Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Gebruikershandleiding

Gigaset A420A Gebruikershandleiding
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
1
Gigaset A420/A420A
Overzicht van de handset
Let op
1 Laadniveau van de batterijen
2 Antwoordapparaatsymbool
(alleen A420A)
3 Weergave van de ontvangststerkte
1
4 Displaytoetsen
2
5 Verbreektoets en aan/uit-toets
3
6 Verbindings-/handsfree-toets
7 Navigatietoets (p)
ª Audio-instellingen
INT intern telefoneren
â Telefoonboek oproepen
| Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
4
8 Toets 1
Antwoordapparaat
(alleen A420A/) /voicemail
5
9 Sterretje-toets
6
Oproepsignalen aan/uit (lang
indrukken); bij bestaande ver7
binding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (kort 8
indrukken)
10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang indrukken
11 Hekje-toets
9
toetsblokkering in-/uitschake10
len (lang indrukken); Hoofdlet11
ters, kleine letters of cijfers;
12
Kiespauze invoeren (lang indrukken)
12 Microfoon
Kort overzicht van het
basisstation
Basisstation A420A
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
Basisstation A420
1
ÐÃ
Nieuwe berichten in de oproeplijst/
antwoordapparaatlijst/voicemaillijst worden in het display met de
melding Nwe berichten weergegeven, de linker displaytoets knippert
(indien ingesteld, ¢ pagina 9).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op
het display staat.
Indica- Betekenis bij indrukken van
tie
de toets
’ Berichtenlijst oproepen
(¢ pagina 9).
§Menu§ Hoofd-/submenu openen
”
Y
X
Ü
§OK§
(zie Menu-overzicht,
¢ pagina 23).
Een menuniveau terug.
Met q naar boven/beneden bladeren resp. volume
instellen.
Cursor met r naar links/
rechts verplaatsen.
Teken voor teken wissen.
Menu-functie bevestigen
resp. invoer opslaan.
1 Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, “paging“ ¢ pagina 13).
Handsets aanmelden (lang indrukken ¢ pagina 13).
2 Volumetoetsen: (– = zachter; + = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproepsignaal wijzigen.
3 Weergave-/stoptoets:
Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afstotenders indrukken); Tijdens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
aanwezig.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op
dit moment een bericht opgenomen.
Knippert zeer snel: het geheugen is vol.
Tijdens het beluisteren van berichten:
4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
het vorige bericht gaan (2x indrukken).
5 Naar het volgende bericht.
6 Huidige bericht wissen.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
2
ECO DECT
Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast:
hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal. In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Uiteraard zal als het basisstation contact zoekt heel even een laag DECT-signaal nodig zijn om het
basisstation te beantwoorden. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.
U kunt de sterkte van het DECT-signaal als volgt verder verlagen:
1) DECT-signaal verlagen (Eco Mode)
Als u de instelling Max. bereik uitschakelt (menu-overzicht ¢ pagina 24), wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagt bij half bereik.
2) DECT-signaal uitschakelen (Eco Mode+)
Met de instelling DECT uit (menu-overzicht ¢ pagina 24) kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen. Let op:
◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode.
Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van
deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de
fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is
tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot
ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk
hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of
deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers
of doucheruimtes.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
Opmerkingen
◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
3
De eerste stappen
Inhoud van de verpakking controleren
Leveringsomvang basisstation en handset: een Gigaset-handset, een basisstation Gigaset A420/A420A, een netadapter, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.
Leveringsomvang handset en lader: een Gigaset-handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een
batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.
Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee
oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.
Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en
+45 °C.
¤ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U
kunt het basisstation en lader ook aan de wand monteren.
Let op
Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het
toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Onderhoud: basisstation, lader en handset afnemen met een vochtige doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. Nooit een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Let op:
◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
Basisstation aansluiten
¤ Eerst de netadapter 1 aansluiten.
¤ Vervolgens de telefoonstekker 2 aansluiten en de
A420A
1
1
kabels door de geleidingen voeren.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Let op:
◆ De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het
toestel niet werkt zonder stroom.
◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het
meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van
telefoonsnoeren kan verschillen.
◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa
30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is
voor gebruik (alleen A420A).
2
1
A420
1
1
2
1
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
4
Lader (indien meegeleverd) aansluiten
2
1
¤ De platte stekker van de netadapter
aansluiten 1.
¤ Netadapter in het stopcontact
steken 2.
4
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 3 indrukken en de
stekker verwijderen 4.
3
Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (¢ pagina 18)! Dus
nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.
¤ Plaats de batterijen
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
met de polen in de
juiste richting.
De polen worden in het
batterijvakje aangegeven.
¤ Eerst de bovenkant van het
klepje plaatsen.
¤ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
Als u het batterijvakje weer wilt openen
om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:
¤ Steek uw nagel in de uitsparing en
trek het klepje naar boven.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
5
Batterijen de eerste keer laden en ontladen.
Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en
ontladen.
¤ Laat de handset 6 uur in het basisstation/de lader staan.
6h
Let op
De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.
¤ Neem de handset vervolgens uit het basisstation/de
lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen volledig ontladen zijn.
Opmerkingen
◆ Leveringsomvang basisstation en handset: de handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u
◆
◆
◆
◆
een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation.
U hoeft dus geen handsets aan te melden.
Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding HS aanmelden of Zet op basis
knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden (¢ pagina 13).
Leveringsomvang handset en lader: de handset moet handmatig worden aangemeld (¢ pagina 13).
Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.
Displaytaal wijzigen
U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:
§Menu§ ¤ 421 (toetsen achter elkaar indrukken) ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§ (‰ = actuele taal) ¤ Verbreektoets
a lang indrukken (terug naar de ruststand)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker
kunt gebruiken.
§§Menu§§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ Datum/tijd ¤ §OK§ ¤ Datum ¤ ~ (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
¤ §OK§ ¤ Tijd ¤ ~ (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ¤ §OK§ (displayweergave: Opgeslagen)
¤ a (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)
De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets r te drukken.
Let op
Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:
¤ Druk op de volgende toetsen: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:
¤ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:
Q
nooit
eenmalig als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.
of 1
altijd
of 2
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor “altijd”):
973 SET: [2]
¤ Druk op de displaytoets §OK§
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
6
Display in ruststand
Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).
Ð
Displayweergaven
Ã
U
◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:
- hoog tot laag: Ð ¨ § ¦
INT 1
- geen ontvangst: ¥
◆ Inschakelen van het antwoordapparaat (alleen A420A):
23.04. 10:53
- ± Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
◆ Laadniveau van de batterijen:
‘ Menu
- U Batterijen meer dan 66% geladen
- V Batterijen tussen 34% en 66% geladen
- e Batterijen tussen 11% en 33% geladen
- = Batterijen minder dan 11% geladen
- = Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan10 minuten gesprekstijd)
= e V U Laadproces
Als de mode DECT uit (¢ pagina 24) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool ½ weergegeven.
Handset in-/uitschakelen
Verbreektoets a lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis
resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (“Vragen en
antwoorden“, ¢ pagina 19) of neem contact op met de Klantenservice ¢ pagina 20.
Menunavigatie
De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu’s (Menu-overzicht ¢ pagina 23).
Hoofdmenu (hoogste menuniveau)
¤ Druk op de displaytoets §Menu§ of de navigatietoets rechts v in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te
openen.
De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.
Een functie selecteren
¤ Met de navigatietoets q bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
¤ Met de displaytoets §OK§§ of de rechterkant van de navigatietoets rechts v selecteert u de weergegeven functie.
Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.
Als u de displaytoets ” of kort de verbreektoets a indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.
Submenu’s
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.
Een functie selecteren
¤ Met de navigatietoets q bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
¤ Met de displaytoets §OK§ selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.
Als u de displaytoets ” of de verbreektoets a kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert
u de procedure.
Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets §OK§ heeft bevestigd, worden geannuleerd.
Terug naar de ruststand
Vanuit een willekeurige plaats in het menu:
¤ verbreektoets a lang indrukken of
¤ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display automatisch over naar de ruststand.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
7
Telefoneren
Extern bellen/gesprek beëindigen
Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.
~ (telefoonnummer invoeren) ¤ c.
Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook eerst verbindingstoets c lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer
invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met t en stelt u het
volume in met u.
Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreektoets a indrukken.
U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (¢ pagina 7).
Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.
Druk op de verbindingstoets c om de oproep te beantwoorden.
Als de functie Auto-beantw is ingeschakeld (zie Menu-overzicht ¢ pagina 24), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.
Telefoonnummer van beller weergeven
Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagende naam van de beller
in het display weergegeven.
Voorwaarden:
1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.
Op het display staat Externe oproep als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, Anoniem als NummerWeergave
door de beller is onderdrukt of Onbekend als de functie niet is aangevraagd.
Handsfree-telefoneren
Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen
uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A420A)
schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets d in of uit.
Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met t en
stelt u het volume in met u.
Microfoon uitschakelen
Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets v om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.
Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection)
U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen automatisch vóór bepaalde telefoonnummers moet worden
geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.
Voer in de lijst “Met voorkeuze“ voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.
Voer in de lijst “Zonder voork.“ de uitzonderingen voor de lijst “ Met voorkeuze“ in.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Voorbeeld:
Voorkiesnr.
0999
Met voorkeuze
08
Zonder voork.
081
084
Alle nummers die met 08 beginnen,
met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer
0999.
Telefoonnummer
Gekozen nummer
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Het invoeren van het voorkiesnummer en in de lijsten verlopen via het menu (¢ pagina 24).
Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets Ü.
Voorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:
c (lang indrukken) ¤ §§Menu§§ ¤ q Voorkiezen uit ¤ §OK§ ¤ ~ (Nummer invoeren) of s (nummer uit telefoonboek
overnemen) ¤ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
8
Telefoonboek en lijsten gebruiken
Telefoonboek
Telefoonboek openen: navigatietoets beneden s indrukken.
Maximaal 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen.
Letters/tekens invoeren ¢ pagina 17.
Eerste nummer opslaan in telefoonboek
s ¤ Nieuwe invoer? ¤ §OK§ ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ §OK§ ¤ ~ (naam invoeren) ¤ §OK§
Overige nummers opslaan in telefoonboek
s ¤ §Menu§ ¤ Nieuwe invoer ¤ §OK§ ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ §OK§ ¤ ~ (naam invoeren) ¤ §OK§
Contactpersoon selecteren
Telefoonboek openen met s. U kunt kiezen uit de volgende opties:
◆ Met q naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met q bladeren naar de vermelding.
Met telefoonboek kiezen
s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c
Overige functies gebruiken
s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Nieuwe invoer
Nr. weergeven
Naam tonen
Wijzig invoer
Nr. gebruiken
Invoer wissen
Invoer verst.
Lijst wissen
Verstuur lijst
Snelkiestoets
Nieuw telefoonnummer opslaan.
Telefoonnummer weergeven.
Naam weergeven.
Geselecteerde vermelding wijzigen.
Nummer wijzigen of telefoonboek met s openen om een nummer uit het telefoonboek op de
actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met §Menu§.
Geselecteerde vermelding wissen.
Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (¢ pagina 8).
Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Volledige lijst naar een andere handset versturen (¢ pagina 8).
Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.
Snelkiestoetsen gebruiken
U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:
s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§ ¤ q Snelkiestoets ¤ §OK§
¤ q (toets selecteren) ¤ §OK§ of ~ (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)
Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telefoonboek naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.
s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§ ¤ q Invoer verst. / Verstuur lijst ¤ §OK§
¤ q (interne deelnemer selecteren) ¤ §OK§ of ¤ ~ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren)
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
9
Nummerherhalingslijst
Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
c (kort drukken) ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
c (kort indrukken) ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
U kunt de volgende functies selecteren:
Nr. gebruiken
Nr. in tel.boek
Invoer wissen
Lijst wissen
Nummer wijzigen of telefoonboek met s openen om een nummer uit het telefoonboek op de
actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met §Menu§.
Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Geselecteerde vermelding wissen.
Alle vermeldingen wissen.
Oproeplijst/antwoordpparaatlijst/voicemaillijst
Druk op de displaytoets ’ om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met q door de lijst bladeren.
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding Nwe berichten weergegeven. U
kunt het weergeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:
¤ Druk op de volgende toetsen: §Menu§ ¤ P#Q5#M
De volgende melding verschijnt:
97
¤ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:
5
voor gemiste oproepen
of M
voor berichten op het antwoordapparaat (alleen A420A)/voicemail
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:
975 SET: [0]
¤ Druk op de toets Q of 1 om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen
Q
de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
of 1
de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):
975 SET: [1]
¤ Druk op de displaytoets §OK§.
De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Let op
Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw
netwerkaanbieder).
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
10
Oproeplijst
Voorwaarde: CLIP (¢ pagina 7)
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (¢ pagina 24)
◆ beantwoorde oproepen
◆ gemiste oproepen
◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen A420A)
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de
gemiste oproepen opgeslagen.
Oproeplijst openen.
’ ¤ q Oproep.:
De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:
Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen Oproep.: 01+02
Displaytoets §OK§ indrukken om de lijst te openen.
De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met q andere vermelding selecteren.
Overige functies gebruiken
q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Invoer wissen
Nr. in tel.boek
Datum/tijd
Status
Lijst wissen
Actuele vermelding wissen.
Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr: reeds gelezen vermelding.
Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.
Beller terugbellen uit de oproeplijst
’ ¤ q Oproep.: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c
Antwoordapparaatlijst (alleen A420A)/ voicemaillijst
Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie “Berichten beluisteren/
wissen“¢ pagina 11) of de voicemail (¢ pagina 13) beluisteren.
Antwoordapparaat bedienen (alleen A420A)
U kunt het antwoordapparaat bedienen via de handset of via de toetsen van uw basisstation. Bediening via de toetsen
van het basisstation ¢ pagina 1. In de volgende alinea’s wordt de bediening via de handset beschreven.
Eigen meldteksten kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken,
wordt de standaardmeldtekst gebruikt.
Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding Antw.app. vol! en schakelt het antwoordapparaat zichzelf
automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.
Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de tijd
waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen, de opnameduur en hoe u meeluisteren tijdens het
opnemen activeert, ziet u in het menu-overzicht (¢ pagina 23).
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
§Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Activeren ¤ §OK§ ( ‰ = aan)
Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool ± weergegeven.
Welkomstboodschap opnemen
§Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Meldingen ¤ §OK§ ¤ Pers.meld. opn. ¤ §OK§ ¤ Spreek na OK ¤ §OK§
U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met §OK§ bevestigt u de opname,
met a of ” annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.
Let op:
De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij
een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
Meldteksten beluisteren of wissen
Zie Menu-overzicht ¢ pagina 23.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
11
Berichten beluisteren/wissen
U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.
◆ Berichten weergeven via het menu Antwoordapp. starten:
§Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Berichten afsp. ¤ §OK§
Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ¤ q Antwrdapp. ¤ §OK§
◆ Berichten weergeven starten via de antwoordapparaatlijst:
§’ ¤ q AntwAp.:
De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:
Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten AntwAp.: 01+02
Displaytoets §OK§ indrukken om de lijst te openen.
◆ Antwoordapparaat snel oproepen:
U hoeft alleen lang op toets 1 te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde
antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u deze instelling
wijzigen (¢ pagina 23).
Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude
bericht.
De luidspreker van de handset wordt automatisch ingeschakeld. Door op de handsfree-toets c te drukken, schakelt u
de luidspreker uit.
Een bericht bestaat uit 2 delen:
◆ een infoblok, bestaande uit nummer/datum/tijd en
◆ de inhoud (ingesproken tekst).
Het infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de
naam weergegeven.
Afspelen stoppen en door berichten bladeren
De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens
het afspelen van berichten:
2
t of 1
s of I
L
Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht
Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.
Naar het begin van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het
eerste bericht.
Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan.
Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.
Overige functies tijdens het afspelen van berichten
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Displaytoets §Menu§ indrukken. De weergave wordt onderbroken.
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Kiezen
Verder
Nummer kiezen.
Onderbroken weergave voortzetten.
Volume
Nr. in tel.boek
Wis oude ber.
Volume instellen.
Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Alle oude berichten wissen.
Afzonderlijk bericht wissen
Tijdens de weergave van het bericht de toets Q of de displaytoets Ü indrukken.
Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.
Alle oude berichten wissen
Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:
§Menu§ ¤ q Wis oude ber. ¤ §OK§ (vraag om bevestiging beantwoorden)
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
12
Gesprek van antwoordapparaat overnemen
Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:
§Menu§ ¤ Opnemen ¤ §OK§
U kunt het gesprek ook overnemen door:
◆ De verbindingstoets c in te drukken.
◆ De handset uit het basisstation/lader te nemen (als Auto-beantw ingeschakeld is ¢ pagina 24)
Let op
Als Meeluisteren op de handset is ingeschakeld (¢ pagina 23) en het gesprek al op de handset te horen is, kunt u
het gesprek alleen met §Menu§ ¤ Opnemen ¤ §OK§ overnemen. Door het indrukken van de verbindings-/handsfreetoets schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.
De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.
Bediening op afstand
U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, mobiele
telefoon) opvragen of inschakelen.
Voorwaarden:
◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (¢ pagina 24).
◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van
de toetsen hoort u verschillende tonen.
Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren
~ (eigen nummer kiezen) ¤ terwijl u uw meldtekst hoort: toets 9 indrukken en systeem-PIN invoeren.
Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:
A
B
3
0
Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd: naar het begin van het vorige bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Naar het volgende bericht.
Huidige bericht wissen.
Antwoordapparaat inschakelen
~ (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: “PIN-code invoeren”) ¤ ~ (systeem-PIN invoeren)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten
afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
13
Voicemail
De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de
aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder aanvragen.
Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (¢ pagina 9), het menu (¢ pagina 23) of
de snelkiesfunctie met toets 1 (¢ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:
§Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Voicemail ¤ ~ (Nummer invoeren) ¤ §OK§
Handset zoeken (paging)
U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.
¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1) kort indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.
Beëindigen: druk kort op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1) of op de verbindingstoets c of
de verbreektoets a van een handset.
Handset handmatig aanmelden
U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.
1) Op de handset
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q HS aanmelden ¤ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ¤ §OK§ ¤ In het display wordt Aanmelden weergegeven.
2) Op het basisstation
Binnen 60 seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (¢ pagina 1) lang (min. 3 sec.)
indrukken. (A420A: zodra de aanmeld-mode ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstoon.)
De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. Zodra de handset is aangemeld, verschijnt op het display kort HS
aangemeld en schakelt de handset over in de ruststand. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat
vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.
Handsets afmelden
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q HS afmelden ¤ q intern nummer van de handset selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ¤ §OK§ ¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
14
Meerdere handsets gebruiken
Intern telefoneren
Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.
Er zijn 2 handsets aangemeld
Druk op de navigatietoets u; de andere handset wordt gebeld.
Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld
Een bepaalde handset bellen
u ¤ ~ (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
u ¤ q (interne deelnemer selecteren) ¤ §OK§ of c ¤ de handset wordt gebeld
Alle handsets bellen (groepsoproep)
Navigatietoets u lang indrukken of u ¤ P of u ¤ q aan alle ¤ §OK§ of c ¤ alle handsets worden gebeld.
Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreektoets a
indrukken.
Interne ruggespraak/oproep verbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner. Navigatietoets u indrukken en één of alle handsets opbellen. De
externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.
Of
de verbreektoets a indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,
of
displaytoets ” indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.
Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets a indrukken voordat de interne deelnemer
opneemt.
Bijschakelen in een extern gesprek
U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). Voorwaarde: de functie Meeluisteren is ingeschakeld.
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ q Meeluisteren ¤ §OK§ (‰ = aan)
Intern bijschakelen (conferentie)
U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets c lang indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
Conferentie beëindigen: verbreektoets a indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
Als de eerste interne deelnemer op de verbreektoets a drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset
en de externe gesprekspartner in stand.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Wekker instellen
Wekker in-/uitschakelen
§Menu§ ¤ q Wekker ¤ §OK§ ¤ Activeren ¤ §OK§ (‰ = aan)
Indien ingeschakeld: ¤ ~ (Wektijd invoeren) ¤ §OK§
Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is
ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool l en de wektijd in plaats van de datum.
Wektijd instellen
§Menu§ ¤ q Wekker ¤ §OK§ ¤ q Wektijd ¤ §OK§
Wektijd in uren en minuten invoeren en §OK§ indrukken.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
15
Telefoontoestel instellen
Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (¢ pagina 23).
Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (¢ pagina 24).
Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht (¢ pagina 24).
Displaytaal wijzigen
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Taal ¤ §OK§ ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§
De huidige taal wordt gemarkeerd door ‰.
Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
§Menu ¤ 421 (toetsen achter elkaar indrukken) ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen
In de ruststand:
t ¤ Gesprek volume ¤ §OK§ ¤ q Handset/Handsfree ¤ §OK§ ¤ q (volume 1 tot 5 instellen)
¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:
t ¤ q (volume 1 tot 5 instellen)
De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets §OK§ indrukken.
U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).
Toonhoogte
Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.
◆ Laag: standaardinstellingen.
◆ Hoog: instelling met nadruk op hoge tonen.
In de ruststand:
t ¤ q Geluid handset ¤ §OK§ ¤ q Laag/Hoog ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).
Oproepsignalen van de handset instellen
Volume van oproepsignaal instellen
In de ruststand:
t ¤ q Ringtone volume ¤ §OK§ ¤ q (volume 1 tot 5 of “Oplopend“ instellen) ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).
Ringtone van oproepsignaal instellen
Stel de ringtone voor Externe oproep, Interne oproep en Wekker afzonderlijk in.
In de ruststand:
t ¤ q Ringtone ¤ §OK§ ¤ q Externe oproep / Interne oproep / Wekker ¤ §OK§ ¤ q (ringtone selecteren)
¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).
Nachtstand (dag-/nacht-mode)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld ‘s nachts.
Nachtstand inschakelen:
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Nachtstand ¤ §OK§ ¤ Activeren
¤ §OK§ (‰ = ingeschakeld)
Periode instellen:
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Nachtstand ¤ §OK§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§
¤ Stil van: ~ (tijd met 4 tekens invoeren) ¤ §OK§ ¤ Stil tot: ~ (tijd met 4 tekens invoeren) ¤ §OK§
Anonieme oproepen uit
U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen
op het display gesignaleerd.
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Anoniem stil ¤ §OK§ (‰ = ingeschakeld)
Oproepsignaal uit-/inschakelen
Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen
In de ruststand de ster-toets P lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool Ú in het display.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
16
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen
§Menu§ ¤ Belsignaal uit ¤ §OK§
Oproepsignalen van het basisstation instellen (alleen A420A)
Stel het volume en de ringtone van het oproepsignaal en de tijdsturing voor het basisstation in:
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ Geluidsinstelling ¤ §OK§ ¤ q Ringtone volume/Ringtone/
Nachtstand
Voer de instellingen in zoals beschreven onder “Oproepsignalen van de handset instellen“.
Wachtmuziek in-/uitschakelen
U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een
wachtmuziek hoort.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ cijfer voor de actuele instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld
¤ Cijfer invoeren ¤ §OK§.
Repeater-ondersteuning
Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren
(¢ pagina 24). Repeater-ondersteuning en de mode DECT uit (¢ pagina 24) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Standaardinstellingen van de handset herstellen
U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst
en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Reset handset ¤ §OK§ ¤ Reset? ¤ §OK§
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen
Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden
◆ individuele instellingen hersteld
◆ alle lijsten gewist
◆ wordt de mode DECT uit uitgeschakeld
De datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A420A).
Standaardinstellingen via het menu herstellen
Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu
◆ blijven handsets aangemeld,
◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.
§Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ q Basis reset ¤ §OK§ ¤ Reset? ¤ §OK§
Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation
◆ worden alle handsets afgemeld,
◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code 0000
Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder de netadapter uit het stopcontact of verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets (¢ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer
weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
17
Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken
Bedrijf achter een router
Eventuele echo’s als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd
door het inschakelen van de XES Mode (¢ pagina 24). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo’s zijn.
Gebruik achter een telefooncentrale
U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers langzaam na elkaar invoeren.
Kiesmethode wijzigen
§Menu ¤ P#Q5#1N ¤ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1=impulskiezen (IDK) ¤ cijfer invoeren ¤ §OK§.
Flashtijden instellen
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms;
4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ¤ cijfer invoeren ¤ §OK§.
Pauze na lijntoewijzing wijzigen
U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets c indrukt,
en het moment dat het nummer wordt verstuurd.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ¤ cijfer
invoeren ¤ §OK§.
Pauze na R-toets wijzigen
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms
¤ cijfer invoeren ¤ §OK§.
Bijlage
Letters/tekens invoeren
Standaardtekens
Betreffende toets meerdere keren
indrukken.
Hekje-toets # kort indrukken om
te schakelen van de mode “Abc”
naar “123”, van “123” naar “abc” en
van “abc” naar “Abc”.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1) spatie
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
18
Technische gegevens
Batterijen
Technologie: nikkel-metaalhydride (NiMH); afmetingen: AAA (Micro, HR03); spanning: 1,2 V; capaciteit: 450 - 1000 mAh
Gebruiks-/laadduur van de handset
Deze Gigaset-handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale
oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag.
(standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)
Standby-tijd (uren)
Gesprekstijd (uren)
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren),
mode DECT uit uit-/ingeschakeld
Laadduur in basisstation (uren)
Laadduur in lader (uren)
550
220
14
Capaciteit (mAh) ca.
700
800
255
295
17
19
1000
360
24
115/85
135/95
150/110
190/135
6
5,5
7
6,5
8
7
10
9
Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina’s regelmatig geactualiseerd:
www.gigaset.com/nl/klantenservice
Stroomverbruik van het basisstation
A420
A420A
Tijdens standby
– Handset in lader
– Handset buiten lader
Tijdens het gesprek
ca. 1,0 W
ca. 0,8 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
Algemene technische gegevens
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
DECT-standaard
GAP-standaard
Bereik
Stroomvoorziening basisstation
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik
wordt ondersteund
wordt ondersteund
tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
230 V ~/50 Hz
+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
19
Vragen en antwoorden
Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op
www.gigaset.com/nl/klantenservice. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende
problemen en mogelijke oplossingen.
Probleem
Oorzaak
Geen displayweergave.
De handset is niet ingeschakeld.
Oplossing
De batterijen zijn leeg.
Verbreektoets a ca. 5 seconden indrukken of handset in
basis plaatsen.
Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding
De handset bevindt zich buiten het Afstand tussen handset en basis verkleinen.
met het basisbereik van het basisstation.
station, in het disBasisstation is niet ingeschakeld.
Controleer de netstekker van de basis ¢ pagina 3.
play knippert Basisstation.
Op het display
De handset is nog niet bij het basis- Handset aanmelden ¢ pagina 13.
wordt HS aanmel- station aangemeld of is afgemeld.
den of Zet op basis
weergegeven.
De handset gaat
niet over.
Oproepsignaal is uitgeschakeld.
Het toestel gaat alleen over als het
telefoonnummer wordt meegestuurd.
Toestel gaat binnen een bepaalde
periode niet over.
Oproepsignaal inschakelen ¢ pagina 15.
Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen
¢ pagina 15.
Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen
¢ pagina 15.
U hoort geen
oproepsignaal of
kiestoon vanuit het
vaste telefoonnet.
U gebruikt niet het meegeleverde Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik
telefoonsnoer of u gebruikt een
een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indenieuwe kabel met een andere stek- ling van de telefoonaders/EURO CTR37.
kerindeling.
Foutsignaal na
opvragen systeemPIN.
PIN vergeten.
De ingevoerde systeem-PIN is
onjuist.
Contact met vloeistoffen
Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar
0000 ¢ pagina 16.
Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.
!
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:
1 De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2 De vloeistof uit de handset laten lopen.
3 Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en met de
toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet: in een magnetron of oven, enz.).
4 De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.
Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
20
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service
Bezoek onze klantenservice:
www.gigaset.com/service
Hier vindt u o.a.:
◆
Vragen& antwoorden
◆
Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
◆
Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkers:
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... per e-mail:
www.gigaset.com/contact
... per telefoon:
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze
medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht,
het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CEmarkering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land
resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken
(reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs
te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
Goedkeuring
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
21
Garantie
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de
datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het
defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland
B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMAnummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het
product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen
rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications
Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/
of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet
voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde)
zaken;
◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande
dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de
onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gigaset Communications Nederland B.V.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
22
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een
betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het
milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TüV Süd Management Service GmbH
Inzameling van afval en oude apparaten
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u
opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale
inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese
richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste
voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
23
Menu-overzicht
Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu’s.
Om een functie te selecteren in de ruststand van het toestel §Menu§ indrukken (menu openen), met de navigatietoets q
naar de gewenste functie bladeren en met §OK§ bevestigen.
Terug naar de ruststand: toets a lang indrukken.
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
é Wekker
Activeren
Wektijd
¢ pagina 14
¢ pagina 14
è Geluidsinstelling
Gesprek volume
Handset/Handsfree
¢ pagina 15
Geluid handset
Laag/Hoog
¢ pagina 15
Ringtone volume ¢ pagina 15
Ringtone
Externe oproep/Interne oproep/Wekker
Attentiesign.
in-/uitschakelen
Batterijsign.
in-/uitschakelen
ê Antwoordapp.
Berichten afsp.
Voicemail **
Antwrdapp. **
Activeren *
Meeluisteren *
Berichten van het geïntegreerde antwoordapparaat beluisteren
¢ pagina 11.
Antwoordapparaat in-/uitschakelen ¢ pagina 10
Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen.
Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: Verbreektoets a indrukken
(Voorwaarde: er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)
Pers.meld. opn./Tekst weerg./Tekst wissen
Opnamelengte *
Maximaal/1 minuut/2 minuten/3 minuten
Oproepvertrag. *
Altijd/Na 10 sec./Na 18 sec./Na 30 sec.
Automatisch
Toets 1 *
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Berichten van de voicemail beluisteren ¢ pagina 13.
Meldingen *
Voicemail
¢ pagina 15
Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden. Als er wel nieuwe berichten zijn
opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na10 seconden
aan.
Nummer van voicemail invoeren ¢ pagina 13
Voicemail
Antwrdapp.
¢ pagina 10
Toets 1 programmeren met voicemail
(in de ruststand toets 1 lang indrukken).
Toets 1 programmeren met antwoordapparaat
(in de ruststand toets 1 lang indrukken).
* alleen basisstation met antwoordapparaat
** alleen basisstation met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.06.2014
24
çInstellingen
Datum/tijd
Handset
¢ pagina 5
Taal
¢ pagina 5
Grote cijfers
Groot lettertype instellen.
Contrast
Displaycontrast in 9 niveaus instellen.
Nachtstand
Anoniem stil
Auto-beantw
HS aanmelden
HS afmelden
Reset handset
Basisstation
Geluidsinstelling
(alleen A420A)
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen ¢ pagina 7
¢ pagina 13
¢ pagina 13
¢ pagina 16
Ringtone volume
Ringtone
Nachtstand
Oproepen
¢ pagina 15
Activeren/Instellingen
¢ pagina 15
¢ pagina 16
¢ pagina 16
¢ pagina 16
¢ pagina 10
Gemiste opr./Alle opr.
Systeem-PIN
Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)
Basis reset
¢ pagina 16
Extra functies
¢ pagina 16
Repeater
XES Mode
ECO DECT
¢ pagina 2
Meeluisteren
Voorkeuzenetw.
inschakelen/uitschakelen
(inschakelen bij problemen met echo’s op de
analoge poort van een router)
DECT uit/Max. bereik
¢ pagina 14
Voorkiesnr./Met voorkeuze/Zonder voork.
¢ pagina 2
¢ pagina 7
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Version: 15.07.2014
*A31008-M2402-M101-1-5419*
A31008-M2402-M101-1-5419
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising