Gigaset | DA610 | User guide | Gigaset DA610 Navodila

Gigaset DA610 Navodila
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / overview.fm / 31.03.2016
Kratek pregled telefona Gigaset DA610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prikazovalnik in tipke
1 Prikazovalnik ( str. 4)
2 Tipka za upravljanje ( str. 5)
3 Tipke za kratko izbiranje
4 Tipka za shranjevanje
5 Tipka za ponavljanje izbiranja/vnos premora
6 Tipka za vmesne zveze
7 Tipka za izključitev mikrofona
8 Tipka zvezdica, vključitev/izključitev pozivnega signala (pritisnite in
držite)
£
£
9
Tipka lojtrca, vključitev/izključitev zapore tipkovnice (pritisnite in
držite)
10 Tipka za prostoročno delovanje
11 Tipki za nastavljanje glasnosti slušalke, naglavne slušalke, zvočnika
in pozivnega signala
12 Mikrofon za prostoročno telefoniranje
@ Tipka za prostoročno delovanje
Svetlobni prikaz (LED)
¤
¤
cs ro sk sl
utripa pri dohodnem klicu
sveti, če pogovor poteka prek zvočnika ali naglavne slušalke
1
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / overview.fm / 31.03.2016
Priključitev telefona
¤
2
¤
Telefonsko vtičnico telefona (1) povežite s
hišnim telefonskim priključkom. Pri tem
uporabite v embalaži priloženo priključno
vrvico.
Vaš telefon se napaja z električnim tokom
iz telefonske linije. Ne potrebujete vtične
napajalne enote.
Priključno vrvico napeljite v razbremenilni
kanal (2).
1
¤
Slušalko in telefon povežite s spiralno
vrvico (3).
3
Opombe
u Prvi zagon telefona
1. Dvignite slušalko za 5 sekund in jo ponovno položite.
2. Ponovno dvignite slušalko: Slišite znak prostega izbiranja, naprava je pripravljena za delovanje.
Vaš telefon se napaja z električnim tokom iz telefonske linije. Če je bilo napajanje prekinjeno, (npr. z izključitvijo telefonske naprave prek noči),
morate postopek zagona ponoviti. Vnosi v telefonskem imeniku in vnosi za kratko izbiranje so trajno shranjeni.
u Naprava je načrtovana za uporabo kot sistem ene telefonske linije (na javni centrali ali na naročniški centrali).
Naprave ne smete priključiti na razdelilnik linije kot drugi telefon.
u Uporaba s hišno centralo (Router):
Hišna centrala (Router) mora telefonu dovajati neprekinjeno enosmerno napetost tudi med zvonjenjem. Če tega ne more zagotoviti, se lahko
telefon med zvonjenjem na kratko izklopi, zaradi česar pride do izgube shranjenih informacij. Če želite več informacij v povezavi s tem, si oglejte
uporabniški priročnik hišne centrale (Router) ali pa se obrnite na proizvajalca.
2
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / DA610IVZ.fm / 31.03.2016
Vsebina
Delovanje na zasebnih
naročniških centralah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kratek pregled telefona Gigaset DA610 . . . . . . 1
Priključitev telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Posebne funkcije/tipka za vmesne zveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spreminjanje načina izbiranja/časa flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Določanje karakteristične številke centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Priključitev telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uporaba telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pisanje in urejanje imen ter klicnih številk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Odhodni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dohodni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslušanje po zvočniku/prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve med pogovorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
Uporaba telefonskega imenika . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba seznama klicev (CLIP) . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba tipk za kratko izbiranje . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
Druge nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Standardni znaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stik s tekočino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vprašanja in odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odlaganje odpadkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V primeru težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
14
14
14
15
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spreminjanje jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavitve za datum in uro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavljanje glasnosti slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavljanje pozivnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitve varnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zaklepanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klic v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktni klic (baby call) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaklepanje klicnih številk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
Storitve omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikaz klicne številke (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tipka za vmesne zveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavljanje predizbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
cs ro sk sl
3
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Opozorila za varno uporabo
Uporaba telefona
Pri postavitvi, priključitvi in uporabi telefona brezpogojno upoštevajte
naslednja opozorila:
u Uporabljajte le priložene vtiče in kable!
u Priključno vrvico vključite le v zato predvideno telefonsko vtičnico.
u Priključno vrvico napeljite tako, da je varna pred poškodbami!
u Telefon postavite na podlago, ki ne drsi!
u Zaradi vaše varnosti in zaščite, telefona ne smete uporabljati v
kopalnicah ali v prostorih s tuši (v vlažnih prostorih).
Telefon ni zaščiten proti pršeči vodi.
u Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposrednim
sončnim žarkom ali drugim električnim napravam.
u Varujte vaš telefon pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in
parami.
u Telefona nikoli ne odpirajte sami!
u Priključnih kontaktov se ne dotikajte s konicami in kovinskimi
predmeti!
u Telefona ne prenašajte na vrvicah!
u Vaš Gigaset DA610 oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za
uporabo. V vašem telefonu Gigaset DA610 je vgrajen trajen
pomnilnik. Pred predajo telefona tretji osebi izbrišite eventualno
shranjene vaše klicne številke.
Pri uporabi vašega Gigaset DA610 sta na voljo tipkovnica in
prikazovalnik. V navodilu so opisane vse možnosti uporabe.
Opomba
Nekatere funkcije vašega telefona so neomejeno na voljo samo v
primeru, če vaš ponudnik omrežja in ponudnik omrežja kličočega te
funkcije podpirata, npr. funkcije, pri katerih je potrebna informacija o
klicni številki kličočega.
To velja npr. za naslednje funkcije:
u Prikaz klicne številke dohodnega klica ( str. 6)
u Signalizacija kličočega z VIP melodijo ( str. 6)
u Seznam klicev ( str. 8)
£
Prikazovalnik
Prikazovalnik prikazuje, odvisno od situacije delovanja, različne informacije, npr. datum in uro. Nastavite lahko datum in točen čas ter format
predstavitve ( str. 9).
Simboli prikazujejo informacije o stanju vašega telefona.
£
f
oZ i x
l
01
m 24.12 18:30
01--28
Priključitev telefona
Priporočilo za postavitev telefona:
u Telefona ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali drugim
izvorom toplote.
u Zagotovite temperaturo za delovanje telefona med + 5° C in + 40° C.
u Telefon postavite najmanj en meter od radijskih naprav npr. brezvrvičnih telefonov, radijskih naprav za iskanje oseb ali TV sprejemnikov. Radijske naprave sicer lahko motijo pogovor po telefonu.
u Telefona ne postavite v zelo prašne prostore, ker prah slabo vpliva na
življenjsko dobo telefona.
u Deli telefona lahko v stiku z lakiranimi površinami in polirnimi
premazi pustijo sledi na pohištvu (npr. nogice iz gume).
£
£
Vrstica s simboli: Prikaz
stanja, datum in čas
Prikaz časa pogovora, klicnih
številk, imen, vnosov v
telefonski imenik, seznamov
klicev, nastavitev
Simboli prikazovalnika
01
Številka vnosa v telefonskem imeniku ali v nekem
seznamu klicev ali na tipki za kratko izbiranje
o
Aktiviran način nastavljanja
f
Utripa pri novem klicu v seznamu klicev, če je aktivirano
posredovanje klicne številke (CLIP) kličočega ( str. 11)
g
Odprt telefonski imenik
i
Aktivirana zapora tipkovnice
x
Izključen pozivni signal
Aktivirana izključitev mikrofona
l
Utripa pri dohodnem VIP klicu
Simbol se prikaže le, če se v telefonskem imeniku nahaja
najmanj en vnos z aktiviranim VIP načinom delovanja
( str. 7).
£
m
£
Jezik prikazovalnika
£
Tovarniško nastavljen jezik je angleščina. Na voljo je več jezikov. Če je
potrebno lahko jezik prikazovalnika spremenite ( str. 9).
4
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Telefoniranje
Tipka za upravljanje
S tipko za upravljanje aktivirate funkcije telefona in vodite po meniju.
Ponujene funkcije so odvisne od situacije uporabe.
T
t
s
u
v
W
V
U
Telefonirate lahko prek slušalke ali tudi prek zvočnika (funkcija
prostoročnega telefoniranja). V nadaljevanju velja simbol c vedno
tudi za @.
V stanju mirovanja:
Y Odprete seznam klicev
t
s
Z Odprete telefonski imenik
Odhodni klici
V seznamih:
Vnos pomaknete navzgor/navzdol.
Pritisnite in držite: Hitro listate po seznamu navzgor/navzdol.
Pri urejanju nastavitve časa:
Kazalec pomaknete levo/desno.
V menijih in seznamih:
Zapustite meni oziroma seznam.
Pri urejanju imen in klicnih številk:
Izbrišete znak levo od položaja kazalca.
Pritisnite in držite: Izbrišete vrstico.
Če je vnos prazen: Zapustite način delovanja urejanje.
Vnesete klicno številko:
Telefon klicno številko izbere.
V telefonskem imeniku in v seznamu klicev: Odprete priročni
meni.
Pri obdelavi vnosov:
Shranite vnos.
Pisanje in urejanje imen ter klicnih številk
Vnašanje klicne številke prek tipkovnice
c~
Dvignite slušalko, izberite klicno številko.
Namesto dviga slušalke:
@
Za telefoniranje prek zvočnika pritisnite tipko za
prostoročno delovanje. Preklop je možen kadarkoli med
pogovorom.
Izbiranje iz telefonskega imenika
£
Če ste v telefonski imenik že shranili klicne številke ( str. 7), lahko klic
zaženete neposredno iz telefonskega imenika.
S tipko za upravljanje s odprite telefonski imenik.
Z
Iskanje vnosa
q
Izberite vnos.
Za hitro listanje po seznamu pritisnite in držite zgornjo ali
spodnjo stran tipke.
~
ali
Vnesite črke (
temi črkami.
£ str. 5). Prikaže se prvi vnos, ki se začne s
Izbiranje klicnih številk
c
Dvignite slušalko.
Vnos besedila:
~
S tipkovnico vnesite ime in klicno številko.
in O ter Q, * in # je dodeljenih več črk
Vsaki tipki med
in cifer. Določen znak vnesete z večkratnim pritiskom ustrezne tipke.
Tabelo znakov, ki jih lahko uporabite, najdete v dodatku, ( str. 13).
£
ali
[
q
Odprite priročni meni.
Izberite DIAL ENTRY in z [ začnite klic prek zvočnika. Če
potem dvignete slušalko, se pogovarjate prek slušalke.
Opomba
Lahko najprej dvignete slušalko in nato odprete telefonski imenik.
Pomikanje kazalca
t s Kazalec v besedilu pomikate levo/desno tako, da pritisnete tipko za upravljanje navzgor/navzdol.
Brisanje/popravljanje znakov
X
Pritisnite levo stran tipke za upravljanje u. Izbriše se
znak levo od kazalca. Z daljšim pritiskom tipke izbrišete
celo vrstico.
cs ro sk sl
5
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Izbiranje iz seznama klicev
Kratko izbiranje
£
V seznamu klicev so shranjene klicne številke zadnjih 50 sprejetih klicev.
Pogoj: Možen je prikaz klicne številke pri dohodnem klicu ( str. 11).
Večkratni klic neke klicne številke se prikaže samo enkrat (z informacijo
zadnjega klica). Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se
prikaže tudi pripadajoče ime, če je vneseno.
S tipko za upravljanje t odprite seznam klicev.
q
Izberite klicno številko ali ime.
Y
£
Na tipke tipkovnice 0...9 lahko shranite 10 klicnih številk za kratko
izbiranje ( str. 8).
J
Pritisnite tipko za kratko izbiranje.
Q ... O
c
Dvignite slušalko, pritisnite tipko za prostoročno
delovanje @ ali začnite klic z [.
Telefon bo izbral klicno številko, ki je shranjena na tipki tipkovnice.
bodisi...
c
Opomba
Lahko najprej dvignete slušalko in nato odprete telefonski imenik.
Dvignite slušalko.
...ali
[
q
Odprite priročni meni.
Izberite RING BACK in z [ začnite klic prek zvočnika.
Če potem dvignete slušalko, se pogovarjate prek slušalke.
Dohodni klici
Ponavljanje izbiranja
Telefon samodejno shrani zadnjih pet izbranih klicnih številk (vsako z
največ 32 ciframi).
cI
Dvignite slušalko, pritisnite tipko za ponavljanje izbiranja.
I
q
c
Pritisnite tipko za ponavljanje izbiranja.
Izberite klicno številko.
Dvignite slušalko.
v
Z [ začnite klic prek zvočnika.
Brisanje vseh klicnih številk za ponavljanje izbiranja
KI#25
K
Pritisnite zaporedje tipk.
Akcijo potrdite s tipko za shranjevanje ali z [.
Dohodni klici se signalizirajo s pozivnim zvočnim signalom in prikazom
na prikazovalniku.
Pri prikazu klicnih številk ( str. 11) se na prikazovalniku prikaže klicna
številka in utripa simbol f. Ta simbol se izbriše, če klic sprejmete ali (če
ga ne sprejmete), prikliče seznam klicev.
Pri dohodnih klicih, pri katerih so v telefonskem imeniku ali na tipkah za
kratko izbiranje te klicne številke shranjene skupaj z imeni, se dodatno
prikaže ime.
Če je aktiviran VIP način delovanja ( str. 10), na prikazovalniku utripa
VIP simbol in klic se signalizira z VIP pozivnim signalom.
£
Izbiranje zadnje izbrane klicne številke:
ali
S tipko I lahko vnesete enega ali več premorov med izbiranjem (ne
velja za prvo cifro). Premori med izbiranjem se prenesejo v pomnilnik in
so potrebni za izbiranje na določenih naročniških centralah (npr.:
0 I 2368).
Dolžina premora je nastavljiva (1, 3 ali 6 sekund) ( str. 13).
£
Opomba
Lahko najprej dvignete slušalko in nato odprete seznam klicev.
Izbiranje ene od petih shranjenih klicnih številk:
Premori med izbiranjem
£
Sprejem klica
c
@
Dvignite slušalko.
ali
Za telefoniranje prek zvočnika pritisnite tipko za
prostoročno delovanje.
Poslušanje po zvočniku/prostoročno telefoniranje
Vključitev/izključitev poslušanja po zvočniku
Osebe, ki se nahajajo v prostoru, lahko pogovor poslušajo po zvočniku.
Med pogovorom prek slušalke:
@
Za vključitev ali izključitev poslušanja po zvočniku pritisnite tipko za prostoročno delovanje.
Pri vključenem zvočniku in dvignjeni slušalki je vključeno poslušanje po
zvočniku. Mikrofon prostoročnega delovanja je pri tem izključen.
Pri vključenem zvočniku in položeni slušalki je vključeno prostoročno
delovanje prek mikrofona za prostoročno delovanje.
Menjava iz poslušanja po zvočniku na prostoročno delovanje:
@ & Pri pritisnjeni tipki za prostoročno delovanje položite
slušalko.
6
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Uporaba telefonskega imenika
Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja
Prek vgrajenega mikrofona lahko telefonirate tudi pri položeni slušalki.
Optimalna razdalja od ust do mikrofona znaša približno 50 cm.
Vključitev med pogovorom
@ & Pri pritisnjeni tipki za prostoročno delovanje položite
slušalko.
V telefonskem imeniku telefona Gigaset DA610 lahko shranite do 50
vnosov (največ 32 cifer za klicno številko in 14 znakov za ime).
Prek telefonskega imenika lahko zaženete klic ( str. 5), vnesete nove
vnose ( str. 7) ter nadzorujete in spreminjate vnose.
Klicne številke in imena lahko vnesete ročno ali jih prenesete iz seznama
klicev ( str. 8). Poleg tega lahko neki klicni številki dodelite VIP način
delovanja.
Ko je telefonski imenik odprt, je na prikazovalniku prikazan simbol Z.
Poleg tega se na prikazovalniku prikaže številka vnosa v telefonskem
imeniku (01.. 50). Če se v telefonskem imeniku nahaja najmanj en VIP
vnos, se na prikazovalniku prikaže simbol l.
Telefonski imenik ponuja naslednje funkcije menija:
£
£
£
Vključitev pred izbiranjem klicne številke
@
Pritisnite tipko za prostoročno delovanje, počakajte na
signal prostega izbiranja.
Izključitev prostoročnega delovanja
c
Med pogovorom dvignite slušalko. Pogovor se preklopi na
slušalko.
Končanje pogovora
@
Med prostoročnim telefoniranjem pritisnite tipko za
prostoročno delovanje.
NEW ENTRY
DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Vnos 1-50
...
Nastavitve med pogovorom
Nastavljanje glasnosti slušalke
Glasnost lahko nastavite v treh stopnjah.
E / D Glasnost nastavite s tipkama glasneje/tišje.
Nastavljena glasnost se prikaže na prikazovalniku.
Odpiranje telefonskega imenika
Nastavljanje zvočnika
Z
V stanju mirovanja:
Pritisnite tipko za upravljanje s.
Glasnost lahko nastavite v sedmih stopnjah.
E / D Glasnost nastavite s tipkama glasneje/tišje.
Nastavljena glasnost se prikaže na prikazovalniku.
Izključevanje mikrofona
Iskanje vnosa
£
q
Izberite vnos.
~
Vnesite črke (
Odvisno od nastavitve funkcije za izključitev mikrofona ( str. 9) med
pogovorom lahko izključite mikrofon ali slušalko in mikrofon telefona:
C
Za vključitev ali izključitev mikrofona pritisnite tipko za
izključitev mikrofona.
Med izključitvijo mikrofona se lahko predvaja glasba na zadržanju.
Ko je mikrofon telefona izključen, se na prikazovalniku prikaže simbol .
ali
Pozivni zvočni signal in glasnost
Prikaz klicne številke vnosa
m
Medtem, ko telefon poziva, lahko spremenite glasnost in melodijo
pozivanja.
E / D Glasnost pozivnega signala nastavite s tipkama glasneje/
tišje (5 stopenj, 0=brez pozivanja).
Q .. O S tipkami tipkovnice izberite melodijo pozivanja
(10 različnih).
£ str. 5). Prikaže se prvi vnos s temi črkami.
Opomba
Če pritisnete tipko *, se vnos označi kot VIP vnos ali se označitev
odstrani.
#
Za preklop med prikazom klicne številke in imena
pritisnite tipko lojtrca.
Z
Shranjevanje klicne številke
Odprite telefonski imenik.
Prikaže se prvi vnos v seznamu.
t
Izberite NEW ENTRY in potrdite z [.
~
Vnesite klicno številko in potrdite z [.
~
Vnesite ime in potrdite z [.
Vnos se shrani in prikaže na prikazovalniku.
*
Za označitev vnosa kot VIP vnos pritisnite tipko zvezdica.
Za brisanje te nastavitve še enkrat pritisnite tipko zvezdica.
cs ro sk sl
7
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Z
Y
Spreminjanje vnosa
Prenos klicne številke iz seznama klicev v telefonski imenik
Odprite telefonski imenik.
Prikaže se prvi vnos v seznamu.
q
Izberite vnos in z [ odprite priročni meni.
q
Izberite EDIT ENTRY in potrdite z [.
~
Spremenite klicno številko in potrdite z [.
~
Spremenite ime in potrdite z [.
[
Potrdite shranjevanje vnosa v telefonski imenik.
q
q
~
~
Z
Y Odprite seznam klicev.
Brisanje vnosa/brisanje vseh vnosov
q
q
Brisanje vnosa/brisanje vseh vnosov
q
q
[
Odprite telefonski imenik.
Prikaže se prvi vnos v seznamu.
Izberite vnos in z [ odprite priročni meni.
Za brisanje prikazanega vnosa ali vseh vnosov izberite
DELETE ENTRY ali DELETE ALL in potrdite z [.
Za potrditev akcije pritisnite tipko za upravljanje.
Uporaba tipk za kratko izbiranje
Na tipke tipkovnice lahko shranite do 10 klicnih številk (vsaka z največ 32
znaki).
Shranjevanje klicne številke
£
Dohodni klici se shranijo, če je bila posredovana klicna številka kličočega
( str. 11). Shrani se do 50 klicev, pri isti klicni številki le zadnji dohodni
klic. Pri več kot 50 klicih se starejši klici samodejno izbrišejo. Če je bilo
posredovano ime kličočega, se prikaže tudi ime. Če je v telefonskem
imeniku shranjeno ime, se prikaže tudi ime, ki je v imeniku. Če so v
seznamu neodgovorjeni klici, utripa simbol f.
Sezname klicev lahko uporabljate za naslednje funkcije:
Klicanje klicne številke iz seznama ( str. 6)
Shranjevanje v telefonski imenik
Seznam klicev ponuja naslednje funkcije menija:
¤
¤
£
CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Odpiranje seznama klicev
Seznam klicev odprete v stanju mirovanja telefona ali pri dvignjeni
slušalki.
Pritisnite tipko za upravljanje t.
Y
Prikaz vnosa
Izberite vnos in z [ odprite priročni meni.
Za brisanje prikazanega vnosa ali vseh vnosov izberite
DELETE ENTRY ali DELETE ALL in potrdite z [.
Za potrditev akcije pritisnite tipko za upravljanje.
[
Uporaba seznama klicev (CLIP)
Vnos 1-50
Odprite seznam klicev.
Izberite vnos in z [ odprite priročni meni.
Izberite SAVE NUMBER in potrdite z [.
Klicno številko (eventualno spremenite) potrdite z [.
Vnesite ime in potrdite z [.
q
Izberite vnos.
Če sta vnesena klicna številka in ime se najprej prikaže ime.
#
Za preklop med prikazom klicne številke in imena
pritisnite tipko lojtrca.
Klicno številko lahko vnesete v stanju mirovanja telefona ali pri dvignjeni
slušalki.
K J Pritisnite tipko za shranjevanje in tipko za kratko izbiranje
in potrdite z [.
Q ... O Pritisnite številko tipke za kratko izbiranje in potrdite z [.
Če je tipka že zasedena, se prikaže vsebina.
bodisi...
~
Vnesite klicno številko za kratko izbiranje.
...ali
Prevzamete klicno številko iz klica ali iz seznama za ponavljanje izbiranja.
t / I Odprite seznam klicev/seznam za ponavljanje izbiranja.
q
Izberite vnos in potrdite z [.
Shranjevanje vnosa za kratko izbiranje
K
Potrdite s tipko za shranjevanje ali z [.
Opombe
Pri shranjevanju tipk za kratko izbiranje upoštevajte:
u Tipki * in # se shranita ne glede na nastavljen način izbiranja,
vendar jih telefon izbere samo pri tonskem načinu izbiranja
( str. 12).
u Če je vnesena klicna številka daljša od 32 cifer, se shrani samo prvih
32 cifer.
Posamezne klicne številke za kratko izbiranje lahko prepišete, vendar jih
ne morete izbrisati.
£
8
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Nastavljanje telefona
Nastavljanje formata časa
K
Aktiviranje načina nastavljanja.
5 Q Pritisnite zaporedje tipk za nastavljanje formata časa.
Za nastavljanje telefona uporabljate tipko za shranjevanje. Nastavitve
lahko opravite v stanju mirovanja telefona ali pri dvignjeni slušalki.
Pritisnite tipko za želeni format časa:
12-urni format
Spreminjanje jezika
K
Spremenite lahko jezik prikaza prikazovalnika. Na voljo je šest jezikov.
K
Aktiviranje načina nastavljanja.
5 L Za nastavljanje jezika pritisnite zaporedje tipk.
Pritisnite tipko za želeni jezik:
Q angleščina 3 španščina
nemščina
K
2 francoščina
Glasnost slušalke lahko določite v načinu delovanja za nastavljanje ali jo
med telefonskim pogovorom spreminjate neposredno prek tipk
( str. 7). Glasnost lahko nastavite v treh stopnjah.
K O Aktiviranje načina nastavljanja za glasnost slušalke.
Pritisnite tipko za želeno glasnost:
tiho 2 srednje 3 glasno
£
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
K
Nastavitve za datum in uro
Aktualne podatke lahko spreminjate ročno in spremenite format
predstavitve. Točen čas se aktualizira prek dohodnega klica s prikazom
klicne številke. To nastavitev eventualno lahko spremenite ( str. 13).
Nastavljanje datuma in ure
K 3 Aktiviranje načina nastavljanja za datum in uro. Prikaz
datuma in ure lahko spreminjate.
Vnesite točen čas in datum 4-mestno. S tipko za
upravljanje q pomikate kazalec naprej in nazaj.
K
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
Vnašanje datuma poteka ustrezno z aktualno nastavljenim formatom
datuma. Nastavitev točnega časa poteka vedno v 24h formatu,
neodvisno od nastavljenega formata časa.
~
Nastavljanje formata datuma
K
5
Aktiviranje načina nastavljanja.
Pritisnite zaporedje tipk za nastavljanje formata datuma.
Pritisnite tipko za želeni format datuma:
Q za MM/DD npr. 12/31 za 31. december
za DD/MM
K
2 za MM.DD
3 za DD.MM
npr. 31/12
npr. 12.31
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
Nastavljanje glasnosti slušalke
4 italijanščina
5 poljščina
£
2 24-urni format
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
Nastavljanje neme zveze (izključitve mikrofona) in glasbe na
zadržanju
Nastavite delovanje mikrofona in slušalke za nemo zvezo in možnost
predvajanja glasbe na zadržanju.
K
Aktiviranje načina nastavljanja.
O # Pritisnite zaporedje tipk za nastavljanje glasnosti slušalke.
Pritisnite tipko za želeno delovanje:
Q Mikrofon in slušalka izključena, melodija vključena.
Oseba na drugi strani linije med nemo zvezo sliši
glasbo na zadržanju.
Mikrofon in slušalka in melodija izključena.
Telefon je popolnoma v nemi zvezi.
2 Mikrofon izključen, slušalka vključena, melodija
izključena.
Slišite osebo na drugi strani linije, vendar vas ona
ne sliši.
K
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
S temi nastavitvami med pogovorom aktivirate funkcijo neme zveze
(izključitev mikrofona) prek tipke za izključitev mikrofona ( str. 7).
£
npr. 31.12
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
cs ro sk sl
9
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Q ... 4 S tipko tipkovnice izberite želeno vrednost.
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
Nastavljanje pozivnih signalov
¤
¤
¤
Na voljo so naslednje možnosti nastavitev:
Melodija in glasnost
VIP melodija
Izključitev pozivnega signala
zapustite način delovanja za nastavljanje.
KM*
Spreminjanje VIP melodije
Nastavljanje melodije in glasnosti
Lahko nastavite melodijo in glasnost pozivnega signala ali pozivni signal
izključite. Na voljo je 10 različnih pozivnih signalov, glasnost lahko
prilagodite v 5 stopnjah (0=brez pozivanja).
Opomba
Če dvignete slušalko preden začnete z nastavljanjem, se melodije
predvajajo po zvočniku.
Izključitev pozivnega signala
£
Medtem, ko telefon poziva, lahko obe nastavitvi napravite neposredno
prek tipk ( str. 7).
Spreminjanje glasnosti pozivnega signala
K 5 Aktiviranje načina nastavljanja za glasnost pozivnega
signala. Ob dvigu slušalke slišite pozivni signal s trenutno
nastavljeno glasnostjo.
D / E Pozivni signal nastavite glasneje/tišje.
ali
Q... 4 S tipko tipkovnice izberite želeno vrednost.
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
Spreminjanje pozivnega signala
K M Aktiviranje načina nastavljanja za melodijo pozivanja. Ob
dvigu slušalke slišite trenutno nastavljeno melodijo
pozivanja.
Q... O Izberite želeno melodijo pozivanja.
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
zapustite način delovanja za nastavljanje.
Opomba
Pozivna melodija se pravilno predvaja le v primeru, če po telefonskem
omrežju prihaja dovolj dolg pozivni impulz. Dolžina impulza se lahko
razlikuje od omrežja do omrežja. Pri tem je možno, da se nekatere
izbrane melodije slišijo nepopolno. V tem primeru prosimo, da
izberete drugo melodijo.
ali
K*K
Pritisnite zaporedje tipk, če želite izključiti pozivne signale
za normalne klice, toda ne za kličoče z VIP načinom
delovanja.
Če je pozivni signal izključen, se na prikazovalniku prikaže simbol x.
*
Za ponovno vključitev vseh pozivnih signalov tipko
pritisnite in držite.
Nastavitve varnosti
Zaklepanje telefona
Vaš telefon lahko zavarujete proti nepooblaščenemu dostopu. V ta
namen je vgrajena zapora tipkovnice če je zapora tipkovnice aktivirana,
so vse tipke z izjemo tipke # in shranjene klicne številke za klic v sili
(glejte v nadaljevanju) zaklenjene.
Aktiviranje zapore tipkovnice
#
Nastavljanje VIP melodije in glasnosti
Nekatere od pozivnih melodij lahko določite kot VIP melodije. Če ste
neki klicni številki v telefonskem imeniku dodelili status VIP ( str. 7), se
dohodni klic te klicne številke signalizira s pozivnim signalom VIP
melodije.
K5*
Če ne želite, da vas pozivanje moti, lahko pozivni signal telefona
izključite. Na voljo so tri možnosti nastavitve: vsi zvočni signali izključeni,
vključeni samo VIP, vključeni vsi zvočni signali.
*
Za izključitev vseh pozivnih signalov tipko pritisnite in
držite.
Ponovna vključitev pozivnega signala
zapustite način delovanja za nastavljanje.
£
Q... O
K
Aktiviranje načina nastavljanja za VIP melodijo. Ob dvigu
slušalke slišite trenutno nastavljeno VIP melodijo.
Izberite želeno melodijo pozivanja.
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
zapustite način delovanja za nastavljanje.
V stanju mirovanja telefona pritisnite in držite tipko za
zaporo tipkovnice.
Če je zapora tipkovnice vključena, se ta na prikazovalniku prikaže s
simbolom i (KEYS LOCKED). Ko dvignete slušalko, se na
prikazovalniku prikaže
.
Deaktiviranje zapore tipkovnice
#
Pritisnite in držite tipko za zaporo tipkovnice.
Spreminjanje glasnosti VIP melodije
D /E
Aktiviranje načina nastavljanja za glasnost VIP melodije.
Ob dvigu slušalke slišite VIP melodijo s trenutno
nastavljeno glasnostjo.
Pozivni signal nastavite glasneje/tišje.
ali
10
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Storitve omrežja
Klic v sili
V telefonu sta že tovarniško shranjeni dve klicni številki za klic v sili (110,
112). Shranite lahko še eno klicno številko za klic v sili z največ 32 ciframi.
Klicne številke za klic v sili lahko izbirate tudi v primeru, če je vključena
zapora tipkovnice.
Izbiranje klica v sili
c
~
Dvignite slušalko. Na prikazovalniku se prikaže
Vnesite klicno številko za klic v sili.
.
Prikaz klicne številke (CLIP)
Shranjevanje klicne številke za klic v sili
KN3
Aktiviranje načina nastavljanja za klic v sili. Če je klicna
številka za klic v sili že shranjena, se prikaže. Za brisanje
klicne številke pritisnite in držite tipko za upravljanje u.
Q ... O / * / # / H / I
Vnašanje klicne številke za klic v sili.
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
zapustite način delovanja za nastavljanje.
Direktni klic (baby call)
Pri aktiviranem direktnem klicu telefon shranjeno klicno številko (največ
32 cifer) izbere ob pritisku poljubne tipke (z izjemo zaporedja tipk K
N 2).
Aktiviranje direktnega klica
Aktiviranje načina nastavljanja za direktni klic.
Q ... O / * / # / H / I
K
Aktiviranje načina nastavljanja za direktni klic.
Za brisanje direktne klicne številke pritisnite in držite tipko
za upravljanje u.
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
zapustite način delovanja za nastavljanje.
Zaklepanje klicnih številk
Odhodne klice na določene številke predizbiranja (npr. plačljivo
predizbiranje) lahko zaklenete, največ 3 številke vsaka s po 5 ciframi.
K 2 Aktiviranje načina nastavljanja za zaklepanje klicnih
številk. Če je zaklenjena klicna številka že vnesena, se
prikaže. Za brisanje klicne številke pritisnite in držite
tipko u.
Q ... O Vnesite klicno številko, ki mora biti zaklenjena (največ 5
cifer).
Za urejanje naslednje zapore klicne številke:
v
Potrdite z [ in nadaljujte.
Za shranjevanje nastavitev:
K
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
£
Tipka za vmesne zveze
Nastavljanje predizbiranja
Deaktiviranje direktnega klica
X
£
£
Vnesite klicno številko za direkni klic.
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje ali z [ in
zapustite način delovanja za nastavljanje.
KN2
Če je storitev prikaza klicne številke aktivirana, se dohodni klic prikaže na
prikazovalniku in shrani v seznam klicev. Pogoj: Ponudnik omrežja podpira naslednje funkcijske značilnosti in kličoči ni onemogočil prenosa
klicne številke:
u CLI (Calling Line Identification): Prenesena je bila klicna številka
kličočega.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): Prikazana je bila
klicna številka kličočega.
Te klicne številke lahko prevzamete v telefonski imenik in uredite
( str. 7).
Če ste shranili krajevno karakteristično številko ( str. 11), se pri nekem
odhodnem klicu z isto karakteristično številko na prikazovalniku
samodejno prikaže samo klicna številka brez predizbiranja.
Na javnih telefonskih centralah je tipka za vmesno zvezo (flash)
potrebna za uporabo različnih dodatnih storitev; npr. za „Povratni klic, če
je zasedeno“.
Eventualno morate čas flash vašega telefona prilagoditi na zahteve
javne telefonske centrale ( str. 12).
KN2
K
Javne telefonske centrale vam nudijo – v nekaterih primerih samo na
zahtevo – vrsto koristnih dodatnih storitev (npr. preusmeritev klica,
povratni klic pri signalu zasedeno, onemogočanje prenosa klicne
številke itd.). Te storitve prikličete z določenimi kombinacijami tipk,
kombinacije dobite pri ponudniku omrežja.
V telefonu eventualno shranjene prednastavljene številke krajevnega
predizbiranja vašega priključka lahko spremenite. Tu shranjena številka
se uporablja z namenom, da se pri kličočem z istim predizbiranjem v
seznamih klicev prikaže samo klicna številka brez predizbiranja.
K 4 Aktiviranje načina nastavljanja za nastavljanje
predizbiranja. Prikaže se prednastavljena številka.
Q ... O / * / #
Vnesite novo klicno številko za predizbiranje (največ 5
cifer).
Za nastavljanje druge številke za predizbiranje:
v
Potrdite z [ in nadaljujte.
Za shranjevanje nastavitev:
K
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
Opomba: Imena oseb, ki so shranjena v internem telefonskem imeniku
z enako številko predizbiranja, ne bodo več prikazana. V tem primeru
popravite zapis v telefonskem imeniku.
cs ro sk sl
11
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Delovanje na zasebnih
naročniških centralah
Določanje karakteristične številke centrale
Posebne funkcije/tipka za vmesne zveze
Med vzpostavljeno zunanjo zvezo lahko vzpostavite vmesno zvezo ali
pogovor posredujete drugemu uporabniku naročniške centrale. V ta
namen pritisnite tipko za vmesno zvezo H. Nadaljnja uporaba je
odvisna od vaše naročniške centrale. Za uporabo tipke za vzpostavljanje
vmesne zveze mora biti čas "flash" (čas prekinitve linije) telefona za vašo
naročniško centralo ustrezno nastavljen. Preberite navodilo za uporabo
vaše naročniške centrale.
Spreminjanje načina izbiranja/časa flash
Telefon podpira naslednja načina izbiranja:
u Tonski način izbiranja
u Dekadni način izbiranja
Odvisno od vaše naročniške centrale morate na vašem telefonu
eventualno spremeniti način izbiranja in čas flash. (Prednastavitev:
Tonski način izbiranja)
Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo, morate včasih predizbrati karakteristično številko centrale (npr. za izhod v javno omrežje). V
vaš telefon lahko shranite do tri karakteristične številke centrale.
Če telefon pri izbiranju zazna karakteristično številko centrale, se samodejno nastavi premor med izbiranjem. Čas za premor med izbiranjem
eventualno lahko prilagodite ( str. 12).
K Q Aktiviranje načina nastavljanja za karakteristične številke
centrale.
Prikaže se aktualna nastavitev.
Q.... O, *, #, H
Vnesite karakteristično številko centrale (1 do 3 cifre) in
potrdite z [.
Vnesite naslednjo karakteristično številko centrale in
potrdite z [.
u
Za brisanje aktualne karakteristične številke pritisnite in
držite tipko za upravljanje X .
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje in zapustite
način delovanja za nastavljanje.
£
Spreminjanje načina izbiranja
K # Aktiviranje načina nastavljanja za način izbiranja.
Pritisnite tipko za način izbiranja klicnih številk:
Tonski način izbiranja (DTMF)
K
2 Dekadni način izbiranja (DEK)
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
Začasni preklop iz dekadnega „DEK“ na tonski „DTMF“ način
izbiranja
Za uporabo funkcij, ki zahtevajo tonski način izbiranja (npr. pri daljinskem upravljanju vašega telefonskega odzivnika), lahko telefon v času
trajanja pogovora preklopite na tonski način izbiranja.
Potem, ko je povezava vzpostavljena:
*
Pritisnite tipko zvezdica.
Po prekinitvi zveze se način izbiranja ponovno nastavi na dekadni način
izbiranja.
Čas flash, spreminjanje
Čas flash lahko spremenite, če je za izbiranje klicnih številk nastavljen
tonski način (glejte zgoraj), (tovarniška nastavitev 90 ms).
K
Aktiviranje načina nastavljanja.
O 5 Pritisnite zaporedje tipk za nastavljanje časa flash.
0 ... 4
Izberite čas flash (ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600
K
Shranite nastavitve in zapustite način delovanja za
nastavljanje.
12
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.03.2016
Druge nastavitve
Standardni znaki
£
S tipkovnico lahko vnesete naslednje znake:
Dodatno k opisanim možnostim v poglavjih Nastavljanje telefona
( str. 9) lahko v načinu delovanja za nastavljanje napravite nadaljnje
nastavitve (npr. ponovno nastavljanje na tovarniško nastavitev).
Nastavitve so zajete v naslednji tabeli.
Prednastavljene vrednosti so predstavljene s poudarjeno pisavo. Če za
neko nastavitev ni poudarjeno označene vrednosti, je prednastavitev
odvisna od države.
K
Pritisnite tipko za shranjevanje in 1.
~
Vnesite zaporedje tipk za nastavitev.
v
Nastavitev shranite z [ in ostanite v načinu delovanja za
nastavljanje.
Tipka
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
ali
K
Nastavitve shranite s tipko za shranjevanje zapustite način
delovanja za nastavljanje.
Zaporedje
tipk
Vrednost
Opis
02
0
1
2
1s
3s
6s
Nastavitev dolžine premora, ki ga
lahko s tipko za premor vstavite
med izbiranje.
25
0
Ponovna nastavitev vseh nastavitev na tovarniške vrednosti
(reset).
53
0
1
2
deaktiviranje
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms
Nastavljanje frekvence utripanja
LED diode (tipke za prostoročno
delovanje) pri dohodnem klicu.
70
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Za verifikacijo sprejete CLIP
informacije izključno uporaba
preverjanja vsote FSK
(FSK=Frequency Shift Keying).
83
0
1
2
deaktiviranje
aktiviranje
samodejno
Onemogočanje prvega pozivnega
signala. To omogoča ugotavljanje,
ali je nek dohodni klic VIP klic in se
namesto običajnega uporabi VIP
pozivanje.
91
0
1
1,5:1
2:1
Nastavitev impulznega razmerja pri
dekadnem načinu izbiranja
98
0
1
2
23 - 54 Hz
15 - 75 Hz
frekvenca ni
ovrednotena
Definiranje frekvence za prepoznavanje klica.
#0
0
1
pozivni zvočni signal
AC prepoznava
Začetni signal za prepoznavanje
CLIP. Če CLIP s prednastavitvijo 0 ne
deluje, nastavite vrednost „AC
prepoznava“.
#1
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Samodejna aktualizacija točnega
časa po informaciji CLIP
#2
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Samodejna prilagoditev časa CLIP
na sistemski čas, če CLIP informacija ni veljavna.
1x
2x
1
3x
_
4x
<
2
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
4
5x
>
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0
-
/
\
# **)
6x
7
+
*
# **)
*) Presledek **) # =
cs ro sk sl
13
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / appendix.fm / 31.03.2016
Dodatek
Sistem ravnanja z okoljem
Čiščenje
Gigaset Communications GmbH je certificiran po
mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TüV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TüV Süd
Management Service GmbH.
Prah z naprave obrišite le z vlažno krpo ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost
poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.
Odlaganje odpadkov
Stik s tekočino
!
Obvestilo:
Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej
polita:
1 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
2 Vse dele do suhega obrišite. Napravo (s tipkovnico navzdol) najprej
za najmanj 72 ur
postavite na suho toplo mesto (ne: v mikrovalovno pečico, v pečico
itd.).
3 Napravo ponovno vključite šele potem, ko je popolnoma suha.
Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba
naprave.
V redkih primerih lahko stik telefona s kemično substanco povzroči spremembo površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču, nismo mogli
preveriti odpornosti na vse substance.
Vprašanja in odgovori
Dvignili ste slušalko, vendar ne slišite signala centrale:
Dvignite slušalko za 5 sekund, jo položite in ponovno dvignite.
Dvignili ste slušalko, vendar ne slišite signala centrale:
Je priključna vrvica pravilno vključena v telefon in v priključno vtičnico
telefonske linije?
Slišite signal centrale, vendar telefon ne izbira:
Telefonski priključek je v redu. Ali je način izbiranja klicnih številk nastavljen pravilno? Je vključena zapora tipkovnice? Je klicna številka
zaklenjena?
Vaš sogovornik vas ne sliši:
Ali je bila pritisnjena tipka za izključitev mikrofona?
Med pogovorom slišite šume
zaporednih impulzov:
Povezava sprejema tarifne impulze iz telefonske centrale, ki jih telefon
ne more interpretirati. Obrnite se na vašega operaterja.
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)
v državah EU.
Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da
produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in
Sveta 2012/19/EU.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu:
EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno.
Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno
uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite
vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi
pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o
tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.
Certifikat
Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem
omrežju.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.
Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza
osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam direktive
2014/30/EU in 2014/35/EU.
Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs
V primeru težav
Okolje
Naša skrb za okolje
Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in
se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja
odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo
ekološko odgovornost.
Če bi pri delovanju v zaprtih komunikacijskih sistemih z analognim
dostopom do omrežja prišlo do težav, se prosimo obrnite na pristojnega
operaterja omrežja oziroma na vašega trgovca.
Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede naših
okolju prijaznih izdelkov in postopkov.
14
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / appendix.fm / 31.03.2016
Garancijski list
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Gigaset DA610
Serijska št.:
Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
cs ro sk sl
15
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / appendix.fm / 31.03.2016
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek
v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in
potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni
po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare
oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku,
bomo zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in
prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s
potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in
računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oziroma pri
prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport,
mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode),
uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za
uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija
ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če
predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka,
nadomestne dele (in priklopne aparate).
Pooblaščeni servis:
PSE poslovne komunikacije d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel: +386 (1) 5466 511
faks: +386 (1) 5466 508
int.: www.gigaset.com
16
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / DA610SIX.fm / 31.03.2016
Indeks
P
B
Baby call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Datum in ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Direktni klic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
F
Flash, čas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Format datuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
G
Glasba na zadržanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Glasnost, nastavljanje
slušalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
zvočnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I
Izključitev mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Izključitev mikrofona, tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
J
Jezik prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 9
K
Karakteristične številke centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Klic v sili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Klicna številka
izbiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
izbiranje s tipko z imenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
shranjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Koda funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
S
Seznam klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
izbiranje iz seznama klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
shranjevanje klicne številke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Seznam za ponavljanje izbiranja
izbiranje iz seznama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Simboli prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Storitve omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Svetlobni prikaz (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
T
Telefon
nastavljanje datuma in ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
nastavljanje jezika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
zaklepanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefonski imenik
izbiranje iz imenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
shranjevanje klicne številke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
urejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telefonski priključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tipka lojtrca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka za kratko izbiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Tipka za prostoročno delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka za shranjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tipka za vmesne zveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Tipka zvezdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
V
N
Način izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavitev funkcije izključitve mikrofona (neme zveze) . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavljanje glasnosti slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O
Odlaganje odpadkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Okolje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
cs ro sk sl
Ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ponavljanje izbiranja/premor, tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ponovno nastavljanje na tovarniške vrednosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Poslušanje po zvočniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pozivni signal
izključitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nastavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pozivni zvočni signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predizbiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikaz klicnih številk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
V primeru težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VIP melodija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VIP način delovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vnašanje besedila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vnašanje znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 13
Z
Zaklepanje klicnih številk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zaklepanje predizbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zapora tipkovnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 10
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.
1110-01
17
Gigaset DA610 / slv / A30350-M212-R601-6-X119 / Cover_back.fm / 31.03.2016
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-R601-6-X119
18
cs ro sk sl
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising