Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio Užívateľská príručka

Gigaset A415 Trio Užívateľská príručka
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
1
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Stručný přehled – sluchátko
Upozornění
1 Stav nabití baterií
2 Symbol hlasového záznamníku
(pouze A415A/AS405A)
3 Zobrazení intenzity signálu
1
4 Dialogová tlačítka
2
5 Tlačítko zavěšení a zapnutí/
vypnutí
3
6 Tlačítko přijetí volání/tlačítko
hlasitého telefonování
7 Ovládací tlačítko (p)
ª Nastavení audio
INT Interní volání
â Otevření telefonního
seznamu
4
| Vypnutí mikrofonu během
hovoru
5
8 Tlačítko 1
6
Hlasový záznamník (pouze
A415A/AS405A)/memobox
7
9 Tlačítko s hvězdičkou
Zapnutí/vypnutí vyzvánění
8
(dlouze stiskněte); během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátce
stisknout)
10 Tlačítko 0/tlačítko R
9
Zpětný dotaz (flash): dlouze
10
stisknout
11
11 Tlačítko s křížkem
12
Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice (dlouze stisknout); psaní
velký/malých písmen nebo číslic; zadání pauzy (dlouze
stisknout)
12 Mikrofon
Stručný přehled – základnová
stanice
Základnová stanice A415A/AS405A
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2
1
4
6
5
3
Základnová stanice A415/AS405
1
ÐÃ
Nové zprávy v seznamu volajících/
seznamu hlasového záznamníku/
memoboxu se zobrazí na displeji
jako hlášení Nové zprávy, levé dialogové tlačítko bliká (pokud bylo provedeno nastavení, ¢ str. 8).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Dialogová tlačítka na sluchátku:
Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji.
Zobraz Význam při stisknutí
ení
tlačítka
’ Vyvolání seznamu zpráv
(¢ str. 8).
§Menu§ Otevření hlavního menu/
”
Y
X
Ü
§OK§
podmenu (viz přehled menu
¢ str. 21).
O úroveň menu zpět.
Pomocí q listujte nahoru/
dolů nebo nastavte hlasitost.
Kurzorem pohybujte pomocí
r doleva/doprava.
Mazání po znacích.
Potvrďte funkci menu nebo
uložte zadání.
1 Tlačítko přihlášení/pagingu:
Hledání sluchátek (krátce stiskněte „paging“ ¢ str. 11).
Přihlášení sluchátek (dlouze stiskněte ¢ str. 11).
2 Tlačítka hlasitosti: (– = zeslabit; + = zesílit)
Během přehrávání zpráv: změna hlasitosti hlasu.
Při zvonění: změna hlasitosti vyzvánění.
3 Tlačítko přehrávání/zastavení:
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku (stisknutí a podržení);
Přehrávání zpráv ze záznamníku (krátce stisknout); během přehrávání: přerušení přehrávání (krátce stisknout).
Pokud svítí: záznamník je zapnutý, nemáte žádné nové zprávy.
Pokud bliká: minimálně jedna nová zpráva, zpráva se právě přehrává
nebo nahrává.
Velmi rychlé blikání: paměť je plná.
Při přehrávání zpráv:
4 Přechod na začátek aktuální zprávy (1x stisknout) nebo na předešlou
zprávu (2x stisknout).
5 Přechod k další zprávě.
6 Smazání aktuální zprávy.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
2
ECO DECT
Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou: čím je menší
vzdálenost, tím je rádiový výkon (záření) nižší. V klidovém stavu je rádiový výkon sluchátka vypnut. Pouze základna
zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.
Telefon vám nabízí možnost dalšího snížení rádiového výkonu:
1) Snížení rádiového výkonu (režim Eco)
Pokud vypnete nastavení Max. dosah (menu Přehled ¢ str. 22), snížíte rádiový výkon během hovoru až o um 80 %
při polovičním dosahu.
2) Vypnutí rádiového výkonu (režim Eco+)
Pomocí nastavení Vyp. záření (menu Přehled ¢ str. 22) můžete za klidového stavu kompletně vypnout rádiové signály základnové stanice. Důležitá informace:
◆ Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
◆ K rychlému navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy přepne rychle na vytvoření připravenosti
k příjmu. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje dobu připravenosti a hovoru.
Bezpečnostní pokyny
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů
www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně
poškozené baterie se musí vyměnit.
Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou
např. koupelny nebo sprchy.
Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit
jiné bezdrátové služby.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy
na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého
telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může
mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky
zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou
tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické
údaje“).
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
3
První kroky
Kontrola obsahu balení
Jednotka sluchátka a základny: jedno sluchátko Gigaset, jedna základnová stanice Gigaset A415/AS405/A415A/
AS405A, jeden adaptér, jeden telefonní kabel, dvě baterie, jeden kryt na baterie, jeden návod k obsluze.
Jednotka sluchátko a nabíječka: jedno sluchátko Gigaset, jedna nabíječka s adaptérem, dvě baterie, jeden kryt na baterie, jeden návod k obsluze.
Pokud jste koupili variantu s více sluchátky, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky
na akumulátory a nabíječku s napájením.
Instalace základny a nabíječky (pokud je dodána)
Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.
¤ Základnu umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Základnu a můžete upevnit i
na zeď.
Upozornění
Nezapomeňte na omezený dosah základny. Ve volném prostoru to může být až 300 m, v budovách až 50 m.
Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na
nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.
Péče: Základnu, nabíječku a sluchátko otírejte vlhkou utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. Nikdy
nepoužívejte suchou utěrku. Mohlo by dojít ke vzniku elektrostatického výboje.
Důležitá informace:
◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.
Připojení základny
¤ Nejdříve připojte napájecí adaptér 1.
¤ Poté zapojte telefonní zástrčku 2 a vložte kabel do
A415A/
AS405A
1
1
kabelové drážky.
2
1
Důležitá informace:
◆ Napájecí adaptér musí být stále zapojený do elektrické
zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
◆ Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a telefonní
kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může
lišit.
◆ Po připojení základny je záznamník (pouze A415A/
AS405A) připraven k provozu až za cca 30 vteřin.
A415/
AS405
1
1
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2
1
Zapojení nabíječky (pokud je dodána)
2
1
¤ Zapojte plochý kolík napájení 1.
¤ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér 2.
4
Pokud potřebujete zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko 3
a zástrčku vytáhněte 4.
3
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
4
Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií. Ochrannou fólii odstraňte!
Vložení akumulátorů a zavření krytu přihrádky na akumulátory
Pozor
Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH (¢ str. 16) tzn.
nepoužívejte nikdy běžné baterie (bez možnosti dobíjení); v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterií nebo akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.
¤ Při vkládání akumulátorů
do přihrádky dbejte na
správnou orientaci pólů.
Polarita je vyznačena
v přihrádce.
¤ Kryt nasaďte nahoře.
¤ Poté zasuňte víčko, až
Pokud chcete kryt přihrádky znovu otevřít, například za účelem výměny
akumulátorů:
¤ Uchopte víčko za drážku nahoře
a přesuňte je dolů.
se zaklapne.
První nabití a vybití akumulátorů
Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a poté
vybijí.
¤ Vložte sluchátko do nabíječky/základny a ponechte je
6h
tam 6 hodin.
Upozornění
Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky
k tomu určené.
¤ Poté sluchátko vyjměte ze základny/nabíječky a vložte ho
do ní znovu až v okamžiku, kdy budou akumulátory zcela
vybité.
Upozornění
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Jednotka sluchátka a základny: sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili variantu
◆
◆
◆
◆
s více sluchátky, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Není tedy nutné je přihlašovat.
Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno k základně (na displeji se zobrazí Přihlásit nebo Do základny), je
třeba sluchátko přihlásit ručně (¢ str. 11).
Jednotka sluchátko a nabíječka: sluchátko musíte přihlásit ručně (¢ str. 11).
Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
Proces nabití a vybití zopakujte vždy, když ze sluchátka vyjmete akumulátory a znovu je do něj vložíte.
Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.
Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.
Změna jazyka na displeji
Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete ho změnit:
§Menu§ ¤ 421 (postupně stiskejte tlačítka) ¤ q (vyberte jazyk) ¤ §OK§ (‰ = aktuální jazyk) ¤ stiskněte tlačítko
ukončení hovoru a podržte je (návrat do klidového stavu)
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
5
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním, a aby bylo možné používat
budík.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ Datum/čas ¤ §OK§ ¤ Dat. ¤ ~ (zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo)
¤ §OK§ ¤ Čas ¤ ~ (zadejte hodiny a minuty ve tvaru 4místného čísla) ¤ §OK§ (zobrazení na displeji: Uloženo)
¤ a (dlouze stiskněte k návratu do klidového stavu)
Pozice pro zadávání znaků uprostřed řádku nastavíte stisknutím ovládacího tlačítka r doprava nebo doleva.
Upozornění
Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od poskytovatele připojení,
routeru nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda a kdy má tyto údaje převzít:
¤ Postupně stiskněte tato tlačítka: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Zobrazí se následující symbol a aktuální nastavení bude blikat:
¤ Stiskněte odpovídající tlačítko, abyste zjistili, kdy budou data převzata:
Q
nikdy
jednorázově, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
nebo 1
nebo 2
vždy
Zobrazí se vaše volba (např. 2 pro „vždy“):
973 SET: [2]
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Displej v klidovém stavu
Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).
Zobrazení na displeji
◆ Intenzita signálu mezi základnovou stanicí a sluchátkem:
ÐÃ
- dobrá až nižší: Ð ¨ § ¦
INT
- bez signálu: ¥
◆ Aktivace hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A):
23.04.
- ± Hlasový záznamník je zapnutý.
◆ Stav nabití akumulátorů:
‘
- U Akumulátory nabité na více než 66 %
- V Akumulátory nabité na 34 % – 66 %
- e Akumulátory nabité na 11 % – 33 %
- = Akumulátory nabité na méně než 11 %
- = Bliká: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
= e V U Nabíjení
Pokud je aktivován režim Vyp. záření (¢ str. 22), vlevo nahoře na displeji se zobrazuje symbol ½.
U
1
10:53
Menu
Zapnutí/vypnutí sluchátka
Dlouhým stiskem tlačítka zavěšení a sluchátko vypněte nebo zapněte. Vypnuté sluchátko se po vložení do základny
nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nyní je telefon připraven k použití!
Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“,
¢ str. 17) nebo se obraťte na náš zákaznický servis ¢ str. 18.
Procházení menu
Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které má několik úrovní (přehled menu ¢ str. 21).
Hlavní menu (první úroveň menu)
¤ Hlavní menu otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím dialogového tlačítka §Menu§ nebo ovládacího tlačítka
vpravo v.
Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam se symbolem a názvem.
Volba funkce
¤ Mezi jednotlivými funkcemi můžete procházet stisknutím ovládacího tlačítka q. Vybraná funkce se zobrazí na
displeji.
¤ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka §OK§ nebo ovládacího tlačítka vpravo v. Otevře se
odpovídající podmenu a zobrazí se jeho první položka.
Pokud stisknete dialogové tlačítko ” nebo krátce stisknete tlačítko zavěšení a, displej se přepne zpět do klidového
stavu.
Podmenu
Zobrazí se názvy funkcí podmenu.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
6
Volba funkce
¤ Mezi jednotlivými funkcemi lze procházet stisknutím ovládacího tlačítka q. Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
¤ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka §OK§. Otevře se odpovídající podmenu a zobrazí se jeho
první položka.
Pokud krátce stisknete dialogové tlačítko ” nebo tlačítko zavěšení a, přejdete na předchozí úroveň menu nebo přerušíte akci.
Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogového tlačítka §OK§, se neuloží.
Návrat do klidového stavu
Z libovolného místa menu:
¤ Stiskněte a podržte tlačítko zavěšení a nebo
¤ nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách automaticky přepne do klidového stavu.
Telefonování
Externí volání a ukončení hovoru
Externí hovory jsou hovory do veřejné telefonní sítě.
~ (zadejte požadované telefonní číslo) ¤ c.
Číslo bude vytočeno. (Můžete také nejprve dlouze stisknout tlačítko přijetí volání c [volný tón] a potom zadat číslo.)
Při hovoru vyvolejte pomocí t menu k nastavení hlasitosti sluchátka a hlasitost nastavte pomocí q.
Ukončení hovoru/přerušení volby: stiskněte tlačítko zavěšení a.
Před každé číslo můžete automaticky nastavit předvolbu provozovatele sítě (¢ str. 6).
Přijetí volání
Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.
Stisknutím tlačítka vyzvednutí c přijměte volání.
Při zapnuté funkci Aut. příjem (viz přehled menu ¢ str. 22) sluchátko pouze vyjměte ze základny/nabíječky.
Zobrazení telefonního čísla volajícího
Při volání se na displeji zobrazí číslo volajícího, jestliže je uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno volajícího.
Předpoklady:
1 Vyžádali jste si u provozovatele sítě, aby se na vašem displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího (CLIP).
2 Volající si u provozovatele sítě vyžádal přenesení svého čísla (CLI).
Pokud jste nepožádali o zobrazení telefonního čísla, je na displeji Externí volání a Odmítnuto, pokud přenesení telefonního čísla bylo potlačeno volajícím nebo Nedostupný, pokud jste o to nepožádali.
Hlasité telefonování
Aktivací hlasitého telefonování se zapne reproduktor, takže svého telefonního partnera uslyšíte, aniž byste museli držet
sluchátko u ucha. Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (pouze Gigaset A415A/AS405A) zapnete nebo
vypnete hlasité telefonování tlačítkem hlasitého telefonování d.
Během hlasitého telefonování vyvolejte pomocí t menu k nastavení hlasitosti poslechu a hlasitost nastavte
pomocí q.
Vypnutí zvuku
Při hovoru ovládáte funkci vypnutí nebo zapnutí mikrofonu sluchátka ovládacím tlačítkem v vpravo.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekce)
Můžete uložit předvolbu provozovatele sítě (číslo Call-by-Call), která bude při volbě automaticky vložena před určitá
telefonní čísla. Pokud chcete například prostřednictvím zvláštního poskytovatele připojení uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit předvolbu.
Vložte do seznamu „S číslem“ čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo
předvolby.
Do seznamu „Bez čísla“ vložte výjimky k seznamu „S číslem“.
Příklad:
Přednast. číslo
0999
S číslem
08
Bez čísla
081
084
Všechna čísla, která začínají 08 s výjimkou 081 a 084, jsou vybrána číslem
předvolby 0999.
Telefonní číslo
Vybrané číslo
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Záznam čísel předvolby a záznamy do seznamů provádějte pomocí menu (¢ str. 22).
Chcete-li předvolbu trvale deaktivovat, vymažte číslo předvolby dialogovým tlačítkem Ü.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
7
Vypnutí předvolby pro aktuální volání:
c(dlouze stisknout) ¤ §§Menu§§ ¤ q Přednast. vyp. ¤ §OK§ ¤ ~ (zadat číslo) nebo s (převzít číslo z telefonního
seznamu) ¤ Číslo se zvolí bez předvolby.
Použití telefonního a dalších seznamů
Telefonní seznam
K otevření telefonního seznamu: Stiskněte ovládací tlačítko dole s.
Zařízení umožňuje uložení až 100 telefonních čísel (max. 22 číslic) se jmény (max. 16 znaků).
Vložení písmen/znaků ¢ str. 15.
Uložení prvního čísla do telefonního seznamu
s ¤ Nový záznam? ¤ §OK§ ¤ ~ (zadat číslo) ¤ §OK§ ¤ ~ (zadat jméno) ¤ §OK§
Uložení dalších čísel do telefonního seznamu
s ¤ §Menu§ ¤ Nový záznam ¤ §OK§ ¤ ~ (zadat číslo) ¤ §OK§ ¤ ~ (zadat jméno) ¤ §OK§
Volba záznamu telefonního seznamu
Otevřete telefonní seznam pomocí s. K dispozici jsou následující možnosti:
◆ Pomocí tlačítka q můžete listovat k požadovanému záznamu, až se označí hledané jméno.
◆ Můžete zadat první znak jména, případně k záznamu listovat pomocí tlačítka q.
Vytáčení pomocí telefonního seznamu
s ¤ q (vyberte záznam) ¤ c
Využití dalších funkcí
s ¤ q (vyberte záznam) ¤ §Menu§
Nyní můžete pomocí tlačítka q zvolit následující funkce:
Nový záznam
Zobrazit číslo
Zobrazit jméno
Uložení nového telefonního čísla.
Zobrazení telefonního čísla.
Zobrazení jména.
Změnit záznam
Použít číslo
Změna vybraného záznamu.
Změňte číslo nebo otevřete telefonní číslo tlačítkem s, abyste telefonní číslo vložili z telefonního
seznamu na aktuální pozici. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí §Menu§.
Smazání zvoleného záznamu.
Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (¢ str. 7).
Smazání všech záznamů v telefonním seznamu.
Smazat záznam
Poslat záznam
Smazat seznam
Poslat seznam
Zkrácená volba
Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (¢ str. 7).
Aktuální položku pro zkrácenou volbu uložte pod jedním tlačítkem.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Používání tlačítek zkrácené volby
Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítky 2-9:
s ¤ q (vyberte záznam) ¤ §Menu§ ¤ q Zkrácená volba ¤ §OK§
¤ q (vyberte tlačítko) ¤ §OK§ nebo ~ (stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit)
Při volání stiskněte dlouze příslušné tlačítko zkrácené volby.
Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko
Předpoklady:
◆ Přijímající i odesílající sluchátko je přihlášeno ke stejné základně.
◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.
s ¤ q (vyberte záznam) ¤ §Menu§ ¤ q Poslat záznam / Poslat seznam ¤ §OK§
¤ q (zvolte interního účastníka) ¤ §OK§ nebo ¤ ~ (zadejte interní číslo sluchátka příjemce)
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
8
Seznam opakování volby
V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volených čísel.
Volání ze seznamu opakování volby
c (krátce stiskněte) ¤ q (vyberte záznam) ¤ c
Správa záznamů seznamu opakování volby
c (krátce stiskněte) ¤ q (vyberte záznam) ¤ §Menu§
Můžete volit z následujících funkcí:
Použít číslo
Kopír. do sezn.
Smazat záznam
Smazat seznam
Změňte číslo nebo otevřete telefonní číslo tlačítkem s, abyste telefonní číslo vložili z telefonního
seznamu na aktuální pozici. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí §Menu§.
Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazání zvoleného záznamu.
Smazání všech záznamů
Seznam volání/seznam hlasového záznamníku/seznam memoboxu
Stiskněte dialogové tlačítko ’ pro otevření výběru seznamů. Jsou-li k dispozici nové zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami. Pomocí tlačítka q můžete procházet seznamy, které jsou k dispozici.
Při novém záznamu v seznamu volání/v seznamu hlasového záznamníku/v seznamu memoboxu se ozve upozorňovací
tón. V původním nastavení po dodání bliká levé dialogové tlačítko a na displeji se zobrazuje hlášení Nové zprávy. Zobrazení nových zpráv můžete vypnout. Postupujte takto:
¤ Stiskněte tlačítka v pořadí: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Na displeji se zobrazí tento dotaz:
97
¤ Způsob zobrazení zpráv vyberete stisknutím následujících tlačítek:
5
pro zmeškané hovory
nebo M pro zprávy na hlasovém záznamníku (pouze A415A/AS405A)/memoboxu
Zobrazí se vaše volba (např. 5 pro zmeškané hovory). Aktuální nastavení bude blikat:
975 SET: [0]
¤ Nastavení nových zpráv můžete zvolit stisknutím tlačítka Q nebo 1
Zobrazení informací o nových zprávách (nastavení při dodání).
Q
nebo 1 Informace o nových zprávách nebudou zobrazeny.
Zobrazí se vaše volba (např. 1):
975 SET: [1]
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.
Upozornění
Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele sítě).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Seznam volání
Předpoklad: CLIP (¢ str. 6)
Podle nastaveného typu seznamu jsou v seznamu uvedeny (¢ str. 22)
◆ přijaté hovory
◆ zmeškaná volání
◆ hlasovým záznamníkem zaznamenaná volání (pouze A415A/AS405A)
Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.
Otevření seznamu volajících
’ ¤ q Sezn.vol:
Seznam volání se zobrazuje takto:
Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů Sezn.vol: 01+02
K otevření seznamu stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Zobrazí se poslední příchozí volání. Příp. můžete pomocí q zvolit jiný záznam.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
9
Využití dalších funkcí
q (vyberte záznam) ¤ §Menu§
Pomocí tlačítka q můžete zvolit následující funkce:
Smazat záznam
Kopír. do sezn.
Datum a čas
Stav
Smazat seznam
Smazání aktuálního záznamu
Uložení záznamu do telefonního seznamu
Zobrazte datum a čas volání (pokud jsou nastavené).
Nová vol.: nové zmeškané volání. Stará vol.: již přečtený záznam.
Pozor! Dojde ke smazání všech starých i nových záznamů.
Zpětné volání volajícího ze seznamu volání
’ ¤ q Sezn.vol: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (vyberte záznam) ¤ c
Seznam hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A)/ seznam memoboxu
Pomocí seznamu hlasového záznamníku/seznamu memoboxu si můžete poslechnout zprávy na hlasovém záznamníku
(viz „Vyslechnutí/smazání zpráv“ ¢ str. 9) nebo seznamu memoboxu (¢ str. 11).
Obsluha hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A)
Záznamník můžete obsluhovat pomocí sluchátka nebo pomocí tlačítek základnové stanice. Obsluha pomocí tlačítek na
základně ¢ str. 1. V následujících částech je podrobně popsána obsluha pomocí sluchátka.
Vlastní texty ohlašovací zprávy lze namluvit přes sluchátko. Jestliže není k dispozici žádná vlastní, osobní ohlašovací
zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.
Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazení Plný záznamník a hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažte
staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.
Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jednotlivá nastavení provedete přes sluchátko. Jak nastavíte čas do
přijetí volání a délku záznamu a jak aktivujete příposlech během záznamu, naleznete v menu přehled (¢ str. 21).
Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Záznamník ¤ §OK§ (‰ = zap)
Při zapnutém hlasovém záznamníku se na displeji zobrazí symbol ±.
Nahrání vlastní ohlašovací zprávy
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Ohlášení ¤ §OK§ ¤ Nahrát ohlášení ¤ §OK§ ¤ Stisk OK a mluv. ¤ §OK§
Uslyšíte zvukový signál (krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 sekundy). Pomocí §OK§ nahrávku potvrdíte,
pomocí a oder ” nahrávku zrušíte. Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.
Důležitá informace:
Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je pauza při hovoru delší než
2 sekundy.
Vyslechnutí nebo smazání ohlášení
Viz přehled menu ¢ str. 21.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Vyslechnutí/smazání zpráv
Máte 3 možnosti jak spustit přehrávání zpráv z hlasového záznamníku.
◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí menu Hlasová schr.:
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Přehrát zprávy ¤ §OK§
V případě, že jste zadali pro memobox nějaké číslo, musíte ještě hlasový záznamník vybrat: ¤ q Záznamník ¤ §OK§
◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí seznamu hlasových záznamníků:
§’ ¤ q Záznamn.
Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje následujícím způsobem:
Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv Záznamn. 01+02
K otevření seznamu stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
◆ Rychlé vyvolání hlasového záznamníku:
Při volání hlasového záznamníku stačí jedno dlouhé stisknutí tlačítka 1. Při dodání je integrovaný hlasový záznamník již přednastaven. Pokud jste pro rychlé vyvolání nastavili memobox (¢ str. 21), můžete toto nastavení změnit.
Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy.
Automaticky se zapíná reproduktor sluchátka. Při stisknutí tlačítka hlasitého telefonování c, ho vypnete.
Zpráva se skládá ze 2 částí:
◆ jednoho informačního bloku, který se skládá z čísla/data/času a
◆ obsahu (mluvený text).
Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí volané číslo resp. jméno.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
10
Pozastavení a ovládání přehrávání
Ovládání přehrávání zpráv je závislé na tom, v jakém časovém okamžiku příslušné tlačítko stisknete. Během přehrávání
zpráv:
2
t nebo 1
s nebo I
L
Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Během přehrávání informačního bloku: přesune se na začátek předchozí zprávy. Skok na zpět
z 1. zprávy přeskočí na poslední zprávu.
Během přehrávání obsahu: přesune se na začátek aktuální zprávy.
Přechod na začátek další zprávy. Skok dopředu z poslední zprávy přeskočí na 1. zprávu.
Během přehrávání informačního bloku: přeskočení informačního bloku.
Během přehrávání obsahu: přesunutí k obsahu další zprávy. Skok dopředu z poslední zprávy přeskočí na 1. zprávu.
Další funkce během přehrávání zpráv
Stiskněte dialogové tlačítko §Menu§. Přehrávání se zastaví.
Pomocí tlačítka q můžete zvolit tyto funkce:
Volba čísla
Pokračovat
Hlasitost
Kopír. do sezn.
Odstr. vš. staré
Vytočení čísla.
Opětovné spuštění pozastaveného přehrávání.
Nastavení hlasitosti.
Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazání všech starých zpráv.
Mazání jednotlivých zpráv
Během přehrávání zprávy stiskněte tlačítko Qnebo dialogové tlačítko Ü.
Nové zprávy můžete vymazat pouze během přehrávání obsahu zprávy.
Smazání všech starých zpráv
Při přehrávání nebo při přerušení:
§Menu§ ¤ q Odstr. vš. staré ¤ §OK§ (potvrďte bezpečnostní dotaz)
Převzetí hovoru z hlasového záznamníku
I když hlasový záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:
§Menu§ ¤ Přijmout ¤ §OK§
Můžete hovor převzít také takto:
◆ stisknutím tlačítka přijetí hovoru c
◆ vyjmutím sluchátka ze základny/nabíječky (je-li Aut. příjem aktivované¢ str. 22)
Upozornění
Je-li na zařízení zapnuto Příposlech na sluchátku (¢ str. 21) a hovor můžete slyšet ve sluchátku, můžete hovor převzít pouze pomocí §Menu§ ¤ Přijmout ¤ §OK§. Stisknutím tlačítka přijetí volání/tlačítka hlasitého telefonování zapínáte
a vypínáte pouze hlasité volání.
Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s volajícím.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nastavení jiného jazyka
Zařízení umožňuje změnit jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy.
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Jazyk ¤ §OK§ ¤ q (výběr jazyka) ¤ §OK§
Obsluha dálkového ovládání na cestách
Hlasový záznamník můžete zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní
budce).
Předpoklady:
◆ Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 (¢ str. 22).
◆ Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny).
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
11
Zavolání hlasového záznamníku a poslech zpráv
~ (Navolte vlastní číslo) ¤ při poslechu textu ohlášení: stiskněte tlačítko 9 a zadejte systémový PIN
K ovládání slouží následující tlačítka:
A
B
3
0
Během ohlášení čísla/data/času: přesune se na začátek předchozí zprávy.
Během ohlášení zprávy: přechod na začátek aktuální zprávy.
Pozastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Přechod k další zprávě.
Smazání aktuální zprávy.
Zapínání hlasového záznamníku
~ (Navolte vlastní číslo a nechte vyzvánět, dokud se neozve: „Zadejte prosím PIN“) ¤ ~ (Zadejte systémový PIN)
Hlasový záznamník se zapne. Přehraje se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání. Poté se spustí
přehrávání zpráv. Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.
Memobox
Memobox je hlasový záznamník vašeho operátora umístěný v telefonní síti. Bližší informace vám sdělí váš provozovatel
sítě. Abyste mohli memobox používat, je třeba ho aktivovat u provozovatele sítě.
Abyste mohli memobox pohodlně používat a využívat služeb seznamu hlasových záznamů (¢ str. 8), menu (¢ str. 21)
či tlačítka rychlého vyvolání pomocí tlačítka 1 (¢ str. 1), musíte do svého telefonu zadat číslo.
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Memobox ¤ ~ (zadejte číslo) ¤ §OK§
Hledání sluchátka („paging“)
Sluchátko lze vyhledat pomocí základny.
¤ Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně (¢ str. 1).
Všechna sluchátka současně zazvoní („paging“), i kdyby měla vypnuté vyzvánění.
Ukončení: stiskněte krátce tlačítko přihlášení/pagingu na základně (¢ str. 1) nebo tlačítko přijetí hovoru c nebo tlačítko zavěšení a na jednom sluchátku.
Ruční přihlášení sluchátka
K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. Každé další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby bylo funkční.
Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátku (1) a na základně (2).
1) Na sluchátku
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Přihlásit ¤ systémový PIN základny (při dodání: 0000)
¤ §OK§ ¤ Na displeji se zobrazí Přihlašování.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2) Na základnové stanici
Během 60 sekund po zadání systémového PIN dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (¢ str. 1)
(min. 3 sekundy). (A415A/AS405A: pokud je aktivní přihlašovací režim, uslyšíte potvrzovací tón.)
Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Po úspěšném přihlášení se na displeji krátce zobrazí Přihlášeno a displej přejde
do klidového stavu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1-4). Jsou-li interní čísla 1-4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 bude přepsáno.
Odhlášení sluchátek
Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Odhlásit ¤ q vyberte odhlašovaného interního účastníka.
Sluchátko, které právě používáte, je označeno <. ¤ §OK§ ¤ zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000)
¤ §OK§
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
12
Použití několika sluchátek
Interní volání
Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně.
2 sluchátka jsou přihlášena
Stisknutím ovládacího tlačítka u, zavoláte druhé sluchátko.
Jsou přihlášena více než 2 sluchátka
Volání konkrétního sluchátka
u ¤ ~ (1 až 4, zadejte interní číslo sluchátka) nebo
u ¤ q (zvolte interního účastníka) ¤ §OK§ nebo c ¤ se zavolá sluchátko
Volání všech sluchátek („hromadné volání“)
Stiskněte a podržte ovládací tlačítko u nebo tlačítko u ¤ P nebo tlačítko u ¤ q Volat všem ¤ §OK§ nebo tlačítko c ¤ tím voláte všechna sluchátka
Po přihlášení účastníka s ním můžete hovořit. Stiskněte tlačítko zavěšení a.
Interní zpětný dotaz/spojení hovoru
Telefonujete s externím účastníkem. Stiskněte ovládací tlačítko u a zavolejte na jedno nebo na všechna sluchátka.
Externí účastník slyší melodii při čekání. Když se přihlásí interní účastník, příp. ohlaste externí hovor.
Buď:
Stiskněte tlačítko zavěšení a. Externí hovor se přepojí na zvolené sluchátko,
nebo
Stiskněte dialogové tlačítko ”. Budete znovu spojeni s externím účastníkem.
Při přepojování můžete tlačítko zavěšení a stisknout také předtím, než interní účastník volání přijme.
Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).
Předpoklad: funkce Příposlech je zapnutá.
Zapínání a vypínání interního připojení
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ q Příposlech ¤ §OK§ (‰ = zap)
Interní připojení (konference)
Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru. Dlouze stiskněte tlačítko vyzvednutí c. Připojíte se k hovoru.
Všichni účastníci uslyší signalizaci.
Ukončení konference: stiskněte tlačítko zavěšení a. Všichni účastníci uslyší signalizaci.
Pokud první interní účastník stiskne tlačítko zavěšení a, zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím
účastníkem zachováno.
Nastavení budíku
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Zapínání a vypínání budíku
§Menu§ ¤ q Budík ¤ §OK§ ¤ Aktivace ¤ §OK§ (‰ = zap)
Je-li zapnuto: ¤ ~ (zadejte dobu buzení) ¤ §OK§
Zvonící budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data
symbol budíku l a čas buzení.
Nastavení času buzení
§Menu§ ¤ q Budík ¤ §OK§ ¤ q Čas buzení ¤ §OK§
Vložte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte §OK§.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
13
Nastavení telefonu
Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů a výstražného tónu akumulátoru viz přehled menu (¢ str. 21).
Podrobnosti o nastavení kontrastu displeje a velkých číslic vytáčení naleznete v přehledu nabídek (¢ str. 22).
Nastavení systémového PIN základny viz přehled menu (¢ str. 22).
Změna jazyka na displeji
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Jazyk ¤ §OK§ ¤ q (vyberte jazyk) ¤ §OK§
Aktuální jazyk je označen symbolem ‰.
Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:
§Menu§ ¤ 421 (stiskejte postupně tlačítka) ¤ q (výběr jazyka) ¤ §OK§
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka
V klidovém stavu:
t ¤ Hlas. sluchátka ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko/Reproduktor ¤ §OK§ ¤ q (nastavte hlasitost 1 až 5)
¤ §OK§ (‰ = vybráno)
Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:
t ¤ q (nastavte hlasitost 1 až 5)
Nastavení se automaticky uloží za cca 3 sekundy nebo stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Toto nastavení můžete provést také v menu Nastavení zvuku (¢ str. 21).
Zbarvení zvuku
Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.
◆ Nízký: standardní nastavení.
◆ Vysoký: nastavení zvýraznění výšek.
V klidovém stavu:
t ¤ q Zvuk sluchátka ¤ §OK§ ¤ q Nízký/Vysoký ¤ §OK§ (‰ = vybráno)
Toto nastavení můžete provést také v menu Nastavení zvuku (¢ str. 21).
Nastavení vyzvánění sluchátka
Nastavení hlasitosti vyzvánění
V klidovém stavu:
t ¤ q Hlasitost vyzv. ¤ §OK§ ¤ q (nastavte hlasitost 1 až 5 nebo „Zesilování“) ¤ §OK§ (‰ = vybráno)
Toto nastavení můžete provést také v menu Nastavení zvuku (¢ str. 21).
Nastavení melodie vyzvánění
Melodii vyzvánění lze nastavit nezávisle pro Pro ext. volání, Pro int. volání a Budík.
V klidovém stavu:
t ¤ q Melodie vyzv. ¤ §OK§ ¤ q Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík ¤ §OK§ ¤ q (výběr melodie)
¤ §OK§ (‰ = vybráno)
Tato nastavení můžete provést také v menu Nastavení zvuku (¢ str. 21).
Časové ovládání (denní/noční režim)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Můžete zadat dobu, kdy nemá telefon při externích voláních zvonit, například v noci.
Časové ovládání aktivace:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Časové ovládání ¤ §OK§ ¤ Aktivace
¤ §OK§ (‰ = aktivováno)
Nastavení období:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Časové ovládání ¤ §OK§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§
¤ Vyp. od: ~ (zadejte čas ve 4místném formátu) ¤ §OK§ ¤ Vyp. do: ~ (zadejte čas ve 4místném formátu) ¤ §OK§
Vypnout pro anonymní hovory
Můžete nastavit, aby sluchátko nezvolnilo v případě volání volajícího s potlačeným telefonním číslem. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Bez anonym. ¤ §OK§ (‰ = aktivováno)
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
14
Zapnutí a vypnutí vyzvánění
Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí
V klidovém stavu stiskněte tlačítko s hvězdičkou P a podržte je. Na displeji se zobrazí při vypnutém vyzvánění
symbol Ú.
Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání
§Menu§ ¤ Tichý režim ¤ §OK§
Nastavení vyzváněcích melodií základnové stanice (pouze A415A/AS405A)
Nastavte hlasitost vyzvánění, melodii vyzvánění a časové ovládání pro základnovou stanici:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ Nastavení zvuku ¤ §OK§ ¤ q Hlasitost vyzv./Melodie vyzv./
Časové ovládání
Proveďte nastavení obdobně tak, jak je popsáno v části „Nastavení vyzvánění sluchátka“.
Ochrana před nevyžádanými hovory pomocí seznamu blokovaných čísel
Při aktivaci seznamu blokovaných čísel jsou příchozí hovory z blokovaných čísel v seznamu signalizovány pouze na displeji. Telefon nezvoní. Do seznamu blokovaných čísel lze uložit až 15 telefonních čísel. Blokované hovory se ukládají do
seznamu hovorů a nahrávají se do záznamníku.
Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu a kolébku.
Aktivace/deaktivace seznamu blokovaných čísel
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ qDalší funkce ¤ §OK§ ¤ q Ochrana volání ¤ §OK§ ¤ Aktivace
¤ §OK§ (‰ = aktivováno
Zpracování seznamu blokovaných volání
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ qDalší funkce ¤ §OK§ ¤ q Ochrana volání ¤ §OK§ ¤ q
Sezn.nevyž.vol. ¤ §OK§
◆ Vložení nového čísla: ¤ §Menu§ ¤ Nový záznam ¤ ~ Zadejte telefonní číslo. ¤ §OK§
◆ Smazání telefonního čísla: ¤ q Zvolte telefonní číslo. ¤ Ü
◆ Zavření seznamu blokovaných čísel: ¤ Stiskněte tlačítko pro zavěšení hovoru a.
Kopírování telefonního čísla ze seznamu hovorů nebo při poslechu zprávy do seznamu blokovaných
čísel
Ze seznamu volání: ¤ Otevřete seznam volání ¤ q (zvolte záznam) ¤ §Menu§ ¤ Kop. na čer.list. ¤ §OK§
Při poslechu zprávy: ¤ §Menu§ ¤ Kop. na čer.list. ¤ §OK§
Zapnutí a vypnutí melodie při čekání
Můžete nastavit, zda externí volaná/volající osoba uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při
čekání.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Číslice aktuálního nastavení bliká: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto ¤ zadejte číslo ¤ §OK§.
Podpora opakovače
Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakovačem
(¢ str. 22). Podpora opakovače a režim Vyp. záření (¢ str. 22) se vzájemně vylučují.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Obnovení továrního nastavení sluchátka
Jednotlivá nastavení a provedené změny je možné zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, seznamy volání a přihlášení
sluchátka k základně zůstanou zachovány.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Reset.přen.část ¤ §OK§ ¤ Tov. nastavení? ¤ §OK§
Obnovení původního nastavení základny
Při obnovení původního nastavení
◆ reset individuálního nastavení
◆ vymazání všech seznamů
◆ deaktivace režimu Vyp. záření
Datum a čas zůstává zachován. Po resetu základny je záznamník (pouze A415A/AS405A) připraven k provozu až za cca
15 vteřin.
Obnovení továrního nastavení základny prostřednictvím menu
Při resetu pomocí menu
◆ zůstávají přihlášena sluchátka,
◆ zůstává nastaven systémový kód PIN.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ q Tovární nastav. ¤ §OK§ ¤ Tov. nastavení? ¤ §OK§
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
15
Obnovení továrního nastavení základny tlačítkem na základně
Při obnovení nastavení stiskem tlačítka na základně
◆ jsou odhlášena všechna sluchátka,
◆ je systémový kód PIN nastaven na původní kód 0000.
Postupujte následujícím způsobem: odpojte od základny síťový kabel. Dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu
(¢ str. 1) na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 s.
Provoz základny na telefonní ústředně/routeru
Provoz na routeru
Případné ozvěny, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím
Režim XES (¢ str. 22). Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.
Provoz s telefonní ústřednou
Následující nastavení je třeba provést, pouze pokud to vyžaduje konkrétní telefonní ústředna (viz návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání číslice pomalu postupně zadávejte.
Změna typu volby
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Číslice aktuálního nastavení bliká: 0 = tónová volba (MFV); 1 = impulzní volba
(IWV) ¤ Zadejte číslici ¤ §OK§.
Nastavení délky signálu flash
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Číslice aktuálního signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ zadejte číslici ¤ §OK§.
Změna pauzy po obsazení linky
Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru c a odeslání telefonního
čísla.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Číslice aktuální délky pauzy bliká: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ¤ zadejte číslice ¤ §OK§.
Změna pauzy po stisknutí tlačítka R
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Číslice aktuální délky pauzy bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
¤ Zadejte číslice ¤ §OK§.
Dodatek
Vložení písmen/znaků
Standardní písmo
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Stiskněte několikrát příslušné
tlačítko.
Tlačítko s křížkem # krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do
„123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do
„Abc“.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
1) Mezera
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
16
Střední Evropa
Stiskněte několikrát příslušné
tlačítko.
Tlačítko s křížkem # krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do
„123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do
„Abc“.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
10x 11x 12x 13x
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
"
č
’
;
_
1) Mezera
Technické údaje
Akumulátory
Technologie: nikl-metal-hydridové (NiMH); velikost: AAA (Micro, HR03); napětí: 1,2 V; kapacita: 450 - 1000 mAh
Doba provozu / doba nabíjení sluchátka
Sluchátko dokáže nabíjet akumulátory o kapacitě až 1 000 mAh. Použití speciálních akumulátorů s vysokým výkonem
nebo akumulátorů s vyšší kapacitou není u bezdrátových telefonů vhodné.
Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Doba pohotovosti/doba hovoru/provozní doba znamenají maximální možnou hranici, doba nabíjení představuje typické hodnoty.)
Pohotovostní doba (hodiny)
Doba hovoru (hodiny)
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin),
Režim Vyp. záření vypnut/zapnut
Doba nabíjení v základnové stanici (hodiny)
Doba nabíjení v nabíječce (hodiny)
450
180
14
Přibližná kapacita (mAh)
550
700
800
250
285
330
19
22
25
1000
405
31
95/70
130/95
150/110
175/125
215/155
5,0
4,5
6,5
6,0
7,5
7,0
8,5
8,0
10,5
10,0
Vzhledem k pokračujícímu vývoji akumulátorů je seznam doporučených akumulátorů pravidelně aktualizován v části
Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset: www.gigaset.com/service
Příkon základny
A415/AS405
V pohotovostním stavu
– sluchátko v nabíječce
– sluchátko mimo nabíječku
Během hovoru
přibližně 0,6 W přibližně 0,7 W
přibližně 0,55 W přibližně 0,65 W
přibližně 0,65 W přibližně 0,75 W
A415A/AS405A
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Všeobecné technické údaje
Standard DECT
Standard GAP
Dosah
Napájení základny elektrickým proudem
Podmínky prostředí za provozu
Rozsah vysílacích kmitočtů
Vysílací výkon
podporován
podporován
Až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
230 V ~/50 Hz
+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
1880–1900 MHz
10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
17
Otázky a odpovědi
Pokud vzniknou při používání telefonu otázky, jsme vám k dispozici denně 24 hodin na adrese
www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy
a možná řešení.
Problém
Příčina
Žádné zobrazení na Sluchátko není zapnuté.
displeji.
Akumulátory jsou vybité.
Bez rádiového spojení se základnou,
na displeji bliká
Základna.
Sluchátko se nachází mimo dosah
základny.
Základnová stanice není zapnutá.
Na displeji se zobrazí Přihlásit nebo
Do základny.
Sluchátko zatím nebylo přihlášeno
k základně nebo bylo odhlášeno.
Sluchátko nezvoní.
Vyzvánění je vypnuté.
Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní
číslo.
Telefon v určitém období nezvoní.
Z pevné sítě není
slyšet vyzváněcí/
oznamovací tón.
Nebyl použit dodaný telefonní kabel
nebo byl nahrazen novým kabelem
s nesprávným obsazením kontaktů
konektoru.
Chybový tón po
Zadaný systémový kód PIN je
dotazu na systéchybný.
mový PIN.
Zapomněli jste PIN.
Řešení
Na a cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení nebo sluchátko
vložte do základny.
Nabijte/vyměňte akumulátory.
Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně ¢ str. 3.
Přihlaste sluchátko ¢ str. 11.
Zapněte vyzvánění ¢ str. 14.
Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory ¢ str. 13.
Deaktivujte časové ovládání nebo změňte časové období
¢ str. 13.
Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při
nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se
správným obsazením kontaktů: 3-4-obsazení vodičů telefonu/EURO CTR37.
Systémový kód PIN tlačítkem na základně resetujete do
stavu továrního nastavení 0000¢ str. 14.
Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se
resetují. Všechny seznamy se vymažou.
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.
Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.
Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Kontakt s kapalinou
!
Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:
1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.
2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
4 Všechny díly otřete do sucha.
5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí
přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.
Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
18
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu
Zde kromě jiného naleznete:
•Otázky & odpovědi
•Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
•Zkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu
Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... online:
přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu
... na telefonu:
pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt
nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je
zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým,
toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum
od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
Prohlášení o shodě
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/docs.
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o
shodě“.
Přezkoumejte všechny tyto soubory.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
19
Záruka
Záruční list
Typ přístroje:
.................................................................................................
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
............................................................ (vyplní prodejce)
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Záruční podmínky
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem),
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
20
Vyloučení záruky
Displej vašeho sluchátka má rozlišení pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený,
modrý).
Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. To je běžné a není to důvodem k
uplatnění záruky.
Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.
Popis
Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel
1
Tmavé subpixely
1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů
1
Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.
Ochrana životního prostředí
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem
EN 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management
Service GmbH
ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service
GmbH
Likvidace
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si
můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím
určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice
2012/19/EU.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na
životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
21
Přehled menu
Telefon disponuje mnoha funkcemi. Používají se prostřednictvím menu.
Funkci v klidovém stavu telefonu zvolíte stiskem §Menu§ (otevřete menu), ovládacím tlačítkem q nalistujete požadovanou funkci a potvrdíte §OK§.
Návrat do klidového stavu: dlouze stiskněte tlačítko a.
Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.
é Budík
Aktivace
Čas buzení
¢ str. 12
¢ str. 12
è Nastavení zvuku
Hlas. sluchátka
Zvuk sluchátka
Hlasitost vyzv.
Sluchátko/Reproduktor
¢ str. 13
Nízký/Vysoký
¢ str. 13
¢ str. 13
Melodie vyzv.
Pro ext. volání/Pro int. volání/Budík
Upozor. tóny
zapnutí a vypnutí
Vybitý akum
zapnutí a vypnutí
ê Hlasová schr.
Přehrát zprávy
Memobox **
Záznamník **
Záznamník *
Příposlech *
Přehrávání zpráv z memoboxu ¢ str. 11.
Přehrávání zpráv z integrovaného záznamníku ¢ str. 9.
Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku ¢ str. 9
Příposlech záznamu na sluchátku (režim hlasitého telefonování) zapnout/vypnout.
Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání: stiskněte tlačítko pro zavěšení a
(Předpoklad: nejméně 1 sluchátko s funkcí hlasitého telefonování je přihlášeno)
Ohlášení *
Nahrát ohlášení/Přehrát ohlášení/Smazat ohlášení
Délka zprávy *
Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty
Příjem volání *
Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.
Automaticky
Memobox
Tlačítko 1 *
Memobox
Jazyk *
¢ str. 10
¢ str. 9
Pokud nejsou k dispozici žádné nové zprávy, hlasový záznamník volání přijme po 18 sekundách. Pokud už jsou k dispozici nové zprávy, hlasový
záznamník volání přijme už po 10 sekundách.
Zadejte číslo memoboxu ¢ str. 11
Záznamník
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ str. 13
Obsazení tlačítka 1 funkcí memoboxu
(v klidovém stavu stiskněte dlouze tlačítko 1)
Tlačítko 1 obsaďte hlasovým záznamníkem
(v klidovém stavu stiskněte dlouze tlačítko 1)
* Pouze u základny s hlasovým záznamníkem
** pouze u základny s hlasovým záznamníkem a když je uloženo číslo memoboxu
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost cs / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
22
ç Nastavení
Datum/čas
Sluchátko
¢ str. 5
Jazyk
¢ str. 4
Velké číslice
Nastavení velikosti číslic.
Kontrast
Nastavení kontrastu displeje v 9 stupních
Časové ovládání
Bez anonym.
Aut. příjem
Přihlásit
Odhlásit
Reset.přen.část
Základna
Nastavení zvuku
(pouze A415A/
AS405A)
automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí ¢ str. 6
¢ str. 11
¢ str. 11
¢ str. 14
Hlasitost vyzv.
Melodie vyzv.
Časové ovládání
Typ sezn. vol.
¢ str. 14
¢ str. 14
¢ str. 14
¢ str. 8
Zmešk. vol./Všech. vol.
Systemový PIN
Změna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000)
Tovární nastav.
¢ str. 14
Další funkce
Opakování
Režim XES
ECO DECT
¢ str. 2
Příposlech
Přednastavení
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ str. 13
Aktivace/Nastavení
¢ str. 13
¢ str. 14
aktivace a deaktivace
(aktivace při problémech s ozvěnou na analogovém portu routeru)
Vyp. záření/Max. dosah
¢ str. 12
Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
¢ str. 2
¢ str. 6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising