Gigaset | SL910H | User guide | Gigaset SL910H Упътване за употреба

Gigaset SL910H Упътване за употреба
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 10/24/12
SL910H
Поздравления
С покупката на Gigaset Вие избрахте марка, която изцяло се
придържа към устойчивостта.Опаковката на продукта е
екологична!
За да научите повече, посетете www.gigaset.com.
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 10/24/12
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / overview.fm / 10/24/12
Gigaset SL910H – със специално „докосване“
Gigaset SL910H – със специално „докосване“
LED индикатор за съобщения (£ стр. 11)
Сензор за близост (£ стр. 16)
Сензорен екран / дисплей
ò ô ó ¼ 06:00
Ð
ÅÅÅ
<
V
>
Лента на състоянието (£ стр. 14)
Иконите (£ стр. 49) показват текущите настройки на
телефона и експлоатационното му състояние. Докоснете лентата на състоянието, за да се отвори
страницата на състоянието, стр. 14
£
Поле за навигация
Маркер за позицията на страницата
Смяна на страницата ê / ë.
Å Ä Ä
,
Неактивни дисплеи или меню (£ стр. 8)
Бутони на слушалката
c Бутон за говорене
Натиснете кратко: набиране на показания номер,
приемане на повикване, превключване между режим
на слушалка и режим „Свободни ръце“, отваряне
на списъка за набиране на последен номер
Натиснете и задръжте: задаване на линия
v Бутон на менюто
£
£
Натиснете кратко: отварят се главните менюта
( стр. 15)
Натиснете и задръжте: активиране / дезактивиране
( стр. 16) на заключването на клавиатурата и дисплея
a Край на повикване / бутон за край
Натиснете кратко: край на повикване / локализиране
на слушалката, отхвърляне на вътрешно повикване,
изключване на звъненето за външно повикване,
връщане в неактивен режим
Натиснете и задръжте: включване / изключване на
слушалката
Гнездо за Mini USB връзка
Свързване на слушалка с кабел или слушалката
на телефона към компютър (Gigaset QuickSync)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Контактни точки за зареждане
Моля, обърнете внимание!
За да промените езика на дисплея, процедирайте както е описано на страница стр. 25.
bg en hr sr
1
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HIVZ.fm / 10/24/12
Съдържание
Съдържание
Gigaset SL910H – със специално „докосване“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Дисплейни страници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Използване на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Осъществяване на повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Промяна на настройките на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Няколко слушалки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bluetooth устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Указател (адресна книга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Списък с повиквания (в зависимост от базата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Аларма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Повикване от Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Скрийнсейвър, картинки на повикващ и звуци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Синхронизиране с компютър (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Икони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Опции за настройка (в зависимост от базата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Софтуер с отворен код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / security.fm / 10/24/12
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Внимание!
Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.
Обяснете на децата си тяхното съдържание, както и потенциалните опасности при използването на устройствот
Използвайте само захранващия адаптор, обозначен на устройството.
Използвайте само презареждащи се батерии, които отговарят на спецификацията (вж. „Технически
данни“). Не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове батерии, тъй като това
може да доведе до значителен риск за здравето и да причини нараняване. Сериозно повредени
презареждащи се батерии трябва да се заменят.
Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско оборудване.
Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се намирате, например лекарски кабинет.
Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с производителя на
устройството. Той ще може да Ви посъветва относно чувствителността на устройството към външни
източници на високочестотна енергия (за спецификациите на този продукт на Gigaset вижте
„Технически данни“).
Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран режимът на
високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно увреждане на слуха.
Използването на Вашия Gigaset не пречи на функционирането на повечето слухови апарати, които
се предлагат. Въпреки това не може да се гарантира, че те ще работят безупречно.
Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или свистене)
или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се свържете с доставчика на слуховия
апарат.
Устройствата не са водоустойчиви. Не ги поставяйте във влажни помещения, например бани или душ
кабини.
Не използвайте устройствата в участъци с потенциално експлозивна атмосфера, като
например бояджийски работилници.
Ако дадете Вашия Gigaset на някой друг, трябва да му предоставите и ръководството за потребителя.
Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на нашия сервизен екип,
тъй като те може да попречат на други безжични услуги.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Моля, обърнете
u Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването.
Също така не е възможно да се извършват спешни повиквания.
u Спешните номера не могат да се набират, ако клавиатурата е заключена!
bg en hr sr
3
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Начални стъпки
Начални стъпки
Проверка на съдържанието на комплекта
u
u
u
u
u
u
Една слушалка Gigaset
Един капак на батерия (заден капак за слушалката)
Една батерия
Една зареждаща станция
Един захранващ адаптор за зареждащата станция
Едно ръководство за потребителя.
зареждащата станция
Зареждащата станция е проектирана за употреба в затворени и сухи помещения при температурен диапазон от +5° C до +45° C.
¤ Поставете зареждащата станция върху плоска нехлъзгава повърхност.
Моля, обърнете внимание!
Обърнете внимание на обхвата на базата. В сгради той е до 50 м, на открито е до 300 м.
Обхватът се намалява, когато е активиран ECO DECT (£ стр. 29).
Крачетата на телефона обикновено не оставят следи върху повърхностите. Въпреки това,
поради множеството различни лакове и гланцове, които се използват при съвременното
производство на мебели, наличието на следи върху повърхностите не може да се избегне
изцяло.
Моля, обърнете внимание!
u Никога не излагайте телефона на въздействието на топлинни източници, пряка слън-
чева светлина или електрически уреди.
u Предпазвайте Gigaset от влага, прах, корозивни течности и изпарения.
Свързване на зареждащата станция
¤ Свържете плоския накрайник към захранващия адаптор
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
4
2
1
3
4
1
.
¤ Включете захранващия адаптор в
контакта 2 .
Ако се налага отново да извадите накрайника
от зареждащата станция:
¤ първо изключете захранващия адаптор от
електрическата мрежа.
¤ след това натиснете бутона за освобождаване 3 и извадете накрайника 4 .
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Начални стъпки
Настройване на слушалката за употреба
Дисплеят и бутоните на слушалката са покрити със защитна лента.
Моля, отстранете защитната лента.
Внимание!
Не използвайте писци за сензорен екран за боравене със слушалката.
Не използвайте защитно покритие / лента от други производители. Това може да ограничи функционирането на слушалката.
Поставяне на батерията и затваряне на капака на батерията
Внимание!
Използвайте само презареждащи се батерии, (£ стр. 59) препоръчани от Gigaset
Communications GmbH, тъй като в противен случай може да се създаде значителен
риск за здравето и да бъдат причинени наранявания. Например външният корпус на
батерията може да бъде унищожен или батерията да експлодира. Може също така телефонът да не функционира правилно или да бъде повреден в резултат на използването
на батерии от непрепоръчан вид.
¤ Първо поставете батерията с контактната
¤
повърхност надолу 1 .
След това натиснете батерията надолу 2 ,
докато щракне на мястото си.
2
1
¤ Първо подравнете капака на батерията
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
с вдлъбнатините от вътрешната част
на корпуса.
След това натиснете капака, докато щракне
на мястото си.
За да отворите отново капака за смяна
на батерията:
¤ Поставете нокътя си в кухината в долната
част на капака на батерията и дръпнете
капака на батерията нагоре.
bg en hr sr
5
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Начални стъпки
Зареждане на батерията
Батерията се доставя частично заредена. Моля, заредете
я напълно преди употреба.
¤ Заредете слушалката в зареждащата станция за 5 часа.
5ч
Моля, обърнете внимание!
u Слушалката трябва да се поставя само в предназначената за целта зареждаща
станция.
u Батерията се зарежда и при свързване на слушалката с компютър чрез USB връзка
със захранване от 500 mA.
u Батерията може да се затопли, докато се зарежда. Това не е опасно.
u След време капацитетът за зареждане на батерията ще намалее поради технически
причини.
Регистриране на слушалката
Моля, обърнете внимание!
Най-добрият начин да се възползвате от всички функции на Gigaset SL910H е да регистрирате устройството към съответната база на Gigaset SL910 или Gigaset SL910A.
Ако използвате Gigaset SL910H на различна база, няма да бъдат достъпни функции като
телефонен секретар или списъци с повиквания.
Когато Вашата слушалка е заредена достатъчно,
започва процесът на регистрация. Показва се екранът за регистрация.
¹
Ä Å Ä
<
Промяна на езика на дисплея:
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
¤
¤
26
четвъртък
Â
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Регистриране на слушалката:
6
>
апр
Настройки ¤[ ° Език + Местополож].
Докоснете ’ до Език на дисплея.
До желания език натиснете ± ( Ø = избрано).
¤Потвърдете с è. ¤Назад с ‘.
На базата:
¤ Натиснете и задръжте бутона за регистриране
/ ликализиране (мин. 3 секунди).
На слушалката в рамките на минута:
¤ Докоснете Регистриране
Или, ако слушалката вече е регистрирана към
базата:
V
˜
Указател
Списък
Слуш. не е регистр.
повиквания
на никоя база
+
Регистриране
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Начални стъпки
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки
¤[ É Слушалки + База].
¤Докоснете Регистр.
Съобщението „Търсене на база, която е в режим на регистриране“ се появява на
дисплея.
Това създава връзка с базата, но може да отнеме известно време.
¤Ако е необходимо, въведете системния PIN на базата (настройка по
подразбиране: 0000). ¤Потвърдете PIN с è.
На дисплея се показва Протича регистриране.
След успешна регистрация се появява съобщението „‰ Слуш.регистрир.“. Това стартира
помощника за инсталиране. Ако е приложимо, се показват стойностите, зададени на
базата за дата, час, държава, международен код и междуселищен код.
Помощникът за инсталиране е описан в ръководството за потребителя за базата.
Изключение:
Слушалката е регистрирана към база за
Gigaset SL910/SL910A от по-ранна серия.
След успешна регистрация на дисплея се появява
следното съобщение.
¤ Свържете базата към интернет (вж. ръководство
за потребителя за базата).
¤ На слушалката докоснете Update Firmware.
Актуализацията на системния софтуер може
да отнеме до шест минути в зависимост
от качеството на Вашата DSL връзка.
x
UPDATE INFORMATION
Functionality restricted update base firmware
Update
Firmware
Use with
restrictions
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Внимание!
Ако изберете опцията Use with restrictions, някои важни функции на Вашия телефон
няма да бъдат достъпни. Ако искате да завършите актуализацията на системния софтуер по-късно, първо трябва да нулирате базата; това действие ще нулира всички
настройки на базата и всички слушалки ще бъдат отписани.
За да нулирате базата: ¤Прекъснете връзката на захранващия кабел с базата
¤Натиснете и задръжте бутона за регистриране / локализиране на слушалката на
базата и в същото време свържете отново захранващия кабел с базата ¤Натиснете
и задръжте бутона за регистриране / локализиране на слушалката, докато започне
да мига (прибл. 10 секунди).
След като слушалката е повторно регистрирана успешно, съобщението по-горе
се появява отново.
bg en hr sr
7
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Дисплейни страници
Неактивен дисплей
Неактивният дисплей включва три страници:
u Страницата за набиране (вж. по-долу)
u Страницата за конфигуриране (£ стр. 10)
u Страницата за съобщения (£ стр. 11)
Превключване между страниците на менюто:
u Плъзнете показалец хоризонтално по дисплея или
u В полето за навигация докоснете ë или ê.
Страница за набиране
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
>
ç
|
1
4
5
6
JKL
MNO
7
8
9
PQRS
TUV
WXYZ
*
0
#
Повикв-я
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
3
DEF
GHI
˜
8
2
ABC
Â
Указател
í
Бързо
å
Вътреш
Поле за цифри
Показва въведените цифри.
Докоснете ç кратко: изтрива последната въведена
цифра
Натиснете и задръжте ç: изтрива всички цифри
Клавиатура
Цифрова клавиатура за въвеждане на телефонни
номера. Когато докоснете цифра, тя се показва
в полето за цифри.
Лента с опции (£ стр. 17)
За да наберете от списъците за повикване, контактите
и списъците за бързо набиране, както и за вътрешни
повиквания.
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Индивидуално конфигуриране на клавиатурата / бутоните с цифри
Можете да промените вида и поведението на клавиатурата, показани на дисплея, според
Вашите нужди. Настройките не съответстват на бутоните на слушалката (c v a).
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
Подменю[ g Дисплей + клавиатура]:
Настройки ¤[ g Дисплей + клавиатура]
Клавиатури
¤Придвижете се до Клавиатури.
on
Тонове бутони
Можете да конфигурирате следното:
off
Вибрац. бутони
u Тонове бутони: При всяко натискане на цифра
се чува тон за потвърждение.
off
Клавиат. с R/P
u Вибрац. бутони: Всеки път, когато докоснете
off
цифра на клавиатурата, слушалката вибрира.
Букв. клавиат.
u Клавиат. с R/P: За да вмъкнете
- прекъсване на линията (диез, R): Натиснете
и задръжте # R .
- пауза при набиране (P): Натиснете и задръжте * P .
u Букв. клавиат.: За набиране с букви – използва се понякога за въвеждане на сервизни
номера, например.
¤ Можете да използвате превключвателя отдясно за директно активиране или дезакти-
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
виране на съответната функция. Промяна (активиране / дезактивиране) на превключването: Кратко докоснете превключвателя.
bg en hr sr
9
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Страница за конфигуриране (лична)
Можете да персонализирате страницата за конфигуриране според личните Ви нужди.
Съберете заедно важните приложения и номера, с които може да започнете, или се обадете директно от неактивен режим с едно „докосване“. По подразбиране се показват часът
и датата и и е възможен бърз достъп до списъците с повиквания и контактите.
Ð
Режим на конфигуриране
Неактивен режим
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
Лента за
избор
>
2
Бързо наб.
Á
Ù
Стаен мон.
Аларма
2
апр
апр
26
четвъртък
26
четвъртък
Сектор
за конфигуриране
за макс.
18 елемента
Â
˜
Указател
Списък
повикв-я
>
1
Â
˜
Указател
Списък
повикв-я
Натиснете
и задръжте
3
Натиснете и
задръжте
1
Начало на процедурата за конфигуриране
¤ Превключете на страницата за конфигуриране.
¤ Натиснете и задръжте (прибл. 2 секунди) някоя позиция от полето за конфигуриране
на дисплея.
2
Събиране на приложения / функции
Показва се списък за избор с достъпните функции / приложения в горния край на дисплея.
Иконата (стрелка) отдясно на списъка за избор показва, че можете да се придвижите
хоризонтално в списъка за избор, за да се покажат допълнителни опции за избор. За целта
поставете показалец върху списъка за избор и го придвижете в противоположната посока
на стрелката . Показват се допълнителни функции.
>
>
¤ Добавяне на приложение / функция: Плъзнете функцията / приложението чрез плъзTemplate Lion A5, Version 3, 02.04.2012
гане и пускане от списъка за избор в полето за конфигуриране.
Моля, обърнете внимание!
С изключение на QuickDial, всяка функция може да съществува в областта за конфигуриране само веднъж. Можете да подредите максимум 18 функции, приложения
или QuickDial.
¤ Премахване на приложение / функция: Плъзнете иконата за приложението / функцията обратно в списъка за избор чрез плъзгане и пускане.
10
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Моля, обърнете внимание!
Изтрива се бързо набиране с QuickDial. Съответният запис в Указателя остава
непроменен. Настройките за всички останали функции (напр. час за събуждане)
остават непроменени.
3
Завършване на процедурата за конфигуриране
¤ Натиснете и задръжте на произволна позиция в областта за конфигуриране
на дисплея или
¤ Натиснете a кратко.
Настройките са записани.
Сега можете да стартирате / изберете желаните приложения / телефонни номера, като
натиснете кратко съответната икона.
Приложения и функции, които може да се избират
Календар
˜
Спис.повикв
Ù
Аларма
2
Бързо наб.
Показване на датата
Отваряне на календара
(£ стр. 42)
Час
Á
Отваряне на списъците
с повиквания (£ стр. 41)
Стаен мон.
Настройване на будилник
(£ стр. 44)
Указател
Â
Показване на часа
Настройване на час
Настройване на повикване
от Бебефон (£ стр. 45)
Отваряне на Указателя
(£ стр. 36)
Бързо набиране
(£ стр. 40):
Набиране на номер
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Страница за съобщения
Можете да използвате страницата за съобщения за достъп до следните списъци със
съобщения:
u à Списък на телефонния секретар (в зависимост от базата)
u 5 Мрежова пощенска кутия, ако доставчикът Ви поддържа тази функция и номерът
на мрежовата пощенска кутия се съхранява на телефона
u · Списък с входящи съобщения (в зависимост от базата)
u ™ Списък с пропуснати повиквания ( £ Списък с повиквания (в зависимост от
базата), стр. 41)
u á Списък с пропуснати ангажименти (£ стр. 43)
bg en hr sr
11
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Страница със съобщения (пример)
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
<
Мрежова пощенска кутия
V
Å Å Å
4
>
™
19
á
2
1
Брой нови съобщения
Пропуснати повиквания
Брой стари съобщения
Показване на пропуснати
ангажименти / рождени дни
Списъкът с пропуснати повиквания се показва винаги. Показва се иконата за мрежова
пощенска кутия, при условие че е запазен нейният номер в телефона. Другите списъци
се показват само ако съдържат съобщения.
¤ Докоснете икона, за да отворите съответния списък.
Изключение: Ако докоснете иконата за мрежова пощенска кутия, телефонът Ви ще
набере номера за мрежовата пощенска кутия (£ стр. 30). Няма да се отвори списък
на дисплея.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Изскачащ прозорец за съобщения
Щом в някой списък се появи нов запис прозвучава
Изскачащ прозорец за съобщеуведомителен сигнал. Ако е активиран (вж. ръковод- ния (пример):
ството за потребителя на базата) индикаторът за
x
съобщения на левия панел на слушалката също мига
Получихте
+
и се показва изскачащият прозорец за съобщения.
Изскачащият прозорец може отчасти да скрие страÃ
™
·
á
ницата за набиране и страницата за конфигуриране.
1
1
1
1
Новите съобщения се показват на страницата за
съобщения, както е описано по-горе.
Телефонен секретар (в
Броят на новите съобщения във всеки списък
зависимост от базата) и /
се показва под иконите.
¤ Затваряне на изскачащия прозорец: докоснете x (горе вдясно).
¤ Отваряне на списъка: докоснете съответната икона на списъка.
Ако има повече нови съобщения в другите списъци, дисплеят ще показва страницата със
съобщения (но не изскачащите съобщения), когато се върнете към неактивния дисплей.
Индикаторът за съобщения мига (ако е активиран, вж. ръководството за потребителя на
базата), докато отворите всички нови съобщения.
12
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Елемент от списъка (в зависимост от базата)
Следната информация се показва в записите
в списъци:
u Вид на списъка (показва се в заглавието)
u Икона за типа на записа.
Списък с повиквания: ™ (Пропусн.), › (Приети),
š ( Изходящи)
Иконата е червена при нови (непрочетени)
записи.
u Номер на повикващия. Ако номерът на повикващия е съхранен в Указателя, вместо това се
показват името на повикващия и типа на номера
(Домашен, Служебен, Мобилен). За пропуснати
повиквания броят на повикванията от този
номер също се показва в скоби.
u Дата и час на повикването (ако е настроено)
Списък с повиквания (пример):
L
ý
Списък повиквания
M
Josephine Foster
š 16:00, Домашен
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Мобилен
› Вчера, 14:20
™ 13.06, 16:10, Служебен
˜
Всички
™
Пропусн.
›
Приети
š
Изходящи
Имате следните възможности:
¤ Обратно повикване до повикващия: Кратко
докоснете запис от списъка.
¤ Отваряне на подробната информация: Докоснете ’ до записа.
Дисплеят показва цялата налична информация.
В подробната информация можете да изтриете записа или да добавите номер към
Указателя (£ стр. 39).
Моля, обърнете внимание!
Ако натиснете бутона c, след като сте отворили списък, незабавно се набира номера
на записа, маркиран със зелена точка.
Изтриване на списъци
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Можете да изтриете цялото съдържание на отделни списъци:
¤ Бутон на менюто v Страница на менюто Настройки ¤[ Ê Система]
¤(Придвижете надолу, ако е необходимо) Изчистване на списък
¤ Докоснете ü до списъка за изтриване ¤ Потвърдете с Да.
bg en hr sr
13
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Лента на състоянието и страница на състоянието
Горният ред в неактивен режим се нарича лента на състоянието. Тя показва текущите настройки и работното състояние на телефона (значение на иконите, £ стр. 49).
Ð
V
ò ô ó ¼ 06:00
>
Страница на състоянието
¹
ò
ó
Ù
Макс. обхват
on
off
Без излъчв.
on
off
Bluetooth
on
off
Не безпокой
on
off
Аларма
6:00
on
off
Покажи информация за
услугата
<
Можете да използвате страницата на състоянието, за
да промените настройките на съседните компоненти.
¤ Кратко докоснете лентата на състоянието, за да се
отвори страницата на състоянието.
¤ Кратко докоснете превключвателя до компонент, за да
го активирате / дезактивирате ( on
= активиран).
¤ Ако докоснете запис от списъка, напр. Аларма, ще
се отвори страница (подменюто), където можете
да регулирате настройките на компонента.
¤ Докоснете бутона Покажи информация за услугата,
за да се покаже сервизна информация за слушалката.
Сервизната информация може да Ви е необходима
за връзка с нашата гореща линия.
¤ Натиснете a или докоснете в горния ред
на дисплея за връщане към неактивен дисплей.
Моля, обърнете внимание!
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ако са регистрирани няколко слушалки, вътрешният номер на слушалката се показва
на лентата на състоянието на дисплея (напр. INT 1)
14
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Дисплейни страници
Страници на менюто (в зависимост от базата) *
Страница на менюто „Приложения“
Страница на менюто „Настройки“
Приложения
Настройки
Å Å
<
Â
Указател
Á
Стаен
монитор
Õ
Скрийнсейв.
>
˜
¾
Календар
Аларма
[
Звуци
Списък
повиквания
Картинки
повикващ
Писане
на SMS
Ù
×
Å Å
<
á
Дата +
Час
Æ
ï
Дисплей +
Клавиатури
Î
Ï
Слушалки +
База
ã
Телефония
»
Bluetooth
i
Аудио
настройки
Език +
Местополож
Избор
услуги
>
ª
Ì
Телефонен
секретар
Система
Ë
Номер на
SMS център
Ì
Мрежова
пощ. кутия
Моля, обърнете внимание!
Приложенията / настройките, показани тук, се отнасят за експлоатация с база
Gigaset SL910 / SL910A. Когато работите с друга база, е възможно не всички приложения / настройки да са достъпни.
Превключване от неактивен режим към страницата на менюто Приложения:
¤ Кратко натиснете бутона на менюто v
Превключване между страниците на менюто:
u Плъзнете показалец хоризонтално по дисплея или
u В полето за навигация докоснете ë или ê.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Връщане към неактивен дисплей от произволна точка в менюто:
¤ Натиснете бутона a кратко.
*Моля, обърнете внимание! Приложения / настройки, които към момента не са недостъпни (например, когато слушалката е извън обхвата на базата), не се показват.
bg en hr sr
15
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Използване на телефона
Използване на телефона
Включване / изключване на слушалката
¤ За изключване: в неактивен режим натиснете и задръжте бутона за край
на повикване a.
¤ За включване:
- натиснете и задръжте бутона за край на повикване a.
Или:
- поставете слушалката в зареждащата станция. Ще се включи след около 35 секунди.
Връщане в неактивен режим
¤ Кратко натиснете бутона за край на повикване a.
Или:
¤ Ако не натиснете бутон или не докосвате дисплея, той автоматично се връща в неактивен режим след около три минути.
Заключване на клавиатурата и дисплея
Заключването на клавиатурата и дисплея предотвратява неволното използване на телефона. Ако докоснете дисплея, когато е активирано заключването, нищо няма да се случи.
Ако натиснете произволен бутон, ще се покаже съответното съобщение.
Активиране / дезактивиране на заключването на клавиатурата и дисплея
Когато слушалката е в неактивен режим:
¤ Натиснете и задръжте бутона на менюто v, за да активирате или дезактивирате
заключването.
Ако на слушалката се сигнализира повикване, заключването на клавиатурата / дисплея
автоматично се дезактивира и можете да приемете повикването. Заключването на бутоните и на дисплея се активира отново след приключване на повикването.
Моля, обърнете внимание!
Когато клавиатурата е заключена, не може да се избират спешни номера.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Автоматично заключване на дисплея
По време на повикване дисплеят автоматично се заключва с помощта на сензора за близост, ако държите слушалката до ухото си (фоновото осветление изчезва). Това заключване се дезактивира отново, когато отдалечите слушалката от ухото си.
Сензорът се намира отдясно до слушалката (£ стр. 1). Ако неволно го закриете с пръст
по време на повикване, дисплеят също така ще се заключи.
16
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Използване на телефона
Експлоатация на сензорния дисплей
Можете да използвате слушалката главно чрез дисплея.
Иконите, записите от списъци, превключвателите и полетата за избор, показани на дисплея, са сензорни полета. Можете да настройвате или активирате функции, да въвеждате
или набирате телефонни номера и да навигирате между екраните на дисплея (страниците), като докосвате тези полета и ги плъзгате по дисплея.
Избор на функции / записи от списъци
Докоснете запис от списък или съответната икона, за да изберете елемент от списъка
(Указател, подменю, списъци с повиквания) или да активирате / дезактивирате функция.
Придвижване в списъци и менюта (вертикално придвижване)
¤ Плъзнете дисплея във вертикална посока.
Ако има повече записи в списъците, отколкото могат да се покажат наведнъж, сянка в горния или долния край на дисплея показва посоката, в която трябва да се придвижите, за да
видите останалата част от списъка.
Щом започнете да се придвижвате в списък, отдясно на дисплея се появява плъзгач.
Той показва големината и позицията на видимата част от списъка.
Придвижването в списъците не е непрекъснато, т.е. трябва да придвижите обратно,
ако искате да се върнете от края в началото на списъка.
Опции, плъзгач за опции
Много дисплеи имат лента с опции в долната част на екрана. Той показва всички действия,
които могат да се прилагат в текущия контекст (използвани икони, £ стр. 48). Има плъзгачи за опции с един ред (напр. в Указател) и с два реда (например при външно повикване).
¤ Докоснете опция, за да изпълните съответното действие.
Ако са налични повече опции, отколкото могат да се покажат в една лента с опции
наведнъж, тези допълнителни опции се предоставят както следва:
u При лента с опции с един ред стрелката вдясно и / или вляво от опциите
(вж. изображението) показва, че са налични още опции.
¤ Докоснете плъзгача за опции и го плъзнете в посоката на стрелката, за да придвижите допълнителните опции във видимата част на дисплея (хоризонтално
придвижване).
<
l
Y
:
Нов
Име
Изпр. списък
> <
Y
:
X
Име
Изпр. списък
Памет
>
ë
u При плъзгач за опции с два реда иконата
>
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
>
под плъзгача за опции показва,
че са налични още опции.
bg en hr sr
17
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Използване на телефона
ë
¤ Докоснете
, за да покажете плъзгача за останалите опции, който скрива първоначалния плъзгач за опции.
‹
h
R
‰
À
Ý
Своб. ръце
Заглушав.
Сила звук
Приеми изч.
Отхвър. изч.
Обр.позвън.
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Тел.клавиат.
Консултация
Указател
Профили HF
Запис
Тел.клавиат.
>
x
¤ Докоснете
x
, за да скриете отново допълнителните опции.
Промяна на настройките
Докоснете икона на някоя от страниците на менюто, за да отворите съответното приложение / функция. Дисплеят показва конфигурируеми параметри и елементи на потребителски интерфейс, както и техните текущи настройки (оранжево на дисплея).
Примери:
Връщане в предишния
дисплей
L
Стаен монитор
Превключвател:
активиране / дезактивиране
по време на разговор
Изкл.
Чувствителност
k
k
Параметри на
приложение
Ниска
Висока
Полета за избор
Аларма за
Вътр.
Външ.
Номер
Текуща настройка
1234567890
M
è
Запис
Останалата част от
подменюто
Запазване на промените
(опция)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Превключвател: Активиране / дезактивиране на функции
¤ Кратко докоснете за активиране /
дезактивиране на функции, например повикване от Бебефон или.
Функцията е активирана / дезактивирана, ако областта в оранжево (Вкл. / on)
се вижда.
18
on
Вкл.
или
off
Изкл.
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Използване на телефона
Полета за избор
Ако за един параметър са налични две или три
алтернативни настройки, тези алтернативи се
показват под формата на полета за избор. Текущата
настройка се показва в оранжево.
¤ За да я промените, натиснете кратко желаното
поле за избор.
Аларма за
Вътр.
Външ.
Отваряне на подменюто за задаване на параметър
Иконата ’ показва, че е налично и друго подменю.
¤ Докоснете кратко ’ , за да отворите това подменю.
Връщане към предишния дисплей
¤ Връщате се към предишния дисплей (стъпка по стъпка), като докосвате ‘ (горе вляво
на дисплея).
Въвеждане на цифри и текст
Докоснете знак на дисплея, за да го увеличите. Задръжте пръст върху дисплея, докато
видите увеличен желания знак. Веднага щом махнете пръст от дисплея, знакът се копира
в текстовото поле, в което мига курсора.
Когато са показани повече цифрови и / или текстови полета (напр. име и фамилия в запис
в Указателя), първото поле автоматично се активира. Трябва да докоснете и другите
полета, за да ги активирате. Дадено поле се активира, когато в полето се покаже мигащият
курсор.
Коригиране на неправилни записи
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Кратко докоснете $: изтрива се последният въведен знак.
Натиснете и задръжте $: цялото съдържание на номера или текстовото поле се изтрива.
bg en hr sr
19
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Използване на телефона
Въвеждане на текст
¤ Докоснете
¤
¤
(Shift): превключва между малки и главни букви.
Главните букви се активират само за следващия знак.
В Указателя първата буква и всяка буква след празен интервал автоматично е главна.
Докоснете §123§: за въвеждане на цифра / специален знак.
¤ Докоснете Още..., за да се покажат специалните знаци и докоснете Назад, за да се
върнете към предишния дисплей
¤ Докоснете §abc§, за да се върнете към въвеждане на нормални знаци.
Специални знаци (знаци с ударения / диакритични знаци, например умлаути) се въвеждат чрез натискане и задържане на съответната начална буква и избор на необходимия знак от показания списък.
Набор от знаци на латиница (по подразбиране):
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
c ç ć
e ë é è ê ę
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Набор от гръцки знаци:
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Набор от знаци на кирилица:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
Поради изискванията за повече пространство за набора от знаци на кирилица, можете
да използвате следните букви, като натиснете и задържите знаците в получер шрифт,
показани по-долу. Докоснете желания знак.
ц й
x ъ
ж э
¤ Докоснете ° (ако е необходимо
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
неколкократно): превключване на набора от знаци /
задаването на клавиатурата. Възможностите са:
- Набор от знаци „Latin“ (по подразбиране) с клавиатури QWERTZ за Централна
Европа, QUERTY (по подразбиране за Америка) и AZERTY за френско-говорящи
области
- Набор от гръцки знаци
- Набор от знаци на кирилица
20
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на външно повикване
¤ Превключете към страницата за набиране ¤Въведете номер ¤Кратко натиснете c.
Или:
¤ В неактивен режим натиснете и задръжте c ¤Въведете номера.
Можете да отмените набирането, като натиснете a.
Набиране със списъка за повторно набиране
¤ В неактивен режим кратко натиснете c, за да се
Списък за повторно набиране
отвори списъка за повторно набиране.
(пример):
Пренабиране
L
Имате следните възможности:
¤ Натиснете c. Набира се номера със зелената
ý Josephine Foster
M
точка.
Домашен 1234567
Или:
Josephine Foster
M
¤ Докоснете запис от списъка. Това избира номера,
показан в записа.
Мобилен 0171666777
Или:
089 666777888
M
¤ Докоснете ’ до запис. Отваря се подробната
информация.
- Съществуват записи в Указателя:
показват се всички номера в записа в Указателя:
¤Натиснете c. набира се предпочитаният номер от записа в Указателя, отбелязан
със зелена точка (£ стр. 36).
или
¤Докоснете желания номер.
- Не съществуват записи в Указателя: натиснете c.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Моля, обърнете внимание!
Списъкът за повторно набиране съдържа последните двадесет набрани номера от тази
слушалка. Можете да ги управлявате по същия начин, по който управлявате списъка
със съобщения на телефона:
¤ Отваряне на подробната информация: Докоснете ’ до записа. Дисплеят показва
цялата налична информация. В подробната информация можете да изтриете записа
или да добавите номер към Указателя (£ стр. 39).
bg en hr sr
21
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Осъществяване на повиквания
Набиране от списък с повиквания
¤ Превключете към страницата за съобщения
¤Докоснете
™.
Имате следните възможности:
¤ Натиснете c. Набира се номера за маркирания
със зелена точка запис.
Или:
¤ Кратко докоснете запис от списъка. Това избира
номера, показан в записа.
Или:
¤ Докоснете ’ до запис. Отваря се подробната
информация.
¤ Натиснете c. Това избира номера, показан
в записа.
Или:
¤ Съществуват записи в Указателя:
докоснете ’. Показват се всички номера
в записа в Указателя. Докоснете желания
номер.
Списък с повиквания (пример)
L
ý
Списък повиквания
M
Josephine Foster
š 16:00, Домашен
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Мобилен
› Вчера, 14:20
Подробна информация за запис
(пример)
L
Информ. за повикв.
™ Пропуснато пов. от:
M
Josephine Foster
Мобилен 0171 666777887
Повикв.:
понедел, 13.08
14:20
Набиране чрез Указателя
¤ Отворете Указателя: в страницата за набиране докоснете [ œ Указател].
Показва се списъкът със записи в Указателя.
¤ Придвижете се през списъка, докато се покаже желаният запис.
Имате следните възможности:
¤ Натиснете c. Набира се предпочитаният номер (£ стр. 36) от записа, отбелязан със
зелена точка.
Или:
¤ Докоснете името в записа. Набира се предпочитаният номер от записа.
Или:
¤ Докоснете ’ до записа и след това докоснете желания номер в подробната
информация.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Приемане на повикване
Имате следните възможности
¤ Натиснете c.
¤ Ако е активиран Автом. отговор (£ стр. 26), извадете слушалката от зареждащата
станция.
¤ Приемане на повикване с Bluetooth слушалка: £ стр. 35
¤ Приемане на повикване със слушалка с кабел: Натиснете бутона за говорене
(бутон за натискане за разговор) на слушалката. Слушалката на телефона трябва
да е свързана с допълнителната слушалка (£ стр. 1).
22
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Осъществяване на повиквания
Приемане / отхвърляне на изчакващо повикване
Ако получите повикване по време на разговор, ще чуете сигнал за изчакващо повикване
и ще видите съответното съобщение на дисплея. За повече информация направете
справка в ръководството за базата.
Показване на повикване
За идентификация на линията на повикващия
Показва се телефонният номер на повикващия. Дисплеят ще покаже също типа на номера
и името на повикващия, ако номерът на повикващия е записан в Указателя. Ако сте задали
картинка за номера на повикващия (£ стр. 36), тя също се показва на дисплея.
Без идентификация на линията на повикващия
Вместо име и номер се показва следното:
u Външно: не е предаден номер.
u Скрит: повикващият е блокирал идентификацията на линията на повикващия.
u Не е налично: повикващият не е изискал идентификацията на линията на повикващия.
For CNIP (Calling Name Identification Presentation)
In addition to the number, the registered name (and location) of the caller is displayed. The
name of the Contacts entry appears on the display instead of the number if you have saved the
number in the contacts.
Бележки за показването на телефонния номер (CLIP)
(CLIP = Представяне идентификацията на линията на повикващия)
Настройката по подразбиране на телефона е зададена на показване на номера на повикващия, £ стр. 55 или ¢ www.gigaset.com/service
Високоговорител
Ако смятате да позволите на някого да слуша разговора, трябва да уведомите за това
отсрещната страна.
Активиране на режим „Свободни ръце“ по време на набиране
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Въведете номера, натиснете c два пъти.
Превключване между режими на слушалка и „Свободни ръце“
По време на повикване, когато установявате връзката:
¤ Натиснете c или докоснете [ † Своб. ръце].
Поставете слушалката в зареждащата станция по време на повикване:
¤ натиснете и задръжте бутона c, докато поставяте слушалката в зареждащата станция,
за поне 2 секунди.
bg en hr sr
23
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Осъществяване на повиквания
Промяна на силата на звука на слушалката, в режим
„Свободни ръце“ и в слушалки
Регулирайте силата на звука за текущия режим („Свободни ръце“, слушалка, слушалки)
по време на повикване:
¤ докоснете [ R Сила звук] ¤Регулирайте силата на звука с Ô / Ó.
¤ Ако са свързани слушалки: за да регулирате Чувствителност на микрофона, докоснете
Ô / Ó на втория ред, ако е необходимо неколкократно.
¤ Докоснете À в долната част на дисплея, за да запишете настройките.
Или: Настройката се записва автоматично след около 2 секунди.
Активиране / дезактивиране на микрофона (заглушаване)
Ако изключите микрофона по време на повикване, повикващият няма да може да Ви чува.
¤ За да активирате / дезактивирате микрофона, докоснете [ – Заглушав.].
Дезактивиране на звъненето / безшумното уведомяване за текущо
повикване
Сигнализира се повикване на слушалката:
¤ докоснете [ ” Тишина].
Проверка на защитата
Слушалката може да открие незащитени връзки с базата, при които трети страни могат
да слушат разговора.
Когато установявате външно повикване или по време на външно повикване:
¤ натиснете и задръжте произволна позиция на лентата на състоянието.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ако се покаже Защитена връзка с базата , връзката е защитена.
Ако се покаже Без защит. връзка с базата, трябва да приключите разговора.
24
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промяна на настройките на телефона
Промяна на настройките на телефона
Слушалката се предоставя с настройки по подразбиране, но Вие можете да ги променяте,
така че да отговарят на индивидуалните Ви изисквания.
Можете да промените настройките по време на повикване или в неактивен режим чрез
страницата на менюто Настройки .
Промяна на езика на дисплея
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ° Език + Местополож].
¤ До Език на дисплея докоснете ’ ¤До избрания език докоснете ± ( Ø = избран)
¤Потвърдете с
è ¤Върнете се с ‘ .
Настройване на държавата и Вашия междуселищен код
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ° Език + Местополож] .
Настройване на дисплея
Настройване на скрийнсейвър / Слайдшоу
Можете да дефинирате скрийнсейвър за неактивен режим на дисплея Възможностите
са Аналог.час. / Дигит. час. / Слайдшоу / картинки. Можете да изтеглите екранни фонове
в слушалката с помощта на софтуера Gigaset QuickSync (£ стр. 47).
За да се покаже отново неактивният дисплей, кратко натиснете a или докоснете
дисплея.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
Подменю [ g Дисплей + Клавиатури]
Настройки ¤[ g Дисплей + Клавиатури].
¤ Използвайте превключвателя, за да активирате /
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
дезактивирате скрийнсейвъра. ¤До Избор докоснете ’ ¤Плъзнете показалец хоризонтално по
дисплея, за да се придвижите през възможностите
за избор ¤Докоснете [ ‰ Избор], за да изберете
текущия дисплей или докоснете ‘, за да се върнете
без записване.
bg en hr sr
Скрийнсейвър
Активиране
Избор
Аналог.час.
on
M
25
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промяна на настройките на телефона
Настройване на фоновото осветление на дисплея
Фоновото осветление се включва веднага щом слуПодменю [ g Дисплей + Клавиатури]
шалката бъде преместена или натиснете бутон.
Фоново осветление
Можете да определите конкретен период в неактивен В гнезд.за зар.
on
режим, след който фоновото осветление да се
изключва. Ако не е зададен период, фоновото осветoff
Извън гн.за зар
ление е постоянно затъмнено.
Прекъсване
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
M
2 мин.
Настройки ¤[ g Дисплей + Клавиатури].
¤ С помощта на превключвателя активирайте /
дезактивирайте фоновото осветление в и извън зареждащата станция.
¤ До Прекъсване докоснете ’ ¤Изберете час за изключване. Запазете и се върнете с ‘ .
Моля, обърнете внимание!
Времето в режим на готовност на слушалката се съкращава значително, ако е активирано фоновото осветление на дисплея.
Активиране / дезактивиране на автоматичен отговор
Когато е активиран автоматичен отговор, слушалката приема входящото повикване
веднага щом я вземете от зареждащата станция.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ « Телефония].
¤ Активиране / дезактивиране на функцията с превключвателя до Автом. отговор.
Връзката се прекратява веднага щом върнете слушалката в зареждащата станция, независимо от настройката за Автом. отговор. Изключение: натискате c, когато връщате слушалката в зареждащата станция, и задръжте за две секунди при вече поставена слушалка.
Настройване на профил на високоговорител
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ë
Можете да настроите различни профили на високоговорител за оптимално адаптиране на
телефона към околната Ви среда. Изпробвайте ги, за да изберете предпочитания профил.
Настройката по подразбиране е Профил 1.
По време на външно повикване в режим на високоговорител:
¤ В плъзгача за опции докоснете и след това [ Ž Профили Своб.ръце] ¤Изберете
профил. Настройката незабавно се регулира.
26
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промяна на настройките на телефона
Задаване на мелодии на звънене
Настройване на сила на звука, мелодия
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ì Аудио настройки]
¤Мелодии на звънене
Мелодия на звънене сила на звука за всички
повиквания
¤ Докоснете
Ô / Ó, ако е необходимо неколкократно, за да регулирате силата на звука.
Или
¤ Активирайте / дезактивирайте звънене
„Кресчендо“ (увеличаваща се сила на звука)
с превключвателя до Кресчендо.
Активираното звънене „Кресчендо“ се прилага само
за мелодиите на звънене. То не засяга начина
на възпроизвеждане на мелодията.
L
Мелодии на звънене
Сила на звука
Ó R Ô
Кресчендо
Вътрешни повикв.
Gigaset
Външни повикв.
Gigaset
off
M
M
Врем.контр. (звън изкл.)
Задаване на мелодия на звънене за външни /
вътрешни повиквания
¤ До Вътрешни повикв. / Външни повикв. докос-
Изкл.
M
off
нете ’ ¤Изберете мелодия на звънене ¤Запишете и се върнете с ‘.
Можете да заредите допълнителни мелодии на звънене в слушалката с помощта на софтуера Gigaset QuickSync (£ стр. 47).
Загл. анон. пов.
Активиране / дезактивиране на безшумно уведомяване
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ì Аудио настройки]
¤Активирайте / дезактивирайте безшумното уведомяване чрез превключвателя
до Безшумно увед.
Активирано уведомяване чрез вибрация сигнализира за всяко вътрешно / външно повикване, ангажимент, рожден ден и всяко повикване за събуждане, без да ги разграничава.
Безшумното уведомяване се дезактивира веднага щом поставите слушалката в зареждащата станция или се свържете с компютъра си чрез USB.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Постоянно активиране / дезактивиране на мелодията на звънене
Можете постоянно да активирате / дезактивирате мелодията на звънене.
¤ Отворете страницата на състоянието ¤Активирайте / дезактивирайте мелодията
на звънене с превключвателя до Не безпокой. Тази настройка няма ефект върху
безшумното уведомяване.
Иконата ó в лентата на състоянието показва, че мелодията на звънене е дезактивирана.
bg en hr sr
27
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промяна на настройките на телефона
Активиране / дезактивиране на уведомителни сигнали
Слушалката използва уведомителни сигнали, за да Ви информира за различни действия
и състояния. Следните уведомителни сигнали могат да се активират / дезактивират
независимо един от друг.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
В подменюто [ ì Аудио настройки]:
Настройки ¤[ ì Аудио настройки].
Уведом. сигнали
Можете да активирате / дезактивирате следните
on
Сигнали за потв
функции с превключвателите отдясно:
off
Предупр.за бат.
- Сигнали за потв:
Сигнал за потвърждение / грешка след
въвеждане; уведомителен сигнал за ново
съобщение.
- Предупр.за бат.:
Предупредителен сигнал, когато зарядът на батерията е по-малко от 10 % (на всеки
60 секунди). Предупредителният сигнал за батерията не звучи, когато е активиран
режим на повикване от Бебефон.
Защита от нежелани повиквания
Задаване на времеви контрол за външни повиквания
Можете да зададете период от време, през който не искате телефонът да звъни.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ì Аудио настройки]
¤Мелодии на звънене
¤ До Врем.контр. (звън изкл.) докоснете ’ ¤Докоснете Прекрат. звън. от ¤Задайте
начало на периода от време ¤Запишете и се върнете с ‘ ¤Повторете процеса за
Прекрат. звън. до, задайте край на този период от време ¤Активирайте / дезактивирайте периода от време с превключвателя до Активиране ¤Върнете се с ‘.
Моля, обърнете внимание!
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
По време на този период ще продължите да получавате повиквания от номерата,
на които сте задали лична мелодия на звънене в Указателя (VIP).
28
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
ECO DECT
Възстановяване на фабричните настройки на слушалката
Можете да възстановите отделни промени на слушалката.
Следните настройки не се влияят от възстановяването на фабричните настройки:
u Дата и час
u Регистрирането на слушалки към базата или регистрирането на слушалка към няколко
бази и текущия избор на база,
u Записи в календара и в Указателя
u Списък за повторно набиране и съдържание на медийния набор
u Съхранени външни и вътрешни номера на дестинация за повикване от Бебефон
(Аларма за се възстановява за Външ.)
u Номер на дестинация за пренасочване на повиквания.
Възстановяването на фабричните настройки на слушалката (Нулир. слуш.) изтрива
настройките Ви от страницата за конфигуриране (£ стр. 10) и настройките за аудиото
и дисплея.
Възстановяване на фабричните настройки на слушалката
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ Ê Система].
¤ Докоснете Нулир. слуш. .
ECO DECT
ECO DECT означава ниска консумация на енергия и намалена предавателна мощност.
Намалена консумация на енергия
Телефонът има енергоспестяващ адаптор и използва по-малко енергия.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Намалено излъчване (зависи от базата)
Излъчването може да се намали само ако Вашата база поддържа тази функция.
Предавателната мощност на телефона автоматично намалява, в зависимост от разстоянието до базата.
Може да намалите излъчването от слушалката и базата още повече, като направите
следното:
u Дезактивирате Макс. обхват
u Активирате Без излъчв.
За повече информация направете справка в ръководството за базата.
bg en hr sr
29
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG.fm / 10/24/12
Мрежова пощенска кутия
Мрежова пощенска кутия
Не можете да използвате мрежова пощенска кутия, ако не сте я заявили при Вашия оператор и не сте записали номера за мрежовата пощенска кутия в телефона си.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ¶ Мреж. пощ. кутия].
¤ Въведете номер за мрежовата пощенска кутия:
¤
До Номер за достъп докоснете ’ ¤Въведете
номер ¤Потвърдете и запишете с è.
Активиране / дезактивиране на мрежови пощенски кутии (ако мрежовият Ви доставчик поддържа
тази функция): докоснете Активиране / Дезактивиране ¤След сигнала за потвърждение от телефонната мрежа натиснете a.
След като запишете телефонния номер,
следната икона се показва на страницата
за съобщения:
4
Активиране
Дезактивиране
Номер за достъп
(Не е въведен)
1
M
Има нови съобщения
(ако Вашият оператор
поддържа тази функция)
Възпроизвеждане на съобщения от мрежовата пощенска
кутия
¤ Превключете към страницата за съобщения ¤Докоснете иконата 4 .
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Директно повиквате мрежовата пощенска кутия. Режимът „Свободни ръце“ автоматично
се активира на слушалката. Можете да прослушате съобщенията.
30
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 10/24/12
Няколко слушалки
Няколко слушалки
Използване на слушалката към няколко бази
Слушалката може да се регистрира на максимум четири бази.
Активната база е последната, към която е регистрирана слушалката. Другите бази се съхраняват в списък с достъпни бази.
Можете да промените избора на база ръчно по всяко време.
Или можете да настроите слушалката да избира базата с най-добър сигнал (Най-добра
база), веднага щом изгуби връзка с текущата база.
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ É Слушалки + База].
¤ Докоснете Свързана база ’ ¤Изберете желаната база или изберете Най-добра база
( Ø = избрано).
Промяна на името на слушалката
Когато регистрирате няколко слушалки, имената INT 1, INT 2 и т.н. се задават автоматично.
За да промените името:
¤ В менюто Настройки докоснете [ É Слушалки + База].
¤ Докоснете Регистрирани слушалки ’ ¤Изберете слушалка.
¤ Изтрийте старото име с $ и въведете новото име (макс. 10 буквено-цифрени знаци)
¤ Потвърдете с è.
Осъществяване на вътрешни повиквания
Вътрешните повиквания към други слушалки, регистрирани към същата база, са
безплатни.
¤ Превключете към страницата за набиране ¤Докоснете [ ‡ Вътрешни] ¤Ако е необходимо, изберете слушалка от списъка или докоснете Всички слушалки (групово
повикване).
След отваряне на списъка натиснете c, за да инициирате групово повикване към всички
слушалки.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Вътрешно консултационно повикване / вътрешно прехвърляне
Говорите с външен участник и искате искате да се консултирате с вътрешен участник или
да прехвърлите разговора към него.
¤ Докоснете [ P Консултация] и след това Вътр.
¤ Ако към базата са регистрирани повече от две слушалки, изберете една или Всички.
Консултационно повикване: Можете да извършите консултационно повикване към
вътрешен участник и да се върнете към външното повикване:
¤ докоснете [ P Край конс.]
Прехвърляне на външно повикване: имате две възможности за прехвърляне на външно
повикване:
bg en hr sr
31
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 10/24/12
Няколко слушалки
¤ Изчаквате, докато участникът отговори на Вашето повикване и след това затваряте.
Натиснете a.
или
¤ Затваряте, преди участникът да отговори на Вашето повикване: Натиснете a.
Ако другият участник не отговаря на повикването Ви, отменете консултационното
повикване с [ P Край конс.].
Установяване на конферентно повикване / размяна на
повикванията
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Участвате в единия разговор, докато другият разговор е на изчакване. На дисплея
се показват и двамата участници.
¤ Размяна на повикванията: на дисплея докоснете участника, с когото искате да
говорите.
Или:
¤ Установяване на трипосочно конферентно повикване: докоснете [ T Конфер.]
¤ Край на конферентно повикване: докоснете [ T Край конф.]. Връщате се към
„размяна на повиквания“ и отново сте свързани с участника, с когото сте инициирали
конферентното повикване.
¤ Всеки от абонатите може да прекрати участието си в конферентния разговор чрез
бутона за край на повикване и прекратяването на повикването.
32
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth устройства
Bluetooth устройства
Можете да регистрирате до пет устройства за данни (компютър, PDA, мобилни телефони)
и една Bluetooth слушалка. Трябва да активирате Bluetooth на слушалката на телефона, да
се уверите, че устройствата са видими – ако е необходимо – и след това да регистрирате
слушалката на телефона.
Можете да разменяте записи от Указателя с помощта на устройствата за данни и да зареждате мелодии на звънене и картинки с помощта на софтуера Gigaset QuickSync
(£ стр. 47).
Моля, обърнете внимание!
u Слушалката трябва да има профил „Слушалка“ или „Свободни ръце“. Профилът
„Свободни ръце“ е за предпочитане.
u Установяването на връзка със слушалка може да отнеме до 5 секунди.
Активиране / дезактивиране на Bluetooth режим
Можете да активирате / дезактивирате Bluetooth режим с помощта на страницата за
състояние (£ стр. 14) или както следва:
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ ò Bluetooth] ¤ Активирайте
/ дезактивирайте Bluetooth с помощта на превключвателя до Активиране.
Ако Bluetooth е активиран:
u ò се показва в лентата на състоянието
Bluetooth
L
(£ стр. 48).
Собствено
устр-во
u Слушалката на телефона може да комуникира
Anna's SL910H
M
с всички устройства в списъка Познати
устройства.
u Слушалката на телефона е видима за всички
Bluetooth устройства в обхвата й.
u Ако познатите устройства включват слушалка,
слушалката на телефона установява връзка с тази
слушалка.
u Слушалката на телефона търси Bluetooth устройства в обхвата си.
Познати устройства
M
Headset 1
Активиране
on
Показва се само ако Bluetooth е активен
Намерени устр-ва
Headset 2
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Намиране и регистриране на
(надеждни) Bluetooth устройства
Mobile 1
M
Разстоянието между слушалката и активираното
Bluetooth устройство трябва да е максимум 10 м.
Моля, обърнете внимание!
u Ако регистрирате слушалка, тя ще замести всяка друга слушалка, регистрирана
преди това.
u Ако слушалка е вече регистрирана към друго устройство, дезактивирайте тази
връзка, преди да започнете процеса на регистрация.
bg en hr sr
33
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth устройства
Стартиране на търсенето
Търсенето започва веднага щом се отвори страницата Bluetooth и Bluetooth се активира.
Слушалката на телефона търси Bluetooth устройства в обхвата си. Откритите устройства
се добавят в списъка Намерени устр-ва .
Сдвояване с устройство — добавяне на устройството към списъка с познати
устройства
¤ До списъка Намерени устр-ва докоснете ’ (вж. изображението по-горе).
¤ В списъка Намерени устр-ва изберете устройство ¤Докоснете [ ÿ Сиг. устр-во]
¤Ако е необходимо, въведете PIN на устройството, което ще регистрирате ¤Потвърдете с è.
PIN за устройство за данни: въведете PIN на слушалката, а след това и на устройството за
данни (0 – 16 цифри).
PIN за слушалка: по принцип предварително е настроен 0000. Затова се налага да въвеждате PIN само в изключителни случаи.
Ако Познати устройства вече съдържа шест записа, последният запис се замества.
Изключение: допълнителни слушалки могат да заместят само други допълнителни
слушалки.
Край на търсенето
¤ Докоснете ‘, за да затворите подменюто Bluetooth или дезактивирайте Bluetooth.
Редактиране на списъка със сдвоени (надеждни) устройства
Отваряне на списъка
¤ В подменюто Bluetooth до Познати устройства докоснете ’.
Символът ô до името на устройството в списъка показва слушалки, а * показва устройство за данни.
Отписване на устройство
¤ Отворете списъка Познати устройства ¤Докоснете [ ü Изтрий] ¤Изберете едно или
повече устройства – до съответните устройства докоснете ´ ¤Докоснете [ü Изтрий]
¤Докоснете Да.
Промяна на името на устройство
¤ Отворете списъка Познати устройства ¤Изберете устройство ¤Ако е необходимо,
изтрийте предишното име с ç ¤Въведете име (макс. 16 знака) ¤Потвърдете с è.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Отхвърляне / приемане на нерегистрирано Bluetooth устройство
Ако непознато Bluetooth устройство се опитва да установи връзка, ще бъдете подканени
да въведете PIN за устройството (сдвояване).
¤ Отхвърляне: докоснете ‘ или натиснете a.
Или:
¤ Приемане: Въведете PIN на устройството ¤Потвърдете с è.
¤ Докоснете Да: добавяне към списъка Познати устройства или
¤ Докоснете Не: временно използване на устройството.
34
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth устройства
Промяна на Bluetooth името на слушалката
¤ В подменюто Bluetooth докоснете Собствено устр-во Собствено устр-во. Активира
Bluetooth, ако е дезактивиран¤Ако е необходимо, изтрийте предишното име с ç
¤Въведете новото име ¤Потвърдете с è.
Продължаване на повикване от слушалката на телефона
на Bluetooth слушалки
Предварително условие: Bluetooth да е активиран; Bluetooth слушалката и слушалката
на телефона да са свързани.
¤ Натиснете бутона за говорене на слушалката.
Установяването на връзка със слушалката на телефона може да отнеме до 5 секунди.
Използвайте [ R Сила звук] Сила на звука в слушалките / Чувствителност на микрофона за регулиране.
За допълнителна информация относно Вашата слушалка вж. приложеното към нея ръководство за потребителя.
Моля, обърнете внимание!
Ако свързани с кабел слушалки и Bluetooth слушалка едновременно са свързани към
телефона, няма да можете да използвате свързаните с кабел слушалки.
Приемане на повикване с Bluetooth слушалка
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Предварително условие: Bluetooth да е активиран; Bluetooth слушалката и слушалката
на телефона да са свързани.
Натиснете само бутона за говорене на слушалката, когато слушалката звъни.
За допълнителна информация относно Вашата слушалка вж. приложеното към нея ръководство за потребителя.
bg en hr sr
35
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Указател (адресна книга)
Указател (адресна книга)
Можете да запазите до осем номера заедно с име и фамилия, рожден ден / годишнина със
сигнализиране, VIP мелодия и картинка на повикващ за всеки запис в Указателя. Можете
да синхронизирате Указателя с контактите си в адресната книга в Outlook на компютъра
и да заредите мелодии на звънене и картинки на слушалката (£ стр. 47).
Можете да създадете Указател (с до 500 записа) отделно за всяка от Вашите слушалки.
Можете да изпращате списъци / записи до други слушалки (£ стр. 38). Можете да използвате компютъра си и безплатния софтуер Gigaset QuickSync (£ стр. 47), за да сравните
Указателя с контактите Ви в Google и Outlook (£ стр. 47).
Моля, обърнете внимание!
За бърз достъп до номер от Указателя можете да поставите номера на страницата
за конфигуриране в неактивен дисплей (£ стр. 10).
Дължина на записите
8 номера:
Име и фамилия:
всеки с макс. 32 цифри
всяко с макс. 16 знака
Управление на записи в Указателя
Отваряне на Указателя
¤ Бутон на менюто v ¤[ œ Указател] или
¤ Докоснете [ œ Указател] на страницата за набиране или по време на повикване.
Създаване на нов запис
¤ Отворете Указателя ¤Докоснете [d Нов].
L
Нов запис
¤ Въведете компонентите на всеки запис чрез отдел- l+ Добавяне
име
ните полета (име, номер, VIP мелодия на звънене,
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
¤
рожден ден). За целта до съответния компонент
докоснете ’ ¤Ако е достъпно, потвърдете компо- Добавяне номер
нента с è или [ ‰ Избор].
За да създадете запис, трябва да въведете поне
Доб.мел.повик-щ
един номер.
Добавяне на картинка на повикващ: докоснете .
Добав. рожд. ден
Изберете картинка с ë / ê и след това докоснете
[ ‰ Избор].
è
Дефиниране на предпочитан номер за запис:
Запис
Предпочитаният номер автоматично автоматично
се избира, ако докоснете записа в Указателя или
натиснете c в подробния изглед. Той е маркиран Ø (в зелено).
За да промените настройката: Натиснете ± до желания номер.
M
M
M
M
Записване на запис в Указателя
¤ Докоснете [ è Запис].
36
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Указател (адресна книга)
Преглед на запис (подробна информация)
¤ Отворете Указателя ¤До желания запис докоснете ’ .
Показва се цялата информация, свързана с този запис.
Редактиране на записи
¤ Докоснете [ N Редакт.] в подробната информация.
- Промяна / изтриване на име, фамилия или номер: ¤Докоснете ’ ¤Ако е необходимо, докоснете съответното поле ¤Въведете / променете името / номера
¤Потвърдете с è.
- Добавете номер: Докоснете ’ до Добавяне номер ¤Въведете номера и потвърдете
с è.
- Задайте VIP мелодия на звънене или изтрийте рожден ден: ¤До Доб.мел.повик-щ /
Добав. рожд. ден Докоснете ’ ¤Докоснете [ ÷ Без мелод.] / [ þ Без рожд.д.].
- Изтрийте зададена картинка за повикващ: ¤Докоснете картинката на повикващ
¤Докоснете [ ^ Без карт.].
- Променете предпочитан номер: ¤За да активирате различен предпочитан номер,
докоснете ± до този номер.
¤Докоснете [ è Запис].
Изтриване на запис
¤ В подробната информация: Докоснете [ ü Изтрий] ¤Потвърдете с Да.
Изтриване на всички записи в Указателя:
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ Ê Система] ¤(Придвижете
се, ако е необходимо) ¤До Изчистване на списък докоснете ’ ¤До Указател докоснете ü ¤Потвърдете с Да.
Показване на броя на записите, които все още са налични
в Указателя
¤ Отворете Указателя ¤Докоснете [ X Памет].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Определяне на подреждането на записите в Указателя
Определете дали записите да се сортират по име или по фамилия.
¤ Отворете Указателя ¤Докоснете [ Y Фамилия ] или [ Y Име]
Ако записът не съдържа име, предпочитаният номер (номерът, маркиран със зелена
точка £ стр. 36) се копира в полето за фамилно име. Тези записи се показват в началото
на списъка, независимо как са сортирани записите.
Редът на подреждане е следният:
Интервал | Цифри (0-9) | Букви (по азбучен ред) | Други знаци.
bg en hr sr
37
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Указател (адресна книга)
Избор на запис от Указателя, придвижване в Указателя
Ако има повече от седем записа в Списъка на указателя, от дясната страна се показва плъзгач. Имате следните възможности:
u Придвижете се до името, което търсите.
u Докоснете първата буква в индекса. Дисплеят прескача на първото име, което започва
с тази буква. Ако е необходимо, придвижете се, докато достигнете до желания запис.
Когато се придвижвате, индексът временно е закрит от плъзгач.
Прехвърляне на запис / Указател на друга слушалка
Предварителни условия:
u Изпращащата и приемащата слушалка трябва да са регистрирани към една и съща база.
u Другата слушалка и базата да могат да изпращат и приемат записи от Указателя.
Можете да прехвърлите целия списък на указателя, отделен запис или няколко записа.
Моля, обърнете внимание!
u Външни повиквания ще прекъснат прехвърлянето.
u Картинки на повикващ и звуци не се прехвърлят. За рожден ден се прехвърля само
датата.
u Когато прехвърляте запис между две vCard слушалки:
Ако получателят няма запис с такова име, ще се създаде нов запис.
Ако вече има запис с такова име, този запис се разширява с новите номера. Когато
има общо повече от осем номера, се създава втори запис със същото име.
u Ако получателят не е vCard слушалка: създава се и се изпраща запис за всеки номер.
u Слушалката Ви получава записи от слушалка, която не е vCard: записи на вече записани номера се отхвърлят; в противен случай се създава нов запис.
Прехвърляне на отделни записи
¤ Отворете подробната информация за запис (£ стр. 37) ¤Докоснете [ = Копирай]
¤Отговорете на запитването с Вътр. слушалка ¤Изберете слушалката получател.
След успешно прехвърляне:
¤ докоснете Да, ако трябва да се изпращат още записи. В противен случай докоснете Не.
Прехвърляне на целия списък на Указателя
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Отворете Указателя (£ стр. 36). Докоснете [ : Изпр. списък] ¤Отговорете на запитването с Вътр. слушалка ¤Изберете слушалката получател.
Отказване на прехвърлянето
¤ Натиснете a.
38
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Указател (адресна книга)
Прехвърляне на Указателя като vCard с Bluetooth
¤ Отворете Указателя (£ стр. 36).
¤ Изпратете целия списък на Указателя: Докоснете [ : Изпр. списък].
Или:
¤ Изпратете запис: до записа докоснете ’ и след това докоснете [ = Копирай].
¤ В изскачащия прозорец, който се показва, докоснете Bluetoothустройство. Bluetooth
се активира, ако е необходимо.
¤ Изберете получател:
¤ Изберете получател от списъка с познати устройства (£ стр. 34). Прехвърлянето
¤
започва.
Или:
Докоснете [ þ Търсене] и изберете получателя от списъка Намерени устр-ва
¤Въведете PIN на получателя и докоснете è.
Получаване на vCard чрез Bluetooth
Предварително условие: базата да е в неактивен режим. Bluetooth да е активиран.
¤ Ако подателят е в списъка Познати устройства (£ стр. 34), получаването става
автоматично.
¤ Ако подателят не е в списъка Познати устройства, въведете PIN за устройството
на подателя и докоснете è. След прехвърлянето на vCard, заявете дали устройството
да се добави () към списъка Познати устройства (Да) или не (Не).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Добавяне на показван номер към Указателя
Можете да копирате в Указателя номера, които са показани в списък, напр. списък
с повиквания, списък за повторно набиране) , както и номера, които току-що сте набрали
или въвели за набиране.
¤ На страницата за набиране или в подробната информация за запис от списъка докоснете [ ¬ Копир.ном.] (може да се наложи да се придвижите в лентата за опции).
u Създаване на нов запис: ¤Докоснете [d Нов]. Номерът се прехвърля като първия
номер от записа заедно с типа на номера Домашен ¤Разширете записа, ако е необходимо ¤Докоснете [ è Запис].
Или:
u Добавяне на номер към съществуващ запис:
¤ Изберете запис ¤Докоснете превключвателя Доб.
Номерът се въвежда с типа на номера Домашен¤Ако е необходимо, разширете
или променете записа ¤Докоснете [ è Запис].
Или:
¤ Изберете запис ¤Изберете номера, който искате да заместите ¤Докоснете Да
¤Ако е необходимо, разширете или променете записа ¤Докоснете [ è Запис].
bg en hr sr
39
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Указател (адресна книга)
Копиране на номер от Указателя
При някои експлоатационни ситуации можете да отворите Указателя, за да копирате
номер, напр. когато набирате (дори след като сте въвели суфикс).
¤ В зависимост от експлоатационната ситуация отворете списъка на Указателя
с [ œ Указател] или œ.
¤ Докоснете запис от Указателя, за да копирате предпочитания номер от него.
Или:
¤ До записа докоснете ’ и след това докоснете номера, който ще копирате.
Конфигуриране на QuickDial (бързо набиране) / преки
пътища за QuickDial
Предварително условие: Трябва да има поне един номер в Указателя.
Можете да използвате номера от Указателя за QuickDial (QuickDial) по два начина:
u Да създадете символ на страницата за конфигуриране (собствената страница) за всеки
номер.
u Да прехвърлите номер към преките пътища за QuickDial (бързо набиране).
Създаване на икона QuickDial на страницата за конфигуриране
¤ Превключете към страницата за конфигуриране и започнете конфигурирането
(стр. 10).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Плъзнете иконата 3 за QuickDial от списъка за избор на страницата ¤Изберете запис
от Указателя ¤Показва се подробната информация за всеки запис с няколко номера:
изберете телефонния номер.
Можете да повторите този процес няколко пъти с различни номера.
На страницата за конфигуриране се създава една от ико- Зададена снимка В противен
случай:
ните отдясно. Номерът не е добавен към преките пътища на повикващ:
за QuickDial.
Anne
Набиране на номер: ¤Докоснете иконата за пряк път за
Sand
QuickDial на страницата за конфигуриране.
0711
Мобилен
Промяна на QuickDial:
123456789
¤ Променете номера в Указателя. QuickDial на страницата за конфигуриране също се променя.
Или:
¤ Изтрийте QuickDial на страницата за конфигуриране и създайте нова икона QuickDial
с новия номер.
Изтриване на QuickDial
¤ В режим за конфигуриране плъзнете иконата QuickDial, която искате да изтриете,
в списъка за избор. Записът от Указателя не се променя.
Или:
¤ Изтрийте номера в Указателя. Иконата QuickDial автоматично се премахва от страницата за конфигуриране.
40
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Списък с повиквания (в зависимост от базата)
Прехвърляне на телефонен номер към преките пътища за QuickDial
Можете да запишете до 7 често набирани номера от Указателя в списъка QuickDial,
за да имате бърз достъп до тях.
¤ Превключете към страницата за набиране ¤Докоснете [ ¥ Бързо наб.] ¤Докоснете
[d Нов] ¤Изберете запис от Указателя ¤Показва се подробната информация за запис
с няколко номера: изберете телефонен номер.
Набиране на номер:
¤ Превключете на страницата за набиране ¤Докоснете [ ¥ Бързо наб.] ¤Изберете
запис.
- Номерът се набира незабавно, ако полето за номер на страницата за набиране
е празно.
- Ако полето за номер съдържа знаци, съответстващият на тези знаци номер
се добавя в полето за номер.
¤Ако е необходимо, променете номера в полето за номер ¤Натиснете c.
Изтриване на записи:
¤ Докоснете [ ü Изтрий] ¤Докоснете последователно всички записи, които искате
да изтриете, и след това докоснете [ ü Изтриване].
Моля, обърнете внимание!
Ако промените / изтриете номер от Указателя, същият номер автоматично се изтрива
от списъка QuickDial.
Списък с повиквания (в зависимост от базата)
Вашият телефон запазва различни типове
Списък повиквания
L
повиквания:
u — Всички: пълен списък (Списък повиквания)
Josephine Foster
на всички повиквания (пропуснати, изходящи,
š 16:00, Домашен
входящи)
Josephine Foster
u ™ Пропусн.: списък с пропуснати (неприети)
™ [2] 14:20, Мобилен
повиквания
u › Приети: списък с приети повиквания
089 666777888
u š Изходящи: списък на изходящи повиквания
› Вчера, 14:20
(набрани номера)
¤ Ако отворите списъка с повиквания чрез страни- Martin Grotte
цата за съобщения или изскачащия прозорец за
™ 13.06, 16:10, Служебен
съобщения (£ стр. 11), се показва Пропуснати
повиквания.
˜
™
›
¤ Пълният списък с всички повиквания се показва, Всички
Пропусн.
Приети
когато отворите списъка с повиквания чрез:
- бутона на менюто v ¤[ — Списъкповиквания],
- опцията [— Повикв-я] на страницата за набиране
- [— Списъкповикв-я] на страницата за конфигуриране.
Превключване между списъците с различни видове повиквания:
¤ в долната част на страницата докоснете иконата на желания тип повикване.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ý
bg en hr sr
M
M
M
M
š
Изходящи
41
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Календар
Календар
Можете да зададете за напомняне до 100 ангажимента. Рождените дни, записани в Указателя, се прехвърлят в календара. Текущият ден се отбелязва със
сиво в календара. Дните с ангажименти се отбелязват с цветна лента. Когато изберете ден, той се отбелязва с цвят.
Записване на ангажименти в календара
Предварително условие: Датата и часът да са
предварително настроени.
¤ Бутон на менюто v ¤[ } Календар] ¤Докоснете
ë / ê, за да зададете месеца ¤Докоснете желания ден и след това докоснете [ â Ново].
Можете да добавите следната информация:
- Текст: Име за ангажимент (например зъболекар, кино с Ана).
- Час: час (час и минути) за ангажимента.
- Напомняне: Можете да зададете предварително напомняне за самия ангажимент.
Използвайте плъзгача, за да зададете час
между 15 мин. и 1 седм.
- Звуков сигнал: Докоснете q / ” за активиране / дезактивиране на акустичния сигнал.
¤ Докоснете [ è Запис].
Настройване на тонове и сила на
звънене за сигнала за напомняне
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто
Настройки ¤[ ì Аудио настройки]
¤До Сигнал за напомняне докоснете ’.
¤ Задайте сила на звука с помощта на Ô / Ó или
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
42
задайте увеличаваща се сила на звука с помощта
на превключвателя до Кресчендо
До Сигнал докоснете ’ ¤Изберете мелодия
на звънене ¤Запишете и се върнете с ‘.
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Текст
M
Ангажимент
Час
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Напомняне
0
мин
15
мин
30
мин.
1
час
1
ден
3
дни
Звуков сигнал: вкл.
è
1
седм
w
Запис
L
Сигнал за напомняне
Сила на звука
Кресчендо
Сигнал
Gigaset
Ó R Ô
off
M
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Календар
Сигнализиране за ангажименти и рождени дни
Ангажимент / рожден ден се показва в неактивен режим и се сигнализира за 60 секунди.
Дезактивиране на сигнала за напомняне :
¤ Докоснете Изкл., за да потвърдите получаването и прекратите сигнала за напомняне.
Когато говорите по телефона, ангажимент / напомняне се обозначава на слушалката
с еднократен уведомителен сигнал.
Ако мелодията на звънене е дезактивирана, сигналът за напомняне няма да прозвучи.
Показване на непотвърдени ангажименти / рождени дни
Следните ангажименти и рождени дни се записват в списъка Напомняне / Събития:
u Не сте потвърдили приемането на напомнянето за този ангажимент / рожден ден.
u За ангажимента / рождения ден е било сигнализирано по време на разговор.
u Слушалката е дезактивирана по време на ангажимента / рождения ден.
Показват се само последните 20 записа.
Списъкът Напомняне / Събития се
Брой нови записи
2
показва на страницата за съобщения
(£ стр. 11) с икона до него:
¤ Отваряне на списък:
Брой стари записи
Превключете към страницата
10
за съобщения и докоснете â.
á
Изтриване на записи
¤ Отворете списъка ¤Докоснете [ ü Изтрий] ¤Докоснете последователно всички
записи, които искате да изтриете, и след това докоснете [ ü Изтриване].
Изтриване на всички ангажименти от списъка
¤ Бутон на менюто v ¤Страница на менюто Настройки ¤[ Ê Система] ¤Изчистване на
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
списък (придвижете се, ако е необходимо) ¤До Вс. минали ангажим. докоснете ü
¤Потвърдете с Да.
Всички изтекли ангажименти от календара и всички записи от списъка Напомняне /
Събития се изтриват.
bg en hr sr
43
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Аларма
Аларма
Предварително условие: Датата и часът да са
Аларма
L
предварително настроени.
Можете да активирате / дезактивирате и настроите
Изкл.
будилника с помощта на страницата на състоянието
Час
(£ стр. 14) или както следва:
22
58
¤ Бутон на менюто v ¤[ Ü Аларма]
23
59
¤Активирайте / дезактивирайте будилника
00 : 00
с превключвателя в горната част на дисплея.
01
01
¤ Докоснете [ N Редакт.], за да промените настрой02
01
ките за алармата.
¤ Задайте часа и минутите на времето за събужПо Вт Ср Че Пе Съ Не
дане.
¤ На следващия ред докоснете дните от седмицата, Сигнал
в които да звучи алармата (оранжево = избрано).
M
04 Zivago
¤ До Сигнал докоснете ’ ¤Изберете мелодията
è
на звънене за повикването за събуждане
Запис
¤Върнете се с ‘.
¤ Докоснете [ è Запис].
Повикването за събуждане се сигнализира на дисплея и с избраната мелодия на звънене
за максимум 180 секунди. По време на разговор повикването за събуждане се обозначава
само с кратък сигнал.
Моля, обърнете внимание!
Силата на звука на повикването за събуждане се увеличава с времето (фиксирана
настройка).
Дезактивиране на повикването за събуждане / повтаряне след
пауза (режим на дрямка)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Предварително условие: повикване за събуждане да звъни на слушалката.
¤ Дезактивиране: докоснете Изкл.
Или:
¤ Режим на бездействие: докоснете Дрямка. Повикването за събуждане се повтаря след
5 минути. След втория път повикването за събуждане се дезактивира за поне 24 часа.
44
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Повикване от Бебефон
Повикване от Бебефон
Когато е включен Бебефон, запаметеният (вътрешен или външен) номер на дестинация
се повиква веднага щом бъде надвишено дефинираното ниво на шум в съседство със
слушалката.
Повикването от Бебефон към външен номер на дестинация се прекратява след около
90 секунди (= време за установяване на връзка + продължителност на връзката).
Повикването от Бебефон към вътрешен номер се прекратява след около 3 минути
(в зависимост от базата). По време на повикване от Бебефон бутоните за приемане
на повикване и менютата на слушалката за повикване от Бебефон са заключени
и високоговорителят е дезактивиран.
Входящите повиквания се сигнализират само чрез дисплея, осветяването е намалено до
50 %. Вибриращите аларми, мелодиите на звънене, уведомителните сигнали и локализирането са изключени.
Ако приемете входящо повикване, повикването от Бебефон се прекратява за продължителността на повикването, но функцията остава активирана.
Повикването от Бебефон не се дезактивира при изключване и повторно включване на
слушалката.
Внимание!
u Винаги проверявайте функцията при включването й (чувствителност на шум,
връзка с външен номер). Моля, имайте предвид, че повикването от Бебефон
се активира само 20 секунди, след като бъде включено.
u Поставете слушалката в зареждащата станция така, че предната страна
с микрофона да е насочена към бебето и разстоянието между слушалката
и бебето да е не повече от 1 до 2 метра.
u На номера на дестинация не може да се активира телефонен секретар.
Промяна на настройките
¤ Бутон на менюто v ¤[ Ç Стаен монитор]
¤Докоснете [ N Редакт.] ¤ Изберете чувствител-
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
ност (Висока или Ниска) и дестинация за повикването от Бебефон (Вътр. или Външ.).
До Номер докоснете ’ ¤Въведете номера на
дестинация или изберете вътрешен участник.
Потвърдете с è ¤Докоснете [ è Запис].
Активиране / дезактивиране на
повикване от Бебефон
¤ Включване: бутон на менюто v ¤[ Ç Стаен
монитор]¤Докоснете бутона отдясно.
¤ Изключване: На слушалката, на която е активирано повикване от Бебефон, докоснете бутона
отляво.
L
Стаен монитор
Изкл.
Чувствителност
k
k
Ниска
Висока
Аларма за
Вътр.
Външ.
Номер
(Не е конфигурир.)
è
M
Запис
bg en hr sr
45
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Скрийнсейвър, картинки на повикващ и звуци
Прекратяване на повикване от Бебефон
¤ По време на повикване от Бебефон докоснете a.
Приемане на повикване от Бебефон
¤ На телефона / слушалката на дестинация натиснете бутона за отговор c или вдигнете
слушалката.
Дистанционно дезактивиране на повикване от Бебефон
Предварителни условия: Дестинацията на повикването от Бебефон е външен номер.
Приемащият телефон да поддържа тоново набиране (MFV).
¤ Приемете повикването от Бебефон и докоснете бутоните 9 ;.
Повикването се прекратява. Повикването от Бебефон се дезактивира и слушалката
е в неактивен режим.
Скрийнсейвър, картинки на повикващ и звуци
Моно / полифонични звуци / мелодии на звънене и картинки се записват на слушалката (и могат да се избират като
скрийнсейвъри или картинки на повикващ). Можете да
заредите допълнителни картинки в слушалката от компютъра си ( £ Gigaset QuickSync, стр. 47).
На страницата на менюто Приложения ще намерите
медийните набори Скрийнсейв., Картинки повикващ
и Звуци, с които можете да управлявате картинки и звуци,
записани на телефона Ви.
Приложения
Å Å
<
Õ
Скрийнсейв.
[
Картинки
повикващ
>
×
Звуци
Преглед / изтриване на картинки
¤ Бутон на менюто v ¤[ Õ Скрийнсейв.] / [ [ Картинки повикващ] ¤Плъзнете показа-
¤
лец отдясно наляво или отляво надясно по дисплея, за да прегледате отделните
картинки.
Изтриване на картинка: Придвижете се до картинката ¤Докоснете [ ü Изтрий]
¤Потвърдете с Да.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Възпроизвеждане на звуци
¤ Бутон на менюто v ¤ Докоснете [ î Звуци] ¤Изберете звук.
46
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / QuickSync-PABX.fm / 10/24/12
Синхронизиране с компютър (Gigaset QuickSync)
Синхронизиране с компютър (Gigaset QuickSync)
Можете:
u да синхронизирате Указателя на слушалката си с контактите си в Google онлайн чрез
клауда
u да синхронизирате Указателя на слушалката с контактите в адресната книга на Outlook
в компютър.
u да заредите картинки на повикващ на слушалката от компютър.
u да изтеглите картинки като скрийнсейвър от компютър на слушалката.
u да сваляте звуци (мелодии на звънене) от компютър на слушалката.
u да извършвате изходящи повиквания и приемате входящи повиквания. Дисплеят
на слушалката се държи по същия начин както, ако повикването се извършва директно
от слушалката.
u да актуализирате системния софтуер на Вашата слушалка Gigaset SL910 (само чрез USB).
Можете да запазвате следните формати на изображения и звуци на Вашата слушалка:
Звук
Формат
– Мелодии на звънене
– Импортирани звуци
Вътрешно
WMA, MP3, WAV
Картинка
Формат
– Картинка на повикващ
– Скрийнсейвър
BMP, JPG, GIF
320 x 225 пиксела
320 x 480 пиксела
За да позволите на слушалката си да комуникира с компютър, трябва да е инсталирана
програмата „Gigaset QuickSync“ (версия 7 или по-нова) на компютъра (безплатно изтегляне и допълнителна информация на www.gigaset.com/gigasetSL910).
Можете да използвате тази програма, за да създадете връзка между компютър и слушалката чрез Bluetooth (£ стр. 1) или USB (£ стр. 33).
Моля, обърнете внимание!
u Системният софтуер може да се актуализира само чрез USB връзка.
u Ако USB кабелът за данни е включен, няма да може да се установи Bluetooth връзка.
Ако го включите по време на съществуваща Bluetooth връзка, тя ще бъде
прекратена.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Подробно описание можете да намерите в помощния файл към Gigaset QuickSync.
bg en hr sr
47
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 10/24/12
Икони на дисплея
Икони на дисплея
Икони на лентата с опции
Следните функции са достъпни от лентата с опции, в зависимост от работната ситуация.
Икона
†
Действие
Активиране на режима
на високоговорител
† (оранжево) (Режимът на високоговориŽ
–
Действие
þ
Търсене
õ
è
Профил на високоговорител
?
Заглушаване на микрофона
на слушалката
”
÷
—
œ
¬
ø
‡
d
P
T
¥
:
=
N
Q
X
48
Дезактивиране на звъненето
Настройване силата на звука
Отваряне на списъците
с повиквания
Отваряне на Указателя
Приемане на номер
в Указателя
Отписване на слушалката
Отваряне на списък с
вътрешни повикващи /
извършване на вътрешно
повикване
Създаване на нов запис
в Указателя
Изтриване
Записване / избор
f
Y
фона на слушалката
Пропускане на настройки
ü
теля е активиран)
Дезактивиране на режима
на високоговорителя
– (оранжево) Включване отново на микроR
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Икона
Въвеждане на нов ангажимент
Календар: задайте избраната
дата на Днес
Промяна на подреждането
(сортиране по малко или
фамилно име)
Запис в Указателя:
Изтриване на зададена мелодия на звънене за повикващ
\
þ
Запис в Указателя:
изтриване на зададена
картинка за повикващ
ÿ
Изтриване на рожден ден
Открито е надеждно Bluetooth
устройство
Моля, обърнете внимание!
Можете да намерите иконите
на менюто в прегледа на менюто
на page 50.
Иницииране на консултационно повикване:
Иницииране / край на трипосочно конферентно повикване
Бързо набиране
Копиране на списък
Копиране на запис
Редактиране на записи
Показване на клавиатурата
Определяне на свободната
памет на медийния набор
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 10/24/12
Икони на дисплея
Икони в лентата на състоянието
Следните икони се показват в лентата на състоянието в зависимост от настройките
и работното състояние на телефона:
Икона
Икона
Значение
Сила на сигнала (Без излъчв. изкл.)
Ð
76 %–100 %
i
51 %–75 %
Ñ
26 %–50 %
Ò
1 %–25 %
¹
}
Бяло, ако Макс.
обхват е вкл.;
зелено, ако Макс.
обхват е изкл.
Червено: няма връзка с базата
¹
U
V
e
=
=
Без излъчв. е активирано:
бяло, ако Макс. обхват е вкл.;
зелено, ако Макс. обхват е изкл.
ò
Активиран Bluetooth
ò ô
Bluetooth слушалка / устройство за
данни е свързано
ó
Дезактивирана мелодия на
звънене
¼ 06:00 Включена аларма и настроен час
=
e
V
U
Значение
Състояние на заряда на батериите:
Бяло: заредена над 66 %
Бяло: заредена между 34 % и 66 %
Бяло: заредена между 11 % и 33 %
Червено: зареждане под 11 %
Мига в червено: батерията е почти
празна
(по-малко от 10 минути време
за разговор)
Батерията се зарежда
(текущо състояние на зареждане):
0 %–10 %
11 %–33 %
34 %–66 %
67 %–100 %
за събуждане
Икони на дисплея за сигнализиране
š
Установяване на връзка
(изходящи повиквания)
Ø w Ú повикване
Вътрешно / външно
#
Връзката е
установена
b връзка / връзката
Не може да се установи
е прекъсната
Ø Ù Ú Алармено
повикване
за напомняне
Ø á Ú Повикване
за ангажимент /
рожден ден
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Други икони на дисплея
+
‰
Информация
Успешно действие
(зелено)
bg en hr sr
-
Запитване
(за сигурност)
,
Внимание!
Моля, изчакайте...
À
Неуспешно действие
(червено)
49
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опции за настройка (в зависимост от базата)
Опции за настройка (в зависимост от базата)
Отворете страницата Настройки на менюто:
¤ Кратко натиснете бутона на менюто v, когато слушалката е в неактивен режим.
¤ Плъзнете показалец хоризонтално по дисплея, за да превключите към страницата на
меню Настройки.
Моля, обърнете внимание!
Не всички функции, описани в това ръководство за потребителя, се предлагат във
всички страни.
Главно меню
Настройки
â Дата +
Подменю
Текуща настройка
Опции за допълнителни настройки
Час
Час
Страница
Час
Формат на часа
24 ч
12 ч
Дата
Дата
Формат на дата
ì Аудио
настройки
Мелодии на звънене
Сила на звука
Вътр.
Кресчендо
Външн.
Вътрешни повикв.
стр. 27
Външни повикв.
Врем.контр. (звън изкл.)
Загл. анон. пов.
Безшумно увед.
Сигнал за напомняне
Сила на звука
Кресчендо
Сигнал
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Уведом. сигнали
Сигнали за потв
Предупр.за бат.
Муз. за изчакв.
50
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опции за настройка (в зависимост от базата)
Главно меню
Настройки
g
Дисплей +
Клавиатури
Подменю
Текуща настройка
Опции за допълнителни настройки
Скрийнсейвър
Страница
стр. 25
Активиране
Избор
Слайдшоу
Аналог.час.
Дигит. час. 1
Дигит. час. 2
(Списък на изображения за
Скрийнсейвъри)
Фоново осветление
стр. 26
В гнезд.за зар.
Извън гн.за зар
Прекъсване
15 сек. / 30 сек. / 1мин. /
2 мин.
Инф.за ном.в сп.за наб.
Само тип номер
Тип и номер
Индикация за нови сбщ.
LED+Дисплей
Клавиатури
стр. 25
Тонове бутони
Вибрац. бутони
Клавиат. с R/P
Букв. клавиат.
° Език +
Език на дисплея
Списък на достъпните
езици
Страна
Списък на държавите
Местополож
Страна (код)
стр. 25
Само ако Страна = друга страна
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Град (код за набир.)
bg en hr sr
51
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опции за настройка (в зависимост от базата)
Главно меню
Настройки
É Слушалки +
База
Подменю
Текуща настройка
Опции за допълнителни настройки
Страница
Тази слушалка
стр. 6
Регистр.
Отписване
Преименув.
Регистрирани слушалки
(Списък на регистрираните
слушалки)
Свързана база
(Само ако са регистрирани
повече от една слушалки)
База 1
стр. 31
стр. 31
:
База 4
Най-добра база
Ê Система
В зависимост от базата
ä Избор
В зависимост от базата
услуги
услуги
« Телефония
В зависимост от базата
μ Номер на
В зависимост от базата
³
Собствено устр-во
услуги
SMS център
услуги
Bluetooth
стр. 33
Познати устройства
Активиране
Намерени устр-ва
(само ако Активиране = on)
¶ Телефонен
Име на устройство
В зависимост от базата
секретар
услуги
¶ Мрежова
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
пощ. кутия
52
Активиране / Дезактивиране
Специфични за доставчика
стр. 30
Номер за достъп
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Обслужване и Помощ за клиента
Обслужване и Помощ за клиента
Стъпка по стъпка към отговорите на Вашите въпроси с „Грижа за клиента“ на Gigaset
www.gigaset.com/service
След закупуването на телефон Gigaset, моля, регистрирайте го
на: www.gigaset.com/register
Вашият личен клиентски профил Ви дава бърз достъп до нашите
консултанти, онлайн форума и много повече.
Посетете страниците „Грижа за клиента“:
www.gigaset.com/service
Тук ще намерите:
u
Често задавани въпроси
u
Софтуер и ръководства за потребителя за изтегляне безплатно
u
Проверки за съвместимост
Свържете се с екипа за обслужване на клиенти:
Не сте намерили решение в раздела „Често задавани въпроси“?
За нас е удоволствие да помогнем...
... по имейл:
www.gigaset.com/contact
... по телефона:
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Сервизна гореща линия България: +359 2 9710666
(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от
мобилни телефони може да има други цени).
Моля, при обаждане подгответе предварително документите за Вашата
покупка.
Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от оторизираните
търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с
телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знаka за коя
държава / кои държави е било разработено устройството. Ако апаратът бъде използван в
разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в ръководството, или с неговите
функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт или подмяна на
апарата).
За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която
е записана дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на
стоката, която е закупена.
bg en hr sr
53
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Обслужване и Помощ за клиента
Въпроси и отговори
Ако имате запитвания относно употребата на телефона, предлаганите решения
са достъпни в интернет на адрес
www.gigaset.com/service
¤ЧЗВ¤Първи стъпки за отстраняване на проблеми
Таблицата по-долу показва също стъпки за диагностика.
Проблеми с Bluetooth слушалката при регистриране или свързване.
¥
¥
¥
Върнете Bluetooth слушалката към фабричните настройки (вижте ръководството за потребителя
на слушалката).
Изтрийте регистрационните данни от слушалката, когато отписвате устройството ( стр. 34).
Повторете процедурата по регистриране ( стр. 33).
£
£
На дисплея няма нищо и не реагира, когато го докосвате.
¥
1. Слушалката не е активирана.
Натиснете и задръжте a.
¥
2. Батерията е изтощена.
Заредете или сменете батериите (
£ стр. 5).
¥
3. Активирано е заключването на клавиатурата и дисплея.
Натиснете и задръжте бутона на менюто v.
„Конт.с базата изгуб. Търсене на база ... “ мига на дисплея.
¥
1. Слушалката е извън обхвата на базата.
Преместете слушалката по-близо до базата.
¥
2. Базата не е активирана.
Проверете захранващия адаптор на базата.
¥
£
3. Обхватът на базата е намален, тъй като е активиран Еко режим.
Дезактивирайте Еко режим ( стр. 29) или намалете разстоянието между слушалката
и базата.
„Слуш. не е регистр. на никоя база“ мига на дисплея.
Слушалката все още не е регистрирана или е отписана поради регистрирането на допълнителна
слушалка .
Регистрирайте слушалката отново ( стр. 6).
¥
£
Слушалката не звъни.
¥
£ стр. 27).
1. Мелодията на звънене е дезактивирана.
Активирайте мелодията на звънене (
¥
2. Пренасочването на повиквания е зададено на „Всички повиквания“.
Дезактивирайте пренасочването на повиквания .
¥
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
3. Телефонът не звъни, ако повикващият е блокирал номера си.
Активирайте мелодията на звънене за анонимните повиквания.
¥
£ стр. 28).
4. Телефонът не звъни през определен период от време.
Активиран е времевият контрол за външни повиквания (
Събеседникът Ви не Ви чува.
¥
£
Звукът на слушалката е „заглушен“.
Включете микрофона ( стр. 24).
54
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Обслужване и Помощ за клиента
Номерът на повикващия не се показва.
¥
1. Идентификация на повикващата линия (CLI) не е активирана за повикващия.
Повикващият трябва да изиска от своя оператор активиране на Идентификация на линията
на повикващия (CLI).
2. Показване на линията на повикващия (CLIP) не се поддържа от оператора на мрежата или
не е активирана за Вас.
Поискайте активиране на показване на линията на повикващия (CLIP) от оператора
на мрежата.
¥
3. Телефонът Ви е свързан чрез PABX или маршрутизатор с интегрирана PABX (шлюз), която не предава цялата информация.
Рестартирайте системата: за кратко прекъснете връзката със захранването. Включете отново
захранващия кабел и изчакайте устройството да се рестартира.
Проверете настройките на PABX и активирайте показването на телефонния номер, ако е необходимо. За целта потърсете термини като CLIP, идентификация на повикващата линия, идентификация на телефонен номер, идентификация на повикващия и т.н. в ръководството за потребителя на системата или попитайте производителя на системата.
¥
¥
Чувате сигнал за грешка, когато правите въвеждане.
¥
Действието е невалидно / неуспешно въведено.
Повторете процедурата.
Прегледайте информацията на дисплея и направете справка с ръководството, ако е необходимо.
Не можете да прослушате съобщенията в мрежовата пощенска кутия.
¥
Вашата PABX е настроена за пулсово набиране.
Настройте PABX на тоново набиране.
Проверяване на сервизната информация на слушалката
Сервизната информация ще Ви е необходима за връзка с нашата гореща линия.
Предварително условие: В момента не се извършва повикване.
¤ Кратко докоснете произволна точка от лентата на състоянието и след това докоснете
Покажи информация за услугата.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Одобрение
Това устройство е предназначено за използване в Европейското икономическо
пространство и Швейцария. За да се използва в друга страна, то трябва да получи
национално одобрение в съответната страна.
Специфичните за страната изисквания са взети предвид.
С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че това устройство отговаря на
съществените изисквания и другите приложими разпоредби, определени в Директива
1999/5/ЕО.
Kопие от Декларацията за съответствие е налична на Интернет адрес:
www.gigaset.com/docs
bg en hr sr
55
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Обслужване и Помощ за клиента
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Гаранционен документ
На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на
рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:
u Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на
материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно
от Gigaset Communications по неин избор с уред, сравним по отношение на
техническите качества или се ремонтират. За бързо износващи се части (напр.
батерии, клавиатури, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест месеца от
покупката.
u Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и /
или неспазване на ръководствата.
u Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент
(напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално
софтуера, доставен на отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
u Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна
датата на закупуване.
u Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset Communications.
u Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност.
Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.
u По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя,
са изключени. Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на
работата, пропуснати ползи и загубата на данни или друга информация при
допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е
задължение на клиента. Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се
поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на
производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на
живота, тялото или здравето или поради нарушаване на съществени договорни
задължения. Претенцията за обезщетение на вреди поради нарушаване на
съществени договорни задължения все пак се ограничава до типичната за този вид
договори предвидима вреда, доколкото не са налице умисъл или груба небрежност
или не се носи отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или
съгласно Закона за отговорността на потребителите.
u При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
u Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да
включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще
информира клиента предварително за това.
u С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която
да е в ущърб на клиента.
За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset
Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.
56
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Обслужване и Помощ за клиента
Освобождаване от отговорност
Дисплеят на слушалката има разделителна способност 480x320 пиксела, която се постига
с помощта на 460 800 контролни елемента. Всеки пиксел се състои от три подпиксела
(червен, зелен, син).
Възможно е някой пиксел да е неправилно контролиран или да има отклонение в цвета.
Това е нормално и не е основание за гаранционна претенция.
Следващата таблица показва броя на грешките в пикселите, които могат да възникнат,
без това да води до гаранционна претенция.
Описание
Максимален брой разрешени грешки в пиксели
Цветни осветени подпиксели
1
Тъмни подпиксели
1
Общ брой цветни и тъмни подпиксели
1
Моля, обърнете внимание!
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Признаците за износване на дисплея и корпуса се изключват от гаранцията.
bg en hr sr
57
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Околна среда
Околна среда
Програмна декларация относно опазването на околната среда
Gigaset Communications GmbH съзнава своята социална отговорност. Затова ние активно
работим за създаването на един по-добър свят. Във всички области на нашата дейност –
от проектирането на продукта и производството до продажбите и изхвърлянето – нашето
екологично съзнание е от първостепенно значение за нас.
Научете повече за нашите екологосъобразни продукти и процеси онлайн на адрес:
www.gigaset.com.
Система за управление на околната среда
Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните
стандарти ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (Околна среда): Сертифициране от септември 2007 г. от TÜV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Качество): Сертифициране от 17.02.1994 г. от TÜV SÜD
Management Service GmbH.
Изхвърляне
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете
като се свържете с вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.
Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.
Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за
отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2002/96/ЕО.
Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено за предотвратяване на потенциални вреди за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно
оборудване.
За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля,
свържете се с вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от
когото сте купили продукта.
58
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Приложение
Приложение
Грижа
Почиствайте устройството с влажна кърпа или с антистатична гъба. Не използвайте разтворители или микрофибърни кърпи.
Не използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.
В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във външността на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични
на пазара, не беше възможно да бъдат изпитани всички вещества.
Нарушенията върху високогланцовите покрития могат да бъдат внимателно отстранени с
помощта на средство за полиране на дисплеи за мобилни телефони.
Контакт с течности
!
Ако устройството влезе в контакт с течност:
1 Изключете устройството от захранването.
2 Извадете батериите и оставете отделението за батериите отворено.
3 Оставете течността да се отстрани от устройството.
4 Изтръскайте внимателно всички части.
5 Поставете устройството на сухо, топло място за поне 72 часа (не в микровълнова
печка, фурна и т.н.) с отворено отделение за батериите и надолу с клавиатурата (ако е
възможно).
6 Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.
Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново
Спецификации
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Батерия
Технология: Литиево-йонна (Li-Ion):
Напрежение:
3,7 V
Капацитет:
1000 mAh
Тип:
V30145-K1310-X447
Поради непрекъснатото развитие на батериите, списъкът с препоръчани батерии
от раздела „Често задавани въпроси“ на страниците на Gigaset за „Грижа за клиента“
редовно се актуализира:
www.gigaset.com/service
bg en hr sr
59
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Приложение
Време за работа / зареждане на слушалката
Времето за работа на устройството Gigaset зависи от капацитета и възрастта на батерията
и от начина, по който се използва. (Всички посочени времена са максимално възможните.)
Време в режим на готовност (часове) *
200
Режим на готовност в Еко режим+ (часове) *
130
Време за разговори (часове)
14
Време на работа при 1,5 часа разговори на ден (часове) *
106
Време на работа в Еко режим+ за 1,5 часа повиквания на ден (часове) *
75
Време за зареждане в зареждаща станция (часове)
5
*
Без фоново осветление
Информация за USB порта
u Батерията на слушалката се зарежда чрез USB връзка със захранване 500 mA.
u При USB връзки с по-ниска стойност на тока е възможно потреблението на слушал-
ката да е по-голямо от зареждащото. В такъв случай батерията се разрежда.
Общи спецификации
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
DECT
DECT стандарт
Поддържа се
GAP стандарт
Поддържа се
Брой канали
60 дуплекс канала
Радиочестотен обхват
1880 – 1900 MHz
Дуплекс метод
Мултиплексно време, 10 ms рамкова дължина
Честота на повтаряне на преносния импулс
100 Hz
Дължина на преносния импулс
370 μs
Канална мрежа
1728 kHz
Скорост на предаване
1152 kbit/s
Модулация
GFSK
Езиков код
32 kbit/s
Предавателна мощност
10 mW средна мощност на канал,
250 mW мощност на импулса
Обхват
Обхват до 50 м на закрито и до 300 м на открито
Условия на околната среда за работа
от +5° C до +45° C,
от 20 % до 75 % относителна влажност
Bluetooth
Радиочестотен обхват
2402-2480 MHz
Предавателна мощност
1 mW мощност на импулса
60
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
Софтуер с отворен код
Общи разпоредби
Вашият уред Gigaset включва, освен друго, софтуер с отворен код, който е предмет на различни лицензионни условия. Даването на права на ползване по отношение на софтуера с отворен код, които надхвърлят експлоатацията
на уреда във формата, в която е произведен от Gigaset Communications GmbH, се регламентира от съответните
лицензионни условия на софтуера с отворен код.
Информация за лиценз и авторски права
Вашият уред Gigaset включва софтуер с отворен код, които е предмет на GNU General Public License (Общ публичен
лиценз на ГНУ) (GPL) или на GNU Lesser General Public License (Облекчен общ публичен лиценз на ГНУ) (LGPL). Съответните лицензионни условия са отпечатани в края на тази глава в оригиналната им версия. Можете да изтеглите
съответния изходен код от интернет на адрес www.gigaset.com/opensource/. В рамките на три години след закупуване на продукта съответният изходен код може също да бъде поискан от Gigaset Communications GmbH. Моля,
използвайте възможностите за контакт, посочени на адрес www.gigaset.com/service.
Текстове на лицензите
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
bg en hr sr
61
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
62
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
bg en hr sr
63
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
64
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library"
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
bg en hr sr
65
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
66
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
bg en hr sr
67
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтуер с отворен код
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
That's all there is to it!
68
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Index
А
Автоматичен отговор . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Активиране
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Активиране / дезактивиране на
безшумно уведомяване . . . . . . . . . . . . 27
вибрацията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
звъненето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
микрофона (слушалка) . . . . . . . . . . . . . 24
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Активиране / дезактивиране
на звънене „Кресчендо“
мелодия на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . 27
сигнал за напомняне . . . . . . . . . . . . . . . 42
Аларма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ангажимент
задаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
изтриване на пропуснати . . . . . . . . . . . 43
показване на пропуснати . . . . . . . . . . . 43
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Б
База
промяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Батерия
зареждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
поставяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
състояние на зареждане. . . . . . . . . . . . 49
Будилник
активиране / дезактивиране . . . . . . . . 44
Буквено-цифрена клавиатура . . . . . . . . . . .9
Бутон за край, вж. Край на повикване /
бутон за край
Бутони
бутон за говорене . . . . . . . . . . . . . 1, 21, 22
бутон на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
за край на повикване /
бутон за край . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21
на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Бърз достъп
до функции / приложения . . . . . . . . . . 10
Бързо набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
конфигуриране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Бързо набиране, вж. QuickDial
bg en hr sr
В
Вертикално придвижване . . . . . . . . . . . . 17
Вибрация, бутон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Високоговорител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Включване / изключване на
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Включване / изключване на
заключването на клавиатурата /
дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16
Време за зареждане на слушалката . . . 60
Време за работа на слушалката . . . . . . . 60
Въвеждане на диакритични знаци . . . . 20
Въвеждане на специални знаци . . . . . . . 20
Въвеждане на текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Въвеждане на умлаути. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Възстановяване на фабричните
настройки, слушалка . . . . . . . . . . . . . 29
Външно повикване
вътрешно прехвърляне
(свързване) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Въпроси и отговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Вътрешен разговор
изчакващо повикване . . . . . . . . . . . . . . 23
Вътрешни
осъществяване на повиквания . . . . . 31
Вътрешно
консултационно повикване . . . . . . . . 31
повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Г
Гаранционен документ . . . . . . . . . . . . . . . 56
Главни / малки букви . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Гнездо за Mini USB връзка . . . . . . . . . . . . . .1
Гнездо за USB връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Годишнина, вж. Рожден ден
Грижа за устройството . . . . . . . . . . . . . . . 59
Групово повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
69
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Д
И
Дезактивиране
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
повикване от Бебефон . . . . . . . . . . . . . 46
Дисплей
в неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
изгасване на фоновото
осветление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
памет за контакти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
съобщение от мрежовата
пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . 12, 30
фоново осветление . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Идентификация на линията
на повикващия . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избиране на запис от Указателя . . . . . .
Изгасване на фоновото осветление . . .
дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изключване на безжичния модул . . . . .
Използване на списъка за повторно
набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изпращане
на запис от Указателя към
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
на целия Указател към слушалка . . . .
на vCards с Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . .
Изскачащ прозорец за съобщения . . . .
затваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изтриване
на списъци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QuickDial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изчакващи повиквания
външни, по време на вътрешен
разговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
вътрешни, по време на външен
разговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Икони
лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . .
лента с опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
показващи нови съобщения . . . . . . . .
Икони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е
Език + регион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Експлоатационно време
на слушалката
в режим на повикване
от Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Елементи на потребителския
интерфейс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
З
Заглушаване на слушалката . . . . . . . . . . . 24
Задаване на опции
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Заключване на дисплея
автоматично . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
активиране / дезактивиране . . . . . . . . 16
Заключване на клавиатурата
автоматично . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
активиране / дезактивиране . . . . . . . . 16
Запис в списък . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Запис в Указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Зареждаща станция
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Зареждаща станция (слушалка)
свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Захранващ адаптор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Защита от нежелани повиквания. . . . . . 28
Защитена връзка с базата . . . . . . . . . . . . . 24
Звук, вж. Мелодия на звънене
Зелена точка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 21, 22
70
23
38
26
26
29
21
38
38
39
12
12
13
40
58
23
23
49
48
12
48
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
К
Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Картинка
повикващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Картинка на повикващ. . . . . . . . . . . . . 37, 46
Клавиатура
буквено-цифрена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
с R / P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Компютърен интерфейс . . . . . . . . . . . . . . 47
Консултационно повикване
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Контакт с течности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Контакти
изтриване на всички записи . . . . . . . . 13
Контактни точки за зареждане . . . . . . . . . .1
Конферентно повикване
вътрешно / външно повикване . . . . . 32
прекратяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Коригиране на неправилни записи . . . 19
Край на повикване / бутон
за край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 21
Л
Лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
икони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Лента с опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
икони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
М
Малки / главни букви . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Медиен набор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Медицинско оборудване . . . . . . . . . . . . . . .3
Междуселищен код
настройване на междуселищен
код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Мелодия
мелодия на звънене за вътрешни /
външни повиквания . . . . . . . . . . . 27
Мелодия на звънене
активиране / дезактивиране
на звънене
„Кресчендо“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
мелодия за вътрешни / външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
настройване на силата на звука . . . . . 27
промяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Меню
връщане в неактивен режим . . . . . . . 15
за приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
отваряне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
промяна на страницата . . . . . . . . . . . 8, 15
bg en hr sr
Меню Настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Меню Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . . 30
Н
Набиране
чрез списъка за повторно
набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
чрез списъка с повиквания . . . . . . . . . 22
чрез Указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Набор от знаци
гръцки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
кирилица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Най-добра база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Намалено излъчване . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Намаляване на предавателната
мощност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Настройване на езика на дисплея . . . . . 25
Настройване на клавиатурата . . . . . . . . . .9
Настройване на опции
преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Настройване, слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Настройки на главното меню . . . . . . . . . 50
Настройки на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Неактивен дисплей
промяна на страницата. . . . . . . . . . . 8, 15
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
страница за конфигуриране . . . . . . . . 10
страница за набиране . . . . . . . . . . . . . . . .8
страница за съобщения . . . . . . . . . . . . 11
Неактивен режим
връщане към . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Незащитена връзка с базата . . . . . . . . . . 24
Непознат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Непознат повикващ абонат . . . . . . . . . . . 23
Неправилни записи – коригиране . . . . 19
Номер
въвеждане с Указателя . . . . . . . . . . . . . 40
записване в Указателя . . . . . . . . . . . . . . 36
като дестинация за повикване
от Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
копиране в Указателя . . . . . . . . . . . . . . 39
показване на номера на линията
на повикващия (CLIP) . . . . . . . . . . 23
предпочитан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
71
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
О
Обаждане (автоматичен отговор) . . . . . 26
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . 53
Обхват . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Одобрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Освобождаване от отговорност . . . . . . . 57
Осъществяване на повиквания
външни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . 22
Отваряне на подменю . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
П
Параметър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Плъзгач за опции
показване / скриване. . . . . . . . . . . . . . . 18
Повикване
външно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
вътрешно прехвърляне
(свързване) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
защита от нежелани . . . . . . . . . . . . . . . . 28
прехвърляне (свързване) . . . . . . . . . . . 31
приемане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
приемане (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 35
Повикване от Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . 42
Повиквания
външни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Подреждане в Указателя. . . . . . . . . . . . . . 37
Показване
на номер (CLI / CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
пропуснати ангажименти /
рождени дни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Показване на телефонния номер,
бележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Поле за навигация. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15
Полета за избор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Превключвател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Преглед
настройване на опции. . . . . . . . . . . . . . 50
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Предпочитан номер . . . . . . . . . . . . . . . 36, 40
72
Предупредителен сигнал, вж.
„Уведомителни сигнали“
Предупреждение за батерия. . . . . . . . . . 28
Прехвърляне (вътрешно)
външно повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Придвижване
в списъците . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
вертикално . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
хоризонтално . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Приложения
добавяне в страницата за
конфигуриране . . . . . . . . . . . . . . . . 10
изтриване от страницата за
конфигуриране . . . . . . . . . . . . . . . . 10
които може да се избират за
страницата за
конфигуриране . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Проверка
защита на данни на
DECT връзката . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Проверка на защитата
връзка слушалка / база . . . . . . . . . . . . . 24
Проверяване на сервизна
информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 55
Промяна на дисплейната страница . 8, 15
Промяна на знаците . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Промяна на името на
устройство (Bluetooth) . . . . . . . . 34, 35
Промяна на настройките . . . . . . . . . . . . . 25
елементи на потребителския
интерфейс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Промяна на настройките
на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Промяна на оформлението на
клавиатурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Промяна на страницата . . . . . . . . . . . . 8, 15
Пропуснати повиквания . . . . . . . . . . . . . . 41
Пропуснати рождени дни /
ангажименти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Прослушване на съобщение от
мрежовата пощенска кутия. . . . 12, 30
Профил на високоговорител . . . . . . . . . 26
Пряк път за QuickDial . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Р
Размяна на повикванията
вътрешно / външно повикване . . . . . 32
Регистриране (слушалка) . . . . . . . . . . . . . . .6
Регистриране на устройство
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Режим на бездействие (аларма) . . . . . . . 44
Режим на слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Рожден ден . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
записване в Указателя . . . . . . . . . . . . . . 36
изтриване на пропуснати . . . . . . . . . . . 43
показване на пропуснати . . . . . . . . . . . 43
пропуснат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
С
Свободна памет в Указателя . . . . . . . . . . 37
Свързване на базата. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Сензор за близост . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16
Сензорен дисплей
експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Сензорен екран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Сигнал за напомняне . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
активиране / дезактивиране на
звънене „Кресчендо“. . . . . . . . . . . 42
настройване на сила на звука . . . . . . . 42
Сигнален тон, вж. „Уведомителни
сигнали“
Сила на звука
„Свободни ръце“ / сила на звука
на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
мелодия на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . 27
сигнал за напомняне . . . . . . . . . . . . . . . 42
Сила на звука в слушалката . . . . . . . . . . . 24
Сила на звука за „Свободни ръце“. . . . . 24
Сила на сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Синхронизиране на Указателя . . . . . . . . 47
Синхронизиране с контактите
в Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Синхронизиране чрез клауда . . . . . . . . . 47
Системен софтуер
актуализиране на слушалката
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . 47
проверяване на версия . . . . . . . . . . . . 55
Скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 46
Слухови апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Слушалка
активиране / дезактивиране . . . . . . . . 16
в неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
възстановяване на фабричните
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
bg en hr sr
възстановяване на фабричните
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
заглушаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
използване на няколко . . . . . . . . . . . . . 31
използване на повикване от
Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
неактивен дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
преминаване към друга база . . . . . . . 31
преминаване към най-добър
сигнал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
прехвърляне на повикване . . . . . . . . . 31
проверяване на сервизната
информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
промяна на настройките . . . . . . . . . . . 25
регистриране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
регистриране към друга база . . . . . . . 31
свързване на зареждащата
станция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
сила на звука на слушалката . . . . . . . . 24
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . 28
фоново осветление на дисплея . . . . . 26
Слушалка (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . 35
Слушалка + база. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Слушалки
сила на звука на
високоговорителя . . . . . . . . . . . . . 24
Собствена страница
(неактивен дисплей)
добавяне на приложение /
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
изтриване на приложение /
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
приложения / функции,
които могат
да се избират . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Списък
избор на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
изтриване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
изходящи повиквания . . . . . . . . . . . . . . 41
изчистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 37, 43
на телефонния секретар. . . . . . . . . . . . 11
отваряне чрез изскачащо
съобщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
73
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Index
познати устройства (Bluetooth) . . . . . 34
приети повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . 41
пропуснати повиквания . . . . . . . . . . . . 41
с входящи SMS съобщения . . . . . . . . . 11
списъци с повиквания . . . . . . . . . . . . . . 41
съобщения от мрежовата
пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Списък за повторно набиране
набиране с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Списък на телефонния секретар . . . . . . 11
Списък с повиквания . . . . . . . . . . . . . . 22, 41
изтриване на запис. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
набиране с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Списък със съобщения
отваряне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Списъци с повиквания
изтриване на цели списъци. . . . . . . . . 13
изтриване на целия списък . . . . . . . . . 13
Списъци, придвижване . . . . . . . . . . . . . . . 17
Справяне с проблеми
общи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Страница за конфигуриране
(неактивен дисплей) . . . . . . . . . . . . . 10
добавяне на приложение /
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
изтриване на приложение /
функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
конфигуриране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
приложения / функции,
които могат
да се избират . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Страница за набиране
(неактивен дисплей) . . . . . . . . . . . 8, 21
Страница за съобщения
(неактивен дисплей) . . . . . . . . . . . . . 11
Страница на състоянието . . . . . . . . . . . . . 14
отваряне / затваряне . . . . . . . . . . . . . . . 14
Стрелка в плъзгача за опции . . . . . . . . . . 17
Съдържание на комплекта. . . . . . . . . . . . . .4
Съобщения
изтриване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Състояние на заряда на батериите . . . . 49
74
Т
Телефон
възстановяване на фабричните
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Тонове + сигнали. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28
3-посочно конферентно повикване
вътрешно / външно повикване . . . . . 32
прекратяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Търсене
в Указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
на Bluetooth устройства . . . . . . . . . . . . 33
У
Уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . . .
Указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
записване на запис . . . . . . . . . . . . . . . . .
записване на рождени дни . . . . . . . . .
използване за въвеждане
на номера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
изпращане към слушалка. . . . . . . . . . .
изпращане на запис / списък към
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
изпращане на vCard с Bluetooth . . . . .
изпращане на vCards с Bluetooth . . . .
копиране на номер от текст . . . . . . . .
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
подреждане на записите . . . . . . . . . . .
създаване на запис . . . . . . . . . . . . . . . . .
управление на записи . . . . . . . . . . . . . .
28
36
36
36
40
38
38
39
39
39
36
37
36
36
Ф
Фоново осветление, дисплей . . . . . . . . . 26
Функции
избор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Функция
активиране / дезактивиране . . . . . . . . 18
Функция „Назад“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
Ц
Цифри
въвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
bg en hr sr
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Ч
G
Чувствителност на микрофона . . . . . . . . 24
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
B
Bluetooth
активиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
повикване със слушалка . . . . . . . . . . . . 35
прехвърляне на Указателя (vCard) . . 39
прехвърляне на vCards . . . . . . . . . . . . . 39
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . 35
приключване на търсене . . . . . . . . . . . 34
промяна на името на
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35
регистриране на устройства . . . . . . . . 33
списък с познати устройства . . . . . . . 34
стартиране на търсене . . . . . . . . . . . . . 34
L
LED индикатор за съобщения . . . . . . . 1, 12
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
V
vCard
изпращане с Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 39
получаване с Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 39
VIP мелодия на звънене . . . . . . . . . . . 36, 37
C
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CLIP картинка вж. картинка
на повикващ
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
E
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Всички права запазени. Запазено правото на промени.
bg en hr sr
75
Gigaset SL910H / bg / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_back.fm / 10/24/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising