Gigaset | DL380 | User guide | Gigaset DL380 Užívateľská príručka

Gigaset DL380 Užívateľská príručka
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / Cover_front_bw.fm / 4/4/19
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL380
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / overview_380.fm / 4/4/19
Přehled
Přehled
2
1
6
3
7
4
8
9
10
11
12
13
5
1
2
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
3
4
5
6
7
Sluchátko
Displej
Zobrazuje aktuální datum a čas a rovněž
další informace v závislosti na situaci
Tlačítka přímé volby A–D
Vytáčení speciálních telefonních čísel
Reproduktor
Zobrazení příchozích hovorů
Tlačítko telefonního seznamu
Otevření telefonního seznamu: krátké
stisknutí
Otevření seznamu blokovaných čísel:
dlouhé stisknutí
Tlačítka Nahoru/Dolů
V nabídce/seznamu: listování nahoru/
dolů
V klidovém stavu: Otevření seznamu příchozích hovorů
V zadávacích polích: Přesun kurzoru
doleva/doprava
Příchozí hovor: Nastavení hlasitosti
vyzvánění
8
9
10
11
12
13
Tlačítko OK/Nabídka
V klidovém stavu: Otevření nabídky
V nabídce: Potvrzení volby
Tlačítko Zpět/Ztlumení
Během hovoru: Ztlumení mikrofonu
Příchozí hovor: Vypnutí vyzvánění
V nabídce: O úroveň nabídky výše
V zadávacích polích: Mazání záznamů
Tlačítko Zpětný dotaz /přepínání
hovorů
Přerušení hovoru
Tlačítko opakování vytáčení
V klidovém stavu: Otevření seznamu
odchozích hovorů
Tlačítko hlasitého odposlechu
Příchozí hovor: Přijetí hovoru s použitím
reproduktoru
Při hovoru: přepnutí ze sluchátka na
funkci hlasitého odposlechu
Tlačítko s hvězdičkou
Vypnutí vyzvánění
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / security.fm / 4/4/19
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například
v lakovnách.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých
místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit v servisu.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo
plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
1
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu
Přístroj je určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od
+5 °C do +45 °C.
Nožky přístroje obvykle nezanechávají na plochách žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze
vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.
Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani
jiných elektrických přístrojů.
Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a
výpary.
Připojení telefonu
¤ Zapojte konec dodaného připojovacího kabelu sluchátka do zdířky
1 na spodní straně telefonu,
druhý konec zapojte do
sluchátka 2 .
1
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
2
¤
Zapojte konec dodaného telefonního kabelu sluchátka do zdířky 3
na spodní straně telefonu, druhý
konec zapojte do telefonní přípojky 4 .
4
3
2
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Telefonování
Volání
Vytáčení
¤
V klidovém stavu
zadejte telefonní číslo
stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
zvedněte sluchátko
nebo
. . . číslo se vytočí
Opakování vytáčení
¤
Stiskněte tlačítko zvedněte sluchátko
sitého odposlechu
nebo stiskněte tlačítko hla-
. . . znovu se vytočí poslední vytáčené číslo.
Přímá volba
Pokud je některému z tlačítek
až
přiřazeno telefonní číslo
¤ Stiskněte příslušné tlačítko . . . přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí
Pokud je některému z tlačítek
až
přiřazeno telefonní číslo
Při dlouhém stisku příslušného tlačítka s číslem . . . se ihned vytočí přiřazené
telefonní číslo.
¤
Hovor probíhá s použitím reproduktoru. Pokud si přejete, zvedněte sluchátko
.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Tlačítka přímé volby se nastavují v konfiguraci telefonního seznamu.
Volba ze seznamu hovorů
¤
Stiskněte tlačítko
vře se seznam hovorů
vytočit
(příchozí hovory) nebo
pomocí
sejměte sluchátko
(odchozí hovory) . . . ote-
zvolte telefonní číslo, které se má
nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
3
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Volba čísla z telefonního seznamu
¤
Stiskněte tlačítko
. . . otevře se telefonní seznam
telefonní číslo, které se má vytočit
sejměte sluchátko
pomocí
zvolte
nebo stiskněte tla-
čítko hlasitého odposlechu
Příchozí hovory
Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním signalizace hovoru. Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud je dostupné. Pokud je
telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.
Na displeji se vpravo nahoře vedle symbolu
tých hovorů.
počet příchozích nepřija-
Přijetí hovoru
¤
Zvedněte sluchátko
nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
Nastavení hlasitosti vyzvánění
¤
Tlačítkem
lze během příchozího hovoru nastavit hlasitost vyzvánění
Vypnutí vyzvánění
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Pokud si nepřejete být rušení příchozím hovorem, lze vyzvánění vypnout.
¤ Stiskněte tlačítko
Nerušit
Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím hovoru nevyzvání.
¤
Podržte tlačítko
stisknuté . . . na displeji se zobrazí symbol
Opětovné zapnutí vyzvánění:
Znovu podržte stisknuté tlačítko
Pomocí nastavení v nabídce NERUSIT lze tuto funkci aktivovat/deaktivovat rovněž pro určitý čas.
4
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Funkce během hovoru
Přepnutí do režimu hlasitého odposlechu
¤
Stiskněte tlačítko
položte sluchátko
Úprava hlasitosti sluchátka / reproduktoru
¤
Pomocou tlačítek
upravte hlasitost sluchátka během hovoru.
Ztlumení mikrofonu
Pokud je mikrofon ztlumený, nemůže vás již volající osoba slyšet.
¤ Během hovoru stiskněte ovládací tlačítko
Opětovné zapnutí mikrofonu:
Stiskněte tlačítko
Ukončení hovoru
¤
Zavěste sluchátko
Seznamy hovorů
Telefon ukládá až 99 příchozích a až 15 odchozích hovorů do seznamu hovoru.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Otevření seznamu hovorů
Příchozí hovory:
Stiskněte tlačítko
Odchozí hovory:
Stiskněte tlačítko
¤
Pomocí
nebo
lze v seznamu listovat
Zobrazuje se telefonní číslo volajícího. Číslo aktuálně zobrazené položky seznamu
je vidět na displeji vpravo nahoře vedle symbolu .
5
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Zmeškané hovory
Zmeškané hovory se rovněž ukládají do seznamu příchozích hovorů. Pokud existují zmeškané hovory, bliká symbol na displeji vpravo nahoře. Vedle se zobrazuje počet nových zmeškaných hovorů.
¤
Otevřete seznam hovorů . . . nejdříve se zobrazí poslední příchozí zmeškaný hovor
¤ Pomocí
lze prolistovat další zmeškané hovory.
Pokud jste položku zobrazili, symbol se změní na
.
Přenos telefonního čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu
Telefonní čísla zobrazená v seznamu hovorů lze uložit do telefonního seznamu.
¤ Otevřete seznam hovorů pomocí
zvolte požadovanou položku
¤
Zvolte KOPIRUJ DO ADR.
jméno
pomocí
zadejte příslušné
. . . záznam se uloží
Vymazání položky/seznamu
Určitou položku nebo celý seznam lze vymazat.
¤ Otevření seznamu hovorů
Smazání záznamu:
¤
pomocí
zvolte některou položku
SMAZ ZAZNAM
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Smazání seznamu:
¤
SMAZAT?
Zvolte SMAZ SEZNAM
SMAZAT?
Telefonní seznam
V telefonním seznamu lze uložit až 99 jmen a čísel.
Otevření telefonního seznamu
¤
Stiskněte tlačítko
seznamu
pomocí
lze procházet položky telefonního
6
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Vytvoření nové položky
¤
¤
Stiskněte tlačítko
Pomocí
zvolte NOVY ZAZNAM
zadejte číslo
pomocí
zadejte jméno
...
Záznam se uloží
Úprava záznamu
¤
¤
¤
Stiskněte tlačítko
pomocí
zvolte požadovanou položku
zvolte UPRAV ZAZNAM
Znak nalevo od kurzoru lze vymazat tlačítkem
Pomocí
změňte záznam
Vymazání položky/seznamu
Určitou položku nebo celý telefonní seznam lze vymazat.
¤ Stiskněte tlačítko
Smazání záznamu:
¤
pomocí
zvolte některou položku
SMAZ ZAZNAM
Smazání telefonního
seznamu:
¤
SMAZAT?
Zvolte SMAZ SEZNAM
SMAZAT?
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Tlačítka přímé volby
Pro rychlé vytáčení lze některému z tlačítek
čítko
až
přiřadit telefonní číslo. Tla-
má červenou barvu a mělo by se mu přiřadit číslo tísňového volání.
Pokud stisknete tlačítko přímé volby, přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí.
Telefonní čísla pro přímou volbu lze navíc přiřadit tlačítkům
až
.
Telefonní číslo, u něhož se má využívat přímá volba, musí být nejdříve
uloženo v telefonním seznamu.
7
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Telefonování
Přiřazení/smazání telefonního čísla k tlačítku přímé volby
¤
Stiskněte tlačítko
. . . otevře se telefonní seznam
pomocí
zvolte
položku, které se má přiřadit tlačítko přímé volby
Vytvořit záznam:
Smazat záznam:
¤
¤
ZKRATKA
0-9
zvolte tlačítko A - D nebo
. . . telefonní číslo se přiřadí tlačítku
ZKRATKA
0-9
zvolte tlačítko A - D nebo
stiskněte tlačítko
Kontrola, která telefonní čísla jsou přiřazena tlačítkům
Dlouze stiskněte příslušné tlačítko
až
¤
:
Seznam blokovaných čísel
Hovory z telefonních čísel, která jsou zahrnuta do seznamu blokovaných čísel, nejsou signalizovány. Telefon nevyzvání a ukončí automaticky spojení. Seznam blokovaných čísel může obsahovat až deset položek.
Otevření seznamu blokovaných čísel
¤
Stiskněte tlačítko
tujte seznamem
a podržte je stisknuté tři sekundy
pomocí
lis-
položka pro uložení se zobrazuje na displeji vpravo nahoře
Vytvoření položky v seznamu blokovaných čísel
¤
Stiskněte tlačítko
a podržte je stisknuté tři sekundy
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
zvolte požadovanou položku pro uložení
fonní číslo, které se má uložit do seznamu
Pokud není položka pro uložení prázdná:
od kurzoru
8
Pomocí
pomocí
pomocí
zadejte tele-
. . . položka se uloží
smažte číslice nalevo
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Nastavení
Vyřazení telefonního čísla ze seznamu blokovaných čísel
¤
Stiskněte tlačítko
a podržte je stisknuté tři sekundy
pomocí
zvolte telefonní číslo, které se má ze seznamu vymazat
podržením
vymažte všechny znaky
potvrďte pomocí
Nastavení
Všechna nastavení se musí provádět v klidovém stavu.
Všeobecné informace
Přepnutí do režimu nastavení:
Volba položky nabídky nebo nastavení:
Potvrzení volby:
Zpět na předchozí úroveň nabídky:
Rychlé posouvání kurzoru v textovém poli
doleva nebo doprava:
¤
¤
¤
¤
¤
stiskněte
nebo stiskněte
stiskněte
stiskněte
nebo stiskněte
Jazyk
Lze zvolit mezi různými jazyky zobrazení na displeji.
¤
Stiskněte tlačítko
zvolte JAZYK
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
¤
Pomocí
vyberte požadovaný jazyk
Vyzvánění
Hlasitost vyzvánění
Nastavte některý ze čtyř stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte VZE-STUPNE,
tzn. postupné zesilování vyzvánění.
¤
Stiskněte tlačítko
zvolte HLASITOST VYZV.
¤
Pomocí
zvolte požadovaný stupeň
9
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Nastavení
Vyzváněcí melodie
Jako vyzvánění lze zvolit některou z deset různých melodií.
¤
Stiskněte tlačítko
zvolte VYZVANECI TON
¤
Pomocí
zvolte požadované vyzvánění (1–10)
Nerušit
Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím hovoru nevyzvání.
¤
Stiskněte tlačítko
zvolte NERUSIT
¤
Pomocí
lze tuto funkci zapnout/vypnout (ZAPNOUT/VYPNOUT)
Pokud si přejet tuto funkci zapnout:
stiskněte pomocí
zadejte počáteční čas
¤
VYPNOUT CAS
pomocí
zadejte čas ukončení
Datum a čas
Ruční nastavení data a času
¤
¤
Stiskněte tlačítko
Pomocí
Kurzorem lze pomocí
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
zvolte DATUM + CAS
zadejte datum a čas v poloze kurzoru
pohybovat doleva/doprava.
10
zvolte
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / operating.fm / 4/4/19
Nastavení
Čas ze sítě
Datum a čas lze automaticky nastavit z telefonní sítě. Pokud je tato funkce aktivována, přepíše se ruční nastavení.
¤
¤
Stiskněte tlačítko
zvolte SITOVE HODINY
Pomocí
lze zapnout/vypnout automatické nastavení času
(ZAPNOUT/VYPNOUT)
Budík
¤
¤
¤
Zvolte
Pomocí
Pomocí
BUDIK
aktivujte/deaktivujte budík (ZAPNOUT/VYPNOUT)
zadejte v poloze kurzoru čas buzení
Vypnutí budíku:
stiskněte
Budík se nespustí při vytáčení, pokud je telefon obsazen nebo pokud
vyzvání.
Specifická nastavení operátora / telefonního systému
Časový interval impulsu
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Délka časového intervalu impulsu (doba přerušení) tlačítka
přizpůsobte
požadavkům svého telefonního systému/spojení. Možné hodnoty: 90 ms /
100 ms / 120 ms / 270 ms / 300 ms / 600 ms.
¤
¤
Stiskněte tlačítko
Pomocí
zvolte CAS PRERUS
zvolte požadovaný čas impulsu
11
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / appendix.fm / 4/4/19
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu
Zde kromě jiného naleznete:
• Otázky & odpovědi
• Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
• Zkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu
Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... online:
přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu
... na telefonu:
pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v
daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle
označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno
v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na
reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno
datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z
mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.
Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho
povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné
otestovat všechny látky.
Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje
mobilních telefonů.
12
13
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / appendix.fm / 4/4/19
Zákaznický servis a podpora
Záruka
Záruční podmínky
14
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem),
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / appendix.fm / 4/4/19
Zákaznický servis a podpora
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / appendix.fm / 4/4/19
Doporučení výrobce
Doporučení výrobce
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice(viz štítek zařízení).
Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě,
kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje všem
základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnic
2014/30/EU a 2014/35/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/docs.
Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“
nebo „Evropská prohlášení o shodě“. Přezkoumejte všechny tyto soubory.
Ochrana životního prostředí
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.
ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service
GmbH, platný od 17.2.1994.
Likvidace
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního
odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Správná likvidace a samostatný sběr starých
přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské
zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického
a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si
prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v
obchodě, kde jste produkt zakoupili.
15
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL380 / SUG CZ cz / A30350-M217-S101-3-2D43 / Cover_back_bw.fm / 4/4/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M217-S101-3-2D43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising