Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Navodila

Gigaset A420A Navodila
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
1
Gigaset A420/A420A
Kratek pregled prenosne
enote
Opomba
1 Napolnjenost akumulatorja
2 Simbol telefonskega odzivnika
(samo A420A)
3 Prikaz moči sprejem. signala
1
4 Funkcijski tipki
2
5 Tipka za položitev in vključitev/
3
izključitev
6 Tipka za dvig slušalke/prostoročno
7 Tipka za upravljanje (p)
ª avdio nastavitve
INT interno klicanje
â priklic telefon. imenika
| izključitev mikrofona v 
4
stanju pogovora
8 Tipka 1
5
Telefonski odzivnik (samo
6
A420A) /Odzivnik omrežja
9 Tipka zvezdica
7
Vključitev/izključitev pozivnega signala (pritisnite in držite);
pri vzpostavljeni zvezi: preklop
8
iz dekadnega na tonski način
izbiranja (pritisnite na kratko)
10 Tipka 0/R tipka
Vmesna zveza (flash): pritisnite
in držite
9
11 Tipka lojtrca
10
Vključitev/izključitev zapore
tipkovnice (pritisnite in držite); 11
pisanje velikih in malih črk ter 12
pisanje cifer; vnašanje premora
med izbiranjem (pritisnite in
držite)
12 Mikrofon
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Nova sporočila v seznamu klicev/
seznamu telefonskega odzivnika/
seznamu odzivnika omrežja, se na
prikazovalniku prikažejo z obvestilom Nova sporočila, utripa leva
funkcijska tipka (če je nastavljeno,
¢ str. 8).
Funkcijski tipki na prenosni enoti:
S pritiskom tipke vsakokrat prikličete
funkcijo, ki je prikazana na prikazovalniku nad tipko.
Prikaz
Pomen pri pritisku tipke
’ Prikličete sezname sporočil
(¢ str. 8).
§Menu§ Odprete glavni meni/pod-
”
Y
X
Ü
§OK§
meni (glejte Pregled menija,
¢ str. 21).
Vrnete se za en nivo menija.
S tipko q listate navzgor/
navzdol oziroma nastavljate
glasnost.
S tipko r premikate 
kazalec (kurzor) levo/desno.
Brišete po znakih.
Potrdite funkcijo menija 
oziroma shranite vnos.
Kratek pregled osnovne enote
Osnovna enota A420A
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
Osnovna enota A420
1
1 Tipka za prijavo/iskanje:
Iskanje prenosnih enot (pritisnite na kratko, „paging“ ¢ str. 11).
Prijava prenosnih enot (pritisnite in držite ¢ str. 11).
2 Tipki za glasnost: (– = tišje; + = glasneje)
Med predvajanjem sporočil: Spreminjanje glasnosti govora.
Med pozivanjem: Spreminjanje glasnosti pozivnega signala.
3 Tipka predvajanje/zaustavitev:
Vključitev ali izključitev telefonskega odzivnika (pritisnite in držite);
Predvajanje sporočil s telefonskega odzivnika (pritisnite na kratko);
Med predvajanjem: Prekinitev predvajanja (pritisnite na kratko).
Sveti: Telefonski odzivnik je vključen, ni novih sporočil.
Utripa: Prisotno je najmanj eno novo sporočilo ali se trenutno predvaja ali snema.
Zelo hitro utripa: Pomnilnik je poln.
Med predvajanjem sporočila:
4 Pomik na začetek aktualnega sporočila (pritisnite 1x) oziroma pomik
na prejšnje sporočilo (pritisnite 2x).
5 Pomik na naslednje sporočilo.
6 Brisanje aktualnega sporočila.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
2
ECO DECT
Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja razdalji med prenosno enoto in osnovno enoto: čim
manjša je razdalja, tem manjša je moč radijskega signala (sevanje). V stanju mirovanja je moč radijskega signala prenosne enote izključena. Osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom.
Vaš telefon omogoča dodatno zmanjšanje moči radijskega signala:
1) Zmanjšanje moči radijskega signala (Eco način)
Če izključite nastavitev Najv. domet (Pregled menija ¢ str. 22), se zmanjša moč radijskega signala med pogovorom
za do 80% pri polovičnem dometu.
2) Izključitev moči radijskega signala (Eco način+)
Z nastavitvijo Brez sevanja (Pregled menija ¢ str. 22) lahko radijske signale osnovne enote v stanju mirovanja popolnoma izključite. Prosimo upoštevajte:
◆ Funkcijo morajo podpirati vse prijavljene prenosne enote.
◆ Za hitrejše vzpostavljanje zveze pri dohodnih klicih se prenosna enota vedno za kratek čas preklopi v stanje
pripravljenosti za sprejem. To poveča porabo energije in s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in pogovora.
Opozorila za varno uporabo
Opozorilo
Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi naprave.
Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.
Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega 
okolja, npr. v bolnišnici.
Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimate pri proizvajalcu
naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).
Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega
delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.
Vaš Gigaset je skladen z večino digitalnih slušnih aparatov, ki se nahajajo na trgu. Vendar vam neoporečne funkcije z vsakim slušnim aparatom ne moremo zagotoviti.
Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. 
Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
Naprave niso zaščitene proti pršeči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore
s tuši.
Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.
Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge
radijske storitve.
Opombe
◆ Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.
◆ Pri vključeni zapori tipkovnice ne morete izbirati niti klicnih številk za klic v sili.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
3
Prvi koraki
Preverjanje vsebine embalaže
Komplet osnovna enota in prenosna enota: Prenosna enota Gigaset, osnovna enota Gigaset A420/A420A, vtična napajalna enota, priključna vrvica, dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorje, navodilo za uporabo.
Komplet prenosna enota in polnilna enota: Prenosna enota Gigaset, polnilna enota z vtično napajalno enoto, dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorje, navodilo za uporabo.
Če ste kupili varianto z več prenosnimi enotami, potem sta v embalaži za vsako dodatno prenosno enoto priložena dva
akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja in polnilna enota z vtično napajalno enoto.
Postavitev osnovne enote in polnilne enote (če je priložena v embalaži)
Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih, suhih prostorih in temperaturnem območju od
+5 °C do +45 °C.
¤ Postavite osnovno enoto v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi. Osnovno enoto in polnilno enoto lahko pritrdite tudi na steno.
Opomba
Upoštevajte domet osnovne enote. Domet na prostem je do 300 m, v stavbah do 50 m.
Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih
lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.
Nega: Prah z osnovne enote, polnilne enote in prenosne enote obrišite z vlažno krpo (brez topil) ali z antistatično krpo.
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.
Prosimo upoštevajte:
◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim
napravam.
◆ Vaš Gigaset zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
Priključitev osnovne enote
¤ Najprej v vtičnico električnega omrežja vključite vtično
napajalno enoto 1.
¤ Nato vključite telefonski vtič 2 in napeljite kable v raz-
A420A
1
1
2
1
bremenilne kanale.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Prosimo upoštevajte:
◆ Vtična napajalna enota mora biti vedno vključena v vtičnici električnega omrežja, ker telefon brez zunanjega
napajanja iz omrežja ne deluje.
◆ Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto in
priključno vrvico telefona. Razpored žil kabla v vtiču
priključne vrvice telefona je lahko različen.
◆ Po priključitvi osnovne enote je telefonski odzivnik
(samo A420A) pripravljen za uporabo šele po 30 sekundah.
A420
1
1
2
1
Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)
2
1
¤ Priključite ploščati vtič vtične napajalne
enote 1.
¤ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja 2.
4
Če bi morali vtič iz polnilne enote ponovno
izvleči, pritisnite gumb zapore 3 in izvlecite
vtič 4.
3
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
4
Zagon prenosne enote
Prikazovalnik je zaščiten s folijo. Prosimo, da pred uporabo prenosne enote folijo odstranite!
Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrova akumulatorjev
Opozorilo
Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje (¢ str. 15), ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH, to pomeni, v
nobenem primeru ne vstavljajte navadnih baterij (ki jih ni možno polniti), ker niso izključene znatne zdravstvene
poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije ali akumulatorja, akumulator lahko tudi
eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodbe naprave.
¤ Akumulatorja vstavite
pravilno obrnjena (+/pol).
Električna pola sta označena
v prostoru za akumulatorja.
¤ Pokrov akumulatorja postavite
z vrha.
¤ Nato pokrov potisnite navzgor,
da se zaskoči.
Če bi morali pokrov akumulatorja
ponovno odpreti, npr. za zamenjavo
akumulatorjev:
¤ Primite za utor na vrhu pokrova in
pokrov potegnite navzdol.
Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorjev
Pravilni prikaz stanja napolnjenosti je možen le v primeru, če se akumulatorja najprej popolnoma napolnita in nato
izpraznita.
¤ Prenosno enoto postavite za 6 ur v osnovno enoto/pol6h
nilno enoto.
Opomba
Prenosno enoto smete postaviti le v zato predvideno
osnovno enoto/polnilno enoto.
¤ Prenosno enoto vzemite iz osnovne enote/polnilne enote
in jo ponovno postavite nazaj šele, ko sta akumulatorja
popolnoma izpraznjena.
Opombe
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Komplet osnovna enota in prenosna enota: Prenosna enota je že tovarniško prijavljena na osnovno enoto. 
◆
◆
◆
◆
Če ste kupili varianto z več prenosnimi enotami, potem so vse prenosne enote že prijavljene na osnovno
enoto. Tako vam ni potrebno opraviti nobene prijave več.
Če vendarle prenosne enote niste mogli prijaviti na osnovno enoto (na prikazovalniku se prikaže Prijava pr. en.
ali Položi v osn.en.), prosimo, da prenosno enoto prijavite ročno (¢ str. 11).
Komplet prenosna enota in polnilna enota: Prenosno enoto morate prijaviti ročno (¢ str. 11).
Po prvem polnjenju in praznjenju lahko vašo prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite v polnilno enoto.
Postopek polnjenja in praznjenja vedno ponovite, če iz prenosne enote odstranite in ponovno vstavite akumulatorja.
Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta. Segrevanje ni nevarno.
Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.
Spreminjanje jezika prikaza
Spremenite jezik prikaza, če je nastavljen jezik, ki ga ne razumete:
§Menu§ ¤ 421 (tipke pritisnite eno za drugo) ¤ q (izberite jezik) ¤ §OK§ (‰ = aktualni jezik) ¤ Tipko za položitev
slušalke a pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja)
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
5
Nastavljanje datuma in ure
Datum in uro morate nastaviti, če želite ugotoviti npr. točen čas dohodnih klicev ter uporabljati budilko.
§§Menu§§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ Datum/ura ¤ §OK§ ¤ Dat. ¤ ~ (vnesite dan, mesec in leto 6-mestno)
¤ §OK§ ¤ Čas ¤ ~ (vnesite ure in minute 4-mestno) ¤ §OK§ (Prikaz na prikazovalniku: Shranjeno)
¤ a (za vrnitev v stanje mirovanja tipko pritisnite in držite)
Položaj vnašanja v vrstici menjate tako, da pritisnete levo ali desno stran tipke za upravljanje r.
Opomba
Če se vašemu telefonu med prikazom klicne številke pošiljajo še podatki o datumu in točnem času, (npr. prek vašega
operaterja, prek usmerjevalnika ali telefonskih naprav), lahko določite, če in kdaj naj telefon te podatke prevzame:
¤ Pritisnite zaporedje tipk: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Prikaže se naslednji prikaz, aktualna nastavitev utripa:
¤ Za določitev, kdaj naj se datum prevzame, pritisnite ustrezno tipko:
Q
nikoli
enkrat, če na vašem telefonu datum/ura nista nastavljena 
ali 1
vedno
ali 2
Prikaže se vaša izbira (npr. 2 za „vedno“):
973 SET: [2]
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Prikazovalnik v stanju mirovanja
Ko je telefon prijavljen in ura nastavljena, je v stanju mirovanja na prikazovalniku naslednji prikaz (primer).
Prikazi na prikazovalniku
◆ Radijski kontakt med osnovno enoto in prenosno enoto:
- dober do majhen: Ð ¨ § ¦
- ni sprejema: ¥
◆ Aktiviranje telefonskega odzivnika (samo A420A):
- ± telefonski odzivnik je vključen.
◆ Stanje napolnjenosti akumulatorja:
- U akumulator napolnjen preko 66 %
- V akumulator napolnjen med 34 % in 66 %
- e akumulator napolnjen med 11 % in 33 %
- = akumulator napolnjen pod 11 %
- = utripa: akumulator skoraj prazen (pod 10 minutami časa pogovora)
= e V U postopek polnjenja
Če je aktiviran način Brez sevanja (¢ str. 22), se levo zgoraj prikaže simbol ½.
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘
Menu
Vključitev/izključitev prenosne enote
Za vključitev ali izključitev prenosne enote pritisnite in držite tipko a. Če izključeno prenosno enoto postavite v
osnovno oziroma v polnilno enoto, se približno po 30 sekundah samodejno vključi.
Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo!
Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak („Vprašanja in odgovori“,
¢ str. 16) ali se obrnite na naš servis za kupce ¢ str. 17.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Upravljanje z menijem
Telefon vam ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev (Pregled menija ¢ str. 21).
Glavni meni (prvi nivo menija)
¤ Za odpiranje glavnega menija, v stanju mirovanja prenosne enote, pritisnite funkcijsko tipko §Menu§ ali desno stran
tipke za upravljanje v.
Funkcije v glavnem meniju se prikažejo kot seznam z imenom in simbolom.
Izbiranje neke funkcije
¤ S pritiskanjem tipke za upravljanje q listate od ene funkcije do druge. Funkcijo, ki jo lahko izberete, vidite na
prikazovalniku.
¤ S pritiskom funkcijske tipke §OK§ ali desne strani tipke za upravljanje v izberete predstavljeno funkcijo. Odpre se
pripadajoči podmeni, katerega prvi vnos je prikazan.
Če pritisnete funkcijsko tipko ” ali na kratko pritisnete tipko za položitev slušalke a, se prikazovalnik vrne v stanje
mirovanja.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
6
Podmeniji
V podmeniju so funkcije prikazane z imenom.
Izbiranje neke funkcije
¤ S pritiskanjem tipke za upravljanje q listate od ene funkcije do druge. Funkcijo lahko vsakokrat vidite na prikazovalniku.
¤ S pritiskom funkcijske tipke §OK§ izberete predstavljeno funkcijo. Odpre se pripadajoči podmeni, katerega prvi vnos
je prikazan.
Če pritisnete funkcijsko tipko ” ali na kratko pritisnete tipko za položitev slušalke a, se vrnete v prejšnji nivo menija
oziroma prekinete postopek.
Nastavitve, ki jih niste potrdili s pritiskom funkcijske tipke §OK§, telefon ne upošteva.
Vrnitev v stanje mirovanja
Iz nekega poljubnega mesta v meniju:
¤ Pritisnite in držite tipko za položitev slušalke a ali
¤ ne pritisnite nobene tipke: Po 2 minutah se prikazovalnik samodejno vrne v stanje mirovanja.
Telefoniranje
Zunanji odhodni klici/končanje pogovora
Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje.
~ (vnesite klicno številko) ¤ c.
Telefon bo klicno številko izbral. (Lahko tudi najprej pritisnete in držite tipko za dvig slušalke c [signal prostega izbiranja] in nato vnesete klicno številko.) Med pogovorom lahko s tipko t prikličete meni za nastavljanje glasnosti govora
v slušalki in s tipko q nastavite glasnost.
Končanje pogovora/prekinitev izbiranja: Pritisnite tipko za položitev slušalke a.
Vsaki klicni številki lahko samodejno prednastavite predizbiranje ponudnika omrežja (¢ str. 6).
Prevzem klica
Dohodni klic se signalizira s pozivanjem in s prikazom na prikazovalniku.
Za prevzem klica pritisnite tipko za dvig slušalke c.
Pri vključeni funkciji Sam.pr.klica (glejte Pregled menija ¢ str. 22) prenosno enoto zgolj vzamete iz osnovne/polnilne
enote.
Prikaz klicne številke kličočega
Pri klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali, če je shranjeno v telefonskem imeniku, ime kličočega.
Pogoji:
1 Z vašim ponudnikom omrežja ste se dogovorili, da se klicna številka kličočega (CLIP) prikaže na vašem prikazovalniku.
2 Kličoči se je s svojim ponudnikom omrežja dogovoril, da se njegova klicna številka posreduje v omrežje (CLI).
Na prikazovalniku se prikaže Zunanji klic, če niste naročili prikaza klicne številke, Skrita številka, če je kličoči onemogočil
posredovanje svoje klicne številke ali Neznana štev., če kličoči ni naročil funkcije CLI.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Prostoročno delovanje
Pri prostoročnem telefoniranju vključite zvočnik tako, da partnerja v pogovoru slišite, ne da bi morali prenosno enoto
prisloniti na uho. Med pogovorom in pri poslušanju telefonskega odzivnika (samo Gigaset A420A) lahko vključite ali
izključite prostoročni način delovanja s tipko za prostoročno delovanje d.
Med prostoročnim pogovorom lahko s tipko t prikličete meni za nastavljanje glasnosti zvočnika in s tipko q nastavite glasnost.
Nema zveza
Za vključitev ali izključitev mikrofona vaše prenosne enote med pogovorom pritisnite desno stran tipke za
upravljanje v.
Samodejno predizbiranje ponudnika omrežja (prednastavitev)
Shranite lahko številko za spajanje (številka za prednastavitev), ki se pri izbiranju samodejno prednastavi. Če želite npr.
telefonirati v tujino prek posebnega ponudnika omrežja, lahko na tem mestu shranite njegovo predizbiranje.
V seznam „S predizbiro“ vnesite številke za predizbiranje oziroma prve cifre številk za predizbiranje, pri katerih naj se
uporabi prednastavljena številka.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
7
V seznam „Brez predizbire“ vnesite izjeme seznama „S predizbiro“.
Primer:
Številka prediz.
0999
S predizbiro
08
Brez predizbire
081
084
Vse klicne številke, ki se začnejo z 08 z
izjemo 081 in 084, se izberejo s prednastavljeno številko 0999.
Klicna številka
izbrana klicna številka
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Vnašanje številke za prednastavitev in vnašanje v sezname izvedete prek menija (¢ str. 22).
Če želite prednastavitev trajno deaktivirati, s funkcijsko tipko Ü izbrišite številko za prednastavitev.
Onemogočanje prednastavitve za aktualni klic:
c(pritisnite in držite) ¤ §§Menu§§ ¤ q Predizbira izklj. ¤ §OK§ ¤ ~ (vnesite klicno številko) ali s (prevzemite klicno
številko iz telefonskega imenika) ¤ Telefon bo klicno številko izbral brez prednastavitve.
Uporaba telefonskega imenika in seznamov
Telefonski imenik
Za odpiranje telefonskega imenika: Tipko za upravljanje s pritisnite na spodnji strani.
Shranite lahko do 100 klicnih številk (največ 22 cifer) s pripadajočim imenom (največ 16 znakov).
Vnašanje črk/znakov ¢ str. 15.
Shranjevanje prve klicne številke v telefonski imenik
s ¤ Nov vnos? ¤ §OK§ ¤ ~ (vnesite klicno številko) ¤ §OK§ ¤ ~ (vnesite ime) ¤ §OK§
Shranjevanje nadaljnjih klicnih številk v telefonski imenik
s ¤ §Menu§ ¤ Nov vnos ¤ §OK§ ¤ ~ (vnesite klicno številko) ¤ §OK§ ¤ ~ (vnesite ime) ¤ §OK§
Iskanje vnosa v telefonskem imeniku
S tipko s odprite telefonski imenik. Na voljo imate naslednje možnosti:
◆ S tipko q listajte do vnosa, dokler ne izberete iskanega imena.
◆ Vnesite prvo črko imena in eventualno s tipko q listajte do vnosa.
Izbiranje iz telefonskega imenika
s ¤ q (izberite vnos) ¤ c
Uporaba drugih funkcij
s ¤ q (izberite vnos) ¤ §Menu§
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nov vnos
Prikaži številko
Uredi vnos
Uporabi štev.
Izbriši vnos
Pošlji vnos
Izbriši seznam
Pošlji seznam
Shranite nove klicne številke.
Prikažete klicne številke.
Spremenite izbrani vnos.
Spremenite klicno številko ali za vstavljanje klicne številke iz telefonskega imenika na aktualen
položaj, s tipko s odprete telefonski imenik. Nato klicno številko izberete ali z §Menu§ prikličete
nadaljnje funkcije.
Izbrišete izbrani vnos.
Posamezen vnos pošljete na drugo prenosno enoto (¢ str. 8).
Izbrišete vse vnose v telefonskem imeniku.
Celoten seznam pošljete na drugo prenosno enoto (¢ str. 8).
Bližnjica
Aktualni vnos kopirate na neko tipko za kratko izbiranje.
Uporaba tipk za kratko izbiranje
Vnose iz telefonskega imenika lahko programirate na tipke 2-9:
s ¤ q (izberite vnos) ¤ §Menu§ ¤ q Bližnjica ¤ §OK§
¤ q (izberite tipko) ¤ §OK§ ali ~ (pritisnite tipko, na katero naj se vnos shrani)
Za izbiranje klicne številke pritisnite in držite vsakokratno tipko za kratko izbiranje.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
8
Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto
Pogoji:
◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.
s ¤ q (izberite vnos) ¤ §Menu§ ¤ q Pošlji vnos / Pošlji seznam ¤ §OK§
¤ q (izberite internega uporabnika) ¤ §OK§ ali ¤ ~ (vnesite interno številko sprejemne prenosne enote)
Seznam za ponavljanje izbiranja
V tem seznamu je shranjenih deset nazadnje izbranih klicnih številk.
Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja
c (pritisnite na kratko) ¤ q (izberite vnos) ¤ c
Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja
c (pritisnite na kratko) ¤ q (izberite vnos) ¤ §Menu§
Izberete lahko naslednje funkcije:
Uporabi štev.
Kop. v imenik
Izbriši vnos
Izbriši seznam
Spremenite klicno številko ali za vstavljanje klicne številke iz telefonskega imenika na aktualen
položaj, s tipko s odprete telefonski imenik. Nato klicno številko izberete ali z §Menu§ prikličete
nadaljnje funkcije.
Vnos kopirate v telefonski imenik.
Izbrišete izbrani vnos.
Izbrišete vse vnose.
Seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrežja
Za odpiranje izbire seznamov pritisnite funkcijsko tipko ’. Če so na voljo nova sporočila, se prikažejo samo seznami
z novimi sporočili. S tipko q lahko listate po seznamih, ki so na voljo.
Takoj, ko nov vnos prispe v seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrežja, slišite opozorilni
signal. Pri tovarniški nastavitvi telefona utripa leva funkcijska tipka in na prikazovalniku se prikaže obvestilo Nova sporočila. Prikaz novih sporočil lahko izključite. Ravnajte kot sledi:
¤ Pritisnite zaporedje tipk: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Prikaže se naslednji prikaz:
97
¤ Za izbiranje vrste sporočila pritisnite eno od naslednjih tipk:
5
za neodgovorjene klice
za sporočila na telefonskem odzivniku (samo A420A)/odzivniku omrežja
ali M
Prikaže se vaša izbira (npr. 5 za neodgovorjene klice), aktualna nastavitev utripa:
975 SET: [0]
¤ Za nastavitev prikaza pri novih sporočilih pritisnite tipko Q ali 1
Prikaže se obstoj novih sporočil (tovarniška nastavitev).
Q
Obstoj novih sporočil se ne prikaže.
ali 1
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Prikaže se vaša izbira (npr. 1):
975 SET: [1]
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Sprememba nastavitve je aktivna šele po naslednjem prispelem novem sporočilu.
Opomba
Če so na odzivniku omrežja shranjeni klici, prejmete pri ustrezni nastavitvi določeno obvestilo (odvisno od vašega
ponudnika omrežja).
Seznam klicev
Pogoj: CLIP (¢ str. 6)
Seznam klicev glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje (¢ str. 22)
◆ prevzete klice
◆ neodgovorjene klice
◆ s telefonskim odzivnikom posnete klice (samo A420A)
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
9
Odvisno od nastavljene vrste seznama se shranijo vse klicne številke zadnjih 25 dohodnih klicev ali samo klicne številke
neodgovorjenih klicev.
Odpiranje seznama klicev
’ ¤ q Sez. kl.:
Seznam klicev se prikaže na naslednji način:
Število novih vnosov + število starih, že prebranih vnosov Sez. kl.: 01+02 
Za odpiranje seznama pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Prikaže se zadnji dohodni klic. S tipko q eventualno izberite drug vnos.
Uporaba nadaljnjih funkcij
q (izberite vnos) ¤ §Menu§
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Izbriši vnos
Kop. v imenik
Datum/ura
Stanje
Izbriši seznam
Izbrišete aktualni vnos.
Vnos kopirate v telefonski imenik.
Prikažete datum in uro klica (če je nastavljeno).
Nov klic: nov neodgovorjen klic. Star klic: že prebran vnos.
Opozorilo! Izbrišejo se vsi stari in novi vnosi.
Povratno klicanje kličočega iz seznama klicev
’ ¤ q Sez. kl.: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (izberite vnos) ¤ c
Seznam telefonskega odzivnika (samo A420A)/ seznam odzivnika omrežja
Prek seznama telefonskega odzivnika/seznama odzivnika omrežja lahko poslušate sporočila na telefonskem odzivniku
(glejte „Poslušanje/brisanje sporočil“ ¢ str. 9) ali odzivniku omrežja (¢ str. 11).
Upravljanje telefonskega odzivnika (samo A420A)
Telefonski odzivnik lahko upravljate prek prenosne enote ali prek tipk osnovne enote. Upravljanje prek tipk osnovne
enote ¢ str. 1. V naslednjih odstavkih je opisano upravljanje prek tipk prenosne enote.
Lastne nagovore lahko narekujete prek prenosne enote. Če niste posneli lastnega, osebnega nagovora, telefon uporabi
standardni nagovor.
Če je pomnilnik poln, se na prikazovalniku prikaže Odzivnik poln! in telefonski odzivnik se samodejno izključi. Če stara
sporočila izbrišete, se bo odzivnik samodejno ponovno vključil.
Vaš telefonski odzivnik je že nastavljen na tovarniške nastavitve. Individualne nastavitve napravite prek prenosne enote.
Kako nastavite čas do prevzema klica ter čas snemanja in kako aktivirate poslušanje med snemanjem sporočila, preberite v Pregledu menija (¢ str. 21).
Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika
§Menu§ ¤ q Glasovna pošta ¤ §OK§ ¤ q Telef. odziv. ¤ §OK§ ( ‰ = vključeno)
Pri vključenem telefonskem odzivniku se na prikazovalniku prikaže simbol ±.
Snemanje lastnega nagovora
§Menu§ ¤ q Glasovna pošta ¤ §OK§ ¤ q Nagovori ¤ §OK§ ¤ Snem. nagov. ¤ §OK§ ¤ Govorite po OK ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Slišite signal pripravljenosti (kratek tonski signal). Sedaj narekujte nagovor (najmanj 3 sekunde). S tipko §OK§ potrdite, s
tipko a ali ” zavrnete posnetek. Po zaključenem snemanju se bo nagovor zaradi preverjanja samodejno predvajal.
Prosimo upoštevajte:
Snemanje se samodejno zaključi, ko je dosežen najdaljši čas snemanja 170 sekund ali če med snemanjem nagovora
prenehate govoriti za več kot 2 sekundi.
Poslušanje ali brisanje nagovorov
Glejte Pregled menija ¢ str. 21.
Poslušanje/brisanje sporočil
Za začetek predvajanja sporočil na telefonskem odzivniku imate 3 možnosti.
◆ Zagon predvajanja sporočil prek menija Glasovna pošta:
§Menu§ ¤ q Glasovna pošta ¤ §OK§ ¤ q Predv. sporočil ¤ §OK§
Če ste vnesli klicno številko odzivnika omrežja, morate izbrati še telefonski odzivnik: ¤ q Telef. odziv. ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
10
◆ Zagon predvajanja sporočil prek seznama telefonskega odzivnika:
§’ ¤ q Tel. odz.:
Seznam klicev telefonskega odzivnika se prikaže na naslednji način:
Število novih vnosov + število starih, že prebranih vnosov Tel. odz.: 01+02 
Za odpiranje seznama pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
◆ Hitri priklic telefonskega odzivnika:
Za priklic telefonskega odzivnika zadostuje daljši pritisk tipke 1. Tovarniško je prednastavljen vgrajeni telefonski
odzivnik. Če ste za hitri priklic nastavili odzivnik omrežja, lahko to nastavitev spremenite (¢ str. 21).
Če so prisotna nova sporočila, odzivnik najprej prične s predvajanjem prvega novega sporočila, sicer s predvajanjem
prvega starega sporočila.
Zvočnik prenosne enote se samodejno vključi. Če pritisnete tipko za prostoročno delovanje c, zvočnik izključite.
Sporočilo se sestoji iz 2 delov:
◆ iz informacijskega dela, obstoječega iz številke/datuma/ure in
◆ iz vsebine (govorjenega besedila).
Najprej se predvaja informacijski del, nato vsebina. Na prikazovalniku se prikaže klicna številka oziroma ime.
Ustavljanje in upravljanje predvajanja
Upravljanje predvajanja sporočil je odvisno od tega, v katerem trenutku pritisnete vsakokratno tipko. Med predvajanjem
sporočila:
2
t ali 1
s ali I
L
Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.
Med nagovorom informacijskega dela: Pomik na začetek prejšnjega sporočila. Pomik nazaj iz 1.
sporočila na zadnje sporočilo.
Med predvajanjem vsebine: Pomik na začetek aktualnega sporočila.
Pomik na začetek naslednjega sporočila. Pomik naprej iz zadnjega sporočila na 1. sporočilo.
Med nagovorom informacijskega dela: Preskok informacijskega dela.
Med predvajanjem vsebine: Pomik na vsebino naslednjega sporočila. Pomik naprej iz zadnjega
sporočila na 1. sporočilo.
Nadaljnje funkcije med predvajanjem sporočil
Pritisnite funkcijsko tipko §Menu§. Predvajanje se zaustavi.
S tipko q lahko izberete naslednje funkcije:
Izbiranje št.
Naprej
Glasnost
Kop. v imenik
Izberete klicno številko.
Nadaljujete ustavljeno predvajanje.
Nastavite glasnost.
Vnos kopirate v telefonski imenik.
Izbr. vse stare
Izbrišete vsa stara sporočila.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Brisanje posameznih sporočil
Med predvajanjem sporočila pritisnite tipko Q ali funkcijsko tipko Ü.
Nova sporočila lahko izbrišete le med predvajanjem vsebine sporočila.
Brisanje vseh starih sporočil
Med predvajanjem sporočila ali pri premoru:
§Menu§ ¤ q Izbr. vse stare ¤ §OK§ (potrdite varnostno vprašanje)
Prevzem klica s telefonskega odzivnika
Tudi, če je telefonski odzivnik pogovor že prevzel ali snema sporočilo, lahko pogovor še prevzamete:
§Menu§ ¤ Sprejmi ¤ §OK§
Pogovor lahko prevzamete tako da:
◆ pritisnete tipko za dvig slušalke c
◆ vzamete prenosno enoto iz osnovne enote/polnilne enote (če je aktiviran Sam.pr.klica ¢ str. 22)
Opomba
Če je funkcija Posl.med snem. na prenosni enoti vključena (¢ str. 21) in pogovor na prenosni enoti že slišite, lahko
pogovor prevzamete samo z §Menu§ ¤ Sprejmi ¤ §OK§. S pritiskom tipke za dvig slušalke/prostoročno zgolj vključite in
izključite prostoročno delovanje.
Snemanje sporočila se prekine in lahko se pogovarjate s kličočim.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
11
Nastavljanje drugega jezika
Jezik glasovnega upravljanja in standardnega nagovora lahko spremenite.
§Menu§ ¤ q Glasovna pošta ¤ §OK§ ¤ q Jezik ¤ §OK§ ¤ q (izberite jezik) ¤ §OK§
Daljinsko upravljanje s poti
Telefonski odzivnik lahko poslušate ali vključite na daljavo z vsakim drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).
Pogoji:
◆ PIN številko sistema ste nastavili različno od 0000 (¢ str. 22).
◆ Telefon, s katerim želite upravljati telefonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF) način izbiranja klicnih številk, to
pomeni, da pri pritisku posameznih tipk slišite različne tonske signale.
Klicanje telefonskega odzivnika in poslušanje sporočil
~ (izberite lastno klicno številko) ¤ medtem, ko poslušate vaš nagovor: Pritisnite tipko 9 in vnesite PIN številko
sistema.
Upravljanje poteka prek naslednjih tipk:
A
B
3
0
Med nagovorom številke/datuma/ure: Pomik na začetek prejšnjega sporočila.
Med nagovorom sporočila: Pomik na začetek aktualnega sporočila.
Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.
Pomik na naslednje sporočilo.
Brisanje aktualnega sporočila.
Vključitev telefonskega odzivnika
~ (pokličite lastno klicno številko (domov) in pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim vnesite PIN“) ¤ ~ (vnesite PIN
številko sistema)
Vaš telefonski odzivnik je vključen. Slišite nagovor o še preostalem možnem času snemanja. Začne se predvajanje
sporočil. Telefonskega odzivnika ne morete izključiti na daljavo.
Odzivnik omrežja
Odzivnik omrežja je telefonski odzivnik v telefonskem omrežju vašega ponudnika. O odzivniku se eventualno pozanimajte pri vašem ponudniku. Telefonski odzivnik omrežja lahko uporabljate šele potem, ko ste storitev naročili pri vašem
ponudniku.
Da bi vaš odzivnik omrežja lahko udobno uporabljali prek seznama odzivnika omrežja (¢ str. 8), menija (¢ str. 21) ali
hitrega klicanja s tipko 1 (¢ str. 1), morate klicno številko odzivnika vnesti v vaš telefon:
§Menu§ ¤ q Glasovna pošta ¤ §OK§ ¤ q Omr. predal ¤ ~ (vnesite klicno številko) ¤ §OK§
Iskanje prenosne enote („paging“)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Vašo prenosno enoto lahko poiščete s pomočjo osnovne enote.
¤ Na kratko pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (¢ str. 1).
Vse prenosne enote pozivajo istočasno („paging“), tudi v primeru, če je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.
Končanje iskanja: Na kratko pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (¢ str. 1) ali tipko za dvig slušalke c ali
tipko za položitev slušalke a na prenosni enoti.
Ročna prijava prenosne enote
Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupno do štiri prenosne enote. Vsaka dodatna prenosna enota mora biti
prijavljena na osnovno enoto, da je funkcionalna. Ročno prijavo prenosne enote morate začeti na prenosni enoti (1) in
na osnovni enoti (2).
1) Na prenosni enoti
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Prijava pr. en. ¤ vnesite PIN številko sistema osnovne
enote (tovarniška nastavitev: 0000) ¤ §OK§ ¤ Na prikazovalniku se prikaže Prijavljanje.
2) Na osnovni enoti
V času 60 sekund po vnosu PIN številke pritisnite in držite (najmanj 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (¢ str. 1).
(A420A: Če je aktiviran način delovanja za prijavo, slišite signal potrditve.)
Postopek prijave traja približno 1 minuto. Po uspešni prijavi prikazovalnik na kratko prikaže Prijavljen in se preklopi v
stanje mirovanja. Prenosne enote prejmejo vsakokrat najnižjo prosto interno številko (1-4). Če so interne številke od
1–4 že oddane drugim napravam, se številka 4 prepiše.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
12
Odjava prenosnih enot
Z vsake prijavljene prenosne enote Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Odjava pr. en. ¤ q izberite internega uporabnika, ki ga
želite odjaviti. Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je označena s simbolom <. ¤ §OK§ ¤ Vnesite PIN številko
sistema osnovne enote (tovarniška nastavitev: 0000) ¤ §OK§
Uporaba več prenosnih enot
Interni klici
Interni klici so brezplačni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene na isto osnovno enoto.
Prijavljeni sta 2 prenosni enoti
Če pritisnete tipko za upravljanje u, pokličete drugo prenosno enoto.
Prijavljenih je več kot 2 prenosni enoti
Klicanje določene prenosne enote
u ¤ ~ (1...4, vnesite interno številko prenosne enote) ali
u ¤ q (izberite internega uporabnika) ¤ §OK§ ali c ¤ prenosna enota poziva
Klicanje vseh prenosnih enot („skupinski klic“)
Tipko za upravljanje u pritisnite in držite ali u ¤ P ali u ¤ q Kliči vse ¤ §OK§ ali c ¤ pozivajo vse prenosne
enote
Ko se interni uporabnik oglasi, lahko z njim govorite. Za končanje pogovora pritisnite tipko za položitev slušalke a.
Interna vmesna zveza/posredovanje pogovora
Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Pritisnite tipko za upravljanje u in pokličite eno ali vse prenosne
enote. Zunanji naročnik sliši glasbo na zadržanju. Ko se interni uporabnik oglasi, eventualno napovejte zunanji pogovor.
Bodisi
Pritisnite tipko za položitev slušalke a. Zunanjo zvezo posredujete na drugo prenosno enoto,
ali
Pritisnite funkcijsko tipko ”. Ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom.
Pri posredovanju pogovora lahko tipko za položitev slušalke a pritisnete prej, preden je interni uporabnik dvignil
slušalko.
Vključitev v zunanjo zvezo
Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v
pogovoru (konferenca). Pogoj: Vključena je funkcija INT vključit..
Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Osn. enota ¤ §OK§ ¤ q INT vključit. ¤ §OK§ (‰ = vključeno)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Interna vključitev (konferenca)
Želite se vključiti v obstoječo zunanjo zvezo. Pritisnite in držite tipko za dvig slušalke c. Vključite se v že obstoječo
zvezo. Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.
Končanje konference: Pritisnite tipko za položitev slušalke a. Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.
Če prvi interni uporabnik pritisne tipko za položitev slušalke a, se ohrani zveza med internim uporabnikom, ki se je v
zvezo vključil in zunanjim naročnikom.
Nastavljanje budilke
Vključitev/izključitev budilke
§Menu§ ¤ q Budilka ¤ §OK§ ¤ Vključitev ¤ §OK§ (‰ = vključeno)
Če je vključena: ¤ ~ (vnesite čas bujenja) ¤ §OK§
Ko budilka poziva, jo s pritiskom poljubne tipke izključite za 24 ur. Če je budilka vključena, se namesto datuma na prikazovalniku prikaže simbol budilke l in čas bujenja.
Nastavljanje časa bujenja
§Menu§ ¤ q Budilka ¤ §OK§ ¤ q Čas bujenja ¤ §OK§
Vnesite čas bujenja v urah in minutah in pritisnite §OK§.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
13
Nastavljanje telefona
Vključitev/izključitev opozorilnih signalov in opozorilnega signala akumulatorja, glejte Pregled menija (¢ str. 21).
Nastavljanje kontrasta prikazovalnika in velikosti cifer pri izbiranju, glejte Pregled menija (¢ str. 22).
Nastavljanje PIN številke sistema osnovne enote, glejte Pregled menija (¢ str. 22).
Spreminjanje jezika prikaza
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Jezik ¤ §OK§ ¤ q (izberite jezik) ¤ §OK§
Aktualni jezik je označen s simbolom ‰.
Če ste pomotoma nastavili jezik, ki ga ne razumete:
§Menu§ ¤ 421 (tipke pritisnite eno za drugo) ¤ q (izberite jezik) ¤ §OK§
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki
V stanju mirovanja:
t ¤ Glasn. slušalke ¤ §OK§ ¤ q Slušalka/Zvočnik ¤ §OK§ ¤ q (nastavite glasnost 1 do 5)
¤ §OK§ (‰ = izbrano)
Med pogovorom prek slušalke ali v načinu prostoročnega delovanja:
t ¤ q (nastavite glasnost 1 do 5)
Nastavitev se samodejno shrani po približno 3 sekundah ali pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (¢ str. 21).
Barva zvoka
Prilagodite barvo zvoka slušalke vašim potrebam.
◆ Nizek: Standardna nastavitev.
◆ Visok: Nastavitev za poudarjene višje tone.
V stanju mirovanja:
t ¤ q Zvok slušalke ¤ §OK§ ¤ q Nizek/Visok ¤ §OK§ (‰ = izbrano)
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (¢ str. 21).
Nastavljanje pozivnih signalov prenosne enote
Nastavljanje glasnosti pozivanja
V stanju mirovanja:
t ¤ q Glasnost poziv. ¤ §OK§ ¤ q (nastavite glasnost 1 do 5 ali „Naraščajoče“) ¤ §OK§ (‰ = izbrano)
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (¢ str. 21).
Nastavljanje melodije pozivanja
Nastavite melodijo pozivanja ločeno za Zunanji klici, Interni klici in Budilka.
V stanju mirovanja:
t ¤ q Melodija poziv. ¤ §OK§ ¤ q Zunanji klici / Interni klici / Budilka ¤ §OK§ ¤ q (izberite melodijo)
¤ §OK§ (‰ = izbrano)
Nastavitev lahko izvedete tudi prek menija Avdio nast. (¢ str. 21).
Časovni nadzor (dnevni/nočni način delovanja)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Vnesete lahko časovni okvir, v katerem naj vaš telefon pri zunanjih klicih ne poziva, npr. ponoči.
Aktiviranje Časovni nadzor:
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Časovni nadzor ¤ §OK§
¤ §OK§ (‰ = aktivirano)
¤ Vključitev
Nastavljanje časovnega okvira:
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Časovni nadzor ¤ §OK§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§
¤ Izklop od: ~ (vnesite uro 4-mestno) ¤ §OK§ ¤ Izklop do: ~ (vnesite uro 4-mestno) ¤ §OK§
Izključitev anonimnih klicev
Telefon lahko nastavite tako, da vaša prenosna enota pri klicih, pri katerih je bil onemogočen prenos klicne številke,
zvočno ne poziva. Klic se signalizira samo na prikazovalniku.
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Utišaj an. kl. ¤ §OK§ (‰ = aktivirano)
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
14
Izključitev/vključitev pozivnega signala
Trajna izključitev/ponovna vključitev pozivnega signala
V stanju mirovanja pritisnite in držite tipko zvezdica P. Pri izključenem pozivnem signalu se na prikazovalniku prikaže
simbol Ú.
Izključitev pozivnega signala za trenutni klic
§Menu§ ¤ Tiho ¤ §OK§
Nastavljanje pozivnih signalov osnovne enote (samo A420A)
Nastavite glasnost pozivnega signala, melodijo pozivanja in časovno upravljanje za osnovno enoto:
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Osn. enota ¤ §OK§ ¤ Avdio nast. ¤ §OK§ ¤ q Glasnost poziv./Melodija poziv./
Časovni nadzor
Nastavitve napravite analogno, kot je opisano pod „Nastavljanje pozivnih signalov prenosne enote“.
Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju
Tu lahko nastavite, ali naj zunanji sogovornik med internimi vmesnimi zvezami in pri posredovanju pogovorov sliši
glasbo na zadržanju.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ cifra za aktualno nastavitev utripa: 0 = izključeno; 1 = vključeno ¤ vnesite cifro
¤ §OK§.
Podpora z repeaterjem
Z repeaterjem lahko povečate domet vaše osnovne enote. Za povečanje dometa morate aktivirati delovanje z repeaterjem (¢ str. 22). Podpora z repeaterjem in način delovanja Brez sevanja (¢ str. 22) se medsebojno izključujeta.
Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve
Individualne nastavitve in spremembe lahko vrnete na tovarniške nastavitve (reset). Vnosi telefonskega imenika,
seznama klicev in prijava prenosne enote na osnovno enoto se ohranijo.
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Pren. enota ¤ §OK§ ¤ q Ponast. pr. en. ¤ §OK§ ¤ Ponastavitev? ¤ §OK§
Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve
Pri ponovni nastavitvi se
◆ individualne nastavitve vrnejo na tovarniške nastavitve
◆ vsi seznami izbrišejo
◆ način Brez sevanja deaktivira
Ohranita se datum in ura. Po ponovnem nastavljanju osnovne enote je telefonski odzivnik (samo A420A) pripravljen za
uporabo šele po 15 sekundah.
Ponovno nastavljanje osnovne enote prek menija
Pri ponovnem nastavljanju prek menija
◆ prenosne enote ostanejo prijavljene,
◆ PIN številka sistema se ne povrne na tovarniško nastavitev.
§Menu§ ¤ q Nastavitve ¤ §OK§ ¤ q Osn. enota ¤ §OK§ ¤ q Ponast. osn.en. ¤ §OK§ ¤ Ponastavitev? ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ponovno nastavljanje osnovne enote s tipko na osnovni enoti
Pri ponovnem nastavljanju prek tipke na osnovni enoti
◆ se vse prenosne enote odjavijo,
◆ PIN številka sistema se povrne na prvotno kodo 0000.
Nadaljujte, kot sledi: Iz osnovne enote izključite kabel za napajanje. Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za prijavo iskanje (¢ str. 1) na osnovni enoti, medtem istočasno v osnovno enoto ponovno vključite kabel za napajanje. Tipko držite
pritisnjeno še najmanj 5 sekund.
Delovanje osnovne enote na naročniški centrali/usmerjevalniku
Delovanje na usmerjevalniku
Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko eventualno nastale odmeve zmanjšate z vključitvijo
Nac.odmeva (¢ str. 22). Če težave z odmevi ne nastanejo, naj bo ta funkcija deaktivirana.
Delovanje na naročniški telefonski centrali
Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, če vaša naročniška centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naročniške centrale. Pri vnosu vnašajte cifre počasi eno za drugo.
Spreminjanje načina izbiranja
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ cifra za aktualni način izbiranja utripa: 0 = tonski način izbiranja (DTMF);
1 = dekadni način izbiranja (DEK) ¤ Vnesite cifro ¤ §OK§.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
15
Nastavljanje časa flash
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ cifra za aktualni čas flash utripa: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ Vnesite cifro ¤ §OK§.
Spreminjanje premora po zasegu linije
Lahko nastavite čas premora, ki se vstavi po pritisku tipke za dvig slušalke c in dejanskim pošiljanjem klicne številke.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ cifra za aktualni čas premora utripa: 1 = 1 sekundo; 2 = 3 sekunde;
3 = 7 sekund ¤ vnesite cifro ¤ §OK§.
Spreminjanje premora po pritisku tipke R
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ cifra za aktualni čas premora utripa: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
¤ vnesite cifro ¤ §OK§.
Dodatek
Vnašanje črk/znakov
Standardna pisava
Ustrezno tipko pritisnite večkrat.
Za spreminjanje načina pisanja iz
„Abc“ v „123“, iz „123“ v „abc“ in iz
„abc“ v „Abc“, na kratko pritisnite
tipko lojtrca #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
¡
"
’
;
_
1) Presledek
Srednjeevropsko
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ustrezno tipko pritisnite večkrat.
Za spreminjanje načina pisanja iz
„Abc“ v „123“, iz „123“ v „abc“ in iz
„abc“ v „Abc“, na kratko pritisnite
tipko lojtrca #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
10x 11x 12x 13x
"
č
’
;
_
1) Presledek
Tehnični podatki
Akumulatorji
Tehnologija: Nikelj-Metal-Hidrid (NiMH); velikost: AAA (mikro, HR03); napetost: 1,2 V; kapaciteta: 450 - 1000 mAh
Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote
Vaša prenosna enota lahko polni akumulatorje kapacitete do 1000 mAh. Uporaba posebnih visoko učinkovitih akumulatorjev ali akumulatorjev z višjimi kapacitetami za brezvrvične telefone ni smiselna.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
16
Časi delovanja vašega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete akumulatorjev, starosti akumulatorjev in od ravnanja pri
uporabi. (Čas stanja pripravljenosti/čas pogovora/čas delovanja so največje vrednosti, časi polnjenja so tipične vrednosti.)
550
220
14
Čas stanja pripravljenosti (ur)
Čas pogovora (ur)
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur),
Način delovanja Brez sevanja izključen/vključen
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)
Kapaciteta (mAh) približno
700
800
255
295
17
19
1000
360
24
115/85
135/95
150/110
190/135
6
5,5
7
6,5
8
7
10
9
Ker razvoj akumulatorjev stalno napreduje, bomo v seznamu priporočenih akumulatorjev v poglavju FAQ (pogosto
zastavljena vprašanja) na straneh Gigaset - skrb za kupca, akumulatorje redno aktualizirali: www.gigaset.com/service
Poraba energije osnovne enote
A420
A420A
V stanju pripravljenosti
– prenosna enota v polnilni enoti
– prenosna enota izven polnilne enote
Med pogovorom
približno 1,0 W
približno 0,8 W
približno 1,0 W
približno 1,2 W
približno 1,0 W
približno 1,2 W
Splošni tehnični podatki
DECT standard
GAP standard
Domet
Napajanje osnovne enote
Pogoji okolja za delovanje
ustreza
ustreza
do 300 m na prostem, do 50 m v zgradbah
230 V ~/50 Hz
+5 °C do +45 °C; 20% do 75% relativne zračne vlažnosti
Vprašanja in odgovori
Če pri uporabi vašega telefona nastanejo vprašanja, smo vam vedno na voljo na www.gigaset.com/service. Poleg tega
smo pripravili nekaj najpogosteje nastalih težav in možnih rešitev, ki so navedene v spodnji tabeli.
Težava
Vzrok
Ni prikaza na prika- Prenosna enota ni vključena.
zovalniku.
Akumulatorja sta prazna.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ni radijske povezave z osnovno
enoto, na prikazovalniku utripa 
Osn. enota.
Na prikazovalniku
se prikaže Prijava
pr. en. ali Položi v
osn.en..
Prenosna enota ne
poziva.
Ne slišite signala
pozivanja/signala
izbiranja iz stacionarnega omrežja.
Prenosna enota se nahaja izven
območja dometa osnovne enote.

Osnovna enota ni vključena.
Rešitev
Tipko za položitev slušalke a pritisnite za približno 5
sekund ali prenosno enoto položite v osnovno enoto.
Napolnite oziroma zamenjajte akumulatorje.
Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno
enoto.
Preverite vtič na osnovni enoti ¢ str. 3.
Prenosna enota še ni prijavljena na Prijavite prenosno enoto ¢ str. 11.
osnovno enoto oziroma je bila odjavljena.
Pozivni signal je izključen.
Telefon zvočno poziva le v primeru,
če je prenesena tudi klicna številka.
Telefon ne poziva v določenem
časovnem okviru.
Ni bila uporabljena priložena priključna vrvica osnovne enote oziroma je bila nadomeščena z vrvico,
ki ima na vtiču napačno razporejene
žile vrvice.
Signal napake po  Vnesli ste napačno PIN številko
zahtevi za PIN šte- sistema.
vilko.
Pozabili ste PIN številko sistema.
Vključite pozivni signal ¢ str. 14.
Vključite pozivni signal za anonimne klice ¢ str. 13.
Deaktivirajte časovno upravljanje ali spremenite časovni
okvir ¢ str. 13.
Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno
razporeditev žil kabla: Razporeditev 3-4 žil telefona/
EURO CTR37.
S tipko na osnovni enoti ponovno nastavite PIN številko
sistema na tovarniško nastavitev 0000 ¢ str. 14.
Vse prenosne enote se odjavijo. Vse nastavitve se vrnejo
na tovarniške vrednosti. Vsi seznami se izbrišejo.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
17
Stik s tekočino
!
Če je prenosna enota prišla v stik s tekočino:
1 Prenosno enoto izključite in takoj odstranite akumulator.
2 Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče.
3 Vse dele do suhega obrišite in končno prenosno enoto postavite za najmanj 72 ur z odprtim prostorom za akumulator in tipkovnico obrnjeno navzdol v suh, topel prostor (ne postavite: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
4 Prenosno enoto vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.
Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.
Pomoč uporabnikom in servis
Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko
najdete v teh navodilih za uporabo na servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala.
Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še
boljšo podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.
V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:
◆ Obsežne informacije o naših izdelkih
◆ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
◆ Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
◆ Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko med seboj kombinirate
◆ Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
◆ Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programske opreme
◆ E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike
Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek telefona posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam
osebno svetujejo.
Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve
Servisna vroča linija 01 5466511
Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste naročniškega
razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.
Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno
državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/
države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu
s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s
strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Certifikat
Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.
S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.
Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
18
Garancijski list
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Gigaset A420-A420A
Serijska št.:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
19
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek
v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po
prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo
zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku
pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s
potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in
računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oziroma pri
prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport,
mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode),
uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za
uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če
predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka,
nadomestne dele (in priklopne aparate).
Pooblaščeni servis:
PSE poslovne komunikacije d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel:
+386 (1) 5466 511
faks:
+386 (1) 5466 508
int.: www.gigaset.com
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
20
Okolje
Naša skrb za okolje
Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih
našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri
skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.
Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.
Sistem ravnanja z okoljem
Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TüV Süd Management Service GmbH.
Odlaganje odpadkov
Akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke! Upoštevajte krajevna navodila za odstranjevanje nevarnih odpadkov, navodila dobite pri vaši krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo:
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.
Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati
ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo
lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
21
Pregled menija
V vašem telefonu so vgrajene številne funkcije. Telefon ponudi funkcije prek menija.
Za izbiro neke funkcije v stanju mirovanja telefona pritisnite §Menu§ (odprete meni), s tipko za upravljanje q listajte do
želene funkcije in potrdite z §OK§.
Vrnitev v stanje mirovanja: Pritisnite in držite tipko a.
Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo, niso na voljo v vseh državah.
é Budilka
Vključitev
Čas bujenja
è Avdio nast.
¢ str. 12
¢ str. 12
Glasn. slušalke
Zvok slušalke
Glasnost poziv.
Slušalka/Zvočnik
¢ str. 13
Nizek/Visok
¢ str. 13
¢ str. 13
Melodija poziv.
Zunanji klici/Interni klici/Budilka
Opozor.sign.
vključitev/izključitev
Sign. akum.
vključitev/izključitev
ê Glasovna pošta
Predv. sporočil
Omr. predal **
Telef. odziv. **
Telef. odziv. *
¢ str. 13
Poslušanje sporočil odzivnika omrežja ¢ str. 11.
Poslušanje sporočil vgrajenega telefonskega odzivnika ¢ str. 9.
Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika ¢ str. 9.
Posl.med snem. * Na prenosni enoti vključite/izključite poslušanje med snemanjem sporočila (prostoročno delovanje).
Izključitev poslušanja za aktualno snemanje: Pritisnite tipko za položitev slušalke a
(Pogoj: prijavljena je najmanj 1 prenosna enota s prostoročno funkcionalnostjo)
Nagovori *
Snem. nagov./Predv. nagovora/Bris. nagovora
Dolžina sporoč. *
Maksimalno/1 minuta/2 minuti/3 minute
Odlog zvonenja *
Takoj/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.
Samodejno
Omr. predal
Nast.tipke 1 *
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telef. odziv.
Jezik *
Če na telefonskem odzivniku ni novih sporočil, odzivnik klic prevzame po 18
sekundah. Če so na telefonskem odzivniku že nova sporočila, odzivnik klic
prevzame po 10 sekundah.
Vnašanje klicne številke odzivnika omrežja ¢ str. 11
Omr. predal
¢ str. 9
Tipko 1 programirate za odzivnik omrežja 
(za izbiranje, v stanju mirovanja tipko 1 pritisnite in držite).
Tipko 1 programirate za telefonski odzivnik 
(za izbiranje, v stanju mirovanja tipko 1 pritisnite in držite).
¢ str. 11
* samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom
** samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom in če je vnesena klicna številka odzivnika omrežja
Gigaset A420-A420A / sl / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali.fm / 10.05.2012
22
ç Nastavitve
Datum/ura
Pren. enota
¢ str. 5
Jezik
¢ str. 4
Velike črke
Nastavljanje velikih cifer pri izbiranju.
Kontrast
Nastavljanje kontrasta prikazovalnika v 9 stopnjah.
Časovni nadzor
Utišaj an. kl.
Sam.pr.klica
Prijava pr. en.
Odjava pr. en.
Ponast. pr. en.
Osn. enota
Avdio nast.
(samo A420A)
Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica ¢ str. 6
¢ str. 11
¢ str. 12
¢ str. 14
Glasnost poziv.
Melodija poziv.
Časovni nadzor
Vrsta sezn. klic
¢ str. 14
¢ str. 14
¢ str. 14
¢ str. 8
Neodgov. kl./Vsi klici
PIN sistema
Spreminjanje PIN številke sistema (tovarniška nastavitev: 0000)
Ponast. osn.en.
¢ str. 14
Dodatno
Repeater
Nac.odmeva
ECO DECT
¢ str. 2
INT vključit.
Predizbiranje
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ str. 13
Vključitev/Nastavitve
¢ str. 13
¢ str. 14
aktiviranje/deaktiviranje
(Aktiviranje pri težavah z odmevi na analognih
vratih usmerjevalnika.)
Brez sevanja/Najv. domet
¢ str. 12
Številka prediz./S predizbiro/Brez predizbire
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.
¢ str. 2
¢ str. 6
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising