Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Brugervejledning

Gigaset A420A Brugervejledning
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
1
GigasetA420/A420A
Merknad
Kort oversikt over håndsettet
1 Batterienes ladetilstand
2 Telefonsvarersymbol
(kun A420A)
3 Visning av signalstyrke
1
4 Displaytaster
2
5 Avslutt- og av/på-tast
3
6 Svar-/håndfri-tast
7 Styringstast (p)
ª Lydinnstillinger
INT Internt anrop
â Åpne telefonboken
| Dempe mikrofon Mikrofon
under samtale
4
8 Tast 1 
Telefonsvarer (kun A420A) /
5
Nett-telefonsvarer
6
9 Stjernetast
Ringetone på/av (langt trykk);
7
ved eksisterende forbindelse:
Skifter fra puls- til tone8
signalering (kort trykk)
10 Tast 0 / R-tast
Forespørsel: langt trykk
11 Firkanttast
Tastelås på/av (langt trykk);
9
skrive store eller små bokstaver
10
og sifre; legge inn signalerings11
pause (langt trykk)
12
12 Mikrofon
ÐÃ
Nye beskjeder i anropslisten/
telefonsvarerlisten/nett-telefonsvarerlisten vises på displayet med
meldingen Nye beskjeder mens
venstre displaytast blinker (hvis
innstilt, ¢ s. 8).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Displaytaster på håndsettet:
Når du trykker på en av disse tastene,
åpnes den funksjonen som vises i
displayet ovenfor.
Visning Tastetrykk betyr
’ Åpne beskjedliste (¢ s. 8).
§Menu§ Åpne hoved-/undermeny 
(se menyoversikten ¢ s. 19).
”
Y
X
Ü
§OK§
Ett menynivå tilbake.
Bla oppover/nedover eller
still inn volumet med q.
Flytt markøren mot venstre/
høyre med r.
Slett tegn enkeltvis.
Bekreft menyfunksjon eller
lagre inntasting.
Kort oversikt over basen
Base A420A
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
Base A420
1
1 Registrerings/paging-tast: 
Søking etter håndsett (kort trykk, "paging" ¢ s. 11)
Registrering av håndsett (langt trykk ¢ s. 11).
2 Volumtaster: (– = lavere; + = høyere)
Under avspilling av beskjeder: Endre volum.
Under ringing: Endre volumet på ringetonen.
3 Avspillings-/stopptast:
Slå av eller på telefonsvarer (langt trykk);
Spille av beskjeder fra telefonsvarer (kort trykk); under avspilling:
Avbryte avspilling (kort trykk) 
Lyser: Telefonsvarer er på, ingen nye beskjeder.
Blinker: Det finnes minst én ny beskjed, eller det tas opp eller
avspilles en beskjed.
Blinker raskt: Lagringsplassen er full.
Under avspilling av beskjeder:
4 Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden (ett trykk), eller gå til
forrige beskjed (to trykk).
5 Gå til neste beskjed.
6 Slett aktuell beskjed.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
2
ECO DECT
Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen: Når avstanden
minker, reduseres signalstyrken (strålingen). Når telefonen ikke er i bruk slås signalfunksjonen i håndsettet av. Kun
basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten.
Telefonen gir deg muligheten til å redusere signalstyrken ytterligere:
1) Redusere signalstyrke (Eco-Modus)
Når du slår av innstillingen Maks rekkev (menyoversikt¢ s. 20), reduseres signalstyrken i samtalen med opptil 80 %
ved halvparten så stor rekkevidde.
2) Redusere signalstyrke (Eco-Modus)
Med innstillingen Ing. stråling (menyoversikt ¢ s. 20) kan du slå basens signaler i standbymodus helt av. Merk:
◆ Alle registrerte håndsett må støtte denne tjenesten.
◆ For raskt å kunne etablere en forbindelse ved innkommende anrop vil håndsettet med korte mellomrom sette
seg i mottaksberedskap i en kort periode. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed disponibel
beredskaps- og samtaletid.
Sikkerhetsanvisninger
Viktig
Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko
for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan
du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for
mer informasjon om Gigaset-produktet).
Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi
alvorlige og varige hørselsskader.
Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke
garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater.
Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. 
Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre
tjenester som bruker radiobølger.
Merknader
◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
◆ Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
3
Komme i gang
Kontroller innholdet i pakken
Pakkeenhet for base og håndsett: Ett Gigaset-håndsett, én Gigaset A420-/A420A-base, én strømadapter, én telefonkabel, to batterier, ett batterideksel og én brukerveiledning.
Pakkeenhet for base og lader: Ett Gigaset-håndsett, én lader med strømadapter, to batterier, ett batterideksel og én
brukerveiledning.
Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett inneholder pakken to batterier, et batterideksel og én lader med
strømadapter for hvert ekstra håndsett.
Plassere base og lader (hvis de følger med)
Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.
¤ Plasser basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset og på et vannrett, sklisikkert underlag. Du kan også montere
basen og laderen på veggen.
Merknad
Vær oppmerksom på basens rekkevidde. I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m.
Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes
på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.
Pleie: Tørk av base, lader og håndsett med en fuktig klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk aldri en tørr
klut. Dette kan føre til statisk opplading.
Merk:
◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
◆ Beskytt din Gigaset-enhet mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.
Tilkobling av basen
¤ Koble først til strømadapteren 1.
¤ Koble deretter til telefonstøpslet 2, og legg ledningene
A420A
1
1
i ledningskanalene.
2
1
Merk:
◆ Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke
uten tilkobling til strømnettet.
◆ Bruk kun den medfølgende strømadapteren og telefonledningen. Pinneutlegget på telefonledninger kan
variere.
◆ Etter at du har koblet opp basen vil det ta ca. 30
sekunder før telefonsvareren (kun A420A) er aktivert.
A420
1
1
2
1
Koble til lader (dersom den følger med)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2
1
¤ Koble til den flate pluggen på strømforsyningen 1.
¤ Sett strømadapteren i stikkontakten 2.
4
Hvis du må koble fra laderen igjen, må du først
trykke på låseknappen 3 og trekke ut
pluggen 4.
3
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
4
Bruke håndsettet
Displayet er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien!
Sette inn batteriene og lukke batteridekslet
Viktig
Bruk kun oppladbare batterier (¢ s. 15) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må under ingen
omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan
f.eks. føre til at batterikapslingen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå
driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.
¤ Sett inn batteriene i
riktig retning.
Batteriretningen er angitt i
batterirommet.
¤ Sett inn batteridekselet
ovenfra.
¤ Deretter skyver du på dekselet
til det klikker på plass.
Hvis du må åpne batteridekselet igjen,
f.eks. for å bytte batterier:
¤ Grip tak i sporet øverst på dekselet
og skyv det ned.
Førstegangsopplading og -utlading av batteriene
Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet opp og deretter lades helt ut igjen.
¤ La håndsettet stå i basen/laderen i seks timer.
6t
Merknad
Håndsettet må kun settes i den basen/laderen som det
hører til.
¤ Ta håndsettet deretter ut av basen/laderen, og sett det
først tilbake igjen når batteriene er helt utladet.
Merknader
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Pakkeenhet for base og håndsett: Håndsettet er registrert på basen som standard. Dersom du har kjøpt en
◆
◆
◆
◆
variant med flere håndsett er alle håndsettene registrert på basen. Du trenger med andre ord ikke å registrere
håndsettet på basen. 
Hvis et håndsett mot formodning ikke er registrert på basen (Reg. håndsett eller Sett i base blinker på
displayet), må du registrere håndsettet manuelt (¢ s. 11).
Pakkeenhet for håndsett og lader: Håndsettet må registreres manuelt (¢ s. 11).
Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.
Endre displayspråk
Endre displayspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.
§Menu§ ¤ 421 (Trykk tastene etter hverandre) ¤ q (Velg språk) ¤ §OK§ (‰ = Gjeldende språk)
¤ Trykk lenge på legg på-tast a (Gå tilbake til standbymodus)
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
5
Stille inn dato og klokkeslett
Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke
vekkerklokken.
§§Menu§§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ Dato/tid ¤ §OK§ ¤ Dato ¤ ~ (Tast inn dag, måned og år med seks sifre)
¤ §OK§ ¤ Tid ¤ ~ (Tast inn timer og minutter med fire sifre) ¤ §OK§ (Displayvisning: Lagret)
¤ a (langt trykk for å gå tilbake til standbymodus)
Du kan flytte inntastingsposisjonen til høyre og venstre ved bruk av navigeringstasten r.
Merknad
Dersom dato og klokkeslett sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter
eller via en sentral) kan du bestemme om og når du vil at disse dataene skal oppdatere håndsettet.
¤ Tast følgende: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker:
¤ Trykk på tilhørende tast for å bestemme når dataene skal oppdatere håndsettet:
Q
aldri
1
én gang, i tilfelle telefonens dato/tid ikke er stilt inn enda 
2
alltid
Du ser valget (f.eks. 2 for "alltid"):
973 SET: [2]
¤ Trykk på displaytasten §OK§.
Display i standbymodus
Hvis telefonen er registrert og tiden er innstilt, viser displayet følgende i standbymodus (eksempel).
Ð
Displayvisning
Ã
◆ Radiokontakt mellom base og håndsett:
- god til dårlig: Ð ¨ § ¦
INT
- intet signal: ¥
◆ Aktivering av telefonsvarer (kun A420A):
23.04.
- ± Telefonsvareren er påslått.
◆ Batteriets ladetilstand:
‘
- U Batterier over 66 % ladet
- V Batterier mellom 34 % og 66 % ladet
- e Batterier mellom 11 % og 33 % ladet
- = Batterier under 11 % ladet
- blinker: Batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
= e V U Lading
Hvis modusen Ing. stråling (¢ s. 20) er aktivert, vil symbolet ½ vises øverst til venstre på displayet.
U
1
10:53
Menu
Slå håndsettet på/av
Trykk lenge på avslutt-tasten a for å slå håndsettet på/av. Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår
det seg automatisk på etter ca. 30 sekunder.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telefonen er nå klar til bruk!
Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling ("Spørsmål og svar", ¢ s. 16)
eller ta kontakt med vår kundeservice ¢ s. 17.
Menybetjening
Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere under/kontekstmenyer (menyoversikt ¢ s. 19).
Hovedmeny (første menynivå)
¤ Trykk på displaytasten §Menu§ eller navigeringstasten v til høyre når håndsettet er i standbymodus for å åpne
hovedmenyen.
Funksjonene i hovedmenyen vises i displayet som en liste med navn og symbol.
Velge en funksjon
¤ Trykk på navigeringstasten q for å bla fra en funksjon til neste. Funksjonen som kan velges, vises i displayet.
¤ Trykk på displaytasten §OK§ eller navigeringstasten v til høyre for å velge denne funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.
Trykk på displaytasten ” eller kort på avslutt-tasten a for å sette displayet i standbymodus igjen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
6
Undermenyer
Funksjonene i undermenyen vises med navn.
Velge en funksjon
¤ Trykk på navigeringstasten q for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
¤ Trykk på displaytasten §OK§ for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.
Trykk på displaytasten ” eller kort på avslutt-tasten a for å gå tilbake til forrige menynivå hhv. avbryte prosessen.
Innstillinger som ikke er blitt bekreftet med displaytasten §OK§, blir forkastet.
Tilbake til standbymodus
Fra et vilkårlig sted i menyen:
¤ Lang trykking av avslutt-tast a eller
¤ ikke noe tastetrykk: Etter to minutter går displayet automatisk i standbymodus.
Telefonere
Ringe eksternt, avslutte samtale
Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.
~ (Tast inn nummeret du vil ringe) ¤ c.
Nummeret ringes opp. (Du kan også først trykke lenge på svartasten c [summetone] og deretter taste inn nummeret.)
Under samtalen kan du åpne menyen for innstilling av telefonvolumet med t og deretter stille inn volumet med q.
Avslutte en samtale / avbryte en oppringing: Trykk på avslutt-tasten a.
Du kan automatisk sette et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (¢ s. 7).
Besvare anrop
Et innkommende anrop varsles med ringing og visning på displayet.
Trykk på svartasten c for å besvare anropet.
Hvis funksjonen Autom.svar er aktivert (se menyoversikt ¢ s. 20), kan du ganske enkelt ta håndsettet ut av basen/laderen.
Vise telefonnummeret til anroper
Når det kommer inn et anrop, vises telefonnummeret, eller dersom navnet er lagret i telefonboken, vises navnet til anroperen på displayet.
Forutsetninger:
1 Du har bestilt følgende tjenester hos nettoperatøren: visning av anropers telefonnummer (CLIP) på displayet.
2 Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettoperatøren (CLI).
På displayet vises Eksternt anrop dersom du ikke har bestilt nummervisning, Ukjent anrop dersom nummeroverføring
er sperret av anroper eller Utilgjengelig dersom anroper ikke har bestilt nummeroverføring.
Håndfri
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret.
Under en samtale og ved avspilling av telefonsvarer (kun Gigaset A420A) kobler du håndfri inn eller ut ved å trykke
håndfritasten d inn eller ut.
Under håndfrisamtale kan du åpne menyen for innstilling av håndfrivolumet med t og deretter stille inn volumet 
med q.
Dempe mikrofonen
Trykk på navigeringstasten v til høyre under en samtale for å dempe eller fjerne demping av mikrofonen på håndsettet.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
7
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)
Du kan lagre et prefiks (forvalgsnummer) som automatisk foranstilles ved oppringing. Dersom du f.eks. vil føre
utenlandssamtaler via spesielle nettoperatører, kan du lagre deres forvalgsnumre her.
Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen "Med prefix" som skal brukes med forvalgsnummeret.
I listen "Uten prefix" fører du opp unntakene til listen "Med prefix".
Eksempel:
Prefix-nummer
0999
Med prefix
08
Uten prefix
081
084
Alle numre som begynner med 08, med
unntak av 081 og 084, blir oppringt
med forvalgsnummeret 0999.
Telefonnummer
Valgt nummer
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Oppføring av forvalgsnummer og i listene gjør du via menyen (¢ s. 20). 
Dersom du ønsker å deaktivere forvalgsnumre konstant, kan du slette et forvalgsnummer med displaytasten Ü.
Dersom du ikke vil bruke forvalgsnummer for det aktuelle anropet:
c(langt trykk) ¤ §§Menu§§ ¤ q Forh.innst. av ¤ §OK§ ¤ ~ (tast inn nummer) eller s (overta nummer fra telefonbok)
¤ Nummeret blir valgt uten forvalg.
Bruk av telefonboken og andre lister
Telefonbok
For å åpne telefonboken: Trykk nederst på navigeringstasten s.
Du kan lagre opptil 100 telefonnumre (maks. 22 sifre) med tilhørende navn (maks. 16 tegn). 
Taste inn bokstaver/tegn ¢ s. 15.
Lagre første telefonnummer i telefonboken
s ¤ Ny oppføring? ¤ §OK§ ¤ ~ (Tast inn nummer) ¤ §OK§ ¤ ~ (Tast inn navn) ¤ §OK§
Lagre flere telefonnummer i telefonboken
s ¤ §Menu§ ¤ Ny oppføring ¤ §OK§ ¤ ~ (Tast inn nummer) ¤ §OK§ ¤ ~ (Tast inn navn) ¤ §OK§
Velge telefonbokoppføring
Åpne telefonboken med s. Du har følgende muligheter:
◆ Bla med q til ønsket navn er markert.
◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med q.
Ringe med telefonboken
s ¤ q (Velge oppføring) ¤ c
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Bruke andre funksjoner
s ¤ q (Velge oppføring) ¤ §Menu§
Med q kan du velge følgende funksjoner:
Ny oppføring
Lagre nytt telefonnummer.
Vis nummer
Vis navn
Endre oppf.
Bruk nummer
Vise telefonnummer.
Vise navn.
Endre valgt oppføring.
Endre nummer eller åpne telefonboken med s for å legge til et nummer i den aktuelle posisjonen
i telefonboken. Deretter velge eller hente fram flere funksjoner med §Menu§.
Slette valgt oppføring.
Sende en oppføring til et annet håndsett (¢ s. 8).
Slette alle telefonbokoppføringer.
Sende en komplett liste til et annet håndsett (¢ s. 8).
Programmér den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast.
Slett oppf.
Kopier oppf.
Slett liste
Send liste
Hurtigtast
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
8
Bruke hurtigvalgtaster
Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene 2–9:
s ¤ q (Velge oppføring) ¤ §Menu§ ¤ q Hurtigtast ¤ §OK§
¤ q (Velge tast) ¤ §OK§ eller ~ (Trykk på tasten oppføringen skal lagres på)
Trykk lenge på den aktuelle hurtigvalgtasten for å ringe.
Overføre telefonboken til et annet håndsett
Forutsetninger:
◆ Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.
s ¤ q (Velge oppføring) ¤ §Menu§ ¤ q Kopier oppf. / Send liste ¤ §OK§
¤ q (Velge intern deltaker) ¤ §OK§ eller ¤ ~ (Tast inn internnummeret til mottakeren)
Gjenvalgsliste
I denne listen finner du de ti sist oppringte numrene.
Oppringing fra gjenvalgslisten
c (kort trykking) ¤ q (Velg oppføring) ¤ c
Administrere oppføringer i gjenvalglisten
c (kort trykking) ¤ q (Velg oppføring) ¤ §Menu§
Du kan velge følgende funksjoner:
Bruk nummer
Kopier til bok
Slett oppf.
Slett liste
Endre nummer eller åpne telefonbok med s for å legge til et nummer i den aktuelle posisjonen i
telefonboken. Deretter velge eller hente fram flere funksjoner med §Menu§§.
Kopiere oppføring til telefonboken.
Slette valgt oppføring.
Slette alle oppføringer.
Anropsliste/Telefonsvarerliste/Nett-telefonsvarerliste
Trykk på displaytasten ’ for å åpne listeutvalget. Dersom du har fått nye beskjeder, vil kun lister med nye beskjeder
vises. Du kan bla i de tilgjengelige listene med q.
Så snart en ny oppføring mottas i anropslisten/telefonsvarerlisten/nett-telefonsvarerlisten, høres en varseltone. Med
fabrikkoppsettene blinker venstre displaytast, og displayet vil vise Nye beskjeder. Du kan deaktivere denne visningen
av nye beskjeder. Gå frem på følgende måte:
¤ Trykk inn følgende tastesekvens: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Slik ser displayet ut:
97
¤ Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:
5
for tapte anrop
for beskjeder fra telefonsvareren (kun A420A)/nett-telefonsvareren
eller M
Du ser valget (f.eks. 5 for tapte anrop), den aktuelle innstillingen blinker:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
975 SET: [0]
¤ Trykk Q eller 1 for å angi innstillingen du ønsker for nye beskjeder
Q
Nye beskjeder som finnes vises (fabrikkoppsett)
Nye beskjeder som finnes vises ikke.
eller 1
Du ser valget (f.eks. 1):
975 SET: [1]
¤ Trykk på displaytasten §OK§.
En endring av innstillingen vil bli aktivert ved neste nye beskjed.
Merknad
Hvis det er lagret anrop på nett-telefonsvareren, vil du motta en melding ved tilsvarende innstilling (avhengig av
nettoperatøren).
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
9
Anropsliste
Forutsetning: CLIP (¢ s. 6)
Avhengig av listetype inneholder anropslisten følgende (¢ s. 20)
◆ besvarte anrop
◆ tapte anrop
◆ anrop som er registrert av telefonsvareren (kun A420A)
Avhengig av listetype lagres numrene til de 25 siste innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop.
Åpne anropslisten
’ ¤ q Anrop:
Anropslisten vises på følgende måte:
01+02 
Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer Anrop:
Trykk på displaytasten §OK§ for å åpne listen.
Det sist innkomne anropet vises. Du kan eventuelt velge en annen oppføring med q.
Bruk av andre funksjoner
q (Velg oppføring) ¤ §Menu§
Med q kan du velge følgende funksjoner:
Slett oppf.
Kopier til bok
Dato/Tid
Status
Slett liste
Slette aktuell oppføring.
Kopiere oppføring til telefonboken.
Vis dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt).
Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: lest oppføring.
Forsiktig! Alle nye og gamle oppføringer vil bli slettet.
Ringe opp en anroper fra anropslisten
’ ¤ q Anrop: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (Velg oppføring) ¤ c
Telefonsvarerliste (kun A420A)/ Nett-telefonsvarerliste
Via telefonsvarerlisten/nett-telefonsvarerlisten kan du lytte til meldinger på telefonsvareren (se "Lytte til / slette
beskjeder" ¢ s. 9) eller på nett-telefonsvareren (¢ s. 11).
Bruke telefonsvareren (kun A420A)
Du kan sette telefonsvareren i standbymodus ved hjelp av håndsettet eller tastene på basen. Bruk via tastene på
basen¢ s. 1. I de følgende avsnittene vil bruk via håndsettet bli beskrevet.
Du kan ta opp egne utgående meldinger via håndsettet. Hvis det ikke finnes en egen personlig melding, blir standardmeldingen brukt.
Dersom minnet er fullt, vises meldingen Tlf-svar full! på displayet og telefonsvareren slår seg automatisk av. Etter at du
har slettet gamle beskjeder, vil enheten automatisk slå seg på igjen.
Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet. Hvis du vil
stille inn tid til anropssvar og opptakslengden, og du vil aktivere funksjonen for å lytte til en beskjed når den tas opp,
se menyoversikten (¢ s. 19).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Slå telefonsvareren på/av
§Menu§ ¤ q Telefonsvarer ¤ §OK§ ¤ q Aktivering ¤ §OK§ ( ‰ = på)
Når telefonsvareren er på, vises symbolet ± på displayet.
Ta opp din egen utgående melding
§Menu§ ¤ q Telefonsvarer ¤ §OK§ ¤ q Meldinger ¤ §OK§ ¤ Lagre melding ¤ §OK§ ¤ Snakk etter OK ¤ §OK§
Du hører klarsignalet (en kort tone). Snakk inn meldingen (min. 3 sekunder). Med §OK§ godtar du, og med a eller ”
forkaster du opptaket. Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den.
Merk:
Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 170 sek. nås, eller når det oppstår en talepause på
mer enn 2 sek.
Lytte til eller slette meldinger
Se menyoversikt ¢ s. 19.
Lytte til / slette beskjeder
Du kan starte avspillingen av beskjeder på telefonsvareren på tre måter.
◆ Starte avspillingen av beskjeder via menyen Telefonsvarer:
§Menu§ ¤ q Telefonsvarer ¤ §OK§ ¤ q Spill av mld. ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
10
Dersom du har oppgitt et nummer for nett-telefonsvareren, må du i tillegg velge telefonsvareren: 
¤ q Tlf.svar. ¤ §OK§
◆ Starte avspillingen av beskjeder via telefonsvarerlisten:
§’ ¤ q Tlf.sv.:
Telefonsvarerlisten vises på følgende måte:
01+02 
Antall nye beskjeder og antall gamle, avspilte beskjeder Tlf.sv.:
Trykk på displaytasten §OK§ for å åpne listen.
◆ Hurtigoppringing av telefonsvareren:
Det er nok med et langt trykk på tasten 1 for å ringe til telefonsvareren. Den integrerte telefonsvareren er
forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Hvis du har angitt nett-telefonsvareren som hurtigvalg, kan du endre denne
innstillingen (¢ s. 19).
Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen med den første nye beskjeden, og i motsatt fall med den første gamle
beskjeden.
Høyttaleren til håndsettet slår seg automatisk på. Når du trykker på håndfritasten c slås den av.
En beskjed består av to deler:
◆ en info-del, som består av nummer/dato/klokkeslett, og
◆ innholdet (teksten som er talt inn).
Info-delen gjengis først, deretter innholdet. Nummeret hhv. navnet vises på displayet.
Stanse og styre avspillingen
Styringen av beskjedavspillingen avhenger av når du trykker på de ulike tastene. Under avspilling av beskjeder:
2
t eller 1
s eller I
L
Stanse avspilling. Trykk én gang til for å fortsette.
Mens du hører på meldingens info-del: Gå til begynnelsen av den forrige beskjeden. Gå tilbake fra
første beskjed til siste beskjed.
Mens du lytter til innholdet i meldingen: Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.
Gå til begynnelsen av den neste beskjeden. Dersom du går framover fra den siste beskjeden, vil du gå
direkte til første beskjed.
Mens du hører på meldingens info-del: Hopp over info-delen.
Mens du hører på innholdet i meldingen: Gå til innholdet i den neste beskjeden. Dersom du går
framover fra den siste beskjeden går du direkte til første beskjed.
Andre funksjoner under avspilling av beskjeder
Trykk på displaytasten §Menu§. Avspillingen stanses. 
Med q kan du velge følgende funksjoner:
Oppringing
Fortsett
Ringe opp.
Fortsette med avbrutt avspilling.
Lydstyrke
Kopier til bok
Slett gamle
Stille inn volum.
Kopiere oppføring til telefonboken.
Slette alle gamle beskjeder.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Slette én beskjed
Mens du hører på beskjeden trykker du på tasten Q eller displaytasten Ü.
Nye beskjeder kan kun slettes under avspilling av beskjedens innhold.
Slette alle gamle beskjeder
Under avspilling eller ved pause:
§Menu§ ¤ q Slett gamle ¤ §OK§ (Bekreft sikkerhetsspørsmål)
Overta en samtale fra telefonsvareren
Selv om telefonsvareren allerede har mottatt en samtale eller tar opp en beskjed, kan du ta over samtalen:
§Menu§ ¤ Svar ¤ §OK§
Du kan også ta over samtalen ved å:
◆ trykke på svartasten c
◆ ta håndsettet ut av basen/laderen (dersom Autom.svar er aktivert ¢ s. 20)
Merknad
Hvis Sil anrop er påslått på håndsettet (¢ s. 19) og samtalen allerede kan høres gjennom håndsettet, kan den kun
overtas ved å trykke på §Menu§ ¤ Svar ¤ §OK§. Ved å trykke på svar-/håndfritasten slår du bare håndfrifunksjonen på og av.
Opptaket avbrytes og du kan snakke med anroperen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
11
Stille inn et annet språk
Du kan endre språket på telefonsvareren og på standard utgående melding.
§Menu§ ¤ q Telefonsvarer ¤ §OK§ ¤ q Språk ¤ §OK§ ¤ q (Velge språk) ¤ §OK§
Fjernbetjening når du er på farten
Du kan slå på og lytte til telefonsvareren fra andre telefoner (f.eks. på hotell, i telefonboks osv.).
Forutsetninger:
◆ Du har stilt inn en annen system-PIN-kode enn 0000 (¢ s. 20).
◆ Telefonen du benytter til fjernbetjeningen må ha tonesignalering, dvs. at du hører forskjellige toner for hvert
tastetrykk.
Ringe til telefonsvareren og høre på beskjeder
~ (Ring ditt eget nummer) ¤ mens du hører utgående meldingstekst: Trykk på tasten 9 og tast inn system-PIN-
koden.
Betjeningen skjer med følgende taster:
A
B
3
0
Mens du hører på opplesing av nummer/dato/klokkeslett: Gå til begynnelsen av den forrige beskjeden.
Mens du hører på beskjeden: Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.
Stanse avspilling. Trykk én gang til for å fortsette.
Gå til neste beskjed.
Slett aktuell beskjed.
Slå på telefonsvareren
~ (Ring ditt eget nummer og la det ringe til du hører: "Tast inn PIN") ¤ ~ (Tast inn system-PIN-koden)
Telefonsvareren er på. Du hører en melding om ledig lagringsplass. Avspillingen av beskjeder følger. Telefonsvareren kan
ikke slås av via fjernbetjening.
Nett-telefonsvarer
Nett-telefonsvareren er en telefonsvarer i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren. Du kan først
bruke telefonsvareren etter at du har aktivert den hos operatøren din.
For å kunne bruke nett-telefonsvareren med enkel tilgang via nett-telefonsvarerlisten (¢ s. 8) eller høre menyen
¢ s. 19) eller hurtigoppringing med tasten 1 (¢ s. 1), må du legge inn nummeret på telefonen.
§Menu§ ¤ q Telefonsvarer ¤ §OK§ ¤ q Nettpostk. ¤ ~ (Tast inn nummer) ¤ §OK§
Søke etter håndsett ("Paging")
Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.
¤ (¢ s. 1) Kort trykk på registrerings-/paging-tasten på basen.
Alle håndsett ringer samtidig ("paging"), også når ringetonene er slått av.
Avslutte: Trykk kort på registrerings-/paging-tasten på basen (¢ s. 1), eller svartasten c eller avslutt-tasten a på et
håndsett.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Registrere håndsett manuelt
Du kan registrere inntil fire håndsett på basen. Hvert ekstra håndsett må registreres på basen for å fungere. Manuell
registrering må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).
1) På håndsettet
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Reg. håndsett ¤ Tast inn system-PIN-koden til basen
(Fabrikkoppsett: 0000) ¤ §OK§ ¤ Displayet viser Registrering.
2) På basen
Innen 60 sek. etter inntasting av system-PIN-koden må du trykke registrerings-/paging-tasten (¢ s. 1) lenge
(min. tre sek.). (A420A: Når registreringsmodus er aktivert, vil du høre en bekreftelsestone.)
Registreringsprosessen tar ca. ett minutt. Etter vellykket registrering viser displayet Registrert kort, og går i standbymodus. Håndsettene får de laveste internnumrene (1–4) som er ledige. Hvis internnumrene 1–4 allerede er tilordnet
andre apparater, overskrives nummer 4.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
12
Avregistrere håndsett
Ethvert Gigaset-håndsett som er registrert kan avregistrere andre registrerte håndsett.
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Avreg. håndsett ¤ q Velg internbrukeren som skal
avregistreres. Håndsettet du bruker er markert med <. ¤ §OK§ ¤ Tast inn basens system-PIN-kode (Fabrikkoppsett: 0000)
¤ §OK§
Bruke flere håndsett
Internt anrop
Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er registrert på samme base.
2 håndsett er registrert
Trykk på navigeringstasten u for å ringe til det andre håndsettet.
Flere enn 2 håndsett er registrert
Ringe til et bestemt håndsett
u ¤ ~ (1...4, Tast inn håndsettets interne nummer) eller
u ¤ q (Velg internbruker) ¤ §OK§ eller c ¤ håndsettet blir ringt til
Ringe til alle håndsettene samtidig ("fellesanrop")
Trykk navigeringstasten u lenge eller u ¤ P eller u ¤ q Ring alle ¤ §OK§ eller c ¤ alle håndsett blir ringt
til
Når en bruker svarer, kan du snakke med vedkommende. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten a.
Intern tilbakeringing / overføring av samtale
Du fører en samtale med en ekstern bruker. Trykk på navigeringstasten u og ring opp ett eller alle håndsett. Den
eksterne brukeren hører ventemelodien. Når en intern bruker svarer, eller det eventuelt kommer inn et eksternt anrop:
Gjør følgende:
Trykk på avslutt-tasten a. Den eksterne samtalen blir overført til det andre håndsettet.
eller
Trykk på displaytasten ”.. Du blir koblet til den eksterne brukeren igjen.
Ved viderekobling kan du også trykke på avslutt-tasten a før den interne brukeren svarer.
Tilkobling til ekstern samtale
Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg på denne samtalen og delta i den (konferanse).
Forutsetning: Funksjonen Lytte er på.
Slå intern tilkobling av/på
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Base ¤ §OK§ ¤ q Lytte ¤ §OK§ (‰ = på)
Intern tilkobling (konferanse)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Du ønsker å koble deg til en eksisterende ekstern samtale. Trykk lenge på svartasten c. Du blir koblet til samtalen. Alle
deltakerne hører en signaltone.
Avslutt konferanse: Trykk på avslutt-tasten a. Alle deltakerne hører en signaltone.
Hvis den første interne brukeren trykker på avslutt-tasten a, beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet
og den eksterne samtalepartneren.
Stille vekkerklokken
Slå på/av vekkerklokken
§Menu§ ¤ q Vekkerklokke ¤ §OK§ ¤ Aktivering ¤ §OK§ (‰ = på)
Når den er på: ¤ ~ (Tast inn vekketid) ¤ §OK§
Når vekkerklokken ringer, kan du slå den av i 24 timer ved å trykke på en vilkårlig tast. Hvis vekkerklokken er slått på,
vises vekketidspunktet med vekkerklokkesymbolet l istedenfor datoen på displayet.
Stille inn vekketidspunkt
§Menu§ ¤ q Vekkerklokke ¤ §OK§ ¤ q Vekketid ¤ §OK§
Tast inn vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
13
Telefoninnstilling
Slå på eller av varsel- og batterivarseltoner, se menyoversikt (¢ s. 19).
Stille inn displaykontrast og store tastetall, se menyoversikt (¢ s. 20).
Stille inn system-PIN-koden til basen, se menyoversikt (¢ s. 20).
Endre displayspråk
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Språk ¤ §OK§ ¤ q (Velg språk) ¤ §OK§
Det gjeldende språket er merket med ‰.
Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:
§Menu§ ¤ 421 (Tast inn etter hverandre) ¤ q (Velg språk) ¤ §OK§
Endre håndfri-/telefonrørvolum
I standbymodus:
t ¤ Håndsettvolum ¤ §OK§ ¤ q Øretelefon/Høyttaler ¤ §OK§ ¤ q (Still inn volum fra 1 til 5)
¤ §OK§ (‰ = valgt)
Under en samtale via telefonrøret eller i håndfrimodus:
t ¤ q (Still inn volum fra 1 til 5)
Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller ved å trykke på displayknappen §OK§.
Du kan også stille inn volumet via menyen Lydinnst. (¢ s. 19).
Klangfarge
Juster lyden på høyttaleren etter dine behov.
◆ Lav: Standardinnstilling.
◆ Høy: Høydejustert innstilling.
I standbymodus:
t ¤ q Håndsettlyd ¤ §OK§ ¤ q Lav/Høy ¤ §OK§ (‰ = valgt)
Du kan også stille inn talevolum via menyen Lydinnst. (¢ s. 19).
Stille inn håndsettets ringetoner
Stille innvolum for ringetone
I standbymodus:
t ¤ q Ringetonevolum ¤ §OK§ ¤ q (Volum 1 til 5 eller stille inn "Crescendo") ¤ §OK§ (‰ = valgt)
Du kan også stille inn talevolum via menyen Lydinnst. (¢ s. 19).
Stille inn ringemelodi
Still inn ringemelodien for For ekst anrop, For int anrop og Vekkerklokke hver for seg.
I standbymodus:
t ¤ q Ringemelodi ¤ §OK§ ¤ q For ekst anrop / For int anrop / Vekkerklokke ¤ §OK§ ¤ q (Velg melodi)
¤ §OK§ (‰ = valgt)
Du kan også stille inn talevolum via menyen Lydinnst. (¢ s. 19).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Tidsstyring (Dag-/nattmodus)
Du kan angi et tidsrom der telefonen ikke ringer ved eksterne anrop, f.eks. om natten.
Aktivere Tidsstyring:
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Tidsstyring ¤ §OK§ ¤ Aktivering
¤ §OK§ (‰ = aktivert)
Still inn tidsrom:
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Tidsstyring ¤ §OK§
¤ q Innstillinger ¤ §OK§
¤ Av fra: ~ (Angi klokkeslett med fire sifre ) ¤ §OK§ ¤ Av til: ~ (Angi klokkeslett med fire sifre) ¤ §OK§
Anonyme anrop av
Du kan velge at håndsettet ikke ringer ved anrop uten overføring av telefonnummer. Anropet blir bare varslet på
displayet.
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Besv. stillle ¤ §OK§ (‰ = aktivert)
Slå ringetone av/på
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
14
Slå av ringetonen permanent / slå på ringetonen igjen
Trykk lenge på stjernetasten P i standbymodus. Displayet viser symbolet Ú ved avslått ringetone.
Slå av ringetone for det aktuelle anropet
§Menu§ ¤ Ring av ¤ §OK§
Stille inn ringetone for basen (kun A420A)
Still inn volum og melodi for ringetone og tidsstyring for basen:
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Base ¤ §OK§ ¤ Lydinnst. ¤ §OK§ ¤ q Ringetonevolum/Ringemelodi/Tidsstyring
Gå frem på samme måte som beskrevet under "Stille inn håndsettets ringetoner"
Slå på/av ventemelodi
Du kan stille inn om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi mens du foretar en intern forespørsel eller
viderekobler en samtale.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Sifre for den aktuelle innstillingen blinker: 0 = avslått; 1 = påslått ¤ Tast inn sifre
¤ §OK§.
Repeater-støtte
Med en repeater kan du øke rekkevidden til basen. Bruk av repeater må aktiveres (¢ s. 20). Repeater-støtte og modusen
Ing. stråling (¢ s. 20) utelukker hverandre.
Tilbakestille håndsettet
Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, anropslisten og registreringen
av håndsettet på basen tilbakestilles ikke.
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Håndsett ¤ §OK§ ¤ q Nullst. håndsett ¤ §OK§ ¤ Tilbakestille? ¤ §OK§
Tilbakestille basen
Ved tilbakestilling blir
◆ individuelle innstillinger tilbakestilt
◆ alle lister slettet
◆ modusen Ing. stråling deaktivert
Dato og klokkeslett beholdes. Etter at du har tilbakestilt baseenheten vil det ta ca. 15 sekunder før telefonsvareren
(kun A420A) er aktivert.
Tilbakestille basen via menyen
Ved tilbakestilling via menyen
◆ forblir håndsett registrerte,
◆ og system-PIN-koden blir ikke tilbakestilt.
§Menu§ ¤ q Innstillinger ¤ §OK§ ¤ q Base ¤ §OK§ ¤ q Tilb.st. base ¤ §OK§ ¤ Tilbakestille? ¤ §OK§
Tilbakestille basen med tast på basen
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ved tilbakestilling med tasten på basen
◆ blir alle håndsett avregistrert,
◆ og system-PIN-koden blir tilbakestilt til den opprinnelige koden 0000.
Gå frem på følgende måte: Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold registrerings/paging-tasten (¢ s. 1) på
basen nede mens du kobler strømkabelen til basen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder etterpå.
Bruke basen med en hussentral/ruter
Bruke med en ruter
Dersom det oppstår ekkoforstyrrelser ved bruk av telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan disse reduseres
ved å aktivere XES modus (¢ s. 20). Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være
deaktivert.
Bruke telefonen med en hussentral
Følgende innstillinger er kun nødvendige når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. Tast inn
tallene langsomt etter hverandre.
Endre signaleringsmetode
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Sifre for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonevalg (MFV);
1 = impulsvalg (IWV) ¤ Tast inn sifre ¤ §OK§.
Still inn flash-tid
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Sifre for den aktuelle flash-tiden blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ Tast inn sifre ¤ §OK§.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
15
Endre pause etter linjebelegging
Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten c og sending av nummeret.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Sifre for den aktuelle pausen blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.;
3 = 7 sek. ¤ Tast inn siffer ¤ §OK§.
Endre pause etter R-tast
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Sifre for den aktuelle pausen blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ¤ Tast
inn sifre ¤ §OK§.
Vedlegg
Taste inn bokstaver/tegn
Standardskrift
Trykk flere ganger på den aktuelle
tasten.
Trykk kort på firkanttasten # for å
veksle fra "Abc" til "123" og fra "123"
til "abc" og fra "abc" til "Abc".
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
1) Mellomrom
Tekniske data
Batterier
Teknologi: Nikkel-metall-hydrid (NiMH): Størrelse: AAA (Micro, HR03); spenning: 1,2 V; kapasitet: 450–1000 mAh
Driftstider/ladetider for håndsettet
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Håndsettet ditt kan lade batterier til en kapasitet på opptil 1000 mAh. Det er ikke nødvendig å bruke spesielt høytytende
batterier eller batterier med høyere kapasitet i trådløse telefoner.
Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene.
(Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, ladetider er typiske verdier).
550
220
14
Beredskapstid (timer)
Samtaletid (timer)
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer),
Modus Ing. stråling av-/påslått
Ladetid i base (timer)
Ladetid i lader (timer)
Kapasitet (mAh) ca.
700
800
255
295
17
19
1000
360
24
115/85
135/95
150/110
190/135
6
5,5
7
6,5
8
7
10
9
Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier på området Spørsmål og svar på
nettsidene til Gigaset-kundeservice oppdatert regelmessig: www.gigaset.com/service
Basens strømforbruk
A420
A420A
I driftstilstand
– Håndsett i lader
– Håndsett utenfor lader
Under en samtale
ca. 1,0 W
ca. 0,8 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
16
Generelle tekniske data
DECT-standard
GAP-standard
Rekkevidde
Basens strømforsyning
Krav til omgivelsene ved bruk
støttes
støttes
inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m i bygninger
230 V ~ / 50 Hz
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Spørsmål og svar
Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service. I tillegg har vi
oppgitt vanlige problemer og mulige løsninger i tabellene nedenfor.
Problem
Årsak
Ingenting vises på
displayet.
Håndsettet er ikke slått på.
Løsning
Batteriene er tomme.
Ingen forbindelse
med basen, på
displayet blinker
Base.
Håndsettet er utenfor basens
rekkevidde.
Basen er ikke slått på.
På displayet vises
Håndsettet er ikke registrert på
meldingen Reg.
basen, eller det ble avregistrert.
håndsett eller Sett i
base.
Håndsettet ringer
ikke.
Du hører ingen
ringetone/
summetone fra
fastnettet.
Ringetonen er slått av.
Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført.
Telefonen ringer ikke i et bestemt
tidsrom.
Reduser avstanden mellom håndsett og base.
Kontroller basens strømadapter ¢ s. 3.
Registrer håndsettet ¢ s. 11.
Slå på ringetonen ¢ s. 13.
Slå på ringetoner for anonyme anrop ¢ s. 13.
Deaktiver tidsstyring eller endre tidsrom ¢ s. 13.
Telefonledningen som fulgte med Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at
telefonen er ikke benyttet, eller den du får riktig pinnebelegg ved kjøp hos forhandler : 3-4er erstattet av en telefonledning
belegging av telefontrådene / EURO CTR37.
med annet pinneutlegg.
Feiltone etter 
Du har oppgitt feil system-PIN-kode.
etter forespørsel om
system-PIN-kode.
Du har glemt 
PIN-koden.
Kontakt med væsker
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Trykk på avslutt-tasten a i ca. fem sek. eller sett håndsettet i basen.
Lad opp eller skift ut batteriene.
Tilbakestill system-PIN-koden til fabrikkoppsettet 0000
med tasten på basen¢ s. 14.
Alle håndsett blir avregistrert. Alle innstillinger blir
tilbakestilt. Alle lister blir slettet.
!
Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger:
1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.
2 La væsken dryppe ut av håndsettet.
3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge minst 72 timer med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt,
varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
4 Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.
Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
17
Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte bestemmelser
som er befestet i direktiv 1999/5/EF.
En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden: 
www.gigaset.com/docs
Kundeservice og assistanse
Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.
Registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på www.gigaset.com/no/service
Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via e-post.
På vår oppdaterte online-service www.gigaset.com/no/service, som alltid er tilgjengelig, finner du:
◆ Utfyllende informasjon om våre produkter
◆ FAQ
◆ Søkebegrep for rask søking etter emne
◆ Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
◆ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
◆ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
◆ Kontaktskjema til kundeservice (e-post)
For ytterligere informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.
For reparasjon, garanti eller reklamasjon:
Kundeservice Norge +47 2231 0845
(Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr. minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobiltelefon gjelder egne priser.)
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på emballasjen ved CE-merket,
hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjonene i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for betingelsene for garantikrav (reparasjon eller
bytte av produkt).
For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som
garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.
Garanti
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gyldighet
Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir
ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.
◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien.
Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en
del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte,
byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er
behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
- Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
- Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
- Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
- Manipulering av programvaren
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
18
-
Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også
skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det
uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende
teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige
krav på dette.
◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt
i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.
Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.
Garantiperiode
◆
◆
◆
◆
◆
Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.
Garanti på slitedeler for eksempel batteri begrenses til 6 måneder.
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Svergie.
Merk:
Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.
Miljø
Vårt miljømotto
Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid
– fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp
vårt miljømessige ansvar.
Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.
Miljøhåndteringssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO 14001 og
ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert fra september 2007 av TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 17.02.1994 av TüV SÜD Management Service GmbH.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Deponering
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier
hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og
helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
19
Menyoversikt
Telefonen har mange funksjoner. Disse er tilgjengelige via menyene.
I standbymodus velger du en funksjon ved å trykke på §Menu§ (åpne menyen), bla til ønsket funksjon med
navigeringstasten q og bekrefte med §OK§.
Tilbake til standbymodus: Trykk lenge på a.
Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
é Vekkerklokke
Aktivering
Vekketid
è Lydinnst.
¢ s. 12
¢ s. 12
Håndsettvolum
Øretelefon/Høyttaler
¢ s. 13
Håndsettlyd
Lav/Høy
¢ s. 13
Ringetonevolum ¢ s. 13
Ringemelodi
For ekst anrop/For int anrop/Vekkerklokke
Servicetoner
slå på/av
Lavt batteri
slå på/av
ê Telefonsvarer
Spill av mld.
Nettpostk. **
Tlf.svar. **
Aktivering *
Sil anrop *
Lytte til beskjedene i den integrerte telefonsvareren ¢ s. 9.
Slå telefonsvarer på eller av¢ s. 9
Slå på eller av funksjonen for å høre på opptaket over høyttaleren på håndsettet (håndfrimodus).
Slå av høyttaleren for det aktuelle opptaket: Trykk på avslutt-tasten a.
(Forutsetning: Minst ett håndsett med håndfrifunksjonalitet er registrert på basen.)
Lagre melding/Avsp. melding/Slett melding
Opptaks-lengde
*
Ubegrenset/1 minutt/2 minutter/3 minutter
Besvar *
Straks/Etter 10 sek/Etter 18 sek/Etter 30 sek
Automatisk
Hurtigvalg 1 *
Nettpostk.
Språk *
¢ s. 11
¢ s. 9
Hvis det ikke finnes nye beskjeder, vil telefonsvareren besvare et anrop etter
18 sek. Hvis det finnes nye beskjeder, vil telefonsvareren besvare et anrop
allerede etter ti sek.
Tast inn nummeret til nett-telefonsvareren ¢ s. 11
Tlf.svar.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Lytte til beskjedene i nett-telefonsvareren ¢ s. 11.
Meldinger *
Nettpostk.
¢ s. 13
Tilordne nett-telefonsvareren tast 1 
(langt trykk på tast 1 for å ringe opp i standbymodus)
Tilordne telefonsvareren tast 1 
(langt trykk på tast 1 for å ringe opp i standbymodus)
* kun base med telefonsvarer
** kun base med telefonsvarer og når nummeret til nett-telefonsvareren er oppført.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord no / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
20
ç Innstillinger
Dato/tid
Håndsett
¢ s. 5
Språk
¢ s. 4
Store tall
Still inn store tall.
Kontrast
Still inn displaykontrasten i ni trinn.
Tidsstyring
Besv. stillle
Autom.svar
¢ s. 13
Aktivering/Innstillinger
¢ s. 13
Slå automatisk anropssvar av/på ¢ s. 6
¢ s. 11
¢ s. 12
Nullst. håndsett ¢ s. 14
Reg. håndsett
Avreg. håndsett
Base
Lydinnst.
(kun A420A)
Ringetonevolum
Ringemelodi
Tidsstyring
Anropstype
¢ s. 9
Tapte anrop/Alle anrop
System-PIN
Endre system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000)
Tilb.st. base
¢ s. 14
Tillegg
Repeater
XES modus
ECO DECT ¢ s. 2
Lytte
Prefix
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ s. 14
¢ s. 14
¢ s. 14
¢ s. 14
aktivere/deaktivere
(Aktiver ved ekkoforstyrrelser ved den analoge
porten til en ruter.)
Ing. stråling/Maks rekkev
¢ s. 12
Prefix-nummer/Med prefix/Uten prefix
Med enerett. Med rett til endring.
¢ s. 2
¢ s. 7
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising