Gigaset | DA210 | User guide | Gigaset DA210 Gebruikershandleiding

Gigaset DA210 Gebruikershandleiding
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
1
nl
Beknopt overzicht Gigaset DA210
Oproepweergave
knippert bij
een inkomende
oproep
1
2
1
2
3
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Snelkiestoets
Toets “Microfoon uit” met LED
De LED knippert als de microfoon
uitgeschakeld is.
Programmeertoets
De LED van de toets "Microfoon
uit" knippert tijdens het opslaan.
Nummerherhalings-/
pauzetoets
Ruggespraaktoets
Toets voor hoornvolume
Schakelaar voor het wisselen
tussen impuls- en toonkiezen
Uitsparing voor
handsetvergrendeling bij wandmontage
Naamplaatje
voor snelkiesnummers
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
2
nl
Telefoon aansluiten
¤
¤
1
¤
Sluit het toestel aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer.
Sluit het spiraalsnoer aan op de
hoorn.
Leid het snoer door de
geleiding aan de achterzijde:
bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij
wandmontage naar beneden
(3).
2
4
4
Wandmontage
Boor twee gaten in de muur met een verticale afstand van 85 mm en bevestig
hierin twee schroeven.
Verwijder de hoornvergrendeling (4)
met een schroevendraaier en bevestig
de vergrendeling in de hoorn (5).
Hang het telefoontoestel op aan de
schroeven.
Let op: Uitsparing voor de ophangclip van de
hoorn bij wandmontage.
¤
¤
¤
Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en
bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de bij het toestel
geleverde stekkers en snoeren!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan
op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
u Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
5
3
2
u Zorg ervoor dat er niemand over
de kabels kan struikelen!
u Plaats het toestel op een stevige
ondergrond!
u Gebruik het toestel niet in een
vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is
niet spatwaterdicht.
u Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische
apparatuur.
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
3
nl
u Laat het toestel niet in contact
komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Open het toestel nooit zelf!
u Steek geen spitse en metalen
voorwerpen in de aansluitingen!
u Til het toestel nooit op aan de
snoeren!
u Draag uw Gigaset DA210 alleen
inclusief de gebruiksaanwijzing
over aan andere gebruikers.
Telefoon in gebruik
nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van
het toestel:
u Stel het toestel niet bloot aan
zonnestraling of andere warmtebronnen.
u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C
en +40°C.
u Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief
worden beïnvloed.
u Plaats het toestel niet in stoffige
ruimten; dit komt de levensduur
van het toestel niet ten goede.
u Op bepaalde meubelen kunnen
onderdelen van het toestel (bijv.
de voetjes) ongewenste sporen
achterlaten.
Kiezen en opslaan van
telefoonnummers
Telefoonnummer kiezen
c~
Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.
Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer
wordt automatisch opgeslagen.
c I Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets
indrukken.
Snelkiezen
U kunt 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de
nummertoetsen (0-9, telkens max.
21 cijfers).
Telefoonnummer opslaan
K
J
Q ... O
~
K
Programmeertoets
indrukken.
Snelkiestoets indrukken.
Snelkiesnummer
opslaan.
Telefoonnummer voor
snelkiestoets invoeren.
Programmeertoets
indrukken.
Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".
Snelkiesnummer kiezen
cJ
Q ... O
Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.
Snelkiestoets indrukken.
Informatie over het opslaan en
wissen van snelkiestoetsen
* en # worden ongeacht de
ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen ( pagina 4).
Als het ingevoerde nummer langer
dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.
£
Kiespauzes
U kunt met I één of meerdere
kiespauzes invoeren (niet als eerste
cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
4
nl
alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld:
0 I 2368).
u Kiezen van een pauze binnen de
eerste 5 cijfers:
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen,
inclusief de kiespauze van 2
seconden.
u Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:
Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is
opgeslagen, wordt pas gekozen
na het indrukken van toets I.
Toestel instellen
Volume van de hoorn instellen
Het volume van de hoorn kan op
twee niveaus worden ingesteld.
F
Volumetoets indrukken.
De volgende keer dat u de hoorn
opneemt, is het oorspronkelijke
volume weer ingesteld.
Microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon van het toestel
tijdens een gesprek uitschakelen:
C
Toets “Microfoon uit”
indrukken.
Om de microfoon weer in te schakelen: toets “Microfoon uit” opnieuw
indrukken. Zolang de microfoon uitgeschakeld is, knippert de LED van
de toets.
Oproepsignaal instellen
U kunt bij het instellen van de ringtone en het volume van het oproepsignaal kiezen uit 9 niveaus (instelling bij levering: niveau 6) of uitschakelen.
c K Hoorn opnemen,
programmeertoets
indrukken.
#
Hekjetoets indrukken.
Q ... O Een van de nummer-
K
toetsen indrukken.
(0: oproepsignaal uit
totdat de hoorn de volgende keer wordt
opgenomen).
Programmeertoets
indrukken.
Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".
Gebruik achter een
privé-telefooncentrale
Speciale functies /
ruggespraaktoets
U kunt tijdens een extern gesprek
ruggespraak houden of het gesprek
doorverbinden. Druk hiervoor op de
ruggespraaktoets H. Zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de
ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de
juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer
informatie over dit onderwerp de
gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.
Kiesmethode/flashtijd
wijzigen
De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:
T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 280 ms
P: Impulskiezen
Afhankelijk van uw telefooncentrale
moet u eventueel de kiesmethode of
de flashtijd van uw telefoon wijzigen.
Dit is mogelijk met de
schuifregelaar onder
de toetsen.
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
5
nl
£ pagina 4).
Tijdelijk van “impuls”-instelling
omschakelen op toonkiezen.
toetsen (
Om functies te kunnen gebruiken
waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren
van een antwoordapparaat), kunt u
de telefoon voor de duur van het
gesprek omschakelen op toonkiezen
zonder dat u de schakelaarpositie
hoeft te wijzigen.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht:
*
Sterretje-toets indrukken.
Na het verbreken van de verbinding
wordt de kiesmethode teruggezet
op impulskiezen.
Bijlage
Gebruik achter openbare
telefooncentrales
Openbare telefooncentrales bieden in sommige gevallen alleen op
bestelling/aanvraag - een aantal
handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie
deelnemers etc.). Deze diensten activeert u door het invoeren van
bepaalde toetscombinaties, die u
van uw netwerkaanbieder ontvangt.
U kunt de hele toetscombinatie
inclusief het bestemmingsnummer
van een vaste oproepdoorschakeling
net als een gewoon telefoonnummer onder een snelkiestoets programmeren.
Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de
ruggespraaktoets nodig voor het
gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen
bij bezet”.
Indien nodig moet u de flash-tijd van
uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale. Gebruik hiervoor de schuifregelaar onder de
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een
vochtige of antistatische doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of
microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is
met vloeistof:
1 De vloeistof uit het toestel laten
lopen.
2 Alle delen droog deppen. Het
toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens ten minste
72 uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
3 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als de telefoon volledig droog is, kan
deze meestal weer worden gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact
met chemische substanties het
oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal
verkrijgbare chemicaliën zijn niet
alle substanties getest.
Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u
hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het
toestel en op de telefoonaansluiting?
U hoort een kiestoon, maar het
toestel kiest niet: de aansluiting
functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
6
nl
Uw gesprekspartner hoort u niet:
is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?
U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek: de verbinding ontvangt telimpulsen van de
telefooncentrale die het toestel niet
kan interpreteren. Neem contact op
met uw netwerkaanbieder.
Milieu
Er is rekening gehouden met de
landspecifieke eigenschappen.
Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan
de fundamentele vereisten en
andere relevante bepalingen van
Richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU.
Voor een kopie van de Verklaring van
Conformiteit met 2014/30/EU en
2014/35/EU, ga naar:
www.gigaset.com/docs
Ons milieubeleid
Goedkeuring (Nederland)
Gigaset Communications GmbH is
zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet
zich in voor een betere wereld. Al bij
de planning van onze producten en
processen houden wij rekening met
de gevolgen voor het milieu. Dit
geldt zowel voor de productie, de
aanschaf, de verkoop, het gebruik,
de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze
milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen
ISO 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd
sinds september 2007 door TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd
sinds 17-02-1994 door TüV Süd
Management Service GmbH.
Goedkeuring (België)
Dit apparaat is geschikt voor een
analoge aansluiting op het Belgische
telefoonnetwerk.
Dit apparaat is geschikt voor gebruik
binnen Nederland op een analoge
aansluiting.
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere
relevante bepalingen van Richtlijn
2014/30/EU en 2014/35/EU.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 2014/30/EU en
2014/35/EU vindt u op internet
onder
www.gigaset.com/docs
Inzameling van afval en oude
apparaten (België)
Elektrische en elektronische producten
mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale
inzamelingscentra te worden gebracht
die zijn bepaald door de overheid of
plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn
2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat
helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is
een eerste vereiste voor hergebruik en
recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
7
nl
contact op te nemen met uw
gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
Inzameling van afval en oude
apparaten (Nederland)
Elektrische en elektronische producten
mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale
inzamelingscentra te worden gebracht
die zijn bepaald door de overheid of
plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product
valt onder Europese richtlijn
2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en
afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve
consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands
elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale
reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u
het product heeft gekocht, of bij uw
verkoper / vertegenwoordiger.
Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant
profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning
vindt u in deze gebruiksaanwijzing
en op de servicepagina van ons
Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon
direct na aankoop. Op die manier
kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw
eigen, met wachtwoord beveiligde
pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact
opnemen met onze Klantenservice.
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze
medewerkers.
Nederland
www.gigaset.com/nl/service
Klantenservice: 0900 3333102
(1,00 € per gesprek). Voor oproepen uit
het mobiele netwerk kunnen andere
prijzen gelden.)
België
www.gigaset.com/be/fr/service
www.gigaset.com/be/nl/service
Service Hotline: +32 7815 6679
(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan
de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)
Wij wijzen u erop, dat als het Gigasetproduct niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig
compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde
CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land
resp. welke landen het betreffende
apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires
niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf
worden gebruikt, kan dit gevolgen
hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het
product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen
maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te
overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
8
nl
Garantie (Nederland)
Gigaset Communications verleent
de consument een garantie van 24
maanden voor dit toestel, te rekenen
vanaf de datum van aankoop. Als
bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn
zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het
gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren
ofwel het defecte toestel vervangen.
In dit geval kan contact worden
opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te
worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd
RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies
verstrekt. Wanneer de consument
wordt verzocht het product aan
Gigaset Communications Nederland
B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen
rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare
batterijen/ accu's wordt maximaal
zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn
verricht door anderen dan
Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke
toestemming;
u Het toestel naar het oordeel van
Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel
onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of
onderhouden, en/of er sprake is
van normale slijtage;
u Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
u Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn
u
u
u
u
u
u
beschadigd, verwijderd en/of
veranderd;
Wijzigingen in garantiekaart en/
of aankoopfactuur zijn aangebracht;
Door verkeerd inleggen en/of
lekkage van vervangbare accu's
(oplaadbare batterijen) en/of
door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
Defecten zijn ontstaan door het
niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de
(goedgekeurde) zaken;
Defecten zijn ontstaan ten
gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering
van garantiewerkzaamheden, met
dien verstande dat de garantie op
uitgevoerde werkzaamheden drie
maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service
op de onderdelen en/of reparatie
gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen
wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie
noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland
B.V.
Gigaset DA210 / IM1 nl/ A30054-M6527-R101-9-6Z19 / DA210_nl.fm / 13.04.2016
9
nl
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6527-R101-9-6Z19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising