Gigaset | DA310 | User guide | Gigaset DA310 Brugervejledning

Gigaset DA310 Brugervejledning
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
1
da
Kort oversigt Gigaset DA310
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Genvejstaster
Indlægsmærkat til notering af tildeling af
genvejs- og kortnummervalgstaster
Kortnummervalgstast
Gem-tast
Genopkalds-/pausetast
Genopkaldstast
Lydløs-tast
Høj-/lav-tast
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
2
da
Tilslutning af telefonen
¤
Tilslut telefonens telefonstik (1) til hjemmets telefonstik. Anvend hertil
telefonkablet der medfulgte ved leverigen og en evt. telefonadapter, der
er omfattet af leveringen.
Træk telefonkablet gennem
kabelkanalen: hvis telefonen
er placeret på et bord, skal
det trækkes opad (2), ved
2
vægmontering trækkes kablet nedad (3).
¤
5
¤
5
Tilslut
telefonrøret
med det spiralformede
kabet til
telefonen (4).
1
4
6
3
Vægmontering
Bor to borehuller i en lodret afstand på 100 mm i væggen og skru to
skruer i.
Fjern telefonrørets sikringsanordning (5) med en skruetrækker og sæt den
i telefonrøret (6).
Placer telefonen på de fremspringende skruer.
¤
¤
¤
Sikkerhedsanvisninger
Når du opstiller, tilslutter og betjener
telefonen, er det meget vigtigt, at du
overholder følgende forskrifter:
u Brug kun de medfølgende stik
og kabler!
u Tilslut kun tilslutningskablet til
det dertil beregnede stik.
u Tilslut kun godkendt tilbehør.
u Placer tilslutningskablet på en
måde, så der ikke er risiko for
ulykker!
u Anbring telefonen på et skridsikkert underlag!
u Af hensyn til din sikkerhed må
telefonen ikke anvendes på
badeværelser eller i bruserum
(vådrum). Telefonen er ikke
beskyttet mod vandsprøjt.
u Telefonen må ikke udsættes for
varmekilder, direkte sollys eller
andre elektriske apparater.
u Beskyt telefonen mod væde,
støv, aggressive væsker og
dampe.
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
3
da
u Skil aldrig selv telefonen ad!
u Stikkenes kontaktflader må ikke
berøres med spidse genstande
eller metalgenstande!
u Bær ikke telefonen i kablerne!
u Hvis du overdrager din Gigaset
DA310 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.
Du kan gemme 4 telefonnumre på
genvejstaster B og 10 telefonnumre som kortnummervalgsnumre
på taltasterne (0-9) (maks. 21 tegn
hver).
Ibrugtagning af
telefonen
enten... som genvejsvalg
B
Tryk på Genvejstasten.
Anbefalet opstilling af telefonen:
u Telefonen må ikke placeres i
direkte sollys eller i nærheden af
andre varmekilder.
u Benyttes ved temperaturer fra
+5°C til +40°C.
u Sørg for en afstand på mindst én
meter mellem telefonen og
radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr
eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
u Stil ikke telefonen i meget
støvede rum, da dette kan
påvirke telefonens levetid.
u Møbellak og politurer kan
angribes ved kontakt med
apparatets dele (f..eks. apparatets fødder).
Opkald til og lagring af
telefonnumre
Opkald til et telefonnummer
c~
Løft røret, tast telefonnummer.
Genopkald
Det sidst tastede telefonnummer
lagres automatisk.
cI
Løft røret, tryk på
genopkaldstasten.
Kortnummervalg
Lagring af telefonnummer
K
Tryk på Gem-tasten.
eller ... som kortnummervalg
J
Tryk på kortnummervalgstasten.
Q ... O Angiv et kortnummervalgsnummer.
~
Indtast telefonnummer for genvejstast
eller kortnummervalg.
K
Tryk på gem-tasten.
Foretage opkald til
telefonnummeret med
genvejstasten
cB
Løft røret, tryk på
genvejstasten.
Du kan udvide det valgte telefonnummer ved at indtaste yderligere
tal.
Foretage kortnummervalg
cJ
Q ... O
Løft røret, tryk på kortnummervalgstasten.
Tryk på en kortnummervalgstast.
Anvisninger om lagring og
sletning af genvejs- og
kortnummervalgsnumre
* og # lagres uden hensyntagen til den indstillede opkaldsmetode, men medtages kun ved DTMFsignalering( s. 4).
Hvis det intastede telefonnummer er
på mere end 21 cifre, slettes det
gemte nummer.
£
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
4
da
Opkaldspauser
Med I kan du indtaste en eller
flere opkaldspauser (ikke for det første ciffer). Opkaldspauser overføres
til hukommelsen og er nødvendige
for bestemte omstillingsanlæg
(f.eks.: 0 I 2368).
u Opkald med en pause inden for
de første 5 cifre:
Der foretages et opkald til det
lagrede telefonnummer inkl.
2 sekunder opkaldspause.
u Opkald med en pause efter de
første 5 cifre:
Den del af telefonnummeret,
som er gemt efter pausen, drejes
først, når der trykkes på tasten
I.
Indstilling af telefonen
Indstille lydstyrken for
telefonrøret
Telefonrørets lydstyrke kan indstilles
i to trin.
F
Tryk på lydstyrketasten.
Når røret løftes af næste gang, er
lydstyrken igen den oprindelige
lydstyrke.
Deaktivering af mikrofonen
Telefonens mikrofon kan slås fra
under en samtale:
C
Tryk på lydløs-tasten.
Gør følgende for at slå mikrofonen til
igen: Tryk på lydløs-tasten igen, eller
tryk på en vilkårlig tast.
Indstilling af ringetone
Du kan indstille melodien og
lydstyrken for ringetonen eller slå
ringetonen fra.
c K Løft røret, tryk på
gem-tasten.
#
Tryk på firkant-tasten.
Q ... O Tryk på en af taltasterne, se tabel.
K
(0: Ringetone fra, indtil
telefonrøret løftes
næste gang).
Tryk på gem-tasten.
Lydstyrke
lav
Melodi 1
Melodi 2
Melodi 3
4
M
mellem
2
5
N
høj
3
L
O
Betjening i et privat
telefonanlæg
Specielle funktioner/
genopkaldstast
Du kan foretage en forespørgsel
under en ekstern samtale eller viderestille samtalen. For at gøre dette,
skal du trykke på genopkaldstasten
H. Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne
anvende genopkaldstasten skal
telefonens flashtid (afbrydelsestid)
være indstillet, så den passer til dit
telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.
Indstilling af opkaldsmetode/
flashtid
Telefonen understøtter følgende
opkaldsmetoder:
T2: DTMF-signalering, flashtid
280/600 ms
(alt efter apparattype)
T1: DTMF-signalering, flashtid
100 ms
P: Impulsopkald
Afhængig af dit telefonanlæg skal du
evt. ændre opkaldsmetoden eller
telefonens flashtid.
Til dette benyttes
skydekontaken på
telefonens underside.
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
5
da
Midlertidigt skift til DTMFsignalering i positionen "Puls"
(impuls)
For at kunne benytte funktioner, der
kræver DTMF-signalering (f.eks.
fjernopkald til en telefonsvarer), kan
du omstille telefonen til DTMF-signalering for den tid, som samtalen
tager, uden at ændre kontaktens
indstilling.
Når der er oprettet forbindelse:
*
Tryk på stjerne-tasten.
Efter afbrydelse af forbindelsen
nulstilles opkaldsmetoden til impulsopkald.
Betjening i offentlige
telefonanlæg
Offentlige telefonanlæg giver dig - i
nogle tilfælde kun på bestilling/
anmodning - adgang til en række af
praktiske tjenester (f. eks. viderestilling af opkald, du ringes op, hvis der
er optaget, konferenceopkald med
op til tre deltagere m.m.). Du kan få
adgang til disse tjenester ved
bestemte tastekombinationer, som
din netudbyder informerer dig om.
Du kan også gemme hele tastekombinationen inkl. telefonnummeret til
et fast viderestillingsmål som et
normalt opkaldsnummer på dine
genvejs- eller kortnummervalgstaster.
Genopkaldstast
I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten nødvendig for at kunne
benytte forskellige ekstra tjenester;
f.eks. "Returopkald, hvis optaget".
Du skal muligvis tilpasse din telefons
flashtid til det offentlige telefonanlægs krav. Til dette benyttes skydekontaken på telefonens underside
( s. 4).
£
Tillæg
Pleje
Tør apparatet af med en fugtig klud
eller en antistatisk klud. Brug ikke
opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud. Der er risiko
for elektrostatisk opladning.
Kontakt med væske
!
Hvis apparatet har været i kontakt
med væske:
1 Lad væsken dryppe ud af
apparatet.
2 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter apparatet (med tastaturet
nedad) i mindst 72 timer på et
tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
3 Tænd først apparatet igen, når
det er tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det i
mange tilfælde tages i brug igen.
I sjældne tilfælde kan telefonens
kontakt med kemiske substanser
føre til en ændring af overfladen. På
grund af de mange kemikalier, der er
tilgængelige på markedet, har det
ikke været muligt at teste alle
substanser.
Spørgsmål og svar
Du løfter røret, men hører ingen
klartone:
Er tilslutningskablet sat korrekt i
telefonen og i telefonstikket?
Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:
Telefonen er tilsluttet korrekt. Er
opkaldsmetoden indstillet korrekt?
Din samtalepartner kan ikke høre
dig: Er lydløs-tasten aktiveret?
Du hører regelmæssige impulslyde under samtalen: Forbindelsen
modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan
fortolke. Kontakt din netudbyder.
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
6
da
Miljøet
Vores miljøideal
Som Gigaset Communications
GmbH har vi et samfundsmæssigt
ansvar og ønsker at være med til at
skabe en bedre verden. Vores ideer,
teknologier og handlinger kommer
befolkningen, samfundet og miljøet
til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af
menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning.
Dette omfatter både fremstilling,
indkøb, salg, anvendelse, service og
bortskaffelse.
Få flere oplysninger om miljøvenlige
produkter og aktiviteter på internettet på adressen www.gigaset.com.
Miljøstyringssystem
Gigaset
Communications
GmbH er certificeret
iht. normerne EN
14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): certificeret siden
september 2007 ved TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden
17.02.1994 ved TüV SÜD
Management Service GmbH.
Kontaktperson
Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med
analog netadgang, skal du kontakte
din netudbyder eller din forhandler.
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
7
da
Bortskaffelse
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra
det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over
på produktet betyder, at
produktet er omfattet af
EU-direktiv 2012/19/EU.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil
bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for
den menneskelige sundhed. Det er
en forudsætning for genbrug og
genanvendelse af brugt elektrisk og
elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få
hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik,
hvor du har købt produktet.
Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i
det analoge telefonnet i Danmark.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Gigaset Communications GmbH
erklærer hermed, at denne enhed
opfylder de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser i
direktiv 2014/30/EU og 2014/35/EU.
Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til
2014/30/EU og 2014/35/EU på den
følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs
Gigaset DA310 /Nordics da / A30054-M6528-R201-2-PG19 / DA310_da.fm / 19.04.2016
8
da
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6528-R201-2-PG19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising