Gigaset | DA610 | User guide | Gigaset DA610 Užívateľská príručka

Gigaset DA610 Užívateľská príručka
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / overview.fm / 31.3.16
Stručný přehled Gigaset DA610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Displej a tlačítka
1 Displej ( str. 4)
2 Ovládací tlačítko ( str. 5)
3 Tlačítka zkrácené volby
4 Tlačítko uložení
5 Tlačítko opakované volby /pauzy
6 Tlačítko zpětného dotazu
7 Tlačítko vypnutí zvuku
8 Tlačítko s hvězdičkou, zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouhý stisk)
9 Tlačítko s křížkem, zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhý stisk)
10 Tlačítko hlasitého telefonování
£
£
11 Tlačítka k nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru a vyzvánění
12 Mikrofon hlasitého telefonování
Elektroluminiscenční displej (LED)
@ Tlačítko hlasitého telefonování
při příchozím volání bliká
svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor
¤
¤
cs ro sk sl
1
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / overview.fm / 31.3.16
Připojení telefonu
¤
2
¤
Telefonní přípojku telefonu (1) propojte
s domovní telefonní přípojkou. Použijte
dodaný telefonní kabel.
V některých zemích je případně nutný
telefonní adaptér. Ve většině případů je
součástí dodávky.
Napájení probíhá přes telefonní kabel.
Síťový zdroj není nutný.
Telefonní kabel veďte kanálem
na kabel (2).
1
¤
Spojte sluchátko a telefon krouceným
kabelem (3).
3
Upozornění
u První uvedení zařízení do provozu
1. Sluchátko zvedněte na 5 sekund a znovu ho položte.
2. Znovu zvedněte sluchátko: slyšíte oznamovací tón, přístroj je připraven.
Telefon je napájen elektrickou energií z telefonního vedení. Pokud by napájení bylo přerušeno (například v důsledku vypnutí telefonní ústředny
v noci), musíte tento postup zopakovat. Položky telefonního seznamu a čísla pro rychlou volbu se ukládají na neurčito.
u Přístroj je určen k použití na jedné lince (na hlavní přípojce nebo v telefonním systému).
Nemůže být zapojen jako druhý telefon na rozdvojce linek.
u Provoz s pobočkovou ústřednou (Router)
Pobočková ústředna (PBX) (Router) musí telefon napájet nepřetržitým stejnosměrným napětím, a to i při zvonění. Pokud telefon napájen není,
při zvonění se může na chvíli vypnout. Při tom může dojít ke ztrátě uložených informací. Další informace získáte v návodu k obsluze pobočkové
ústředny (Router) nebo u výrobce.
2
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / DA610IVZ.fm / 31.3.16
Obsah
Provoz s domácí telefonní ústřednou . . . . . . . 11
Stručný přehled Gigaset DA610 . . . . . . . . . . . . . 1
Připojení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvedení telefonu do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ovládání telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Psaní a úprava jmen a čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitý poslech/ hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení v průběhu hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
Použití telefonní seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Využití seznamu volání (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání tlačítek zkrácené volby . . . . . . . . . . . .
Nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
Změna jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hlasitosti sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
9
Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Změna typu volby/délky signálu Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Stanovení předčíslí externích telefonních linek (AKZ) . . . . . . . . . 12
Ostatní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Standardní znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
13
13
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bezpečnostní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blokování telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tísňové volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přímé volání (dětské volání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokování čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
Služby sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zobrazení telefonního čísla (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tlačítko zpětného dotazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavení předvolby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
cs ro sk sl
3
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Bezpečnostní pokyny
Ovládání telefonu
Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně respektujte
následující pokyny:
u Používejte pouze zástrčky a kabely, které byly dodány s přístrojem!
u Připojovací kabel zapojujte pouze do určené zdířky/zásuvky.
u Připojovací kabel umístěte tak, aby nemohl způsobit úraz!
u Přístroj položte na neklouzavý podklad!
u Kvůli vaší bezpečnosti a ochraně telefon nepoužívejte v koupelně
ani ve sprchách (vlhké prostory).
Telefon není odolný proti stříkající vodě.
u Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému
slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů.
u Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami
a parami.
u Nikdy telefon sami neotvírejte!
u Kontaktů zástrčky se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty!
u Telefon při přenášení nedržte za kabely!
u Telefon Gigaset DA610 předávejte jiným osobám vždy pouze
s návodem k použití. Telefon Gigaset DA610 disponuje stálou
pamětí. Při předání zařízení třetí osobě byste měli příp. uložená
telefonní čísla vymazat.
Telefon Gigaset DA610 lze ovládat pomocí pole tlačítek a displeje.
V příručce jsou popsány všechny možnosti ovládání.
Upozornění
Některé funkce vašeho telefonu jsou neomezeně k dispozici jedině
v případě, že je podporuje poskytovatel a provozovatel sítě volajícího
– například funkce, při kterých jsou třeba informace k číslu volajícího.
To platí například u těchto funkcí:
u Zobrazení telefonního čísla příchozího volání ( str. 6)
u Signalizace volajícího melodií VIP ( str. 6)
u Seznam volání ( str. 8)
£
Displej
Podle provozní situace zobrazuje displej různé informace, například
datum a čas. Datum a čas a také formát zobrazení si lze nastavit
( str. 9).
Symboly na displeji poskytují informace o stavu telefonu.
£
01lo Zf i x m 24.12 18:30
01--28
Uvedení telefonu do provozu
Doporučený způsob instalace telefonu:
u Telefon nevystavujte slunečnímu záření ani účinkům jiných zdrojů
tepla.
u Přípustné rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
u Mezi telefonem a rádiovými zařízeními, například radiotelefony,
bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte
vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít
ke zhoršení kvality telefonních hovorů.
u Telefon neinstalujte v prašných místnostech, jelikož by to způsobilo
zkrácení jeho životnosti.
u Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje
(například podstavce přístroje), které se s nimi dostanou do styku.
£
£
Lišta symbolů: zobrazení
stavu, data a času
Zobrazení doby trvání
hovoru, telefonních čísel,
jmen, záznamů do
telefonního seznamu,
seznamů volání, nastavení
Symboly na displeji
01
Číslo záznamu v telefonním seznamu nebo v seznamu
volání nebo tlačítko rychlé volby
o
Aktivován režim nastavení
f
Bliká při novém záznamu v seznamu volání, pokud je
aktivní funkce přenosu telefonního čísla (CLIP) volajícího
( str. 11)
g
Otevřený telefonní seznam
i
Aktivní blokování tlačítek
x
Vypnutí vyzvánění
Aktivní funkce ztlumení zvuku
l
Bliká při příchozím volání VIP
Zobrazí se, pokud je v telefonním seznamu uložena
nejméně jedna položka s aktivním režimem VIP ( str. 7).
£
m
£
Jazyk na displeji
£
Při dodání telefonu je jako jazyk nastavena angličtina. Na výběr jsou další
jazyky. V případě potřeby můžete jazyk změnit ( str. 9).
4
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Telefonování
Ovládací tlačítko
Ovládacím tlačítkem lze aktivovat funkce telefonu a procházet jeho
menu. Nabízené funkce závisejí na situaci při obsluze.
T
t
s
u
v
W
V
U
Kromě sluchátka můžete telefonovat také prostřednictvím
reproduktoru (funkce hlasitého telefonování). V dalším textu
znamená symbol c vždy současně také @.
V klidovém stavu:
Y Otevřít seznam volání
t
s
Z Otevřít telefonní seznam
Volání
Telefonní číslo zadejte pomocí tlačítek telefonu
c~
V seznamech:
Přechod na nejbližší další záznam nahoru/dolů.
Dlouhé stisknutí: rychlé listování seznamem nahoru/dolů.
Při úpravách nastavení času:
Přesun kurzoru doleva/doprava.
V menu a seznamech:
Opuštění menu resp. seznamu.
Při úpravách jmen a čísel:
Smazat znaky vlevo od kurzoru.
Dlouhé stisknutí: Smazat řádek.
Je-li záznam prázdný: Opustit režim úprav.
Zadat telefonní číslo:
Volba telefonního čísla.
V telefonním seznamu a seznamu volání: otevření
kontextového menu.
Při zpracování záznamů:
Uložení zadání.
Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.
Místo zvednutí sluchátka:
@
Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování zahájíte
telefonování prostřednictvím reproduktoru. Přepnutí
je možné i kdykoliv během hovoru.
Volba z telefonního seznamu
£
Jestliže již máte uložená telefonní čísla v telefonním seznamu ( str. 7),
můžete zahájit volání přímo z telefonního seznamu.
Telefonní seznam otevřete ovládacím tlačítkem s.
Z
Vyhledání záznamu
q
Zvolte záznam.
Chcete-li rychle listovat seznamem, stiskněte dlouze
tlačítko nahoře nebo dole.
~
nebo
Psaní a úprava jmen a čísel
£
Zadejte písmeno ( str. 5). Zobrazí se první záznam
začínající daným písmenem.
Volba telefonního čísla
c
Zvedněte sluchátko.
Při zadávání textu:
~
Zadejte jméno a číslo pomocí pole tlačítek.
do O a také Q, * a # je přiřazeno
Každému tlačítku od
několik písmen a čísel. Zadání určitého znaku se provádí opakovaným
tisknutím příslušného tlačítka.
Tabulka použitelných znaků je uvedena na ( str. 12).
£
nebo
[
q
Pohyb kurzoru
t s Ovládací tlačítko stiskněte nahoře/dole, kurzor se v textu
posune doleva/doprava.
Otevřete kontextové menu.
DIAL ENTRY zvolte a tlačítkem [ zahajte volání
prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete
sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.
Upozornění
Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít
telefonní seznam.
Mazání/korekce znaku
X
Stiskněte ovládací tlačítko vlevo u. Smaže se znak vlevo
od kurzoru. Dlouhé stisknutí smaže celý řádek.
cs ro sk sl
5
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Volba ze seznamu volání
Zkrácená volba
Seznam volání obsahuje posledních 50 příchozích volání.
Předpoklad: je možné zobrazit telefonní číslo příchozího volání
( str. 11).
Vícenásobná volání jednoho čísla se zobrazí jen jednou (s informacemi
o posledním volání). Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí
se také příslušné jméno, je-li k dispozici.
Seznam volání otevřete ovládacím tlačítkem t.
q
Vyberte telefonní číslo nebo jméno.
Na číselná tlačítka 0...9 lze uložit 10 telefonních čísel zkrácené volby
( str. 8).
J
Stiskněte tlačítko zkrácené volby.
Q ... O
c
Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko hlasitého
telefonování @ nebo zahajte volání tlačítkem [.
Zobrazí se telefonní číslo uložené pod daným číselným tlačítkem.
£
Y
£
Upozornění
Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít
telefonní seznam.
buď...
c
Zvedněte sluchátko.
...nebo
[
q
Pauza ve volbě
Pomocí tlačítka I můžete zadat jednu i více pauz ve volbě (avšak
nesmí se jednat o první znak). Pauzy ve volbě se uloží do paměti. Tyto
pauzy jsou nutné pro určité pobočkové ústředny (např. 0 I 2368).
Délku pauzy (1, 3 nebo 6 sekund) lze nastavit ( str. 12).
Otevřete kontextové menu.
CALL BACK zvolte a tlačítkem [ zahajte volání
prostřednictvím reproduktoru.
Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes
sluchátko.
£
Příchozí volání
Upozornění
Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít seznam
volání.
£
Opakování volby
Pět naposledy volaných telefonní čísel se automaticky ukládá (po max.
32 číslicích).
Vyberte naposledy uložené číslo:
cI
Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování volby.
I
q
c
Stiskněte tlačítko opakování volby.
Zvolte telefonní číslo.
Zvedněte sluchátko.
Vyberte jedno z pěti uložených čísel:
nebo
v
Tlačítkem [ zahajte volání prostřednictvím
reproduktoru.
Smazání všech čísel opakované volby
KI#25
K
Stiskněte posloupnost tlačítek.
Akci potvrďte tlačítkem uložení nebo [.
Příchozí volání jsou signalizována vyzváněním a na displeji.
Při zobrazení telefonního čísla volajícího ( str. 11) vidíte telefonní číslo
na displeji a bliká symbol f. Tento symbol zmizí, pokud volání přijmete
nebo (při nepřijetí volání) vyvoláte seznam volání.
U volajících, kteří jsou uloženi v telefonním seznamu nebo na tlačítkách
zkrácené volby se jménem, se navíc zobrazí také jejich jméno.
Je-li aktivován režim VIP ( str. 10), bliká na displeji symbol VIP a volání
je signalizováno vyzváněním VIP.
£
Přijmutí hovoru
c
@
Zvedněte sluchátko.
nebo
Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování zahájíte
telefonování prostřednictvím reproduktoru.
Hlasitý poslech/ hlasité telefonování
Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu
Osoby přítomné v místnosti mohou poslouchat hovor přes reproduktor.
V průběhu hovoru přes sluchátko:
@
Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování, tím se zapíná
nebo vypíná hlasitý poslech.
Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnutý
hlasitý poslech. Mikrofon hlasitého telefonování je v tomto případě
vypnutý.
Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnuté
hlasité telefonování přes mikrofon hlasitého telefonování.
Přepnutí z režimu hlasitého poslechu do režimu hlasitého
telefonování:
@ & Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte
sluchátko.
6
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Použití telefonní seznamu
Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování
Telefonovat lze i se zavěšeným sluchátkem, a to přes mikrofon.
Optimální vzdálenost od mikrofonu činí asi 50 cm.
Zapnutí během hovoru
@ & Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte
sluchátko.
Zapnutí před volbou telefonního čísla
@
Tlačítko hlasitého telefonování, počkejte na oznamovací
tón.
Vypnutí hlasitého volání
c
Během hovoru zvedněte sluchátko. Hovor se přepne do
sluchátka.
V telefonním seznamu telefonu Gigaset DA610 můžete uložit až
50 položek (max. 32 číslic na telefonní číslo a 14 znaků na jméno).
Prostřednictvím telefonního seznamu lze zahájit volání ( str. 5),
vkládat nové záznamy ( str. 7) a záznamy spravovat či měnit.
Telefonní čísla a jména lze zadávat ručně nebo přenášet ze seznamu
volání ( str. 8). Kromě toho lze telefonnímu číslu přiřadit režim VIP.
Pokud je telefonní seznam otevřený, na displeji se zobrazuje symbol Z.
Kromě toho se na displeji zobrazuje číslo záznamu v telefonním
seznamu (01.. 50). Pokud telefonní seznam obsahuje nejméně jeden
záznam VIP, na displeji se zobrazuje prostřednictvím symbolu l.
Telefonní seznam nabízí následující funkce menu:
£
Ukončení hovoru
@
V průběhu hovoru vedeného přes reproduktor stiskněte
tlačítko hlasitého telefonování.
NEW ENTRY
DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Položka 1 - 50
...
Nastavení v průběhu hovoru
Nastavení hlasitosti sluchátka
Nastavit lze tři stupně.
E / D Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše.
Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.
Otevření telefonního seznamu
Z
V klidovém stavu:
Stiskněte ovládací tlačítko s.
Nastavení reproduktoru
Nastavit lze sedm stupňů.
E / D Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše.
Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.
Vypnutí zvuku
Vyhledání záznamu
q
£
~
Zvolte záznam.
nebo
Podle nastavení funkce vypnutí zvuku ( str. 9) lze během hovoru
vypnout mikrofon nebo sluchátko a mikrofon telefonu:
C
Stisknutím tlačítka ztlumení zvuku se zapne nebo vypne
ztlumení zvuku.
V průběhu ztlumení mikrofonu se může přehrávat nahraná melodie.
Pokud je zvuk telefonu ztlumený, na displeji se zobrazuje symbol .
Melodie a hlasitost vyzvánění
£
£
Upozornění
Stisknutím tlačítka * se záznam označí jako VIP nebo se toto
označení odebere.
m
Když telefon vyzvání, můžete měnit hlasitost a melodii vyzvánění.
E / D Tlačítky Hlasitě/tiše nastavte hlasitost vyzvánění
(5 stupňů; 0=bez zvuku).
Q .. O Pomocí číselných tlačítek vyberete melodii vyzvánění
(10 různých).
£
Zadejte písmeno ( str. 5). První záznam s tímto
písmenem se zobrazí.
Zobrazení telefonního čísla záznamu
#
Stiskněte tlačítko s křížkem; tím se přechází mezi
zobrazením telefonního čísla a jména.
Z
Uložení telefonního čísla
Otevřete telefonní seznam.
Zobrazí se první položka seznamu.
t
NEW ENTRY vyberte a potvrďte tlačítkem [.
~
Zadejte telefonní číslo a potvrďte je tlačítkem [.
~
Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem [.
Záznam se uloží a zobrazí se na displeji.
*
Stisknutím tlačítka s hvězdičkou označte záznam jako
záznam VIP. Opakovaným stisknutím tlačítka s hvězdičkou
toto nastavení odstraníte.
cs ro sk sl
7
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Z
Změna záznamu
Přenos telefonního čísla ze seznamu volání do telefonního
seznamu
Y
Otevřete telefonní seznam.
Zobrazí se první položka seznamu.
q
Vyberte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové
menu.
q
EDIT ENTRY vyberte a potvrďte tlačítkem [.
~
Změňte telefonní číslo a změnu potvrďte [.
~
Změňte jméno a změnu potvrďte [.
[
Potvrďte uložení záznamu do telefonního seznamu.
Z
q
~
~
Y
Smazání záznamu / Smazání všech záznamů
Smazání záznamu / Smazání všech záznamů
q
q
[
q
[
Používání tlačítek zkrácené volby
Využití seznamu volání (CLIP)
Na číselná tlačítka si lze uložit až 10 telefonních čísel (každé o max.
32 znacích).
Je-li předáváno telefonní číslo ( str. 11), příchozí volání se ukládají.
V telefonu se uloží až 50 volání; jestliže se telefonní čísla shodují, uloží se
jen poslední příchozí volání. Při překročení počtu 50 volání se nejstarší
čísla automaticky vymažou. Jestliže se předává jméno volajícího, zobrazí
se. Je-li jméno uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také jméno
z telefonního seznamu. Jestliže se v seznamu nacházejí nepřijatá volání,
symbol f bliká.
Seznamy volání lze použít v následujících funkcích:
Volání telefonního čísla ze seznamu ( str. 6).
Uložení do telefonního seznamu.
Seznam volání nabízí následující funkce menu:
¤
¤
Položka 1 - 50
£
CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Otevření seznamu volání
Seznam volání otevřete vklidovém stavu nebo se zvednutým
sluchátkem.
Stiskněte ovládací tlačítko t.
Y
Zobrazit záznam
q
Zvolte záznam.
Pokud je telefonní číslo a jméno uloženo, zobrazí se nejdříve jméno.
#
Stiskněte tlačítko s křížkem; tím se přechází mezi
zobrazením telefonního čísla a jména.
Otevřete seznam volání.
Vyberte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové
menu.
DELETE ENTRY nebo DELETE ALL vyberte, chcete-li
vymazat zobrazený záznam nebo všechny záznamy;
požadavek potvrďte tlačítkem [.
Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.
q
Otevřete telefonní seznam.
Zobrazí se první položka seznamu.
Vyberte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové
menu.
DELETE ENTRY nebo DELETE ALL vyberte, chcete-li
vymazat zobrazený záznam nebo všechny záznamy;
požadavek potvrďte tlačítkem [.
Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.
£
Otevřete seznam volání.
Vyberte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové
menu.
SAVE NUMBER vyberte a potvrďte tlačítkem [.
Telefonní číslo (případně změňte a) potvrďte [.
Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem [.
q
Uložení telefonního čísla
Telefonní číslo lze zadat v klidovém stavu nebo se zvednutým
sluchátkem.
K J Stiskněte uložení a tlačítko zkrácné volby a potvrďte
ho [.
Q ... O Stiskněte číslo zkrácené volby a potvrďte ho [.
Jsou-li tlačítka již obsazená, zobrazí se obsah.
buď...
~
Zadejte telefonní číslo zkrácené volby.
...nebo
Převezměte telefonní číslo ze seznamu volání nebo ze seznamu
opakování volby.
t / I Otevřete seznam volání / opakování volby.
q
Zvolte záznam a potvrďte ho [.
Uložení záznamu zkrácené volby
K
Potvrďte tlačítkem uložení nebo [.
Upozornění
Při ukládání tlačítek zkrácené volby:
u Znaky * a # budou uloženy bez ohledu na nastavený typ
volby, avšak k jejich zadání dojde pouze v případě tónové volby
( str. 11).
u Je-li zadané telefonní číslo delší než 32 číslic, uloží se jen prvních
32 číslic.
Jednotlivá čísla zkrácené volby lze přepsat, ale nelze je smazat.
£
8
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Nastavení telefonu
Nastavení formátu času
K
Aktivujte režim nastavování.
5 Q Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení formátu času.
K nastavení telefonu použijte tlačítko uložení. Nastavení lze provádět
v klidovém stavu telefonu nebo se zvednutým sluchátkem.
Stiskněte tlačítko požadovaného formátu času:
12 hodinový formát
Změna jazyka
K
Telefon umožňuje změnit jazyk displeje. Na výběr je šest jazyků.
K
Aktivujte režim nastavování.
5 L Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení jazyka.
Stiskněte tlačítko požadovaného jazyka:
Q Anglicky
3 Španělsky
K
£
Hlasitost sluchátka lze nastavit v režimu nastavení nebo v průběhu
telefonického hovoru přímo tlačítky ( str. 7). Nastavit lze tři stupně.
K O Aktivujte režim nastavování hlasitosti sluchátka.
Stiskněte tlačítko požadované hlasitosti:
potichu 2 středně 3 hlasitě
Italsky
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Nastavení data a času
£
Nastavení data a času
K 3 Aktivujte režim nastavování data a času. Zobrazení data
a času lze změnit.
Čas a datum zadejte 4místně. Ovládacím tlačítkem q
přecházejte vpřed a zpět.
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Zadávání data se provádí podle právě nastaveného formátu data.
Nastavení času se provádí vždy ve 24hodinovém režimu nezávisle
na nastaveném formátu času.
~
Nastavení formátu data
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Ztlumení zvuku a nastavení melodie při čekání
Aktuální datum lze změnit ručně a změnit lze i formát zobrazení. Čas se
aktualizuje příchozími voláními se zobrazeným telefonním číslem. Toto
nastavení můžete případně změnit ( str. 12).
K
5
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Nastavení hlasitosti sluchátka
4
2 Francouzsky 5 Polský
Německy
2 24 hodinový formát
Aktivujte režim nastavování.
Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení formátu data.
Stiskněte tlačítko požadovaného formátu data:
Q pro MM/DD například 12/31 pro 31. prosinec
Chování mikrofonu a sluchátka při ztlumení zvuku lze nastavit a také lze
nastavit, zda se bude přehrávat melodie při čekání.
K
Aktivujte režim nastavování.
O # Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení hlasitosti
sluchátka.
Stiskněte tlačítko požadovaného chování:
Q Mikrofon a sluchátko vypnout, zapnout přehrávání
melodie.
Osoba na druhém konci vedení slyší během
ztlumení melodii.
Mikrofon a sluchátko i melodii vypnout.
Telefon má zvuk zcela ztlumený.
2 Mikrofon vypnutý, sluchátko zapnuté, melodie
vypnutá.
Slyšíte osobu na druhém konci vedení, ale ta vás
nemůže slyšet.
pro DD/MM
například 31/12
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
V průběhu hovoru tlačítkem ztlumení zvuku aktivujete funkci ztlumení
zvuku s tímto nastavením ( str. 7).
pro MM.DD
například 12.31
Nastavení vyzvánění
například 31.12
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Melodie a hlasitost
Melodie VIP
Vypnutí vyzvánění
2
3 pro DD.MM
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
£
¤
¤
¤
Nastavení hlasitosti/melodie
Telefon umožňuje nastavit melodii a hlasitost vyzvánění nebo vypnout
vyzvánění. K dispozici je 10 různých melodií vyzvánění; hlasitost lze
nastavit v 5 stupních (0 = bez zvuku).
Upozornění
Pokud zvednete sluchátko, než začnete s nastavováním, melodie se
přehrávají přes reproduktor.
cs ro sk sl
9
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
£
Vypnutí vyzvánění
V průběhu vyzvánění telefonu lze obě nastavení provést také přímo
pomocí tlačítek ( str. 7).
Nechcete-li být rušeni, můžete melodii vyzvánění telefonu vypnout.
K dispozici jsou tři možnosti nastavení: vypnout všechny tóny, zapnout
jen VIP, zapnout všechny tóny.
*
Všechny melodie vyzvánění vypnete dlouhým stisknutím.
Změna hlasitosti vyzvánění
K 5 Aktivujte režim nastavování hlasitosti vyzvánění. Jestliže
zvednete sluchátko, uslyšíte aktuálně nastavenou
hlasitost vyzvánění.
D / E Zeslabení / zesílení melodie vyzvánění.
nebo
nebo
Q...
4 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí číselných tlačítek.
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
Změna melodie vyzvánění
K M Aktivujte režim nastavování melodie vyzvánění. Jestliže
zvednete sluchátko, uslyšíte aktuálně nastavenou melodii
vyzvánění.
Q... O Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
Upozornění
Melodie vyzvánění může zaznít jen tehdy, když je přijat impulz
vyzvánění z telefonní sítě. Délka impulzu se může v jednotlivých sítích
lišit. Proto je možné, že některé melodie vyzvánění, které jsou na
výběr, nebudou zaškrtnuté. V takovém případě si vyberte jiný tón
vyzvánění.
Stiskněte posloupnost tlačítek k vypnutí vyzvánění
normálních volání; to se ale netýká volání s režimem VIP.
Je-li melodie vyzvánění vypnutá, na displeji se zobrazuje symbol x.
Opětovné zapnutí vyzvánění
*
Všechny melodie vyzvánění opět zapnete dlouhým
stisknutím.
Bezpečnostní nastavení
Blokování telefonu
Telefon lze zajistit proti neoprávněnému použití. K tomu slouží
blokování tlačítek. Pokud je aktivní blokování tlačítek, všechna tlačítka
s výjimkou tlačítka # a uložené číslo tísňového volání (viz dole) jsou
zablokovaná.
Aktivace blokování tlačítek
#
Nastavení melodie vyzvánění a hlasitosti VIP
Některou z melodií vyzvánění si lze stanovit jako melodii VIP. Jestliže jste
v telefonním seznamu přiřadili některým telefonním číslům stav VIP
( str. 7), příchozí volání z daného telefonního čísla se signalizuje
melodií vyzvánění VIP.
£
K5*
Změna hlasitosti melodie vyzvánění VIP
D /E
K*K
Vklidovém stavu telefonu dlouze stiskněte tlačítko
blokování.
Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazuje symbol i
(KEYS LOCKED). Je-li sluchátko zvednuté, zobrazuje se tento stav na
displeji symbolem
.
Deaktivace blokování tlačítek
#
Dlouze stiskněte tlačítko blokování.
Tísňové volání
Aktivace režimu nastavení hlasitosti melodie vyzvánění
VIP. ´Jestliže zvednete sluchátko, uslyšíte aktuálně
nastavenou hlasitost VIP vyzvánění.
Zeslabení / zesílení hlasitosti vyzvánění.
V systému jsou jako přednastavení uložena dvě tísňová volání (110, 112).
Do telefonu lze možné uložit jedno další číslo tísňového volání o max.
32 číslicích. Tato čísla tísňového volání lze volit i při zapnutém blokování
tlačítek.
nebo
Q ... 4 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí číselných tlačítek.
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
Volba tísňového volání
KM*
Uložení čísla tísňového volání
režim nastavování.
Změna melodie VIP
Q... O
K
Aktivace režimu nastavení hlasitosti melodie vyzvánění
VIP. Jestliže zvednete sluchátko, uslyšíte aktuálně
nastavenou melodii VIP vyzvánění.
Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
c
~
Zvedněte sluchátko. Na displeji se zobrazí hlášení
Zadejte telefonní číslo tísňového volání.
.
KN3
Aktivace režimu nastavení tísňového volání. Je-li již
uloženo číslo tísňového volání, zobrazí se. Chcete-li číslo
smazat, tlačítko u stiskněte dlouze.
Q ... O / * / # / H / I
Zadání čísla tísňového volání
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
10
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Přímé volání (dětské volání)
Tlačítko zpětného dotazu
S aktivovaným přímým voláním se uložené telefonní číslo (max.
32 znaků) volí po zvednutí sluchátka po stisknutí kteréhokoliv tlačítka
(s výjimkou posloupnosti tlačítek K N 2).
Ve veřejných telefonních ústřednách je tlačítko zpětného dotazu (Flash)
využíváno v různých doplňkových službách; například k funkci „Zpětné
volání, je-li linka obsazena“.
V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu Flash podle
požadavků veřejné telefonní ústředny ( str. 12).
£
Aktivace přímého volání
KN2
Nastavení předvolby
Aktivace režimu nastavení přímého volání.
Q ... O / * / # / H / I
K
Zadejte číslo přímého volání.
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
Deaktivace přímého volání
KN2
X
K
Aktivace režimu nastavení přímého volání.
Chcete-li smazat číslo přímého volání, stiskněte dlouze
ovládací tlačítko u.
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení nebo [ a opusťte
režim nastavování.
Blokování čísel
Telefon umožňuje zablokovat volání na určitá čísla předvoleb (například
na placená telefonní čísla); zadat lze max. 3 čísla po 5 číslicích.
K 2 Aktivujte režim nastavování blokování čísel. Je-li již
uloženo blokované číslo, zobrazí se. Chcete-li číslo smazat,
tlačítko u stiskněte dlouze.
Q ... O Zadejte číslo, které má být blokováno (max. 5 číslic).
Zpracování dalšího blokování čísla:
v
Tlačítkem [ potvrďte a pokračujte.
Uložení nastavení:
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Místní předvolbu vaší přípojky, která může být případně uložena
v telefonu, lze změnit. Zde uložené číslo se použije k tomu, aby se
u volajících se stejnou předvolbou zobrazovalo v seznamech volání
jen telefonní číslo bez předvolby.
K 4 Aktivujte režim nastavování předvolby. Zobrazí se
přednastavené číslo.
Q ... O / * / #
Zadejte nové číslo předvolby (max. 5 číslic).
Druhá předvolba se nastavuje takto:
v
Tlačítkem [ potvrďte a pokračujte.
Uložení nastavení:
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Provoz s domácí telefonní ústřednou
Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu
Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor
přesměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu H.
Další postup závisí na funkcích vaší pobočkové ústředny. Aby bylo
možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu Flash
(doba přerušení) nastavena podle vaší telefonní ústředny. Tyto
informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.
Změna typu volby/délky signálu Flash
Telefon podporuje tyto typy volby:
u Tónová volba
u Pulzní volba
Podle telefonní ústředny je někdy nutné změnit typ volby a délku
signálu telefonu. (Přednastavení: tónová volba).
Služby sítě
Veřejné telefonní ústředny nabízejí – některých případech však pouze
po objednání – celou řadu užitečných doplňkových služeb (například
přesměrování volání, zpětné volání při obsazené lince, potlačení
telefonního čísla atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité
kombinace tlačítek, kterou vám sdělí poskytovatel sítě.
Změna typu volby
K # Aktivujte režim nastavování způsobu volby.
Stiskněte tlačítko způsobu volby.:
Tónová volba
Zobrazení telefonního čísla (CLIP)
Je-li aktivní služba zobrazení telefonních čísel, při příchozím volání se
na displeji zobrazí číslo volajícího a uloží se také do seznamu volání.
Předpoklad: poskytovatel sítě podporuje následující výkonové
charakteristiky a volající nepotlačil přenos telefonního čísla:
u CLI (Calling Line Identification): číslo volajícího se přenáší.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): číslo volajícího
se zobrazuje.
Toto číslo lze uložit do telefonního seznamu a upravovat ( str. 7).
Máte-li uložené místní číslo předvolby ( str. 11), při volání se stejným
číslem předvolby se na displeji automaticky zobrazí telefonní číslo bez
předvolby.
£
£
K
2 Pulzní volba
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Dočasné přepnutí pulzní volby na tónovou
Využití některých funkcí vyžaduje použití tónové volby (například
dálkový dotaz hlasového záznamníku). Během hovoru je možné telefon
přepnout na tónovou volbu, aniž byste změnili polohu přepínače.
Po navázání spojení:
*
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby.
cs ro sk sl
11
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / telephony.fm / 31.3.16
Nastavení délky signálu flash
Délku signálu flash lze změnit, je-li jako typ volby nastavena tónová
volba (viz výše; přednastavení 90 ms).
K
Aktivujte režim nastavování.
O 5 Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení doby Flash.
0 ... 4
Vyberte čas Flash (ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600
K
Uložte nastavení a opusťte režim nastavení.
Posloupnost Hodnota
tlačítek
Popis
53
0
1
2
deaktivovat
500 ms /500 ms
30 ms/70 ms
Nastavení frekvence blikání
kontrolky LED (tlačítko hlasitého
telefonování) při příchozím volání
70
0
1
deaktivovat
aktivovat
K ověření přijaté informace CLIP
používat výhradně kontrolní
součet FSK (FSK=Frequency Shift
Keying).
83
0
1
2
deaktivovat
aktivovat
automaticky
Potlačení prvního zazvonění. To
umožňuje stanovit, zda je příchozí
volání voláním VIP. V takovém
případě se místo normální
melodie vyzvánění použije
melodie vyzvánění VIP.
91
0
1
1,5:1
2:1
Nastavení poměru impulzů
u pulzní volby.
98
0
1
2
23 - 54 Hz
15 - 75 Hz
Frekvence se
nevyhodnocuje
Definovat frekvenci pro
rozpoznání volání.
#0
0
1
Melodie vyzvánění
AC rozpoznání
Spouštěcí signál rozpoznání CLIP.
Jestliže CLIP s přednastavením
0 nefunguje, nastavte hodnotu
na „AC rozpoznávání“.
#1
0
1
deaktivovat
aktivovat
Automatická aktualizace času
podle informace CLIP
#2
0
1
deaktivovat
aktivovat
Automatické přizpůsobení času
CLIP systémovému času, jestliže
informace CLIP je neplatná.
Stanovení předčíslí externích telefonních linek (AKZ)
Je-li telefon připojen k domácí pobočkové ústředně, musíte za určitých
okolností uložit do jeho paměti předčíslí externích telefonních linek
(AKZ). V telefonu lze uložit až tři čísla AKZ.
Pokud telefon při volbě rozpozná AKZ, automaticky nastaví prodlevu při
volbě. Délku prodlevy při volbě lze případně upravit ( str. 12).
K Q Aktivujte režim nastavování předčíslí externích
telefonních linek.
Zobrazí se aktuální nastavení.
Q.... O, *, #, H
Zadejte předčíslí externích telefonních linek (1 až 3 číslice)
a potvrďte je [.
Zadejte další předčíslí externích telefonních linek
a potvrďte ho [.
u
Stisknutím ovládacího tlačítka X dlouze vymažete
aktuálně zadané předčíslí externích telefonních linek.
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení a opusťte režim
nastavování.
£
Standardní znaky
Ostatní nastavení
£
Následující znaky lze zadávat pomocí tlačítek telefonu:
Kromě možností popsaných v částech Nastavení telefonu ( str. 9)
můžete pomocí provádět další nastavení (například nastavení vrátit
do stavu, v jakém bylo při dodání). Tato nastavení jsou uvedena
v následující tabulce.
Přednastavení je zobrazeno tučně. Nemá-li některé nastavení
označenou tučně žádnou hodnotu, závisí přednastavení na dané zemi.
K
Stiskněte tlačítko uložení a 1.
~
Zadejte posloupnost tlačítek pro nastavení.
v
Nastavení potvrďte tlačítkem [ a opusťte režim
nastavování.
Tlačítko
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
nebo
K
Nastavení potvrďte tlačítkem uložení a opusťte režim
nastavování.
Posloupnost Hodnota
tlačítek
Popis
02
0
1
2
1s
3s
6s
Nastavení délky pauzy vyvolávané
tlačítkem Pauza
25
0
Vrátit zpět všechna nastavení na tovární nastavení.
1x
2x
1
3x
_
4x
<
2
*)
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
4
5x
>
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0
-
/
\
# **)
6x
7
+
*
# **)
*) Mezera **) # =
12
cs ro sk sl
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / appendix.fm / 31.3.16
Příloha
Likvidace
Péče
Zařízení otírejte vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou.
Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Hrozí riziko elektrostatického výboje.
Kontakt s kapalinou
!
Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:
1 Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
2 Všechny díly utřete do sucha. Poté zařízení nechte (s klávesnicí
otočenou směrem dolů) schnout alespoň 72 hodin na suchém
a teplém místě (nesušit: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení
apod.).
3 Po úplném vyschnutí zařízení můžete znovu zapnout.
Po úplném vyschnutí je zařízení v mnoha případech i nadále funkční.
Při kontaktu telefonu s některými chemickými látkami může dojít ke
změnám na jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií,
které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně
od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst
stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se
na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže
prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a
lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace
použitého elektrického a elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte
od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v
obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České
republice.
Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici
kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotlinelinky společnosti (tel.: 233 032 727).
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Otázky a odpovědi
Zvednete sluchátko, ale není slyšet oznamovací tón:
Sluchátko zvedněte na 5 sekund, opět ho položte a znovu zvedněte
Zvednete sluchátko, ale nezní oznamovací tón:
Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?
Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu: připojení je
v pořádku. Je správně nastaven způsob volby? Není zapnuto blokování
tlačítek? Není toto číslo blokováno?
Druhá strana hovoru vás neslyší: nestiskli jste tlačítko ztlumení zvuku?
Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky: spojení přijímá
od zprostředkovatelny počítací impulzy, které telefon nedokáže
interpretovat. Obraťte se na poskytovatele připojení.
My, Gigaset Communications GmbH, prohlašujeme,
že toto zařízení splňuje základní požadavky
a jiné relevantní předpisy stanovené ve směrnicích 2014/30 / EU
a 2014/35 / EU.
Kopie prohlášení o shodě je k dispozici
na této internetové adrese: www.gigaset.com/docs
Kontakt
Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační
síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na
odborného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Naše představa ideálního životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské
odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší
činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci
nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek
šetrnosti k životnímu prostředí.
Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete
na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována
v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou
TüV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.
ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TüV SÜD Management
Service GmbH, platný od 17.2.1994.
cs ro sk sl
13
1110-01
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / DA610SIX.fm / 31.3.16
Rejstřík
O
A
Obnovení nastavení od výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ochrana životního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
AKZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
P
B
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Blokování čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Blokování předvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 10
Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Předčíslí externích telefonních linek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Předvolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přímé volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Připojení koncovky telefonní sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
C
R
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Režim VIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
S
D
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Délka signálu flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dětské volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
F
Formát data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seznam opakování volby
volba z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Seznam volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
uložení telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
volba z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Služby sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
T
Melodie při čekání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Melodie VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Melodie vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefon
blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
nastavení data / času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefonní číslo
uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
volba pomocí zkrácené volby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Telefonní seznam
uložení telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
úpravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tísňové volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko hlasitého telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko opakované volby / pauzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko s hvězdičkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko s křížkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko vypnutí zvuku (funkce Mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tlačítko zkrácené volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Tlačítko zpětného dotazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
N
V
H
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hlasitý poslech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
J
Jazyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 9
K
Kód funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrolka (LED). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
L
Likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
M
Nastavení hlasitosti
reproduktoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
sluchátka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení hlasitosti sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení ztlumení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
14
Vypnutí zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Z
Zadávání textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12
Zobrazení telefonního čísla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
1110-01
cs ro sk sl
Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-6-X119 / Cover_back.fm / 31.3.16
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-R601-6-X119
16
cs ro sk sl
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising