Gigaset | DL380 | User guide | Gigaset DL380 Gebruikershandleiding

Gigaset DL380 Gebruikershandleiding
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / Cover_front_bw.fm / 4/4/19
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL380
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / overview_380.fm / 4/4/19
Overzicht
Overzicht
2
1
6
3
7
4
8
9
10
11
12
13
5
1
2
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
3
4
5
6
7
Hoorn
Display
Geeft de actuele datum en tijd alsmede
overige situatiegebonden informatie
weer.
Snelkiestoetsen A - D
Speciale telefoonnummers kiezen
Luidspreker
Weergave van inkomende oproepen
Telefoonboektoets
Telefoonboek openen: kort indrukken
Blokkeerlijst openen: lang indrukken
Omhoog/omlaag-toetsen
In het menu/lijst: naar boven en beneden scrollen
In de ruststand: lijst met ingekomen
oproepen openen
In invoervelden: cursor naar links/rechts
verplaatsen
Inkomende oproep: volume van oproepsignaal instellen
8
9
10
11
12
13
0
OK-/menu-toets
In de ruststand: menu openen
In het menu: selectie bevestigen.
Toets Terug/Microfoon uit
Tijdens het gesprek: microfoon uitschakelen
Inkomende oproep: oproepsignaal uit
In het menu: menuniveau naar boven
In invoervelden: tekens wissen
Ruggespraak-/flash-toets
Gesprek onderbreken
Nummerherhalingstoets
In de ruststand: lijst met uitgaande
oproepen openen
Handsfree-toets
Inkomende oproep: oproep via luidspreker beantwoorden
Tijdens een gesprek: overschakelen van
hoorn naar handsfree-functie
Stertoets
Oproepsignaal uitschakelen
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / security.fm / 4/4/19
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat,
bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of
kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel
door de Servicedienst repareren.
1
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Het toestel is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een
temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter.
Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan
echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.
Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of
direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van
andere elektrische apparaten.
Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
dampen.
Telefoon aansluiten
¤ Steek het ene uiteinde van het
meegeleverde hoornsnoer in aansluiting 1 aan de onderzijde van
het toestel, het andere uiteinde in
de hoorn 2 .
1
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
2
2
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
¤
Telefoneren
Steek het ene uiteinde van het
meegeleverde telefoonsnoer in
aansluiting 3 aan de onderzijde
van het toestel, het andere
uiteinde in de
telefoonaansluiting 4 .
4
3
Telefoneren
Bellen
Nummer kiezen
¤
In de ruststand
handsfree-toets
telefoonnummer invoeren
hoorn opnemen
of
indrukken . . . het nummer wordt gekozen
Nummerherhaling
¤
indrukken
Hoorn opnemen
of handsfree-toets
indrukken
. . . het als laatste gekozen nummer wordt gekozen
Snelkiezen
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Als onder één van de toetsen
tot
een telefoonnummer is opgeslagen
¤ Betreffende toets indrukken . . . het geprogrammeerde nummer wordt direct
gekozen
Als onder één van de toetsen
tot
een telefoonnummer is opgeslagen
Betreffende cijfertoets lang indrukken . . . het geprogrammeerde nummer
wordt direct gekozen
¤
De oproep wordt via de luidspreker tot stand gebracht. Indien gewenst, de hoorn
opnemen
.
De snelkiestoetsen kunt u tijdens het configureren van het telefoonboek
programmeren.
3
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Kiezen uit een oproepenlijst
¤
Toets
(gemiste oproepen) of
de oproepenlijst wordt geopend
dat u wilt kiezen
(uitgaande oproepen) indrukken . . .
met
hoorn opnemen
het telefoonnummer selecteren
of handsfree-toets
indrukken
Kiezen uit Contacten
¤
Toets
indrukken . . . het telefoonboek wordt geopend
telefoonnummer selecteren dat u wilt kiezen
free-toets
met
hoorn opnemen
het
of hands-
indrukken
Inkomende oproepen
Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display
en het knipperen van de oproepindicatie gesignaleerd. Indien beschikbaar, wordt
het telefoonnummer van de beller op het display weergegeven. Als het nummer
van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
Het aantal nieuwe, niet beantwoorde oproepen wordt rechtsboven in
het display naast het symbool weergegeven.
Oproep beantwoorden
¤
Hoorn opnemen
of handsfree-toets
indrukken.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Volume van oproepsignaal instellen
¤
Met
het volume van het oproepsignaal tijdens een inkomende oproep
instellen.
Oproepsignaal uitschakelen
Als u niet wilt worden gestoord door inkomende oproepen, kunt u het oproepsignaal uitschakelen.
¤ Toets
indrukken
4
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Niet storen
Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende
oproepen.
¤
Toets
indrukken en vasthouden . . . in het display wordt het symbool
weergegeven
Oproepsignaal weer inschakelen:
den
toets
opnieuw indrukken en vasthou-
Via de menu-instelling NIET STOREN kan de functie ook tijdgebonden
ingeschakeld/uitgeschakeld worden.
Functies tijdens een gesprek
Op handsfree-functie overschakelen
¤
Toets
indrukken
hoorn terugleggen op het toestel
Aanpassen hoorn-/luidsprekervolume
¤
Het volume van hoorn en luidspreker aanpassen door tijdens het gesprek op
te drukken
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Microfoon uitschakelen
Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer
horen.
¤ Tijdens het gesprek toets
indrukken
Microfoon weer inschakelen:
toets
indrukken
Gesprek beëindigen
¤
Hoorn terugleggen op het toestel
5
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Oproepenlijsten
Het toestel slaat 99 inkomende en 15 uitgaande oproepen op in zogeheten oproepenlijsten.
Oproepenlijst openen
Inkomende oproepen:
Uitgaande oproepen:
¤
Met
toets
toets
of
indrukken
indrukken
door de lijst scrollen
Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Het nummer van de op dat moment weergegeven vermelding in de lijst wordt rechtsboven in het display naast het symbool weergegeven.
Gemiste oproepen
Gemiste oproepen worden ook opgeslagen in de lijst met inkomende oproepen.
Bij gemiste oproepen knippert het symbool rechtsboven in het display. Daarnaast staat het aantal nieuwe gemiste oproepen.
¤
Oproepenlijst openen . . . de als laatste gemiste oproep wordt als eerste
weergegeven.
¤ Met
door de andere gemiste oproepen bladeren.
Als u een vermelding heeft bekeken, wijzigt het symbool naar
.
Telefoonnummer uit een oproepenlijst naar het telefoonboek kopiëren
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
U kunt telefoonnummers in een oproepenlijst naar het telefoonboek kopiëren.
¤ Oproepenlijst openen met
de gewenste vermelding selecteren
¤
KOPIEER NAAR selecteren
invoeren
met
de bijbehorende naam
. . . de vermelding wordt opgeslagen.
6
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Vermelding of lijst wissen
U kunt een bepaalde vermelding of de hele lijst wissen.
¤ Oproepenlijst openen
Vermelding wissen:
¤
met
een vermelding selecteren
WIS INVOER selecteren
¤
Lijst wissen:
WISSEN?
WIS LIJST selecteren
WIS-
SEN?
Telefoonboek
In het telefoonboek kunnen 99 namen en nummers worden opgeslagen.
Telefoonboek openen
¤
Toets
len
indrukken
met
door de namen in het telefoonboek scrol-
Nieuw contact aanmaken
¤
¤
Toets
Met
indrukken
NIEUWE INVOER selecteren
nummer invoeren
met
naam
. . . het contact
wordt opgeslagen
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Contact bewerken
¤
¤
¤
Toets
indrukken
met
gewenst contact selecteren
BEWERK INVOER selecteren
Toets
Met
indrukken om het teken links naast de cursor te wissen
het contact wijzigen
7
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Contact of lijst wissen
U kunt een bepaald contact of het hele telefoonboek wissen
¤ Toets
indrukken
Contact wissen:
¤
met
een vermelding selecteren
WIS INVOER selecteren
Telefoonboek wissen:
¤
WISSEN?
WIS LIJST selecteren
WIS-
SEN?
Snelkiestoetsen
Voor het snel kiezen van telefoonnummers kunt u onder de toetsen
een telefoonnummer programmeren. De toets
tot
is rood gekleurd en moet van
een nummer worden voorzien dat in geval van nood moeten worden gebeld. Als
u een snelkiestoets indrukt, wordt het geprogrammeerde nummer direct gekozen.
Daarnaast kunnen onder toetsen
geprogrammeerd.
tot
ook snelkiesnummers worden
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Een nummer dat u als snelkiesnummer wilt gebruiken, moet eerst in het
telefoonboek worden opgeslagen.
8
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Telefoneren
Telefoonnummer onder een snelkiestoets programmeren/wissen
¤
Toets
indrukken . . . het telefoonboek wordt geopend
met
het
contact selecteren dat onder een snelkiestoets moet worden opgeslagen
Vermelding toewijzen:
¤
SNEL TOETS selecteren
kiezen
Vermelding wissen:
¤
A - D of 0 - 9
. . . het telefoonnummer wordt onder
de toets opgeslagen
SNEL TOETS
toets
A - D of 0 - 9 kiezen
indrukken
Controleren welk telefoonnummer onder de toetsen
opgeslagen:
¤ Betreffende toets lang indrukken
tot
is
Blokkeerlijst
Oproepen van telefoonnummers in de blokkeerlijst worden niet gesignaleerd. Het
oproepsignaal klinkt niet en het toestel verbreekt automatisch de verbinding. In
de blokkeerlijst kunnen maximaal tien telefoonnummers worden opgeslagen.
Blokkeerlijst openen
¤
Toets
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
scrollen
indrukken en drie seconden vasthouden
met
door de lijst
de geheugenpositie wordt rechtsboven in het display weergege-
ven.
Vermelding in de blokkeerlijst aanmaken
¤
Toets
indrukken en drie seconden vasthouden
geheugenpositie selecteren
met
dat u in de lijst wilt opslaan
Als de geheugenpositie niet leeg is:
wissen
met
gewenste
telefoonnummer invoeren
. . . de vermelding wordt opgeslagen
met
9
de cijfers links naast de cursor
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Instellingen
Telefoonnummer uit de blokkeerlijst verwijderen
¤
Toets
indrukken en drie seconden vasthouden
nummer selecteren dat u wilt wissen
cijfers zijn verwijderd
met
met
het telefoon-
indrukken totdat alle
bevestigen
Instellingen
Alle instellingen moeten in de ruststand worden ingevoerd.
Algemeen
Overschakelen naar de instelmodus:
Menu-optie of instelling selecteren:
Selectie bevestigen:
Terug naar het vorige menuniveau:
Cursor naar links/rechts in het tekstveld verplaatsen:
¤
¤
¤
¤
¤
indrukken
of
indrukken
indrukken
indrukken
of
indrukken
Taal
U kunt kiezen uit verschillende displaytalen.
¤
indrukken
TAAL selecteren
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
¤
Met
gewenste taal selecteren
Oproepsignaal
Volume van het oproepsignaal
U kunt het oproepsignaal op vier niveaus instellen of de optie OMHOOG selecteren, d.w.z. het oproepsignaal wordt met oplopend volume weergegeven.
¤
indrukken
RING VOLUME selecteren
¤
Met
het gewenste niveau selecteren
10
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Instellingen
Ringtone
U kunt voor het oproepsignaal kiezen uit tien verschillende ringtones.
¤
indrukken
RING TOON selecteren
¤
Met
de gewenste ringtone selecteren (1-10)
Niet storen
Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende
oproepen.
¤
indrukken
NIET STOREN selecteren
¤
Met
de functie in- of uitschakelen (AAN/UIT)
Als u de functie inschakelt:
indrukken met
¤
selecteren
begintijd invoeren
met
ZET TIJD UIT
eindtijd invoeren
Datum en tijd
Datum en tijd handmatig instellen
¤
¤
indrukken
Met
Cursor met
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DATUM + TIJD selecteren
datum en tijd op de positie van de cursor invoeren
naar links/rechts verplaatsen.
Netwerktijd
Datum en tijd kunnen automatisch via het telefoonnet worden ingesteld. Als u
deze functie inschakelt, wordt de handmatige instelling overschreven.
¤
¤
indrukken
Met
NETWERK KLOK selecteren
de automatische tijdinstelling in-/uitschakelen (AAN/UIT)
11
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / operating.fm / 4/4/19
Instellingen
Wekker
¤
¤
¤
selecteren
Met
ALARM KLOK selecteren
wekker inschakelen/uitschakelen (AAN/UIT)
Met
wektijd op de positie van de cursor invoeren
Wekker uitschakelen:
indrukken
Tijdens het kiezen van een nummer, als het toestel bezet is of als het
oproepsignaal klinkt wordt geen wekoproep weergegeven.
Specifieke instellingen voor providers/telefooncentrales
Flash-tijd
Flash-tijd (onderbrekingstijd) van de toets
aanpassen aan de eisen van uw
telefooncentrale/verbinding. Mogelijke waarden: 90ms/100ms/120ms/270ms/
300ms/600ms.
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
¤
¤
indrukken
Met
FLASH TIJD selecteren
de gewenste flash-tijd selecteren
12
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / appendix.fm / 4/4/19
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.
Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:
• Vragen& antwoorden
• Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
• Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... Online:
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice
... per telefoon:
voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon
is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de
eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in
de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor
de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het
aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
13
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / appendix.fm / 4/4/19
Klantenservice
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Garantie
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.
Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het
gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications
Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie
verleend.
De garantie vervalt indien:
• Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan
Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
• Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden,
en/of er sprake is van normale slijtage;
• Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
• Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/
of veranderd;
• Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
• Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/
of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
• Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van
de (goedgekeurde) zaken;
• Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
• Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
• De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden
bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken
jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
14
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / appendix.fm / 4/4/19
Informatie van de fabrikant
Informatie van de fabrikant
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting (zie label op
het toestel).
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen
en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Milieu
Milieumanagementsysteem
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management
Service GmbH.
Inzameling van afval en oude apparaten
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar
dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid
of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling
van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw
gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of
bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
15
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / appendix.fm / 4/4/19
Informatie van de fabrikant
Onderhoud
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel
veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
16
Template A6 for NEO, Version 1, 20.04.2016
DL380 / SUG NL nl / A30350-M217-M101-3-5443 / Cover_back_bw.fm / 4/4/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M217-M101-3-5443
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising