Omega | OS520, OS520E, OS521, OS522 | Owner Manual | Omega OS520, OS520E, OS521, OS522 Manuale utente

Omega OS520, OS520E, OS521, OS522 Manuale utente
Návod k pouÏití
®
MAX 658
°F
MODEL
OS520
SERIE
S
FUNC LOCK
°F–°C
http://www.omega.com
e-mail: info@omega.com
http://www.newport.cz
e-mail: info@newport.cz
Zobrazeno s modulem
laserového zamûfiování
OS520, OS520E,
OS521, OS522
OMEGASCOPE®
Ruãní infraãerven˘ teplomûr
omega.com
TM
OMEGA®
OMEGAnet On-Line Service
http://www.omega.com
SM
Internet e-mail
info@omega.com
Severní Amerika:
USA:
ISO 9001 Certified
Canada:
One Omega Drive, Box 4047
Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660
e-mail: info@omega.com
976 Bergar
Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514) 856-6928
e-mail: canada@omega.com
FAX: (203) 359-7700
FAX: (514) 856-6886
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete kontaktovat :
USA and Canada: Sales Service: 1-800-826-6342 / 1-800-TC-OMEGASM
Mexico and
Latin America:
Customer Service: 1-800-622-2378 / 1-800-622-BESTSM
Engineering Service: 1-800-872-9436 / 1-800-USA-WHENSM
TELEX: 996404 EASYLINK: 62968934 CABLE: OMEGA
Tel: (95) 800-TC-OMEGASM
En Españ ol: (203) 359-1660 ext: 2203
FAX: (95) 203-359-7807
e-mail: espanol@omega.com
Evropa:
Benelux:
Postbus 8034, 1180 LA Amstelveen, The Netherlands
Tel: (31) 20 6418405
FAX: (31) 20 6434643
Toll Free in Benelux: 06 0993344
e-mail: nl@omega.com
Czech Republic:
Rudé Armády 1868, 733 25 Karvina
Tel: 42 (69) 6311899
FAX: 42 (69) 6311114
e-mail: czech@omega.com
info@newport.cz
France:
9, rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: (33) 130-621-400
Toll Free in France: 0800-4-06342
e-mail: france@omega.com
FAX: (33) 130-699-120
Germany/Austria: Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn, Germany
Tel: 49 (07056) 3017
Toll Free in Germany: 0130 11 21 66
e-mail: germany@omega.com
FAX: 49 (07056) 8540
United Kingdom: 25 Swannington Road,
ISO 9002 Certified
P.O. Box 7, Omega Drive,
Broughton Astley, Leicestershire,
Irlam, Manchester,
LE9 6TU, England
M44 5EX, England
Tel: 44 (1455) 285520
Tel: 44 (161) 777-6611
FAX: 44 (1455) 283912
FAX: 44 (161) 777-6622
Toll Free in England: 0800-488-488
e-mail: uk@omega.com
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího
písemnéhosvolení firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
MADE
IN
USA
Záruka a odpovûdnost
POTVRZENÍ OBJEDNÁVEK:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo duplikacím, oznaãte vaãe potvrzení
Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a pfiipojte uveìte jméno prodejce.
poznámkou 'P
PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfifiíízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TERMÍNY A PODMÍNKY:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty a zpracovávat objednávky placené
pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
ZMùNY OBJEDNÁVKY:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
ZVLÁ·TNÍ PODMÍNKY:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou odpovûdnost, aÈ pfii tomto
pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafifiíízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafifisství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfifiiijímá ve smyslu v˘‰euveden˘ch základních záruãních
podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafifisství nebo na lidech, nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
CENY:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí
prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MNOÎSTEVNÍ SLEVY:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se
obraÈte na prodejní oddûlení.
KREDITNÍ KARTY:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
MINIMÁLNÍ PLATBA:
Minimální platba je 500 Kã.
DOPRAVNÉ:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZADRÎENÍ PRÁVNÍHO NÁROKU:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
POZNÁMKA K ZÁRUâNÍM PODMÍNKÁM:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojde-li k pfievodu na tfietí stranu,
pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
POÎADAVKY NA V¯MùNU NEBO OPRAVU:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí
autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke
zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
âÍSLO OBJEDNÁVKY A FAKTURY:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM OPRÁVNùNÍ:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
VZHLED A VLASTNOSTI:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch poÏadavkÛ.
Upozornûní: pro toto zafiízení platí pfiedpisy pro práci s laserov˘m záfiením
®
DANGER
LASER RADIATION - AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
MAX. OUTPUT 5mW, WAVE LENGTH 670 nm
CLASS IIIa LASER PRODUCT
COMPLIES WITH 21 CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J.
Umístûní nálepek - viz. ãást 3.2
AVOID EXPOSURE
LASER RADIATION
IS EMITTED FROM
THIS APERTURE
OMEGA ENGINEERING, INC. STAMFORD, CT 06907-0047
LASER SIGHT MODULE
Stamford, CT 06907 U.S.A.
LASER RADIATION DO NOT STARE
INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
MAX. OUTPUT<5mW, WAVE LENGTH
670nm, CLASS 3A LASER PRODUCT
CONFORMS TO IEC825-1:1993
Upozornûní a varování -viz. ãást 3.1
Po vybalení
Po obdrÏení zásilky s infraãerven˘m teplomûrem se prosím pfiesvûdãte, Ïe obsahuje
v‰echny následující poloÏky:
Infraãerven˘ teplomûr série OS520 (1)
Lithiové baterie AA (4)
Pfienosn˘ obal na teplomûr (1)
Pfiipojovací kabel pro analogov˘ v˘stup (1)
Kabel komunikace RS-232 (pouze pro OS521 a OS522) (1)
3.5” disketa (pouze pro OS521 a OS522) (1)
Quick start manual (1)
UÏivatelská pfiíruãka (1)
Volitelné pfiíslu‰enství:
Model
teplomûru
OS520
OS520E
OS521
OS522
Model:
Model:
Modul laserového zamûfiování
Model
laserového zamûfiovaã
bodov˘
kruhov˘
LS-120
LS-720
LS-120
LS-720
LS-121
LS-721
LS-122
LS-722
napájecí adaptér
OS520-ADAPTER-110V pro 110 Vst
OS520-ADAPTER-220V pro 220 Vst
Pfienosn˘ kuffiík
OS520-RCC
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohlednû zásilky, prosím kontaktujne na‰e
prodejní oddûlení.
Z technické knihovny:
____________________________________
i
ii
OS520, OS520E, OS521, OS522
Ruãní infraãerven˘ teplomûr
OBSAH
Page
Pokyny pro vybavení ............................................................................................. i
Kapitola 1 Základní popis ................................................................................ 1-1
1.1
Úvod....................................................................................................... 1-1
1.2
Souãásti teplomûru .............................................................................. 1-3
1.2.1
Pfiední ãást teplomûru ......................................................................... 1-3
1.2.2
Zadní ãást teplomûru........................................................................... 1-5
Kapitola 2 PouÏití infraãerveného teplomûru....................................................... 2-1
2.1
Napájení teplomûru ............................................................................ 2-1
2.1.1
Provoz na baterie ................................................................................. 2-1
2.1.2
Provoz na stfiídavé napájení .............................................................. 2-1
2.2
PouÏívání teplomûru .......................................................................... 2-2
2.2.1
Techniky mûfiení .................................................................................. 2-5
2.3
ReÏim reálného ãasu (aktivní ãinnost) ............................................. 2-7
2.3.1
Nastavení záfiivosti ........................................................................... 2-10
2.3.2
PouÏití funkce LOCK (Aretace) ...................................................... 2-10
2.3.3
V˘poãet hodnot teploty .................................................................... 2-11
2.3.4
Zmûna teploty zeF na C (a obrácenû) ............................................. 2-11
2.3.5
Zapnutí podsvícení displeje ............................................................ 2-11
2.3.6
PouÏití signalizace ............................................................................. 2-12
2.3.7
PouÏití kompenzace okolní teploty cíle (OS521/OS522) ............ 2-14
2.3.8
Posílání teplotních údajÛ na sérioviou
tiskárnu (OS521/OS522) .................................................................. 2-15
2.3.9
Posílání teplotních údajÛ do osobního
poãítaãe (OS521/OS522) ................................................................... 2-17
2.3.10 UloÏení teplotních údajÛ na pfiíkaz (OS522) ................................. 2-20
2.3.11 Vymazání teplotních údajÛ z pamûti ............................................. 2-21
2.4
ReÏim vyvolání (pasivní ãinnost) ................................................... 2-22
2.4.1
Zpûtné prohlédnutí naposledy namûfien˘ch
dat a parametrÛ .................................................................................. 2-24
2.4.2
Pfiená‰ení dfiíve uloÏen˘ch teplotních údajÛ (OS522) .................. 2-24
2.4.3
Zpûtné zobrazení dfiíve uloÏen˘ch teplotních údajÛ (OS522) .... 2-26
Kapitola 3 Laserov˘ zamûfiovací modul ............................................................. 3-1
3.1
Upozornûní a varování ....................................................................... 3-1
3.2
Popis ...................................................................................................... 3-2
3.3
Provoz laserového zamûfiovacího modulu ...................................... 3-3
3.3.1
Instalace laserového zamûfiovacího modulu na teplomûr ............. 3-3
3.3.2
DemontáÏ laserového zamûfiovacího modulu z teplomûru .......... 3-5
Kapitola 4 ÚdrÏba ............................................................................................ 4-1
4.1
V˘mûna baterií .................................................................................... 4-1
4.2
âi‰tûní optického systému ................................................................. 4-2
4.3
âi‰tûní napájecích kontaktÛ ............................................................... 4-2
4.4
Kalibrace teplomûru............................................................................. 4-2
4.5
Opravy laserového zamûfiovacího modulu ..................................... 4-2
iii
OBSAH
OS520, OS520E, OS521, OS522
Ruãní infraerven˘ teplomûr
Page
Kapitola 5 Co dûlat v nesnázích ......................................................................... 5-1
Kapitola 6 Specifikace ...................................................................................... 6-1
Kapitola 7 Seznam funkcí kláves ....................................................................... 7-1
Dodatek A Princip ãinnosti mûfiení pomocí infraãerven˘ch paprskÛ ................... A-1
Dodatek B Hodnoty emisivit ............................................................................. B-1
Dodatek C Urãení neznámé emisivity ............................................................... C-1
iv
OBSAH
v
Základní popis
1
1.1 Úvod
Pfienosné infraãervené teplomûry OS520, OS520E, OS521 a OS522
umoÏÀují bezkontaktní mûfiení teploty aÏ do 889C. Nabízejí
efektivní fie‰ení mnoha aplikací zahrnujících bezkontaktní mûfiení
teploty, vãetnû následujících:
• Preven‹n’ œdrìba: Sledování zmûn teploty, které mohou
upozornit na poruchy v solenoidov˘ch ventilech
• Kontrola energie: SníÏení nákladÛ na vytápûní budovy
zji‰tûním neizolovan˘ch ãástí zdi.
• Potravin‡Þskù prómysl: Mûfiení pfiesné teploty bez pfiímého
kontaktu s jídlem nebo balícími materiály.
Infraãerven˘ teplomûr poskytuje informace velmi elegantnû podsvícen˘ dvojit˘ digitální LCD displej zobrazuje aktuální teplotu
a minimální, maximální nebo stfiední teplotu, pfiípadnû rozdíl
teplot. Tento v‰estrann˘ pfiístroj umoÏÀuje:
• Mûfiení cíle ve vzdálenosti od 132 mm do pfiibliÏnû 59 m
• Nastavitelná emisivita od 0.1 do 1.00 s krokem 0.01
umoÏÀuje jednoduché pouÏití pfii mûfiení na rÛzn˘ch
povr‰ích.
• Spou‰È s elektronickou aretací, nastavitelnou pomocí
klávesnice, umoÏÀuje plynulé mûfiení aÏ 4 krát za sekundu.
• Zvuková a vizuální signalizace. Pomocí klávesnice lze
nastavit hodnoty, pfii jejichÏ pfiekroãení nebo podkroãení se
spustí signalizace.
• Analogov˘ v˘stup 1mV na stupeÀ (C nebo F) umoÏÀuje
pfiipojení k zafiízení pro sbûr dat (vãetnû grafick˘ch
záznamníkÛ, zapisovaãÛ dat a poãítaãÛ).
• Sériová komunikace pfies RS232 s poãítaãem nebo tiskárnou
dovoluje pfienos dat urãen˘ch k dal‰í anal˘ze.
• Kompenzace teploty okolí cíle dovoluje vût‰í pfiesnost pfii
mûfiení cílÛ s nízkou hodnotou emisivity.
• Zaznamenání aÏ 100 teplotních údajÛ. Zaznamenaná data
je moÏno zobrazit na LCD teplomûru nebo pfienést do PC.
• Poslední namûfienou teplotu je moÏno zpûtnû vyvolat.
• Podsvícen˘ display je v˘hodn˘ pfii ‰patném osvûtlení.
• Pfiístroj je napájen ze 4 baterií velikosti AA nebo ze síÈového
adaptéru.
1-1
1
Základní popis
PouÏívání teplomûru je velmi jednoduché:
• V‰echny jednotky mají zamûfiování pomocí „V“ dráÏky.
• V pfiípadû nutnosti je moÏno pfiístroj upevnit na stativ
a pouÏívat jej bez obsluhy.
• Pomocí klávesnice lze pfiepínat mezi mûfiením ve C a F
• Parametry, jako emisivitu cílového materiálu a nastavení
bodÛ signalizace, lze uloÏit do pamûti, kde zÛstávají, dokud
není na pfiístroji proveden reset.
Tento pfiístroj je navrÏen pro provozní podmínky a obsahuje:
• Utûsnûn˘ displej s klávesnicí
• Pfiená‰ecí pouzdro a poutko na zápûstí, umoÏÀující
snadnou a bezpeãnou pfiepravu.
• Gumová manÏeta okolo ãoãky a displeje.
Tabulka 1-1 Vlastnosti pfifieenosného infraãerveného teplomûru fifiaady OS520.
Vlastnosti
Pfiesnost *
OS520
OS520E
± 2% mûfi. hodn. ±1% mûfi. hodn.
Rozsah
Emisivita
Podsvícen˘ dvojit˘ display
Pomûr vzdálenosti
k velikosti mûfiicí oblasti
Mûfiení teplotní diference
Min/Max teplota
PrÛmûrná teplota
Signalizace pfii pfiekroãení
Signalizace pfii podkroãení
Zvuková signalizace & indikátor
Kompenzace teploty v okolí cíle
Analogov˘ v˘stup
V˘stup RS-232
V˘stup na tiskárnu
UloÏení údajÛ
Laserové zamûfiování
Spou‰È s moÏností aretace
Vyvolání poslednû mûfiené teploty
OS522
± 1% mûfi. hodn.
-18 aÏ 400°C
nastavitelná
standard
10:1
-18 aÏ 538°C
nastavitelná
standard
10:1
-18 aÏ 538°C
nastavitelná
standard
20:1
-18 aÏ 870°C
nastavitelná
standard
30:1
standard
standard
standard
standard
standard
1mV/stupeÀ
moÏné
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
1mV/stupeÀ
moÏné
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
1mV/stupeÀ
standard
standard
moÏné
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
1mV/stupeÀ
standard
standard
standard
standard LS-722
standard
standard
* nebo 3°F, vût‰í z obou hodnot
1-2
OS521
± 1% mûfi. hodn.
Základní popis
1
1.2 Souãásti teplomûru
1.2.1 Pfiední ãást teplomûru
napájecí
kontakty
Laser Sight
Power
Contacts
laserového
covered by a
zamûfiovaãe
protective label
IR ãoãka IR lens
Rubber Boot
gumová manÏeta
Backlit
LCD
dvojit˘
LCD
(Dual Display)
displej
Membrane
membránová
Switch
tlaãítka(4 keys)
gumov˘ chrániã
Display
Trigger
displeje
Rubberspou‰È
„V“
dráÏka
"V" Groove
°F
Boot
Battery
dvífika baterií
Compartment
Door
Tripod
závit pro upevnûní
Thread
stativu Mount
Strap
zápûstníWrist
poutko
Obr‡zek 1-1. ‰eln’ pohled na infra‹ervenù teplomžr Þady OS520
Podrobnûj‰í popis displeje najdete na obrázku 1-2 a v tabulce 1-2.
Tento teplomûr nemá ãásti opravitelné uÏivatelem.
Informace o laserovém zamûfiovacím modulu najdete v kapitole 3.
1-3
1
Základní popis
2
1
3
10
LCK
ATC
HAL LOBAT
LAL PRN °F °C
4
Obr‡zek 1-2 Pohled na
displej
a kl‡vesnici
5
9
6
8
7
Tabulka 1-2. Údaje o displeji
âíslo
➀
➁
➂
Popis
ReÏim zobrazování, zobrazuje se jedna z následujících veliãin:
E (Emisivita)
HAL (Nastavení hodnoty pfii jejímÏ pfiekroãení se
spustí signalizace)
MAX (Maximální teplota)
LAL (Nastavení hodnoty pfii jejímÏ podkroãení se
spustí signalizace -pouze pro OS521/522)
MIN (Minimální teplota)
AMB (Teplota okolí cíle - pouze pro OS521/522)
dIF (Rozdíl teplot)
PRN (Tisk údajÛ - pouze pro OS521/522)
AVG (PrÛmûrná teplota)
MEM (UloÏení údajÛ o teplotû - pouze OS522)
Údaje související s reÏimem zobrazení
Indikátor zapnutého podsvícení - umoÏÀuje dobrou ãitelnost údajÛ ve ‰patnû
osvûtleném prostfiedí
➃
➄
➅
➆
Zobrazuje jednotky mûfiení - °F nebo °C
Hlavní displej - udává aktuální teplotu
Aretace spou‰tû / Zapnutí a vypnutí signalizace
▲ zv˘‰ení údaje o 1;
slouÏí pro vypnutí zapnutípodsvícení
➇ ▼ sníÏení údaje o 1;
slouÏí ke zmûnû
jednotek ze-°F na °C a naopak
➈
➉
Funkãní klávesa pro pfiepínání mezi reÏimy zobrazení
Zobrazené ikony
Aretace spou‰tû
1-4
Signalizace pfii podkroãení
Teplota okolí cíle LOBAT
Vybité baterie
Signalizace pfii pfiekroãení
Tisk údajÛ
Základní popis
1
1.2.2 Zadní ãást teplomûru
Obrázek 1-3 znázorÀuje rÛzné zdífiky pouÏívané pro pfiipojení
záznamníku, poãítaãe nebo síÈového adaptéru k teplomûru. Na
obrázku je rovnûÏ patrn˘ závit pro upevnûní ke stativu, kter˘ se
vyuÏívá pro sledování pevného bodu. Dal‰í podrobnosti najdete
v ãásti 2.2.1.
síÈov˘ adaptér
Analogov˘ v˘stup (1mV/°C)
RS-232 v˘stup
(OS521 & OS522 pouze)
Pfiipevnûní stativu
Obr‡zek 1-3. Pohled zezadu na pÞenosnù infra‹ervenù teplomžr Þady OS520.
1-5
1
Základní popis
Poznámky
Základní popis
1
1-7
1
Základní popis
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
2.1 Napájení teplomûru
2.1.1 Provoz na baterie
Otoãte teplomûr a vloÏte 4 nové baterie velikosti AA (viz. obrázek 2-1).
Ujistûte se, Ïe baterie nejsou vloÏeny s obrácenou polaritou a jsou
stejného typu.
Poznámka
Pokud svítí ikona
musí b˘t ihned baterie
vymûnûny za nové.
Obr‡zek 2-1. Vloìen’ baterii
2.1.2 Provoz na stfiídavé napájení
Teplomûr mÛÏe pracovat pfii napájení ze sítû, vyuÏijete-li síÈového
adaptéru (120Vac/60Hz nebo 220Vac/50Hz). Pokud pfiístroj pracuje
na síÈov˘ adaptér, baterie zaji‰Èují záloÏní zdroj v pfiípadû, Ïe dojde
k v˘padku síÈového napájení. Vstupní zdífika síÈového adaptéru je
zobrazena na obrázku 1-3.
2-1
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.2 PouÏívání teplomûru
1a.
(Bez modulu pro laserové zamûfiování) - Zamûfite teplomûr na
mûfien˘ objekt. S vyuÏitím „V“ dráÏky (viz. obr. 1-1) na horní
ãásti teplomûru srovnejte cíl se zorn˘m polem teplomûru. Pfies „V“
dráÏku se dívejte vÏdy jen jedním okem, abyste mífiili pfiesnû.
Stisknûte spou‰È a drÏte.
1b.
(S modulem pro laserové zamûfiování) - OdstraÀte ochrann˘ ‰títek
z napájecích kontaktÛ pro modul laserového zamûfiování. Tyto
kontakty se nacházejí na horní ãásti teplomûru. Umístûní ‰títku
najdete na obrázku 1-1. Pomalu a opatrnû nasuÀte modul
laserového zamûfiování do „V“ dráÏky. Postupujte zezadu dopfiedu,
dokud nezaskoãí do správné polohy (viz. obr. 2-2). Zamifite na cíl
a stisknûte spou‰È. ZároveÀ spínacím tlaãítkem laserového
zamûfiovaãe aktivujte laserov˘ paprsek. Pokud se rozsvítí LED
indikátor napájení, je laserov˘ paprsek aktivován. Více podrobností
o modulu laserového zamûfiování najdete v kapitole 3.
Power Indicator LED
Lock/Unlock Lever
Laser Sight
Power Button
Obr‡zek 2-2. Instalace modulu laserovŽho zamžÞov‡n’.
2. Zorné pole teplomûru by mûlo pokr˘vat oblast uvnitfi mûfieného cíle.
Viz. obrázek 2-3. Obrázky 2-4, 2-5 a 2-6 znázorÀují závislost velikosti
zorného pole vzhledem ke vzdálenosti pro rÛzné teplomûry.
zorné pole
cíl
(SPRÁVNù)
(NESPRÁVNù)
Obr‡zek 2-3. Um’stžn’ zornŽho pole.
2-2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
prÛmûr
(in)
SPOTkruhu
DIA. * (IN)
vzdálenost snímaã-objekt (ft)
SPOT DIA.
* (CM)
prÛmûr
kruhu
(cm)
optika 10:1
mûfieno pfii 90% energie
záfiiãe
vzdálenost snímaã-objekt (cm)
Obr‡zek 2-4. ZornŽ pole OS520 & OS520E
vzdálenost
snímaã-objekt
(ft)(FT)
DISTANCE: SENSOR
TO OBJECT
prÛmûr
kruhu
SPOT
DIA.*(in)
(IN)
0**
20" 2'
1'
3'
4'
5'
6'
7'
4.2"
8'
4.8"
3.6"
1.0" @ 0" to 20"
3.0"
2.4"
1.0"
1.0"
1.8"
1.2"
prÛmûr
kruhu
SPOT
DIA.*
(CM)(cm)
optika
20:1
D:S =
20:1
2.5
4.0
6.0
8.0
2.5cm @ 51cm
10.0
mûfieno
pfii 90%
energie
*SPOT
DIAMETER
MEASURED
AT 90%
ENERGY
záfiiãe
40
80
120
12.2
160
200
244
vzdálenost
snímaã-objekt
(cm)
DISTANCE: SENSOR
TO OBJECT
(CM)
Obr‡zek 2-5. ZornŽ pole OS521
** Vzd‡lenosti jsou mžÞeny od vnžjä’ ‹‡sti gumovŽho p‡sku.
2-3
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
prÛmûr
(in)
SPOT kruhu
DIA. * (IN)
vzdálenost snímaã-objekt (ft)
SPOT DIA.
* (CM)
prÛmûr
kruhu
(cm)
optika 30:1
mûfieno pfii 90% energie
záfiiãe
vzdálenost snímaã-objekt (cm)
Obr‡zek 2-6. ZornŽ pole OS522
** MžÞ’c’ vzd‡lenost je od okraje gumovŽ nanìety
3. Teplota cíle a emisivita jsou zobrazeny na LCD. Urãete emisivitu cíle (viz.
pfiíloha B). Pro zv˘‰ení emisivity cíle stisknûte tlaãítko.
emisivity cíle stisknûte
Pro sníÏení
.
4. 4. Aretujte spou‰È pomocí tlaãítka
. Na displeji se rozsvítí ikona
. Tato operace umoÏní nepfietrÏitou práci teplomûru bez ohledu
na to, zda je spou‰È stisknutá nebo není. Odaretování spou‰tû se
provede opûtovn˘m stiskem klávesy
. Ikona
pak jiÏ
nebude zobrazena.
Modul laserového zamûfiování mÛÏe b˘t zapnut pouze pfii stisknuté
spou‰ti.
5. Po dokonãení mûfiení teploty uvolnûte spou‰È. Aby se ‰etfiily baterie,
pfiejde teplomûr do pohotovostního reÏimu (sleep). Displej a modul
laserového zamûfiování (pokud je pfiipojen) se okamÏitû vypnou.
2-4
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
2.2.1 Techniky mûfiení
Infraãerven˘ teplomûr mÛÏete pouÏít pro získání údajÛ jedním
z následujících zpÛsobÛ:
¥ MžÞen’ bodu Ñ Mûfiení teploty takového samostatného objektu jako
loÏiska motoru, v˘fukové potrubí motoru atd.:
1. Zamûfite na cíl a stisknûte spou‰È.
2.
3.
Pokud je to nutné, upravte emisivitu pomocí kláves
.
Pfieãtûte teplotu.
a
.
¥ MžÞen’ rozd’lu Ñ Mûfiení rozdílu teplot mezi dvûma body
(zobrazují se maximální a minimální teploty).
1.
Zamûfite teplomûr na první bod a stisknûte spou‰È. Aretujte
spou‰È pomocí klávesy
.
2.
3.
4.
Pokud je to nutné, upravte emisivitu.
Zamifite na druh˘ bod.
Pokud je to potfieba upravte emisivitu druhého bodu.
5.
Tisknûte klávesu FUNC dokud se neobjeví na displeji
Pak se na displeji zobrazí rozdíl teplot.
Pfieãtûte si rozdíl teplot z horního displeje.
Stisknutím klávesy
uvolnûte spou‰È.
6.
7.
¥ Sn’m‡n’ statickŽho povrchu – Mûfiení teploty na statickém
povrchu:
1.
Zamûfite teplomûr na poãáteãní bod a stisknûte spou‰È. Aretujte
spou‰È klávesou
.
2.
Pokud je to nutné, upravte emisivitu.
3.
Pomalu pohybujte teplomûrem tak, aby zámûrná pfiímka
probíhala pfies povrch. Teplomûr mûfií teplotu v kaÏdém bodû
povrchu.
Pfiipojením liniového zapisovaãe k infraãervenému teplomûru
mÛÏete zaznamenat teplotní profil povrchu. Podrobnosti
najdete na obrázku 2-7. Infraãerven˘ teplomûr umoÏÀuje
analogov˘ v˘stup 1mV/stupeÀ.
4.
2-5
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
propojovací
kabel
k liniovému
zapisovaãi
Obr‡zek 2-7. PÞipojen’ zapisova‹e.
5.
Po namûfiení v‰ech údajÛ uvolnûte spou‰È stiskem klávesy.
¥ Sn’m‡n’ povrchu pohyblivŽho objektu - Mûfiení teploty
v bodech na pohyblivém povrchu:
1. Pfiipevnûte teplomûr na stativ a zamûfite na urãit˘ bod na
pohyblivém povrchu.
2. Stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
.
3.
4.
5.
Pokud je to nutné, upravte emisivitu. Teplomûr je nyní nastaven
pro mûfiení teploty na pohyblivém povrchu.
Pfiipojením liniového zapisovaãe k infraãervenému teplomûru
mÛÏete zaznamenat teplotní profil pohyblivého povrchu.
Podrobnosti najdete na obrázku 2-7.
Po namûfiení v‰ech údajÛ uvolnûte spou‰È stiskem klávesy
.
¥ Sn’m‡n’ ur‹itŽho bodu v z‡vislosti na ‹ase - Snímá teplotu
v urãitém bodû v závislosti na ãase:
POZNÁMKA: Pro dlouhodobé mûfiení teploty doporuãujeme
pouÏít stfiídav˘ adaptér.
1.
2.
Pfiipevnûte teplomûr na stativ a zamûfite na cíl.
Pfiipojte analogov˘ v˘stup teplomûru k liniovému zapisovaãi.
Viz. obr. 2-7.
3.
Stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
4.
5.
Pokud je to nutné, upravte emisivitu.
Nyní je teplomûr pfiipraven k samostatnému snímání teploty
v ãase. Teplotu mÛÏete pfiená‰et pfies sériov˘ port na tiskárnu
nebo do poãítaãe k dal‰ímu zpracování (pouze pro modely
OS521 a OS522). Viz. ãást 2.3.7 a 2.3.8.
Po namûfiení v‰ech údajÛ uvolnûte spou‰È stiskem klávesy
.
6.
2-6
.
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
2.3 ReÏim reálného ãasu (aktivní ãinnost)
Definice: ReÏim reálného ãasu je reÏim aktivní ãinnosti
teplomûru. V tomto reÏimu teplomûr neustále mûfií
a zobrazuje teplotu.
Start
klidov˘
mód
stisknûte spou‰È
OkamÏité vypnutí
displeje
(Uvolni
spou‰È)
(Tab. 2-1)
Stiskni
Vypnutí displeje do
10 sec.
Aktivní mód v
reálném ãase
(Îádná tlaãítko
není stisknuto)
Pasivní mód
(Tab. 2-2)
Obr‡zek 2-8. Blokovù diagram hlavn’ ‹innosti
Poznámka
Pokud stisknete spou‰È dvakrát rychle za sebou, mÛÏe dojít k nastavení emisivity, horní a dolní úrovnû
signalizace a teploty okolí cíle na implicitní hodnoty.
2-7
2
2-8
Real
Time Mode
ReÏim
reálného
ãasu
Display zobrazuje
shows:
Displej
OS520 & OS520E
OS521
OS522
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Maximální
teplota
Maximum temperature
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Minimální
teplota
Minimum temperature
pro
to...
Press
Stiskni
pro
to...
Jdi
Gonato
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Rozdíl
teplottemperature
Differential
Jdi
Gonato
Mûfiená
Currentteplota
temperature
PrÛmûrná
teplota
Average temperature
Mûfiená
teplota
Current temperature
Horní
alarmu
High úroveÀ
alarm setpoint
Mûfiená
teplota
Current temperature
Dolní
alarmu
Low úroveÀ
alarm setpoint
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Okolní
teplota
Ambient
target temperature
Jdi
Gonato
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Print interval
Interval
tisku
Jdi
Gona
to
neboor
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Pozice
pamûti
Memory
location
Jdi
Gonato
Jdi
Gona
to
neboor
Jdi
Gona
to
Gona
to
Jdi
pro
to...
nastavení
emisivity
Set emissivity
Jdi
Gonato
Jdi
Gonato
nebo
or
Stiskni
Press
Zamknutí/odemknutí Stiskni
pro
zmûnu
LOCK or UNLOCK
Press
to change
spou‰tû
trigger
between
°F/°C
jednotek °C/°F
Stiskni
Press
topro
turn
zap./vyp.
podsvícení
backlighting
ON or OFF
povolení/zákaz
ACTIVATE
/ DEACTIVATE
Set
Nastav
HighúroveÀ
alarm value
horní
alarmu
povolení/zákaz
Nastav
Set
ACTIVATE / DEACTIVATE
LowúroveÀ
alarm value
dolní
alarmu
povolení/zákaz
Nastav
ACTIVATE
/ DEACTIVATE
Set target
ambient
hodnotu
okolní teploty
temperature
povolení/zákaz
ACTIVATE
/ DEACTIVATE
Store
UloÏení
temperature
teploty data
Nastav
interval tisku
Set printing interval
Nastavlocation
Set memory
pamûÈovou pozici
Poznámka:
jednotky
(°C/°F)
reÏimuduring
reálného
ãasuTime Mode.
NOTE: The unit
of measure
(°Fblikají
or °C) vflashes
the Real
Tabulka 2-1. Funkãní v˘vojov˘ diagram pfii stisku spou‰tû (reÏim reálného ãasu).
Mûfiená
Currentteplota
temperature
Emissivity
Emisivita
Stiskni
Press
PouÏití infraãerveného teplomûru
Mód
Display
displeje
Mode:
PouÏití infraãerveného teplomûru
MÓD
MODEDISPLEJE
DISPLAY
LCK
LCK
°F
☞
MÓD
DISPLEJE
DISPLAY
MODE
LCK
°F
LAL
☞
LCK
LCK
°F
*
☞
°F
ATC
☞
LCK
LCK
*
2
°F
PRN °F
☞
☞
(Model OS521)
LCK
°F
*
LCK
°F
☞
☞
LCK
*
°F
☞
LCK
(Model OS522)
HAL
°F
☞
(Model OS520 & OS520E)
Obr‡zek 2-9. Vùvojovù diagram zobrazov‡n’ funkc’
* V tûchto reÏimech mÛÏete pouÏít:
Klávesu
pro pfiepnutí ze F na C nebo naopak.
Klávesu
pro vypnutí podsvícení displeje.
2-9
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.3.1 Nastavení emisivity
Informace o emisivitách najdete v pfiílohách B a C.
1. Urãete emisivitu cíle.
°F
2. Zamifite na cíl a stisknûte spou‰È.
3. Pokud je to nutné, zvy‰te hodnotu emisivity cíle pomocí
klávesy
nebo ji sniÏte pomocí klávesy
.
Poznámka
Po stisku spou‰tû se vÏdy objeví reÏim zobrazení emisivity
(E), bez ohledu na to jak˘ reÏim zobrazení byl pfiedtím
nastaven.
Poznámka
Nastavená hodnota emisivity se pfii vypnutí teplomûru
nezmûní. Av‰ak pfii v˘mûnû baterií se nastaví na implicitní
hodnotu 0.95.
2.3.2 PouÏití funkce LOCK (Aretace)
Tato funkce elektronicky aretuje spou‰È:
1. Stisknûte spou‰È a aretujte ji stiskem klávesy
Na displeji se zobrazí ikona
.
2. PusÈte spou‰È. Tato funkce umoÏÀuje nepfietrÏitou ãinnost teplomûru,
aniÏ je spou‰È stisknuta.
Poznámka
Uvolnûní spou‰tû provedete opûtovn˘m stiskem klávesy
. Ikona
2-10
zhasne.
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
2.3.3 V˘poãet hodnot teploty
Teplomûr poãítá MAX, MIN, dIF (rozdíl) a AVG (prÛmûr) na
základû skuteãné teploty.
°F
°F
je maximální teplota
namûfiená od poãátku
mûfiení (od stisknutí
spou‰tû).
°F
°F
je minimální teplota
namûfiená od poãátku
mûfiení.
°F
je rozdíl mezi MAX
a MIN teplotami.
je skuteãná prÛmûrná teplota od poãátku mûfiení. Pfii
nepfietrÏité ãinnosti je prÛmûrná hodnota pfiesná pro omezen˘
ãasov˘ interval (viz. technické podmínky). Nicménû, pokud
teplomûr pracuje pfieru‰ovanû, mÛÏe b˘t v˘poãet prÛmûrné
teploty pouÏit bez omezení.
“AVG ---” se objeví, pokud je splnûna nûkterá z následujících
podmínek:
1. Mûfiení prÛmûrné teploty dosáhne ãasového intervalu
urãeného v technick˘ch podmínkách.
2. KdyÏ se teplomûr pokusí zmûfiit teplotu cíle, která je mimo
jeho teplotní rozsah.
„AVG ---” vymaÏete tak, Ïe vypnete teplomûr.
Toto vylep‰ení je implementováno v teplomûrech, vybaven˘ch firmware
verze VER 1.2 a vy‰‰í.
Poznámka
PokaÏdé, kdyÏ teplomûr pfiechází z neaktivního reÏimu (sleep)
do reÏimu reálného ãasu (stiskem spou‰tû), hodnoty teplot MAX,
MIN, dIF (rozdíl) a AVG (prÛmûr) jsou obnoveny.
2.3.4 Zmûna teploty ze°F na °C (a obrácenû)
V dobû, kdy teplomûr zobrazuje MAX, MIN, dIF (rozdíl) nebo AVG
(prÛmûr) teploty, mÛÏete provést stiskem klávesy
zmûnu
v‰ech teplot ze °F na °C nebo obrácenû.
2.3.5 Zapnutí podsvícení displeje.
V dobû, kdy teplomûr zobrazuje MAX, MIN, dIF (rozdíl) nebo AVG
(prÛmûr) teploty mÛÏete stiskem klávesy
zapnout nebo
,
vypnout podsvícení displeje.
2-11
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.3.6 PouÏití signalizace
Teplomûr zaji‰Èuje zvukovou a vizuální signalizaci.
• Nastavení hodnoty signalizace horní meze:
HAL
°F
1.
Stisknûte spou‰È. Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se
na displeji neobjeví reÏim signalizace pfii pfiekroãení (HAL).
2.
Hodnotu, pfii jejímÏ pfiekroãení se spustí signalizace mÛÏete
zv˘‰it klávesou
3.
nebo sníÏit klávesou
Stiskem klávesy
.
zapnûte funkci signalizace pfii
pfiekroãení. Objeví se ikona
.
Pokud teplota pfiekroãí nastavenou hodnotu, usly‰íte
pípání a na displeji bude blikat ikona
4.
.
Vypnutí signalizace pfii pfiekroãení provedete, stisknete-li
znovu klávesu
. Ikona
zhasne
Poznámka
Pokud se spustí signalizace pfii pfiekroãení a nejste v
reÏimu HAL, musíte se do tohoto reÏimu nejprve pfiepnout
pomocí klávesy
a potom teprve stiskem klávesy
signalizaci vypnout.
Poznámka
Pfii vypnutí teplomûru se nastavení horní meze
nemûní. Av‰ak pfii v˘mûnû baterii se nastaví na
implicitní hodnoty následovnû:
OS520:
OS520E:
OS521:
OS522:
2-12
399°C
538°C
538°C
871°C
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
• Nastavení hodnoty signaliz. dolní meze (OS521 a OS522):
LAL
°F
1.
Stisknûte spou‰È. Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se
na displeji neobjeví reÏim signalizace pfii podkroãení (LAL).
2.
Hodnotu, pfii jejímÏ podkroãení se spustí signalizace,
mÛÏete zv˘‰it klávesou
3.
Stiskem klávesy
nebo sníÏit klávesou
.
zapnûte funkci signalizace pfii
podkroãení. Zobrazí se ikona
.
Pokud teplota podkroãí nastavenou hodnotu,
usly‰íte pípání a ikona
bude na displeji
blikat.
4.
Vypnutí signalizace pfii podkroãení provedete, stisknete-li
znovu klávesu
. Ikona
zmizí.
Poznámka
Pokud se spustí signalizace pfii pfiekroãení a nejste v
reÏimu LAL, musíte se do tohoto reÏimu nejprve
pfiepnout pomocí klávesy
klávesy
a potom teprve stiskem
signalizaci vypnout.
Poznámka
Pfii vypnutí teplomûru se nastavení dolní meze
nemûní. Av‰ak pfii v˘mûnû baterii se nastaví na
implicitní hodnotu 0°F.
2-13
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.3.7 PouÏití kompenzace okolní teploty cíle (OS521, OS522)
ATC
°F
ReÏim kompenzace okolní teploty cíle (AMB) pouÏijte v
pfiípadû, Ïe je nutná vysoká pfiesnost snímání za
následujících podmínek:
• Cíl má nízkou emisivitu.
• Teplota okolo cíle je mnohem vy‰‰í neÏ teplota okolo
infraãerveného teplomûru.
Nastavení a aktivace reÏimu kompenzace okolní teploty
cíle:
1.
Stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
.
nastavte na 1.0 (viz. kapitola 2.3.1).
2.
Stisknûte a drÏte klávesu
Emisivitu
dokud se neobjeví reÏim
zobrazování prÛmûru (AVG).
3.
Pomalu pohybujte teplomûrem tak, aby se zamûfiovací
ãára pohybovala okolo cíle. Teplomûr mûfií teplotu
kaÏdého bodu okolí.
4.
Pfieãtûte prÛmûrnou teplotu z horního displeje a zapi‰te
ji zde __________.
5.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví reÏim
zobrazování okolní teploty (AMB)
6.
Pomocí kláves
nebo
nastavte teplotu okolí
zji‰tûnou v bodû 4.
7.
Kompenzaci okolní teploty cíle zapnûte klávesou
Na displeji se objeví ikona
.
Poznámka
Tento reÏim vypnete stiskem klávesy
zhasne.
2-14
.
Ikona
PouÏití infraãerveného teplomûru
ATC
8.
°F
Stisknûte a drÏte klávesu
2
, dokud se neobjeví reÏim
zobrazování emisivity (E).
9.
Nastavte správnou hodnotu emisivity pro mûfien˘ cíl (viz.
ãást 2.3.1).
10.
Zamifite na cíl . Teplota cíle a emisivit se objeví na LCD.
11.
Po namûfiení v‰ech dat uvolnûte spou‰È klávesou
.
Poznámka
Budete-li chtít vypnout kompenzaci okolní teploty
cíle pozdûji, musíte nejprve pomocí klávesy
nastavit reÏim zobrazení teploty okolí cíle.
Kompenzaci pak vypnete stiskem klávesy
Poznámka
Teplota okolí cíle se pfii vypnutí teplomûru nemûní.
Av‰ak pfii v˘mûnû baterií je nastavena na implicitní
teplotu 41,5°C
2.3.8 Posílání teplotních údajÛ na sériovou tiskárnu (OS521, OS522).
PRN °F
Teplomûr mÛÏe pfiedávat data tiskárnû pfies telefonní
zdífiku RS-232 a kabel RS-232.
1.
Zapnûte sériovou tiskárnu a nastavte následující
parametry:
Rychlost:4800 BPS
Data: 8 Bits
2.
Jeden stop Bit
bez parity
Propojte tiskárnu a teplomûr kabelem RS-232 podle
obrázku 2-10.
2-15
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
PRN °F
sériová tiskárna
kabel
RS-232 k PC
25-pin 'D'
konektor
6-pin
tel. konektor
k tiskárnû
k teplomûru
Obr‡zek 2-10. Zapojen’ sŽriovŽ tisk‡rny.
3.
Stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
se zobrazí ikona
4.
. Na displeji
.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví reÏim
tisku dat (PRN).
5.
Interval tisku mÛÏete zvût‰it klávesou
klávesou
nebo zmen‰it
. Interval tisku (1 aÏ 1999 sekund) je doba
mezi datov˘mi body. Implicitní hodnota je 2 sekundy.
6.
Klávesou
ikona
spusÈte posílání dat. Na displeji se objeví
.
Poznámka
Posílání dat zastavíte opûtovn˘m stiskem klávesy
Ikona
2-16
zhasne.
.
PouÏití infraãerveného teplomûru
PRN °F
7.
Po pfiijetí v‰ech dat stisknûte klávesu
2
a ikona
zhasne.
8.
Stisknûte a drÏte klávesu
dokud se neobjeví reÏim
zobrazení emisivity (E).
9.
Uvolnûte spou‰È klávesou
.
2.3.9 Posílání teplotních údajÛ do osobního poãítaãe (OS521, OS522)
PRN °F
Teplomûr mÛÏe pfiedávat data osobnímu poãítaãi pfies
telefonní zdífiku RS-232 a kabel RS-232.
1.
Zapnûte osobní poãítaã.
2.
Propojte teplomûr a sériov˘ port (RS-232) osobního
poãítaãe kabelem RS-232 podle obrázku 2-11.
poãítaã
kabel
RS-232 k PC
25-pin 'D'
konektor
6-pin
tel. konektor
k teplomûru
k poãítaãi
Obr‡zek 2-11. PÞipojen’ osobn’ho po‹’ta‹e.
3.
Stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
se zobrazí ikona
. Na displeji
.
2-17
2
PRN °F
PouÏití infraãerveného teplomûru
4.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví reÏim
tisku dat (PRN).
5.
Interval tisku mÛÏete zvût‰it klávesou
klávesou
nebo zmen‰it
. Interval tisku (1 aÏ 1999 sekund) je doba
mezi datov˘mi body. Implicitní hodnota je 2 sekundy.
6.
SpusÈte program pro komunikaci IRP.EXE, dodávan˘ na
3.5“ disketû.
Na poãítaãi se zobrazí následující obrazovka:
Komunikaãní program pro PC a infraãerven˘ teplomûr.
Zvolte jeden z COM portÛ pro sériov˘ vstup/v˘stup do
Va‰eho PC.
Pro COM1 (implicitní) napi‰te ∞1∞, pro COM2 pak ∞2∞.
Podle toho, jak˘ máte typ teplomûru, provede program
jednu z následujících funkcí:
1- Záznam teplotních údajÛ v reálném ãase
(OS521, OS522)
2- Nahrání dfiíve uloÏen˘ch teplotních údajÛ
(OS522)
Zadejte název souboru <ret> (minimálnû tfii znaky)
Zadejte N/n <ret> pro zobrazení pouze na obrazovce
Zadejte Q/q <ret> pro ukonãení programu
(Pokud vybran˘ soubor jiÏ existuje, data se do nûj pfiidají)
Název souboru...
Obr‡zek 2-12. Obrazovka po‹’ta‹e
Zadáním 1 nebo 2 zvolte COM port poãítaãe. Jako název
souboru zadejte IRDATA a stisknûte klávesu Return
(<ret>).
7.
Klávesou
na klávesnici teplomûru spusÈte posílání
dat. Na displeji se objeví ikona
2-18
.
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
PRN °F
Následující obrázek ukazuje typické údaje,
které se objeví na obrazovce.
DEG
INT
EM
MAX
MIN
dIF
AVG
HAL
LAL
TEMP
546
551
562
.
.
580
F
002 S
0.84
600
486
114
523
879
435
TIME
00:00:00
00:01:00
Obr‡zek 2-13. Obrazovka po‹’ta‹e s typickùmi œdaji.
8.
Pfienos údajÛ do osobního poãítaãe zastavíte stiskem
klávesy
na teplomûru. Ikona
zhasne
9.
OpusÈte program IRP stiskem klávesy
na klávesnici.
10.
Teplotní údaje, zobrazené na obrazovce, jsou uloÏeny
do souboru, v na‰em pfiípadû IRDATA.
11.
Po pfiijetí v‰ech dat stisknûte a drÏte klávesu
dokud
se neobjeví reÏim zobrazení emisivty (E).
12.
Uvolnûte spou‰È klávesou
.
Poznámka
Pfienesená teplota je prÛmûrná hodnota teplot
namûfien˘ch bûhem tiskového intervalu.
2-19
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.3.10 UloÏení teplotních údajÛ na pfiíkaz (OS522)
°F
Teplomûr mÛÏe uloÏit na pfiíkaz aÏ 100 teplotních údajÛ.
KaÏdá mnoÏina teplotních údajÛ obsahuje pro kaÏdou
teplotu hodnotu teploty, emisivitu a horní mez. Data jsou
uloÏena do pevné pamûti, takÏe na nû nemá vliv vyjmutí
baterií.
Jak uloÏit teplotní údaje:
1.
Zamifite na cíl, stisknûte spou‰È a aretujte ji klávesou
. Na displeji se zobrazí ikona
.
2.
Pokud je to nutné, zvy‰te emisivitu cíle klávesou
nebo sniÏte klávesou
3.
.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví reÏim
zobrazení pamûti (MEM).
4.
Klávesami
a
nastavte pamûÈové místo.
PamûÈové místo mÛÏe b˘t 001 aÏ 100.
5.
Stisknûte klávesu
Tím uloÏíte do daného
pamûÈového místa teplotu cíle. Pokud se data uloÏí,
usly‰íte pípnutí.
Poznámka
MÛÏete zapisovat pfies dfiíve obsazená pamûÈová
místa.
6.
Po uloÏení v‰ech dat stisknûte a drÏte klávesu
dokud se neobjeví reÏim zobrazení emisivity (E).
7.
2-20
Uvolnûte spou‰È klávesou
.
PouÏití infraãerveného teplomûru
2
2.3.11 Vymazání teplotních údajÛ z pamûti
UÏivatel mÛÏe odstranit v‰ech 100 teplotních údajÛ
najednou pouÏitím následující procedury:
1.
Stisknûte spou‰È a klávesu
. Objeví se ikona
2.
Stisknûte rychle za sebou
a
.
.
Poznámka
Pokud zmizí ikona
, opakujte kroky 1 a 2.
Displej na okamÏik pfiestane reagovat a ozve se pípnutí
trvající asi 1 sekundu. Nyní je pamûÈ ãistá. Teplomûr se
vrátí do reÏimu reálného ãasu.
Poznámka
Vymazání teplotních údajÛ nesmaÏe ani nenastaví na
implicitní hodnotu emisivity, horní a dolní mez,
interval tisku a kompenzaci okolní teploty cíle.
3.
Po odstranûní v‰ech dat z pamûti uvolnûte spou‰È stiskem
klávesy
.
2-21
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.4 ReÏim vyvolání (pasivní ãinnost)
Definice: ReÏim vyvolání je reÏimem pasivní ãinnosti
teplomûru. V tomto reÏimu si mÛÏete nechat znovu zobrazit
poslední uloÏen˘ údaj o teplotû a parametry teplomûru.
stisknûte spou‰È
Start
klidov˘
mód
OkamÏité vypnutí
displeje
(Uvolni
spou‰È)
(Tab. 2-1)
Stiskni
Vypnutí displeje do
10 sec.
Aktivní mód v
reálném ãase
(Îádná tlaãítko
není stisknuto)
Pasivní mód
(Tab. 2-2)
Obr‡zek 2-14. Obecnù diagram ‹innosti
Poznámka
V pfiípadû, Ïe chcete pfiejít do reÏimu vyvolání,
stisknûte pouze klávesu
Netisknûte spou‰È, jinak
se dostanete do reÏimu reálného ãasu (aktivní reÏim).
2-22
ReÏim
Recallvyvolání
Mode
OS521
Stiskni
Press
Poslední
teplota
Last temperature
Emisivita
Emissivity
Jdi
Gonato
Poslední
teplota
Last temperature
Maximální
teplota
Maximum temperature
Poslední
teplota
Last temperature
Minimální
teplota
Minimum temperature
Jdi
Gonato
Poslední
teplota
Last temperature
Rozdíl
teplottemperature
Differential
Jdi
Gonato
Last temperature
Poslední
teplota
Average temperature
PrÛmûrná
teplota
Jdi
Gonato
Last temperature
Poslední
teplota
High alarm
temperature
Horní
úroveÀ
alarmu
Jdi
Gonato
neboor
Poslední
teplota
Last temperature
Low alarm
temperature
Dolní
úroveÀ
alarmu
Jdi
Gonato
Last temperature
Poslední
teplota
Ambient
target temperature
Okolní
teplota
Jdi
Gonato
neboor
Last temperature
Poslední
teplota
Jdi
Gonato
Poslední/uloÏená
teplota
Last/stored temperature
Pozice
pamûti
Memory
location
Jdi
Gonato
pro
to...
Stiskni
Press
pro
to...
Stiskni
Press
nebo
or
pro
to...
Jdi
Gonato
NepouÏito
Disabled
NepouÏito
Disabled
Print
storeddat
data
Tisk
uloÏen˘ch
zobrazení
uloÏené
Display stored
teploty
temperature
nastavení
pam.
pozice
Set memory
location
Poznámka:
(°C/°F)
v reÏimu
vyvolání
NOTE: Thejednotky
unit of measure
(°Ftrvale
or °C) svítí
stays(neblikají)
on (does not
flash) during
Recall Mode.
PouÏití infraãerveného teplomûru
OS522
Displej
Displayzobrazuje
shows:
Tabulka 2-2. Funkãní v˘vojov˘ diagram (reÏim vyvolání)
OS520 & OS520E
Mód
DISPLAY
displeje
MODE:
2
2-23
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.4.1 Zpûtné prohlédnutí naposledy namûfien˘ch dat a parametrÛ
Teplomûr ukládá poslední teplotu namûfienou v reÏimu
°F
reálného ãasu (viz. tabulka 2-1). Tuto teplotu lze znovu
vyvolat stiskem klávesy
.
- Chcete-li zpûtnû vyvolat poslední uloÏen˘ údaj o teplotû a
parametry, stisknûte klávesu
• MAX teplotu (maximální)
• MIN teplotu (minimální)
• dIF teplotu (rozdíl)
• AVG teplotu (prÛmûrnou)
•
•
•
•
:
HAL teplotu (signal. pfii pfiekroãení)
LAL teplotu (signal. pfii podkroãení)
AMB teplotu (kompenz. okolní teploty cíle)
PRN interval (interval tisku)
Vypoãtené
hodnoty
Nastavené
hodnoty
2.4.2 Pfiená‰ení dfiíve uloÏen˘ch teplotních údajÛ (OS522)
PRN °F
AÏ 100 uloÏen˘ch teplotn lze pfienést na sériovou tiskárnu nebo
do osobního poãítaãe. KaÏd˘ soubor teplotních údajÛ obsahuje
pro kaÏdou teplotu hodnotu teploty, emisivitu a hodnotu horní
meze.
1a.
Zapnûte sériovou tiskárnu a nastavte následující
parametry:
Rychlost:
4800 BPS
Data:
8 bitÛ
Jeden stopbit
Bez parity
nebo
2-24
1b.
Zapnûte osobní poãítaã.
2.
Propojte tiskárnu nebo osobní poãítaã a teplomûr kabelem
RS-232 podle obrázku 2-10 nebo obrázku 2-11.
PouÏití infraãerveného teplomûru
PRN °F
2
3.
3. SpusÈte program pro komunikaci IRP.EXE dodávan˘ na
3.5“ disketû. Postup je popsán v kroku 6 ãásti 2.3.9.
4.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví reÏim
tisku dat (PRN).
5.
Klávesou
spusÈte posílání uloÏen˘ch dat na sériovou
tiskárnu nebo do osobního poãítaãe.
Na displeji teplomûru se objeví ikona
Po pfienesení
v‰ech uloÏen˘ch dat usly‰íte pípnutí a ikona
6.
zmizí.
NíÏe vidíte typickou ukázku údajÛ, které se objeví na
obrazovce poãítaãe nebo na tiskárnû:
#01
EM
TMP
HAL
0.60
400F
617F
#02
EM
TMP
HAL
0.83
290F
576F
#03
EM
TMP
HAL
0.90
242F
400F
Obr‡zek 2-15. TypickŽ pÞenesenŽ œdaje.
7.
OpusÈte program IRP stiskem klávesy
ESC
na klávesnici.
2-25
2
PouÏití infraãerveného teplomûru
2.4.3 Zpûtné zobrazení dfiíve uloÏen˘ch teplotních údajÛ (OS522)
PouÏitím následujícího postupu si mÛÏete na displeji teplomûru
zobrazit v‰ech 100 uloÏen˘ch teplotních hodnot:
°F
1.
Stisknûte a drÏte klávesu
, dokud se neobjeví
reÏim zobrazení pamûti (MEM).
2.
Klávesami
a
zvy‰te nebo sniÏte hodnotu pa-
mûÈového místa. PamûÈové místo mÛÏe b˘t od 001 do 100.
3.
Stisknûte klávesu
. UloÏená teplota se zobrazí v
dolní ãásti displeje. Pokud nejsou na daném
pamûÈovém místû uloÏeny Ïádné údaje, zobrazí se „---“.
4.
Ostatní data zobrazíte zopakováním krokÛ 2 a 3.
Poznámka
Pokud nestisknete Ïádnou klávesu, pfiejde teplomûr
pfiibliÏnû po 10 sekundách do pohotovostního reÏimu
(sleep).
2-26
Laserov˘ zamûfiovací modul
3
3.1 Upozornûní a varování
Upozornení
Pokud se nebudete fiídit následujícími pokyny, mÛÏete se
vystavit ‰kodlivému laserovému záfiení.
• OVLÁDÁNÍ, SE¤IZOVÁNÍ, NEBO PROVÁDùNÍ
JIN¯CH ÚKONÒ NEÎ ZDE POPSAN¯CH MÒÎE
VÉST K NEBEZPEâÍ OZÁ¤ENÍ LASEROV¯M
PAPRSKEM.
• NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU,
VYCHÁZEJÍCÍHO Z OPTICKÉ SOUSTAVY
MODULU, A TO ANI POMOCÍ ÎÁDN¯CH
OPTICK¯CH POMÒCEK - MÒÎE DOJÍT
K PO·KOZENÍ OâÍ.
• P¤I PRÁCI S LASEROV¯M ZAMù¤OVACÍM
MODULEM DBEJTE ZV¯·ENÉ OPATRNOSTI.
• NIKDY NEMI¤TE PAPRSKEM NA âLOVùKA.
• UCHOVÁVEJTE VÎDY MIMO DOSAH DùTÍ.
Varování
NEPOKOU·EJTE SE LASEROV¯ ZAMù¤OVACÍ MODUL
OTEV¤ÍT.
(modul neobsahuje Ïádné uÏivatelem opravitelné souãásti)
·títek s varováním je umístûn zevnitfi na zadní stranû obalu.
3-1
3
Laserov˘ zamûfiovací modul
3.2 Popis
Laserov˘ zamûfiovací modul je doplÀkem pro teplomûry. Poskytuje
optickou indikaci zorného pole bezkontaktního teplomûru. Pomocí
laserového zamûfiovacího modulu je tak mnohem snadnûj‰í zamûfiit
vzdálenûj‰í pfiedmûty (na vzdálenost maximálnû 22,5 m). Modul je
nabízen ve dvou provedeních, a to s laserov˘m bodem nebo
s laserov˘m kruhem. V tabulce 3.1 jsou uvedeny modely laserov˘ch
zamûfiovacím modulÛ pro odpovídající teplomûry.
Tabulka 3-1. âísla modelÛ laserov˘ch zamûfiovacích modulÛ pro rÛzné typy teplomûrÛ
Typ
teplomûru
Typ laserového
zamûfiovacího modulu
Laserov˘ bod
Laserov˘ kruh
LS-120
LS-720
LS-120
LS-720
LS-121
LS-721
LS-122
LS-722
OS520
OS520E
OS521
OS522
Na obr‡zc’ch 3-1, 3-2 a 3-3 jsou róznŽ pohledy na
laserovŽ zamžÞovac’ moduly
laserová
optika
tlaãítkoPower
napájení
Laser
Beam
Lens
Button
indikace
Power
Indicator
napájení
LED
Lock/
Unlock
pojistka
Lever
identifikaãní
Identification
Label
ãíslo
(zespod)
(on the bottom)
Obr‡zek 3-1. Pohled na zadn’ stranu (zleva) (stejnù pro väechny typy)
Laser laseru
objektiv
AVOID EXPOSURE
LASER RADIATION
IS EMITTED FROM
THIS APERTURE
Beam
er
ng
Da
RE
PO
0 nm
J.
67
E EX
OD
ER
EY
TH
M
PT
T
OID LENGUCT HA
AV
GH
VE OD SUBC
NSI
TIO
, WA R PRR 1,
R
DIA
mWLASE TE
SE
R RA UT <5IIIa CHAP
LA
SE
TP S R
LA
OU CLAS21 CF
X.
TH
MA
S WI
LIE
MP
CO
ULE
SU
Mounting
‰roubky
Screws
Danger &
upozorÀující
Certification
nálepky
Label
3-2
Obr‡zek 3-2. Pohled na zadn’
stranu (zprava)
(stejnù pro väechny typy)
Power
napájecí kontakty
Contacts
Obr‡zek 3-3. Pohled zepÞedu
(stejnù pro väechny typy)
Laserov˘ zamûfiovací modul
3
3.3 Provoz laserového zamûfiovacího modulu
Ujistûte se, Ïe napájecí kontakty na teplomûru i na modulu jsou
ãisté. Viz kapitola 4.3.
3.3.1 Instalace laserového zamûfiovacího modulu na teplomûr
Poznámka
Pokud je laserov˘ zamûfiovací modul pfiipevÀován k vrchní
ãásti teplomûru, mûl by teplomûr b˘t vypnut˘.
1. Sejmûte z napájecích kontaktÛ laserového modulu ochrann˘ ‰títek.
ZasuÀte modul do vodicí li‰ty tvaru „V“, umístûné na teplomûru,
a posuÀte modul smûrem zezadu dopfiedu aÏ do aretované polohy.
Viz obr. 3-4.
Obr‡zek 3-4. Instalace laserovŽho zamžÞovac’ho modulu
2. Zamifite na cílov˘ objekt a stisknûte spou‰È.
3. Aktivujte laserov˘ paprsek stiskem spínaãe napájení laserového
zamûfiovacího modulu. Spolu s laserov˘m paprskem se také rozsvítí
LED indikátor napájení modulu.
Laserov˘ paprsek bude svítit po dobu, kdy bude stisknuta spou‰È.
JestliÏe je spou‰È aretovaná (bylo stisknuto tlaãítko
nebo jestliÏe
není stisknuta, laserov˘ paprsek se zhasne. Pokud chcete paprsek znovu
rozsvítit, stisknûte spou‰È a poté tlaãítko napájení laserového modulu.
Na obrázku 3-5 jsou zobrazeny dva typy laserového zamûfiování.
Laserov˘ bod znázorÀuje geometrick˘ stfied zorného pole optiky
teplomûru, laserov˘ kruh pak obvod zorného pole teplomûru.
3-3
3
Laserov˘ zamûfiovací modul
Laserov˘ bod
Laserov˘ kruh
Obr‡zek 3-5. Dva typy laserovŽho zamžÞov‡n’
Viditelnost paprsku závisí na úrovní osvûtlení okolního prostfiedí.
Poznámka
Laserov˘ zamûfiovací modul se aktivuje pouze spolu
s teplomûrem. Nelze jej aktivovat samostatnû.
Vzhledem k tomu, Ïe laserov˘ zamûfiovací modul je pfiipevnûn
k vrchní ãásti bezkontaktního teplomûru, dochází k posunu zámûrné
pfiímky laserového modulu oproti zámûrné pfiímce teplomûru (viz
obr. 3-6). Tento rozdíl se projevuje ménû pfii mûfiení na vût‰í
vzdálenosti. Napfiíklad pokud budeme mûfiit pomocí OS520 objekt
o prÛmûru 1,5 m na vzdálenost 15,25 m, dochází k posunutí
zámûrn˘ch pfiímek o 2,6 % velikosti mûfieného objektu. Pfii mûfiení
na men‰í vzdálenost nejprve zamûfite teplomûr tak, aby objekt
vyplnil laserov˘ kruh a pak posuÀte stfied kruhu pfiibliÏnû o 38 mm
nad stfied mûfieného objektu. Jednodu‰e lze mûfiit teplotu pomocí
infraãerveného teplomûru tak, Ïe se paprsek posouvá po celém
objektu ve vertikálním i horizontálním smûru. Teplotu je nutné
mûfiit tam, kde byla namûfiena nejvy‰í, popfi. nejniωí (pokud je
provádûno mûfiení objektÛ chladnûj‰ích neÏ okolí) teplota.
optická
osa
laseru
Line
of Sight
of
LASER SIGHT MODULE
LASER RADIATION - AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
MAX. OUTPUT < 5mW, WAVE LENGTH 670 nm
CLASS IIIa LASER PRODUCT
COMPLIES WITH 21 CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J.
AVOID EXPOSURE
LASER RADIATION
IS EMITTED FROM
THIS APERATURE
the Laser Sight Module
DANGER
9 "
116
(40 mm)
of teplomûru
Sight of the
optickáLine
osa
Thermometer
Obr‡zek 3-6. Z‡mžrnŽ pÞ’mky laserovŽho
zamžÞovac’ho modulu a teplomžru
3-4
Laserov˘ zamûfiovací modul
3
3.3.2 DemontáÏ laserového zamûfiovacího modulu z teplomûru
Poznámka
Pokud provádíte demontáÏ laserového zamûfiovacího modulu
z teplomûru, musí b˘t jak teplomûr, tak i modul vypnuty.
1. Vypnûte teplomûr a laserov˘ zamûfiovací modul.
2. Stisknûte zaji‰Èovací páãku, umístûnou pod LED indikátorem na
laserovém zamûfiovacím modulu a stáhnûte (smûrem k sobû) modul
z teplomûru. Viz obrázek 3-7.
FUNC
°F-°C
LOCK
Obr‡zek 3-7. Demont‡ì laserovŽho zamžÞovac’ho modulu z teplomžru
Poznámka
Pokud není stisknuta poji‰Èovací páãka, není moÏno modul
demontovat. V klidu je páãka v zaji‰Èovací poloze pfiidrÏena
pomocí pruÏiny.
3-5
3
Laserov˘ zamûfiovací modul
Poznámky
3-6
ÚdrÏba
4
4.1 V˘mûna baterií
Poznámka
Po v˘mûnû baterií jsou v‰echny parametry (tj. emisivita,
signalizace pfiekroãení a podkroãení, teplota okolí) nastaveny
na své implicitní hodnoty. Proto je vhodné si hodnoty parametrÛ
poznamenat je‰tû pfied v˘mûnou baterií.
Teplomûr je napájen ãtyfimi standardními lithiov˘mi bateriemi
velikosti AA. Pfii v˘mûnû baterií postupujte takto:
1. Otoãte teplomûr a otevfiete kryt prostoru baterií.
2. Vyjmûte staré baterie.
3. VloÏte ãtyfii nové baterie velikosti AA (lithiové nebo alkalické) viz obrázek 2-1.
4. Uzavfiete prostor pro baterie.
Poznámka
Pokud jsou jiÏ baterie vybité natolik, Ïe nedovolují pfiesné
mûfiení, teplomûr se vypne a je nutno okamÏitû baterie vymûnit.
Vybité baterie jsou indikovány takto:
•
•
•
blikající ikona
.
teplomûr pfieru‰ovanû vydává zvukové znamení
na hlavním displeji bliká “
“.
Bezpe‹nostn’ upozornžn’
Baterie neotevírejte, neodhazujte do ohnû, nevystavujte
teplotám vy‰‰ím neÏ 100°C, nenabíjejte, nekombinujte
s vybit˘mi bateriemi nebo s bateriemi jiného typu
a nevhazujte obsah rozbit˘ch baterií do vody-mÛÏe
dojít k explozi nebo kontaminaci vody.
4-1
4
ÚdrÏba
4.2 âi‰tûní optického systému
Aãkoliv jsou v‰echny ãoãky pomûrnû odolné, dbejte pfii jejich ãi‰tûní
zv˘‰ené opatrnosti. Pfii ãi‰tûní ãoãek postupujte takto:
1. Proudem ãistého vzduchu odstraÀte pevné ãásteãky z povrchu ãoãek.
2. Jemnû odstraÀte ostatní ãásteãky pomocí kartáãku z velbloudí srsti
nebo vlhkou, mûkkou a ãistou tkaninou.
Upozornûní
Pro ãi‰tûní nepouÏívejte ãpavek ani ãistiãe s obsahem ãpavku,
mÛÏe dojít ke zniãení ãoãek. Neotírejte ãoãky nasucho, mohlo
by dojít k jejich po‰krábání.
4.3 âi‰tûní napájecích kontaktÛ
Napájecí kontakty teplomûru a laserového zamûfiovacího modulu
ãistûte pomocí plstûné tyãinky navlhãené v abrazivním prostfiedku
na lihové bázi.
4.4 Kalibrace teplomûru
Teplomûr nemÛÏe b˘t kalibrován zákazníky. Pokud potfiebujete
provést pfiesnou kalibraci teplomûru, kontaktujte prosím na‰e
obchodní oddûlení. Doporuãujeme zasílat jak teplomûr, tak i
laserov˘ zamûfiovací modul v˘robci ke kalibraci jednou roãnû.
4.5 Opravy laserového zamûfiovacího modulu
Pro správn˘ provoz laserového zamûfiovacího modulu není nutná
Ïádná údrÏba. Pokud nastane na modulu porucha, je nutno jej
poslat na opravu v˘robci.
4-2
4
4-3
5
Co dûlat v nesnázích
TEPLOMùR
Problém
MoÏné fie‰ení
Teplomûr nejde zapnout 1a. VymûÀte v pfiístroji baterie.
(nerozsvítí se displej)
1b. Pokud pfiístroj provozujte s napájením
ze sítû, zkontrolujte pfiipojení adaptéru
k teplomûru.
1c.
Ujistûte se, Ïe baterie mají dobr˘
kontakt - vyjmûte je a nainstalujte
znova.
2.
Ujistûte se, Ïe jste stiskli spou‰È aÏ na
konec rozsahu..
1.
Resetujte teplomûr. V‰echny paramtery
budou nastaveny na implicitní hodnoty
a obnoví se pÛvodní kalibrace. Uveìte
teplomûr do pohotovostního reÏimu
(SLEEP) a postupujte takto:
Teplomûr ukazuje
nesprávnou teplotu
(k tomuto mÛÏe dojít
po v˘mûnû baterií).
a. Stisknûte a pfiidrÏte tlaãítko
.
b. Stisknûte spou‰È.
c.
Uvolnûte spou‰È.
d. Uvolnûte tlaãítko
e.
.
TPo dobu cca 1 s se zobrazí ãíslo
verze programu. Pak pfiístroj
pfiejde do módu zobrazení
emisivity. Implicitní hodnota
emisivity je 0,95.
- Bliká ikona
.
- Teplomûr vydává
pfieru‰ované zvukové
znamení
- Na hlavním displeji
bliká “
“.
1.
VymûÀte vybité baterie za nové.
5-1
5
Co dûlat v nesnázích
Problém
MoÏné fie‰ení
Teplomûr se „zasekl“
(displej „zamrzl“).
Vyjmûte baterie a opût je vloÏte zpût,
pfiípadnû odpojte pfiívod napájení
a zase jej pfiipojte.
Na displeji se neustále
mûní hodnoty nebo
displej ukazuje stále
jednu hodnotu.
1.
Vyãistûte optickou soustavu
teplomûru. Viz kapitola 4.2.
2.
Aktivujte diagnostick˘ program
teplomûru. Postupujte takto:
a. Stisknûte spou‰È a tlaãítko
ãímÏ se spou‰È zaaretuje.
b. Stisknûte a pfiidrÏte tlaãítko
tak
, tisknûte tlaãítko
dlouho, dokud se na displeji
nezobrazí „VER X.X“
Pfiístroj se bude chovat takto:
•
po dobu cca 1s se zobrazí ãíslo
verze programu („VER X.X“).
•
ozve se zvuková signalizace, na
displeji se rozsvítí „TST“ a ikona
°F bude blikat
•
pak se po dobu cca 1s rozsvítí
v‰echny segmenty displeje vãetnû
podsvícení
•
displej zhasne a zobrazí se
PAS (test probûhl v pofiádku) nebo
ERR (test neprobûhl v pofiádku)
následovan˘ ãíslem chyby.
☞
5-2
,
Co dûlat v nesnázích
Problém
5
MoÏné fie‰ení
JestliÏe se na displeji zobrazí
„ERR1“, „ERR2“ nebo „ERR3“,
poznamenejte si ãíslo chyby
a kontaktujte na‰e obchodní
oddûlení. Oznamte ãíslo chyby
(zobrazí se v levém horním rohu
displeje), mÛÏete b˘t poÏádáni
o zaslání pfiístroje v˘robci.
•
Tpfiístroj se vrátí zpût do módu
reálného ãasu (mód zobrazení
emisivity).
c.
Po probûhnutí diagnostického
programu, stisknûte
pro
uvolnûní spou‰tû.
Hodnoty na displeji
jsou promûnlivé.
Teplomûr ukazuje
hodnoty od jedné
extrémní teploty aÏ do
pokojové teploty
[napfi. 0°C nebo 50°C
a naopak.
1.
Teplomûr je nutno pfied zapoãetím
mûfiení stabilizovat. Stabilizace trvá
maximálnû 40 minut.
Hodnoty na displeji
jsou promûnlivé.
Teplomûr ukazuje
hodnoty v rozmezí
10°C kolem pokojové
teploty.
1.
Teplomûr je nutno pfied zapoãetím
mûfiení stabilizovat. Stabilizace trvá
maximálnû 20 minut
☞
5-3
5
Co dûlat v nesnázích
Problém
Teplomûr se
neoãekávanû resetuje.
Emisivita se nastaví na
0,95. Ostatní
parametry se nastaví
na implicitní hodnoty.
5-4
MoÏné fie‰ení
Spou‰È byla stisknuta dvakrát rychle
za sebou. Mezi dvûma stisky
spou‰tû vyãkejta minimálnû
2 sekundy. Po resetu bude nutné
znovu nastavit emisivitu, horní mez,
dolní mez a okolní teplotu.
Co dûlat v nesnázích
5
LASEROV¯ ZAMù¤OVACÍ MODUL
Problém
Laserov˘ paprsek není
aktivován.
MoÏné fie‰ení
1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí
konektory na horní stranû
teplomûru ãisté.
2. Nainstalujte správnû laserov˘
zamûfiovací modul. Postup je
uveden v kapitole 3.
3. Zkontrolujte, zda je zároveÀ
stisknuta spou‰È a spínaã laserového
modulu (ãervená LED by mûla svítit).
Laserov˘ kruh
neukazuje
správn˘ stfied
1. Nemáte správn˘ typ laserového
modulu pro dan˘ teplomûr fiady
OS520. Zkontrolujte
idedntifikaãní ‰títek na laserovém
modulu a zkontrolujte, zda je
pouÏit správn˘ typ modulu pro
dan˘ teplomûr. Pokud tomu tak
není, kontaktujte prosím na‰e
obchodní oddûlení.
Zámûrná pfiímka
1. Posun zámûrné pfiímky a stfiedu
laserového zamûfiovacího
mûfiicího prostoru je dán
modulu neprochází
konstrukcí teplomûru
stfiedem mûfieného objektu
a laserového zamûfiovacího
modulu (kompenzace posuvu je
naznaãena na obrázku 3-6
a v popisu nad ním).
2. Laserov˘ zamûfiovací modul není
správnû namontován (postup
instalace je uveden v kapitole
3.3.1).
5-5
5
Co dûlat v nesnázích
Poznámky
5-6
Specifikace
6
(Pokud není uvedeno jinak, platí v‰echny údaje
pro kaÏd˘ typ teplomûru)
TEPLOMùR
Mûfiicí rozsah:
Pfiesnost (pfii teplotû
okolí 24°C a
emisivitou vût‰í neÏ
0,95)
OS520:
OS520E:
OS521:
OS522:
–18°C - 400°C
–18°C - 538°C
–18°C - 538°C
–18°C - 871°C
OS520:
±2% mûfiené hodnoty
minimálnû 1,67°C
±1% mûfiené hodnoty
minimálnû 1,67°C
±1% mûfiené hodnoty
minimálnû 1,67°C
±1% mûfiené hodnoty
minimálnû 1,67°C
OS520E:
OS521:
OS522:
Pomûr vzdálenosti od objektu
a velikosti mûfiicího bodu:
OS520:
OS520E:
OS521:
OS522:
10:1
10:1
20:1
30:1
Opakovatelnost mûfiení:
± (1% mûfiené hodnoty + 1 ãíslice)
Rozli‰ení:
1°C
Doba odezvy:
OS520:
OS520E:
OS521:
OS522:
Spektrální odezva:
8-14 mikrometrÛ
Provozní teplota okolí:
(0°C - 50°C)
Provozní relativní vlhkost:
ménû neÏ 95 % bez kondenzujících par
Displej:
Dvojit˘ LCD displej s podsvícením
Klávesnice:
4 tlaãítka, taktilní membránové spínaãe se
zpûtnou vazbou
500 ms
250 ms
250 ms
250 ms
6-1
6
Specifikace
PrÛmûrná doba trvání
zaruãené pfiesnosti
(pfii nepfietrÏitém mûfiení):
111/2 dne
(Tato vlastnost je implementována aÏ ve firmware verze VER 1.2 a vy‰‰ích)
Emisivita:
0,1 - 1 s krokem 0,01, nastavitelná pomocí
klávesnice
Poãítané hodnoty:
Maximální (MAX), minimální (MIN),
prÛmûrná (AVG) a diferenciální (dIF) teplota
Kompenzace teploty okolí
mûfieného objektu
OS521: nastavitelná pomocí klávesnice
OS522: nastavitelná pomocí klávesnice
Sériov˘ v˘stup RS-232
(pro sériové tiskárny
a komunikaci s osobními
poãítaãi):
OS521:
standardní souãást pfiístroje
OS522:
standardní souãást pfiístroje
Parametry pfienosu: 4800 bitÛ za sekundu
8 datov˘ch bitÛ, 1 stop bit
Propojovací kabel RS-232:
Konektor RJ12 na D konektor, 25 pin, zdífika
ã. pinu na D konektoru
ã. pinu na RJ12
3
3
5
7
4, 5 propojeny
6, 20 propojeny
Analogov˘ kabel:
Délka 1,8 m, dvouvodiãov˘, 22 AWG,
3,5 mm kolík
Signalizace:
Nastavitelná pomocí klávesnice
V‰echny modely jsou standardnû vybaveny
optickou a zvukovou signalizací
pfiekroãení horní meze.
OS521:
OS522:
Uchování dat:
6-2
OS522:
optická a zvuková signalizace
podkroãení dolní meze
optická a zvuková signalizace
podkroãení dolní meze
UmoÏÀuje uchování aÏ 100
datov˘ch poloÏek. KaÏdá
poloÏka se skládá z mûfiené
teploty, emisivity a hodnoty
horní meze. UloÏení je
provádûno na pfiíkaz.
Specifikace
6
Zamûfiování:
DráÏka tvaru „V“, umístûná na horní stranû
teplomûru, nebo laserov˘ zamûfiovací modul.
Analogov˘ v˘stup:
Napájení:
1 mV/°C, nastaviteln˘ pomocí klávesnice
âtyfii 1,5 V baterie valikosti AA
(lithiové nebo alkalické)
Typy baterií
Alkalické:
Lithiové:
Skladovací teplota baterií:
SíÈov˘ adaptér:
(Vstupní napûtí):
(V˘stupní napûtí):
(Output plug [female]):
jak˘koliv typ
Eveready Energizer, model L91
–40°C - 50°C
Není ve standardní v˘bavû. Dodávány jsou
dva modely pro jmenovité napûtí 120 Vstfi.
a 220 Vstfi., transformátor tfiídy 2
120Vstfi. nebo 220Vstfi., 60 nebo 50 Hz
9Vss pfii 200 mA
Koaxiální kabel velikosti 2,5/5,5/12 mm,
kladn˘ vodiã je uprostfied
–
Indikátor vybití baterií:
+
Ikona LOBAT a pfieru‰. zvuková signalizace
Îivotnost alkalick˘ch baterií pfii teplotû okolí 24°C.
(Bez laserového:
zamûfiovacího modulu)
60 hodin nepfietrÏitého provozu
(S laserov˘m
zamûfiovacím modulem):
6 hodin nepfietrÏitého provozu
(S podsvícením LCD,:
bez laserového
zamûfiovacího modulu)
17 hodin nepfietrÏitého provozu
Îivotnost lithiov˘ch baterií pfii teplotû okolí 24°C.
(Bez laserového:
zamûfiovacího modulu)
10 dnÛ nepfietrÏitého provozu
(S laserov˘m
zamûfiovacím modulem):
30 hodin nepfietrÏitého provozu
(S podsvícením LCD,:
bez laserového
zamûfiovacího modulu)
MontáÏ stativu:
3 dny nepfietrÏitého provozu
/4“ 20 UNC
1
6-3
6
Specifikace
¤emínek na zápûstí:
Pfiipevnûn k pouzdru teplomûru
Pfienosné pouzdro:
Ve standardní v˘bavû
Rozmûry:
218,4 x 167,6 x 50,8 mm
Hmotnost:
0,45 kg
LASEROV¯ ZAMù¤OVACÍ MODUL
Vlnová délka (barva):
670 nanometrÛ (ãervená)
Provozní vzdálenost:
Laserov˘ bod
0,6-22,9 m
Laserov˘ kruh
0,6-7,6 m .
Maximální v˘stupní optick˘ v˘kon: <5 mW pfii teplotû okolí 24°C,
tfiída laserového v˘robku IIIa
StupeÀ bezpeãnosti:
Tfiída 3A
Maximální provozní proud:
50 mA pfii 5,5 V
FDA klasifikace:
SplÀuje poÏadavky 21 CFR,
kapitola 1, podkapitola J
PrÛmûr paprsku:
5 mm
Divergence paprsku:
<1mrad
Provozní teplota:
(0°C to 50°C)
Provozní relativní vlhkost:
Maximálnû 95 %, bez kondenzujících par
Spínaã:
Tlaãítko
Indikace sepnutí:
âervená LED
Napájení:
Z teplomûru pfies napájecí kontakty
Identifikaãní ‰títek:
Umístûn na spodní stranû modulu
Bezpeãnostní a certifikaãní ‰títek:
Umístûn na pravé stranû modulu (uspofiádání
‰títku je uvedeno ve vnitfiku zadní ãásti obalu)
Zaji‰Èovací mechanismus:
Páãka pfiidrÏovaná pruÏinou
Rozmûry:
124,4 x 48,26 x 38,1 mm
Hmotnost:
184,3 g
6-4
Seznam funkcí kláves
Klávesa nebo kombinace kláves
7
Funkce
• V˘bûr jednoho z následujících módÛ:
E, MAX, MIN, dIF, AVG, HAL, LAL,
AMB, PRN nebo MEM
• SlouÏí pro aretaci a uvolnûní spou‰tû
• Povoluje signalizaci horní a dolní meze
• Povoluje kompenzaci teploty okolí mûfieného
objektu
• Povoluje odesílání dat do poãítaãe nebo na
tiskárnu
• Ukládá teplotu na pfiíkaz
• Zobrazí dfiíve uloÏená data
• Inkrementuje zobrazenou hodn. nebo data
• Zapíná a vypíná podsvícení displeje (pouze
v módech MAX, MIN, dIF nebo AVG).
• Dekrementuje zobrazenou hodn. nebo data.
• Mûní mûfiicí jednotky ze °F na °C a naopak
(pouze v módech MAX, MIN, dIF nebo AVG).
Stisknûte a pfiidrÏte
klávesu
Spustí diagnostick˘ program
•
SmaÏe z pamûti v‰ech 100
uloÏen˘ch datov˘ch poloÏek.
a pak
stisknûte klávesu
.
Rychle za sebou stisknûte
klávesy
•
a
.
7-1
7
Seznam funkcí kláves
Poznámky
7-2
Dodatek: Princip ãinnosti mûfiení pomocí infraãerven˘ch paprskÛ
A
Tepelné záfiení
Teplo se mezi objekty pfiená‰í pomocí záfiení ve formû
elektromagnetick˘ch vln, vedením tepla nebo konvekcí. Tepelnou
energii vyzafiují v‰echny objekty, jejichÏ teplota je vût‰í, neÏ je
teplota absolutní nuly (0 K, -273?C,-459?F). âím je objekt teplej‰í,
tím vût‰í mnoÏství tepelné energie vyzafiuje. Pokud je známa
emisivita mûfieného objektu, je moÏno ze zmûfiené vyzáfiené tepelné
energie vypoãítat teplotu objektu. Obecnû platí, Ïe postaãuje mûfiení
pouze infraãerveného pásma objektem vyzafiovaného spektra.
Na obrázku A-1 je blokvé schéma infraãervenémo teplomûru.
Energie vyzáfiená z objektu je ãoãkami zaostfiena na detektor. Podle
toho, jak se detektor zahfiívá, generuje elektrické signály, které se po
zesílení pfiivádûjí do vyhodnocovacích obvodÛ teplomûru.
Programové vybavení teplomûru poté vypoãte teplotu objektu.
ãoãka
zesilovaã
obvody
teplomûru a
displej
objekt
detektor
nebo
v˘stupní signál k zapisovaãi nebo
poãítaãi
Obr‡zek A-1. BlokovŽ schŽma infra‹ervenŽho teplomžru
A-1
A
Dodatek: Princip ãinnosti mûfiení pomocí infraãerven˘ch paprskÛ
Absolutnû ãerné tûleso
Pfii dopadu tepelného záfiení na tûleso se ãást záfiení odrazí, ãást je
pohlcena tûlesem a ãást tûlesem prochází. Absolutnû ãerné tûleso je
definováno jako tûleso, jeÏ pohlcuje ve‰keré záfiení, které na nûj
dopadá. Nejlep‰ím pfiíkladem z praxe je malá díra, vyvrtaná do
velké, neprÛhledné duté nádoby. Tepelné záfiení, které vstoupí do
dutiny, se uvnitfi odráÏí, dokud není zcela pohlceno. Ztráty
zpÛsobené dírou jsou minimální.
Emisivita je definována jako pomûr energie vyzáfiené tûlesem
k energii vyzáfiené absolutnû ãern˘m tûlesem. Podle definice je
emisivita absolutnû ãerného tûlesa rovna 1. Vût‰inu tûles lze zafiadit
do skupiny tzv. ‰ed˘ch tûles, jejichÏ emisivita se pohybuje od 0 do 1.
Nûkteré emisivity pro rÛzné materiály jsou uvedeny v dodatku B.
Rozdûlení spektra
intenzita (relativní jednotky)
Tûlesa vyzafiují energii pfii
rÛzn˘ch vlnov˘ch délkách
s rÛznou intenzitou. Na
sluneãní spektrum
obrázku A-2 je graf,
(5800°C)
vyjadfiující závislost
intenzity energie, vyzáfiené
absolutnû ãern˘m tûlesem,
na vlnové délce pfii rÛzn˘ch
teplotách. Pokud se tûleso
viditelná
oblast
zahfiívá, roste intenzita
Ïhav˘ kov
vyzáfiené energie a vrchol
(450°C)
kfiivky se posunuje smûrem
lidské tûlo
37°C
ke krat‰ím vlnov˘m
délkám. Celková plocha
pod kfiivkou je pfiímo
úmûrná celkové energii,
vlnová délka (mikrony)
vyzáfiené absolutnû
Závislost relativního energetického záfiení absolutnû
ãern˘m tûlesem pfii
ãerného tûlesa na vlnové délce. Plocha pod kfiivkou
dané teplotû.
odpovídá celkové energii a je pfiímo úmûrná ãtvrté
mocninû absolutní teploty. Se zvy‰ující se teplotou se
posouvá vrchol kfiivky smûrem ke krat‰ím vlnov˘m
délkám.
Obr‡zek A-2. Rozdžlen’ spektra
vyz‡ÞenŽho z absolutnž ‹ernŽho tžlesa
A-2
Dodatek: Princip ãinnosti mûfiení pomocí infraãerven˘ch paprskÛ
A
WienÛv substituãní zákon popisuje matematickou závislost mezi
teplotou absolutnû ãerného zákona a vlnové délky záfiení s nejvût‰í
intenzitou.
λm =
Kde
2.898
T
m = vlnová délka v mikrometrech
T = teplota v Kelvinech
V˘poãet teploty
Tepelná energie, vyzáfiená tûlesem, je závislá na emisivitû tûlesa,
jeho teplotû a také na teplotû okolí.Teoretick˘ i empirick˘ popis této
závislosti je definován Stefan-Boltzmanov˘m zákonem.
I = εσ ( T 4 − T a 4 )
I = tepelná energie, W/m2
e = emisivita
s = 5,6703.10-8 W/m2.K4 (Stefan-Boltzmannova konstanta)
T = teplota objektu v Kelvinech
Ta = teplota okolí v Kelvinech
Infraãerven˘ teplomûr pouÏívá k v˘poãtu teploty objektu právû této
rovnice. Pfiíslu‰ná energie je mûfiena infraãerven˘m detektorem.
Emisivita tûlesa je urãena uÏivatelem. Teplota okolí je mûfiena
snímaãem, vestavûn˘m uvnitfi infraãerveného teplomûru.
K vlastnímu v˘poãtu je potom pouÏito právû Stefan-Boltzmannova
zákona.
A-3
A
Dodatek: Princip ãinnosti mûfiení pomocí infraãerven˘ch paprskÛ
Optické zorné pole
Pfiesné mûfiení teploty pomocí infraãerveného záfiení je silnû závislé
na velikosti mûfieného tûlesa a vzdálenosti teplomûru od tûlesa.
V‰echna optická zafiízení (napfiíklad kamery, mikroskopy,
infraãervené teplomûry) mají tzv. zorné pole, coÏ je prostor, ve
kterém jsou objekty viditelné. Infraãerven˘ teplomûr tedy mûfií
urãitou ãást energie, která je vyzáfiena v‰emi objekty uvnitfi zorného
pole. Proto je nutné zvolit vzdálenost od mûfieného objektu tak, aby
tento objekt zabíral celé zorné pole infraãerveného teplomûru.
Na obrázku A-3 jsou v zorném poli teplomûru umístûny dva
objekty, „X“ a „Y“. Mûfiená teplota se tedy bude pohybovat
v intervalu, vymezeném teplotami jednotliv˘ch tûles. Pokud chceme
zmûfiit teplotu objektu „X“, je nutno ze zorného pole odstranit objekt
„Y“. Pokud v‰ak chceme zmûfiit teplotu objektu „Y“, je nutno
provést mûfiení z takové vzdálenosti, aby objekt „Y“ vyplnil celé
zorné pole. Druhou moÏností je pouÏití teplomûru s men‰ím
zorn˘m polem.
velikost
cíle
objekt "X"
úhel
pohledu
objekt "Y"
vzdálenost
Obr‡zek A-3. ZornŽ pole infra‹ervenŽho teplomžru
Zorné pole je urãeno pomûrem vzdálenosti k prÛmûru mûfiicího
místa (D/S). Proto napfiíklad je-li D/S =10, lze mûfiit na vzdálenost 10 m
pfii prÛmûru mûfiicího místa 1 m Pfiesné hodnoty prÛmûrÛ mûfiicího
místa jsou uvedeny v kapitolách 2-4 aÏ 2-6.
A-4
Dodatek: Hodnoty emisivit
B
Tabulka B-1 slouÏí jako smûrnice pro urãení emisivity rÛzn˘ch
materiálÛ. Skuteãná emisivita je, zvlá‰tû u kovÛ, silnû závislá na
provedené povrchové úpravû, na oxidaci a na pfiítomnosti neãistot.
Navíc se emisivita, pfiípadnû mnoÏství vyzáfien˘ch infraãerven˘ch
paprskÛ, li‰í pro rÛzné vlnové délky a teploty. Jak lze pfiesnû urãit
emisivitut je uvedeno v dodatku C.
Tabulka B-1. Hodnoty emisivit
KOVY
Materiál
Emisivita (e)
Hliník – ãist˘ plát s vysok˘m leskem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 – 0,06
Hliník – silnû oxidovan˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 – 0,31
Hliník – prÛmyslov˘, plát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09
Mosaz – matovan˘ plát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22
Mosaz – vysok˘ lesk, 73,2% Cu, 26,7% Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03
Chrom – le‰tûn˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 – 0,36
Mûì – le‰tûná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Mûì – zahfiátá na 600°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57
Zlato – ãisté s vysok˘m leskem nebo tekuté . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 – 0,04
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – le‰tûné Ïelezo . . . . . . . . . . . 0,14 – 0,38
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – le‰tûná litina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – le‰tûné tváfiené Ïelezo . . . . . . . . . . . 0,28
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – oxidované matné tváfiené Ïelezo . . . 0,94
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – zrezivûl˘ Ïelezn˘ plát . . . . . . . . . . . 0,69
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – le‰tûná ocel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – oxidovaná le‰tûná ocel, zahfiátá na
600°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,79
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – válcovan˘ ocelov˘ plech . . . . . . . . . 0,66
Îelezo a ocel (kromû nerezivûjící) – neopracovan˘ ocelov˘ plát . . 0,94 – 0,97
Olovo – ‰edé, oxidované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28
RtuÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 – 0,12
Molybdenové vlákno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 – 0,20
Nikl – le‰tûn˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
Nikl – oxidovan˘, zahfiát˘ na 650°C-1255°C . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 – 0,86
Platina – ãistá, le‰tûn˘ plát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 – 0,10
Platina – drát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 – 0,18
Stfiíbro – ãisté, le‰tûné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 – 0,03
Nerezivûjící ocel – le‰tûná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
Nerezivûjící ocel – typ 301 pfii teplotû 232°C-940°C . . . . . . . . . . 0,54 – 0,63
Cín – svûtl˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
Wolfram – vlákno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39
Zinek – ãist˘, le‰tûn˘, prÛmyslov˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Zinek – pokoven˘ plát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23
B-1
B
Dodatek: Hodnoty emisivit
Materiál
Emisivita (e)
Azbestová deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96
Asfalt, dehet, smÛla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 – 1.00
NEKOVOVÉ MATERIÁLY
Cihly – ãervené, neopracované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93
Cihly – ‰amotové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Uhlík – vlákno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53
Uhlík – nerovná usazenina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 – 0,84
Sklo – Pyrex, olovo, soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 – 0,95
Mramor – le‰tûn˘, svûtle ‰ed˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93
Nátûry, laky a fermeÏe – ãerná matná pryskyfiice (‰elak)
. . . . . . . . . . . . 0,91
Nátûry, laky a fermeÏe – hliníkové nátûry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 – 0,67
Nátûry, laky a fermeÏe – ãern˘ hladk˘ lak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 – 0,98
Nátûry, laky a fermeÏe – bílá glazurovací fermeÏ
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Porcelán – glazurovan˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92
Krystal kfiemene – neprÛsvitn˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68 – 0,92
Asfaltová lepenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Páska – krycí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95
Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 – 0,96
Dfievo – hoblované, dubové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
B-2
Dodatek: Urãení neznámé emisivity
C
V dodatku A jsme si ukázali, Ïe emisivita je dÛleÏit˘m parametrem
pfii v˘poãtu teploty objektu pomocí pfiístroje, vyuÏívajícího
infraãervené záfiení. Tato ãást pojednává o zpÛsobu stanovení
neznámé hodnoty emisivity. Pokud znáte materiál objektu,
vyhledejte si jeho pfiibliÏnou emisivitu v dodatku B, tabulce B-1.
Vût‰ina organick˘ch materiálÛ, jako jsou plasty, látky nebo dfievo,
mají emisivitu okolo 0.95. Proto je hodnota 0.95 nastavena jako
implicitní hodnota emisivity pro teplomûry
OS520/OS520E/OS521/OS522.
Mûfiíte-li objekty z neznám˘ch materiálÛ, nebo potfiebujete-li mûfiit
velmi pfiesnû, pouÏijte pro urãení emisivityjednu z následujících
metod.
Metoda 1
1.
Zmûfite teplotu objektu pomocí kontaktní sondy pro mûfiení teploty,
napfi. termoãlánku nebo RTD. Poznamenejte si tuto teplotu.
2.
Zamûfite teplomûr na objekt.
3.
Upravujte emisivitu, dokud se teplota snímaná teplomûrem
nerovná teplotû namûfiené v kroku 1.
Metoda 2
1.
Zahfiejte objekt (nebo alespoÀ vzorek materiálu, z nûhoÏ je objekt
vyroben) na ohfiívací desce na známou teplotu. Ujistûte se, Ïe
teplomûr a teplota okolí ohfiívací desky mají tutéÏ teplotu.
2.
Zmûfite teplomûrem teplotu materiálu, z nûhoÏ je objekt vyroben.
Ujistûte se, Ïe objekt zaplÀuje zorné pole teplomûru.
3.
Upravujte emisivitu, dokud se teplota snímaná teplomûrem
nerovná známé teplotû z kroku 1.
C-1
C
Dodatek: Urãení neznámé emisivity
Metoda 3
1.
Tato metoda se pouÏívá pro mûfiení teploty objektÛ do 260°C.
2.
Umístûte velk˘ kus krycí pásky na objekt (nebo alespoÀ na vzorek
materiálu z nûjÏ je objekt vyroben). Poãkejte chvíli, dokud se
maskovací pásek nezahfieje na teplotu objektu.
3.
Nastavte na teplomûru emisivitu na 0.95. Pomocí teplomûru
zmûfite a zaznamenejte teplotu maskovacího pásku - oblast A na
obrázku C-1. Ujistûte se, Ïe ãást objektu pokrytá maskovacím
páskem zaplÀuje zorné pole teplomûru.
Cíl v oblasti
A
Cíl v oblasti
B
Obr‡zek C-1. Ur‹en’ emisivity
C-2
4.
4. Zamûfite teplomûr na oblast ‘B’, znázornûnou na obrázku C-1.
Ujistûte se, Ïe oblast ‘B’je co nejblíÏe oblasti ‘A’.
5.
Upravujte emisivitu teplomûru, dokud se teplota snímaná
teplomûrem nerovná teplotû zji‰tûné v kroku 3.
Dodatek: Urãení neznámé emisivity
C
Metoda 4
1.
Nalakujte ãernou barvou vzorek materiálu, z nûjÏ je objekt vyroben.
2.
Nastavte emisivitu na 0,97, zmûfite a zaznamenejte teplotu
natfiené ãásti vzorku materiálu - oblast ‘A‘ na obrázku C-1. Ujistûte
se, Ïe natfiená ãást objektu zaplÀuje zorné pole teplomûru.
3.
Zamûfite teplomûr na jin˘ bod cíle - oblast ‘B‘ na obrázku C-1.
4.
Upravujte emisivitu na teplomûru, dokud se teplota snímaná
teplomûrem nerovná teplotû nalezené v kroku 2.
Metoda 5
1.
Tato metoda se pouÏívá v pfiípadû, Ïe potfiebujete mûfiit objekty
o teplotû nad 260°C.
2.
Do vzorku materiálu, z nûjÏ je objekt vyroben, vyvrtejte otvor o
prÛmûru 35 mm a hloubce 127 mm. Tento otvor pomûrnû dobfie
napodobí absolutnû ãerné tûleso (viz. dodatek A).
Vyvrtan˘ otvor
cíle v oblasti A
Cíl v oblasti B
Obr‡zek C-2. Ur‹en’ emisivity pomoc’ vyvrtanŽho otvoru.
3.
Nastavte emisivitu na 0,97, zmûfite a zaznamenejte teplotu otvoru
ve vzorku - Oblast ‘A‘ na obrázku C-2. Ujistûte se, Ïe otvor
zaplÀuje zorné pole teplomûru.
4.
Zamûfite na jinou ãást objektu, co nejblíÏe k oblasti ‘A’ (oblast
‘B’na obrázku C-2).
5.
Upravujte emisivitu na teplomûru, dokud se teplota snímaná
teplomûrem nerovná teplotû nalezené v kroku 3.
C-3
C
Dodatek: Urãení neznámé emisivity
Poznámky
C-4
Dodatek: Urãení neznámé emisivity
C
C-5
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pr o
mûfiení a r egulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
TEPLOTA
✔
✔
✔
✔
✔
Termo‹l‡nky, Pt100, termistory, konektory, panely a pÞ’sluäenstv’
Vodi‹e: termo‹l‡nky, Pt100, termistory
Kalibr‡tory a referen‹n’ nulovù bod
Zapisova‹e, regul‡tory a monitory procesu
InfrapÞ’stroje
TLAK, TAH A SÍLA
✔
✔
✔
✔
TlakovŽ sn’ma‹e a tenzometry
V‡ìn’ ‹idla
Sn’ma‹e posunut’
PÞ’stroje a pÞ’slluäenstv’
PRÒTOK A HLADINA
✔
✔
✔
✔
Rotametry, hmotnostn’ prótokomžry
MžÞen’ rychlosti proudžn’ vzduchu
Turb’nkovŽ a lopatkovŽ prótokomžry
‰’ta‹e, totalizŽry a d‡vkova‹e
pH A VODIVOST
✔
✔
✔
✔
pH elektrody, testery a pÞ’sluäenstv’
Laboratorn’ a pÞenosnŽ pH metry a konduktometry
Regul‡tory, kalibr‡tory, simul‡tory a pumpy
PrómyslovŽ mžÞi‹e pH a vodivosti
SBùR DAT
✔
✔
✔
✔
✔
Software pro sbžr dat a inìenùrskŽ aplikace
ZaÞ’zen’ pro sbžr a zpracov‡n’ dat
Z‡suvnŽ karty do PC a Apple po‹’ta‹ó
Datalogry
Zapisova‹e, tisk‡rny a plotry
TOPNÁ TùLESA
✔
✔
✔
✔
✔
TopnŽ kabely
V‡lcov‡ a prouìkov‡ topn‡ tžlesa
PonornŽ ohÞ’va‹e
OhebnŽ topnŽ p‡sky
Laboratorn’ ohÞ’va‹e
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MžÞ’c’ a Þ’d’c’ pÞ’stroje
Refraktometry
Pumpy a hadi‹ky
Monitorov‡n’ pódy, vzduchu a vody
Testov‡n’ uìitkovùch a odpadn’ch vod
pÞ’stroje pro mžÞen’ pH, vodivosti a rozpuätžnŽho kysl’ku
M1845/1096
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising