Gigaset | DA310 | User guide | Gigaset DA310 instrukcja

Gigaset DA310 instrukcja
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
1
pl
Przegląd funkcji telefonu Gigaset DA310
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Klawisze prostego wybierania
Pasek etykiet klawiszy prostego wybierania
i skrótów
Klawisz skrótu
Klawisz ustawiania
Klawisz ponownego wybierania/pauzy
Klawisz oddzwaniania
Klawisz wyciszania
Przycisk głośności słuchawki
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
2
pl
Podłączanie telefonu
¤
Podłącz gniazdo telefonu (1) do głównego gniazdka telefonicznego,
używając dostarczonego kabla telefonicznego i w razie potrzeby jednego
z adapterów telefonicznych.
Ułóż kabel w prowadnicy
łoża słuchawki: w górę
w przypadku ułożenia
telefonu na stole (2);
w dół w razie montażu
2
telefonu na ścianie (3).
¤
¤
5
Podłącz
słuchawkę do
telefonu kablem
spiralnym (4).
5
1
4
6
3
Montaż na ścianie
Wywierć w ścianie dwa otwory na kołki w odstępie 100 mm i zamontuj
dwie śruby.
Podważ uchwyt słuchawki (5) śrubokrętem i wciśnij go w łoże
słuchawki (6).
Zawieś telefon na wystających łbach wkrętów.
Uwaga: Koniecznie umieść uchwyt słuchawki w łożu słuchawki stromą stroną
skierowaną do przodu (patrz obrazek), w przeciwnym razie słuchawka wypadnie z łoża słuchawki.
¤
¤
¤
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
3
pl
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Przygotowanie telefonu
do użytkowania
Podczas montowania, podłączania
i obsługiwania telefonu należy
zawsze przestrzegać następujących
zaleceń:
u Należy używać tylko
dostarczonych gniazd
i przewodów.
u Przewody należy podłączać tylko
do odpowiednich gniazd.
u Należy używać jedynie
zatwierdzonych akcesoriów.
u Przewody należy ułożyć
w miejscu, w którym nie mogą
spowodować wypadków.
u Telefonu nie należy umieszczać
na śliskich powierzchniach.
u Dla własnego bezpieczeństwa
nie wolno używać telefonu
w łazienkach ani prysznicach
(wilgotnych miejscach). Telefon
nie jest odporny na wilgoć.
u Telefonu nie wolno wystawiać na
działanie źródeł ciepła,
bezpośredniego światła
słonecznego ani urządzeń
elektrycznych.
u Telefon należy chronić przed
wilgocią, pyłem oraz
agresywnymi chemicznie
płynami i oparami.
u Nie wolno samodzielnie
otwierać telefonu.
u Nie wolno dotykać styków
zaostrzonymi ani metalowymi
przedmiotami.
u Nie wolno przenosić telefonu,
chwytając za przewody.
u Telefon należy przekazywać
innym osobom wraz z instrukcją
obsługi.
Zalecenia dotyczące instalacji
telefonu:
u Telefonu nie wolno wystawiać na
działanie bezpośredniego
światła słonecznego ani innych
źródeł ciepła.
u Dozwolony zakres temperatury:
od +5°C do +40°C.
u Należy zachować odległość co
najmniej jednego metra między
telefonem a sprzętem radiowym,
takim jak radiotelefony, pagery
lub odbiorniki TV.
W przeciwnym razie może dojść
do zakłóceń komunikacji
telefonicznej.
u Nie wolno instalować telefonu
w zapylonych pomieszczeniach
— może to zmniejszyć trwałość
użytkową telefonu.
u Lakier i politura na meblach
może ulec uszkodzeniu wskutek
kontaktu z częściami urządzenia
(na przykład z jego
podstawkami).
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
4
pl
Wybieranie
i zapisywanie numerów
Wybieranie numeru
c~
Podnieś słuchawkę,
wybierz numer.
Ponowne wybieranie
ostatniego numeru
Ostatnio wybierany numer jest
automatycznie zapisywany.
cI
Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
ponownego
wybierania ostatniego
numeru.
Szybkie wybieranie
Można przypisać 4 numery do
klawiszy prostego wybierania B
i 10 numerów (maks. 21-cyfrowych)
skrótów do klawiszy numerycznych
(0-9).
Zapisywanie numeru
K
Naciśnij klawisz
ustawiania.
albo... przy użyciu klawisza
prostego wybierania
B
Naciśnij klawisz
prostego wybierania.
albo... przy użyciu funkcji skrótów
J
Naciśnij klawisz skrótu.
Q ... O Określ numer skrótu.
~
K
Wprowadź numer
przypisywany do
klawisza prostego
wybierania lub
klawisza skrótu.
Naciśnij klawisz
ustawiania.
Wybieranie numeru za pomocą
klawisza prostego wybierania
cB
Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
prostego wybierania.
Wybierany numer można wydłużyć,
wprowadzając dodatkowe cyfry.
Wybieranie numerów za pomocą
klawiszy skrótów
cJ
Q ... O
Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
skrótu.
Naciśnij numer
klawisza skrótu.
Uwagi dotyczące zapisywania
i usuwania numerów prostego
wybierania i skrótów.
Klawisze * i # są zapisywane
bez względu na ustawiony tryb
wybierania, ale wybierane są tylko
w trybie tonowym ( str. 5).
Jeśli wprowadzony numer jest
dłuższy niż 21 cyfr, zapisywany
numer jest usuwany.
£
Wprowadzanie pauzy
Pauzy wybierania można
wprowadzić (nie w miejscu pierwszej
cyfry) za pomocą klawisza I.
Pauzy są przenoszone do pamięci. Są
one konieczne w niektórych
centralach (np. 0 I 2368).
u Wprowadzanie pauzy
wybierania w pierwszych
5 cyfrach:
Wybrany zostanie cały zapisany
numer, włącznie
z 2-sekundową pauzą.
u Wprowadzanie pauzy
wybierania po pierwszych
5 cyfrach:
Część numeru zapisana po
pauzie jest wybierana po
naciśnięciu klawisza I.
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
5
pl
Dostosowywanie
ustawień telefonu
Używanie z centralą
PABX
Ustawianie głośności
słuchawki
Funkcje specjalne/klawisz
oddzwaniania
Dostępne są dwa poziomy głośności
słuchawki.
F
Naciśnij klawisz
regulacji głośności
słuchawki.
Po odłożeniu słuchawki przywracana
jest pierwotna głośność.
Podczas połączenia zewnętrznego
można wykonać połączenie
konsultacyjne albo przekierować
połączenie. W tym celu naciśnij klawisz
oddzwaniania H. Dalsze procedury
zależą od centrali PABX.
Ustawienie klawisza oddzwaniania jest
możliwe, o ile czas flash telefonu jest
ustawiony zgodnie z centralą PABX.
Szczegółowe informacje zawiera
instrukcja obsługi centrali PABX.
Wycisz
Podczas rozmowy można wyłączyć
mikrofon telefonu.
C
Naciśnij klawisz
wyciszenia.
Aby włączyć mikrofon: naciśnij
ponownie klawisz wyciszania lub
inny dowolny klawisz.
Ustawianie dzwonka
Można ustawić melodię dzwonka
i poziom głośności lub wyłączyć
dzwonek.
c K Podnieś słuchawkę
i naciśnij klawisz
ustawiania.
#
Naciśnij klawisz
krzyżyka.
Q...O Naciśnij żądany klawisz
numeryczny (patrz
tabela poniżej).
(0: wyłączenie
dzwonka do chwili
następnego
podniesienia
słuchawki).
K
Naciśnij klawisz
ustawiania.
Poziom głośności
niski
Melodia 1
Melodia 2
Melodia 3
4
M
średni wysoki
2 3
5 L
N O
Zmienianie trybu wybierania
numerów/czasu flash
Telefon obsługuje następujące tryby
wybierania numerów:
T2: tryb wybierania tonowego, czas
flash 280/600 ms
(w zależności od modelu
urządzenia)
T1: tryb wybierania tonowego, czas
flash 100 ms
P: tryb wybierania impulsowego
W zależności od centrali PABX
konieczna może być zmiana trybu
wybierania lub czasu flash na
telefonie.
W tym celu należy
użyć przełącznika
przesuwnego pod
spodem urządzenia.
Tymczasowe włączanie
wybierania tonowego w pozycji
„Pulse”
W celu użycia funkcji wymagających
wybierania tonowego (na przykład
zdalnego sterowania automatyczną
sekretarką) można włączyć
w telefonie tryb wybierania
tonowego na czas trwania
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
6
pl
połączenia bez przestawiania
przełącznika.
Po nawiązaniu połączenia:
*
Naciśnij klawisz
gwiazdki.
Po przerwaniu połączenia
przywrócone zostanie wybieranie
impulsowe.
Praca w publicznej sieci
telefonicznej
Publiczne sieci telefoniczne —
w niektórych przypadkach na
specjalne żądanie — umożliwiają
korzystanie z wielu dodatkowych
usług (takich jak przekierowywanie
połączeń, oddzwanianie przy
zajętości, połączenia
konferencyjne itd.). Usługi te można
uruchomić za pomocą określonych
kombinacji klawiszy, zgodnie
z informacjami uzyskanymi od
operatora danej sieci.
Całą kombinację klawiszy, włącznie
z numerem docelowym
przekierowania, można przypisać do
klawiszy prostego wybierania lub
skrótów tak jak zwykłe numery.
Klawisz oddzwaniania
W publicznych sieciach
telefonicznych klawisz ten jest
niezbędny do używania niektórych
usług dodatkowych, takich jak
„oddzwanianie przy zajętości”.
Konieczne może być dostosowanie
czasu flash telefonu do wymogów
publicznej sieci telefonicznej. W tym
celu należy użyć przełącznika
przesuwnego pod spodem
telefonu( str. 5).
£
Dodatek
Konserwacja
Urządzenie należy wycierać
wilgotną szmatką lub szmatką
antystatyczną. Nie wolno używać
rozpuszczalników ani szmatek
z mikrofibry.
Nie wolno używać suchej szmatki,
ponieważ może to spowodować
gromadzenie ładunku statycznego.
Kontakt z cieczami !
Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą,
należy:
1 Umożliwić wypłynięcie cieczy
z urządzenia.
2 Wytrzeć wszystkie części do
sucha. Umieścić urządzenie
(klawiaturą skierowaną do dołu)
w suchym, ciepłym miejscu na
co najmniej 72 godziny (nie
w kuchence mikrofalowej,
piekarniku itp.).
3 Urządzenia nie wolno włączać aż
do całkowitego wyschnięcia.
Po całkowitym wyschnięciu
urządzenia zazwyczaj można go
znowu używać w zwykły sposób.
W rzadkich przypadkach zetknięcie
z substancjami chemicznymi może
spowodować zmiany powierzchni
zewnętrznych telefonu. Ze względu
na różnorodność produktów
chemicznych na rynku nie można
przetestować wszystkich substancji.
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
7
pl
Pytania i odpowiedzi
Po podniesieniu słuchawki nie
słychać sygnału centrali:sprawdź,
czy przewody są prawidłowo
podłączone do telefonu i gniazdka
telefonicznego.
Słychać sygnał centrali, ale telefon
nie wybiera numeru:połączenie
działa. Sprawdź, czy ustawiony jest
odpowiedni tryb wybierania.
Rozmówca niczego nie
słyszy:sprawdź, czy włączone jest
wyciszenie.
Podczas połączenia słuchać
miarowe stukanie: połączenie jest
zakłócane przez impulsy pomiarowe
z centrali, których telefon nie potrafi
zinterpretować. Skontaktuj się
z operatorem sieci.
Ochrona środowiska
Nasza deklaracja środowiskowa
Firma Gigaset Communications
GmbH ponosi odpowiedzialność
społeczną i aktywnie działa na rzecz
poprawy świata. Nasze idee,
technologie i działania służą
ludziom, społeczeństwu
i środowisku. Celem naszej globalnej
działalności jest zabezpieczenie
odnawialnych zasobów życiowych
ludzkości. Ponosimy
odpowiedzialność za nasze produkty
w całym cyklu ich eksploatacji.
Wpływ produktów na środowisko,
włącznie z ich produkcją,
dostarczaniem, dystrybucją,
użytkowaniem, serwisowaniem
i utylizacją, jest analizowany we
wczesnych fazach opracowywania
produktów i procesów.
Dodatkowe informacje o
przyjaznych dla środowiska
produktach i procesach są dostępne
w Internecie pod adresem
www.gigaset.com.
System zarządzania
środowiskowego
Firma Gigaset
Communications GmbH
jest certyfikowana
zgodnie z normami
międzynarodowymi EN
14001 oraz ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001
(œrodowiskowy): od września 2007
roku, wydany przez TüV SÜD
Management Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakoœciowy):
od 17 lutego 1994 roku, wydany
przez TüV Süd Management Service
GmbH.
Utylizacja
Wszelkie urządzenia elektryczne i
elektroniczne należy utylizować w
wyznaczonych przepisami punktach.
Nie wolno ich wyrzucać z
odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem
przekreślonego kosza podlegają
Dyrektywie Europejskiej
2012/19/UE.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna
zbiórka zużytych urządzeń obniżają
szkodliwość tych odpadów dla
zdrowia i środowiska. Jest to
niezbędne do ponownego
wykorzystania i recyklingu zużytych
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat
utylizacji zużytych urządzeń można
uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u
którego nabyto produkt.
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
8
pl
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do
użytku w analogowych liniach
telefonicznych polskiej sieci
publicznej.
Wymagania poszczególnych krajów
zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications
GmbH oświadcza, iż aparat spełnia
podstawowe wymagania i inne
związane z tym regulacje Dyrektywy
2014/30/UE i 2014/35/UE.
Kopia deklaracji zgodnosci jest
dostepna pod adresem
internetowym
www.gigaset.com/docs
Obsługa klienta i pomoc
Czy macie Państwo pytania? Gigaset
oferuje Państwu do dyspozycji
wszechstronny serwis. Pomoc
znajdziecie w niniejszej instrukcji
oraz na stronach portalu Gigaset
(online).
Po zakupie prosimy zarejestrować
swój produkt na stronie
www.gigaset.com/pl/service co
pozwoli nam zapewnić Państwu
lepszą obsługę serwisową i pomoc
techniczną. Osobiste konto klienta
pozwoli Państwu na kontakt z
Działem Obsługi Klienta poprzez email.
W naszym stale aktualizowanym
serwisie online mogą Państwo
znaleźć:
u Szczegółowe informacje o
naszych produktach
u Najczęściej zadawane pytania
u Słowa kluczowe
u Tabela zgodności urządzeń:
sprawdź, która słuchawka
współpracuje z wybraną stacją
bazową
u Porównanie produktów:
porównaj funkcjonalność
poszczególnych modeli
u Pobierz instrukcje obsługi lub
najnowsze aktualizacje
oprogramowania
u Formularz kontaktowy dla
obsługi serwisowej
Nasi konsultanci dostępni są pod
numerem infolinii i udzielą rady w
bezpośrednim połączeniu
telefonicznym.
Tu znajdziecie Państwo
profesjonalną pomoc dotyczącą
instalacji, użytkowania i konfiguracji
naszych urządzeń.
W przypadku konieczności
dokonania naprawy, ew.
skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls
lokalny (wg stawki operatora)
Należy pamiętać, że jeśli produkt
Gigaset nie jest sprzedawany przez
autoryzowanych dystrybutorów w
kraju, produkt może nie być w pełni
kompatybilny z krajową siecią
telefoniczną. Na opakowaniu, w
pobliżu znaku CE, widnieje
informacja dla jakiego kraju jest on
przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z
powyższym zaleceniem lub
zaleceniami w instrukcji obsługi, czy
też niezgodnie z jego
przeznaczeniem, ma wpływ na
warunki gwarancji i ogranicza
roszczenia klienta (naprawa lub
wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy
gwarancyjnej użytkownik
zobowiązany jest dostarczyć
dokument zakupu z widniejącą datą
oraz wypełnioną i podstemplowaną
kartę gwarancyjną.
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
9
pl
Gwarancja
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
10
pl
Warunki gwarancji
1
2
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedaneja.
3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzib. w Wiedniu,
Modecenterstrase 17 gwarantuje sprawne dzia.anie produktu przez okres
24 miesi.cy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej
oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres
6 miesi.cy od daty zakupu.
4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek
sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane
bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do
Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą
gwarancyjną.
7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie.
9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu
na nowy, wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona
czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady,
które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka
jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie
uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część
produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości
wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o
nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego
wymianie
10 Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne
uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnio
ne osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza
oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
Gigaset DA310 / PL-HU pl/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_pl.fm / 21.03.2016
11
pl
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego
napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda
zasilającego
11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za
utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjnej.
Gigaset DA310 / POL-HUN en/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_en.fm / 21.03.2016
7
en
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6528-S201-2-Y919
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising