Gigaset | DA610 | User guide | Gigaset DA610 Brugervejledning

Gigaset DA610 Brugervejledning
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / overview.fm / 18.02.2013
Oversikt Gigaset DA610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Skjerm og tastatur
1 Skjerm ( s. 4)
2 Navigeringstast ( s. 5)
3 Hurtigvalgtaster
4 Lagretast
5 Gjenvalgs-/pausetast
6 Tilbakeringetast
7 Lyd av-tast
8 Stjernetast, ringetone på/av (trykk og hold inne)
9 Firkanttast, tastelås på/av (trykk og hold inne)
£
£
10 Håndfritast
11 Taster for å stille inn lydstyrke for høyttaler i telefonrøret, ekstern
høyttaler og ringetone
12 Mikrofon for håndfri tale
LED-lys
@ Håndfritast
blinker ved innkommende anrop
lyser dersom samtalen gjøres via ekstern høyttaler
¤
¤
da fi no sv
1
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / overview.fm / 18.02.2013
Koble til telefonen
¤
2
¤
Koble telefonen (1) til et vegguttak. Bruk
telefonkabelen som fulgte med i pakken.
Telefonkabelen gir også strøm til
apparatet. En egen strømforsyning
er ikke nødvendig.
Legg kabelen i sporet (2) slik det er vist på
tegningen:
1
¤
Koble telefonrøret til telefonen med
spiralkabelen (3).
3
Merknad
u Ta i bruk telefonen for første gang
1. Ta av telefonrøret i 5 sekunder og legg det deretter på plass igjen.
2. Ta av telefonrøret igjen. Du skal nå høre summetonen, som betyr at telefonen er klar til bruk.
Telefonen får strøm via telefonnettverket. Dersom strømmen til telefonen av en eller annen grunn blir brutt (for eksempel hvis telefonsentralen
blir slått av om natten), må du gjenta denne prosedyren når strømmen kommer tilbake. Telefonbokoppføringer og kortnummerdestinasjoner
lagres på ubestemt tid.
u Apparatet er beregnet på bruk i telefonsystemer med kun én linje (til hovedlinjen eller til et telefonsystem).
Det kan ikke benyttes som telefon nr. 2 koblet til en linjedeler.
u Bruk på hussentral (Router)
Hussentralen (Router) må tilføre telefonen kontinuerlig likespenning, selv når den ringer. Hvis ikke kan telefonen slå seg av midlertidig ved ringing, noe som kan føre til tap av lagret informasjon. Se bruksanvisningen for din hussentral (Router) for mer informasjon om dette, eller ta kontakt
med produsenten.
2
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / DA610IVZ.fm / 18.02.2013
Innhold
Bruk med privat telefonsentral . . . . . . . . . . . . . 11
Oversikt Gigaset DA610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Koble til telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Merknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta i bruk telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjene telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Skrive og redigere navn og nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bruke telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innkommende anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over høyttaler/håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøre innstillinger under en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
6
Bruke telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke anropslisten (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke hurtigvalgtastene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoninnstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
Endre språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstilling av ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Endre modus/flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bylinjeprefiks (linje ut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Andre innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Standardtegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vedlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontakt med flytende væsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spørsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontaktadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sikkerhetsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sperre telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nødanrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Direktevalg (babyalarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sperre nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nummeroverføring (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilbakeringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Stille inn retningsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
da fi no sv
3
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Sikkerhetsinformasjon
Betjene telefonen
Ved montering, tilkobling og betjening av telefonen er det viktig å følge
disse anvisningene:
u Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene.
u Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende
kontakten.
u Legg tilkoblingsledningen slik at den ikke kan forårsake ulykker.
u Telefonen må ikke plasseres på en glatt overflate.
u Av sikkerhetsmessige grunner må telefonen ikke brukes på badet
eller i dusjrom (våtrom).
Telefonen er ikke sprutsikker.
u Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys
eller andre elektriske apparater.
u Beskytt telefonapparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og
damp.
u Du må aldri åpne/skru opp telefonen selv.
u Berør ikke stikkontaktene med spisse metallgjenstander.
u Løft ikke telefonen etter ledningene!
u Dersom du gir din Gigaset DA610 videre til andre, må du huske å
legge ved brukerveiledningen. Din Gigaset DA610 er utstyrt med en
(permanent) lagringsenhet. Før du gir telefonen til noen andre, bør
du slette eventuelle lagrede telefonnummer.
Du benytter tastaturet og skjermen når du bruker din Gigaset DA610.
Brukerveiledningen beskriver alle telefonens funksjoner og muligheter.
Merknad
Enkelte telefonfunksjoner er bare fullt tilgjengelige dersom disse støttes av ditt telefonselskap, for eksempel funksjoner som er avhengig
av telefonnummeret til den som ringer deg.
Dette gjelder for eksempel for følgende funksjoner:
u Visning av telefonnummer ved innkommende anrop ( s. 6)
u Ringetone med VIP-melodi for innkommende anrop ( s. 6)
u Anropsliste ( s. 7)
£
Skjerm
Skjermen viser forskjellig type informasjon, f.eks. dato og klokkeslett,
avhengig av hvilket modus den befinner seg i. Du kan stille inn både
dato og klokkeslett, samt formatet for disse ( s. 8).
Diverse symboler viser status for telefonen.
£
01lo Zf i x m 24.12 18:30
01--28
Ta i bruk telefonen
Råd om plassering av telefonen:
u Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder.
u Driftstemperatur fra +5 °C til +40 °C.
u Det bør være en avstand på minst én meter mellom telefonen og
radioutstyr som radiosendere, personsøkere og TV-apparater.
Telefonsamtalene vil ellers kunne bli forstyrret.
u Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil kunne
redusere telefonens levetid.
u Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med
apparatdeler (f.eks. apparatføttene).
£
£
Symbolliste: Visning av
status, dato og klokkeslett
Visning av samtalevarighet,
telefonnummer, navn,
nummer i telefonboken,
anropslister, innstillinger
Skjermsymboler
01
Nummer for en oppføring i telefonboken eller i en
anropsliste eller en hurtigvalgtast
o
Modus for endring av innstillinger er aktivert
f
Blinker ved et nytt nummer i anropslisten, dersom den
som ringer har aktivert nummervisning (CLIP) ( s. 11)
g
Åpen telefonbok
i
Tastesperre er aktivert
x
Ringetone er slått av
Lyd av (mute) er aktivert
l
Blinker ved innkommende VIP-anrop
Vises dersom telefonboken inneholder minst en
oppføring med aktivert VIP-modus ( s. 7).
£
m
£
Skjermspråk
£
Fra fabrikken er språket innstilt til engelsk. Du kan velge andre språk.
Du kan når som helst endre språk ( s. 8).
4
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Navigeringstast
Ved hjelp av navigeringstasten kan du aktivere ulike telefonfunksjoner
samt navigere i menyene. Funksjonene som tilbys, vil variere avhengig
av modus.
T
t
s
u
v
W
V
Hvis du ikke tar av røret:
@
Trykk på håndfritasten for å føre en samtale via høyttaleren. Du kan også koble om når som helst under en
samtale.
Velge et nummer fra telefonboken
U
Når du ikke fører en samtale:
Y Åpner liste over
t
innkommende anrop
Z Åpner telefonbok
s
Z
I lister:
En linje opp eller ned.
Et langt trykk: Blar raskt gjennom listen oppover eller nedover.
Ved redigering av klokkeslettet:
Flytter skrivemarkøren mot venstre eller høyre.
I menyer og lister:
Går ut av en meny eller liste.
Ved redigering av navn og nummer:
Sletter tegnet til venstre for skrivemarkøren.
Et langt trykk: Sletter en hel linje.
Hvis oppføringen er tom: Går ut av redigeringsmodus.
Et telefonnummer er tastet inn:
Ringer nummeret.
I telefonbok og anropsliste: Åpner kontekstmenyen.
Ved redigering av oppføringer:
Lagrer inntasting.
Lete etter et nummer
Velg et nummer.
Trykk og hold nede tasten oppover eller nedover for å bla
raskt gjennom telefonboken.
q
~
eller
Skrive inn navn og nummer med (tall)tastene.
Hver av tastene fra
til O samt Q, * og # er tilordnet
bestemte bokstaver og tall. For å bruke et bestemt tegn trykker du flere
ganger på tasten som tegnet er tilordnet.
Du finner en tabell med alle tegn som kan benyttes på ( s. 12).
£
Flytte skrivemarkør
t s Trykk oppover eller nedover på navigeringstasten for å
bevege skrivemarkøren mot venstre eller høyre i teksten.
Slette eller endre et tegn
X
Trykk navigeringstasten mot venstre u. Tegnet til
venstre for skrivemarkøren slettes. Trykker du lenge på
tasten, slettes hele linjen.
£
Tast inn den/de første bokstaven(e) i navnet ( s. 5).
Det første nummeret med et navn som starter med disse
bokstavene, vises.
Velge et telefonnummer
c
Ta av telefonrøret.
eller
[
q
Åpne kontekstmenyen.
Velg DIAL ENTRY, og start oppringing via høyttaleren med
[. Hvis du tar av røret, kan du føre samtalen som normalt
via telefonrøret.
Merknad
Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne telefonboken.
Skrive og redigere navn og nummer
~
£ s. 7),
Dersom du allerede har lagret et telefonnummer i telefonboken (
kan du ringe et nummer direkte fra telefonboken.
Åpne telefonboken med navigeringstasten s.
Velge et nummer fra nummerlisten
Listen som viser anrop, inneholder de 50 siste inn- og utgående anrop.
Forutsetning: At det er mulig å vise telefonnummeret for den innkommende samtalen ( s. 11).
Dersom flere anrop gjelder det samme telefonnummeret, vises dette
kun én gang (sammen med informasjon om siste anrop). Dersom
telefonnummeret er lagret i telefonboken, vises også navnet som er
tilknyttet dette nummeret, dersom det er lagt inn.
Åpne samtalelisten via navigeringstasten t.
q
Velg nummer eller navn.
£
Y
enten...
c
Ta av telefonrøret.
...eller
[
q
Bruke telefonen
Du kan føre en samtale via telefonrøret eller via (den eksterne) høyttaleren (frihåndfunksjon). I denne veiledningen betyr symbolet c det
samme som @.
Ringe
Åpne kontekstmenyen.
Velg CALL BACK og start oppringing via høyttaleren med
[.
Hvis du tar av røret, kan du føre samtalen som normalt via
telefonrøret.
Merknad
Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne anropslisten.
Tast inn nummeret du vil ringe, ved hjelp av tastaturet
c~
Løft av røret, og slå telefonnummeret.
da fi no sv
5
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Gjenta oppringing
Over høyttaler/håndfri
De fem siste telefonnummer du har valgt, lagres automatisk
(maks. 32 tegn pr. nummer).
Slå høyttaleren på/av
cI
Løft av røret, og trykk på gjenvalgstasten.
I
q
c
Trykk på gjenvalgstasten.
Velg et nummer.
Ta av telefonrøret.
Andre personer som befinner seg i rommet, kan nå høre samtalen over
høyttaleren.
I løpet av en samtale som føres via telefonrøret:
@
Trykk på håndfritasten for å slå høyttaleren på eller av.
Dersom høyttaleren er slått på og telefonrøret tatt av, er lyd over høyttaleren aktivert. Håndfrimikrofonen er slått av.
Dersom høyttaleren er slått på og telefonrøret lagt på, er også håndfrimikrofonen aktivert.
Start et anrop via høyttaleren med [.
For å skifte mellom (kun) høyttaler og full håndfri:
@ & Legg på telefonrøret når du har trykket på håndfritasten.
Velge telefonnummeret som ble lagret sist:
Velge ett av de fem lagrede nummerne:
eller
v
Slå håndfri på/av
Slette alle numre som er lagret i gjenvalgslisten
KI#25
K
Du kan føre en samtale via mikrofonen når telefonrøret er lagt på. Den
optimale avstanden til mikrofonen er ca. 50 cm.
Tastes i rekkefølge.
Bekreft handlingen med lagretasten eller med [.
Hurtigvalg
Koble over under en samtale
@ & Legg på telefonrøret når du har trykket på håndfritasten.
£
Du kan lagre inntil 14 telefonnummer på hurtigvalgtastene ( s. 8)
J
Trykk på hurtigvalgtasten.
Q ... O
Ta av telefonrøret, trykk på håndfritasten @ eller start
c
anropet med [.
Nummeret som er lagret på tasten blir oppringt.
Merknad
Du kan også ta av telefonrøret først og så åpne telefonboken.
Koble over før du velger et nummer
@
Trykk på håndfritast, vent på valgtone.
Koble ut håndfri
c
Løft av røret mens samtalen pågår. Samtalen kan nå
videreføres via telefonrøret.
Avslutte en samtale
@
Trykk på håndfritasten under en samtale som føres via
høyttaleren.
Gjøre innstillinger under en samtale
Oppringingspauser
Med I kan du legge inn pauser når du ringer et nummer (gjelder ikke
for det første sifferet). Pausene blir lagret og er påkrevd ved en del
hussentraler (eksempel: 0 I 2368).
Du kan velge lengden på pausen (1, 3 eller 6 sekunder) ( s. 12).
Lydstyrken kan stilles inn på tre ulike nivåer.
E / D Still inn lydstyrken med tastene for høyere/lavere (+/-).
Skjermen viser lydstyrkenivået du har valgt.
Innkommende anrop
Stille inn lydstyrke for høyttaleren
£
£
Innkommende anrop vises med ringetone.
Hvis anropsnummervisning er aktivert ( s. 11), vises nummeret på
skjermen og symbolet f blinker. Symbolet forsvinner når du aksepterer
anropet eller (hvis anropet avvises) når du henter fram anropslisten.
Ved anrop fra nummer som er registrert i telefonboken eller på en av
hurtigvalgtastene, vises også det tilhørende navnet.
Dersom VIP-modus er aktivert ( s. 9), blinker VIP-symbolet på
skjermen og VIP-ringetonen signaliserer anropet.
£
Motta en samtale
c
@
Ta av telefonrøret.
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret
Lydstyrken kan stilles inn på syv ulike nivåer.
E / D Still inn lydstyrken med tastene for høyere/lavere (+/-).
Skjermen viser lydstyrkenivået du har valgt.
Slå av mikrofonen
Ringetonevalg og -lydstyrke
eller
Trykk på håndfritasten for å føre en samtale via høyttaleren.
£
Avhengig av innstillingen for å slå av lyden kan du ( s. 9) slå av
mikrofonen eller høyttaleren i telefonrøret og mikrofonen mens du
fører en samtale:
C
Trykk på lyd av-tasten for å slå lyden på eller av.
Når mikrofonen er slått av, kan telefonen spille en melodi. Når lyden på
telefonen er slått av, vises dette på skjermen med symbolet .
m
Når telefonen ringer, kan du endre både lydstyrken og
ringetonen.
E / D Still inn lydstyrken på ringetonen med tastene for høyere/
lavere (5 nivåer, 0=lydløst).
Q ... O Velg ringetone ved hjelp av nummertastene
(10 ulike ringetoner).
6
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Z
Bruke telefonboken
Endre en oppføring
I telefonboken til Gigaset DA610 kan du lagre inntil 50 oppføringer
(inntil 32 siffer for hvert telefonnummer og inntil 16 tegn for hvert navn).
Med telefonboken kan du starte et nytt anrop ( s. 5), legge inn
oppføringer ( s. 7), samt redigere registrerte oppføringer.
Telefonnummer og navn kan legges inn manuelt eller overføres fra
anropslisten ( s. 8). I tillegg kan du gi et telefonnummer status som
VIP-nummer.
Når telefonboken er åpen/aktiv, vises symbolet Z på skjermen.
Dessuten vises telefonnummerets plassering i telefonboklisten (01.. 50).
Hvis telefonboken inneholder minst én VIP-oppføring, vises dette på
skjermen med symbolet l.
Telefonboken har følgende menyfunksjoner:
£
£
£
NEW ENTRY
Nummer 1-50
...
q
q
£
Z
Når du ikke fører en samtale:
Trykk på navigeringstasten s.
Lete etter et nummer
~
Åpner telefonbok.
Det første nummeret i listen vises.
Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med [.
Velg DELETE ENTRY eller DELETE ALL, for enten å slette
oppføringen som vises eller for å slette alle oppføringene,
og bekreft med [.
Trykk på navigeringstasten for å bekrefte handlingen.
Bruke anropslisten (CLIP)
Åpne telefonboken
q
Z
Slette oppføring/slette alle oppføringer
[
DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Velg et nummer.
eller
Åpner telefonbok.
Det første nummeret i listen vises.
q
Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med [.
q
Velg EDIT ENTRY, og bekreft med [.
~
Endre nummeret, og bekreft med [.
~
Endre navnet, og bekreft med [.
[
Bekreft lagring av nummeret i telefonboken.
£
Tast inn den/de første bokstaven(e) i navnet ( s. 5).
Det første nummeret med et navn som starter med disse
bokstavene vises.
Merknad
Dersom du trykker på * , blir dette nummeret markert som et VIPnummer, henholdsvis fjernes markeringen som et VIP-nummer.
Innkommende anrop lagres, så sant anroperens telefonnummer er
tilgjengelig ( s. 11). Inntil 50 anropsnummer blir lagret, og ved flere
anrop fra samme nummer blir kun det siste lagret. Når antall anrop
overstiger 50, slettes det eldste først. Dersom navnet på den som ringer
er blitt overført, vises det på skjermen. Dersom navnet er lagret i telefonboken, vises også navnet. Dersom det er tapte anrop i listen, blinker
symbolet f.
Du kan benytte anropslisten til følgende funksjoner:
Ringe til et telefonnummer i listen ( s. 5)
Lagre nummer i telefonboken
Anropslisten har følgende menyvalg:
¤
¤
Nummer 1-50
Vise telefonnummeret til en oppføring
#
Trykk på firkanttasten for å skifte mellom visning av
nummer og navn.
CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Åpne anropslisten
Z
Du kan åpne anropslisten uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du
har tatt av telefonrøret) eller ikke.
Trykk på navigeringstasten t.
Y
Lagre telefonnummer
Åpner telefonbok.
Det første nummeret i listen vises.
t
Velg NEW ENTRY, og bekreft med [.
~
Tast inn nummeret, og bekreft med [.
~
Tast inn navnet, og bekreft med [.
Se på en oppføring
Oppføringen lagres og vises på skjermen.
Trykk på stjernetasten for å lagre oppføringen som et VIPnummer. Dersom du trykker en gang til på stjernetasten så
slettes denne innstillingen.
*
£
q
Velg et nummer.
Dersom både telefonnummer og navn er oppført i listen, vises navnet
først.
#
Trykk på firkanttasten for å skifte mellom visning av
nummer og navn.
da fi no sv
7
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Y
Telefoninnstillinger
Overføre et nummer fra anropslisten til telefonboken
q
q
~
~
Y
Åpne anropslisten.
Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med [.
Velg SAVE NUMBER, og bekreft med [.
Endre eventuelt nummeret, og bekreft med [.
Tast inn navnet, og bekreft med [.
Bruk lagretasten for å gjøre innstillinger på telefonen. Du kan redigere
innstillingene uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du har tatt av
telefonrøret) eller ikke.
Endre språk
Slette oppføring/slette alle oppføringer
q
q
[
Åpne anropslisten.
Velg nummer, og åpne kontekstmenyen med [.
Velg DELETE ENTRY eller DELETE ALL, for enten å slette
oppføringen som vises eller for å slette alle oppføringene,
og bekreft med [.
Trykk på navigeringstasten for å bekrefte handlingen.
Du kan velge språk for meldinger osv. på skjermen. Du kan velge mellom
seks ulike språk.
K
Aktiverer modus for endring av innstillinger.
5 L Trykk tasterekkefølgen for å stille inn språk.
Trykk på tast for ønsket språk:
Q Engelsk
3 Spansk
Tysk
2 Fransk
4 Italiensk
5 Hollandsk
Bruke hurtigvalgtastene
K
Inntil 10 telefonnummer kan lagres på nummertastene (inntil 32 siffer
for hvert nummer).
Stille inn dato og klokkeslett
Du kan endre dato manuelt og velge datoformat. Klokkeslettet blir
synkronisert med innkommende anrop som viser nummer. Denne
innstillingen kan eventuelt endres ( s. 12).
Lagre telefonnummer
£
Du kan åpne anropslisten uansett om telefonen er i aktiv bruk (når du
har tatt av telefonrøret) eller ikke.
K J Trykk på både lagre- og hurtigvalgtasten, og bekreft
med [.
Q ... O Tast inn nummeret for hurtigvalg, og bekreft med [.
Dersom du allerede har lagt inn et nummer på tasten, vises dette på
skjermen.
Stille inn dato og klokkeslett
K 3 Aktiverer modus for endring av dato og klokkeslett.
Visningen av dato og klokkeslett kan nå endres.
Oppgi klokkeslett og dato med 4 siffer. Beveg deg
framover eller bakover med navigeringstasten q.
K
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Ny dato må oppgis i det formatet som er valgt for visning av dato.
Angivelse av klokkeslett gjøres alltid i 24-timers format, uansett hvilket
tidsformat som er valgt.
~
enten...
~
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Tast inn hurtigvalgnummeret.
...eller
Overta et telefonnummer fra anrops- eller gjenvalgslisten.
t / I Åpne anrop-/gjenvalgslisten.
q
Velg oppføring, og bekreft med [.
Stille inn datoformat
K
5
Lagre hurtigvalgoppføring
Bekreft med lagretasten eller med [.
K
Merknader
Aktiverer modus for endring av innstillinger.
Trykk tasterekkefølgen for å stille inn datoformatet.
Trykk på tasten for ønsket datoformat:
Q for MM/DD f.eks. 12/31 for 31. desember
for DD/MM
Legg merke til følgende når du lagrer hurtigvalgtaster:
u * og # blir lagret uavhengig av den innstilte signaleringsmåten, men oppringt bare med tonesignalering ( s. 11).
u Dersom nummeret består av flere enn 32 siffer, vil kun de 32 første
sifrene bli lagret.
Enkelthurtigvalgnummer kan overskrives, men ikke slettes.
£
K
8
2 for MM.DD
3 for DD.MM
f.eks. 31/12
f.eks. 12.31
f.eks. 31.12
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Innstilling av ringetone
Stille inn formatet for klokkeslett
K
Aktiverer modus for endring av innstillinger.
5 Q Trykk tasterekkefølgen for å stille inn formatet for
¤
¤
¤
Du kan velge mellom følgende:
Melodi og lydstyrke
VIP-melodi
Slå av ringetone
klokkeslett.
Trykk på tasten for ønsket klokkeslettformat:
12-timers format
Stille inn melodi og lydstyrke
2 24-timers format
K
Du kan velge melodi og lydstyrke eller slå ringetonen helt av. Du kan
velge mellom 10 ulike ringetoner, og lydstyrken kan stilles inn på 5 ulike
nivåer (0 = lydløst).
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Merknad
Hvis du tar av telefonrøret før du gjør noen innstillinger, vil de ulike
melodiene bli avspilt over høyttaleren.
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret
Du kan stille inn lydstyrken til høyttaleren i telefonrøret når du er i
modus for endring av innstillinger eller endre lydstyrken direkte med
tastene ( s. 6) mens du snakker i telefonen. Lydstyrken kan stilles inn
på tre ulike nivåer.
K O Aktiverer modus for endring av lydstyrken.
Trykk på tast for ønsket lydstyrke:
lav
2 mid- 3 høy
dels
£
K
Q ... 4 Velg ønsket verdi med nummertastene.
K
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
Stille inn lyd av og ventemelodi
av modus for endring av innstillinger.
Du kan stille inn hvordan mikrofon og høyttaler i telefonrører skal slås av
og om det skal spilles av en ventemelodi.
K
Aktiverer modus for endring av innstillinger.
O # Trykk på tasterekkefølgen for innstilling av lydstyrken for
høyttaleren i telefonrøret.
Trykk på tasten for den innstillingen du ønsker:
Q Både mikrofon og høyttaler er slått av, melodi er
slått på.
Personen i den andre enden hører en melodi når
lyden slås av.
Både mikrofon, høyttaler og melodi er slått av.
All lyd er nå slått av på telefonen.
2 Mikrofon av, høyttaler på, melodi er slått av.
Du hører personen du snakker med, men
vedkommende hører ikke deg.
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Du kan aktivere disse lyd av-funksjonene under en samtale ved hjelp av
lyd av-tasten ( s. 6).
£
Endre lydstyrken på ringesignal
K 5 Aktiverer modus for endring av lydstyrken på ringetonen.
D / E Endrer ringetonen til svakere eller sterkere.
eller
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
K
£
Når telefonen ringer, kan du endre begge innstillingene direkte via
tastene ( s. 6).
Endre ringetone
K M Aktiverer modus for endring av ringetone.
Q ... O Velg ønsket ringetone.
K
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
Merknad
Ringetonemelodien høres ikke riktig med mindre ringetoneimpulsen
som kommer fra telefonnettet varer lenge nok. Hvor lenge denne
impulsen varer kan variere fra en telefonnettleverandør til en annen.
Det er derfor mulig at noen av de oppgitte ringetonene er krysset ut.
I så fall må du velge en annen ringetone.
Stille inn VIP-melodi og -lydstyrke
£
Du kan velge en av ringetonene som VIP-melodi. Dersom du har gitt et
telefonnummer i telefonboken VIP-status ( s. 7), blir et anrop fra dette
nummeret angitt med en VIP-melodi .
K5*
Endre lydstyrken på en VIP-melodi
D /E
Aktiverer redigeringsmodus for lydstyrke for VIP-melodien.
Endrer til lavere eller høyere lydstyrke.
eller
Q ... 4 Velg ønsket verdi med nummertastene.
K
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
da fi no sv
9
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
KM*
Velge et nødnummer
Endre VIP-melodi
Q ... O
K
Aktiverer redigeringsmodus for VIP-melodien.
Velg ønsket ringetone.
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
Slå av ringetone
Dersom du ikke ønsker å bli forstyrret, kan du slå av telefonens ringetone. Du kan velge mellom følgende tre valg: slå av alle ringetoner, kun
VIP på, alle ringetoner på
*
Trykk lenge på tasten for å slå av alle ringetoner.
eller
K*K
.
Lagre nødnummer
KN3
Aktiverer modus for innstilling av nødnummer. Dersom du
allerede har lagret et nødnummer, vises dette. Hvis du vil
slette dette nummeret, trykker du lenge på u.
Q ... O / * / # / H / I
Tast inn nødnummeret.
K
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
Dersom du har aktivert direktevalg, blir det lagrede nummeret
(maksimalt 32 siffer) oppringt når røret løftes av og det blir trykket på
en hvilken som helst tast (bortsett fra tastene K N 2).
Aktivere direktevalg
KN2
Slå på ringetonen igjen
Trykk lenge på tasten for å slå på alle ringetoner igjen.
Aktiverer redigeringsmodus for direktevalg.
Q ... O / * / # / H / I
Sikkerhetsinnstillinger
K
Sperre telefonen
Du kan beskytte telefonen mot uønsket bruk. Bruk tastesperren for å
oppnå dette. Når du har aktivert tastesperren er alle tastene låst bortsett
fra #-tasten, samt de lagrede nødnumrene (se nedenfor).
Aktivere tastesperren
#
Trykk lenge på låsetasten på telefonen (ikke under en
samtale).
Når tastesperren er aktivert, vises dette på skjermen med symbolet i
(KEYS LOCKED). Når du tar av telefonrøret, vises dette med meldingen
på skjermen.
Deaktivere tastesperren
#
Ta av telefonrøret. På skjermen vises meldingen
Tast inn nødnummeret.
Direktevalg (babyalarm)
Trykk på tastene i rekkefølge for å slå av ringetonen for
normale anrop men ikke for VIP-anrop.
Når lyden på ringetonen er slått av, vises dette på skjermen med
symbolet x.
*
c
~
Trykk lenge på låsetasten.
Nødanrop
Telefonen leveres med to forhåndsinnstilte nødnummer (110, 112). Du
kan lagre ett nødnummer til, med maksimalt 32 siffer. Nødnumrene kan
brukes selv om tastesperren er aktivert.
Tast inn direktevalgnummeret.
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
Deaktivere direktevalg
KN2
X
K
Aktiverer redigeringsmodus for direktevalg.
Trykk lenge på navigeringstasten u for å slette direktevalgnummeret.
Lagre innstillingen med lagretasten eller med [, og gå ut
av modus for endring av innstillinger.
Sperre nummer
Du kan sperre anrop til nummer med bestemte retningsnummer (for
eksempel til betalingstjenester), maksimalt 3 nummer med 5 siffer hver.
K 2 Aktiverer modus for endring av nummersperre. Dersom
du allerede har lagt inn et nummer som skal sperres, vises
dette på skjermen. Hvis du vil slette dette nummeret,
trykker du lenge på u.
Q ... O Tast inn nummeret som skal sperres (maksimalt 5 siffer).
For å redigere neste nummer som skal sperres:
v
Bekreft med [ og fortsett.
For å lagre innstillingene:
K
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
10
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Nettjenester
Endre modus/flashtid
Telefonnettleverandører tilbyr – eventuelt som spesialtilpasninger – nyttige tilleggstjenester (f. eks. viderekobling, tilbakeringing ved opptatt,
skjult nummer osv.). Slike tjenester kan velges via bestemte tastekombinasjoner som du får oppgitt fra din telefonnettleverandør.
Nummeroverføring (CLIP)
Dersom denne tjenesten er aktivert, vil et innkommende anrop vises
med telefonnummeret på skjermen og bli lagret i anropslisten.
Forutsetning: Telefonnettleverandøren støtter følgende funksjoner,
og visning av telefonnummer er ikke blitt sperret av den som ringer.
u CLI (Calling Line Identification): Telefonnummeret til den som ringer,
overføres.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): Telefonnummeret til
den som ringer, vises på skjermen.
Dette nummeret kan overføres til telefonboken og redigeres der
( s. 7).
Dersom det lokale retningsnummeret er blitt lagret ( s. 11), vil et
anrop med samme retningsnummer automatisk kun vises med
telefonnummeret uten retningsnummer på skjermen (ikke aktuelt
med vanlige norske telefonnummer).
£
£
Tilbakeringetast
Telefonen støtter følgende modi:
u Tonemodus
u Pulsmodus
Avhengig av type telefonsentral må du muligens endre modus eller
flashtid for telefonen. (Standardinnstilling: tonemodus)
Endre signaleringsmetode
K # Aktiverer modus for endring av signaleringsmetode.
Trykk på tasten for å endre signaleringsmetode:
Tonemodus
2 Pulsmodus
K
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Midlertidig bytte til tonemodus mens du befinner deg i
pulsmodus
For å bruke funksjoner som krever tonemodus (f.eks. fjernstyring av en
telefonsvarer), kan du koble om telefonen til tonemodus kun for den
aktuelle samtalen.
Etter at forbindelsen er opprettet:
*
Trykk på stjernetasten.
Etter at forbindelsen er avsluttet, er pulsmodus innstilt igjen.
Endre flashtid
Av mange telefonnettleverandører blir tilbakeringetasten (Flash)
brukt til ulike tilleggstjenester, f.eks. for tilbakeringing ved opptatt.
Du må muligens endre flashtiden for din telefon slik at den blir
kompatibel med tjenestene fra din telefonnettleverandør ( s. 11).
£
Stille inn retningsnummer
Du kan eventuelt endre de forhåndsinnstilte, lagrede retningsnummerne i telefonen. Nummerne som er lagret, kan benyttes til kun å vise
telefonnummer uten retningsnummer dersom den som ringer har det
samme retningsnummeret (ikke aktuelt ved normale norske nummer).
K 4 Aktiverer modus for endring av retningsnummer. Det
forhåndsinnstilte nummeret vises.
Q ... O / * / #
Tast inn et nytt retningsnummer (maksimalt 5 siffer).
Hvis du ønsker å oppgi nok et retningsnummer:
v
Bekreft med [ og fortsett.
For å lagre innstillingene:
K
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Bruk med privat telefonsentral
Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing
Under en ekstern samtale kan du foreta en tilbakeringing eller viderekoble en samtale. Du trykker da på tilbakeringetasten H. Videre
fremgangsmåte er avhengig av telefonsentralen. For å kunne benytte tilbakeringetasten må flashtiden (pausetiden) til telefonen være innstilt i
samsvar med telefonsentralen den er tilknyttet. Se brukerveiledningen
for telefonsentralen som benyttes.
Du kan endre flashtiden dersom du har valgt tonemodus (se ovenfor),
standardinnstilling er 90 ms).
K
Aktiverer modus for endring av innstillinger.
O 5 Tast inn tasterekkefølgen for å stille inn flashtid.
0 ... 4
Velg flashtid (ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600
K
Lagre innstillingene og gå ut av modus for endring av
innstillinger.
Bylinjeprefiks (linje ut)
Dersom din telefon er tilknyttet en privat telefon- eller hussentral er det
mulig at du må velge et bylinjeprefiks før selve telefonnummeret for å
kunne ringe ut. Du kan lagre inntil tre slike bylinjeprefikssiffer på
telefonen.
Dersom telefonen gjenkjenner et bylinjeprefiks, blir det automatisk lagt
inn en oppringingspause. Du kan angi hvor lang denne pausen skal
være ( s. 11).
K Q Aktiverer modus for endring av bylinjeprefiks.
Den nåværende innstillingen vises på skjermen.
Q ... O, *, #, H
Tast inn bylinjeprefikset (1 til 3 siffer), og bekreft med [.
Velg neste bylinjeprefiks, og bekreft med [.
u
Trykk lenge på navigeringstasten X for å slette det
nåværende bylinjeprefikset.
K
Lagre innstillingen med lagretasten og gå ut av modus for
endring av innstillinger.
da fi no sv
£
11
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / telephony.fm / 18.02.2013
Andre innstillinger
Standardtegn
£
I tillegg til de mulighetene som er beskrevet i avsnittene under
Telefoninnstillinger ( s. 8), kan du i modus for endring av innstillinger gjøre andre innstillinger (for eksempel gjenopprette
fabrikkinnstillingene). Dette er oppsummert i tabellen nedenfor.
Standardinnstillingene er markert med fet skrift. Dersom ingen
alternativer for en innstilling er angitt med fet skrift, betyr det at
standardinnstillingen kan variere fra land til land.
K
Trykk på lagretasten og 1.
~
Tast inn i riktig rekkefølge for den innstillingen du ønsker.
v
Innstillingen lagres med [ og du forblir i modus for
endring av innstillinger.
Følgende tegn kan tastes inn via tastaturet:
Tast
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
eller
K
Lagre innstillingen med lagretasten og gå ut av modus for
endring av innstillinger.
Tasterekkefølge
Verdi
Beskrivelse
02
0
1
2
1s
3s
6s
Angir hvor lang tid pausen skal vare
når du trykker på pauseknappen.
25
0
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
53
0
1
2
deaktivere
500 ms/500 ms
30 ms/70 ms
Blinkehastighet for LED-lyset
(håndfritast) ved innkommende
anrop.
70
0
1
deaktivere
aktivere
Bruk kun FSK-kontrollsummen
(FSK=Frequency Shift Keying) for
å verifisere den mottatte CLIP-informasjonen.
83
0
1
2
deaktivere
aktivere
automatisk
Deaktiverer det første ringetonesignalet. Dette gjør det mulig å
fastslå om den innkommende
samtalen er en VIP-samtale og i så
fall bruke VIP-ringetonen og ikke
den vanlige ringetonen.
91
0
1
1,5:1
2:1
Stille inn impulsforholdet for pulsmodus.
98
0
1
2
23 - 54 Hz
15 - 75 Hz
Frekvens ikke fastlagt
Definere frekvensen for anropsgjenkjenning.
#0
0
1
Ringetone
AC-identifisering
Startsignal for CLIP-identifisering.
Dersom CLIP ikke fungerer med
standardinnstillingen 0, kan du
stille inn verdien til AC.
#1
0
1
deaktivere
aktivere
Automatisk justering av klokkeslett
ved hjelp av CLIP-informasjon
#2
0
1
deaktivere
aktivere
Automatisk tilpasning av CLIPtiden til systemtiden dersom CLIPinformasjonen ikke er gyldig.
1x
2x
1
3x
_
4x
<
5x
>
A
B
C
2
D
E
F
3
G
H
I
4
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0
-
/
\
# **)
6x
7
+
*
#
*) mellomromstegn **) # =
12
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / appendix.fm / 18.02.2013
Vedlegg
Deponering
Vedlikehold
Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Ikke bruk
løsemidler eller mikrofiberkluter.
Bruk aldri en tørr klut. Det kan forårsake statisk opplading av enheten.
Kontakt med flytende væsker
!
Dersom enheten er kommet i kontakt med vann e.l.:
1 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
2 Tørk forsiktig alle deler. La apparatet (med tastaturet vendt nedover)
deretter ligge i minst 72 timer på et tørt, varmt sted, (men ikke: i en
mikrobølgeovn, stekeovn e.l.).
3 Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til at telefonens
overflate forandres. På grunn av det enorme antallet kjemiske stoffer
som selges, er det ikke mulig å teste alle.
Spørsmål og svar
Du tar av telefonrøret, men hører ingen summetone:
Ta av telefonrøret i 5 sekunder, legg det deretter på plass og ta
det så av igjen.
Du får ingen summetone når du løfter av røret:
Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plugget inn?
Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer: Tilkoblingen er
i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt?
Samtalepartneren hører deg ikke: Har du trykket på Lyd av-tasten
(mikrofonen slås av)?
Du hører regelmessig pulsstøy under samtalen: Det kommer
tellerskrittpulser fra linjen som telefonen ikke klarer å håndtere på
korrekt måte. Ta kontakt med din nettleverandør.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder
med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje
2002/96/EC.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater
er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din
kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble
kjøpt.
Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd
med de krav og andre relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv
1999/5/EF.
En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden:
www.gigaset.com/docs
Kontaktadresser
Dersom det oppstår problemer med tilgang til analogt telefonnett ved
bruk av tilkoblede kommunikasjonssystemer, bør du henvende deg til
nettleverandøren eller til din forhandler.
Miljø
Vårt miljømotto
Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og
arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og
prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger
vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.
Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når
det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.
Miljøhåndteringssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til
de internasjonale standardene ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert fra september 2007 av TüV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 17.02.1994 av TüV SÜD
Management Service GmbH.
da fi no sv
13
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / DA610SIX.fm / 18.02.2013
Indeks
L
Lagretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LED-lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A
Angi et tegn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 12
Anropsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
lagre telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
velge fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Anropstelefonnummerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruke høyttaleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bylinjeprefiks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D
Dato og klokkeslett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Datoformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Direktevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E
Endre lydstyrke
høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
telefonrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Endre lydstyrke for høyttaler i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
F
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Funksjonskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
G
Gjenopprette fabrikkinnstillingene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gjenta oppringing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gjenvalgs-/pausetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gjenvalgsliste
velge fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
H
Håndfri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Håndfritast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hurtigvalgtast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
I
Innstilling for lyd av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
M
Miljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
N
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nødanrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
R
Retningsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
innstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
slå av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
S
Signaleringsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sikkerhetsanvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skjerm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skjermsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skrive inn tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Slå av mikrofonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sperre for retningsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sperre nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 8
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
T
Tast for lyd av (mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tastesperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 10
Telefon
endre språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
plassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
sperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
stille inn dato og klokkeslett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telefonbok
lagre telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
redigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
velge fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefonnummer
lagre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
velge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
velge med hurtigvalgtastene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilbakeringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Tilkobling av telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
V
Ventemelodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VIP-melodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VIP-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
K
Kontaktadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
14
Med enerett. Med rett til endring.
1110-01
da fi no sv
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / Cover_back.fm / 14.02.2013
da fi no sv
15
1110-01
Gigaset DA610 / no / A30350-M212-R201-4-PG19 / Cover_back.fm / 14.02.2013
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-R201-4-PG19
16
da fi no sv
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising