Gigaset | DL580 | User guide | Gigaset DL580 instrukcja

Gigaset DL580 instrukcja
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / Cover_front_bw.fm / 11/29/18
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL580
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / overview.fm / 11/29/18
Widok urządzenia
Widok urządzenia
2
1
6
7
3
8
4
9
10
11
12
13
5
1
2
3
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
4
5
6
7
8
Słuchawka
Wyświetlacz
Wyświetla aktualną datę i godzinę oraz
inne informacje zależne od sytuacji
Przyciski bezpośredniego wyboru A-D
Wybieranie numerów specjalnych
Głośnik
Wyświetlanie połączeń przychodzących
Przycisk zwiększania głośności
Podczas rozmowy: Zwiększenie głośności słuchawki / głośnika
W menu: powrót do stanu oczekiwania
Klawisz książki telefonicznej
Aby otworzyć książkę telefoniczną:
naciśnij krótko
Otwórz listę blokad: naciśnij i przytrzymaj
Klawisze góra/dół
W menu / na liście: przewijanie w górę /
w dół
W trybie oczekiwania: Otwieranie listy
połączeń przychodzących
9
10
11
12
13
W polach edycyjnych: Przesunięcie
zaznaczenia w lewo / w prawo
Połączenie przychodzące: Ustawianie
głośności dzwonka
Przyciski OK / menu
W trybie oczekiwania: Otwieranie menu
W menu: Potwierdzanie wyboru
Przyciski powrotu / wyciszenia
Podczas rozmowy: Wyciszanie mikrofonu
Połączenie przychodzące: Wyłączanie
dzwonka
W menu: Poziom menu w górę
W polach edycyjnych: Usuwanie wiersza
Klawisz zapytania / flash
W trybie oczekiwania: Otwórz listę połączeń wychodzących
Przycisk głośnika
Połączenie przychodzące: Odbieranie
połączeń przez głośnik
W trakcie rozmowy: przełączanie z słuchawki na funkcję głośnomówiącą
Przycisk z gwiazdką
Wyłączanie dzwonka
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / security.fm / 11/29/18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również
wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.
W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
Wyłączyć uszkodzone urządzenie i zlecić jego naprawę w serwisie.
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby
uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte
szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Funkcja zwiększenia głośności słuchawki/głośnika
• Włączenie tej funkcji w przypadku osób o normalnym słuchu może
spowodować jego uszkodzenie. Funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób
z ubytkiem słuchu lub pogorszonym słyszeniem.
• Mogą zostać wzmocnione również zakłócenia z linii telefonicznej.
1
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Uruchomienie
Uruchomienie
Urządzenie może być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.
Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z
którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.
Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go
przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.
Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.
Podłączenie telefonu
¤ Podłącz jedną końcówkę prze-
wodu słuchawki do gniazda 1 w
dolnej części telefonu, a drugą do
słuchawki 2 .
1
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
2
¤
¤
Podłącz jedną końcówką dostarczonego w zestawie przewodu
telefonicznego do gniazda 3 z
tyłu telefonu, a drugą końcówkę
do sieci telefonicznej 4 .
Podłącz przewód zasilający zasilacza sieciowego do gniazda 5
znajdującego się z tyłu telefonu, a
zasilacz sieciowy do gniazdka 6 .
4
5
3
6
2
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Rozmowa
Wykonywanie połączeń
Wybieranie
¤
W stanie oczekiwania
Wprowadź numer
wciśnij przycisk trybu
Podnieś słuchawkę
lub
głośnomówiącego . . . Numer zostanie wybrany
Wybranie ostatniego numeru
¤
Nacisnąć
nomówiącego
podnieść słuchawkę
lub nacisnąć przycisk trybu głoś-
. . . zostaje wybrany ostatni numer
Wybieranie bezpośrednie
Jeżeli jeden z przycisków od
do
zostaje przydzielony do wywołania
¤ Nacisnąć odpowiedni przycisk . . . natychmiastowe nawiązanie połączenia z
przydzielonym numerem telefonu
Jeżeli jeden z przycisków od
do
zostaje przydzielony do wywołania
Nacisnąć długo odpowiednią cyfrę . . . przypisany numeryczny numer zostaje
natychmiast wybrany
¤
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Połączenie nawiązywane jest za pośrednictwem głośnika. W razie potrzeby podnieś słuchawkę
.
Konfiguracja przycisków wyboru bezpośredniego odbywa się poprzez
konfigurację książki telefonicznej.
Wybieranie z historii połączeń
¤
Nacisnąć przycisk
(połączenia przychodzące) lub
wychodzące) . . . Otwarta zostanie lista połączeń
numer, z którym chcesz nawiązać połączenie
wciśnij przycisk trybu głośnomówiącego
3
(połączenia
za pomocą
Podnieś słuchawkę
wybierz
lub
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Wybieranie wpisu z książki telefonicznej
¤
Naciśnij przycisk
pomocą
słuchawkę
. . . Otwarta zostanie książka telefoniczna
wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie
za
Podnieś
lub wciśnij przycisk trybu głośnomówiącego
Połączenia przychodzące
Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na
wyświetlaczu oraz miganie identyfikacji rozmówcy. Na wyświetlaczu widoczny
będzie numer osoby dzwoniącej, jeśli będzie dostępny. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.
Liczba nowych połączeń przychodzących, które nie zostały odebrane,
wyświetlana jest w prawym górnym rogu wyświetlacza obok symbolu
.
Odbieranie połączenia
¤
Podnieś słuchawkę
lub wciśnij przycisk trybu głośnomówiącego
Ustawianie głośności dzwonka
¤
Ustaw głośność dzwonka podczas połączenia przychodzącego za pomocą
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Wyłączanie dzwonka
Jeśli nie chcesz słyszeć połączenia przychodzącego, możesz wyłączyć dzwonek.
¤ naciśnij przycisk
4
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Nie przeszkadzać
Po aktywowaniu tej funkcji w trakcie połączenia przychodzącego telefon nie
wydaje sygnału dźwiękowego.
¤
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
symbol
Ponowne włączanie dzwonka:
. . . Na wyświetlaczu wskazany zostanie
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk
Przez ustawienie menu funkcję NIE. PRZESZK. można również włączać /
wyłączać na określony czas.
Funkcje podczas rozmowy
Przełączanie w tryb głośnomówiący
¤
Naciśnij przycisk trybu
głośnomówiącego
Odłóż słuchawkę
Regulowanie głośności słuchawki/głośnika
¤
Ustaw głośność słuchawki lub głośnika naciskając
podczas rozmowy.
Zwiększenie głośności słuchawki / głośnika
Jeśli podczas rozmowy poziom głośności nie jest wystarczająco wysoki, istnieje
możliwość jego tymczasowego zwiększenia. Ustawienie funkcjonuje do zakończenia połączenia.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
¤
Podczas rozmowy nacisnąć przycisk
Wyciszanie mikrofonu
Po wyłączeniu mikrofonu osoby, z którymi rozmawiasz, nie słyszą Cię.
¤ Podczas rozmowy nacisnąć przycisk
Ponowne uruchamianie mikrofonu:
Naciśnij przycisk
Kończenie rozmowy
¤
Odłóż słuchawkę
5
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Historia połączeń
Telefon przechowuje w historii połączeń do 99 połączeń przychodzących i do 15
połączeń wychodzących.
Otwieranie historii połączeń
Połączenia przychodzące:
Połączenia wychodzące:
¤
Naciśnij przycisk
lub
naciśnij przycisk
Przewijaj przez listę za pomocą
Wyświetlany jest numer telefonu osoby dzwoniącej. Numer aktualnie wyświetlanego wpisu na liście wyświetlany jest w prawym górnym rogu wyświetlacza obok
symbolu .
Połączenia nieodebrane
Nieodebrane połączenia są również zapisywane na liście połączeń przychodzących. W przypadku nieodebranych połączeń w prawym górnym rogu wyświetlacza miga symbol . Obok znajduje się liczba nowych nieodebranych połączeń.
¤
Otwórz listę połączeń . . . W pierwszej kolejności wyświetlane jest ostatnio nieodebrane połączenie
¤ Za pomocą
można przewijać w celu sprawdzenia wcześniejszych nieodebranych połączeń.
Po wyświetleniu wpisu symbol zmienia się na
.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Przenoszenie numeru telefonu z historii połączeń do książki telefonicznej
Numery z historii połączeń można zapisywać w książce telefonicznej.
¤ Otwórz historię połączeń za pomocą
wybierz żądany wpis
¤
KOPIUJ DO KS. wybierz
za pomocą
wprowadź odpowiednią nazwę kontaktu
. . . wpis zostanie zapamiętany
6
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Usuwanie wpisu / listy
Można usunąć określony wpis lub całą listę.
¤ Otwieranie historii połączeń
Usuwanie wiadomo- ¤ za pomocą
ści:
WPIS wybierz
¤
Usuwanie listy:
wybierz wpis
USUŃ
USUNĄC?
Wybierz USUŃ LISTĘ
USUNĄC?
Książka telefoniczna
W książce telefonicznej można zapisać maksymalnie 99 nazwisk i numerów.
Otwieranie książki telefonicznej
¤
Naciśnij
nej
przycisk
za pomocą
przewijaj wpisy książki telefonicz-
Tworzenie nowego wpisu
¤
¤
Naciśnij przycisk
Za pomocą
NOWY WPIS wybierz
wprowadź numer
kontaktu
za pomocą
nazwa
. . . dla wpisu zostanie zapisana
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Edycja wpisu
¤
¤
¤
Wcisnąć przycisk
Wybrać
za pomocą
wybrany wpis
Wybrać EDYTUJ WPIS
Nacisnąć przycisk
, aby usunąć znaki po lewej stronie kursora
Zmienić wpis za pomocą
7
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Usuwanie wpisu / listy
Istnieje możliwość usunięcia określonych wpisów lub całej książki telefonicznej.
¤ naciśnij przycisk
Usuwanie wiadomości:
¤
za pomocą
wybierz wpis
WPIS wybierz
Usuwanie książki telefo-¤
nicznej:
USUNĄC?
USUŃ
USUNĄC?
Wybierz USUŃ LISTĘ
Przyciski bezpośredniego wyboru
W celu szybkiego wyboru numeru telefonu można przydzielić przyciski od
do konkretnego kontaktu. Klawisz
do
jest czerwony i powinien mieć przypi-
sany numer telefonu, z którym będzie można się połączyć w nagłym wypadku.
Naciśnięcie klawisza bezpośredniego wyboru powoduje natychmiastowe wybranie przypisanego numeru telefonu.
Ponadto do przycisków od
wybierania.
do
można przypisać bezpośrednie numery
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
W książce telefonicznej należy najpierw zapisać numer telefonu, który
będzie używany do bezpośredniego wybierania numeru.
8
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Rozmowa
Przypisywanie/usuwanie przypisania numeru telefonu do przycisku
bezpośredniego wybierania numeru
¤
Naciśnij przycisk
pomocą
. . . Książka telefoniczna zostanie otwarta
za
wybierz wpis, który ma zostać przydzielony do przycisku bezpo-
średniego wyboru
Przypisywanie:
¤
SKRÓT wybierz
0-9
Usuwanie przypisania:
¤
wybierz A - D lub
. . . Numer zostanie przydzielony do
przycisku
SKRÓT wybierz
0-9
wybierz A - D lub
Naciśnij przycisk
Sprawdzanie, który numer jest przydzielony do przycisków od
:
¤ Nacisnąć długo odpowiedni przycisk
¤ Powrót do trybu oczekiwania:
nacisnąć
do
Lista numerów blokowanych
Połączenia przychodzące z numerów wpisanych na listę blokowanych nie są sygnalizowane. Telefon nie dzwoni i następuje automatyczne zakończenie połączenia. Lista blokowanych może zawierać maksymalnie dziesięć wpisów.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Otwórz listę blokowanych
¤
Naciśnij przycisk
przewijaj przez listę
i przytrzymaj przez trzy sekundy
za pomocą
Zapisana pozycja wskazana zostanie w prawym górnym
rogu wyświetlacza
Wpis do listy blokowanych
¤
Naciśnij przycisk
i przytrzymaj przez trzy sekundy
wybierz żądaną pozycję zapisania
za pomocą
numer, który ma zostać zapisany na liście
Jeśli pozycja pamięci nie jest pusta:
pomocą
za pomocą
wprowadź
. . . wpis zostanie zapisany
Usuń cyfry po lewej stronie kursora za
9
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Ustawienia
Usuwanie numeru telefonu z listy blokowanych
¤
Naciśnij przycisk
i przytrzymaj przez trzy sekundy
wybierz numer, który ma zostać usunięty
maj, aż usunięte zostaną wszystkie znaki
za pomocą
wciśnij i przytrzy-
potwierdź za pomocą
Ustawienia
Wszystkie ustawienia muszą być dokonane w trybie oczekiwania.
Informacje ogólne
Przełączanie w trybie ustawień:
¤
Wybierz pozycję menu lub ustawienie:
¤
¤
Potwierdzanie wyboru:
¤
Powrót do poprzedniego poziomu menu:
Przesunięcie zaznaczenia w polu tekstowym w ¤
lewo / w prawo.
Powrót do trybu oczekiwania bez zapisywania ¤
ustawień:
nacisnąć
lub nacisnąć
nacisnąć
nacisnąć
lub nacisnąć
nacisnąć
Język
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Istnieje możliwość wyboru spośród różnych języków wyświetlacza.
¤
naciśnij wybierz
JEZYK
¤
Za pomocą
wybierz żądany język
10
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Ustawienia
Dzwonek
Głośność dzwonka
Ustawić dzwonek na siedem stopnie lub wybrać NARAST., tzn. narastającą głośność dzwonka.
¤
naciśnij
Wybierz GŁOŚN. DZWONKA
¤
Wybierz żądany poziom za pomocą
Melodia dzwonka
Do wyboru jest dziesięć różnych melodii dzwonka.
¤
naciśnij
Wybierz MELODIA DZWONKA
¤
Wybierz dowolną melodię dzwonka (1-10) za pomocą
Nie przeszkadzać
Po aktywowaniu tej funkcji w trakcie połączenia przychodzącego telefon nie
wydaje sygnału dźwiękowego.
¤
naciśnij
Wybierz NIE. PRZESZK.
¤
Włączanie / wyłączanie funkcji za pomocą
Po uruchomieniu tej funkcji:
¤
naciśnij za pomocą
wprowadź godzinę rozpoczęcia
UST. CZAS WYŁ. wybierz
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
(WŁ./WYŁ.)
za pomocą
wprowadź czas
zakończenia
Kontrast wyświetlacza
Kontrast wyświetlacza można ustawiać w trzech poziomach. Ustawienie
domyślne: Poziom 3
¤
naciśnij
Wybierz KONTRAST
¤
Wybierz żądany poziom za pomocą
11
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Ustawienia
Data i godzina
Ręczne ustawianie daty i godziny
¤
¤
naciśnij
Wybierz DATA + CZAS
Wprowadzić datę i godzinę w pozycji kursora za pomocą
Przesuń kursor w lewo / w prawo za pomocą
.
Czas sieci
Data i godzina mogą być ustawiane automatycznie przez sieć telefoniczną. Jeśli
funkcja ta jest aktywna, ustawienia ręczne będą nadpisywane.
¤
¤
naciśnij
Za pomocą
(WŁ./WYŁ.)
Wybierz CZAS SIECIOWY
włącz / wyłącz funkcję automatycznego ustawiania czasu
Budzik
¤
¤
¤
wybierz
Za pomocą
wybierz BUDZIK
włącz / wyłącz budzik (WŁ./WYŁ.)
Wprowadzić czas budzenia w pozycji kursora za pomocą
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Wyłączanie budzika:
nacisnąć
Gdy telefon jest zajęty lub dzwoni, sygnał budzika nie zostaje uruchomiony.
12
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / operating.fm / 11/29/18
Ustawienia
Ustawienia specyficzne dla dostawcy / systemu telefonicznego
Czas funkcji flash
Czas funkcji flash (czas przerwy) przycisku
należy dostosować do wymagań
instalacji telefonicznej/podłączenia. Możliwe wartości: 90 ms / 100 ms / 120 ms /
270 ms / 300 ms / 600 ms
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
¤
¤
naciśnij
Wybierz CZAS FLASH
Wybierz żądany czas funkcji flash za pomocą
13
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / appendix.fm / 11/29/18
Obsługa klienta i pomoc
Obsługa klienta i pomoc
Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.
Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem
Na stronach tych można znaleźć:
• Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
• Deklaracje zgodności
Kontakt z pracownikami serwisu
Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...
... online:
za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu
... przez telefon:
w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Koszt połączenia według stawki operatora.
Należy przygotować dowód zakupu.
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na
opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi,
czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument
zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
Gwarancja
Warunki gwarancji
1
2
3
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja
udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
14
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / appendix.fm / 11/29/18
Obsługa klienta i pomoc
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
4
Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
• brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
• numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego
Gigaset.
6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do
których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy,
wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw
istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie
zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa
do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia
korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta
część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na
taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10 Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i
konserwacji
• nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby)
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
• zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
• użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna
wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
• zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
• przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
15
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / appendix.fm / 11/29/18
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Obsługa klienta i pomoc
16
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / appendix.fm / 11/29/18
Instrukcje producenta
Instrukcje producenta
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci
publicznej (zobacz etykietę urządzenia).
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje dyrektyw 2014/30/UE i 2014/35/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.
Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje
zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.
Środowisko
System zarządzania środowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV
SÜD Management Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD
Management Service GmbH.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Utylizacja
Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie
Europejskiej 2012/19/UE.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość
tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie
gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
17
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / appendix.fm / 11/29/18
Instrukcje producenta
Konserwacja
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno
używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.
Nie należy nigdy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się
ładunku statycznego.
W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić
do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było
możliwe przetestowanie wszystkich substancji.
Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do
czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.
18
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL580 / SUG PL pl / A30350-M216-S201-3-5543 / Cover_back_bw.fm / 11/29/18
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M216-S201-3-5543
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising