Gigaset | MobileDock LM550 | User guide | Gigaset MobileDock LM550 Gebruikershandleiding

Gigaset MobileDock LM550 Gebruikershandleiding
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ Cover_front.fm / 1/18/17
MobileDock
LM550-LM550i
De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Meer informatie over MobileDock vindt u onder
www.gigaset.com/mobiledock
MobileDock App downloaden van
Inhoud van de verpakking
MobileDock, netadapter, USB-laadkabel, gebruiksaanwijzing
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Gigaset LM550-LM550i / NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / Cover_front.fm / 1/18/17
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ security.fm / 1/18/17
Belangrijke symbolen in de gebruiksaanwijzing
a
h
i
Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële of
financiële schade kunnen veroorzaken.
Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.
Veiligheidsinstructies
a
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de
hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het
gebruik van het toestel.
Zorg dat MobileDock niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en
plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien
deze andere draadloze diensten kunnen storen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan
contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer
informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
Toestel in gebruik nemen
h
MobileDock bevindt zich binnen bereik van het DECT-basisstation en op een plek met een
goede GSM-ontvangst voor de smartphone.
De smartphone ondersteunt Bluetooth 4.0.
Op het DECT-Basisstation is nog een aanmeldplek vrij.
De systeem-PIN van het DECT-toestel is 0000.
de en fr it nl pl hu tr
1
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / overview.fm / 1/18/17
Toestel in gebruik nemen
1
Aan/uit-toets
6
5
4
7
1
1
3
2
Aansluiten:
USB-laadkabel 3 en netadapter 2 aansluiten. Kabel door de kabelgeleiding
Steek de netadapter in het stopcontact. De witte LED knippert 7 .
1
leiden.
Met het Gigaset-DECT-toestel verbinden:
¤
¤
MobileDock:
DECT Aanmeldtoets 4 kort indrukken
en indien mogelijk tegelijkertijd
Aanmeldtoets lang (min. 3 seconden) indrukken.
Basisstation:
i
De systeem-PIN van het DECT-telefoonsysteem moet “0000” zijn (
i
Verbinden met DECT-telefoons van andere fabrikanten (
¢ S. 3).
Het tot stand brengen van de verbinding kan enige tijd in beslag nemen.
Tijdens deze tijd knippert de witte DECT status-LED 7 .
Nadat het aanmelden is gelukt, licht de DECT status-LED 7 continu op.
¢ S. 4)
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Koppelen met de smartphone:
¤
MobileDock:
Bluetooth-toets 5 kort indrukken, de blauwe Bluetooth status-LED 6
knippert
en
. . . Bluetooth inschakelen MobileDock of INT x selecteren
...
Smartphone:
evt. code: “0000” invoeren, of weergegeven code bevestigen De toestellen worden gekoppeld.
¤
¤
Nadat het koppelen is gelukt, licht de Bluetooth status-LED
¤
¤
6
continu op.
Smartphone-oproepen worden nu op alle handset gesignaleerd.
¢ S. 6) kunt u individuele instellingen invoeren.
Met de MobileDock app (
2
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
Opmerkingen
MobileDock plaatsen
a
Stel MobileDock niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
MobileDock is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen
+5 °C en +45 °C.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
i
Het DECT-bereik van MobileDock bedraagt in gebouwen tot 50 m, buiten tot 300 m.
MobileDock aansluiten
i
De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat MobileDock niet werkt zonder stroomvoorziening.
MobileDock met aan/uit-toets
pert.
inschakelen als de witte LED na het aansluiten niet knip-
Smartphone laden
i
De smartphone wordt geladen zodra het toestel met de laadkabel op MobileDock is aangesloten.
In plaats van de meegeleverde USB-laadkabel kunt u ook de USB-kabel van de smartphone
gebruiken om het toestel op te laden.
De aangesloten smartphone wordt ook geladen als MobileDock uitgeschakeld is.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
MobileDock aansluiten op uw Gigaset DECT-toestel
i
De systeem-PIN van het DECT-telefoonsysteem moet “0000” zijn. Als dit niet het geval is,
moet de systeem-PIN terug worden gezet op “0000” voordat MobileDock wordt aangemeld
(zie gebruiksaanwijzing van de DECT-telefoon) of voordat de verbinding met de MobileDock
app tot stand wordt gebracht.
Aan MobileDock wordt automatisch bijv. de naam “MobileDock“ of “INT x“ toegewezen.
De naam is afhankelijk van uw basisstation.
Als het maximale aantal toestellen op het DECT-basisstation is aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan gaat u te werk zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de DECTtelefoon.
De instelling voor ECO DECT van de Gigaset-toestellen wordt ondersteund.
de en fr it nl pl hu tr
3
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
MobileDock met DECT-toestel van een andere fabrikant
verbinden
h
MobileDock app (
¢ S. 6).
De smartphone ondersteunt Bluetooth 4.0.
Smartphone Android 4.4/ iOS 7 of hoger.
Smartphone en MobileDock zijn via Bluetooth verbonden.
i
MobileDock app installeren en starten.
Configureren met behulp van de installatiewizard.
Functionaliteit controleren door op te bellen met uw smartphone en de oproep te beantwoorden met uw DECT-toestel.
Als de test niet goed uitvalt (er komt geen spraakverbinding tot stand), selecteer dan een
ander profiel in het menu Compatibility profiles bij de MobileDock settings.
MobileDock via Bluetooth koppelen met de smartphone
i
Als tijdens het aanmelden bij Bluetooth toegang tot de contactpersonen op de smartphone
is toegestaan, wordt de naam van de beller samen met het nummer in het display van de
DECT-telefoon weergegeven, mits de beller in het telefoonboek van de smartphone opgeslagen is. Deze functie is afhankelijk van het DECT-basisstation en de handset.
Met MobileDock kunnen maximaal 5 smartphones worden gekoppeld.
Er kunnen 2 smartphones gelijktijdig met MobileDock verbonden zijn.
Als één van beide smartphones het BT-bereik verlaat, wordt de verbinding verbroken. Een
andere, al gekoppelde smartphone kan dan de open verbindingsplek innemen en gebruiken.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Als de smartphone toegang tot het telefoonboek ondersteunt, deze optie bevestigen zodat
NaamWeergave bij oproepen mogelijk is.
4
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
Oproepomleiding naar DECT-toestel
h
MobileDock is ingeschakeld.
i
Er wordt telkens slechts één oproep omgeleid naar het DECT-toestel.
De gekoppelde smartphone bevindt zich binnen BT-bereik van MobileDock
(standaardinstelling ca. 1,5 m; de blauwe Bluetooth status-LED licht op).
Overige oproepen worden alleen op de smartphone gesignaleerd.
Afhankelijk van uw DECT-basisstation en de ondersteuning door de smartphone, wordt het
volgende weergegeven:
de naam en het telefoonnummer van de beller
of
de naam van de smartphone, telefoonnummer en naam van de beller uit het telefoonboek
van de smartphone
of
het interne nummer van MobileDock in het DECT-systeem (bijv.”INT2”)
zie ook www.gigaset.com/compatibility
Standaardinstellingen van MobileDock herstellen (reset)
i
Netadapter van MobileDock loskoppelen.
Aan/uit-toets
indrukken en langer dan 5 seconden ingedrukt houden.
Netadapter van MobileDock weer aansluiten, aan/uit-toets
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Aan/uit-toets
de en fr it nl pl hu tr
ingedrukt blijven houden.
loslaten. MobileDock wordt gereset.
5
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
h
Individuele configuratie (app)
Smartphone Android 4.4/ iOS 7 of hoger.
Smartphone en MobileDock zijn via Bluetooth verbonden.
Met de app kan MobileDock comfortabel bediend en geconfigureerd worden.
De gratis MobileDock app kan in een van de volgende App Stores worden gedownload:
Home Screen
Side Menu
1
6
7
2
8
3
9
4
10
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
5
1.
2.
3.
4.
Side menu oproepen
Eigen naam van de smartphone.
Status van de Bluetooth-verbinding.
Status van de oproepomleiding
(naar alle of afzonderlijke handsets).
5. Firmware van MobileDock bijwerken.
6
6. Terug naar Home screen.
7. Andere smartphones die met MobileDock zijn gekoppeld weergeven en
beheren.
8. Instellingen (toestelnaam wijzigen indien
ondersteund door basisstation,
MobileDock bij DECT-systeem
aanmelden, SW-update starten).
9. Weergave van app-informatie.
10.Impressum.
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service
Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:
• Vragen& antwoorden
• Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
• Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... Online:
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice
... per telefoon:
voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Klantenservice België 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon
is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de
eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in
de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor
de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het
aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
de en fr it nl pl hu tr
7
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Vragen en antwoorden
Mogelijke oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service
DECT-LED en Bluetooth-LED lichten niet op
• Netadapter niet aangesloten:
¤ Netadapter aansluiten (¢ pagina 3).
¤ Aan/uit-toets kort indrukken.
• MobileDock is niet ingeschakeld:
MobileDock kan niet worden aangemeld bij het DECT-toestel
¤
• De systeem-PIN van het DECT-telefoonsysteem is niet “0000”: Systeem-PIN van het
DECT-telefoonsysteem voor het aanmelden instellen op “0000”.
• Aanmelden via de MobileDock app met invoeren van de PIN op de smartphone.
• Op het DECT-basisstation kunnen geen andere toestellen worden aangemeld:
gebruiksaanwijzing van het DECT-basisstation.
• Het DECT-toestel is geen Gigaset-telefoontoestel:
app nodig.
¤ Zie
¤ Voor de configuratie is de MobileDock
De smartphone kan niet bij MobileDock worden aangemeld
• Er zijn al 5 smartphones gekoppeld met MobileDock.
• Er zijn al 2 toestellen verbonden met MobileDock:
de Bluetooth-verbinding verbreken.
¤ Op een van de verbonden toestellen
Het DECT-toestel gaat niet over bij een oproep op de smartphone
Aan/uit-toets
kort indrukken.
• MobileDock is niet ingeschakeld:
¤
¢
• Geen Bluetooth-verbinding tussen MobileDock en smartphone:
tot stand brengen (
pagina 4).
¢
• MobileDock is niet bij het basisstation aangemeld:
(
pagina 4).
¤ Bluetooth-verbinding
¤ MobileDock aanmelden
• MobileDock bevindt zich buiten het bereik van het basisstation:
Dock/basisstation verkleinen.
¤ Afstand tussen Mobile-
• Er vindt al een gesprek plaats met de DECT-telefoon.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
• Er zijn al 2 andere gekoppelde toestellen verbonden met MobileDock:
verbonden toestellen de Bluetooth-verbinding verbreken.
• De tijd tot de mailbox de oproep beantwoordt is te kort ingesteld:
gen, neem contact op met uw netwerkaanbieder.
Alle handsets gaan over
¢
• De oproep is standaard toegewezen aan alle handsets:
app MobileDock configureren. (
pagina 6)
¤ Op een van de
¤ Ingestelde tijd wijzi-
¤ MobileDock met behulp van de
Telefoneren met de smartphone die met MobileDock is gekoppeld
• Bij het beantwoorden van de oproep met de smartphone is de beller niet te horen:
de smartphone het audiopad van headset naar smartphone doorschakelen.
8
¤ Op
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
• Bij het telefoneren met de smartphone hoort u geen kiestoon.
De DECT-handsets gaan over:
Op de smartphone het audiopad van MobileDock naar smartphone doorschakelen.
(menu is afhankelijk van de smartphone)
Oproep beantwoorden met de DECT-handset, gesprek via de DECT-telefoon voeren.
BT op smartphone uitschakelen voordat de oproep naar de smartphone wordt geleid.
¤
¤
¤
¤
• Tijdens het telefoongesprek met de smartphone moet het gesprek worden doorgeschakeld naar de DECT-handset: Op de smartphone het audiopad van smartphone naar
MobileDock doorschakelen (menu is afhankelijk van de smartphone).
Meer informatie vindt u onder
www.gigaset.com/compatibility, www.gigaset.com/mobiledock
Informatie van de fabrikant
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
LED’s
Beschrijving
DECT statusLED (wit)
Bluetooth statusLED (blauw)
Netadapter niet aangesloten of MobileDock uitgeschakeld.
uit
uit
MobileDock is bij geen basisstation aangemeld of
heeft geen verbinding met het basisstation.
knippert kort
met lange
pauzes
–
DECT aanmeldprocedure.
knippert
gelijkmatig
–
MobileDock is bij een basisstation aangemeld en verbonden.
aan
–
MobileDock heeft een Bluetooth-verbinding met een
smartphone.
–
aan
MobileDock heeft geen Bluetooth-verbinding met
een smartphone.
–
uit
MobileDock is zichtbaar voor andere toestellen en
gereed om een verbinding tot stand te brengen.
–
knippert gelijkmatig
MobileDock ontvangt gegevens voor firmwareupdate.
knippert
onregelmatig
knippert onregelmatig
de en fr it nl pl hu tr
9
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met
uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende
land
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur
Gigaset LM550/LM550i voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Garantiecertificaat
Voor Nederland
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.
Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het
gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications
Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie
verleend.
De garantie vervalt indien:
• Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan
Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
• Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/
of er sprake is van normale slijtage;
• Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
• Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/
of veranderd;
10
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
• Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
• Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/
of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
• Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van
de (goedgekeurde) zaken;
• Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
• Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
• De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden
bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken
jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
Voor België
Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een
ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage
onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor
een periode van zes maanden na aankoopdatum.
• Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is
van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld
in de gebruiksaanwijzingen.
• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of
de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en
eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze
garantie uitgesloten.
• Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden
eigendom van Gigaset Communications.
de en fr it nl pl hu tr
11
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
• Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
• Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
• De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie
tijdens de duur van de garantie worden verleend.
• Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
• Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het
defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt.
Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert
Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier
of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.
Milieu
Ons milieubeleid
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen
ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten
is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel
voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet
onder www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management
Service GmbH.
12
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen
van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product
hebt gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar
dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid
of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw
gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of
bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen
oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel
veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1. Netadapter van het toestel loskoppelen.
2. De vloeistof uit het toestel laten lopen.
3. Alle delen droog deppen.
4. Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of
oven, enz.).
5. Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
de en fr it nl pl hu tr
13
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Technische gegevens
Stroomverbruik
Tijdens stand-by
ca. 0,7 W
Tijdens het gesprek
ca. 0,8 W
Algemene technische gegevens
DECT-standaard
wordt ondersteund
GAP-standaard
wordt ondersteund
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880-1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls
100 Hz
Lengte van de zendimpuls
370 μs
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakcodering
32kbit/s (G.726)
Zendvermogen
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
DECT-bereik
maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening
230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens
gebruik
+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Bluetooth
Specificatie
4.0
Vermogensklasse
1
Frequentiebereik
2402 – 2480 MHz
Zendvermogen
4 mW pulsvermogen
Bereik
ca. 1,5m/10m, schakelbaar met behulp van de MobileDock app
ondersteunde profielen
Phone Book Access Profile PBAP
Hands Free Profile (HFP 1.6)
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
14
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ NL-BE /A31008-M2667-R101-1-X143 / Cover_back.fm / 3/15/17
Uitgegeven door
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Levering zolang de voorraad strekt.
Alle rechten voorbehouden. Technische wijzigingen voorbehouden.
www.gigaset.com
Apple en het Apple-logo zijn merknamen van Apple Inc., die in de VS en overige landen zijn geregistreerd. App Store is een dienst
van Apple Inc.
Layout_Neu_A6, Version 4, 05.02.2015
Google, Android, Google Play en andere merknamen zijn merknamen van Google Inc.
Version: 13.03.2017
*A31008-M2667-R101-1-X143*
A31008-M2667-R101-1-X143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising