Gigaset | MobileDock LM550 | User guide | Gigaset MobileDock LM550 Brugervejledning

Gigaset MobileDock LM550 Brugervejledning
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ Cover_front.fm / 1/18/17
MobileDock
LM550-LM550i
Den nyeste brukerveiledningen
finner du på:
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
www.gigaset.com/manuals
Ytterligere opplysninger om MobileDock:
www.gigaset.com/mobiledock
Last ned MobileDock-appen fra
Innholdet i pakken
MobileDock, strømadapter, USB-ladekabel, brukerveiledning
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Gigaset LM550-LM550i / no /A31008-M2667-R201-1-X143 / Cover_front.fm / 1/18/17
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ security.fm / 1/18/17
a
h
i
Viktige symboler i brukerveiledningen
Hvis disse advarslene ikke følges, kan det oppstå personskader eller skader på apparatet, eller
det kan føre til utgifter.
Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
Viktig informasjon om funksjonen og om forskriftsmessig håndtering.
Sikkerhetsanvisninger
a
Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
MobileDock må aldri utsettes for påvirkning fra varmekilder, direkte solinnstråling eller
andre elektriske apparater.
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller
dusj.
Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengeli.
Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet
(f.eks. et legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten
av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern,
høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).
h
Ta i bruk
MobileDock befinner seg innenfor rekkevidde til DECT-telefonbasen og på et sted med god
GSM-dekning for smarttelefonen.
Smarttelefonen støtter Bluetooth 4.0.
Det er fortsatt én ledig registreringsplass på DECT-basen.
DECT-telefonens system-PIN-kode er 0000.
da fi no sv en es pt ru uk
1
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / overview.fm / 1/18/17
Ta i bruk
1
Av/på-tast
5
4
6
7
1
1
3
2
Koble til:
Plugg inn USB-ladekabel 3 og strømadapter 2 . Legg kabelen inn i kabelkanalene
Sett strømadapteren i stikkontakten. Den hvite LED-lampen blinker 7 .
1
.
Koble til Gigaset DECT-telefonen:
¤
¤
MobileDock:
Trykk kort på DECT-registreringstasten 4 ,
helst samtidig
Hold registreringstasten lenge nede (min. tre sekunder).
Telefonbase:
i
System-PIN-koden til DECT-telefonsystemet må være "0000" (
¢ s. 3).
Det kan ta noe tid å opprette tilkoblingen.
I løpet av denne tiden blinker den hvite DECT-status-LED-lampen
Etter registrering lyser DECT-status-LED-lampen 7 kontinuerlig.
i
Koble til DECT-telefoner fra andre produsenter (
7
.
¢ s. 4)
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Koble til smarttelefonen:
¤
MobileDock:
Trykk kort på Bluetooth-tasten 5 . Den blå Bluetooth-status-LED-lampen
6 blinker
og
. . . Aktiver Bluetooth Velg MobileDock eller INT x
...
Smarttelefon:
evt. kode : Legg inn "0000" eller bekreft den oppgitte koden
for å koble til apparatet.
¤
¤
¤
¤
Etter utført sammenkobling lyser Bluetooth-status-LED-lampen
6
kontinuerlig.
Anrop til smarttelefonen varsles nå på alle håndsettene.
Ved hjelp av MobileDock-appen (
2
¢ s. 6) kan du utføre individuelle innstillinger.
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
Ytterligere anvisninger
Sette opp MobileDock
a
i
Beskytt MobileDock mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damp.
MobileDock er konstruert for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom
+5 °C og +45 °C.
Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene
lakk og politur som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker
på underlaget.
DECT-rekkevidden til MobileDock er inntil 50 m innendørs og inntil 300 m utendørs.
Koble til MobileDock
i
Strømadapteren må alltid stå i. MobileDock virker ikke uten strømforsyning.
Slå på MobileDock med på/av-tasten
innkobling.
hvis den hvite LED-lampen ikke blinker etter
Lade smarttelefonen
i
Smarttelefonen lades så snart den er tilkoblet MobileDock via ladekabelen.
I stedet for den medfølgende USB-ladekabelen kan du også bruke smarttelefonens USBkabel.
Smarttelefonen lades også når MobileDock er avslått.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Koble MobileDock til Gigaset DECT-telefonen
i
System-PIN-koden til DECT-telefonsystemet må være "0000". Hvis dette ikke er tilfellet, må
system-PIN-koden for registrering av MobileDock enten tilbakestilles til "0000"
(se brukerveiledningen for DECT-telefonen), eller tilkoblingen må opprettes ved hjelp av
MobileDock-appen.
MobileDock får automatisk navnet "MobileDock" eller "INT x".
Hva slags navn som tildeles, avhenger av basestasjonen.
Hvis maksimalt antall apparater er registrert på DECT-basen (alle interne numre er belagt), må
du gå frem som beskrevet i brukerveiledningen for DECT-telefonen.
Innstillingen for ECO DECT for Gigaset-telefoner støttes.
da fi no sv en es pt ru uk
3
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
Koble til DECT-telefoner fra andre produsenter til
MobileDock
h
i
¢ s. 6).
MobileDock App (
Smarttelefonen støtter Bluetooth 4.0.
Smarttelefon Android 4.4/ iOS 7 eller høyere.
Smarttelefon og MobileDock er koblet sammen via Bluetooth.
Installer og starte MobileDock App.
Utfør paring ved å bruke installasjonsveiviseren.
Kontroll av funksjonalitet ved å testringe fra din smarttelefon og ta samtalen på din
DECT-telefon.
Testen var ikke vellykket (ingen taleforbindelse). Velg en annen profil under "Compatibility
profiles" på sidemenyen "MobileDock settings".
Koble MobileDock til smarttelefonen via Bluetooth
i
Hvis Bluetooth-registreringen gir tilgang til kontaktene på smarttelefonen, vises navnet på
den som ringer og nummeret det ringes fra i displayet til DECT-telefonen – forutsatt at den
som ringer står oppført i smarttelefonens kontaktliste. Denne funksjonen er avhengig av
hvilken DECT-base og hvilket håndsett som brukes.
Med MobileDock kan det kobles til maksimalt fem smarttelefoner.
To smarttelefoner kan være tilkoblet MobileDock samtidig.
Hvis en av de to tilkoblede smarttelefonene kommer utenfor Bluetooth-rekkevidden, brytes
tilkoblingen, og en annen smarttelefon som allerede er tilkoblet, kan overta den ledige
tilkoblingsplassen.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Hvis smarttelefonen gir tilgang til kontaktlisten, skal du bekrefte slik at det kan vises et navn
ved innkommende anrop.
4
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
Overføring av samtale til DECT-telefonen
h
i
MobileDock er påslått.
Den tilkoblede smarttelefonen befinner seg innenfor BT-rekkevidden til MobileDock
(forhåndsinnstilling ca. 1,5 m; den blå Bluetooth-status-LED-lampen lyser).
Bare én samtale kan overføres til DECT-telefonen til enhver tid.
Ytterligere samtaler vil bare bli varslet på smarttelefonen.
Avhengig av DECT-base, og hvis det støttes av smarttelefonen, vises følgende:
navnet på smarttelefonen og nummeret til den som ringer
eller
navnet på smarttelefonen, nummeret til den som ringer og navnet på den som ringer, fra
smarttelefonens kontaktliste
eller
det interne nummeret til MobileDock i DECT-systemet (f.eks. "INT2")
se også www.gigaset.com/compatibility
Tilbakestille MobileDock til fabrikkoppsett
i
Trekk ut nettladere av MobileDock.
Trykk på-/av-knappen
Slipp
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
og hold den inntrykket mer enn 5 sekunder.
Plugg inn nettladeren til MobileDock igjen, hold på-/av-knappen
fortsatt inntrykket.
på-/av-knappen. MobileDock blir nå tilbakestilt.
da fi no sv en es pt ru uk
5
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
h
Individuell konfigurasjon (app)
Smarttelefon Android 4.4/ iOS 7 eller høyere.
Smarttelefon og MobileDock er koblet sammen via Bluetooth.
Med appen kan MobileDock betjenes og konfigureres enkelt.
Last ned MobileDock-appen gratis i en av disse app-butikkene:
Startbilde
Sidemeny
1
6
7
2
8
3
9
4
10
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
5
1.
2.
3.
4.
Åpne sidemenyen.
Eget navn på smarttelefonen.
Status for Bluetooth-tilkoblingen.
Status for overføring av samtale (til alle
håndsettene eller til enkelte håndsett).
5. Oppdatere fastvaren til MobileDock.
6
6. Tilbake til startbildet.
7. Vise og administrere andre
smarttelefoner som er tilkoblet
MobileDock.
8. Innstillinger (endre enhetsnavn hvis dette
er støttet av basen, registrere MobileDock
på DECT-systemet, starte
programvareoppdatering).
9. Vise informasjon om app.
10.Utskrift
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Kundeservice og assistanse
Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service
Besøk våre sider for kundetjeneste
Her finner du b.la.:
• Spørsmål og svar
• Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
• Kompatibilitetstester
Ta kontakt med vår servicemedarbeider:
Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
Vi vil gjerne hjelpe deg ...
... online:
www.gigaset.com/service
... på telefon:
For reperasjon, garanti eller reklamasjon:
Kundeservice Norge +47 2231 0845
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil
det gjelde egne priser.)
Ha kjøpskvitteringen klar.
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det
er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis
utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen
og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon
eller bytte av produkt).
For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser
kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.
da fi no sv en es pt ru uk
7
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Spørsmål og svar
Løsningsforslag kan ses på www.gigaset.com/service
DECT-LED-lampen og Bluetooth-LED-lampen lyser ikke
¤ Sett i strømadapteren (¢ s. 3).
¤ Trykk kort på av/på-tasten .
• Strømadapteren er ikke satt i:
• MobileDock er ikke påslått:
MobileDock kan ikke registreres på DECT-telefonen
• System-PIN-koden til DECT-telefonsystemet er ikke "0000":
DECT-telefonsystemet for registreringen til "0000".
¤ Still inn system-PIN-koden på
• Utfør registrering via MobileDock-appen ved å taste inn PIN-koden på smarttelefonen.
• Det kan ikke registreres flere enheter på DECT-basen:
basen.
• DECT-telefonen er ingen Gigaset-telefon:
konfigurering.
¤ Se brukerveiledningen for DECT-
¤ MobileDock-appen må brukes for
Smarttelefonen kan ikke registreres på MobileDock
• Fem smarttelefoner er allerede tilkoblet MobileDock.
• To enheter er allerede tilkoblet MobileDock:
tilkoblede enhetene.
¤ Bryt Bluetooth-tilkoblingen på en av de
DECT-telefonen ringer ikke ved innkommende anrop på smarttelefonen
Trykk kort på av/på-tasten
.
• MobileDock er ikke påslått:
¤
¢
• Ingen Bluetooth-tilkobling mellom MobileDock og smarttelefonen:
tilkobling (
s. 4).
• MobileDock er ikke registrert på basen:
¤ Opprett Bluetooth-
¤ Registrer MobileDock (¢ s. 4).
¤ Reduser avstanden mellom MobileDock og
• MobileDock er utenfor basens rekkevidde:
basen.
• Det føres allerede en samtale med DECT-telefonen.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
• To andre enheter er allerede tilkoblet MobileDock:
de tilkoblede enhetene.
¤ Bryt Bluetooth-tilkoblingen på en av
• Tiden før postboksen besvarer innkommende anrop, er stilt inn for kort:
tidsinnstillingen – kontakt nettilbyderen.
Alle håndsettene ringer
¢
• Innkommende anrop er som standard tilordnet alle håndsettene:
MobileDock ved hjelp av MobileDock-appen (
s. 6).
8
¤ Endre
¤ Konfigurer
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Ringe med den smarttelefonen som er tilkoblet MobileDock
• Det er ikke mulig å høre den som ringer, på smarttelefonen:
hodetelefonsettet til smarttelefonen.
¤ Omdiriger lydstien fra
• Ingen summetone når du prøver å ringe med smarttelefonen.
DECT-håndsettene ringer:
Omdiriger lydstien på smarttelefonen fra MobileDock til smarttelefonen (menyen er
spesifikk for smarttelefonen).
Ta imot anropet på DECT-håndsettet, fortsett samtalen via DECT-telefonen.
Koble ut BT på smarttelefonen før du tar imot anropet på smarttelefonen.
¤
¤
¤
¤
• Mens samtalen pågår, skal den overføres til DECT-håndsettet: Omdiriger lydstien fra
smarttelefonen til MobileDock på smarttelefonen (menyen er spesifikk for smarttelefonen).
Du kan finne mer informasjon på
www.gigaset.com/compatibility, www.gigaset.com/mobiledock
Anvisninger fra produsenten
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
LED-lamper
Beskrivelse
DECT-statusLED-lampe
(hvit)
Bluetooth-statusLED-lampe (blå)
Strømadapter er ikke tilkoblet eller MobileDock er
avslått.
av
av
MobileDock er ikke registrert på noen baser eller er
ikke tilkoblet basen.
blinker kort
med lange
mellomrom
–
DECT-registreringsprosedyre.
blinker regelmessig
–
MobileDock er registrert på og tilkoblet en base.
på
–
MobileDock er tilkoblet en smarttelefon via en
Bluetooth-tilkobling.
–
på
MobileDock er ikke tilkoblet en smarttelefon via en
Bluetooth-tilkobling.
–
av
da fi no sv en es pt ru uk
9
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
MobileDock er synlig for andre enheter og klar til å
opprette en tilkobling.
–
blinker
regelmessig
MobileDock mottar data for fastvareoppdatering.
blinker
uregelmessig
blinker
uregelmessig
Bruksområde
Dette apparatet er godkjent for bruk over hele verden. Utenfor Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde-landene (unntatt Sveits) er bruken avhengig av nasjonale godkjennelser.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen
Gigaset LM550/LM550i oppfyller direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of
Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity
(europeiske samsvarserklæringer).
Kontroller derfor alle disse filene.
Garanti
Gyldighet
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.
• Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon,
konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på
separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra
spesialserier.
• Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller
materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi
oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
10
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
• Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
• Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
• Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
• Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
• Manipulering av programvaren
• Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt
væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
• Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
• Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset
Communications.
• Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
• Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
• Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
• Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
• Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
• Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse
dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i
bruksanvisningen.
Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i
noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon.
Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.
Garantiperiode
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
• Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men
ikke mer enn 24 måneder.
• Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
• En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
• Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51
Kista, Sverige.
Merk:
Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.
da fi no sv en es pt ru uk
11
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Miljø
Vår miljøprofil
Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape
en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og
omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi påtar oss et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede
ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert,
inkludert produksjon, drift, bruk, service og avfallsbehandling.
Du finner også info på Internett under www.gigaset.com om miljøvennlige produkter og
teknikker.
Miljøstyrinssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
Deponering
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av
brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du
kjøpte produktet av.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking,
hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og
gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.
12
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Rengjøring
Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter
må ikke brukes.
Bruk aldri en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate.
På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke
mulig å teste alle.
Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.
Kontakt med væske
Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:
1. Kople strømforsyningen fra enheten.
2. La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
3. Tørk forsiktig av alle deler.
4. La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på
et tørt og varmt sted i minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
5. Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.
da fi no sv en es pt ru uk
13
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Tekniske data
Strømforbruk
I standby
ca. 0,7 W
Under en samtale
ca. 0,8 W
Generelle tekniske data
DECT-standard
støttes
GAP-standard
støttes
Kanalantall
60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde
1880–1900 MHz
Duplekssignalering
Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls
100 Hz
Lengde på sendepuls
370 μs
Kanalmønster
1728 kHz
Bithastighet
1152 kbit/s
Modulering
GFSK
Talekoding
32 kbit/s (G.726)
Sendeeffekt
10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
DECT-rekkevidde
inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Strømforsyning
230 V ~/50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk
+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Bluetooth
Spesifikasjoner
4.0
Effektklasse
1
Frekvensområde
2402–2480 MHz
Sendeeffekt
4 mW pulseffekt
Rekkevidde
ca. 1,5 m / 10 m, kan kobles om ved hjelp av MobileDock-appen
støttede profiler
Phone Book Access Profile PBAP
Hands Free Profile (HFP 1.6)
Med enerett. Med rett til endring
14
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ no /A31008-M2667-R201-1-X143 / Cover_back.fm / 3/15/17
Utgitt av
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Avhengig av tilgjengelighet.
Med enerett. Med rett til endring.
www.gigaset.com
Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et varemerke for tjenester
fra Apple Inc.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google Inc.
Version: 13.03.2017
*A31008-M2667-R201-1-X143*
A31008-M2667-R201-1-X143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising