Gigaset | DA410 | User guide | Gigaset DA410 Gebruikershandleiding

Gigaset DA410 Gebruikershandleiding
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
1
nl
Beknopt overzicht Gigaset DA410
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toetsen
1 Naamtoetsen
2 Naamplaatje voor naam- en snelkiestoetsen
3 Snelkiestoets
4 Programmeertoets
5 Nummerherhalings-/
pauzetoets
6 Ruggespraaktoets
7 Microfoon uit-toets
8 Handsfree-/headset-toets
9 Volumetoets (harder/zachter)
Toetsen voor het instellen van
het volume van de hoorn, belsignaal, luidspreker en headset
A Handsfree-/headset-toets
LED
¤
¤
knippert bij een inkomende
oproep,
licht op als het gesprek via luidspreker of headset wordt
gevoerd.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
2
nl
Telefoon aansluiten
¤
2
Sluit de telefoonaansluiting
van het toestel (1) aan op uw
telefoonaansluiting. Gebruik
hiervoor het meegeleverde
telefoonsnoer.
5
¤
Leid het telefoonsnoer door
de kabelgeleiding: bij
gebruik als bureautoestel
naar boven (2) bij wandmontage naar beneden
(3).
6
1
4
¤
Sluit de hoorn met het
spiraalsnoer aan op het
telefoontoestel (4).
3
Headset aansluiten
Op de aansluiting (5) kunt u een headset
met RJ9-stekker aansluiten, bijvoorbeeld
Gigaset ZX410.
7
Wandmontage
Boor twee gaten in de muur met een
onderlinge afstand van 99,4 mm en
bevestig hierin twee schroeven.
Verwijder de hoornvergrendeling (6)
met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoornuitsparing van het bureautoestel (7).
Hang het telefoontoestel op aan de
schroeven.
¤
¤
¤
Let op:
Hoornvergrendeling met de schuine kant naar boven
(zie afb.) plaatsen, anders blijft de hoorn niet zitten!
Let op
Nadat u de Gigaset heeft aangesloten, neemt u de hoorn circa 5 seconden
op om de functionaliteit te controleren. Voer deze stap ook uit na een
stroomstoring in het telefoonnet. Uw instellingen gaan na een stroomstoring niet verloren.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
3
nl
Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en
bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de bij het toestel
geleverde stekkers en snoeren!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan
op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
u Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires, bijvoorbeeld
de headset Gigaset ZX410. Uw
DA410 is getest in combinatie
met de Gigaset ZX410 en vrijgegeven.
u Andere headsets functioneren
eventueel slechts in beperkte
mate of helemaal niet. Indien u
een andere headset aansluit,
dient u het volume van de
DA410 in ieder geval te reduceren, omdat een headset van een
andere fabrikant vanwege aanpassingsverschillen een te hoog
en schadelijk geluidsvolume kan
produceren.
u Zorg ervoor dat er niemand over
de kabels kan struikelen!
u Plaats het toestel op een stevige
ondergrond!
u Gebruik het toestel niet in een
vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is
niet spatwaterdicht.
u Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische
apparatuur.
u Stel het toestel niet bloot aan
vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Open het toestel nooit zelf!
u Steek geen spitse en metalen
voorwerpen in de aansluitingen!
u Til het toestel nooit op aan de
snoeren!
u Draag uw toestel alleen inclusief
de gebruiksaanwijzing over aan
andere gebruikers. Uw Gigaset
DA410 beschikt over een permanent geheugen. Het is daarom
aan te raden alle opgeslagen
nummers te wissen voordat u
het toestel overdraagt aan
iemand anders.
Telefoon in gebruik
nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van
het toestel:
u Stel het toestel niet bloot aan
zonnestraling of andere warmtebronnen.
u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C
en +40° C.
u Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief
worden beïnvloed.
u Gebruik het toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit
de levensduur van het toestel
niet ten goede komt.
u Op bepaalde meubelen kunnen
onderdelen van het toestel (bijv.
de voetjes) ongewenste sporen
achterlaten.
Kiezen en opslaan van
telefoonnummers
Telefoonnummer kiezen
c~
Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.
Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer
wordt automatisch opgeslagen
(max. 32 cijfers).
c I Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets
indrukken.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
4
nl
Snelkiezen
Telefoonnummer wissen
U kunt 4 telefoonnummers onder
naamtoetsen opslaan en 10 telefoonnummers als snelkiesnummers
opslaan onder de nummertoetsen
(0-9) (telkens max. 32 cijfers).
Telefoonnummer opslaan
cK
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
of ... onder naamtoets
B
Naamtoets indrukken.
of ... als snelkiesnummer
J Q ... O
Snelkiestoets indrukken en dan een van de
snelkiesnummers programmeren.
cK
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
of ...
B
Naamtoets indrukken.
of ...
J Q ... O
K&
Snelkiestoets en snelkiesnummer indrukken.
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
Opmerkingen
Telefoonnummer voor
naamtoets of snelkiestoets invoeren.
U kunt vervolgens nog meer nummers opslaan door de naam- of snelkiestoetsen in te drukken en de procedure te herhalen.
K & Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
Let bij het opslaan en wissen van
naam- en snelkiestoetsen op het volgende:
u U kunt het telefoonnummer van
uw gesprekspartner ook tijdens
een gesprek opslaan.
u * en # worden ongeacht
de ingestelde kiesmethode
opgeslagen, maar uitsluitend
met toonkiezen gekozen
( pagina 7).
u Als een ingevoerd telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, dan
worden alleen eerste 32 cijfers
opgeslagen.
Telefoonnummer kiezen
Kiespauzes
Aansluitend
~
Via naamtoets
c B Hoorn opnemen,
naamtoets indrukken.
U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.
Via snelkiezen
c J Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.
Q ... O Snelkiestoets indrukken.
£
U kunt met I één of meerdere
kiespauzes invoeren (niet als eerste
cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden
alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld:
0 I 2368).
De pauzelengte (1,3 of 6 seconden)
kan worden ingesteld ( pagina 8).
£
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
5
nl
Telefoon instellen
Volume van de hoorn of
headset instellen
U kunt het volume op drie niveaus
instellen.
Tijdens een gesprek
E / D Met harder-/zachtertoets het volume
instellen.
In de ruststand
Het volume van de hoorn kunt u ook
in de ruststand instellen.
cKO
... 3
K&
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken, cijfertoets 9
indrukken.
Volume selecteren.
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
Microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon (en de hoorn)
van de telefoon tijdens een gesprek
uitschakelen:
C
Toets Microfoon uit
indrukken om de functie in of uit te schakelen.
Terwijl de microfoon uitgeschakeld
is, kan een melodie worden weergegeven.
Functie Microfoon uit instellen,
pagina 8.
£
Luidspreker instellen
Tijdens een handsfree-gesprek kunt
u het volume op zeven niveaus
instellen.
E / D Met harder-/zachtertoets het volume
instellen.
Meeluisteren in-/uitschakelen
In de ruimte aanwezige personen
kunnen het gesprek via de luidspreker volgen.
Tijdens een gesprek:
A
Luidsprekertoets
indrukken om de functie Meeluisteren in of
uit te schakelen.
Als de luidspreker is ingeschakeld en
de hoorn is opgenomen, is de functie
Meeluisteren ingeschakeld. De
handsfree-microfoon is dan uitgeschakeld.
Bij ingeschakelde luidspreker en
opgelegde hoorn is handsfree via de
handsfree-microfoon ingeschakeld.
Handsfree in-/uitschakelen
U kunt ook via de microfoon spreken
als de hoorn op het toestel ligt. De
optimale afstand tot de microfoon
bedraagt circa 50 cm.
Inschakelen tijdens een gesprek
A & Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt houdt.
Inschakelen vóór kiezen van
telefoonnummer:
A
Handsfree-toets
zolang indrukken tot u
de kiestoon hoort.
Handsfree telefoneren
uitschakelen
c
Tijdens het gesprek de
hoorn opnemen. Het
gesprek wordt overgeschakeld naar de
hoorn.
Gesprek beëindigen
A
Tijdens een gesprek via
de luidspreker de luidsprekertoets indrukken.
Als er een headset op het toestel is
aangesloten, zijn de functie Handsfree en Meeluisteren niet mogelijk.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
6
nl
Headset gebruiken
Sluit de headset aan zoals beschreven op pagina 2. (Neem in dit verband ook de veiligheidsinstructies
aan het begin van deze gebruiksaanwijzing in acht). U telefoneert dan via
de headset terwijl de hoorn op het
toestel ligt.
A
De bediening verloopt
net als bij handsfree
via de toets Handsfree/
headset ( pagina 5).
£
Belsignaal instellen
U kunt de ringtone en het volume
van het belsignaal instellen of het
belsignaal uitschakelen.
Volume van het belsignaal
instellen
cK
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
5
Cijfertoets 5 indrukken.
Q ... 4 Een van de cijfertoetsen indrukken.
K & Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
U kunt het volume van het belsignaal
ook wijzigen terwijl het toestel overgaat met de toetsen E / D.
Ringtone van het belsignaal
instellen
cK
L
Q ... O
K&
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
Cijfertoets 6 indrukken.
Een van de cijfertoetsen indrukken om de
ringtone te selecteren.
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
U kunt de ringtone ook wijzigen met
de toetsen (0 ...9) terwijl de telefoon
overgaat.
Let op:
De lengte van het belsignaal is
afhankelijk van de duur van de signaalspanning in uw telefoonnet.
Deze duur kan per land en telefoonnet verschillen. Mocht de door u
geselecteerde ringtone verkort of
niet volledig worden weergegeven,
kies dan een van de andere ringtones.
Standaardinstellingen van de
telefoon herstellen
cK
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
25Q
K&
Cijfertoetsen 1, 2, 5 en
0 indrukken.
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
Gebruik achter een
privé-telefooncentrale
Speciale functies /
ruggespraaktoets
U kunt tijdens een extern gesprek
ruggespraak houden of het gesprek
doorverbinden. Druk hiervoor op de
ruggespraaktoets H. Zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de
ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de
juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer
informatie over dit onderwerp de
gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
7
nl
Kiesmethode/flashtijd
wijzigen
Tijdelijk van “impuls”-instelling
omschakelen op toonkiezen.
De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:
u Toonkiezen
u Impulskiezen
Afhankelijk van uw telefooncentrale
moet u eventueel de kiesmethode of
de flashtijd van uw telefoon wijzigen.
Om functies te kunnen gebruiken
waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand bedienen
van uw antwoordapparaat), kunt u
het toestel voor de duur van een
gesprek omschakelen op toonkiezen.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht:
*
Sterretje-toets indrukken.
Na het verbreken van de verbinding
wordt de kiesmethode teruggezet
op impulskiezen.
Kiesmethode wijzigen
cK
#
/2
K&
Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
Hekjetoets indrukken.
Toonkiezen: cijfertoets
1 indrukken.
Impulskiezen: cijfertoets 2 indrukken.
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
Flashtijd wijzigen
U kunt de flashtijd wijzigen als toonkiezen is ingesteld als kiesmethode
(zie hierboven).
c K Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
O5
Q ... 5
K&
Cijfertoetsen 1, 9 en 5
indrukken.
Cijfertoets voor de
gewenste flashtijd
indrukken (mogelijke
waarden pagina 8).
Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
£
Gebruik achter openbare
telefooncentrales
Openbare telefooncentrales bieden
- in sommige gevallen alleen op aanvraag - een aantal handige extra
diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet,
conferentie met drie deelnemers
etc.). Deze diensten roept u met
bepaalde toetscombinaties op die u
van uw netwerkaanbieder ontvangt.
U kunt de hele toetscombinatie
inclusief het bestemmingsnummer
van een vaste oproepdoorschakeling
net als een gewoon telefoonnummer onder een naam- of een snelkiestoets programmeren.
Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de
ruggespraaktoets nodig voor het
gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen
bij bezet“.
Indien nodig moet u de flash-tijd van
uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale ( pagina 7).
£
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
8
nl
Overige instellingen
Met behulp van de programmeertoets K en een code kunt u
bepaalde instellingen invoeren, die
in de onderstaande tabel worden
weergegeven.
Iedere procedure wordt als volgt
gestart:
c K Hoorn opnemen, programmeertoets
indrukken.
Om de procedure af te sluiten:
K & Programmeertoets
indrukken, hoorn neerleggen.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
Code
Waarde
Beschrijving
1
02
0
1
2
1s
3s
6s
Lengte van de pauze instellen die u met de
pauzetoets kunt invoegen.
1
10
0
1
2
S uit, E uit, M aan
S uit, E uit, M uit
S uit, E aan, M uit
Functie Microfoon uit instellen
S: Verzender, E: Ontvanger, M: Ringtone
1
11
0
1
uitgeschakeld
ingeschakeld
Toetssignaal inschakelen/uitschakelen
1
25
0
1
Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.
Het geheugen wordt gewist, d.w.z.: de programmering van de
naamkies-, snelkies-toetsen wordt gewist.
1
32
0
1
2
langzaam knipperen Oproepindicatie (LED) inschakelen/uitsnel knipperen
schakelen
uitgeschakeld
1
91
0
1
1,5: 1
2: 1
Impulsverhouding voor impulskiezen
instellen
1
92
0
1
2
3
4
85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms
Signaaltijd/signaalpauze voor toonkiezen
instellen
1
95
0
1
2
3
4
5
90 ms
120 ms
270 ms
375 ms
600 ms
100 ms
Flashtijd voor toonkiezen
instellen
5
0–4
Volume van het belsignaal instellen, 5 niveaus
6
0–9
Ringtone van het belsignaal instellen, 10 melodieën
9
1–3
Volume van de hoorn instellen, 3 niveaus
#
1
2
Toonkiezen
Impulskiezen
Kiesmethode instellen
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
9
nl
Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een
vochtige of antistatische doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of
microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is
met vloeistof:
1 De vloeistof uit het toestel laten
lopen.
2 Alle delen droog deppen. Het
toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens ten minste
72uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
3 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als de handset volledig droog is, kan
deze meestal weer worden gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact
met chemische substanties het
oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal
verkrijgbare chemicaliën zijn niet
alle substanties getest.
Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u
hoort geen kiestoon:
Is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?
U hoort een kiestoon, maar het
toestel kiest niet:
De aansluiting functioneert goed. Is
de kiesmethode goed ingesteld?
Uw gesprekspartner hoort u niet:
Is de toets Microfoon uit ingedrukt?
U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek:
De verbinding ontvangt telimpulsen
van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem
contact op met uw netwerkaanbieder.
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is
zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet
zich in voor een betere wereld. Al bij
de planning van onze producten en
processen houden wij rekening met
de gevolgen voor het milieu. Dit
geldt zowel voor de productie, de
aanschaf, de verkoop, het gebruik,
de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze
milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO
14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd
sinds september 2007 door TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd
sinds 17-02-1994 door TüV Süd
Management Service GmbH.
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
10
nl
Inzameling van afval en oude
apparaten
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar
speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door
de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het
product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en
afzonderlijke inzameling van uw
oude apparaat helpt mogelijke
negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling
van tweedehandse elektrische en
elektronische apparaten.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient
u contact op te nemen met uw
gemeente, afvalverwerkingsbedrijf
of de winkel waar u het product
heeft gekocht.
Goedkeuring
Dit apparaat is geschikt voor een
analoge aansluiting op het Belgische
telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de
landspecifieke eigenschappen.
Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan
de fundamentele vereisten en
andere relevante bepalingen van
Richtlijn 2014/30/EU en
2014/35/EU.
Voor een kopie van de Verklaring van
Conformiteit met 2014/30/EU en
2014/35/EU, ga naar:
www.gigaset.com/docs
DA410 /IM EU BE nl / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_nl.fm / 05.04.2016
11
nl
Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant
profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning
vindt u in deze gebruiksaanwijzing
en op de servicepagina van ons
Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon
direct na aankoop onder
www.gigaset.com/be/nl/service of
www.gigaset.com/be/fr/service. Op
die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties.
In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke
gegevens beheren en per e-mail
contact opnemen met onze Klantenservice
In onze altijd actuele online-service
vindt u:
u Uitgebreide informatie over
onze producten
u Een overzicht van veelgestelde
vragen en antwoorden
u Trefwoorden voor het snel
opzoeken van onderwerpen
u Compatibiliteitsdatabase: U kunt
hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen
kunt gebruiken
u Technische productvergelijker:
vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten
met elkaar
u Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste softwareupdates
u E-mail contact met onze Klantenservice
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze
medewerkers.
Bij onverhoopte problemen - voor
reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 078156679
Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de
tijdsduur.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigasetproduct niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig
compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde
CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land
resp. welke landen het betreffende
apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires
niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf
worden gebruikt, kan dit gevolgen
hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het
product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen
maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te
overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
Gigaset DA410 / pt / A30054-M6529-R101-3-6Z19 / DA410_pt.fm / 05.04.2016
12
pt
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6529-R101-3-6Z19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising