Gigaset DA210 Gebruikershandleiding
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
1
nl
Beknopt overzicht Gigaset DA210
Oproepweergave
knippert bij
een inkomende
oproep
1
2
1
2
3
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Snelkiestoets
Toets “Microfoon uit” met LED
De LED knippert als de microfoon
uitgeschakeld is.
Programmeertoets
De LED van de toets "Microfoon
uit" knippert tijdens het opslaan.
Nummerherhalings-/
pauzetoets
Ruggespraaktoets
Toets voor hoornvolume
Schakelaar voor het wisselen
tussen impuls- en toonkiezen
Uitsparing voor
handsetvergrendeling bij wandmontage
Naamplaatje
voor snelkiesnummers
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
2
nl
Telefoon aansluiten
¤
1
¤
¤
Sluit het toestel aan op uw telefoonaansluiting.
Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer en eventueel een telefoonadapter
(indien meegeleverd).
Sluit het spiraalsnoer aan op de
2
hoorn.
Leid het snoer door de geleiding aan de achterzijde:
bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij
wandmontage naar beneden (3).
4
4
Wandmontage
Boor twee gaten in de muur met een verticale afstand van 85 mm en bevestig
hierin twee schroeven.
Verwijder de hoornvergrendeling (4) met
een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoorn (5).
Hang het telefoontoestel op aan de
schroeven.
Let op: Uitsparing voor de ophangclip van
de hoorn bij wandmontage.
¤
¤
¤
Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en
bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de bij het toestel
geleverde stekkers en snoeren!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan
op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
u Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
u Zorg ervoor dat er niemand over
de kabels kan struikelen!
u Steek geen spitse en metalen
5
3
2
u Plaats het toestel op een stevige
ondergrond!
u Gebruik het toestel niet in een
vochtige ruimte zoals de
douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
u Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische
apparatuur.
u Laat het toestel niet in contact
komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Open het toestel nooit zelf!
voorwerpen in de aansluitingen!
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
3
nl
u Til het toestel nooit op aan de
snoeren!
u Draag uw Gigaset DA210 alleen
inclusief de gebruiksaanwijzing
over aan andere gebruikers.
Snelkiezen
Telefoon in gebruik
nemen
Telefoonnummer opslaan
Aanbevelingen voor plaatsing van
het toestel:
u Stel het toestel niet bloot aan
zonnestraling of andere warmtebronnen.
u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C
en +40°C.
u Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief
worden beïnvloed.
u Plaats het toestel niet in stoffige
ruimten; dit komt de levensduur
van het toestel niet ten goede.
u Op bepaalde meubelen kunnen
onderdelen van het toestel (bijv.
de voetjes) ongewenste sporen
achterlaten.
Kiezen en opslaan van
telefoonnummers
Telefoonnummer kiezen
c~
Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.
Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer
wordt automatisch opgeslagen.
c I Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets
indrukken.
U kunt 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de
nummertoetsen (0-9, telkens max.
21 cijfers).
K
J
Q ... O
~
K
Programmeertoets
indrukken.
Snelkiestoets indrukken.
Snelkiesnummer
opslaan.
Telefoonnummer voor
snelkiestoets invoeren.
Programmeertoets
indrukken.
Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".
Snelkiesnummer kiezen
cJ
Q ... O
Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.
Snelkiestoets indrukken.
Informatie over het opslaan en
wissen van snelkiestoetsen
* en # worden ongeacht de
ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen ( pagina 4).
Als het ingevoerde nummer langer
dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.
£
Kiespauzes
U kunt met I één of meerdere
kiespauzes invoeren (niet als eerste
cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden
alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld:
0 I 2368).
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
4
nl
u Kiezen van een pauze binnen de
eerste 5 cijfers:
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen,
inclusief de kiespauze van 2
seconden.
u Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:
Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is
opgeslagen, wordt pas gekozen
na het indrukken van toets I.
K
(0: oproepsignaal uit
totdat de hoorn de volgende keer wordt
opgenomen).
Programmeertoets
indrukken.
Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".
Gebruik achter een
privé-telefooncentrale
Toestel instellen
Speciale functies /
ruggespraaktoets
Volume van de hoorn instellen
U kunt tijdens een extern gesprek
ruggespraak houden of het gesprek
doorverbinden. Druk hiervoor op de
ruggespraaktoets H. Zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de
ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de
juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer
informatie over dit onderwerp de
gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.
Het volume van de hoorn kan op
twee niveaus worden ingesteld.
F
Volumetoets indrukken.
De volgende keer dat u de hoorn
opneemt, is het oorspronkelijke
volume weer ingesteld.
Microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon van het toestel
tijdens een gesprek uitschakelen:
C
Toets “Microfoon uit”
indrukken.
Om de microfoon weer in te schakelen: toets “Microfoon uit” opnieuw
indrukken. Zolang de microfoon uitgeschakeld is, knippert de LED van
de toets.
Oproepsignaal instellen
U kunt bij het instellen van de ringtone en het volume van het oproepsignaal kiezen uit 9 niveaus (instelling bij levering: niveau 6) of uitschakelen.
c K Hoorn opnemen,
programmeertoets
indrukken.
#
Hekjetoets indrukken.
Q ... O Een van de nummertoetsen indrukken.
Kiesmethode/flashtijd
wijzigen
De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:
T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 280/600 ms
(afhankelijk van de toesteluitvoering)
P:
Impulskiezen
Afhankelijk van uw telefooncentrale
moet u eventueel de kiesmethode of
de flashtijd van uw telefoon wijzigen.
Dit is mogelijk met de
schuifregelaar onder
de toetsen.
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
5
nl
Tijdelijk van “impuls”-instelling
omschakelen op toonkiezen.
Bijlage
Om functies te kunnen gebruiken
waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren
van een antwoordapparaat), kunt u
de telefoon voor de duur van het
gesprek omschakelen op toonkiezen
zonder dat u de schakelaarpositie
hoeft te wijzigen.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht:
*
Sterretje-toets indrukken.
Na het verbreken van de verbinding
wordt de kiesmethode teruggezet
op impulskiezen.
Onderhoud
Gebruik achter openbare
telefooncentrales
Openbare telefooncentrales bieden in sommige gevallen alleen op
bestelling/aanvraag - een aantal
handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie
deelnemers etc.). Deze diensten activeert u door het invoeren van
bepaalde toetscombinaties, die u
van uw netwerkaanbieder ontvangt.
U kunt de hele toetscombinatie
inclusief het bestemmingsnummer
van een vaste oproepdoorschakeling
net als een gewoon telefoonnummer onder een snelkiestoets programmeren.
Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de
ruggespraaktoets nodig voor het
gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen
bij bezet”.
Indien nodig moet u de flash-tijd van
uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale. Gebruik hiervoor de schuifregelaar onder de
toetsen ( pagina 4).
£
Neem het toestel alleen af met een
vochtige of antistatische doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of
microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is
met vloeistof:
1 Netlijn loskoppelen.
2 De vloeistof uit het toestel laten
lopen.
3 Alle delen droog deppen. Het
toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens ten minste
72 uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
4 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als de telefoon volledig droog is, kan
deze meestal weer worden gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact
met chemische substanties het
oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal
verkrijgbare chemicaliën zijn niet
alle substanties getest.
Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u
hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het
toestel en op de telefoonaansluiting?
U hoort een kiestoon, maar het
toestel kiest niet: de aansluiting
functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?
Uw gesprekspartner hoort u niet:
is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?
U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek: de verbin-
Gigaset DA210 /ZAF nl / A30054-M6527-W101-1-9Q19 / DA210_nl.fm / 20.06.2011
6
nl
ding ontvangt telimpulsen van de
telefooncentrale die het toestel niet
kan interpreteren. Neem contact op
met uw netwerkaanbieder.
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is
zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet
zich in voor een betere wereld. Onze
ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen,
de maatschappij en het milieu. Doel
van onze wereldwijde activiteiten is
de duurzame bescherming van de
kwaliteit van het leven. Wij nemen
onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze
producten. Al bij de planning van
onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen
voor het milieu. Dit geldt zowel voor
de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de
uiteindelijke inzameling en afvoer
van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze
milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
Klantenservice
Indien bij het gebruik van het aangesloten communicatiesysteem met
analoge netwerktoegang problemen ontstaan, neem dan contact op
met uw netwerkaanbieder of uw
vakhandel.
Authorisation
Dit apparaat is bedoeld voor aansluiting op analoge netwerken buiten
de Europese Economische Ruimte
(uitgezonderd Zwitserland), afhankelijk van de nationale typegoedkeuring.
Het apparaat is compatibel met
landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere
relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op
internet onder
www.gigaset.com/docs
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de
internationale normen
EN 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd
sinds september 2007 door TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd
sinds 17-02-1994 door TüV Süd
Management Service GmbH.
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6527-W101-1-9Q19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising