Gigaset | MobileDock LM550 | User guide | Gigaset MobileDock LM550 Brugervejledning

Gigaset MobileDock LM550 Brugervejledning
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ Cover_front.fm / 18.01.2017
MobileDock
LM550-LM550i
Den seneste betjeningsvejledning
finder du på
www.gigaset.com/manuals
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Yderligere oplysninger om MobileDock finder du på
www.gigaset.com/mobiledock
Hent MobileDock -appen fra
Pakken indeholder
MobileDock, strømforsyning, USB-ladekabel, betjeningsvejledning
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Gigaset LM550-LM550i / da /A31008-M2667-R201-1-X143 / Cover_front.fm / 18.01.2017
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ security.fm / 18.01.2017
a
h
i
Vigtige symboler i betjeningsvejledningen
Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater eller
udgifter.
Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering.
Sikkerhedsanvisninger
a
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen
tages i brug.
Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af
enheden.
MobileDock må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre
elektriske apparater.
Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks.
badeværelser eller brusekabiner.
Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.
Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge
med.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan
forstyrre andre radiotjenester.
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det
pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger
om dit Gigaset-produkt, se “Tekniske data”).
h
Ibrugtagning
MobileDock skal være inden for DECT-telefonbasestationen rækkevidde og på et sted med
god GSM-modtagelse til smartphonen.
Smartphonen understøtter Bluetooth 4.0.
På DECT-basestationen skal der være en ledig tilmeldingsplads.
System-pinkoden for DECT-telefonen er 0000.
da fi no sv en es pt ru uk
1
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / overview.fm / 18.01.2017
Ibrugtagning
1
Tænd/sluk-tast
6
5
4
7
1
1
3
2
Tilslutning:
Forbind USB-ladekablet 3 og strømforsyningen 2 . Læg kablerne i kabelkanalerne
Sæt strømforsyningen i stikkontakten. Den hvide LED blinker 7 .
1
.
Forbinde med Gigaset DECT-telefonen:
MobileDock:
Tryk kort på DECT tilmeldingstasten 4
og om muligt samtidigt
Tryk længe (min. 3 sekunder) på tilmeldingstasten.
Telefonbasestation:
¤
i
¤
System-pinkoden for DECT-telefonen skal være „0000” (
¢ s. 3).
Oprettelsen af forbindelsen kan tage lidt tid.
I det tidsrum blinker den hvide DECT-status-LED 7 .
Når tilmeldingen er gennemført, lyser DECT-status-LED'en
i
7
konstant.
Opret forbindelse med DECT-telefonen fra andre producenter (
¢ s. 4)
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Forbinde med smartphone:
¤
¤
MobileDock:
Tryk kort på Bluetooth-tasten 5 . Den blå Bluetooth status-LED 6 blinker
og
. . . Aktivér Bluetooth vælg MobileDock eller INT x
...
Smartphone:
evt. kode : Indtast "0000", eller bekræft den viste kode
enhederne forbindes med hinanden.
¤
¤
¤
Når forbindelsen er oprettet, lyser Bluetooth status-LED'en
6
konstant.
Smartphone-opkald signaleres nu på alle håndsæt.
Med MobileDock-appen (
2
¢ s. 6) kan du foretage individuelle indstillinger.
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 15.03.2017
Yderligere oplysninger
Opstilling af MobileDock
a
Beskyt MobileDock mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
i
MobileDocks DECT-rækkevidde er på op til 50 m indendørs og op til 300 m udendørs.
MobileDock er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.
Normalt efterlader føddernes fra MobileDock ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke
udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med MobileDock, idet der
findes mange forskellige typer møbellak og -politurer.
Tilslutning af MobileDock
i
Strømforsyningen skal altid være sat i, da MobileDock ikke virker uden strømforsyning.
Tænd for MobileDock med tænd/sluk-tasten
tilslutning.
, hvis den hvide LED ikke lyser efter
Opladning af smartphone
i
Smartphonen oplades, når den er forbundet til MobileDock med ladekablet.
I stedet for det medfølgende USB-ladekabel kan USB-kablet, som hører til smartphonen, også
anvendes til opladning.
Den forbundne smartphone oplades også, når MobileDock er slukket.
Forbinde MobileDock med Gigaset DECT-telefonen
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
i
System-pinkoden for DECT-telefonen skal være "0000". Hvis det ikke er tilfældet, skal systempinkoden nulstilles til "0000" for tilmeldingen af MobilDock (se betjeningsvejledning til DECTtelefonen) eller forbindelsen oprettes med MobileDock-appen.
MobileDock tildeles f.eks. automatisk navnet "MobileDock" eller "INT x".
Det tildelte navn afhænger af basestationen.
Hvis der allerede er tilmeldt det maksimale antal enheder til DECT-basestationen (alle interne
numre er optaget), skal du gå frem som beskrevet i betjeningsvejledningen til DECTtelefonen.
Indstillingen for ECO DECT for Gigaset-telefonerne understøttes.
da fi no sv en es pt ru uk
3
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 15.03.2017
Opret forbindelse til MobileDock med DECT-telefonen fra
andre producenter
h
i
MobileDock-app (
¢ s. 6).
Smartphonen understøtter Bluetooth 4.0.
Smartphone Android 4.4/ iOS 7 eller nyere.
Smartphone og MobileDock er forbundet via Bluetooth.
Installér og start MobileDock-appen.
Gennemfør opsætningen ved hjælp af indstillingsassistenten.
Kontrol af funktion ved testopkald til din smartphone og modtagelse af samtalen på din
DECT-telefon.
Hvis testen ikke gennemføres korrekt (ingen taleforbindelse), vælges en anden profil i
Side Menu MobileDock settings under Compatibility profiles.
Forbinde MobileDock via Bluetooth med smartphonen
i
Hvis der ved Bluetooth-tilmeldingen tillades adgang til smartphonens kontakter, vises der
udover telefonnummeret desuden navnet på abonnenten på DECT-telefonens display, hvis
abonnenten er anført i smartphonens telefonbog. Funktionen er afhængig af den anvendte
DECT-basestation og håndsættet.
Med MobileDock kan der maksimalt forbindes 5 smartphones.
2 smartphones kan være forbundet med MobileDock samtidigt.
Hvis et af de to forbundne smartphones fjernes fra BT-rækkevidden, afbrydes forbindelsen.
Så kan en anden, allerede forbundet smartphone indtage og optage den åbne
forbindelsesplads.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Hvis smartphonen giver adgang til telefonbogen, så bekræft, så navnet kan vises, når
abonnenter ringer.
4
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 15.03.2017
Viderestilling af opkald til DECT-telefonen
h
i
MobileDock er tændt.
Den forbundne smartphone er inden for MobileDocks BT-rækkevidde
(default ca. 1,5 m: den blå Bluetooth-status-LED lyser).
Der viderestilles altid kun ét opkald til DECT-telefonen.
Yderligere opkald vil kun blive vist på smartphonen.
Afhængigt af DECT-basestationen og hvis det understøttes af smartphonen, vises der:
navnet på smartphonen og abonnentens telefonnummer
eller
navnet på smartphonen, abonnentens telefonnummer og navn fra smartphonetelefonbogen
eller
MobileDocks interne nummer i DECT-systemet (f.eks. "INT2")
se også www.gigaset.com/compatibility
Nulstilling af MobileDock til fabriksindstillingerne
i
Træk lysnetadapteren til MobileDock ud.
Tryk på Tænd-/Sluk-tasten
Slip Tænd-/Sluk-tasten
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
og hold den nede i mere end 5 sekunder.
Tilslut lysnetadapteren til MobileDock igen, hold Tænd-/Sluk-tasten
da fi no sv en es pt ru uk
nede igen.
. Nu nulstilles MobileDock.
5
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 15.03.2017
h
Individuel konfiguration (app)
Smartphone Android 4.4/ iOS 7 eller nyere.
Smartphone og MobileDock er forbundet via Bluetooth.
Appen gør det nemt at betjene og konfigurere MobileDock.
Download den gratis MobileDock-app fra et af følgende App Stores:
Home Screen
Side Menu
1
6
7
2
8
3
9
4
10
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
5
1. Åbn Side Menu.
6. Tilbage til Home Screen.
2. Eget smartphone-navn.
7. Vis og administrer andre smartphones,
som er forbundet med MobileDock.
3. Status for Bluetooth-forbindelsen.
4. Status for viderestilling af opkald (til alle
eller separate håndsæt).
5. Opdater MobileDock-firmware.
8. Indstillinger (ændre navnet på enheden,
hvis det understøttes af basestationen,
tilmeld MobileDock til DECT-system, start
softwareopdatering).
9. Visning af app-oplysninger.
10.Imprint
6
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
Kundeservice og hjælp
Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice www.gigaset.com/service
Besøg vores kundeservice-sider
Her finder du bl.a.:
• Spørgsmål og svar
• Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
• Kompatibilitetskontroller
Kontakt vores servicemedarbejdere
Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...
... online:
via vores kontaktformular på kundeservice-siden
... pr. telefon:
I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.
Husk at have dit købsbevis ved hånden.
Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt
angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet
udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på
selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller
ombytning af produktet).
Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.
Spørgsmål og svar
Løsningsforslag finder du på nettet på www.gigaset.com/service
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
DECT-LED'en og Bluetooth-LED'en lyser ikke
¤ Tilslut strømforsyningen (¢ s. 3).
¤ Tryk kort på tænd/sluk-knappen .
• Strømforsyningen er ikke tilsluttet:
• MobileDock er ikke tændt:
MobileDock kan ikke tilmeldes på DECT-telefonen
• System-pinkoden for DECT-telefonsystemet er ikke "0000":
DECT-telefonsystemet til "0000" for tilmeldingen.
¤ Indstil system-pinkoden for
• Tilmelding via MobileDock-appen med indtastning af pinkoden på smartphonen.
• Der kan ikke tilmeldes flere enheder til DECT-basestationen:
til DECT-basestationen.
• DECT-telefonen er ikke en Gigaset-telefon:
da fi no sv en es pt ru uk
¤ Se betjeningsvejledningen
¤ Indstillingen kræver MobileDock-app.
7
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
Smartphonen kan ikke tilmeldes til MobileDock
• Der er allerede forbundet 5 smartphones med MobileDock.
• Der er allerede forbundet 2 enheder med MobileDock:
på en af de forbundne enheder.
¤ Afbryd Bluetooth-forbindelsen
DECT-telefonen ringer ikke, når der ringes til smartphonen
Tryk kort på tænd/sluk-knappen
• MobileDock er ikke tændt:
¤
¢
.
• Ingen Bluetooth-forbindelse mellem MobileDock og smartphone:
forbindelse (
s. 4).
• MobileDock er ikke tilmeldt til basestationen:
¤ Opret Bluetooth-
¤ Tilmeld MobileDock (¢ s. 4).
¤ Reducer afstanden mellem
• MobileDock er uden for basestationens rækkevidde:
MobileDock og basestation.
• Der føres allerede en samtale på DECT-telefonen.
• Der er allerede forbundet 2 andre enheder med MobileDock:
forbindelsen på en af de forbundne enheder.
¤ Afbryd Bluetooth-
• Tidsrummet inden voicemailen besvarer opkaldet er indstillet, så det er for kort:
tidsindstillingen, kontakt din netudbyder.
Alle håndsæt ringer
¢
• Opkaldet er som default tildelt alle håndsæt:
appen (
s. 6).
¤ Ændre
¤ Konfigurer MobileDock med MobileDock-
Foretag opkald med smartphonen, som er forbundet med MobileDock
• Når opkald besvares på smartphonen, kan man ikke høre abonnenten:
lydstien fra headset til smartphone på smartphonen.
¤ Omdiriger
• Når man prøver at foretage et opkald fra smartphonen, kan der ikke høres nogen klartone.
DECT-håndsættene ringer:
Omdiriger lydstien på smartphonen fra MobileDock til smartphone (menuen er
smartphone-specifik).
Besvarelse af opkald på DECT-håndsættet, føre en samtale via DECT-telefonen.
Sluk BT på smartphonen, før opkaldet påbegyndes på smartphonen.
¤
¤
¤
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
¤
• Under telefonsamtalen på smartphonen skal samtalen stilles videre til DECThåndsættet: Omdiriger lydstien på smartphonen fra smartphone til MobileDock
(menuen er smartphone-specifik).
Yderligere oplysninger finder du på
www.gigaset.com/compatibility, www.gigaset.com/mobiledock
8
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
Oplysninger fra producenten
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
LED-displays
Beskrivelse
DECT statusLED (hvid)
Bluetooth statusLED (blå)
Strømforsyningen er ikke tilsluttet eller
MobileDock er slukket.
fra
fra
MobileDock er ikke tilmeldt til nogen basestation
og har ingen forbindelse til basestationen.
blinker kort
med lange
pauser
–
DECT-tilmeldingsprocedure.
blinker
regelmæssigt
–
MobileDock er tilmeldt og forbundet til en
basestation.
til
–
MobileDock har en Bluetooth-forbindelse til en
smartphone.
–
til
MobileDock har ingen Bluetooth-forbindelse til en
smartphone.
–
fra
MobileDock er synlig for andre enheder og klar til at
oprette forbindelse.
–
blinker
regelmæssigt
MobileDock modtager data til
firmwareopdateringen.
blinker
uregelmæssigt
blinker
uregelmæssigt
Godkendelser
Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med
undtagelse af Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen
Gigaset LM550/LM550i er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
internetadresse:
www.gigaset.com/docs.
da fi no sv en es pt ru uk
9
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller “Europæiske overensstemmelseserklæringer”.
Kontroller derfor alle disse filer.
Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående
vilkår:
• Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller
afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur
og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
• Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
• Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
• Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en
given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien
skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
• Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller
returneres til Gigaset Communications.
• Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er
garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31,
164 51 Kista, Sverige.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
• Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications
kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt
andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
• Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset
Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.
Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.
Miljø
Vores miljøforbillede
Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre
verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet
til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved
10
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.
Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.
Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO
14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.
Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at
undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk
udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.
Pleje
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Tør telefonen af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller
en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af
overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke
været muligt at teste alle substanser. Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.
Kontakt med væske
Hvis telefonen har været i kontakt med væske:
1. Kobl telefonen fra strømforsyningen.
2. Lad væsken dryppe ud af telefonen.
3. Dup alle dele tørt.
4. Opbevar derefter telefonen i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
da fi no sv en es pt ru uk
11
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
5. Tænd først telefonen igen, når den er tør.
Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.
Tekniske data
Effektforbrug
I standbytilstand
ca. 0,7 W
Under en samtale
ca. 0,8 W
Generelle tekniske data
DECT-standard
understøttes
GAP-standard
understøttes
Antal kanaler
60 duplekskanaler
Frekvensområde
1880–1900 MHz
Dupleks
Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens
100 Hz
Sendeimpulsens længde
370 μs
Kanalafstand
1728 kHz
Bithastighed
1152 kbit/s
Modulation
GFSK
Sprogkodning
32 kbit/s (G.726)
Sendeeffekt
10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
DECT-rækkevidde
op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning
230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Bluetooth
Specifikation
4.0
Effektklasse
1
Frekvensområde
2402–2480 MHz
Sendeeffekt
4 mW impulseffekt
Rækkevidde
ca. 1,5 m/10 m, kan betjenes med MobileDock-appen
understøttede profiler
Phone Book Access Profile PBAP
Hands Free Profile (HFP 1.6)
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
12
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ da /A31008-M2667-R201-1-X143 / Cover_back.fm / 15.03.2017
Udgivet af
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Så længe lager haves.
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
www.gigaset.com
Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et
servicevaremærke tilhørende Apple Inc.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Google, Android, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc.
Version: 13.03.2017
*A31008-M2667-R201-1-X143*
A31008-M2667-R201-1-X143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising