Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio Užívateľská príručka

Gigaset A415 Trio Užívateľská príručka
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
1
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Stručný prehľad funkcií
telefónu
Poznámka
1 Stav nabitia akumulátorov
2 Symbol záznamníka (iba
model A415A/AS405A)
3 Sila signálu
4 Displejové tlačidlá
1
5 Tlačidlo na ukončenie hovoru
2
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
3
6 Tlačidlo hovoru/tlačidlo
hlasitého telefonovania
7 Ovládacie tlačidlo (p)
ª Zvukové nastavenia
INT Interný hovor
â Adresár
| Stíšenie počas hovoru
8 Tlačidlo 1
4
Spustenie záznamníka (iba
model A415A/AS405A)/sieťová
5
odkazová schránka
6
9 Tlačidlo hviezdička
Zapnutie/vypnutie vyzváňania
(stlačte a podržte);
7
pri vytvorenom spojení:
prepínanie medzi pulzným a
8
tónovým vytáčaním (stlačte
krátko)
10 Tlačidlo 0/tlačidlo spätného
dopytu
Konzultačný hovor (bliká):
9
stlačte a podržte
10
11 Tlačidlo mriežky (#)
11
Zapnutie/vypnutie zámku
klávesnice (stlačte a podržte), 12
prepínanie medzi veľkými/
malými písmenami a číslicami,
vloženie pauzy pri vytáčaní
(stlačte a podržte)
12 Mikrofón
Stručný prehľad funkcií
základňovej stanice
Základňa A415A/AS405A
2
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1
4
6
5
3
Základňa A415/AS405
1
ÐÃ
Nové správy v zozname hovorov/v
zozname záznamníka/v zozname
sieťovej odkazovej schránky
oznamuje na displeji správa Nové
zprávy a blikajúce ľavé displejové
tlačidlo (ak je nastavené ¢ s. 9).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Displejové tlačidlá slúchadla:
Po stlačení tlačidla sa spustí funkcia,
ktorá sa zobrazuje nad daným
tlačidlom na displeji.
Displej Funkcia, ktorá sa aktivuje
po stlačení
’ Otvorenie zoznamu hovorov
(¢ s. 9).
§Menu§ Otvorenie hlavného/
”
Y
X
Ü
§OK§
vedľajšieho menu
(pozri prehľad menu
¢ s. 23).
Späť o jednu úroveň v menu.
Prechádzanie nahor/nadol
alebo úprava hlasitosti
pomocou q.
Posun kurzora doľava/
doprava pomocou r.
Pomocou tlačidla vymazania
odstránite po každom
stlačení jeden znak.
Potvrdenie funkcie menu
alebo uloženie záznamu.
1 Tlačidlo registrácie/vyhľadávania:
Ak chcete nájsť slúchadlo (krátko stlačte tlačidlo vyhľadávania
¢ s. 12).
Registrácia slúchadiel (stlačte a podržte ¢ s. 12).
2 Tlačidlá hlasitosti: (– = tichšie; + = hlasnejšie)
Počas prehrávania správy: nastavenie hlasitosti prehrávania.
Počas vyzváňania telefónu: nastavenie hlasitosti vyzváňania.
3 Tlačidlo spustenia/zastavenia prehrávania:
Zapnutie alebo vypnutie záznamníka (stlačte a podržte);
prehratie nových správ v záznamníku (stlačte krátko);
počas prehrávania správy: zrušenie prehrávania (stlačte krátko).
Svieti: záznamník je aktivovaný.
Bliká: v záznamníku je najmenej jedna nová správa, alebo sa prehráva
alebo zaznamenáva správa.
Veľmi rýchlo bliká: pamäť je zaplnená.
Počas prehrávania správy:
4 Skok na začiatok aktuálnej správy (jedno stlačenie) alebo skok na
predchádzajúcu správu (dve stlačenia).
5 Skok na nasledujúcu správu.
6 Vymazanie aktuálnej správy.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
2
ECO DECT
Počas hovoru sa vysielací výkon automaticky reguluje podľa vzdialenosti medzi slúchadlom a základňovou stanicou:
čím je vzdialenosť menšia, tým nižší je vysielací výkon (vyžarovanie). V pohotovostnom stave je vysielací výkon
slúchadla nulový. Iba základňová stanica udržiava kontakt so slúchadlom pomocou slabého rádiového signálu.
Tento telefón ponúka možnosť ďalšieho zníženia vysielacieho výkonu:
1) Zníženie vysielacieho výkonu (režim Eco)
Ak je nastavenie Max. dosah vypnuté (štruktúra menu ¢ s. 24), v pohotovostnom režime a počas hovoru sa vysielací
výkon zníži až o 80 % pri polovičnom dosahu.
2) Vypnutie vysielacieho výkonu (režim Eco+)
Nastavením možnosti Vyp. záření (štruktúra menu ¢ s. 24) úplne vypnete vysielací výkon základňovej stanice v
pohotovostnom režime. Poznámka:
◆ Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.
◆ Kvôli rýchlemu spojeniu prichádzajúcich hovorov sa slúchadlo opakovane na krátku dobu prepína do režimu
príjmu. Týmto sa zvýši spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.
Bezpečnostné upozornenia
Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.
Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako nie je možné uskutočňovať ani tiesňové
volania.
Ak je aktívny zámok klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!
Používajte len nabíjateľné akumulátory, ktoré spĺňajú technické údaje (pozrite si zoznam povolených
akumulátorov www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani
iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné
akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.
Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.
Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).
Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr.
kúpeľne či sprchy.
Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Pokazené zariadenia vyraďte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu
iných bezdrôtových zariadení.
Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť
ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.
Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V
opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.
Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich
preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.
Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa
s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.
Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám
informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia
Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
3
Prvé kroky
Kontrola obsahu balenia
Balenie so základňovou stanicou a slúchadlom: jedno slúchadlo Gigaset, jedna základňová stanica Gigaset A415/
AS405/A415A/AS405A, jeden sieťový adaptér, jeden telefónny kábel, dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre
akumulátory, jedna používateľská príručka.
Balenie so slúchadlom a nabíjacou kolískou: jedno slúchadlo Gigaset, jedna nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom,
dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre akumulátory, jedna používateľská príručka.
Ak ste zakúpili model s viacerými slúchadlami, v balení by sa mali pre každé dodatočné slúchadlo nachádzať dva
akumulátory, kryt priestoru pre akumulátory a nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom.
Inštalácia základňovej stanice a nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)
Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie vo vnútorných suchých priestoroch s teplotou od +5 °C
do +45 °C.
¤ Základňovú stanicu umiestnite do stredu domu alebo bytu na rovný povrch, ktorý sa nešmýka. Základňovú stanicu
a nabíjaciu kolísku môžete namontovať aj na stenu.
Poznámka
Pozornosť venujte dosahu základňovej stanice. Dosah je max. 300 m vo vonkajších priestoroch bez prekážok a max.
50 m vo vnútri budov.
Nožičky telefónu zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov
používaných na dnešnom nábytku však nie je možné úplne vylúčiť možnosť vzniku značiek na povrchu.
Starostlivosť: Základňovú stanicu, nabíjaciu kolísku a slúchadlo utrite vlhkou utierkou (bez rozpúšťadiel) alebo
antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte suchú handričku. Mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.
Poznámka:
◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
◆ Zariadenie Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.
Pripojenie základňovej stanice
¤ Najprv pripojte sieťový adaptér 1.
¤ Následne pripojte telefónny konektor 2 a káble
A415A/
AS405A
1
1
zasuňte do vodiacich žliabkov pre káble.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Poznámka:
◆ Sieťový adaptér musí byť vždy pripojený, pretože telefón
nebude fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.
◆ Používajte len ten sieťový adaptér a telefónny kábel,
ktorý bol súčasťou balenia. Zapojenia pinov sa môžu v
rôznych telefónnych kábloch odlišovať.
◆ Záznamník (iba model A415A/AS405A) bude pripravený
na použitie približne 30 sekúnd po pripojení základňovej
stanice.
2
1
A415/
AS405
1
1
2
1
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
4
Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)
2
1
¤ Pripojte plochý konektor z napájacieho
zdroja 1.
¤ Sieťový adaptér pripojte do zásuvky 2.
4
Ak chcete odpojiť konektor z nabíjacej kolísky,
stlačte uvoľňovacie tlačidlo 3 a odpojte
konektor 4.
3
Uvedenie slúchadla do prevádzky
Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. Odstráňte ju!
Vloženie akumulátorov a zatvorenie krytu
Výstraha
Používajte len nabíjateľné akumulátory odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (¢ s. 17), t.j.
nepoužívajte konvenčné (nenabíjateľné) batérie, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a
zranenie. Takéto batérie by mohli napr. explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov
by sa telefón mohol aj pokaziť alebo poškodiť.
¤ Vložte akumulátory.
Dodržiavajte pritom
správnu polaritu.
Polarita je znázornená v
priestore pre akumulátory.
¤ Kryt priestoru pre akumulátory
kolmo nasaďte.
¤ Potom kryt posuňte nahor tak,
aby zacvakol na miesto.
Otvorenie krytu priestoru pre
akumulátory, napríklad pri výmene
akumulátorov:
¤ Zatlačte prstom na drážku na
hornom okraji krytu a posuňte kryt
nadol.
Prvotné nabitie a vybitie akumulátorov:
Správny stav nabitia je možné zobraziť len v prípade, ak akumulátory najprv úplne nabijete a vybijete.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6h
¤ Slúchadlo nechajte nabíjať v základňovej stanici/
nabíjacej kolíske 6 hodín.
Poznámka
Slúchadlo vkladajte iba do určenej základňovej stanice
alebo nabíjacej kolísky Gigaset.
¤ Po nabití slúchadlo vyberte zo základňovej stanice/
nabíjacej kolísky a znova ho do nej vložte až po úplnom
vybití akumulátorov.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
5
Poznámka
◆ Balenie so základňovou stanicou a slúchadlom: Slúchadlo je vopred zaregistrované na základňovej stanici. Ak
◆
◆
◆
◆
ste zakúpili model s viacerými slúchadlami, všetky slúchadlá budú zaregistrované na základňovej stanici.
Slúchadlo nemusíte znova registrovať.
Ak však slúchadlo nie je zaregistrované na základňovej stanici (zobrazí sa Přihlásit alebo Do základny),
slúchadlo zaregistrujte ručne (¢ s. 12).
Balenie so slúchadlom a nabíjacou kolískou: Slúchadlo zaregistrujte ručne (¢ s. 12).
Potom, ako akumulátory prvýkrát nabijete a vybijete, slúchadlo môžete vložiť do nabíjačky po každom hovore.
Ak akumulátory vyberiete zo slúchadla a znovu ich vložíte, vždy zopakujte proces nabíjania a vybíjania.
Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.
Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.
Zmena jazyka na displeji
Ak neovládate aktuálne nastavený jazyk, zmeňte nastavenie jazyka na displeji:
§Menu§ ¤ 421 (postupne stlačte uvedené tlačidlá) ¤ q (zvoľte jazyk) ¤ §OK§ (‰ = aktuálne zvolený jazyk)
¤ Stlačením a podržaním tlačidla na ukončenie hovoru a sa vrátite do pohotovostného stavu.
Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ Datum/čas ¤ §OK§ ¤ Dat. ¤ ~ (zadajte deň, mesiac a rok v 6-cifernom formáte)
¤ §OK§ ¤ Čas ¤ ~ (zadajte hodiny a minúty v 4-cifernom formáte) ¤ §OK§ (zobrazí sa hlásenie: Uloženo)
¤ a (stlačte a podržte, čím sa vrátite do pohotovostného stavu).
Stlačením ovládacieho tlačidla r vľavo alebo vpravo sa môžete presunúť na pozíciu zadávania naľavo alebo napravo.
Poznámka
Ak telefón prijme údaje o dátume a čase počas zobrazenia linky volajúceho (napríklad prostredníctvom siete
operátora, smerovača alebo z ústredne), môžete určiť, či sa tieto údaje majú skopírovať do telefónu:
¤ Postupne stlačte tlačidlá: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Zobrazí sa toto hlásenie (aktuálne nastavenie bude blikať):
¤ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel určite, kedy sa majú tieto údaje skopírovať do telefónu:
Q
nikdy,
alebo 1
jedenkrát, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum/čas,
vždy.
alebo 2
Zobrazí sa vaša voľba (napr. 2):
973 SET: [2]
¤ Stlačte displejové tlačidlo §OK§.
Displej v pohotovostnom stave
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Keď telefón zaregistrujete a nastavíte na ňom čas, jeho displej bude mať v pohotovostnom stave vzhľad ako na
nasledujúcom príklade.
Obsah displeja
◆ Sila signálu medzi základňovou stanicou a slúchadlom:
- Dobrá až zlá: Ð ¨ § ¦
- Žiadny signál: ¥
◆ Aktivovanie záznamníka (iba model A415A/AS405A):
- ± Záznamník je aktivovaný.
◆ Stav nabitia akumulátorov:
- U Nabité na vyše 66 %
- V Nabité na 34 % až 66 %
- e Nabité na 11 % až 33 %
- = Nabité na menej ako 11 %
- = Bliká: akumulátory sú takmer vybité (zostáva menej ako 10 minút hovoru).
= e V U Akumulátory sa nabíjajú
Ak ste aktivovali režim Vyp. záření (¢ s. 24), vľavo hore sa zobrazuje symbol ½.
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘
Menu
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
6
Aktivácia/deaktivácia slúchadla
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo a. Ak umiestnite deaktivované slúchadlo
do základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky, približne po 30 sekundách sa automaticky aktivuje.
Telefón teraz môžete začať používať.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, prečítajte si rady v časti o riešení problémov („Otázky a
odpovede“, ¢ s. 18), alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis ¢ s. 19.
Používanie menu
Funkcie telefónu sú prístupné cez menu s niekoľkými úrovňami (prehľad menu ¢ s. 23).
Hlavné menu (prvá úroveň menu)
¤ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačením displejového tlačidla §Menu§ alebo pravej strany ovládacieho
tlačidla v vojdete do hlavného menu.
Hlavné menu obsahuje ikony a názvy jednotlivých funkcií.
Výber funkcie:
¤ Medzi funkciami sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla q. Na displeji sa zobrazí príslušná funkcia.
¤ Stlačením displejového tlačidla §OK§ alebo pravej strany ovládacieho tlačidla vmôžete zvoliť zobrazenú funkciu.
Tým vstúpite do príslušného vedľajšieho menu a zobrazí sa jeho prvá položka.
Ak stlačíte displejové tlačidlo ” alebo krátko stlačíte tlačidlo na ukončenie hovoru a, displej sa vráti do
pohotovostného stavu.
Vedľajšie menu
Vedľajšie menu obsahuje názvy jednotlivých funkcií.
Výber funkcie:
¤ Medzi funkciami sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla q. Na displeji sa zobrazí príslušná funkcia.
¤ Stlačením displejového tlačidla §OK§ môžete zvoliť zobrazenú funkciu. Tým vstúpite do príslušného vedľajšieho menu
a zobrazí sa jeho prvá položka.
Ak stlačíte displejové tlačidlo ” alebo krátko stlačíte tlačidlo na ukončenie hovoru a, displej sa vráti do
predchádzajúcej úrovne menu, alebo sa zruší vykonávaná operácia.
Akékoľvek zmeny v nastaveniach, ktoré nepotvrdíte stlačením displejového tlačidla §OK§ , sa stratia.
Návrat do pohotovostného stavu
Z akéhokoľvek miesta v menu:
¤ Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru a, alebo
¤ Nestláčajte žiadne tlačidlá: po 2 minútach sa displej automaticky vráti do pohotovostného stavu.
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočňovanie externých hovorov a ukončovanie hovorov
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Externé hovory sú hovory uskutočnené prostredníctvom verejnej telefónnej siete.
~ (Zadajte telefónne číslo) ¤ c.
Vytočí sa telefónne číslo. (Príp. môžete najprv stlačiť a podržať tlačidlo hovoru c (vyzváňací tón) a následne zadať
číslo.) Počas hovoru môžete pomocou tlačidla t a tlačidla q nastaviť hlasitosť reproduktora slúchadla.
Ukončenie hovoru/zrušenie vytáčania: Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru a.
Pred každé telefónne číslo môžete automaticky vložiť volací kód operátora (¢ s. 7).
Prijatie hovoru
Slúchadlo oznamuje prichádzajúci hovor pomocou vyzváňania a príslušného zobrazenia na displeji.
Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo hovoru c.
Ak je aktivovaná funkcia Aut. příjem (pozri prehľad menu ¢ s. 24), slúchadlo jednoducho vyberte zo základňovej
stanice/nabíjacej kolísky.
Identifikácia volajúceho
Pri prichádzajúcom hovore sa na displeji telefónu zobrazí číslo volajúceho. Ak je uložené v adresári, zobrazí sa meno
volajúceho.
Nevyhnutné podmienky:
1 Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla volajúceho na obrazovke slúchadla (CLIP).
2 Volajúci požiadal operátora, aby umožnil identifikáciu svojho čísla (CLIP).
Ak ste nepožiadali o aktiváciu služby CLIP, na displeji sa zobrazí symbol Externí volání. Ak má volajúci aktivovanú službu
odopretia poskytovania čísla, zobrazí sa správa Odmítnuto. Ak ste nepožiadali o službu CLIP, zobrazí sa správa
Nedostupný.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
7
Hlasité telefonovanie
V režime hlasitého telefonovania môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli
držať slúchadlo pri uchu. Počas hovoru a pri počúvaní záznamníka (iba Gigaset A415A/AS405A) môžete aktivovať alebo
deaktivovať režim hlasitého telefonovania stlačením tlačidla hlasitého telefonovania d.
Počas hovoru v režime hlasitého telefonovania môžete nastaviť hlasitosť hlasitého telefonovania pomocou tlačidla t
a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla q.
Umlčanie
Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón v slúchadle. Stlačením pravej strany ovládacieho tlačidla v umlčíte mikrofón
v slúchadle. Opätovným stlačením ovládacieho tlačidla v mikrofón znova zapnete.
Automatická predvoľba operátora
Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa automaticky vloží pred číslice, ktoré vytáčate. Ak napríklad chcete
medzinárodné hovory uskutočňovať pomocou špeciálnej siete operátora, môžete sem uložiť zodpovedajúci volací kód.
V zozname „S číslem“ zadajte volacie kódy alebo prvé číslice volacích kódov, ktoré chcete priradiť predvolenému číslu.
Do zoznamu „Bez čísla“ zadajte všetky výnimky zo zoznamu „S číslem“.
Príklad:
Přednast. číslo
0999
S číslem
08
Bez čísla
081
084
Všetky čísla, ktoré začínajú 08 okrem
081 a 084, sa vytočia s predvoleným
číslom 0999.
Telefónne číslo
07112345678
08912345678
08412345678
Vytočené číslo
¤ 07112345678
¤ 0999 08912345678
¤ 08412345678
Pomocou menu zadajte predvolené číslo (¢ s. 24).
Trvalá deaktivácia predvoleného čísla: Predvolené číslo vymažte pomocou tlačidla Ü.
Dočasné zrušenie predvoleného čísla:
c(stlačte a podržte) ¤ §Menu§ ¤ q Přednast. vyp. ¤ §OK§ ¤ ~ (zadajte číslo) alebo s (použite číslo z adresára)
¤ číslo sa vytočí bez Predvoleného čísla.
Používanie adresára a zoznamov
Adresár
Otvorenie adresára: stlačte ovládacie tlačidlo s.
Môžete uložiť až 100 telefónnych čísel (max. 22 číslic) s príslušnými menami (max. 16 znakov).
Zadávanie písmen/znakov ¢ s. 17.
Uloženie prvého čísla do adresára
s ¤ Nový záznam? ¤ §OK§ ¤ ~ (zadajte číslo) ¤ §OK§ ¤ ~ (zadajte meno) ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Uloženie ďalších čísel do adresára
s ¤ §Menu§ ¤ Nový záznam ¤ §OK§ ¤ ~ (zadajte číslo) ¤ §OK§ ¤ ~ (zadajte meno) ¤ §OK§
Výber záznamu v adresári
Pomocou tlačidla s otvorte adresár. Máte nasledujúce možnosti:
◆ Pomocou tlačidla q môžete prechádzať záznamami, až kým nezvolíte požadované meno.
◆ Zadajte prvý znak mena a podľa potreby pomocou tlačidla q prejdite k záznamu.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
8
Vytáčanie z adresára
s ¤ q (zvoľte záznam) ¤ c
Používanie ostatných funkcií
s ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§
Pomocou tlačidla qmôžete zvoliť tieto funkcie:
Nový záznam
Zobrazit číslo
Zobrazit jméno
Změnit záznam
Použít číslo
Smazat záznam
Poslat záznam
Smazat seznam
Poslat seznam
Zkrácená volba
Uloženie nového telefónneho čísla.
Zobrazenie telefónneho čísla.
Zobraziť meno.
Úprava zvoleného záznamu.
Môžete upraviť číslo, alebo stlačením ovládacieho tlačidla s otvoriť adresár a vložiť číslo z neho
na aktuálnu pozíciu. Potom môžete číslo vytočiť, alebo stlačiť tlačidlo §Menu§ a použiť iné funkcie.
Vymazanie zvoleného záznamu.
Odoslanie jedného záznamu do iného slúchadla (¢ s. 8).
Vymazanie všetkých záznamov v adresári.
Odoslanie celého zoznamu do iného slúchadla (¢ s. 8).
Priradenie aktuálneho záznamu tlačidlu (klávesová skratka).
Používanie klávesových skratiek
Tlačidlám 2 – 9 môžete priradiť záznamy z adresára:
s ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§ ¤ q Zkrácená volba ¤ §OK§
¤ q (zvoľte tlačidlo) ¤ §OK§ alebo ~ (stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť záznam)
Ak chcete číslo vytočiť, stlačte a podržte príslušné tlačidlo klávesovej skratky.
Odoslanie adresára do iného slúchadla
Nevyhnutné podmienky:
◆ Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej
základňovej stanici.
◆ Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.
s ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§ ¤ q Poslat záznam / Poslat seznam ¤ §OK§
¤ q (Zvoľte interného účastníka) ¤ §OK§ alebo ¤ ~ (zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla)
Zoznam naposledy vytočených čísel
V tomto zozname sa nachádza desať naposledy vytočených čísel.
Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel
c (stlačte krátko) ¤ q (zvoľte záznam) ¤ c
Spravovanie záznamov v zozname naposledy vytočených čísel
c (stlačte krátko) ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§
Môžete zvoliť tieto nastavenia:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Použít číslo
Kopír. do sezn.
Smazat záznam
Smazat seznam
Môžete upraviť číslo, alebo stlačením ovládacieho tlačidla s otvoriť adresár a vložiť číslo z neho
na aktuálnu pozíciu. Potom môžete číslo vytočiť, alebo stlačiť tlačidlo §Menu§ a použiť iné funkcie.
Skopírovanie záznamu do adresára.
Vymazanie zvoleného záznamu.
Vymazanie všetkých záznamov.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
9
Zoznam hovorov/zoznam záznamníka/zoznam sieťovej odkazovej schránky
Stlačením displejového tlačidla ’ otvoríte prehľad zoznamu. Ak máte nové správy, zobrazia sa len zoznamy s
novými správami. Stláčaním tlačidla q môžete prechádzať zoznamom.
Informačný tón zaznie, len čo sa objaví nový záznam v zozname hovorov/v zozname záznamníka/v zozname sieťovej
odkazovej schránky. Pri predvolenom nastavení telefónu začne blikať ľavé displejové tlačidlo a na displeji sa zobrazí
hlásenie Nové zprávy. Správanie telefónu v takýchto situáciách môžete zmeniť vykonaním tohto postupu:
¤ Postupne stlačte tlačidlá: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Zobrazí sa nasledujúca správa:
97
¤ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel zvoľte typ hlásenia:
5
pre zmeškané hovory
alebo M pre správy v záznamníku (len model A415A/AS405A)/sieťovej odkazovej schránke
Zobrazí sa vaša voľba (napr. 5 pre zmeškané hovory); aktuálne nastavenie bliká:
975 SET: [0]
Stlačením tlačidla Q alebo 1 nastavte správanie pri nových správach:
Q
Telefón bude hlásiť prítomnosť nových správ (predvolené nastavenie).
alebo 1 Telefón nebude hlásiť prítomnosť nových správ.
Zobrazí sa vaša voľba (napr. 1):
975 SET: [1]
¤ Stlačte displejové tlačidlo §OK§.
Zmeny v nastaveniach sa prejavia až po prijatí novej správy.
Poznámka
Ak ste vykonali príslušné nastavenia, po uložení hovoru do sieťovej odkazovej schránky dostanete správu (v
závislosti od operátora).
Zoznamy hovorov
Nevyhnutná podmienka: CLIP (¢ s. 6)
V závislosti od nastaveného typu zoznamu bude zoznam hovorov obsahovať (¢ s. 24):
◆ Prijaté hovory
◆ Zmeškané hovory
◆ Hovory zaznamenané na záznamníku (len model A415A/AS405A)
V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa uložia všetky čísla posledných 25 prichádzajúcich hovorov, alebo len
zmeškané hovory.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Otvorte zoznam hovorov
’ ¤ q Sezn.vol:
Zobrazí sa zoznam hovorov v nasledujúcom tvare:
Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov Sezn.vol: 01+02
Stlačením tlačidla §OK§ otvorte zoznam.
Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor. V prípade potreby pomocou tlačidla q zvoľte iný záznam.
Používanie ostatných funkcií
q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§
Pomocou tlačidla qmôžete zvoliť tieto funkcie:
Smazat záznam
Kopír. do sezn.
Vymazanie aktuálneho záznamu.
Skopírovanie záznamu do adresára.
Datum a čas
Stav
Smazat seznam
Dátum a čas hovoru (ak je nastavený čas).
Nová vol.: nový zmeškaný hovor. Stará vol.: prečítaný záznam.
Výstraha! Všetky staré aj nové záznamy budú vymazané.
Spätné volanie volajúcemu zo zoznamu hovorov
’ ¤ q Sezn.vol: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (zvoľte záznam) ¤ c
Zoznam záznamníka (len model A415A/AS405A) /Zoznam sieťovej odkazovej schránky
Tieto zoznamy môžete použiť na vypočutie správ záznamníka (pozri časť „Prehrávanie/vymazávanie správ“ ¢ s. 10)
alebo sieťová odkazová schránka (¢ s. 12).
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
10
Obsluha záznamníka (iba model A415A/AS405A)
Záznamník možno obsluhovať pomocou slúchadla alebo pomocou tlačidiel na základňovej stanici. Informácie o
obsluhe záznamníka pomocou tlačidiel na základňovej stanici (¢ s. 1). V nasledujúcich častiach sú opísané postupy pri
obsluhe pomocou slúchadla.
Pomocou slúchadla môžete nahrať vlastné oznámenia. Ak nie je dostupné žiadne osobné oznámenie, použije sa vopred
nahraté oznámenie.
Ak je plná pamäť, na displeji sa zobrazí správa Plný záznamník a záznamník sa automaticky vypne. Zapne sa
automaticky znova potom, keď vymažete staré správy.
Záznamník bol už vopred nastavený vo výrobe. Pomocou slúchadla vykonajte individuálne nastavenia.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť čas oneskorenia, po ktorom má záznamník zdvihnúť hovor, rovnako aj ako nastaviť
dĺžku záznamu a aktivovať monitorovanie hovoru počas nahrávania, nájdete v prehľade menu (¢ s. 23).
Aktivácia/deaktivácia záznamníka
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Záznamník ¤ §OK§ (‰ = zapnutý)
Po zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí symbol ± .
Nahratie vlastného oznámenia
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Ohlášení ¤ §OK§ ¤ Nahrát ohlášení ¤ §OK§ ¤ Stisk OK a mluv. ¤ §OK§
Budete počuť tón (krátky tón). Teraz vyslovte oznámenie (najmenej 3 sekundy). Stlačením tlačidla §OK§ potvrďte, príp.
stlačením a alebo ” odmietnite nahrávku. Po nahratí zariadenie prehrá oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať.
Poznámka:
Záznam sa ukončí automaticky po dosiahnutí maximálneho času záznamu 170 sekúnd, alebo ak na viac ako 2 sekundy
prerušíte hovorenie.
Prehrávanie alebo vymazávanie oznámení
Pozri prehľad menu ¢ s. 23.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Prehrávanie/vymazávanie správ
Existujú tri spôsoby spustenia prehrávania správ na záznamníku.
◆ Spustenie prehrávania správy pomocou menu Hlasová schr.:
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Přehrát zprávy ¤ §OK§
Ak ste zadali číslo sieťovej odkazovej schránky, aj tak budete musieť zvoliť záznamník:
¤ q Záznamník ¤ §OK§
◆ Spustenie prehrávania správy pomocou zoznamu záznamníka:
’ ¤ q Záznamn.
Zoznam sa zobrazí v nasledujúcom tvare:
Počet nových správ + počet starých, prehratých správ Záznamn. 01+02
Stlačením tlačidla §OK§ otvorte zoznam.
¤ Rýchly prístup k obsahu záznamníka:
Ak chcete zvoliť záznamník, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo 1. Integrovaný záznamník bol už vopred
nastavený vo výrobe. Ak ste však na rýchlu voľbu nastavili sieťovú odkazovú schránku, toto nastavenie môžete
zmeniť (¢ s. 23).
Ak máte nové správy, prehrávanie sa začne od prvej novej správy, v opačnom prípade od prvej starej správy.
Automaticky sa zapne reproduktor na slúchadle. Ak ho chcete vypnúť, stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania d.
Správa sa skladá z:
◆ hlavičky správy (číslo/dátum/čas) a
◆ tela správy (nahratý text).
Najprv sa prehrá hlavička a potom telo. Zobrazí sa telefónne číslo alebo meno.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
11
Zastavenie a ovládanie prehrávania
Ovládanie prehrávania závisí od toho, kedy stlačíte príslušné tlačidlo.
Počas prehrávania správy:
2
t alebo 1
s alebo I
L
Pozastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla 2 obnovíte prehrávanie.
Počas prehrávania hlavičky správy: Prechod na začiatok predchádzajúcej správy. Ak preskočíte
späť z prvej správy, dostanete sa na poslednú správu.
Počas prehrávania tela správy: Prechod na začiatok aktuálnej správy.
Prechod na začiatok nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z poslednej správy, dostanete sa k
prvej správe.
Počas prehrávania hlavičky správy: Preskočenie hlavičky.
Počas prehrávania tela správy: Prechod na telo nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z
poslednej správy, dostanete sa k prvej správe.
Dodatočné funkcie počas prehrávania správy
Stlačte displejové tlačidlo §Menu§. Zastavenie prehrávania.
Pomocou tlačidla q zvoľte príslušnú funkciu:
Volba čísla
Pokračovat
Hlasitost
Kopír. do sezn.
Odstr. vš. staré
Vytočenie čísla.
Pokračovanie v prehrávaní správy.
Nastavenie hlasitosti.
Skopírovanie čísla volajúceho do adresára.
Vymazanie všetkých starých správ.
Vymazanie individuálnej správy
Počas prehrávania: Stlačte tlačidlo Q alebo displejové tlačidlo Ü .
Nové správy možno vymazať iba počas prehrávania tela správy.
Vymazanie všetkých starých správ
Počas prehrávania alebo pri pozastavenom prehrávaní:
§Menu§ ¤ q Odstr. vš. staré ¤ §OK§ (Potvrďte bezpečnostnú výzvu)
Prijatie hovoru zo záznamníka
Hovor môžete prijať aj v čase, keď ho už nahráva záznamník:
§Menu§ ¤ Přijmout ¤ §OK§
Hovor môžete prijať aj:
◆ Stlačením tlačidla hovoru c
◆ Odobratím slúchadla zo základňovej stanice/nabíjačky (ak ste aktivovali funkciu Aut. příjem ¢ s. 24)
Poznámka
Ak ste na slúchadle aktivovali funkciu Příposlech a cez slúchadlo už je počuť hovor, hovor môžete prijať len cez
§Menu§ ¤ Přijmout ¤ §OK§. Stlačením tlačidla hovoru/tlačidla hlasitého telefonovania c iba aktivujete alebo
deaktivujete režim hlasitého telefonovania.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nahrávanie sa zastaví a môžete sa rozprávať s volajúcim.
Nastavenie iného jazyka
Môžete zmeniť jazyk pre hlasovú výzvu a predvolené oznámenia.
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §§OK§§ ¤ q Jazyk ¤ §§OK§§ ¤ q (zvoľte jazyk) ¤ §OK§
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
12
Obsluha na cestách (diaľková obsluha)
Záznamník môžete skontrolovať z akéhokoľvek iného telefónu (z hotela, telefónneho automatu, atď.).
Nevyhnutné podmienky:
◆ Nastavili ste systémový PIN kód, ktorý je iný než 0000 (¢ s. 24).
◆ Telefón, ktorý používate na diaľkovú obsluhu, má funkciu tónovej voľby (DTMF), t.j. pri stláčaní tlačidiel je počuť
rozličné tóny.
Volanie záznamníka a prehrávanie správ
~ (Vytočte vlastné číslo.) ¤ Ak budete počuť vlastné oznámenie, stlačte tlačidlo 9 a zadajte systémový PIN kód.
Na obsluhu sa používajú nasledujúce tlačidlá:
A
B
3
0
Počas oznámenia čísla/dátumu/času: Skok na začiatok predchádzajúcej správy.
Počas prehrávania správy: Skok na začiatok aktuálnej správy.
Zastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Skok na nasledujúcu správu.
Vymazanie aktuálnej správy.
Aktivácia záznamníka
~ (Zadajte vlastné číslo a telefón nechajte zvoniť, až kým nebudete počuť výzvu „Zadajte, prosím, kód PIN.“)
¤ ~ Zadajte systémový PIN kód
Aktivovali ste záznamník. Systém vám oznámi, koľko času v pamäti zostáva. Potom sa prehrajú správy. Záznamník nie je
možné diaľkovo deaktivovať.
Sieťová odkazová schránka
Sieťová odkazová schránka je záznamník, ktorý funguje v rámci telefónnej siete operátora. Viac informácií vám poskytne
operátor. Sieťovú odkazovú schránku nie je možné používať v prípade, ak ste nepožiadali o aktiváciu tejto funkcie u
operátora.
Aby bolo možné používať sieťovú odkazovú schránku rýchlo a ľahko pomocou zoznamu sieťovej odkazovej schránky
(¢ s. 9), menu (¢ s. 23) a rýchleho prístupu (¢ s. 1), do telefónu budete musieť zadať číslo:
§Menu§ ¤ q Hlasová schr. ¤ §OK§ ¤ q Memobox ¤ ~ (zadajte číslo) ¤ §OK§
Vyhľadanie slúchadla („vyhľadávanie“)
Pomocou základňovej stanice môžete lokalizovať slúchadlo.
¤ Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (¢ s. 1).
Všetky slúchadlá začnú naraz vyzváňať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vypli vyzváňanie.
Ukončenie vyhľadávania: Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (¢ s. 1), alebo stlačte
tlačidlo hovoru c alebo tlačidlo na ukončenie hovoru a na slúchadle.
Ručná registrácia slúchadiel
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Na základňovej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Aby slúchadlá pracovali správne, každé dodatočné
slúchadlo je nutné zaregistrovať na základňovej stanici!
1) Na slúchadle
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Přihlásit ¤ Zadajte systémový PIN kód základňovej
stanice (predvolené nastavenie: 0000) ¤ §OK§ ¤ Zobrazí sa hlásenie Přihlašování.
2) Na základňovej stanici
Na základňovej stanici do 60 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (¢ s. 1) približne
na 3 sekundy. (Len model A415A/AS405A: Ak je aktivovaný registračný režim, znie tón.)
Registrácia bude trvať približne 1 minútu. Po úspešnom dokončení procesu registrácie sa na displeji krátko zobrazí
hlásenie Přihlášeno a displej sa vráti do pohotovostného režimu. Systém priradí slúchadlám najmenšie dostupné
interné číslo (1 – 4). Ak sú už interné čísla 1 – 4 priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
13
Zrušenie registrácie slúchadiel
Môžete zrušiť registráciu všetkých ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Odhlásit ¤ q Zvoľte interného účastníka, ktorému chcete
zrušiť registráciu. Slúchadlo, ktoré aktuálne používate, je označené symbolom <. ¤ §OK§ ¤ Zadajte systémový PIN kód
základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ¤ §OK§
Používanie viacerých slúchadiel
Uskutočňovanie interných hovorov
Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá, ktoré sú zaregistrované v rovnakej základňovej stanici.
Ak sú zaregistrované 2 slúchadlá
Stlačením ovládacieho tlačidla u zavoláte na druhé slúchadlo.
Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá
Volanie na konkrétne slúchadlo
u ¤ ~ (1...4, zadajte interné číslo slúchadla) alebo
u ¤ q (Zvoľte interného účastníka) ¤ §OK§ or c ¤ zavoláte na príslušné slúchadlo.
Volanie na všetky slúchadlá (skupinový hovor)
Stlačte a podržte tlačidlo u alebo u ¤ P alebo u ¤ q Volat všem ¤ §OK§ alebo c ¤ zavoláte na všetky
slúchadlá.
Ak účastník zodvihne, môžete sa s ním rozprávať. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo a.
Interný konzultačný hovor/spájanie hovoru
Rozprávate sa s externým účastníkom. Stlačte ovládacie tlačidlo u a zavolajte na jedno alebo všetky slúchadlá. Externý
účastník bude počuť hudbu pri podržaní. Keď interný účastník zodvihne: V prípade potreby ohláste externý hovor.
Buď
stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru a; hovor bude odovzdaný internému účastníkovi,
alebo
stlačte displejové tlačidlo ”; znova sa spojíte s externým účastníkom.
Pri odovzdávaní hovoru môžete taktiež stlačiť tlačidlo ukončenia hovoru a ešte predtým, ako zodvihne interný
účastník.
Odpočúvanie externého hovoru
Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).
Nevyhnutná podmienka: Musí byť aktivovaná funkcia Příposlech .
Aktivácia/deaktivácia odpočúvania
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ q Příposlech ¤ §OK§ (‰ = zapnuté)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
interné odpočúvanie (konferencia)
Chcete odpočúvať existujúci externý hovor. Stlačte a podržte tlačidlo c. Môžete odpočúvať hovor. Všetci účastníci
budú počuť signalizačný tón.
Ukončenie: stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru a. Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón.
Ak prvý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru a, slúchadlo, ktoré „odpočúvalo“, zostane v spojení s
externým účastníkom.
Nastavenie budíka
Aktivácia/deaktivácia budíka
§Menu§ ¤ q Budík ¤ §OK§ ¤ Aktivace ¤ §OK§ (‰ = zapnutý)
Keď je aktivovaný: ¤ ~ (Nastavte čas vstávania) ¤ §OK§
Keď zazvoní budík, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Ak ste nastavili budík, na displeji sa zobrazí
symbol budíka l a namiesto dátumu sa bude zobrazovať čas budenia.
Nastavenie času budenia
§Menu§ ¤ q Budík ¤ §OK§ ¤ q Čas buzení ¤ §OK§
Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút a následne stlačte tlačidlo §OK§.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
14
Nastavenia telefónu
Podrobnosti o aktivovaní/deaktivovaní informačných tónov a tónov signalizujúcich vybíjanie akumulátora nájdete v
štruktúre menu (¢ s. 23).
Podrobnosti o nastavovaní kontrastu displeja a zobrazovaní veľkých číslic pri vytáčaní nájdete v štruktúre menu
(¢ s. 24).
Podrobnosti o nastavení systémového PIN kódu na základňovej stanici nájdete v prehľade menu (¢ s. 24).
Zmena jazyka na displeji
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Jazyk ¤ §OK§ ¤ q (zvoľte jazyk) ¤ §OK§
Aktuálne zvolený jazyk indikuje symbol ‰.
Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:
§Menu§ ¤ 421 (postupne stlačte uvedené tlačidlá) ¤ q (zvoľte jazyk) ¤ §OK§
Zmena hlasitého telefonovania/slúchadla
V pohotovostnom stave:
t ¤ Hlas. sluchátka ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko/Reproduktor ¤ §OK§ ¤ q (nastavte hlasitosť od 1 do 5)
¤ §OK§ (‰ = zvolená možnosť)
Počas telefonovania cez slúchadlo alebo počas hlasitého telefonovania:
t ¤ q (nastavte hlasitosť od 1 do 5)
Nastavenie sa uloží automaticky približne po 3 sekundách, alebo po stlačení tlačidla §OK§.
Hlasitosť hlasitého telefonovania/slúchadla môžete nastaviť aj pomocou menu Nastavení zvuku (¢ s. 23).
Nastavenie zvuku slúchadla
Zvuk slúchadla môžete prispôsobiť svojim potrebám.
◆ Nízký: Štandardné nastavenie.
◆ Vysoký: Zvýrazňujú sa vysoké frekvencie.
V pohotovostnom stave:
t ¤ q Zvuk sluchátka ¤ §OK§ ¤ q Nízký/Vysoký ¤ §OK§ (‰ = zvolená možnosť)
Zvuk slúchadla môžete nastaviť aj pomocou menu Nastavení zvuku (¢ s. 23).
Nastavenie vyzváňania slúchadla
Nastavenie hlasitosti vyzváňania
V pohotovostnom stave:
t ¤ q Hlasitost vyzv. ¤ §OK§ ¤ q (nastavte hlasitosť od 1 do 5, alebo „Zesilování“) ¤ §OK§ (‰ = zvolená možnosť)
Hlasitosť hovoru môžete nastaviť aj pomocou menu Nastavení zvuku (¢ s. 23).
Nastavenie vyzváňania
Môžete nastaviť rôzne vyzváňania pre Pro ext. volání, Pro int. volání a Budík.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
V pohotovostnom stave:
t ¤ q Melodie vyzv. ¤ §OK§ ¤ q Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík ¤ §OK§ ¤ q (zvoľte melódiu)
¤ §OK§ (‰ = zvolená možnosť)
Hlasitosť hovoru môžete nastaviť aj pomocou menu Nastavení zvuku (¢ s. 23).
Časové ovládání (denný/nočný režim)
Môžete nastaviť časový úsek, v ktorom telefón nemá signalizovať externé hovory (napríklad v noci).
Aktivácia funkcie Časové ovládání:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Časové ovládání ¤ §OK§
¤ Aktivace ¤ §OK§ (‰ = aktivovaná)
Nastavenie časového úseku:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Časové ovládání ¤ §OK§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§
¤ Vyp. od: ~ (Zadajte čas v 4-cifernom formáte) ¤ §OK§ ¤ Vyp. do: ~ (Zadajte čas v 4-cifernom formáte) ¤ §OK§
Tichá signalizácia anonymných hovorov
Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby nevyzváňalo, keď má volajúci aktivovanú službu odopretia poskytovania čísla.
Takéto hovory budú signalizované iba na displeji.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Sluchátko ¤ §OK§ ¤ q Bez anonym. ¤ §OK§ (‰ = aktivovaná)
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
15
Aktivácia/deaktivácia vyzváňania
Stála deaktivácia/aktivácia vyzváňania
V pohotovostnom stave stlačte a podržte hviezdička P. Keď je vyzváňanie deaktivované, na displeji sa zobrazuje
symbol Ú.
Deaktivovanie vyzváňania pre aktuálny hovor
§Menu§ ¤ Tichý režim ¤ §OK§
Nastavenie vyzváňania základňovej stanice (len model A415A/AS405A)
Pre základňovú stanicu môžete nastaviť Hlasitost vyzv., Melodie vyzv. a Časové ovládání:
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ Nastavení zvuku ¤ §OK§
¤ q Hlasitost vyzv./Melodie vyzv./Časové ovládání
Nastavenie upravte analogicky ako v časti „Nastavenie vyzváňania slúchadla“.
Ochrana pred neželanými hovormi pomocou čiernej listiny
Po aktivácii sa hovory z čísiel na čiernej listine budú iba zobrazovať na displeji. Telefón nebude vyzváňať. Uložiť môžete
až 15 čísiel. Zablokované hovory sa ukladajú do zoznamu hovorov a zaznamenajú sa na záznamníku.
Toto nastavenie sa prejaví pre všetky zaregistrované slúchadlá a základňovú stanicu.
Aktivácia/deaktivácia čiernej listiny
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ qDalší funkce ¤ §OK§ ¤ q Ochrana volání ¤ §OK§ ¤ Aktivace
¤ §OK§ (‰ = aktivované)
Úprava čiernej listiny
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ qDalší funkce ¤ §OK§ ¤ q Ochrana volání ¤ §OK§ ¤ q
Sezn.nevyž.vol. ¤ §OK§
◆ Zadajte nové číslo: ¤ §Menu§ ¤ Nový záznam ¤ ~ zadajte číslo. ¤ §OK§
◆ Vymazanie čísla: ¤ q zvoľte číslo. ¤ Ü
◆ Zatvorenie čiernej listiny: ¤ stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru a.
Kopírovanie čísla do čiernej listiny zo zoznamu čísiel alebo počas prehrávania správy
Zo zoznamu hovorov: ¤ zobrazte zoznam hovorov ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Menu§ ¤ Kop. na čer.list. ¤ §OK§
Počas prehrávania správy: ¤ §Menu§ ¤ Kop. na čer.list. ¤ §OK§
Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní
Telefón môžete nastaviť tak, aby externý účastník počul hudbu počas interného presmerovania a počas prenosu hovoru.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnemu nastaveniu: 0 = vypnuté; 1 = zapnuté
¤ zadajte číslo ¤ §OK§.
Režim opakovača
Pomocou opakovača môžete zvýšiť dosah základňovej stanice. Režim opakovača budete musieť aktivovať (¢ s. 24).
Režim opakovača a režim Vyp. záření (¢ s. 24) sa navzájom vylučujú.
Obnovenie nastavení slúchadla
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Môžete zrušiť individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali. Zachovajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a
registračné údaje slúchadla v základňovej stanici.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §§OK§§ ¤ q Sluchátko ¤ §§OK§§ ¤ q Reset.přen.část ¤ §§OK§§ ¤ Tov. nastavení? ¤ §§OK§§
Obnovenie nastavení základňovej stanice
Keď obnovíte továrenské nastavenia:
◆ Zrušia sa individuálne nastavenia.
◆ Vymažú sa všetky zoznamy.
◆ Deaktivuje sa režim Vyp. záření.
Zachová sa nastavenie dátumu a času. Záznamník (iba model AS405A/A415A) bude pripravený na použitie približne 15
sekúnd po obnovení nastavení základňovej stanice.
Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou menu
Keď nastavenia obnovíte pomocou menu:
◆ Slúchadlá ostanú zaregistrované.
◆ Systémový PIN kód sa nevynuluje.
§Menu§ ¤ q Nastavení ¤ §OK§ ¤ q Základna ¤ §OK§ ¤ q Tovární nastav. ¤ §OK§ ¤ Tov. nastavení? ¤ §OK§
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
16
Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici
Keď obnovíte nastavenia základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici:
◆ Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel.
◆ Systémový PIN kód sa vynuluje na pôvodný kód 0000.
Vykonajte tento postup: Zo základňovej stanice odpojte napájací kábel. Na základňovej stanici stlačte a podržte
tlačidlo registrácie/vyhľadávania (¢ s. 1) a zároveň k nej znova pripojte napájací kábel. Tlačidlo držte stlačené aspoň
5 sekúnd.
Používanie základňovej stanice cez ústredňu/smerovač
Používanie cez smerovač
Pri používaní zariadenia Gigaset cez analógový port smerovača môžete obmedziť problémy s echom tak, že aktivujete
funkciu Režim XES (¢ s. 24). Ak s echom nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali vypnúť.
Používanie cez ústredňu
Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa vyžaduje. Prečítajte si používateľskú príručku
k ústredni.
Pri zadávaní číslic ich zadávajte pomaly postupne za sebou.
Zmena režimu vytáčania
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Bliká číslo zodpovedajúce nastavenému režimu vytáčania:
0 = tónové vytáčanie (DTMF); 1 = pulzné vytáčanie (DP) ¤ zadajte číslo ¤ §OK§.
Nastavenie spätného dopytu
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Bliká číslo zodpovedajúce dĺžke signálu spätného dopytu: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;
2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ zadajte číslo ¤ §OK§.
Zmena pauzy po zdvihnutí linky
Môžete nastaviť dĺžku vloženej pauzy medzi stlačením tlačidla hovoru c a odoslaním telefónneho čísla.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnej dĺžke pauzy: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.
¤ zadajte číslo ¤ §OK§.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Zmena pauzy po stlačení tlačidla spätného dopytu
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnej dĺžke pauzy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms ¤ zadajte číslo ¤ §OK§.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
17
Dodatok
Zadávanie písmen/znakov
Štandardné znaky
Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát,
koľko je vyznačené.
Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“
do režimu „123“, z režimu „123“ do
režimu „abc“, alebo z režimu „abc“
do režimu „Abc“, krátko stlačte
tlačidlo mriežky #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x 11x 12x 13x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
¡
"
’
;
_
1) Medzera
Stredoeurópske znaky
Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát,
koľko je vyznačené.
Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“
do režimu „123“, z režimu „123“ do
režimu „abc“, alebo z režimu „abc“
do režimu „Abc“, krátko stlačte
tlačidlo mriežky #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
*
P
#
"
č
’
;
_
1) Medzera
Technické údaje
Akumulátory
Technológia: nikel-metal-hydridové (NiMH), veľkosť: AAA (Micro, HR03); napätie: 1,2 V; Kapacita: 450 – 1000 mAh
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Čas prevádzky/čas nabíjania slúchadla
V slúchadle je možné dobíjať akumulátory s kapacitou do 1000 mAh. V bezdrôtových telefónoch neodporúčame
používať špeciálne vysokovýkonné akumulátory ani akumulátory s veľmi veľkou kapacitou.
Čas prevádzky telefónu Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátorov a od spôsobu používania telefónu. (Uvádzané
informácie o výdrži telefónu v pohotovostnom režime, čase hovoru a čase prevádzky predstavujú maximálne možné
hodnoty; časy nabíjania predstavujú typické hodnoty.)
čas v pohotovostnom režime (hodiny)
čas hovoru (hodiny)
čas prevádzky pri 1,5 hodiny hovoru denne (hodiny),
režim Vyp. záření vypnutý/zapnutý
čas nabíjania v základňovej stanici (hodiny)
čas nabíjania v nabíjačke (hodiny)
450
180
14
95/70
5,0
4,5
Kapacita (mAh), približná
550
700
800
250
285
330
19
22
25
130/95
6,5
6,0
150/110
7,5
7,0
175/125
8,5
8,0
1000
405
31
215/155
10,5
10,0
Vzhľadom na neustály vývoj nových akumulátorov uvádzame pravidelne aktualizovaný zoznam odporúčaných
akumulátorov v sekcii FAQ na stránkach zákazníckeho servisu Gigaset: www.gigaset.com/service
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
18
Spotreba energie základňovej stanice
A415/AS405
A415A/AS405A
V pohotovostnom režime
– Slúchadlo je položené v základňovej stanici
– Slúchadlo je položené mimo základňovej stanice
Počas hovoru
približne 0,6 W
približne 0,55 W
približne 0,65 W
približne 0,7 W
približne 0,65 W
približne 0,75 W
Všeobecné technické údaje
Štandard DECT
Štandard GAP
Dosah
Napájanie základňovej stanice
Podmienky prostredia počas prevádzky
Rozsah rádiových frekvencií
Vysielací výkon
podporovaný
podporovaný
max. 300 m vo vonkajších priestoroch, max. 50 m vo vnútorných
priestoroch
230 V ~/50 Hz
+5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
1880 – 1900 MHz
10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Otázky a odpovede
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte webovú stránku www.gigaset.com/service,
kde nájdete podporu 24 hodín denne. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam častých problémov a možných riešení.
Problém
Príčina
Na displeji sa
nič nezobrazuje.
Slúchadlo nie je zapnuté.
Akumulátory sú vybité.
Riešenie
Tlačidlo ukončenia hovoru a stlačte približne
5 sekúnd, alebo slúchadlo vložte do základňovej stanice.
Nabite alebo vymeňte akumulátory.
Nie je nadviazané
Slúchadlo sa nenachádza v dosahu Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici.
bezdrôtové spojenie základňovej stanice.
so základňovou
Základňová stanica nie je zapnutá. Skontrolujte napájací konektor na základňovej stanici
stanicou, na displeji
¢ s. 3.
bliká nápis Základna.
Na displeji sa
zobrazuje nápis
Přihlásit alebo Do
základny.
Slúchadlo nie je zaregistrované na Zaregistrujte slúchadlo ¢ s. 12.
základňovej stanici, alebo ste zrušili
jeho registráciu.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Slúchadlo nevyzváňa. Vyzváňanie je vypnuté.
Telefón vyzváňa, len ak sa prenesie
telefónne číslo.
Telefón nevyzváňa v určitom
časovom úseku.
Aktivujte vyzváňanie ¢ s. 15.
Aktivujte vyzváňanie pri anonymných hovoroch ¢ s. 14.
Deaktivujte funkciu „Time Control“ (časové riadenie),
alebo zmeňte nastavený časový úsek ¢ s. 14.
Z pevnej telefónnej
siete nie je počuť
vyzváňací/
oznamovací tón.
Nepoužili ste dodaný telefónny
kábel, alebo ste ho nahradili
novým, na ktorom sú nesprávne
zapojené konektory.
Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla
skontrolujte, či má správne zapojené piny: 3-4 zapojenie
telefónnych káblov/EURO CTR37.
Po výzve na zadanie
systémového PIN
kódu zaznie chybový
tón.
Zabudli ste PIN kód.
Zadaný systémový PIN kód je
nesprávny.
Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu
0000 ¢ s. 15.
Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Zrušia sa
všetky nastavenia. Vymažú sa všetky zoznamy.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
19
Údržba
Zariadenie utierajte vlhkou utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.
V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú
rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.
Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.
Kontakt s tekutinou
!
Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:
1 Odpojte napájací zdroj.
2 Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.
3 Nechajte kvapalinu vytiecť zo zariadenia.
4 Všetky časti jemne osušte.
5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na
suchom, teplom mieste aspoň 72 hodín (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
6 Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.
Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.
Zákaznícky servis & podpora
Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service.
Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov
Nájdete na nej:
•časté otázky,
•bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
•zoznam kompatibilných zariadení.
Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov
Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?
Radi vám pomôžeme ...
... on-line:
prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom
... telefonicky:
Číslo technickej podpory:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
044 5567 988
(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)
Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.
Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byt’ plne kompatibilný
s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE.
Ak budete zariadenie používat’ spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mat’
vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky,
je kupujúci povinný predložit’ potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a
druh tovaru, ktorý bol zakúpený.
Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode
Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.
Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.gigaset.com/docs.
Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o
zhode.
Preto skontrolujte všetky tieto súbory.
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
20
Záruka
Záruþný list
Váåený zákazník,
ćakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu
Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude
pri správnom pouåtYaní dlhodobo spoĐahlivo sl~åiĢ.
Ak budete potrebovaĢ radu alebo pomoc, obráĢte sa na našu informaþnú linku
Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom
þísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.
Kontakt moåno taktLHå nadviazaĢ na www.gigaset.com. Naši technickí
pracovníci Vám poradia, prípadne odporuþia doruþiĢ Váš prístroj do servisného
strediska na adrese:
Inoteska s.r.o.
PodtureĖ-RoveĖ 221
033 01 Liptovský Hrádok
Prístroj môåete zaslaĢ prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku,
alebo ho P{åHWH priniesĢ osobne.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Záruþné podmienky:
1. Záruka sa vzĢahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho
príslušenstva v trvaní dvadsaĢštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjaþka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záruþná doba zaþína plynúĢ dĖom
prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byĢ vyznaþený na
záruþnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záruþnému
listu bude prilRåený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné þíslo bolo zmenené,
odstránené alebo je neþitateĐné.
4. V prípade uplatnenia záruþnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude
záruka uznaná, len ak kupujúci zároveĖ predloåí inštalaþný protokol.
5. Záruka sa nevzĢahuje na chyby zapríþinené:
• pouåtYDQtP výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanickým poškodením
• kontaktom výrobku s vodou þi inými tekutinami, ktoré vtiekli do
vnútra
• opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
neodbornou inštaláciou výrobku v inom QHå autorizovanom
inštalaþnom stredisku
• nevhodným skladovaním a SRXåtYaním mimo tepelného rozsahu
uvedenom v návode na obsluhu
• skladovaním a pouåtYDQtP výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky
alebo ináþ agresívnom prostredí – oxidácia
• statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
Záruka sa nevzĢahuje na vady vzniknuté:
• pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
• pri åLYHOných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa povaåujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu,
ktoré najmä vzhĐadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie
predávajúceho o zaruþených vlastnostiach, alebo vzhĐadom na ustanovenia
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
21
právnych predpisov, þi technických noriem by mala predávaná vec maĢ. Za
chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka
sa nevzĢahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho
používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným
opotrebovaním.
7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániĢ, má kupujúci právo, aby bola bezplatne
odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovaĢ výmenu veci,
alebo ak sa chyba týka len súþasti veci, výmenu súþasti, iba vtedy, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhĐadom na cenu tovaru alebo
závažnosĢ vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keć kupujúci
po skonþení opravy bol povinný vec prevziaĢ, sa do záruþnej doby nepoþíta.
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaĢštyri (24) mesiacov odo dĖa
jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatĖuje u predajcu.
Typ prístroja ........................................................................ (vyplní predajca)
Dátum predaja .................................................................... (vyplní predajca)
Peþiatka a podpis predajcu:
Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou ....................................
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Záznam servisného strediska o vykonaní záruþných opráv
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
22
Vylúčenie zodpovednosti
Displej slúchadla má rozlíšenie pixlov. Každý pixel sa skladá z troch subpixlov (červený, zelený, modrý).
Môže sa stať, že riadenie pixla bude nesprávne, alebo pixel bude mať farebnú odchýlku.
Ide o normálny jav, ktorý nie je dôvodom na záručnú reklamáciu.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet chybných pixlov, ktoré sa môžu vyskytovať na displeji bez vzniku nároku na
záručnú reklamáciu.
Opis
Maximálny počet povolených chybných pixlov.
Trvalo rozsvietené farebné subixle
1
Tmavé subpixle
1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov
1
Znaky bežného opotrebenia displeja a krytu sú vylúčené zo záruky.
Likvidácia odpadu
Systém manažmentu životného prostredia
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO
14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.
Likvidácia odpadu
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete
informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na
miestach na to určených.
Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho
vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).
Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje
jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.
Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci
komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených!
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
23
Prehľad menu
Telefón má široký rozsah funkcií. Sú k dispozícii vo forme menu.
Ak chcete zvoliť funkciu, keď je telefón v pohotovostnom stave, stlačte tlačidlo §Menu§ (zobrazte menu), pomocou
ovládacieho tlačidla q prejdite na požadovanú funkciu a stlačením tlačidla §OK§ ju potvrďte.
Návrat do pohotovostného stavu: stlačte a podržte tlačidlo a.
Vo všetkých krajinách nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto príručke.
é
Budík
Aktivace
Čas buzení
¢ s. 13
¢ s. 13
è Nastavení zvuku
Hlas. sluchátka
Zvuk sluchátka
Hlasitost vyzv.
Melodie vyzv.
Sluchátko/Reproduktor
¢ s. 14
Nízký/Vysoký
¢ s. 14
¢ s. 14
Pro ext. volání/Pro int. volání/Budík
Upozor. tóny
Zap./vyp.
Vybitý akum
Zap./vyp.
ê Hlasová schr.
Přehrát zprávy
Memobox **
Záznamník **
Záznamník *
Příposlech *
Prehrávanie správ z sieťovej odkazovej schránky ¢ s. 12.
Prehrávanie správ zo záznamníka ¢ s. 10.
Aktivácia/deaktivácia záznamníka ¢ s. 10.
Zap./vyp. monitorovania správy na slúchadle (režim hlasitého telefonovania), ktorá sa nahráva.
Deaktivovanie monitorovania iba aktuálne nahrávanej správy: stlačte tlačidlo na ukončenie
hovoru a.
(Nevyhnutná podmienka: je zaregistrované aspoň 1 slúchadlo s možnosťou hlasitého
telefonovania.)
Ohlášení *
Nahrát ohlášení/Přehrát ohlášení/Smazat ohlášení
Délka zprávy *
Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty
Příjem volání *
Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.
Automaticky
Memobox
Tlačítko 1 *
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ s. 14
Ak neexistujú žiadne nové správy, záznamník preberie hovor po
18 sekundách. Ak existujú nejaké nové správy, záznamník preberie hovor
po iba 10 sekundách.
Zadajte číslo sieťovej odkazovej schránky ¢ s. 12.
Memobox
Záznamník
Jazyk *
¢ s. 10
Tlačidlu 1 priraďte číslo sieťovej odkazovej schránky.
(V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 1, čím vytočíte
číslo.)
Tlačidlu 1 priraďte číslo záznamníka.
(V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 1, čím vytočíte
číslo.)
¢ s. 11
* iba základňová stanica so záznamníkom.
** iba základňová stanica so záznamníkom, a ak je zadané číslo sieťovej odkazovej schránky
Gigaset A415x/AS405x / IM-Ost sk / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 26.02.2018
24
ç Nastavení
Datum/čas
Sluchátko
¢ s. 5
Jazyk
¢ s. 14
Velké číslice
Nastavenie väčších číslic pri vytáčaní.
Kontrast
Nastavenie kontrastu displeja v 9 úrovniach.
Časové ovládání
Bez anonym.
Aut. příjem
Přihlásit
Odhlásit
Reset.přen.část
Základna
Nastavení zvuku
(len model
A415A/AS405A)
Aktivovanie/deaktivovanie automatickej odpovede ¢ s. 6.
¢ s. 12
¢ s. 13
¢ s. 15
Hlasitost vyzv.
Melodie vyzv.
Časové ovládání
Typ sezn. vol.
¢ s. 15
¢ s. 15
¢ s. 15
¢ s. 9
Zmešk. vol./Všech. vol.
Systemový PIN
Zmena systémového PIN kódu (predvolený kód je 0000).
Tovární nastav.
¢ s. 15
Další funkce
Opakování
Režim XES
ECO DECT ¢ s. 2
Příposlech
Přednastavení
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ s. 14
Aktivace/Nastavení
¢ s. 14
¢ s. 15
Aktivácia/deaktivácia
(Aktivujte v prípade problémov s echom na
analógovom porte smerovača.)
Vyp. záření/Max. dosah
¢ s. 13
Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla
Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.
¢ s. 2
¢ s. 7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising