Gigaset | DA210 | User guide | Gigaset DA210 instrukcja

Gigaset DA210 instrukcja
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
1
pl
Przegląd funkcji telefonu Gigaset DA210
Wskaźnik
połączenia
miga, gdy
przychodzą
połączenia
1
2
1
2
3
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Klawisz szybkiego wybierania
Klawisz wyciszenia z diodą LED
Dioda LED miga, gdy mikrofon
jest wyłączony.
Klawisz ustawiania
Dioda LED klawisza wyciszenia
miga, gdy telefon jest w trybie
ustawiania.
Klawisz ponownego wybierania/
pauzy
Klawisz oddzwaniania
Przycisk głośności słuchawki
Przełącznik impulsowego/
tonowego trybu wybierania
Gniazdo do
zawieszania
słuchawki w razie
montażu
urządzenia na
ścianie
Pasek etykiet
klawiszy skrótów
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
2
pl
Podłączanie telefonu
¤
¤
Podłącz telefon do głównego gniazdka telefonicznego,
używając dostarczonego kabla
telefonicznego.
Włóż wtyk na spiralnym końcu
kabla do słuchawki (1).
1
¤
2
Ułóż kabel w prowadnicy
łoża słuchawki: w górę
w przypadku ułożenia
telefonu na stole (2);
w dół w razie montażu
telefonu na ścianie (3).
4
4
Montaż na ścianie
Wywierć w ścianie dwa otwory na kołki
w odstępie 85 mm w pionie i zamontuj
dwie śruby.
Podważ uchwyt słuchawki (4)
śrubokrętem i wciśnij go w łoże
słuchawki (5).
Zawieś telefon na wystających łbach
wkrętów.
Uwaga: Koniecznie umieść uchwyt
słuchawki w łożu słuchawki stromą stroną
skierowaną do przodu (patrz obrazek), w
przeciwnym razie słuchawka wypadnie z
łoża słuchawki.
¤
¤
¤
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Podczas montowania, podłączania
i obsługiwania telefonu należy
zawsze przestrzegać następujących
zaleceń:
u Należy używać tylko
dostarczonych gniazd
i przewodów.
u Przewody należy podłączać tylko
do odpowiednich gniazd.
5
3
2
u Należy używać jedynie
zatwierdzonych akcesoriów.
u Przewody należy ułożyć
w miejscu, w którym nie mogą
spowodować wypadków.
u Telefonu nie należy umieszczać
na śliskich powierzchniach.
u Dla własnego bezpieczeństwa
nie wolno używać telefonu
w łazienkach ani prysznicach
(wilgotnych miejscach). Telefon
nie jest odporny na wilgoć.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
3
pl
u Telefonu nie wolno wystawiać na
działanie źródeł ciepła,
bezpośredniego światła
słonecznego ani urządzeń
elektrycznych.
u Telefon należy chronić przed
wilgocią, pyłem oraz
agresywnymi chemicznie
płynami i oparami.
u Nie wolno samodzielnie
otwierać telefonu.
u Nie wolno dotykać styków
zaostrzonymi ani metalowymi
przedmiotami.
u Nie wolno przenosić telefonu,
chwytając za przewody.
u Telefon należy przekazywać
innym osobom wraz z instrukcją
obsługi.
Wybieranie
i zapisywanie numerów
Przygotowanie telefonu
do użytkowania
Można przypisać 10 numerów (maks.
21-cyfrowych) skrótów do klawiszy
numerycznych (0-9).
Zalecenia dotyczące instalacji
telefonu:
u Telefonu nie wolno wystawiać na
działanie bezpośredniego
światła słonecznego ani innych
źródeł ciepła.
u Dozwolony zakres temperatury:
od +5°C do +40°C.
u Należy zachować odległość co
najmniej jednego metra między
telefonem a sprzętem radiowym,
takim jak radiotelefony, pagery
lub odbiorniki TV.
W przeciwnym razie może dojść
do zakłóceń komunikacji
telefonicznej.
u Nie wolno instalować telefonu
w zapylonych pomieszczeniach
— może to zmniejszyć trwałość
użytkową telefonu.
u Lakier i politura na meblach
może ulec uszkodzeniu wskutek
kontaktu z częściami urządzenia
(na przykład z jego
podstawkami).
Wybieranie numeru
c~
Podnieś słuchawkę,
wybierz numer.
Ponowne wybieranie
ostatniego numeru
Ostatnio wybierany numer jest
automatycznie zapisywany.
cI
Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
ponownego
wybierania ostatniego
numeru.
Szybkie wybieranie
Zapisywanie numeru
K
Naciśnij klawisz
ustawiania.
Naciśnij klawisz skrótu.
Określ numer skrótu.
J
Q ... O
~
Wprowadź numer
K
przypisywany do
klawisza skrótu.
Naciśnij klawisz
ustawiania.
Uwaga! Dioda LED na klawiszu
wyciszenia miga, gdy telefon jest
w trybie ustawiania.
Wybieranie numerów za pomocą
klawiszy skrótów
cJ
Q ... O
Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
skrótu.
Naciśnij numer
klawisza skrótu.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
4
pl
Uwagi dotyczące zapisywania
i usuwania numerów skrótów.
Klawisze * i # są zapisywane
bez względu na ustawiony tryb
wybierania, ale wybierane są tylko
w trybie tonowym ( str. 5).
Jeśli wprowadzony numer jest
dłuższy niż 21 cyfr, zapisywany
numer jest usuwany.
£
Wprowadzanie pauzy
Pauzy wybierania można
wprowadzić (nie w miejscu pierwszej
cyfry) za pomocą klawisza I.
Pauzy są przenoszone do pamięci. Są
one konieczne w niektórych
centralach (np. 0 I 2368).
u Wprowadzanie pauzy
wybierania w pierwszych
5 cyfrach:
Wybrany zostanie cały zapisany
numer, włącznie
z 2-sekundową pauzą.
u Wprowadzanie pauzy
wybierania po pierwszych
5 cyfrach:
Część numeru zapisana po
pauzie jest wybierana po
naciśnięciu klawisza I.
Dostosowywanie
ustawień telefonu
Ustawianie głośności
słuchawki
Dostępne są dwa poziomy głośności
słuchawki.
F
Naciśnij klawisz
regulacji głośności
słuchawki.
Po odłożeniu słuchawki przywracana
jest pierwotna głośność.
Wycisz
Podczas rozmowy można wyłączyć
mikrofon telefonu.
C
Naciśnij klawisz
wyciszenia.
Aby włączyć mikrofon: naciśnij
ponownie klawisz wyciszania lub
inny dowolny klawisz.
Dioda LED klawisza wyciszenia miga,
gdy mikrofon jest wyłączony.
Ustawianie dzwonka
Można ustawić melodię dzwonka
i jeden z 9 poziomów głośności lub
wyłączyć dzwonek
(fabryczne ustawienie domyślne:
poziom 6).
c K Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
ustawiania.
#
Naciśnij klawisz
krzyżyka.
Q...O Naciśnij żądany klawisz
numeryczny.
(0: wyłączenie
dzwonka do chwili
następnego
podniesienia
słuchawki).
K
Naciśnij klawisz
ustawiania.
Uwaga! Dioda LED na klawiszu
wyciszenia miga, gdy telefon jest
w trybie ustawiania.
Używanie z centralą
PABX
Funkcje specjalne/klawisz
oddzwaniania
Podczas połączenia zewnętrznego
można wykonać połączenie
konsultacyjne albo przekierować
połączenie. W tym celu naciśnij klawisz
oddzwaniania H. Dalsze procedury
zależą od centrali PABX.
Ustawienie klawisza oddzwaniania jest
możliwe, o ile czas flash telefonu jest
ustawiony zgodnie z centralą PABX.
Szczegółowe informacje zawiera
instrukcja obsługi centrali PABX.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
5
pl
Zmienianie trybu wybierania
numerów/czasu flash
Telefon obsługuje następujące tryby
wybierania numerów:
T1: tryb wybierania tonowego, czas
flash 100 ms
T2: tryb wybierania tonowego, czas
flash 280 ms
P: tryb wybierania impulsowego
W zależności od centrali PABX
konieczna może być zmiana trybu
wybierania lub czasu flash na
telefonie.
W tym celu należy
użyć przełącznika
przesuwnego pod
klawiaturą.
Tymczasowe włączanie
wybierania tonowego w pozycji
„Pulse”
W celu użycia funkcji wymagających
wybierania tonowego (na przykład
zdalnego sterowania automatyczną
sekretarką) można włączyć
w telefonie tryb wybierania
tonowego na czas trwania
połączenia bez przestawiania
przełącznika.
Po nawiązaniu połączenia:
*
Naciśnij klawisz
gwiazdki.
Po przerwaniu połączenia
przywrócone zostanie wybieranie
impulsowe.
zajętości, połączenia
konferencyjne itd.). Usługi te można
uruchomić za pomocą określonych
kombinacji klawiszy, zgodnie
z informacjami uzyskanymi od
operatora danej sieci.
Całą kombinację klawiszy, włącznie
z numerem docelowym
przekierowania, można przypisać do
klawiszy skrótów tak jak zwykłe
numery.
Klawisz oddzwaniania
W publicznych sieciach
telefonicznych klawisz ten jest
niezbędny do używania niektórych
usług dodatkowych, takich jak
„oddzwanianie przy zajętości”.
Konieczne może być dostosowanie
czasu flash telefonu do wymogów
publicznej sieci telefonicznej. W tym
celu należy użyć przełącznika
przesuwnego pod klawiaturą
( str. 5).
£
Dodatek
Konserwacja
Urządzenie należy wycierać
wilgotną szmatką lub szmatką
antystatyczną. Nie wolno używać
rozpuszczalników ani szmatek
z mikrofibry.
Nie wolno używać suchej szmatki,
ponieważ może to spowodować
gromadzenie ładunku statycznego.
Kontakt z cieczami !
Praca w publicznej sieci
telefonicznej
Publiczne sieci telefoniczne —
w niektórych przypadkach na
specjalne żądanie — umożliwiają
korzystanie z wielu dodatkowych
usług (takich jak przekierowywanie
połączeń, oddzwanianie przy
Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą,
należy:
1 Umożliwić wypłynięcie cieczy
z urządzenia.
2 Wytrzeć wszystkie części do
sucha. Umieścić urządzenie
(klawiaturą skierowaną do dołu)
w suchym, ciepłym miejscu na
co najmniej 72 godziny (nie
w kuchence mikrofalowej,
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
6
pl
piekarniku itp.).
Urządzenia nie wolno włączać aż
do całkowitego wyschnięcia.
Po całkowitym wyschnięciu
urządzenia zazwyczaj można go
znowu używać w zwykły sposób.
W rzadkich przypadkach zetknięcie
z substancjami chemicznymi może
spowodować zmiany powierzchni
zewnętrznych telefonu. Ze względu
na różnorodność produktów
chemicznych na rynku nie można
przetestować wszystkich substancji.
3
Pytania i odpowiedzi
Po podniesieniu słuchawki nie
słychać sygnału centrali:sprawdź,
czy przewody są prawidłowo
podłączone do telefonu i gniazdka
telefonicznego.
Słychać sygnał centrali, ale telefon
nie wybiera numeru:połączenie
działa. Sprawdź, czy ustawiony jest
odpowiedni tryb wybierania.
Rozmówca niczego nie
słyszy:sprawdź, czy włączone jest
wyciszenie.
Podczas połączenia słuchać
miarowe stukanie: połączenie jest
zakłócane przez impulsy pomiarowe
z centrali, których telefon nie potrafi
zinterpretować. Skontaktuj się
z operatorem sieci.
Ochrona środowiska
Nasza deklaracja środowiskowa
Firma Gigaset Communications
GmbH zdaje sobie sprawę
z odpowiedzialności społecznej.
Dlatego podejmujemy działania
w celu stworzenia lepszego świata.
We wszystkich dziedzinach naszej
produkcji – od planowania produktu
i produkcji po sprzedaż i utylizację
odpadów – świadomość
proekologiczna ma dla nas
największe znaczenie.
Więcej informacji o naszych
przyjaznych dla środowiska
produktach i procesach można
znaleźć w witrynie internetowej pod
adresem www.gigaset.com.
System zarządzania
środowiskowego
Firma Gigaset
Communications GmbH
jest certyfikowana
zgodnie z normami
międzynarodowymi
ISO 14001 oraz ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001
(œrodowiskowy): od września 2007
roku, wydany przez TüV SÜD
Management Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakoœciowy):
od 17 lutego 1994 roku, wydany
przez TüV Süd Management Service
GmbH.
Utylizacja
Wszelkie urządzenia elektryczne i
elektroniczne należy utylizować w
wyznaczonych przepisami punktach.
Nie wolno ich wyrzucać z
odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem
przekreślonego kosza podlegają
Dyrektywie Europejskiej
2012/19/UE.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna
zbiórka zużytych urządzeń obniżają
szkodliwość tych odpadów dla
zdrowia i środowiska. Jest to
niezbędne do ponownego
wykorzystania i recyklingu zużytych
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat
utylizacji zużytych urządzeń można
uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u
którego nabyto produkt.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
7
pl
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do
użytku w analogowych liniach
telefonicznych polskiej sieci
publicznej.
Wymagania poszczególnych krajów
zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications
GmbH oświadcza, iż aparat spełnia
podstawowe wymagania i inne
związane z tym regulacje Dyrektywy
2014/30/UE i 2014/35/UE.
Kopia deklaracji zgodnosci jest
dostepna pod adresem
internetowym
www.gigaset.com/docs
Obsługa klienta i pomoc
Czy macie Państwo pytania? Gigaset
oferuje Państwu do dyspozycji
wszechstronny serwis. Pomoc
znajdziecie w niniejszej instrukcji
oraz na stronach portalu Gigaset
(online).
Po zakupie prosimy zarejestrować
swój produkt na stronie
www.gigaset.com/pl/service co
pozwoli nam zapewnić Państwu
lepszą obsługę serwisową i pomoc
techniczną. Osobiste konto klienta
pozwoli Państwu na kontakt z
Działem Obsługi Klienta poprzez email.
W naszym stale aktualizowanym
serwisie online mogą Państwo
znaleźć:
u Szczegółowe informacje o
naszych produktach
u Najczęściej zadawane pytania
u Słowa kluczowe
u Tabela zgodności urządzeń:
sprawdź, która słuchawka
współpracuje z wybraną stacją
bazową
u Porównanie produktów:
porównaj funkcjonalność
poszczególnych modeli
u Pobierz instrukcje obsługi lub
najnowsze aktualizacje
oprogramowania
u Formularz kontaktowy dla
obsługi serwisowej
Nasi konsultanci dostępni są pod
numerem infolinii i udzielą rady w
bezpośrednim połączeniu
telefonicznym.
Tu znajdziecie Państwo
profesjonalną pomoc dotyczącą
instalacji, użytkowania i konfiguracji
naszych urządzeń.
W przypadku konieczności
dokonania naprawy, ew.
skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls
lokalny (wg stawki operatora)
Należy pamiętać, że jeśli produkt
Gigaset nie jest sprzedawany przez
autoryzowanych dystrybutorów w
kraju, produkt może nie być w pełni
kompatybilny z krajową siecią
telefoniczną. Na opakowaniu, w
pobliżu znaku CE, widnieje
informacja dla jakiego kraju jest on
przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z
powyższym zaleceniem lub
zaleceniami w instrukcji obsługi, czy
też niezgodnie z jego
przeznaczeniem, ma wpływ na
warunki gwarancji i ogranicza
roszczenia klienta (naprawa lub
wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy
gwarancyjnej użytkownik
zobowiązany jest dostarczyć
dokument zakupu z widniejącą datą
oraz wypełnioną i podstemplowaną
kartę gwarancyjną.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
8
pl
Gwarancja
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
9
pl
Warunki gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
8
Niniejsza gwarancja obowiązuje
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o
rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
Gigaset Communications Austria
GmbH z siedzibą w Wiedniu,
Modecenterstraße 17
gwarantuje sprawne działanie
produktu przez okres 24
miesięcy od daty zakupu,
umieszczonej na niniejszej karcie
gwarancyjnej oraz dowodzie
zakupu. Na akumulatory
gwarancja udzielana jest na
okres 6 miesięcy od daty zakupu.
Karta gwarancyjna jest nieważna
w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu
sprzedawcy
– numer fabryczny/seryjny
produktu lub datę sprzedaży
w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto
lub zatarto
Usterki produktu ujawnione w
okresie gwarancyjnym będą
usuwane bezpłatnie w ciągu 14
dni roboczych od daty przyjęcia
produktu do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego Gigaset.
Warunkiem wykonania naprawy
jest dostarczenie produktu z
ważną kartą gwarancyjną.
Wydanie produktu po naprawie
nastąpi w miejscu oddania do
naprawy.
Naprawa gwarancyjna nie
obejmuje czynności
przewidzianych w instrukcji
obsługi, do których wykonania
zobowiązany jest użytkownik we
własnym zakresie.
9
Użytkownikowi przysługuje
prawo wymiany produktu lub
części produktu na nowy, wolny
od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji
Autoryzowany Punkt Serwisowy
Gigaset dokona czterech napraw
istotnych, a produkt nadal
będzie wykazywał wady, które
uniemożliwiają jego używanie
zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt
Serwisowy Gigaset stwierdzi na
piśmie, że usterka jest
niemożliwa do usunięcia. Za
wadę istotną uznaje się takie
uszkodzenie produktu, które
uniemożliwia korzystanie z
produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wymianie
podlega wyłącznie ta część
produktu, w której nastąpiła
usterka. W przypadku braku
możliwości wymiany na taki sam
produkt, dokonana zostanie
wymiana na produkt o nie
gorszych parametrach
funkcjonalnych od produktu
podlegającego wymianie
10 Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich
wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia
produktu i wywołane nimi
wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi
użytkowania, przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji
w oprogramowanie
urządzenia
– samowolnych (dokonanych
przez użytkownika lub inne
nieupoważnione osoby)
napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
10
pl
–
zdarzeń losowych (np.
zalanie cieczą, wyładowania
atmosferyczne, rdza oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w
niewłaściwych warunkach
(nadmierna wilgotność, zbyt
wysoka lub niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej
lub energetycznej,
nieprawidłowego napięcia
zasilającego, podłączenia do
nieuziemionego gniazda
zasilającego
11 Gigaset Communications Austria
GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek danych
użytkownika produktu w trakcie
wykonywania naprawy
gwarancyjnej.
Gigaset DA210 / IM1 pl/ A31008-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_pl.fm / 13.04.2016
11
pl
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A31008-M6527-R101-9-6Z19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising