Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Användarguide

Gigaset A420A Användarguide
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
1
Gigaset A420/A420A
Obs!
Kortfattad översikt –
handenhet
1 Batteriernas laddningsstatus
2 Telefonsvararsymbol (endast
A420A)
1
3 Mottagningsstyrka
2
4 Displayknappar
3
5 Lägg på luren- och På-/avknapp
6 Lyft luren-/högtalarknapp
7 Navigationsknapp (p)
ª Ljudinställningar
INT Ringa internt
â Öppna telefonboken
4
| Mikrofonsekretess under
pågående samtal
5
8 Knapp 1 
Telefonsvarare (endast A420A) / 6
nättelefonsvarare
7
9 Knappen Stjärna
Ringsignaler på/av (lång tryck8
ning); under pågående samtal:
Växla mellan impulsval/tonval
(kort tryckning)
10 0-knapp/R-knapp
Förfrågan (flash): lång tryckning
9
11 Knappen Fyrkant
10
Knapplås på/av (lång tryck11
ning); växla mellan stor/liten
bokstav och siffror; infoga paus  12
i nummer (lång tryckning)
12 Mikrofon
ÐÃ
Nya meddelanden i samtalslistan/
telefonsvararlistan/nättelefonsvararlistan visa på displayen genom
meddelandet Nya medd. och
displayknappen till vänster blinkar
(om detta har ställts in, ¢ s. 8).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Displayknappar på handenheten:
Tryck på en av displayknapparna för att
starta den funktion som visas ovanför
knappen i displayen.
Visning Funktion vid knapptryck
’ Öppna meddelandelistor
(¢ s. 8).
§Menu§ Öppna huvud-/undermeny
(se menyöversikt, ¢ s. 19).
”
Y
X
Ü
§OK§
Gå tillbaka en menynivå.
Bläddra uppåt/nedåt resp.
justera volymen med q.
Flytta markören åt vänster/
höger med r.
Radera teckenvis.
Bekräfta menyfunktion resp.
spara inmatning.
Kortfattad översikt – basstation
Basstation A420A
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
Basstation A420
1
1 Registrerings-/sökningsknapp: 
Söka handenhet (kort tryckning, "sökning" ¢ s. 11)
Registrera handenhet (lång tryckning ¢ s. 11).
2 Volymknappar: (– = svagare; + = starkare)
Under uppspelning av meddelanden: Justera röstvolymen.
När telefonen ringer: Ändra ringsignalstyrka.
3 Knapp för återgivning/stopp:
Aktivera eller avaktivera telefonsvararen (lång tryckning);
Uppspelning av meddelanden från telefonsvararen (kort tryckning;
Under uppspelning: Avbryt uppspelning (kort tryckning). 
Lyser: Telefonsvararen är aktiverad, inge nya meddelanden.
Blinkar: Det finns minst ett nytt meddelande eller ett meddelande
håller på att spelas upp eller spelas in.
Blinkar mycket snabbt: minnet är fullt.
Under uppspelning av meddelanden:
4 Hoppa tillbaka till början av det aktuella meddelandet (tryck en gång)
resp. hoppa tillbaka till föregående meddelande (tryck två gånger).
5 Hoppa till nästa röstmeddelande.
6 Ta bort aktuellt meddelande.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
2
ECO DECT
Under ett samtal anpassas räckvidden automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen: ju kortare
avstånd desto lägre räckvidd (strålning). I standbyläge är handenhetens räckvidd avstängd. Basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler.
Telefonen ger möjlighet att minska räckvidden ytterligare:
1) Minska räckvidden (ekoläge)
Om du avaktiverar inställningen Max. räckv. (menyöversikt ¢ s. 20) minskas strålningen under samtalet med upp till
80 % vid halva räckvidden.
2) Stänga av räckvidden (ekoläge+)
Med inställningen Ingen stråln. (menyöversikt ¢ s. 20) kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge. Observera:
◆ Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.
◆ För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.
Säkerhetsanvisningar
Varning!
Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.
Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex.
på en läkarmottagning.
Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan
du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information
om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan
leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.
Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den
fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.
Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de
överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa
andra tjänster som sänder radiovågor.
Obs!
◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
◆ När knapplåset är aktiverat kan du heller inte ringa nödsamtal.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
3
Komma igång
Kontrollera förpackningens innehåll
Leveransenhet basstation och handenhet: En Gigaset handenhet, en Gigaset basstation A420/A420A, en nätadapter,
en telefonkabel, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning
Leveransenhet handenhet och laddare: En Gigaset handenhet, en laddare med nätadapter, två batterier, en batterilucka, en bruksanvisning.
Om du har köpt en variant med flera handenheter innehåller förpackningen två batterier, en batterilucka samt en
laddare med nätadapter för varje handenhet.
Installera basstationen och laddaren (om sådan medföljer)
Basstationen och laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och
+45 °C.
¤ Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag. Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.
Obs!
Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.
I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på underlaget. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns
kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på underlaget vid kontakt.
Skötsel: Torka av basstationen, laddningsenheten och handenheten med en fuktig duk (inget lösningsmedel) eller en
antistatisk putsduk. Använd aldrig en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.
Obs!
◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
Ansluta basstationen
¤ Anslut först nätadaptern 1.
¤ Därefter ansluter du telefonkontakten 2 och placerar
A420A
1
1
kablarna i kabelkanalerna.
Obs!
◆ Nätadaptern måste alltid vara ansluten eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
◆ Använd endast den nätadapter och telefonsladd som
medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika
telefonsladdar.
◆ När basstationen har anslutits är telefonsvararen (endast
A420A) klar för användning efter ca 30 sekunder.
2
1
A420
1
1
2
1
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ansluta laddaren (om sådan medföljer)
¤ Anslut nätadapterns platta kontakt 1.
¤ Sätt nätkontakten i vägguttaget 2.
2
1
4
Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen 3 och drar ut kontakten 4.
3
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
4
Börja använda handenheten
Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien!
Sätta i batterier och stänga batterifacket
Varning!
Använd endast de batterier (¢ s. 15) som rekommenderas av Gigaset Communications AB. Använd aldrig 
andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada 
och materiell skada. Batteriernas hölje kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i apparaten.
¤ Sätt i batterierna med
polerna åt rätt håll.
Polerna är markerade i
batterifacket.
¤ Sätt på batteriluckan ovanifrån.
¤ Skjut sedan batterilocket tills
det snäpper på plats.
Om du behöver öppna batteriluckan
igen, t.ex. för att byta batterier:
¤ Fatta tag i skåran ovanpå locket och
skjut det nedåt.
Första laddning/urladdning
En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan 
laddas ur.
¤ Låt handenheten stå 6 timmar i basstationen/laddaren.
6h
Obs!
Handenheten får endast placeras i den avsedda
basstationen/laddaren.
¤ Ta sedan bort handenheten från basstationen/laddaren
och ställ inte tillbaka den förrän batterierna är helt
urladdade.
Obs!
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Leveransenhet basstation och handenhet: Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du
◆
◆
◆
◆
har köpt en variant med flera handenheter är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du
behöver alltså inte registrera några handenheter. 
Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen (på displayen visas Reg. handenhet eller
Tfn i basstat.) registrerar du handenheten manuellt (¢ s. 11).
Leveransenhet handenhet och laddare: Handenheten måste registreras manuellt (¢ s. 11).
Efter den första laddningen och urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje
samtal.
Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i
dem igen.
Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.
Ändra displayspråk
Ändra displayspråket om ett språk du inte förstår har ställts in:
§Menu§ ¤ 421 (tryck på knapparna efter varandra) ¤ q (välj språk) ¤ §OK§ (‰ = aktuellt språk) ¤ Tryck länge på
Lägg på luren-knappen a (återgång till standbyläge)
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
5
Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan
använda väckningsfunktionen.
§§Menu§§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ Datum/tid ¤ §OK§ ¤ Datum ¤ ~ (ange dag, månad och år med 6 siffror)
¤ §OK§ ¤ Tid ¤ ~ (ange timmar och minuter med 4 siffror) ¤ §OK§ (På displayen visas: Sparat)
¤ a (tryck länge för att återgå till standbyläge)
Inmatningspositionen på raden ändras när du trycker navigeringsknappen r åt vänster eller höger.
Obs!
Om datum och klockslag skickas till telefonen tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en
router eller telefonväxel) kan du ställa in om och när dessa uppgifter ska tas emot:
¤ Tryck på knapparna: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Du ser följande display, aktuell inställning blinkar:
¤ Tryck på någon av följande knappar för att bestämma när informationen ska övertas:
Q
aldrig
en gång, om datum och tid inte har ställts in i telefonen 
eller 1
eller 2
alltid
Ditt val visas (t.ex. 2 för "alltid"):
973 SET: [2]
¤ Tryck på displayknappen §OK§.
Display i standbyläge
När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser standbydisplayen ut på följande sätt (exempel):
Displayvisning
◆ Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten:
- Bra till dålig: Ð ¨ § ¦
- Ingen mottagning: ¥
◆ Aktivering av telefonsvararen (endast A420A):
- ± Telefonsvararen är aktiverad.
◆ Batteriets laddningsstatus:
- U Batteriet laddat mer än 66 %
- V Batteriet laddat mellan 34 % och 66 %
- e Batteriet laddat mellan 11 % och 33 %
- = Batteriet laddat mindre än 11 %
- = blinkar: Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
= e V U laddningsförlopp
Om läget Ingen stråln. (¢ s. 20) är aktiverat visas symbolen ½ uppe till vänster på displayen.
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘
Menu
Sätta på/stänga av handenheten
Håll Lägg på luren-knappen a nedtryckt länge för att sätta på eller stänga av handenheten. Om handenheten är
avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter en stund (ca 30 sekunder).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telefonen är nu klar att användas!
Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning ("Frågor och
svar", ¢ s. 16) eller vända dig till vår kundtjänst ¢ s. 17.
Menyhantering
Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer (menyöversikt ¢ s. 19).
Huvudmeny (första menynivån)
¤ Öppna huvudmenyn genom att trycka på displayknappen §Menu§ eller navigeringsknappen åt höger v när
handenheten är i standbyläge.
Funktionerna i huvudmenyn visas som en lista med namn och symbol på displayen.
Välj en funktion
¤ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen q. Den valbara funktionen
visas på displayen.
¤ Genom att trycka på displayknappen §OK§§ eller på navigeringsknappen åt höger v väljer du den visade funktionen.
Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.
Om du trycker på displayknappen ” eller kort på Lägg på luren-knappen a återgår displayen till standbyläge.
Undermenyer
Funktionerna i undermenyn visas med namn.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
6
Välj en funktion
¤ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigeringsknappen q. Den aktuella funktionen
visas på displayen.
¤ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen §OK§. Den tillhörande undermenyn öppnas och den
första posten i menyn visas.
Om du trycker på displayknappen ” eller kort på Lägg på luren-knappen a kommer du tillbaka till föregående
menynivå och avbryter åtgärden.
Inställningar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknappen §OK§ sparas inte.
Tillbaka till standbyläge
Från ett valfritt ställe i menyn:
¤ Tryck länge på Lägg på luren-knappen a eller
¤ tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter försätts displayen automatiskt i standbyläge.
Ringa
Ringa externt samtal/avsluta samtal
Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.
~ (ange telefonnummer) ¤ c.
Numret rings upp. ((Du kan även först hålla Lyft luren-knappen c nedtryckt en lång stund [kopplingston] och sedan
knappa in numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med t och justera volymen
med q.
Avsluta samtal/avbryta uppringning: Tryck på Lägg på luren-knappen a.
Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (¢ s. 6).
Besvara samtal
Ett inkommande samtal visas i displayen och dessutom ringer telefonen.
Tryck på Lyft luren-knappen c för att besvara samtalet.
Om funktionen Autosvar är aktiverad (se menyöversikten ¢ s. 20) behöver du bara ta upp handenheten ur
basstationen/laddaren.
Visa den uppringande partens telefonnummer
Vid ett inkommande samtal visas antingen den uppringande partens telefonnummer på displayen eller namnet, om
numret finns sparat i telefonboken.
Förutsättningar:
1 Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på
displayen.
2 Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).
På displayen visas Externt samtal om du inte har beställt tjänsten nummerpresentation, Okänd om den uppringande
parten har valt att blockera nummeröverföringen eller Otillgänglig om tjänsten inte har beställts.
Högtalare
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla
handenheten mot örat. Under samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (endast Gigaset A420A) aktiverar eller
avaktiverar du högtalarfunktionen genom att trycka på högtalarknappen d.
Under högtalarsamtal kan du öppna menyn för inställning av högtalarvolym med t och justera volymen med q.
Sekretess
Under ett samtal trycker du på navigeringsknappen åt höger v för att stänga av eller sätta på mikrofonen i
handenheten.
Automatiskt operatörsförval (förval)
Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som automatiskt läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill
ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.
I listan "Med förval" matar du in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
7
Mata in undantag till listan Utan förval i listan Med förval.
Exempel:
Förvalsnummer 0999
Med förval
08
Utan förval
081
084
Alla nummer som inleds med 08, med
undantag av 081 och 084, rings upp
med prefixet 0999.
Telefonnummer
Uppringt nummer
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Inmatningarna av prefixen och i listorna gör du via menyn (¢ s. 20). 
Om du vill avaktivera prefixet varaktigt raderar du prefixnumret med displayknappen Ü.
Undertryckning av prefix för det aktuella samtalet:
c(lång tryckning) ¤ §§Menu§§ ¤ q Förval av ¤ §OK§ ¤ ~ (ange nummer) eller s (kopiera nummer från telefonboken)
¤ numret anges utan prefix.
Använda telefonboken och listor
Telefonbok
Öppna telefonboken: Tryck på navigationsknappen s nedåt.
Det är möjligt att spara upp till 100 telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 16 tecken). 
Mata in bokstäver/tecken ¢ s. 15.
Spara första numret i telefonboken
s ¤ Ny post? ¤ §OK§ ¤ ~ (ange nummer) ¤ §OK§ ¤ ~ (ange namn) ¤ §OK§
Spara ytterligare nummer i telefonboken
s ¤ §Menu§ ¤ Ny post ¤ §OK§ ¤ ~ (ange nummer) ¤ §OK§ ¤ ~ (ange namn) ¤ §OK§
Välja en telefonbokspost
Öppna telefonboken med s. Du har följande alternativ:
◆ Bläddra till posten med q tills önskat namn markerats.
◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med q.
Ringa upp via telefonboken
s ¤ q (välj post) ¤ c
Använda ytterligare funktioner
s ¤ q (välj post) ¤ §Menu§
Du kan välja följande funktioner med q:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ny post
Visa nummer
Visa namn
Spara nytt telefonnummer.
Visa telefonnummer.
Visa namn.
Ändra post
Ändra vald post.
Använd nummer Ändra nummer eller öppna telefonboken med s för att infoga ett nummer ur telefonboken vid
vald position. Välj eller öppna fler funktioner med §Menu§.
Radera post
Radera vald post.
Skicka post
Skicka en post till en annan handenhet (¢ s. 8).
Radera lista
Skicka lista
Genväg
Radera alla telefonboksposter.
Skicka fullständig lista en till en annan handenhet (¢ s. 8).
Programmera den aktuella posten som kortnummer på en knapp.
Använda kortnummerknappar
Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9:
s ¤ q (välj post) ¤ §Menu§ ¤ q Genväg ¤ §OK§
¤ q (välj knapp) ¤ §OK§ eller ~ (tryck på den knapp där posten ska sparas)
Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp nedtryckt.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
8
Kopiera telefonboken till en annan handenhet
Förutsättningar:
◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.
s ¤ q (välj post) ¤ §Menu§ ¤ q Skicka post / Skicka lista ¤ §OK§
¤ q (välj intern anknytning) ¤ §OK§ eller ¤ ~ (ange internt nummer till mottagarens handenhet)
Nummerrepetitionslista
Den här listan innehåller de tio senast uppringda numren.
Ringa från nummerrepetitionslistan
c (kort tryckning) ¤ q (välj post) ¤ c
Hantera posterna i nummerrepetitionslistan
c (kort tryckning) ¤ q (välj post) ¤ §Menu§
Du kan välja följande funktioner:
Använd nummer Ändra nummer eller öppna telefonboken med s för att infoga ett nummer ur telefonboken vid
vald position. Välj eller öppna fler funktioner med §Menu§.
Nr t. tel.bok
Kopiera post till telefonboken.
Radera post
Radera vald post.
Radera lista
Radera alla poster.
Samtalslista/telefonsvararlista/nättelefonsvararlista
Tryck på displayknappen ’ för att öppna menyn för att välja lista. Om det finns nya meddelanden visas enbart
listor med nya meddelanden. Du kan bläddra i de tillgängliga listorna med q.
Så snart en ny post kommer in i samtalslistan/telefonsvararlistan/nättelefonsvararlistan hörs en aviseringston. Vid
leveransen blinkar vänster displayknapp och på displayen visas meddelandet Nya medd. Du kan avaktivera visning 
av nya meddelanden. Så här gör du:
¤ Tryck på knapparna: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Följande meddelande visas:
97
¤ Tryck på en av de följande knapparna för att välja meddelandetyp:
5
för missade samtal
för meddelanden på telefonsvararen (endast A420A)/nättelefonsvararen
eller M
Ditt val visas (t.ex. 5 för missade samtal) och den aktuella inställningen blinkar:
975 SET: [0]
¤ Tryck på Q eller 1 för att ställa in funktionen för nya meddelanden
Q
Information om nya meddelanden visas (fabriksinställning).
eller 1
Information om nya meddelanden visas inte.
Ditt val visas (t.ex. 1):
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
975 SET: [1]
¤ Tryck på displayknappen §OK§.
En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya meddelande.
Obs!
Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din
nätoperatör).
Samtalslista
Förutsättning: CLIP (¢ s. 6)
Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, (¢ s. 20)
◆ besvarade samtal
◆ missade samtal
◆ samtal som har tagits emot av telefonsvararen (endast A420A)
Beroende på inställd typ av lista sparas alla nummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade
samtalen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
9
Öppna samtalslista
’ ¤ q Samt.lst.
Samtalslistan visas på följande sätt:
Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster Samt.lst. 01+02 
Tryck på displayknappen §OK§ för att öppna listan.
Det senast inkomna samtalet visas. Välj vid behov en annan post med q.
Använda ytterligare funktioner
q (välj post) ¤ §Menu§
Du kan välja följande funktioner med q:
Radera post
Nr t. tel.bok
Datum/tid
Status
Radera lista
Radera aktuell post.
Kopiera post till telefonboken.
Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in).
N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post
Varning! Alla gamla och nya poster raderas.
Ringa via samtalslistan
’ ¤ q Samt.lst. 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (välj post) ¤ c
Telefonsvararlista (endast A420A)/ nättelefonsvararlista
Via telefonsamtalslistan/nättelefonsvararlistan kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen (se "Lyssna på/radera
meddelanden" ¢ s. 9) eller nättelefonsvararen (¢ s. 11).
Använda telefonsvararen (endast A420A)
Du kan använda telefonsvararen via handenheten eller via knapparna på basstationen. Användning via basstationens
knappar ¢ s. 1. I följande avsnitt beskrivs hur du använder den via handenheten.
Du kan spela upp egna meddelandetexter via handenheten. Om du inte har spelat in ett eget, personligt svarsmeddelande används standardsvarsmeddelandet.
Om minnet är fullt visas meddelandet Tel.sv. full! på displayen och telefonsvararen stängs av automatiskt. Om du
raderar gamla meddelanden slås den automatiskt på igen.
Telefonsvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheten. Hur du
ställer in tiden innan autosvar kopplas in och inspelningslängden samt hur du aktiverar medlyssning under
inspelning framgår av menyöversikten (¢ s. 19).
Sätta på/stänga av telefonsvarare
§Menu§ ¤ q Telefonsvarare ¤ §OK§ ¤ q Telefonsv. ¤ §OK§ ( ‰ = på)
När telefonsvararen är påslagen visas symbolen ± på displayen.
Spela in ett eget svarsmeddelande
§Menu§ ¤ q Telefonsvarare ¤ §OK§ ¤ q Meddelanden ¤ §OK§ ¤ Spela in med. ¤ §OK§ ¤ Tala efter OK ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Du hör en kort ton. Tala in svarsmeddelandet (minst 3 sekunder). Bekräfta med §OK§ eller radera inspelningen med a
eller ”. Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.
Observera:
Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala inspelningstiden på 170 sekunder har uppnåtts eller om du är tyst
längre än 2 sekunder i sträck.
Lyssna på eller radera svarsmeddelande
Se menyöversikt ¢ s. 19.
Lyssna på/radera meddelanden
Du har tre alternativ för att starta uppspelningen av meddelanden på telefonsvararen:
◆ Starta uppspelning av röstmeddelanden via menyn Telefonsvarare:
§Menu§ ¤ q Telefonsvarare ¤ §OK§ ¤ q Spela upp medd ¤ §OK§
När du har matat in ett nummer för nättelefonsvararen måste du välja telefonsvarare: ¤ q Telefonsv. ¤ §OK§
◆ Starta uppspelning av meddelanden via telefonsvararlistan:
§’ ¤ q Tel.sv.
Telefonsvararlistan visas på följande sätt:
01+02 
Antalet nya meddelanden + antalet gamla, avlyssnade meddelanden Tel.sv.
Tryck på displayknappen §OK§ för att öppna listan.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
10
◆ Snabbaktivering av telefonsvarare:
Det behövs bara en längre tryckning på knappen 1 för att starta telefonsvararen. Den integrerade telefonsvararen
är förinställd i leveransläget. Om du har ställt in nättelefonsvararen som snabbval kan du ändra denna inställning
(¢ s. 19).
Om det finns nya meddelanden spelas det första nya meddelandet upp först. I annat fall spelas det första gamla
meddelandet upp först.
Handenhetens högtalare kopplas in automatiskt. Om du trycker på högtalarknappen c stänger du av den.
Ett meddelande består av 2 delar:
◆ ett infoblock bestående av nummer/datum/tid och
◆ innehållet (intalad text).
Först återges infoblocket och därefter innehållet. Telefonnumret resp. namnet visas på displayen.
Stoppa och styra uppspelningen
Styrningen av uppspelningen av meddelanden beror på när du trycker på respektive knapp. När ett meddelande spelas
upp:
2
t eller 1
s eller I
L
Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
Under informationen i infoblocket: Gå till början av det förra röstmeddelandet. När du går tillbaka
från det första meddelandet kommer du till det sista meddelandet
Under uppspelning av innehållet: Gå till början av aktuellt meddelande.
Gå till början av nästa meddelande. När du går framåt från det sista meddelandet kommer du till det
första meddelandet.
Under informationen i infoblocket: Hoppa över infoblocket.
Under uppspelning av innehållet: Gå till innehållet i nästa meddelande. När du går framåt från det
sista meddelandet kommer du till det första meddelandet.
Fler funktioner under uppspelning av meddelanden
Tryck på displayknappen §Menu§. Uppspelningen stoppas. 
Du kan välja följande funktioner med q:
Ringer
Fortsätt
Volym
Nr t. tel.bok
Rad. smt gamla
Välja nummer.
Återuppta pausad uppspelning.
Ställa in volymen.
Kopiera post till telefonboken.
Radera alla gamla meddelanden.
Radera enstaka meddelande
Under uppspelning av meddelandet trycker du på knappen Q eller på displayknappen Ü.
Nya meddelanden kan bara raderas under uppspelning av innehållet i meddelandet.
Radera alla gamla meddelanden
Under uppspelning eller paus:
§Menu§ ¤ q Rad. smt gamla ¤ §OK§ (bekräfta säkerhetsfrågan)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ta emot samtal från telefonsvararen
Även om telefonsvararen redan har tagit emot och spelat in ett samtal kan du ta emot samtalet:
§Menu§ ¤ Svara ¤ §OK§
Du kan även ta emot samtalet genom att:
◆ trycka på Lyft luren-knappen c
◆ handenheten tas upp ur basstationen/laddaren (om Autosvar är aktiverat ¢ s. 20)
Obs!
Om Medlyssning är aktiverat i handenheten (¢ s. 19) och samtalet redan hörs i handenheten kan du bara ta emot
samtalet med §Menu§ ¤ Svara ¤ §OK§. Du sätter på och stänger av högtalarfunktionen genom att trycka på Lyft luren-/
högtalarknappen.
Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.
Ställa in andra språk
Du kan ändra språk för röstmeddelanden och standardsvarsmeddelandet.
§Menu§ ¤ q Telefonsvarare ¤ §OK§ ¤ q Språk ¤ §OK§ ¤ q (välj språk) ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
11
Fjärrstyrning när du inte är på plats
Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell eller en telefonautomat).
Förutsättningar:
◆ Du har ställt in en annan system-PIN-kod än 0000 (¢ s. 20).
◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval, dvs. du hör olika toner när du trycker på olika
knappar.
Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden
~ (Ring upp ditt eget nummer) ¤ medan ditt svarsmeddelande spelas upp: Tryck på knappen 9 och ange systemPIN-koden.
Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:
A Under meddelandet om nummer/datum/tid: Gå till början av det förra röstmeddelandet.
Under uppspelning av meddelandet: Gå till början av aktuellt meddelande.
B Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
3 Hoppa till nästa röstmeddelande.
0 Ta bort aktuellt meddelande.
Aktivera telefonsvararen
~ (Ring upp ditt eget nummer och vänta tills du hör: "ange PIN") ¤ ~ (ange system-PIN)
Telefonsvararen är aktiverad. Du hör meddelandet om återstående tid i minnet. Meddelandena spelas upp. Telefonsvararen kan inte stängas av via fjärrstyrning.
Nättelefonsvararen
Nättelefonsvararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer
information från operatören. Du kan endast använda nättelefonsvararen när du har beställt tjänsten från din operatör.
För att kunna använda nättelefonsvararen bekvämt via nättelefonsvararlistan (¢ s. 8), menyn (¢ s. 19) eller snabbuppringning med knappen 1 (¢ s. 1) måste du registrera numret i telefonen.
§Menu§ ¤ q Telefonsvarare ¤ §OK§ ¤ q Tel.sv. Nät ¤ ~ (ange nummer) ¤ §OK§
Söka handenhet ("sökning")
Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.
¤ Tryck på registrerings-/sökningsknappen på basstationen (¢ s. 1) kort.
Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.
Avsluta: Tryck kort på registrerings-/sökningsknappen på basstationen (¢ s. 1) eller på Lyft luren-knappen c eller
Lägg på luren-knappen a på en handenhet.
Registrera handenhet manuellt
Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. Varje extra handenhet måste vara registrerad på basstationen för att fungera. Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1) På handenheten
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Reg. handenhet ¤ ange basens system-PIN
(leveransläge: 0000) ¤ §OK§ ¤ På displayen visas Registrerar.
2) På basstationen
Håll registrerings-/sökningsknappen nedtryckt inom 60 sek. efter det att du har angett system-PIN (¢ s. 1) (minst
3 sek.). (A420A: När registreringsläget är aktiverat hör du en bekräftelseton.)
Registreringen tar cirka 1 minut. När registreringen är slutförd visas Registrerad kort på displayen och den övergår till
standbyläge. Handenheterna får det första lediga interna numret (1-4). Om de interna numren 1-4 redan är upptagna av
andra handenheter skrivs nummer 4 över.
Avregistrera handenheter
Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Avreg. handenh. ¤ q välj den interna anknytning 
som ska avregistreras. Den handenhet som du använder är markerad med < ¤ §OK§ ¤ ange basstationens system-PIN
(fabriksinställning: 0000) ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
12
Använda flera handenheter
Ringa interna samtal
Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.
Två handenheter är registrerade
Tryck på navigeringsknappen u. Den andra handenheten rings upp.
Fler än två handenheter är registrerade
Ringa en specifik handenhet
u ¤ ~ (1...4, ange handenhetens interna nummer) eller
u ¤ q (välj intern anknytning) ¤ §OK§ eller c ¤ handenheten rings upp
Ringa alla handenheter ("allanrop")
Tryck på navigeringsknappen u länge eller u ¤ P eller u ¤ q Ring alla ¤ §OK§ eller c ¤ alla handenheter
rings upp
När en användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på Lägg på luren-knappen a för att avsluta samtalet.
Intern förfrågan/vidarekoppla samtal
Du för ett telefonsamtal med en extern användare. Tryck på navigeringsknappen u och ring upp en eller samtliga
handenheter. Den externa användaren hör pausmusik. När en intern användare svarar aviserar du eventuellt det externa
samtalet.
Antingen
Tryck på Lägg på luren-knappen a. Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten,
eller
Tryck på displayknappen ”. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.
Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen a innan någon svarar på den interna anknytningen.
Ansluta till ett externt samtal
Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).
Förutsättning: Funktionen Lyssna är aktiverad.
Aktivera/avaktivera intern anslutning
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Basstation ¤ §OK§ ¤ q Lyssna ¤ §OK§ (‰ = på)
Intern anslutning (konferens)
Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal. Tryck på Lyft luren-knappen c länge. Du ansluts till samtalet. 
Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.
Avsluta konferens: Tryck på Lägg på luren-knappen a. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.
Om den första interna anknytningen trycker på Lägg på luren-knappen a kvarstår förbindelsen mellan den andra
handenheten och den externa samtalspartnern.
Ställa in väckarklockan
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Aktivera/avaktivera väckarklockan
§Menu§ ¤ q Väckarklocka ¤ §OK§ ¤ Aktivering ¤ §OK§ (‰ = på)
När väckarklockan är aktiverad: ¤ ~ (ange väckningstid) ¤ §OK§
När väckningssignalen ringer stänger du av den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om väckarklockan är
aktiverad visas väckningssymbolen l och väckningstiden på displayen i stället för dagens datum.
Ställa in väckningstiden
§Menu§ ¤ q Väckarklocka ¤ §OK§ ¤ q Väckningstid ¤ §OK§
Ange väckningstiden med timmar och minuter och tryck på §OK§.
Ställa in telefonen
Aktivering/avaktivering av aviseringstoner och batterivarningssignal, se menyöversikten (¢ s. 19).
Inställning av displaykontrast och stora uppringningssiffror, se menyöversikten (¢ s. 20).
Inställning av basstationens system-PIN, se menyöversikten (¢ s. 20).
Ändra displayspråk
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Språk ¤ §OK§ ¤ q (välj språk) ¤ §OK§
Aktuellt språk markeras med ‰.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
13
Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:
§Menu§ ¤ 421 (tryck på knapparna efter varandra) ¤ q (välj språk) ¤ §OK§
Ändra högtalar-/lurvolym
I standbyläge:
t ¤ Tel. volym ¤ §OK§ ¤ q Hörlur/Högtalare ¤ §OK§ ¤ q (ställ in volymen 1 till 5)
¤ §OK§ (‰ = valt)
Under ett samtal via luren eller i högtalarläge:
t ¤ q (ställ in volymen 1 till 5)
Inställningen sparas automatiskt efter ca tre sekunder eller tryck på displayknappen §OK§.
Du kan även göra inställningen via menyn Ljudinställn. (¢ s. 19).
Klangfärg
Du kan anpassa ljudet i luren efter dina behov.
◆ Låg: Standardinställning.
◆ Hög: Diskantbetonad inställning.
I standbyläge:
t ¤ q Ljud handenhet ¤ §OK§ ¤ q Låg/Hög ¤ §OK§ (‰ = valt)
Du kan även göra inställningen via menyn Ljudinställn. (¢ s. 19).
Ställa in handenhetens ringsignaler
Ställa in ringsignalsvolym
I standbyläge:
t ¤ q Ringvolym ¤ §OK§ ¤ q (volym 1 till 5 eller ställ in "Crescendo") ¤ §OK§ (‰ = valt)
Du kan även göra inställningen via menyn Ljudinställn. (¢ s. 19).
Ställa in ringmelodier
Ställ in ringmelodi för Externa samtal, Interna samtal och Väckarklocka var för sig.
I standbyläge:
t ¤ q Ringmelodi ¤ §OK§ ¤ q Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka ¤ §OK§ ¤ q (välj melodi)
¤ §OK§ (‰ = valt)
Du kan även göra inställningarna via menyn Ljudinställn. (¢ s. 19).
Tidskontroll (Dag-/nattläge)
Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.
Aktivera Tidskontroll:
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Tidskontroll ¤ §OK§ ¤ Aktivering
¤ §OK§ (‰ = aktiverat)
Ställa in tidsintervall:
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Tidskontroll ¤ §OK§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§
¤ Av från: ~ (ställ in tiden med 4 siffror) ¤ §OK§ ¤ Av till: ~ (ställ in tiden med 4 siffror) ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Inga anonyma samtal
Du kan ställa in att handenheten så att den inte ringer vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på
displayen.
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q An.sam.tyst ¤ §OK§ (‰ = aktiverat)
Aktivera/avaktivera ringsignal
Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen
Tryck länge på knappen Stjärna P i standbyläge. När ringsignalen är avaktiverad visas symbolen Ú på displayen.
Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet
§Menu§ ¤ Tyst ¤ §OK§
Ställa in ringsignaler på basstationen (endast A420A)
Ställ in ringsignalvolym, ringsignalmelodi och tidsstyrning för basstationen:
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Basstation ¤ §OK§ ¤ Ljudinställn. ¤ §OK§ ¤ q Ringvolym/Ringmelodi/
Tidskontroll
Gör inställningarna enligt beskrivning i "Ställa in handenhetens ringsignaler".
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
14
Aktivera/avaktivera pausmusik
Du kan ställa in huruvida en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling
av samtal.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = avaktiverat; 1 = aktiverat ¤ ange siffra
¤ §OK§.
Repeaterstöd
Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras (¢ s. 20). Repeaterstöd och läge
Ingen stråln. (¢ s. 20) kan inte användas samtidigt.
Återställa handenhet
Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av
handenheten på basstationen påverkas inte.
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Handenhet ¤ §OK§ ¤ q Återst.handenh. ¤ §OK§ ¤ Återställa? ¤ §OK§
Återställa basenheten
Vid återställning
◆ återställs individuella inställningar
◆ raderas alla listor
◆ avaktiveras läget Ingen stråln.
Datum och tid förblir inställda. När basstationen har återställts är telefonsvararen (endast A420A) klar för användning
efter ca 15 sekunder.
Återställa basenheten via menyn
Vid återställning via menyn
◆ förblir handenheter registrerade,
◆ återställs system-PIN inte
§Menu§ ¤ q Inställningar ¤ §OK§ ¤ q Basstation ¤ §OK§ ¤ q Återställa BS ¤ §OK§ ¤ Återställa? ¤ §OK§
Återställa basstationen med knappen på basstationen.
Vid återställning via knappen på basstationen
◆ avregistreras alla handenheter,
◆ återställs system-PIN-koden till den ursprungliga koden 0000.
Gör så här: Dra ut nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökningsknappen (¢ s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.
Använda basstationen i en telefonväxel/router
Användning med en router
Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella ekon som uppstår reduceras genom
aktivering av XES-läge (¢ s. 20). Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Användning med en telefonväxel
Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxelns bruksanvisning. 
Mata in siffrorna långsamt i en följd.
Ändra uppringningsmetod
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ siffran för vald uppringningsmetod blinkar: 0 = tonval (MFV); 1 = pulsval (IWV)
¤ ange siffra ¤ §OK§.
Ställa in flashtid
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ siffran för aktuell inställning blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ ange siffra ¤ §OK§.
Ändra paus efter linjetagning
Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på Lyft luren-knappen c och överföringen av
telefonnumret.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.;
3 = 7 sek. ¤ ange siffra ¤ §OK§.
Ändra paus efter R-knapp
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ siffran för aktuell inställning blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ¤ ange
siffra ¤ §OK§.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
15
Bilaga
Mata in bokstäver/tecken
Normal text
Tryck flera gånger på respektive
knapp.
Tryck kort på knappen Fyrkant #
för att växla från läget "Abc" till
"123", från "123" till "abc" och från
"abc" till "Abc".
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
1) blanksteg
Tekniska data
Batterier
Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH); storlek: AAA (Micro, HR03); spänning 1,2 V; Kapacitet: 450–1 000 mAh
Drifttid/laddningstid för handenheten
Handenheten kan ladda batterier med en kapacitet på upp till 1000 mAh. Vi rekommenderar inte att du använder
särskilda batterier med högre kapacitet för trådlösa telefoner.
Drifttiden för din Gigaset är beroende av batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena.
(Beredskapstid/samtalstid/drifttid är maximalangivelser, laddningstider är typiska värden).
550
220
14
Standbyläge (timmar)
Samtalstid (timmar)
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar),
Läge Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat
Laddningstid i basstation (timmar)
Laddningstid i laddare (timmar)
Kapacitet (mAh) ca
700
800
255
295
17
19
1000
360
24
115/85
135/95
150/110
190/135
6
5,5
7
6,5
8
7
10
9
Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras regelbundet listan över rekommenderade batterier i
avsnittet för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna: www.gigaset.com/service
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Effektförbrukning för
basstationen
I standbyläge
– Handenheten i laddaren
– Handenheten inte i laddaren
Under samtal
A420
A420A
ca 1,0 W
ca 0,8 W
ca 1,0 W
ca 1,2 W
ca 1,0 W
ca 1,2 W
Allmänna tekniska data
DECT-standard
GAP-Standard
Räckvidd
Basstationens strömförsörjning
Omgivningsförhållanden i drift
stöds
stöds
upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
230 V ~/50 Hz
+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
16
Frågor och svar
Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/service
dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:
Problem
Orsak
Displayen är tom.
Handenheten är inte påslagen.
Lösning
Batterierna är urladdade.
Ingen anslutning till Handenheten befinner sig utanför
basstationen, i
basstationens räckvidd.
displayen blinkar
Basstationen är inte påslagen.
Basstation.
Reg. handenhet
eller Tfn i basstat.
visas på displayen.
Handenheten har ännu inte
registrerats på en basstation eller
har avregistrerats.
Handenheten
ringer inte.
Ringsignalen är avaktiverad.
Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över.
Telefonen ringer inte under en viss
tid.
Håll Lägg på luren-knappen a nedtryckt i cirka 5
sekunder eller placera handenheten i basstationen.
Ladda eller byt ut batterierna.
Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
Kontrollera basstationens nätkontakt ¢ s. 3.
Registrera handenhet ¢ s. 11.
Aktivera ringsignalen ¢ s. 13.
Aktivera ringsignalen för anonyma samtal ¢ s. 13.
Avaktivera tidsstyrning eller ändra tidsperiod ¢ s. 13.
Du hör ingen
ringsignal/
kopplingston i det
fasta nätet.
Den medföljande telefonkabeln
används inte eller har bytts ut mot
en ny kabel med felaktig stifttilldelning.
Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till
att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid Begäran
om system-PIN.
Du har glömt PINkoden.
Den angivna system-PIN-koden är
felaktig.
Återställ system-PIN med knappen på basstationen till
fabriksinställningen 0000¢ s. 14.
Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar
återställs. Alla listor raderas.
Kontakt med vätska
!
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Om handenheten kommit i kontakt med vätska:
1 Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.
2 Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
3 Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i minst 72 timmar med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (inte: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
4 Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.
När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
17
Kundservice & assistans
Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna
Användar Manual och på kundsupportsidorna på vår Gigaset hemsida.
Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service-tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre
service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt
med vår kundtjänst via e-post.
På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:
◆ Utförlig information om våra produkter
◆ Frågor och Svar (FAQ)
◆ Nyckelord-sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaruuppdateringar
◆ E-post för kontakt av Kundservice
Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare
Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige + 46 8 502 523 47
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)
Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte
helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk
(reparation eller utbyte av produkt).
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker inköpskvitto som styrker produktens inköpsdatum.
Godkännande
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra
tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress: 
www.gigaset.com/docs
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
18
Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor
som anges nedan:
◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan
kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den
information som finns i användarhandboken.
◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat
datamedium omfattas inte heller av garantin.
◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB
skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin
av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Svergie.
◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga.
Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB kundsupport. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.
Miljö
Vårt miljöansvar
Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt
arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att
ta vårt ekologiska ansvar.
Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.
Miljöhanteringssystem
Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TüV SÜD Management Service GmbH.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun
eller hos den handlare där du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på
miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller
hos fackhandlaren där du köpte produkten.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
19
Menyöversikt
Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyerna.
För att välja en funktion när telefonen befinner sig i standbyläge trycker du på §Menu§ (öppna menyn), bläddrar till önskad
funktion med navigationsknappen q och bekräftar sedan med §OK§.
Återgå till standbyläge: Håll knappen a nedtryckt.
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
é Väckarklocka
Aktivering
Väckningstid
è Ljudinställn.
¢ s. 12
¢ s. 12
Tel. volym
Ljud handenhet
Ringvolym
Hörlur/Högtalare
¢ s. 13
Låg/Hög
¢ s. 13
¢ s. 13
Ringmelodi
Externa samtal/Interna samtal/Väckarklocka
Servicetoner
sätta på/stänga av
Batterivarn.
sätta på/stänga av
ê Telefonsvarare
Spela upp medd
Tel.sv. Nät **
Telefonsv. **
Telefonsv. *
Medlyssning *
Lyssna av den inbyggda telefonsvararens röstmeddelanden ¢ s. 9
Aktivera/avaktivera telefonsvararen ¢ s. 9
Sätta på/stänga av medlyssning under inspelning på handenheten (högtalarläge)
Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen: Tryck på Lägg på luren-knappen a.
(Förutsättning: minst en handenhet med högtalarfunktion är registrerad.)
Spela in med./Lyssna på med./Radera med.
Medd.längd *
Maximalt/1 minut/2 minuter/3 minuter
Besvara samtal *
Direkt/10 sek./18 sek./30 sek.
Automatiskt
Progr. knapp 1 *
Språk *
¢ s. 9
Om det inte finns några nya meddelanden besvarar telefonsvararen ett
samtal efter 18 sekunder. Om det finns nya meddelanden besvarar telefonsvararen ett samtal efter 10 sekunder.
Ange numret till nättelefonsvararen ¢ s. 11
Tel.sv. Nät
Telefonsv.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Lyssna av nättelefonsvararens röstmeddelanden ¢ s. 11
Meddelanden *
Tel.sv. Nät
¢ s. 13
¢ s. 10
Programmera nättelefonsvararen på knappen 1 
(ring upp från standbyläge genom att hålla knappen 1 nedtryckt).
Programmera telefonsvararen på knappen 1 
(ring upp från standbyläge genom att hålla knappen 1 nedtryckt).
* endast basstation med telefonsvarare
** endast basstationer med telefonsvarare om numret till nättelefonsvararen har registrerats
Gigaset A420-A420A / IM-Nord sv / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
20
ç Inställningar
Datum/tid
Handenhet
¢ s. 5
Språk
¢ s. 4
Stor font
Ställa in stora siffror.
Kontrast
Ställa in displaykontrast i nio nivåer.
Tidskontroll
¢ s. 13
Aktivering/Inställningar
¢ s. 13
An.sam.tyst
Aktivera/avaktivera autosvar ¢ s. 6
Autosvar
Reg. handenhet
¢ s. 11
Avreg. handenh. ¢ s. 11
Återst.handenh. ¢ s. 14
Basstation
Ljudinställn.
(endast A420A)
¢ s. 13
¢ s. 13
¢ s. 13
Ringvolym
Ringmelodi
Tidskontroll
Samtalslista
¢ s. 8
Miss. samt./Alla samtal
System-PIN
Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)
Återställa BS
¢ s. 14
Specialfunkt.
¢ s. 14
Repet.läge
XES-läge
ECO DECT ¢ s. 2
Lyssna
Förval
aktivera/avaktivera
(Aktivera vid problem med eko i den analoga
porten på en router.)
Ingen stråln./Max. räckv.
¢ s. 12
Förvalsnummer/Med förval/Utan förval
¢ s. 2
¢ s. 6
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100 % recycled paper.
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising