP2)
Reading Configuration (CNFG):
Input Type (INPT)
Decimal Point (DEC.P)
Temperature unit (TEMP)
Filter value (FLTR)
Alarm 1 & 2:
Tovární hodnoty
000.0
000.0
Alarm 1 (ALR1), Alarm 2 (ALR2)
Absolute/Deviation (ABSO/DEV)
Latch/Unlatch (LTCH/UNLT)
Active (ACTV)
Alarm At Power On (A.P.ON)
Alarm Low (ALR.L)
Alarm High (ALR.H)
Reading Adjust Value (R.ADJ)
ID:
Disable (DSBL)
Absolute (ABSO)
Unlatch (UNLT)
Above (ABOV)
Disable (DSBL)
-100.0
400.0
000.0
ID Value
Full ID (FULL)
Set Point ID (ID.SP)
Communication Parameters:
Baud Rate (BAUD)
Parity (PRTY)
Data bit (DATA)
Stop Bit
Modbus Protocol (M.BUS)
Line Feed (LF)
Echo (ECHO)
Standard Interface (STND)
Command Mode (MODE)
Separation (SEPR)
Alarm Status (STAT)
Reading (RDNG)
Peak
Valley (VALY)
Units (UNIT)
Multipoint Address (ADDR)
Transmit Time (TR.TM)
Display Color (COLR):
Normal Color (N.CLR)
Alarm 1 Color (1.CLR)
Alarm 2 Color (2.CLR)
0000
Disable (DSBL)
Disable (DSBL)
• Poznámka
• Varování nebo v˘straha
• DÛleÏité
Poznámka: UpozorÀuje na informace, které jsou dÛleÏité pro správné nastavení
pfiístroje.
Varování nebo v˘straha: UpozorÀuje na nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem
Varování, v˘straha nebo dÛleÏité: UpozorÀuje na okolnosti nebo skuteãnosti, které
mohou po‰kodit funkãnost pfiístroje. Je nezbytné
postupovat dle doporuãení v pfiiloÏené
dokumentaci pfiístroje.
Doporuãení: Poskytuje uÏiteãné pokyny.
Poznámky
TC, type K
FFF.F
°F
0004
9600
Odd
7 bit
1 bit
No
No
Yes
RS232 (232C)
Command (CMD)
Space (SPCE)
No
Yes
No
No
No
0001
0016
Green (GRN)
Red (RED)
Amber (AMBR)
- 33 -
Alarm 1 pouze
Napájení ãidla
(volitelné roz‰ífiení místo sériové komunikace)
24 V stejnosmûrn˘ch @ 25 mA
V˘fifie
ez v panelu
Série i8 : 45 x 92 mm ; 1/8 DIN
Série i16 : 45 x 45 mm ; 1/16 DIN
Série i32 : 22.5 x 45 mm ; 1/32 DIN
Izolace
Napájení proti vstupu nebo v˘stupu 2500 Vst
po dobu 1 min. (RS-232/485, vstup nebo v˘stup)
Pro volitelné nízkonapûÈové napájení 1500 Vst
po dobu 1 min. (RS-232/485, vstup nebo v˘stup)
Mezi vstupy 500 Vst po dobu 1 min.
Hmotnost
Série i/8: 295 g
Série i/16: 159 g
Série i/32: 127 g
KAPITOLA 1 - ÚVOD
1.1 Popis
Pfiístroj umoÏÀuje zobrazování mûfien˘ch hodnot na displeji. Pro nároãnûj‰í aplikace je
moÏné zakoupit i pfiístroj s rÛzn˘mi v˘stupy.
●
Pfiístroje i-Série nabízejí neobyãejnou flexibilitu pfii mûfiení v technologickém procesu. KaÏd˘
pfiístroj umoÏÀuje pfiipojit ‰irokou ‰kálu vstupních signálÛ: 10 rÛzn˘ch typÛ termoãlánkÛ
(J,K,T,E,R,S,B,C,N a DIN J), odporové teplomûry Pt (100, 500 nebo 1000Ω s alfa kfiivkou 385
nebo 392), stejnosmûrn˘ napûÈov˘ nebo proudov˘ signál. Vstupy pro proudov˘ a napûÈov˘
signál jsou plnû stavitelné, coÏ umoÏÀuje zobrazování mûfiené veliãiny v libovolné fyzikální
jednotce. Pfiístroj umoÏÀuje libovolné nastavení pozice desetinné teãky.
●
Pfiístroje i-Série se vyznaãují velk˘m tfiíbarevn˘m LED displejem s moÏností zmûny barvy
displeje pfii dosaÏení alarmov˘ch stavÛ. Standardem je moÏnost napájení pfiipojeného senzoru
25 VSS @ 25 mA (pokud je pfiístroj vybaven galvanicky oddûlenou komunikací RS-232/485
nemá moÏnost napájení ãidla).
Certifikace
CE dle EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1
Obecné parametry
Napájení
90 aÏ 240 Vst ±10%, 50 Hz
nebo 90 aÏ 375 Vss, 4 W
NízkonapûÈové napájení - volitelné roz‰ífifie
ení
24 Vst ±10%, 12 aÏ 36 Vss, 5 W pouze
z bezpeãného a schváleného napájecího zdroje
Pracovní podmínky
Kategorie pro instalaci
0 aÏ 55 °C, relat. vlhkost aÏ 90 % - nekondenzující II dle EN61010-1
Tfifiíída pfifiíístroje
II dle EN61010-1
Tabulka 4.1 Vlastnosti vstupu
Termoãl.
Typ vstupu
Rozsah
Pfifie
esnost*
J
Iron-Constantan
-210 to 760°C
0.4°C
K
CHROMEGA®ALOMEGA®
-270 to -160°C
-160 to 1372°C
1.0°C
0.4°C
T
Copper-Constantan
-270 to -190°C
-190 to 400°C
1.0°C
0.4°C
E
CHROMEGAConstantan
-270 to -220°C
-220 to 1000°C
1.0°C
0.4°C
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 to 40°C
40 to 1788°C
1.0°C
0.5°C
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 to 100°C
100 to 1768°C
1.0°C
0.5°C
30%Rh-Pt/
6%Rh-Pt
200 to 640°C
640 to 1820°C
1.0°C
0.5°C
5%Re-W/26%Re-W
0 to 2354°C
0.4°C
Nicrosil-Nisil
-250 to -100°C
-100 to 1300°C
1.0°C
0.4°C
0.4°C
B
C
N
L
Pt100
Pt100
PROCES
PROCES
J DIN
-200 to 900°C
Pt, 0.00385, 100 Ω,
500 Ω, 1000 Ω
200 to 900°C
Pt, 0.00392, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω
-200 to 850°C
1.2 Bezpeãnostní upozornûní
Tento pfiístroj je oznaãen mezinárodními bezpeãnostními symboly. Je dÛleÏité
postupovat dle tohoto manuálu pfii instalaci a pouÏívání pfiístroje, protoÏe obsahuje
dÛleÏité informace pro zaji‰tûní bezpeãnosti a EMC (elektromagnetické kompatibility).
Tento pfiístroje je panelov˘m mûfiícím pfiístrojem. Pfiístroj odpovídá tfiídû II normy EN61010
(pfiipojení napájení 115/230 Vst). MontáÏ pfiístroje musí b˘t provádûna kvalifikovan˘mi
pracovníky. Pro zaji‰tûní bezpeãného provozu musí b˘t zaji‰tûny následující instrukce:
Pfiístroj není vybaven spínaãem napájecího napûtí. Pro vypnutí pfiístroje musí b˘t pouÏit externí
vypínaã nebo jistiã, kter˘ je souãásti elektroinstalace budovy nebo rozvadûãe. Tento vypínaã by
mûl b˘t oznaãen pro tuto funkci a mûl by b˘t namontován v blízkosti pfiístroje pro snadn˘ dosah
obsluhy. Vypínaã nebo jistiã by mûl splÀovat poÏadavky dle IEC 947-1 a IEC 947-3 (Mezinárodní
elektrotechnická komise). Vypínaã nesmí b˘t souãástí pfiívodního napájecího kabelu.
Navíc, pro ochranu proti proudovému pfietíÏení z napájecího zdroje pfii pfiípadné chybû
pfiístroje, musí b˘t instalována nadproudová ochrana.
0.4°C
0.4°C
Napûtí
0 to 100 mV, 0 to 1 V,
0 to 10 Vdc
0.03% ãtení
0.03% ãtení
Proud
0 to 20 mA, 4 to 20 mA
0.03% ãtení
- 32 -
Pfiístroj se vyznaãuje univerzálním napájecím napûtím 90 aÏ 240 Vst. jako volitelné roz‰ífiení je
moÏné objednat pfiístroj se stejnosmûrn˘m napájením 12 aÏ 36 Vss nebo stfiídav˘m napájením
24 Vst.
●
●
●
●
●
Nepfiekroãujte povolené napájecí napûtí uvedené na horním krytu pfiístroje
VÏdy vypnûte napájecí napûtí pfied zmûnami v zapojení vstupního signálu nebo napájení
NepouÏívejte pfiístroj z bezpeãnostních dÛvodÛ jako stolní pfiístroj bez jeho krytu
NepouÏívejte tento pfiístroj v hofilavém nebo v˘bu‰ném prostfiedí
Nevystavujte pfiístroj de‰ti ani páfie
-1-
●
●
Pfiístroj musí b˘t namontován ve skfiíních s odpovídající ventilací, aby nedo‰lo k pfiehfiátí pfiístroje
Pro pfiipojení pouÏívejte vodiãe s odpovídajícími rozmûry pro zabezpeãení mechanické odolnosti
a elektrick˘ch parametrÛ. Instalaci proveìte tak, aby z pfiipojovacích konektorÛ nebyly pfiístupné
holé ãásti vodiãe a tak bylo minimalizováno nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
EMC upozornûní
KAPITOLA 4 - SPECIFIKACE
Pfifie
esnost
Vstup Pt100 (RTD)
±0,5°C pro teplotu, 0,03 % pro procesní signály 100/500/1000 Ω ãidla Pt, 2-, 3- nebo 4vodiãové zapojení, kfiivka 0,00385 nebo
0,00392
Rozli‰ení
1 °/0,1° ; 10 µV pro procesní signály
NapûÈov˘ vstup
0 aÏ 100 mV, 0 aÏ 1 V, 0 aÏ 10 V
Teplotní stabilita
1) Pt100 : 0,04°C/°C
2) TC pfii 25°C : 0,05°C/°C
- kompenzace studeného konce
3) Procesní signály: 50 ppm/°C
Proudov˘ vstup
0 aÏ 20 mA (zátûÏ 5 Ω)
1.3 Pfied prvním pouÏitím
NMRR
60 dB
Polarita
unipolární
Zkontrolujte zásilku:
Pfiekontrolujte úplnost zásilky dle dodacího listu. OkamÏitû po pfievzetí zjistûte, zda nedo‰lo
k mechanickému po‰kození pfiístroje pfii pfiepravû. Pokud do‰lo k po‰kození, kontaktujte
okamÏitû odpovûdného pfiepravce. Pfiepravce neuzná reklamaci, pokud neuschováte ve‰ker˘
balící materiál pro následnou kontrolu. Uschovejte originální pfiepravní krabici pfiístroje pro
pfiípadné pozdûj‰í odeslání pfii reklamaci pfiístroje.
CMRR
120 dB
Odezva na krokovou zmûnu
0,7 sec pro 99,9 %
A/D pfifie
evod
Dvojitá intergace
Volba desetinné teãky
Pro teplotu: bez des. teãky, 0.1
Pro proces: bez, 0.1, 0.01 nebo 0.001
Rychlost pfifie
evodu
3 vzorky za sekundu
Nastavení hodnoty SETPOINTU
-1999 aÏ 9999
Pokud existuje riziko EMC, vÏdy pouÏívejte stínûné vodiãe
Nikdy neveìte mûfien˘ signál a napájecí vodiãe ve stejné kabelové trase
● Pro mûfien˘ signál pouÏívejte „tvistované” vodiãe
● Pokud EMC problémy pfietrvávají, instalujte feritová jádra na mûfiící vodiãe co nejblíÏe k pfiístroji
●
●
Chyba pfii provádûní v˘‰e uveden˘ch instrukcí a upozornûní mÛÏe zpÛsobit zranûní!
Zákaznick˘ servis:
Pokud potfiebujete asistenci, volejte Va‰eho dodavatele nebo nejbliωí servisní stfiedisko dle
tohoto manuálu.
Manuály, software:
Nejnovûj‰í verze uÏivatelsk˘ch manuálÛ, jakoÏ i volnû ‰ífien˘ firemní software najdete na
internetov˘ch stránkách (viz. internetová adresa na ãelní stranû manuálu).
Restart pfiístroje:
Pokud je pfiístroj v nastavovacím módu „MENU", stisknûte tlaãítko ▼ pro návrat o jeden krok zpût.
Stisknûte 2x tlaãítko ▼ pro restart pfiístroje do pracovního reÏimu „RUN" mód. Pokud
jste v reÏimu „Alarm", pfiejdete do pracovního reÏimu „RUN" módu bez restartu pfiístroje.
Konfigurace
Jednoduchá-ukonãená
Digitální filtrace
programovatelná
Displej
Jednoduch˘, 4-místn˘, 9-segmentov˘,
LED 10.2 mm pro modely i16 a i32; 21 mm
pro sérii i800 volitelné nastavení barvy displeje
pro zobrazovanou veliãinu i jednotku teploty
- ãervená, zelená a oranÏová barva.
Nastavení rozsahu
0.001 aÏ 9999
Nastavení ofsetu
-9999 aÏ 9999
Komunikace (volitelné roz‰ífifie
ení)
programovatelné RS-232 nebo RS-485, 300 aÏ 19.2 K baudÛ; plnû programovatelné nastavení,
program pro pfienos aktuální hodnoty. Stabilizace pfiístroje pro dosaÏení parametrÛ displeje,
stavu alarmÛ, min./max. veliãiny, aktuální 30 min. mûfiené hodnoty a stavu
VSTUP
Typ vstupu
Termoãlánkov˘, odporov˘ teplomûr,
napûÈov˘ a proudov˘
RS-485
Adresovatelná od 0 do 199
Odpor pfifiíívodních vodiãÛ termoãlánkÛ
Max 100 Ω
Pfifiiipojení
Konektory se ‰roubovacími svorkovnicemi
ALARM 1 a 2
Programovateln˘ se zmûnou barvy displeje
Rozmûry
Série i8: 48 v˘‰ka x 96 ‰ífika x 127 mm hloubka
Funkce
Série i16: 48 v˘‰ka x 48 ‰ífika x 127 mm hloubka
Max/min, aktivní nad/pod, pásmo,
s potvrzením/bez potvrzení, absolutní/zmûnov˘; Série i32: 25.4 v˘‰ka x 48 ‰ífika x 127 mm
v‰e nastavitelné tlaãítky
-2-
- 31 -
Poznámky
KAPITOLA 2: NASTAVENÍ
2.1 âelní panel
Obrázek 2.1 Displej na ãelním panelu pfiístroje
Tabulka 2.1 Popis ãelního panelu
1
indikátor „Setpoint 1/Alarm 1"
2
indikátor „Setpoint 2/Alarm 2"
°C
indikace jednotek °C
°F
indikace jednotek °F
pfiepnutí displeje do konfiguraãního módu a postup o jeden krok v menu*
▲
pouÏívá se pfii nastavování pfiístroje a pro zobrazení maxima*
▼
pouÏívá se pfii nastavování pfiístroje a pro zobrazení minima*
pro pfiístup do submenu v konfiguraãním módu a pro uloÏení zmûn*
* viz. Kapitola 3 Funkce pfiístroje: reÏim nastavování
2.2 Zapojení - zadní pohled
Popis pfiipojení jednotliv˘ch konektorÛ je na obrázku 2.2 a 2.3.
Obrázek 2.2 Popis zadního konektoru pro pfiipojení napájení
- 30 -
-3-
Pfiíklad 3:
SETPOINT 1 = 300
SETPOINT 2 = 200
Nastavení AlarmÛ 1a 2: zmûnov˘ (odchylka od nastavené hodnoty), pásmo „ALR.H.” = 10
Nastavení barvy displeje: „N.CLR”=zelená, „1.CLR”= oranÏová, „2.CLR”= ãervená
Postup zmûn barvy displeje dle mûfiené hodnoty:
ORANÎ.
ORANÎOVÁ
ORANÎOVÁ
ZELENÁ
ORANÎ.
•➤---------------•------------•-----------•------------------------------------------•-----------•-----------•---------------➤
0
190
200
210
290
300
310
Obrázek 2.3 Popis zadního konektoru pro pfiipojení vstupÛ
Tabulka 2.2 Zadní pfiipojovací konektory
Napájení
napájecí napûtí stfiídavé/stejnosmûrné; shodné pro v‰echny modely
Vstup
v‰echny typy termoãlánkÛ, procesní signály, odporové teplomûry
Roz‰ífifie
ení
moÏné následující roz‰ífiení: 1) programovatelná RS-232 nebo RS-485
2) napájení ãidla
Pfiíklad 4:
SETPOINT 1 = 200
SETPOINT 2 = 200
Nastavení Alarmu 1: zmûnov˘ (odchylka od nastavené hodnoty), pásmo „ALR.H.” = 20
Nastavení Alarmu 2: zmûnov˘ , Hi/Low, „ALR.H”=10, „ALR.L”=5
Nastavení barvy displeje: „N.CLR”=zelená, „1.CLR”= oranÏová, „2.CLR”= ãervená
Postup zmûn barvy displeje dle mûfiené hodnoty:
ORANÎOVÁ âERVENÁ
ZELENÁ
ZELENÁ
âERVENÁ
ORANÎOVÁ
•--➤------------------•------------------•------------------•------------------•------------------•--------------------------➤
0
180
195
200
210
220
2.3 Elektroinstalace
2.3.1 Pfiipojení napájecího napûtí
V˘straha: Nepfiipojujte napájecí napûtí k pfiístroji, pokud nemáte pfiipojeny v‰echny
vstupy a v˘stupy. Chybné zapojení mÛÏe zpÛsobit poranûní elektrick˘m proudem!
Pfiipojte napájecí napûtí dle obr. 2.4.
Obr. 2.4 Pfiipojení napájecího napûtí
-4-
- 29 -
Stisknûte ▲
Stisknûte
9) Procházíte moÏnosti volby barvy displeje: G R N - zelen˘, R E D - ãerven˘, A M B R oranÏov˘.
10) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji
pfiíznak 2 . C L R . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiístup do submenu 2 . C L R - volba barvy displeje pro Alarm 2.
Volba barvy displeje pfii dosaÏení Alarmu 2:
Stisknûte
11) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení barvy displeje pro Alarm 1
Stisknûte ▲
12) Procházíte moÏnosti volby barvy displeje: G R N - zelen˘, R E D - ãerven˘, A M B R oranÏov˘.
Stisknûte
13) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji na
okamÏik ãíslo verze software pfiístroje, následnû pfiíznak „ R U N ” a pfiístroj
pfiejde do pracovního reÏimu.
POKUD CHCETE, ABY P¤ÍSTROJ NEMùNIL BARVU DIPLEJE VÚBEC,NASTAVTE
VE V·ECH P¤EDCHOZÍCH SUBMENU STEJNOU BARVU DISPLEJE!
Pokud chcete, aby displej mûnil barvu pfii kaÏdé zmûnû Alarmu 1 i Alarmu 2, musíte vÏdy
nastavit hodnotu Alarmu 1 vy‰‰í neÏ je hodnota Alarmu 2, jinak hodnota Alarmu 1 potlaãí
hodnotu Alarmu 2 a nedojde ke zmûnû barvy displeje pfii dosaÏení hodnoty pro Alarm 2.
Tabulka 2.3 Pfiipojení napájení
Pojistka
Konektor
Pojistka 1
Napájení*
Pojistka 2
Napájení*
115 Vst
100 mA (T)
-
230 Vst
63 mA (T)
-
ss napájení
63 mA (T)
800 mA (T)
Toto pouÏití pojistek je orientaãní a záleÏí hlavnû na poÏadované úrovni ji‰tûní pro
danou aplikaci. Uvedené hodnoty jsou minimálním poÏadavkem pro ji‰tûní pfiístroje.
Pro specifické zátûÏe je nutné vybrat vhodné pojistky dle elektrické specifikace
projektu dané aplikace.
* V˘bûr vhodného vypínaãe je nutné konzultovat s projektantem elektroinstalace dané aplikace.
2.3.2 Pfiipojení termoãlánkÛ
NíÏe uveden˘ obrázek ukazuje pfiipojení termoãlánkÛ k pfiístroji. Napfiíklad pro termoãlánky
OMEGA typu K, pfiipojte Ïlut˘ vodiã na svorku „2" a ãerven˘ vodiã na svorku „1(-)”.
V prÛbûhu konfigurace pfiístroje musíte zvolit vstup pro termoãlánek a typ termoãlánku v menu
pro nastavení vstupu pfiístroje (viz. Kapitola 3).
Pfiíklad 1:
Nastavení alarmÛ: absolutní alarm, aktivní nad nastavenou hodnotou, max. hodnota Alarmu 2
pro „ALR.H” = 200, max. hodnota Alarmu 1 pro „ALR.H” = 400
Nastavení barvy displeje: pracovní reÏim „N.CLR” = zelená (green), barva pro Alarm 1 „1.CLR”=
oranÏová (amber), barva pro Alarm 2 „2.CLR” = ãervená (red)
Postup zmûn barvy displeje dle mûfiené hodnoty:
ZELENÁ
âERVENÁ
ORANÎOVÁ
•--➤----------------------------------------•----------------------------------------•---------------------------------------➤
0
AL2.H = 200
AL1.H = 400
Pfiíklad 2:
Nastavení alarmÛ: absolutní alarm, aktivní pod nastavenou hodnotou, min. hodnota Alarmu 2 pro
„ALR.L” = 300 , min. hodnota Alarmu 1 pro „ALR.L” = 100
Nastavení barvy displeje: pracovní reÏim „N.CLR” = zelená (green), barva pro Alarm 1 „1.CLR” =
oranÏová (amber), barva pro Alarm 2 „2.CLR” = ãervená (red)
Postup zmûn barvy displeje dle mûfiené hodnoty:
ORANÎOVÁ
âERVENÁ
ZELENÁ
•--➤----------------------------------------•----------------------------------------•---------------------------------------➤
0
AL1.L = 100
AL2.L = 300
Alarm 1 je urãen pro monitorování mûfiené hodnoty v okolí „SETPOINT 1”
Alarm 2 je urãen pro monitorování mûfiené hodnoty v okolí „SETPOINT 2”
- 28.-
Obr. 2.5 Pfiipojení termoãlánkÛ
Tabulka 2.4 Pfiipojení termoãlánkÛ firmy OMEGA
TYP
Vstupní konektor
Svorka 1 (-)
Povrchová izolace
Svorka 2 (+)
Kompenzaãní
vedení
J
ãerven˘
bíl˘
tmavûhnûd˘
ãern˘
K
ãerven˘
Ïlut˘
tmavûhnûd˘
Ïlut˘
T
ãerven˘
modr˘
tmavûhnûd˘
Blue
E
ãerven˘
fialov˘
tmavûhnûd˘
Purple
N
ãerven˘
hnûd˘
tmavûhnûd˘
hnûd˘
R
ãerven˘
ãern˘
-
zelen˘
S
ãerven˘
ãern˘
-
zelen˘
B
ãerven˘
ãern˘
-
ãern˘
-5-
2.3.3 Dvou, tfií a ãtyfi-vodiãové pfiipojení odporov˘ch teplomûrÛ
NíÏe uvedené obrázky ukazují pfiipojení odporov˘ch teplomûrÛ, vãetnû zkratovacích propojek
poÏadovan˘ch pro dvouvodiãové, tfiívodiãové a ãtyfivodiãové zapojení.
Stisknûte
58) Na displeji bliká první digit pfiedchozího nastavení hodnoty intervalu
v sekundách
Stisknûte ▲ a ▼ 55) Pomocí tlaãítek ▲ a ▼ zadejte novou hodnotu ãasového intervalu, napfi.
pfii nastavení „0030” budou data posílána kaÏd˘ch 30 sekund.
Stisknûte
59) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se
objeví C O L R .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup do submenu pro nastavení barvy displeje C O L R .
Podrobnûj‰í informace najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách uveden˘ch na
pfiední stranû manuálu.
3.2.11 Volba barvy displeje
V tomto submenu si mÛÏe uÏivatel volit barvu displeje.
Obr. 2.6 a) Pfiipojení Pt-1000 a Pt-500
b) Pfiipojení Pt-100
Dvouvodiãové zapojení je nejjednodu‰‰í, ale nekompenzuje vliv zmûny teploty pfiipojovacích
vodiãÛ ãidla. Toto zapojení vyÏaduje ãastou rekalibraci pro potlaãení ofsetu.
Tfifiíívodiãové zapojení pracuje nejlépe s pfiipojovacími vodiãi stejné rezistence. Pfiístroj mûfií odpor
ãidla a rovnûÏ max. a min. pokles napûtí na pfiívodních vodiãích a kompenzuje vliv pfiívodních
vodiãÛ na mûfien˘ signál.
âtyfifivvodiãové zapojení je vhodné pro potlaãení vlivÛ parazitní rezistence pfiívodních vodiãÛ, ãímÏ
je dosaÏeno velice pfiesného mûfiení .
V prÛbûhu konfigurace pfiístroje musíte zvolit vstup pro odporov˘ teplomûr a typ
odporového teplomûru v menu pro nastavení vstupu pfiístroje (viz. Kapitola 3).
Pokud nejsou pfiipojeny vodiãe vstupÛ nebo dojde k pfieru‰ení tûchto vodiãÛ, objeví se
na displeji „+OPN”, kromû vstupu pro 2-vodiãové zapojení Pt500 nebo Pt1000, kdy se
na displeji zobrazí „-OPN”. Z bezpeãnostních dÛvodÛ mÛÏete nastavit alarmy tak, aby
indikovaly pfieru‰ení vstupního signálu. Podrobnûj‰í informace najdete v kapitole
o nastavovaní alarmÛ.
2.3.4 Proudov˘ vstupní signál
NíÏe uvedené obr. ukazují zpÛsob pfiipojení proudového vstupního signálu 0-20 mA
Obr. 3.10 Blokové schéma pro volbu barvy displeje
Pfiístup do menu pro volbu barvy displeje:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C O L R - menu pro volbu
barvy displeje.
Stisknûte
4) Na displeji se objeví N . C L R - submenu pro volbu barvy v normálním
(pracovním) reÏimu.
Volba barvy displeje pro normální (pracovní) reÏim:
Stisknûte
5) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení barvy displeje pro pracovní reÏim
Stisknûte ▲
6) Procházíte moÏnosti volby barvy displeje: G R N - zelen˘, R E D - ãerven˘, A M B R oranÏov˘.
Stisknûte
7) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak
1 . C L R , Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiístup
do submenu 1 . C L R - volba barvy displeje pro Alarm 1.
V této ãásti je uvedeno, jak je moÏné zmûnit barvu displeje pfii dosaÏení jednotliv˘ch alarmÛ.
Volba barvy displeje pfii dosaÏení Alarmu 1:
Stisknûte
8) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení barvy displeje pro Alarm 1
Obr. 2.7 Pfiipojení proudového vstupního signálu
-6-
- 27 -
Submenu pro maximální hodnotu:
Zahrnuje maximální hodnotu v datovém fietûzci.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
44) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „maximální hodnotu”
45) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
46) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
V A L Y . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do submenu pro minimální hodnotu V A L Y .
V procesu konfigurování pfiístroje zvolte jako vstup procesní vstupní signál (viz. Kapitola 3).
2.3.5 NapûÈov˘ vstupní signál
NíÏe uvedené obrázky znázorÀují pfiipojení napûÈového vstupního signálu 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V.
Submenu pro minimální hodnotu:
Zahrnuje minimální hodnotu v datovém fietûzci.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
47) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „minimální hodnotu”
48) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
49) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
U N I T . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do submenu pro jednotky teploty U N I T .
Obr. 2.8
a) Pfiipojení napûÈovéhobez napájení ãidla
Submenu pro jednotky teploty:
Zahrnuje byte v datovém fietûzci pro indikaci zobrazení teploty ve °C nebo F.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
50) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „jednotky teploty”
51) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: C, F
52) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
A D D R .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do submenu pro nastavení adresy A D D R .
b) Pfiipojení napûÈového vstupu s napájením ãidla
V procesu konfigurování pfiístroje zvolte jako vstup procesní vstupní signál (viz. Kapitola 3).
2.3.6 Zapojení v˘stupních signálÛ
Tento pfiístroj mÛÏe obsahovat jako volitelné roz‰ífiení programovatelnou sériovou komunikace
RS-232 nebo RS-485. ZpÛsob pfiipojení - viz. obr. 2.9.
Submenu pro nastavení adresy:
Toto menu se pouÏívá pouze pro komunikaci RS-485
Stisknûte
53) Na displeji se zobrazí nastavení adresy (0000 aÏ 0199).
Submenu pro nastavení adresy:
Stisknûte
54) Na displeji bliká první digit pfiedchozího nastavení adresy
Stisknûte ▲ a ▼ 55) Pomocí tlaãítek ▲ a ▼ zadejte novou hodnotu adresy.
Stisknûte
56) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se
objeví T R . T M .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup do submenu pro nastavení ãasového intervalu pro pfienos T R . T M .
Obr. 2.9
a) Pfiipojení sériové linky RS-232
b) Pfiipojení sériové linky RS-485
Submenu pro nastavení intervalu pfienosu:
Toto nastavení se pouÏívá, pokud je zvoleno kontinuální posílání dat a pfiístroj je
nastaven pro pfienos pomocí standardní linky RS-232C. Musí b˘t povolena jedna nebo
více poloÏek ze submenu „Formát dat”.
Stisknûte
57) Na displeji se zobrazí nastavení submenu pro nastavení hodnoty intervalu
pfienosu.
Submenu pro nastavení hodnoty ãasového intervalu pfienosu:
Urãuje ãasov˘ interval v jakém budou data pfiená‰ena sériovou linkou RS-232 pfii módu
kontinuálního pfienosu.
- 26 -
Obr. 2.10 Napájení ãidla
Pfiístroj neumoÏÀuje napájení ãidla, pokud je instalována komunikace RS-232 nebo
RS-485.
-7-
Submenu pro nastavení módu pfienosu dat:
Zde se definuje, zda pfiístroj bude ãekat na pfiíkaz pro posílání dat pomocí sériové linky, nebo
pfiístroj bude vysílat data automaticky bez vyÏádání. Pokud je nastavena komunikace RS-485,
musí b˘t správnû nastaven mód pfienosu dat.
KAPITOLA 3 - KONFIGURACE
3.1. Úvod
Tento pfiístroj má dva rÛzné reÏimy ãinnosti. Pracovní reÏim (Run Mode) se vyuÏívá pro zobrazování
mûfiené veliãiny a pro zobrazení (resp. nulování ) maximální a minimální mûfiené hodnoty.
Druh˘ reÏim, tzv. reÏim nastavování (Configuration mode) se pouÏívá pfii nastavování pfiístroje
pfied samotn˘m mûfiením. V kapitole 3 je popsán reÏim nastavování pfiístroje. Pro správnou
funkci pfiístroje je zapotfiebí pfiístroj nejprve správnû nastavit.
První zapnutí pfiístroje
Pfiístroje se uvede do ãinnosti okamÏitû po pfiipojení napájecího napûtí. Pfiístroj nemá tlaãítko
„zapni/vypni”. Na displeji pfiístroje se na okamÏik zobrazí pouÏitá verze software, následnû na
displeji problikne R S T a pfiístroj se pfiepne do pracovního reÏimu.
Tabulka 3.1 Funkce tlaãítek v reÏimu nastavování
●
●
●
▲
●
●
●
▼
●
●
●
●
●
Pro vstup do nabídky MENU stisknûte tlaãítko .
Pokud byl parametr jiÏ modifikován, stisknûte tlaãítko
reÏimu bez uloÏení parametrÛ.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
Submenu pro nastavení oddûlení (separace) dat:
Zde se definuje, zda vysílaná data budou oddûlená mezerou nebo oddûlovaãem fiádku s návratem (CR)
Stisknûte
Stisknûte ▲
a pfiístroj se vrátí do pÛvodního
Stiskem tlaãítka ▲ mÛÏete procházet jednotlivé volby „blikajícího submenu". Pokud je na
displeji zobrazena ãíslice, stiskem tlaãítka ▲ se hodnota ãíslice inkrementuje o 1.
Pokud pfiidrÏíte stisknuté tlaãítko ▲ po dobu asi 3 sekund, zrychlí se nastavování Ïádané
hodnoty
V pracovním reÏimu se pfii stisku tlaãítka ▲ objeví na displeji maximální mûfiená hodnota
- následn˘m stiskem tlaãítka se vrátíte do pracovního reÏimu.
Stiskem tlaãítka ▼ v konfiguraãním reÏimu se vrátíte v menu o jeden krok zpátky.
Dvojit˘m stisknutím tohoto tlaãítka se dostanete do pracovního reÏimu, Pokud je
zobrazena na displeji numerická veliãina, stiskem tlaãítka se pohybujete po jednotliv˘ch
digitech numerické veliãiny.
Pokud je na displeji nastavená volba Ïádané hodnoty, stiskem tlaãítka ▼ sníÏíte
Ïádanou hodnotu o 1. Pokud pfiidrÏíte tlaãítko po dobu cca 3 sekundy, zv˘‰í se rychlost
sniÏování Ïádané hodnoty.
V pracovním reÏimu se po stisku tlaãítka ▼ objeví na displeji hodnota minimální mûfiené
hodnoty - opûtovn˘m stiskem tlaãítka se vrátíte do pracovního reÏimu.
Stiskem tlaãítka
se dostanete do jednotliv˘ch ãástí „submenu” základní nabídky
Stiskem tlaãítka
se provede uloÏení zvolené hodnoty do pamûti pfiístroje - na displeji
problikne informace S T R D , která potvrzuje provedení funkce.
Stiskem tlaãítka
mÛÏete provést „Reset” maximální a minimální mûfiené hodnoty
v pamûti pfiístroje
Jakákoliv zmûna v nastavení pfiístroje, kromû zmûn AlarmÛ, zpÛsobí restart pfiístroje
pfied zapoãetím pracovního reÏimu.
Stisknûte
34) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „oddûlení dat”
35) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: S P C E - mezerou, nebo _ C R _ oddûlovaãem fiádku s návratem (CR)
36) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
D A T . F .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do módu formátu dat D A T . F .
Submenu pro formát dat:
Pfiednastavená data mohou b˘t vyslána automaticky, nebo na poÏadavek z regulátoru.
S vyuÏitím nastavení formátu dat mÛÏete nadefinovat pfiednastaven˘ fietûzec dat pro vysílání.
Podrobnûj‰í informace najdete dále v manuálu pro komunikaci i-Série. Pfiinejmen‰ím musí b˘t
povoleno alespoÀ jedno z dále uveden˘ch roz‰ífiení.
Toto menu je aplikováno pro kontinuální mód komunikace RS-232
Stisknûte
37) Na displeji se zobrazí S T A T - submenu pro stav alarmÛ
Submenu stavu alarmÛ:
Zahrnuje byte stavu alarmÛ v datovém fietûzci.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
38) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „stav alarmÛ”
39) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
40) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
R D N G .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do submenu pro odeãítání hodnoty R D N G .
Submenu pro odeãítání hodnoty:
Zahrnuje odeãítání hodnoty v datovém fietûzci.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
-8-
31) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „mód pfienosu dat”
32) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: C M D _ - na pfiíkaz, C 0 N T kontinuálnû.
33) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
S E P R .Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do módu oddûlení dat S E P R .
41) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „maximální hodnotu”
42) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
43) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
P E A K.Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do submenu pro minimální hodnotu P E A K.
- 25 -
pfiístroje pomocí sériové linky. Formát sbûrnice urãuje jak a kdy jsou data pfiená‰ena pomocí
sériové linky pfiístroje.
Stisknûte
3.2 MENU nastavování pfiístroje
18) Na displeji se zobrazí M . B U S - submenu pro modbus.
Submenu pro
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
modbus protokol:
19) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro M . B U S .
20) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
21) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
_ L F _ - konec fiádku. Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup do nastavení konce fiádku _ L F _
Pokud chcete zvolit protokol i-Série, nastavte v submenu pro modbus „NO”. Pro volbu
modbus protokolu nastavte „YES”.
Pokud jste zvolili modbus protokol, musíte nastavit ostatní parametry takto: „No parity”,
8-bit data, 1-stop bit. Tyto parametry se nesnaÏte mûnit.
Submenu pro nastavení konce fiádku:
Definuje, zda data pfiená‰ena sériovou linkou budou zakonãena pfiíznakem pro ukonãení fiádku.
Tuto funkci lze s v˘hodou vyuÏít pfii monitorování a následné zobrazování dat na jednotliv˘ch
fiádcích na obrazovce poãítaãe.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
22) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „ukonãení fiádku”.
23) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
24) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
E C H O . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do nastavení opakování E C H O .
Submenu pro echo:
V tomto submenu se definuje, zda-li má b˘t validní signál z pfiístroje vyslan˘ po sériové lince
zopakován, ãi ne. Ve vût‰inû pfiípadÛ se doporuãuje vyuÏít echa, zvlá‰tû pro ovûfiení, Ïe data
byla pfiijata a identifikována na monitoru.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
25) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „echo”
26) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO (NE), YES (ANO)
27) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
S T N D . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do nastavení standardní komunikace S T N D .
Submenu pro nastavení standardní komunikace:
V této ãásti se definuje, zda bude pfiístroj pfiipojen sériovou linkou RS-232C (nejãastûj‰í uÏívané
propojení pro PC kompatibilní s IBM), nebo pomocí sériové linky RS-485 (pomocí konvertoru
RS-232 na RS-485). Pokud je pouÏita linka RS-485, musí b˘t pfiístroj správnû adresován.
Adresace pfiístroje uvedena dále v manuálu.
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
28) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro „Standard”
29) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: 232C, 485.
30) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
M O D E . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro vstup
do módu pfienosu dat M O D E .
- 24 -
Obr. 3.1. Blokové schéma pro ID a zadané hodnoty
-9-
3.2.1 Bezpeãnostní ID kód
Podrobné informace najdete v ãásti nastavování pfiístroje - povolení/zakázání ID kódu.
Pokud je ID kód „zakázán” nebo nastaven jako „default” (0000), je tato ãást
„pfieskoãena” a pfiístroj pfiejde pfiímo do nastavení „Setpointu”.
Pokud je nastaven pln˘ bezpeãnostní reÏim „Full”, musí uÏivatel pfii kaÏdé zmûnû vÏdy
zadat bezpeãnostní ID kód.
Vstup do menu pro komunikaci:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví pfiíznak C O M M - menu
pro nastavení komunikace.
Stisknûte
4) Na displeji se objeví pfiíznak C . P A R - submenu pro nastavení parametrÛ
komunikace.
Pokud není instalována karta sériové komunikace, objeví se na displeji N O N E a pfiístroj
postoupí do menu pro zadávaní barvy displeje.
Pokud je nastaven bezpeãnostní mód s pfiístupem ke zmûnû Ïádané hodnoty
„SETPOINT/ID”, Musí uÏivatel zadat bezpeãnostní ID kód pro pfiístup do
konfiguraãního menu pfiístroje.
Zadání ID kódu pro pln˘ bezpeãnostní reÏim „Full” (non-default)
Stisknûte
Stisknûte
Stisknûte ▲ a ▼
Stisknûte
1) Na displeji se zobrazí ID
2) Na displeji se objeví _ _ _ _
3) Tlaãítkem ▲ zv˘‰íte hodnotu digitu od 0 do 9; tlaãítkem ▼ aktivujete
následující digit pro nastavení (bliká). Pomocí tlaãítek ▲ a ▼ nastavte vá‰
4-místn˘ ID kód.
4) Pokud byl vloÏen správn˘ ID kód, pfiístroj postoupí v menu do ãásti
nastavování pro „Setpoint 1”, jinak se na displeji objeví zpráva E R R O chybné zadání a pfiístroj se pfiepne do pracovního reÏimu (RUN mód).
Chcete-li zmûnit ID kód, postupujte dle popisu v Kapitole 3 - zmûna ID kódu.
Zadání ID kódu pro bezpeãnostní reÏim s pfiístupem ke zmûnû Ïádané hodnoty „SETPOINT/ID”
Stisknûte
5) Na displeji se objeví S P 1 - menu pro Setpoint 1
Stisknûte
6) Na displeji se objeví S P 2 - menu pro Setpoint 2
Stisknûte
7) Na displeji se zobrazí I D
Stisknûte
8) Na displeji se objeví ____
Stisknûte ▲ a ▼ 9) Tlaãítky ▲ a ▼ zadejte poÏadovan˘ ID kód.
Stisknûte
10) Pokud byl vloÏen správn˘ ID kód, pfiístroj postoupí v menu do ãásti pro
nastavování vstupu I N P T , jinak se na displeji objeví zpráva E R RO - chybné
zadání a pfiístroj se pfiepne do pracovního reÏimu (RUN mód).
Pro zabránûní neÏádoucích zmûn parametrÛ pfiístroje neautorizovan˘mi osobami,
vyÏaduje pfiístroj zadání správného ID kódu. Pokud je zadán nesprávn˘ kód, pfiístroj
zobrazí na displeji chybovou hlá‰ku a nepovolí vstup do menu pro zadávání zmûn
parametrÛ pfiístroje.
Zapamatujte si dobfie Vámi zadan˘ ID kód. Pokud jste kód zapomnûli, nebo jste jej
ztratili, obraÈte se na zákaznick˘ servis, kter˘ Vás poÏádá o sériové ãíslo Va‰eho
pfiístroje a následnû Vám poskytne servisní kód pro odblokování pfiístroje.
3.2.2 Nastavení hodnot (SETPOINT 1 a SETPOINT 2)
SETPOINT 1:
Stisknûte
1) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví „ S P 1 ”
Stisknûte
2) Na displeji se následnû zobrazí pfiedchozí nastavená hodnota „SETPOINT 1”
Stisknûte ▲ a ▼ 3) Stiskem tlaãítka ▲ a ▼ mÛÏete zv˘‰it nebo sníÏit hodnotu „SETPOINT 1”
- 10 -
Submenu pro nastavení parametrÛ komunikace:
V tomto menu má uÏivatel moÏnost nastavit parametry sériové komunikace. Pro pfiipojení pfiístroje
k poãítaãi nebo jinému pfiístroji s komunikací, musí spolu korespondovat komunikaãní parametry
obou zafiízení. Obecnû by mûlo b˘t vyuÏíváno default nastavení, jak je uvedeno v Kapitole 5.
Stisknûte
5) Na displeji se objeví pfiíznak B A U D - submenu pro pfienosovou rychlost.
BAUD Submenu:
Stisknûte
6) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pfienosové rychlosti B A U D
Stisknûte ▲
7) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu rychlosti: 3 0 0 _ , 6 0 0 _ , 1 2 0 0 ,
2400, 4800, 9600, 19.2K.
Stisknûte
8) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
P R T Y - nastavení parity. Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte
tlaãítko
pro vstup do nastavení parity P R T Y
Submenu pro
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
nastavení parity:
9) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení parity
10) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: NO, ODD, EVEN
11) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
D A T A - nastavení datov˘ch bitÛ. Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna
stisknûte tlaãítko
pro vstup do nastavení datov˘ch bitÛ D A T A
Submenu pro
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
nastavení datov˘ch bitÛ:
12) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro nastavení datov˘ch bitÛ.
13) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: 7-bitÛ, 8-bitÛ
14) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
S T O P - nastavení stop bitÛ. Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte
tlaãítko
pro vstup do nastavení stop bitÛ S T O P
Submenu pro
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
nastavení stop bitÛ:
15) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení pro nastavení stop bitÛ.
16) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést volbu: 1-bit, 2-bity
17) Pokud byla provedena zmûna nastavení, objeví se na okamÏik na displeji
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti pfiístroje a na displeji se objeví
B U S . F - nastavení formátu sbûrnice. Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna
stisknûte tlaãítko
pro vstup do nastavení formátu sbûrnice B U S . F
Submenu pro nastavení formátu sbûrnice:
Definují se komunikaãní standardy a formáty pfiíkazÛ a dat pro pfienos informací z pfiístroje a do
- 23 -
Pokud je povolen bezpeãnostní reÏim s pfiístupem ke zmûnû Ïádané hodnoty
„SETPOINT/ID” a uÏivatel chce vstoupit do menu nastavování pfiístroje C N F G , musí
zadat správn˘ ID kód.
Pokud nezadá správn˘ ID kód, objeví se na displeji na okamÏik „EE R R0 ” - chyba
a pfiístroj se pfiepne do pracovního reÏimu (RUN).
Pokud jsou oba bezpeãnostní reÏimy „FULL” i „SETPOINT/ID” zakázány, je blokován
i poÏadavek na zadávání ID kódu. UÏivatel nemusí zadávat ID kód pro pfiístup do
menu pfiístroje.
3.2.10. Komunikace - volitelné roz‰ífiení
Pfii nákupu pfiístroje s komunikací máte k dispozici pfiístroj, kter˘ lze nastavovat i snímat mûfiená
data pomocí osobních poãítaãÛ kompatibilních s IBM PC. K dispozici máte i volnû ‰ífien˘ firemní
software, kter˘ najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách. Podrobné instrukce najdete
v uÏivatelském manuálu pro sériovou komunikaci.
Pokud pfiidrÏíte tlaãítko ▲ nebo ▼ po dobu cca 3 sekundy, zv˘‰íte rychlost zvy‰ování
nebo sniÏování nastavované hodnoty.
Stisknûte ▲ a ▼ 4) Pokraãujte stiskem tlaãítek ▲ nebo ▼ aÏ nastavíte poÏadovanou 4-místnou
hodnotu meze ã. 1 (SETPOINT 1)
Stisknûte
5) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení hodnoty do
pamûti a následnû se objeví na displeji S P 2 pokud byla provedena nûjaká
zmûna, jinak pokraãujte stiskem tlaãítka
aÏ se na displeji objeví menu
pro nastavení meze ã.2 S P 2 .
SETPOINT 2:
Stisknûte
Stisknûte ▲ a ▼
6) Na displeji se následnû zobrazí pfiedchozí nastavená hodnota „SETPOINT 2”
7) Stiskem tlaãítka ▲ nebo ▼ mÛÏete zv˘‰it nebo sníÏit hodnotu „SETPOINT 2”
Pokud pfiidrÏíte tlaãítko ▲ nebo ▼ po dobu cca 3 sekundy, zv˘‰íte rychlost zvy‰ování
nebo sniÏování nastavované hodnoty.
Stisknûte
6) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení hodnoty do
pamûti a následnû se objeví na displeji C N F G pokud byla provedena nûjaká
zmûna, jinak pokraãujte stiskem tlaãítka
aÏ se na displeji objeví menu
pro nastavení pfiístroje C N F G .
3.2.3 Konfiguraãní menu
Obr. 3.2. Blokové schéma pro menu nastavování pfiístroje
Vstup do konfiguraãního menu:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Postupn˘m stlaãováním tlaãítka
mÛÏete procházet jednotliv˘mi ãástmi
nastavovacího menu.
Obr. 3.9. Blokové schéma pro sériovou komunikaci.
- 22 -
- 11 -
3.2.4. Menu typu vstupÛ
Vstup do menu pro nastavení ID kódu (bezpeãnostní kód)
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví I D - menu pro
nastavení ID kódu (bezpeãnostního kódu)
Nastavení nebo
Stisknûte
Stisknûte ▲ a ✴
Stisknûte
zmûna bezpeãnostního ID kódu (non-default):
4) Na displeji se zobrazí _ _ _ _ s blikajícím digitem na první pozici.
5) Tlaãítky ▲ a ✴ nastavte Vበ4-místn˘ bezpeãnostní ID kód.
6) Na displeji se zobrazí C H . I D - submenu pro zmûnu ID kódu. Pokud jste
v kroku 5 vloÏili nesprávn˘ ID kód, objeví se na okamÏik na displeji E R R0 chyba a pfiístroj se pfiepne do pracovního módu (RUN).
Stisknûte
7) Na displeji se zobrazí pfiedchozí nastavená hodnota ID kódu s blikajícím
digitem na první pozici.
Stisknûte ▲ a ✴ 8) Tlaãítky ▲ a ✴ nastavte novou hodnotu ID kódu.
Stisknûte
9) Na displeji se objeví na okamÏik S T R D - informace o uloÏení zmûny do
pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak F U L L - submenu pro pln˘
bezpeãnostní reÏim.
Obr. 3.3 Blokové schéma menu typu vstupÛ
TERMOâLÁNKOV¯ VSTUP
Vstup do menu typu vstupÛ
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Na displeji pfiístroje bliká T . C , R T D nebo P R O C (termoãlánkov˘ vstup, odporov˘
nebo procesní vstup). Pokud na displeji bliká T . C , stisknûte tlaãítko
a pokraãujte krokem ã. 6 (TT . C , na displeji pfiestane blikat)
Submenu pro
Stisknûte ▲
Stisknûte
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
Submenu pro pln˘ bezpeãnostní reÏim „FULL”:
Stisknûte
14) Na displeji bliká E N B L - povolení nebo D S B L - zakázání plného
bezpeãnostního reÏimu.
Stisknûte ▲
15) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést poÏadovanou volbu „ E N B L ” nebo
„D S B L ”.
Stisknûte
16) Na displeji se objeví na okamÏik S T R D - informace o uloÏení zmûny do
pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak S P . I D - submenu pro voln˘
pfiístup k nastavování Ïádané veliãiny.
Pfied samotn˘m mûfiením pfiekontrolujte správnost pfiipojení vstupního signálu dle
kapitoly 2.3.
J,
J
K,
K
T,
T
E,
E
N,
N
DIN J,
DNJ
R,
R
S,
S
B,
B
Pokud chcete zmûnit defaultní nastavení ID kódu, mÛÏete to udûlat nyní, jinak
stisknûte tlaãítko
a pfiístroj pfiejde do submenu F U L L - pro pln˘ bezpeãnostní reÏim.
Stisknûte ▲ a ▼ 12) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte novou hodnotu ID kódu.
Stisknûte
13) Na displeji se objeví na okamÏik S T R D - informace o uloÏení zmûny do
pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak F U L L - submenu pro pln˘
bezpeãnostní reÏim.
termoãlánky
4) Stiskem tohoto tlaãítka navolíte typ vstupu T . C (bliká na displeji)
5) Na displeji problikne S T R D a následnû se zobrazí neblikající informace T . C ,
6) Na displeji zaãne blikat poslední volba typu termoãlánku, napfi. J (viz. níÏe
uvedená tabulka termoãlánkov˘ch vstupÛ).
6) Tímto tlaãítkem mÛÏete procházet nabídkou jednotliv˘ch typÛ
termoãlánkov˘ch vstupÛ a navolit poÏadovan˘ vstup.
6) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí R D G - menu pro nastavení
zobrazované hodnoty.
Typ termoãlánku:
Symbol na displeji:
Nastavení nebo zmûna bezpeãnostního ID kódu (default):
Opakujte kroky 1 aÏ 3 pro pfiístup do menu nastavení ID kódu ID
Stisknûte
10) Na displeji se zobrazí C H . I D - submenu pro zmûnu ID kódu.
Stisknûte
11) Na displeji se zobrazí 0 0 0 0 s blikajícím digitem na první pozici.
Pokud je zvolen pln˘ bezpeãnostní reÏim FULL, uÏivatel musí pro pfiístup do menu
zadat správn˘ ID kód.
C
C
Bezpeãnostní reÏim s voln˘m pfiístupem ke zmûnû Ïádané hodnoty (SETPOINT/ID):
VSTUP PRO ODPOROVÉ TEPLOMùRY (RTD)
Tento reÏim lze vyuÏít pouze v pfiípadû, Ïe je zakázán pln˘ bezpeãnostní reÏim FULL.
Vstup do menu typu vstupÛ
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Na displeji pfiístroje bliká T . C , R T D nebo P R O C (termoãlánkov˘ vstup, odporov˘
nebo procesní vstup). Pokud na displeji bliká R T D , stisknûte tlaãítko
a pokraãujte krokem ã. 6 (RR T D na displeji pfiestane blikat)
- 12 -
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
17) Na displeji bliká E N B L - povolení nebo D S B L - zakázání reÏimu .
18) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete provést poÏadovanou volbu „ E N B L ” nebo
„D S B L”.
19) Na displeji se objeví na okamÏik S T R D - informace o uloÏení zmûny do
pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak C O M M - submenu pro
nastavení komunikace.
- 21 -
3.2.8. „C.J.” Nastavení posunutí (ofsetu) zobrazované hodnoty
Submenu pro odporové teplomûry
Stisknûte ▲
Stisknûte
Stisknûte
Obr. 3.7. Blokové schéma pro nastavení posunutí zobrazované hodnoty
Vstup do menu pro nastavení posunutí zobrazované hodnoty „C.J.”:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví R . A D J - menu pro
nastavení posunutí zobrazované hodnoty.
Nastavení posunutí zobrazované hodnoty:
Stisknûte
4) Na displeji se zobrazí pfiedchozí nastavená hodnota s blikajícím digitem na
první pozici.
Stisknûte ▲ a ▼ 5) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte novou hodnotu pro posunutí (-1999 aÏ 9999)
Stisknûte
6) Na displeji se objeví na okamÏik S T R D - informace o uloÏení zmûny do
pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak I D - menu pro zadávání kódu
Nastavení posunutí zobrazení („C.J.”) umoÏÀuje uÏivateli potlaãit v nûkter˘ch technologick˘ch
aplikacích neÏádoucí ãást signálu z ãidla nebo pfievodníku.
Pro zobrazení na displeji platí: Zobrazovaná hodnota = mûfiená hodnota ±posunutí „C.J.”, kde
posunutí mÛÏe b˘t v rozmezí -1999 aÏ 9999.
Stisknûte ▲
Stisknûte
4) Stiskem tohoto tlaãítka navolíte typ vstupu R T D (bliká na displeji)
5) Na displeji problikne S T R D a následnû se zobrazí neblikající informace R T D
6) Na displeji zaãne blikat poslední volba typu odporového teplomûru, napfi.
392.2 (viz. níÏe uvedená tabulka odporov˘ch vstupÛ)
7) Tímto tlaãítkem mÛÏete procházet nabídkou jednotliv˘ch typÛ odporov˘ch
vstupÛ a navolit poÏadovan˘ vstup.
8) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí R T D - hodnota odporového vstupu.
Typ odporového vstupu: 392,
385,
2, 3 nebo 4-vodiãové zapojení
3 9 2 . 2, 3 9 2 . 3, 3 9 2 . 4, 3 8 5 . 2, 3 8 5 . 3, 3 8 5 . 4
Symbol na displeji:
Poslední digit indikuje typ zapojení: 2, 3 nebo 4-vodiãové
Submenu pro hodnotu odporového vstupu
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
9) Na displeji bude blikat poslední nastavená hodnota odporového vstupu, napfi.
1 0 0 _ (viz. níÏe uvedená tabulka)
10) Stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete navolit poÏadovanou hodnotu odporového
vstupu
11) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí R D G - menu pro nastavení
zobrazované hodnoty.
Hodnota odporového vstupu:
Symbol na displeji:
3.2.9. Bezpeãnostní ID kód
100 ohm
100_
500 ohm
500_
1000 ohm
1000
PROCESNÍ VSTUP
Vstup do menu typu vstupÛ
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Na displeji pfiístroje bliká T . C , R T D nebo P R O C (termoãlánkov˘ vstup, odporov˘
nebo procesní vstup). Pokud na displeji bliká P R O C , stisknûte tlaãítko
a pokraãujte krokem ã. 6 (PP R O C na displeji pfiestane blikat)
Submenu pro
Stisknûte ▲
Stisknûte
Stisknûte
Stisknûte ▲
Stisknûte
procesní vstup
4) Stiskem tohoto tlaãítka navolíte typ vstupu P R O C (bliká na displeji)
5) Na displeji problikne S T R D a následnû se zobrazí neblikající informace P R O C
6) Na displeji zaãne blikat poslední volba typu odporového teplomûru, napfi. 0 - 1 0
(viz. níÏe uvedená tabulka procesních vstupÛ)
7) Tímto tlaãítkem mÛÏete procházet nabídkou jednotliv˘ch typÛ odporov˘ch
vstupÛ a navolit poÏadovan˘ vstup.
8) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí R T D - hodnota odporového vstupu.
Procesní vstup:
Symbol na displeji:
100 mV
0-0.1
1V
0-1.0
10 V
0-10
0 – 20 mA
0-20
Obr. 3.8. Blokové schéma pro ID kód
Pro analogov˘ v˘stup 4-20 mA zvolte rozsah 0-20 mA a poÏadovan˘ vstup nastavte dle kapitoly
vstup/odeãet na displeji (viz. dále uveden˘ pfiíklad).
- 20 -
- 13 -
3.2.5. Nastavení zobrazované hodnoty na displeji
3.2.7 Alarm 2
Obr. 3.4 Blokové schéma nastavení zobrazované hodnoty na displeji pfiístroje
Vstup do menu nastavení zobrazované hodnoty na displeji:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Na displeji se zobrazí R D G - menu pro nastavení zobrazení na displeji
Stisknûte
4) Na displeji se objeví D E C - nastavení pozice desetinné teãky
Submenu pro nastavení desetinné teãky:
Stisknûte
5) Na displeji se zobrazí poslední nastavení pozice desetinné teãky (displej bliká)
Stisknûte S
6) Tímto tlaãítkem mÛÏete procházet nabídkou pozice desetinné teãky na
displeji: F F F F nebo F F F . F (pokud máte zvolen˘ procesní vstupní signál, mÛÏete
volit i následující pozice desetinné teãky: F F . F F a F . F F F)
Stisknûte
7) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí T E M P - nastavení pro mûfiení teploty
Desetinná teãka u procesního vstupního signálu je pasivní.
Volba jednotky teploty °C/F:
Stisknûte
8) Na displeji se zobrazí poslední nastavení jednotek teploty (displej bliká)
Stisknûte ▲
9) Tímto tlaãítkem mÛÏete provést volbu jednotek °F nebo °C
Stisknûte
10) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti
pfiístroje a následnû se na displeji zobrazí F L T R - nastavení filtraãní konstanty
Nastavení filtraãní konstanty:
Stisknûte
11) Na displeji se zobrazí poslední nastavení filtraãní konstanty (displej bliká)
Stisknûte ▲
12) Tímto tlaãítkem mÛÏete provést následující volby: 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 , 0 0 0 8 ,
0016, 0032, 0064, 0128
Stisknûte
13) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûny do pamûti,
pokud byla provedena zmûna konstanty, jinak stisknûte tlaãítko
pro dal‰í
krok v menu nastavování.
- 14 -
Obr. 3.6 Blokové schéma pro Alarm ã.2
Vstup do menu pro Alarm 2:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví A L R 2 - menu pro
Alarm ã. 2
Stisknûte
4) Nyní jste se dostali v menu pro alarm ã. 2 do ãásti povolení alarmu E N B L nebo
zákazu alarmu D S B L . Na displeji bliká poslední volba.
Alarm 2 - Povolení /zakázání funkce:
Stisknûte
5) Stiskem tohoto tlaãítka zvolte na displeji funkci E N B L - povolení Alarmu ã.2
Stisknûte
6) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik D S B L informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak
A B S0 . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko (pro pfiím˘
pfiístup do funkce A B S0 - absolutní nebo zmûnov˘ Alarm ã.2.
Pokud je Alarm ã. 2 zakázán - zvolena funkce D S B L , automaticky se pfieskoãí
ve‰keré volby pro Alarm ã. 2 a na displeji se zobrazí pfiíznak R . A D J - nastavení
ofsetu/kompenzace vlivu studeného konce (C.J.).
Nastavení ostatních parametrÛ je identické jako pro Alarm ã. 1.
- 19 -
Aktivace alarmu:
Stisknûte
11) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení. Tlaãítkem ▲ mÛÏete vybrat jednu
z následujících moÏností: A B0 V - aktivní nad nastavenou úrovní, B E L0 - aktivní
pod nastavenou úrovní, H I . L0 - aktivní pod a nad nastaven˘mi úrovnûmi,
B A N D - aktivní mimo pásmo (tato volba je aktivní pouze v reÏimu zmûnového
alarmu).
Stisknûte
12) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji
pfiíznak A . P .0 N . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiím˘ pfiístup do funkce A . P .0 N - aktivace Alarmu ã.1 pfii zapnutí
napájecího napûtí.
Above: Alarm ã. 1 je aktivován, pokud mûfiená veliãina pfiekroãí maximální pfiednastavenou
hodnotu pro Alarm ã.1 (minimální pfiednastavená hodnota alarmu je ignorována).
Below: Alarm ã. 1 je aktivován, pokud mûfiená veliãina je niωí neÏ minimální pfiednastavená
hodnota pro Alarm ã. 1 (maximální pfiednastavená hodnota alarmu je ignorována).
Pokud byla provedena volba procesního vstupního signálu, objeví se na displeji I N . R D pfiifiazení zobrazení na displeji dané vstupní veliãinû, v ostatních pfiípadech se na
displeji zobrazí A L R 1 - menu pro nastavení alarmu ã. 1
Filtraãní konstanta umoÏÀuje uÏivateli specifikovat poãet mûfiení pro digitální
prÛmûrov˘ filtr.
NASTAVENÍ ZOBRAZOVANÉ VELIâINY DLE VSTUPNÍHO SIGNÁLU (PRO PROCESNÍ SIGNÁLY)
Submenu pro pfiifiazení zobrazené hodnoty dle vstupní veliãiny:
Vstupní napûÈov˘ nebo proudov˘ signál mÛÏe b˘t zobrazen na displeji pfiístroje v rÛzn˘ch
fyzikálních jednotkách dle potfieby technologie.
Pfiístroj umoÏÀuje nastavení lineární stupnice ve dvou definovan˘ch bodech a posunutí poãátku.
Upozornûní! Hodnoty vstupního signálu ã.1 „In 1” a hodnoty vstupního signálu ã. 2 „In 2” jsou dány
hodnotou vstupního napûÈového/proudového signálu a konstanty z pfievodní tabulky Tab. 3.1.
Hi/Low: Alarm ã. 1 je aktivován, pokud je mûfiená veliãina pod minimální nebo nad maximální
pfiednastavenou hodnotou pro Alarm ã. 1
Band: Alarm ã. 1 je aktivován, pokud mûfiená veliãina je mimo pfiednastavené pásmo okolo
hodnoty pro „SETPOINT 1”. Pásmo odpovídá nastavené hodnotû pro maximum Alarmu ã. 1
(minimum je ignorováno). Tato funkce se pouÏívá pouze pro reÏim „Zmûnového alarmu”.
Aktivace/deaktivace alarmu pfii zapnutí napájecího napûtí:
Stisknûte
13) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení. Tlaãítkem ▲ mÛÏete zvolit aktivaci
alarmu pfii zapnutí napájecího napûtí E N B L nebo tuto funkci zakázat D S B L .
Stisknûte
14) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji
pfiíznak A L R . L . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiím˘ pfiístup do funkce A L R . L - nastavení minimální hodnoty Alarmu ã.1.
Pokud je povolena aktivace alarmu okamÏitû po zapnutí napájecího napûtí, je tento
aktivován okamÏitû pfii zapnutí pfiístroje. Pokud je aktivace zakázána, dochází
k aktivování alarmu aÏ kdyÏ mûfiená hodnota dosáhne hodnoty, která je v mezích
alarmu. Alarm není aktivován v prÛbûhu dosaÏení hodnoty pro „SETPOINT 1”.
Nastavení minimální hodnoty pro Alarm ã.1:
Stisknûte
15) Na displeji bliká první digit pfiedchozí nastavené hodnoty. Pomocí tlaãítek
▲ a ▼ zadejte novou hodnotu.
Stisknûte ▲ a ▼ 16) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte minimální hodnotu pro Alarm ã.1
Stisknûte
17) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na
displeji pfiíznak A L R . H . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte
tlaãítko
pro pfiím˘ pfiístup do funkce A L R . H - nastavení maximální
hodnoty Alarmu ã.1.
Nastavení maximální hodnoty pro Alarm ã.1:
Stisknûte
18) Na displeji bliká první digit pfiedchozí nastavené hodnoty. Pomocí tlaãítek
▲ a ▼ zadejte novou hodnotu.
Stisknûte ▲ a ▼ 19) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte maximální hodnotu pro Alarm ã.1
Stisknûte
20) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik
S T R D - informace o uloÏení zmûny do pamûti. Pokud nebyla provedena
Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro dal‰í krok v menu nastavování
pfiístroje.
- 18 -
Postup pro nastavení pfiístroje pro vstupní signál 4-20 mA (rozsah 0-20 mA)
a zobrazení na displeji 0 - 100 %.
Stisknûte
14) V reÏimu I N . R D stisknûte tlaãítko . Na displeji se objeví pfiíznak I N 1 pro
vstup ã. 1.
Stisknûte
15) Na displeji se zobrazí hodnota vstupu ã. 1 s blikajícím digitem na první pozici.
Stisknûte ▲ a ▼ 16) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte hodnotu I N 1 pro vstup ã. 1
Hodnota IN1 = min. vstupní veliãina* konstanta z pfievodní tabulky.
Pfii zavádûní vstupní hodnoty neberte v úvahu pozici desetinné teãky, takÏe hodnota
2000 mÛÏe b˘t zobrazena jako „200.0”, „20.00” nebo „2.000”
Pfiíklad: 4 mA se zobrazí jako 4 (mA)x 500 = 2000
Stisknûte
17) Na displeji se objeví pfiíznak R D 1 pro zobrazení hodnoty ã. 1
Stisknûte ▲ a ▼ 18) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte hodnotu R D 1 pro zobrazení hodnoty ã. 1. Tato
zobrazovaná hodnota odpovídá vstupní veliãinû I N 1 o odpovídá
poÏadované fyzikální veliãinû. Pro zobrazení 4 mA jako 0 % dle na‰eho
pfiíkladu, nastavte hodnotu pro R D 1 = 0000.
Pozice desetinné teãky je v tomto pfiípadû dÛleÏitá! (napfi. hodnot 51 musí b˘t
zobrazena jako „0051”, „051.0” nebo „51.00”) Pokud hodnota pro R D 1 pfiesahuje rozsah
displeje, musíte buì zvolit niωí hodnotu vstupního signálu, která bude odpovídat
men‰í zobrazované hodnotû, nebo vhodnû zmûÀte desetinnou teãku.
Pfiíklad: Hodnota R D 1 = 0000
Stisknûte
Stisknûte
19) Na displeji se objeví pfiíznak I N 2 pro vstup ã. 2
20) Na displeji se zobrazí hodnota vstupu ã. 2 s blikajícím digitem na první
pozici. Hodnota I N 2 = max. vstupní veliãina* konstanta z pfievodní tabulky
Pfiíklad: 20 mA se zobrazí jako 20 (mA)x 500 = 10000 (9999)
Stisknûte ▲ a ▼ 21) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte hodnotu I N 2 pro vstup ã. 2
Stisknûte
22) Na displeji se objeví pfiíznak R D 2 pro zobrazení hodnoty ã. 2
Stisknûte ▲ a ▼ 23) Tlaãítky ▲ a ▼ nastavte hodnotu R D 2 pro zobrazení hodnoty ã. 2. Pfiíklad:
Hodnota R D 2 = 100
Stisknûte
24) Na displeji se objeví na okamÏik informace S T R D o uloÏení zmûn do
pamûti, pokud byla provedena nûjaká zmûna a na displeji se objeví
pfiíznak A L R 1 . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna, pfiístroj okamÏitû
pfiejde do reÏimu nastavení alarmu ã. 1 A L R 1 .
- 15 -
âíslo z pfievodní tabulky je pfievodní koeficient mezi vstupní veliãinou a úpln˘m
rozsahem displeje pfiístroje (10000). Viz. tabulka Tab.3.1. - tabulka pfievodních
koeficientÛ jednotliv˘ch vstupních rozsahÛ.
Tab. 3.1. Tabulka pfievodních koeficientÛ
Rozsah
Pfifie
evodní koeficient
100 mV
10000/(100x1) = 100
1V
10000/(1000x1) = 10
10 V
10000/(1000x10) = 1
0-20 mA
10000/(20x1) = 500
3.2.6 Alarm 1
Vstup do menu pro Alarm 1:
Stisknûte
1) Stisknûte tlaãítko
aÏ se na displeji objeví C N F G
Stisknûte
2) Na displeji se zobrazí nabídka vstupÛ I N P T
Stisknûte
3) Stisknûte opakovanû tlaãítko
aÏ se na displeji objeví A L R 1 - menu pro
alarm ã. 1
Stisknûte
4) Nyní jste se dostali v menu pro alarm ã. 1 do ãásti povolení alarmu E N B L nebo
zákazu alarmu D S B L . Na displeji bliká poslední volba .
Alarm 1 - Povolení /zakázání funkce:
Stisknûte ▲
5) Stiskem tohoto tlaãítka zvolte na displeji funkci E N B L - povolení Alarmu ã.1
Stisknûte
6) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak
A B S0 . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko (pro pfiím˘
pfiístup do funkce A B S0 - absolutní nebo zmûnov˘ Alarm ã.1)
Pokud je Alarm ã. 1 zakázán - zvolena funkce D S B L , automaticky se pfieskoãí ve‰keré
volby pro Alarm ã. 1 a na displeji se zobrazí pfiíznak A L R 2 pro Alarm ã. 2.
Alarm 1 - absolutní/zmûnov˘ (odchylka):
Stisknûte
7) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení. Tlaãítkem ▲ mÛÏete provést volbu A B S0
pro absolutní alarm nebo _ D E V pro zmûnov˘ alarm (odchylka od nastavené
hodnoty)
Stisknûte
8) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji pfiíznak
L TC H . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiím˘
pfiístup do funkce L TC H - Alarm ã.1 vyÏaduje/nevyÏaduje potvrzení obsluhy.
Absolutní alarm - jeho ãinnost je nezávislá na nastavení hodnoty pro
„Setpoint 1”. Pokud se hodnota mûfiené hodnoty pfiíli‰ ãasto nemûní, doporuãujeme vyuÏít
funkce absolutního alarmu.
Zmûnov˘ alarm (odchylka od nastavené hodnoty) - tento reÏim umoÏÀuje provést zmûnu
hodnoty Alarmu ã.1 v závislosti na zmûnû hodnoty pro „Setpoint 1”. Tuto funkci lze s v˘hodou
vyuÏít pfii mûfiení v procesech s ãast˘mi zmûnami teploty. V tomto reÏimu se nastaví
poÏadovaná odchylka Alarmu ã. 1 od nastavené hodnoty „Setpoint 1” a tato odchylka bude
pofiád stejná pfii jakékoliv zmûnû nastavení „Setpointu 1”.
Alarm 1 - vyÏaduje/nevyÏaduje potvrzení obsluhy:
Stisknûte
9) Na displeji bliká pfiedchozí nastavení. Tlaãítkem ▲ mÛÏete provést volbu L T C H
pro vyÏádání potvrzení obsluhou nebo U N L T - nevyÏaduje potvrzení obsluhy.
Stisknûte
10) Pokud byla provedena nûjaká zmûna, na displeji se objeví na okamÏik S T R D informace o uloÏení zmûny do pamûti a následnû se objeví na displeji
pfiíznak A C T V . Pokud nebyla provedena Ïádná zmûna stisknûte tlaãítko
pro pfiím˘ pfiístup do funkce A C T V - aktivace Alarmu ã.1.
Mód s vyÏádáním potvrzení alarmu obsluhou: Alarm zÛstane aktivní aÏ do provedení restartu.
Pro restart mÛÏete „pfiekrokovat” menu do reÏimu vyÏádání potvrzení obsluhou „LtcH”, stisknûte
2 krát tlaãítko
(pfiepnete se do reÏimu „UNLt” a zpût do reÏimu „LtcH”) nebo v pracovním
módu pfiístroje (RUN mode) stisknûte 2x tlaãítko
pro pfiechod do pomocného reÏimu
(„Standby” módu) a znovu stisknûte tlaãítko
pro návrat do pracovního reÏimu (RUN mode).
Mód bez vyÏádání potvrzení alarmu obsluhou: Alarm je aktivní pouze po dobu trvání podmínek
alarmu.
- 16 -
- 17 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising