Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 Užívateľská príručka

Gigaset L410 Užívateľská príručka
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Gratulujeme
Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně
oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto
produktu je ekologické.
Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.
Version 1, 03.02.2011
DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop.fm / 03.02.2011
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 – absolutní volnost pohybu při telefonování
Díky zařízení handsfree s praktickou sponou můžete pohodlně telefonovat po celé
hodiny – a to ve vynikající kvalitě zvuku. Zařízení Gigaset L410 rozšiřuje možnosti
bezdrátového telefonu:
Zažijte naprostou volnost pohybu při telefonování
Připevněte si zařízení Gigaset L410 ke svému oděvu a pohybujte se při
telefonování zcela dle libosti. Ať už jste doma nebo v kanceláři, všude budete
dosažitelní a všude budete mít při telefonování obě ruce volné – nebudou vás
obtěžovat žádné kabely.
Přístroj lze obsluhovat stisknutím jediného tlačítka
Jste doma v pohybu a přejete si přijmout příchozí hovor? Nebo chcete hovor
směřovaný na sluchátko přesměrovat na zařízení handsfree se sponou?
Stisknutím jediného tlačítka můžete navázat spojení s volajícím.
Přidejte se do trojice
Někdo z rodiny právě telefonuje a vy se chcete hovoru také zúčastnit.
K právě probíhajícímu hovoru se můžete přidat a telefonovat tak společně
s ostatními.
Přizpůsobte hlasitost zařízení Gigaset L410 okolnímu prostředí
Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete nastavit hlasitost reproduktoru
a vyzvánění v pěti různých stupních. Vyzvánění můžete rovněž zcela vypnout.
Version 1, 10.08.2011
Ochrana životního prostředí
Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech
ECO DECT jsou k dispozici na adrese www.gigaset.com/service.
Další informace naleznete na internetových stránkách
www.gigaset.com/gigasetl410.
Zaregistrujte si zařízení Gigaset ihned po jeho zakoupení na stránce
www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše
dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!
Přejeme vám hodně zábavy s novým zařízením handsfree se sponou!
1
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Přehled
1
Reproduktor
2
Tlačítka ovládání hlasitosti
Nastavení hlasitosti
reproduktoru a vyzvánění.
1
3
Tlačítko přijetí a ukončení hovoru
Stisknutí:
přijetí,
převzetí* a ukončení
hovoru
Podržení:
připojení se k hovoru
Podržení na více než 3 sekundy:
zapnutí a vypnutí zařízení
2
3
4
5
6
/
£ str. 10
4
Kontrolka (LED)
5
Mikrofon
6
Napájecí konektor
£ str. 7
£ str. 8
£ str. 9
*Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A
a Gigaset SL400/SL400A (viz také www.gigaset.com/compatibility)
Kontrolka (LED)
Před přihlášením
Version 1, 10.08.2011
Zelená barva
blikání 3x za sekundu
připraveno k přihlášení
blikání po 5 sekundách
blikání po 5 sekundách
nepřetržitě svítí
nepřetržitě svítí
přihlášeno, v klidovém stavu
akumulátor je téměř vybitý
akumulátor se nabíjí
akumulátor je zcela nabitý (zařízení je vloženo
Po přihlášení
Zelená barva
Červená barva
Červená barva
Zelená barva
do nabíječky)
Při provozu
Zelená barva
dlouhé blikání, 1x za sekundu příchozí hovor
Zelená barva
dlouhé blikání, po 5 sekundách probíhá hovor
Červená barva blikání, 1x za sekundu
přihlášeno, ale mimo dosah základny
2
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Bezpečnostní pokyny
Upozornění
Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod
k obsluze.
Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí
s používáním zařízení.
£
Version 1, 10.08.2011
Vkládejte pouze dobíjecí akumulátory, které odpovídají parametrům
str. 18. Jinak může dojít k vážné újmě na zdraví.
uvedeným na
Na konci životnosti může akumulátor, v závislosti na použité technologii,
změnit své rozměry a může dojít k jeho deformaci. V takovém případě není
bezproblémová funkce zařízení zaručena. Pokud k deformaci dojde, nahraďte
vadný akumulátor novým originálním akumulátorem (Gigaset V30145-K1310X448) a starý akumulátor zlikvidujte. S akumulátor manipulujte vždy opatrně,
nepoškozujte jeho obal ostrými předměty a nevystavujte jej silnému tlaku.
Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte
technické podmínky zdravotnického zařízení, např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se
u výrobce těchto zařízení, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči
externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu
Gigaset jsou uvedeny v kapitole Dodatek.
Pokud zařízení vyzvání, nepřikládejte je k uchu. Mohli byste si přivodit těžké
trvalé poškození sluchu.
Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel
dostupných na trhu. Bezchybné fungování se všemi naslouchadly ovšem nelze
zaručit.
Zařízení může způsobit nepříjemný bzučivý či pískavý zvuk v analogových
naslouchadlech a může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží
kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
Neprovozujte nabíječku v koupelně ani umývárně. Nabíječka není chráněna
před stříkající vodou.
Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např.
v lakovnách.
Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.
3
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zařízení Gigaset L410
Gigaset L410 je zařízení handsfree se sponou určené pro bezdrátové telefony.
Zařízení si můžete připevnit k oděvu a při telefonování se volně pohybovat.
Zařízení Gigaset L410 se přihlásí k základně Gigaset nebo k základně DECT jiného
výrobce. V závislosti na základně můžete přihlásit jedno či více zařízení Gigaset
L410 a vést s nimi interní, externí nebo konferenční hovory.
Předpoklad: základna jiného výrobce musí vyhovovat normě GAP (viz přiložená
dokumentace). Profil GAP (Generic Access Profile) je normou pro vzájemnou spolupráci
mezi sluchátky a základnami nezávisle na výrobci. Informace ohledně využití funkcí
s různými telefony naleznete v části Kompatibilita ( str. 18).
£
První kroky
Kontrola obsahu balení
u Gigaset L410
u Akumulátor
u Kryt na akumulátor se sponou
u Nabíječka s napájecím adaptérem
u Tento návod k obsluze
Uvedení zařízení Gigaset L410 do provozu
Vložení akumulátoru
¤ Konektor akumulátoru zastrčte
Version 1, 10.08.2011
do zdířky v pravé dolní části
přihrádky (označeno šipkou).
Červený kabel konektoru se
nachází na kladném (+) pólu, černý
kabel na záporném (-) pólu
přihrádky pro akumulátory.
¤ Akumulátor vložte do přihrádky.
Pěnová poduška akumulátoru musí směřovat nahoru.
Dávejte pozor na to, aby se kabel nacházel mezi
akumulátorem a přihrádkou, nikoliv pod akumulátorem.
4
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zavření krytu přihrádky na akumulátory
¤ Kryt nasaďte na spodní okraj
přihrádky.
¤ Kryt zavřete a zatlačte na něj, až
zaklapne na své místo.
Zajištění
¤
Opětovné otevření krytu:
Povolte zajišťovací mechanismus a kryt vysuňte směrem nahoru.
Přihlášení zařízení k základně
Aby bylo možné se zařízením Gigaset L410 telefonovat, musí být přihlášeno
k základně telefonu. Pokud jste zařízení zakoupili společně s telefonem Gigaset
v jednom balení, je zařízení již přihlášeno.
Upozornění
Zařízení Gigaset L410 při přihlašování zadává kód PIN 0000. Pokud jste na základně
nastavili jiný kód PIN, je nutné při přihlašování zařízení L410 nastavit kód na hodnotu
0000. Po přihlášení můžete kód PIN opět změnit.
Po vložení akumulátoru je zařízení po dobu přibližně 5 minut připraveno
k přihlášení. Kontrolka signalizuje připravenost k přihlášení blikáním (zelenou
barvou, rychlostí 3x za sekundu).
Poté se zařízení vypne. Po opětovném zapnutí (na alespoň 3 sekundy podržte
tlačítko přijetí a ukončení hovoru) je zařízení opět připraveno k přihlášení.
Při přihlašování se pohybujte v blízkosti základny telefonu.
Přihlašování inicializujte ze základny podle pokynů uvedených v návodu
k obsluze základny (na většině telefonů DECT se přihlašování spouští
podržením tlačítka pagingu). Základna bude přinejmenším po dobu 1 minuty
připravena k přihlášení.
Version 1, 10.08.2011
¤
¤
Zařízení bylo úspěšně přihlášeno
u Kontrolka LED začne blikat (zelenou barvou, každých 5 sekund) a jednou zazní
potvrzovací oznámení (vzestupný sled tónů).
u Zařízení se zobrazí na interním seznamu přihlášených sluchátek základny.
Na telefonech podporujících všechny funkce ( str. 18) se zobrazí název
L410. Pokud je přihlášeno více zařízení Gigaset L410, zobrazí se kromě jména
také pořadové číslo (L410-2, L410-3…).
Na ostatních telefonech se zobrazí pod interním názvem (např. INT 1, INT 2...).
£
5
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Přihlášení se nezdařilo
u Zazní negativní znamení (sestupný sled tónů).
u Pokud se zařízení nepodaří do 5 minut přihlásit, automaticky se vypne.
Pokud přihlášení neproběhlo úspěšně, opakujte pokus.
Jestliže se zařízení vypnulo, znovu je zapněte. Bude ihned připraveno
k přihlášení.
Vyzkoušejte, zda je přihlašovací kód PIN základny nastaven na hodnotu 0000.
Přibližte se se zařízením Gigaset L410 k základně.
Pokud zařízení bylo již přihlášeno k jiné základně, je nutné je nejdříve odhlásit
( str. 10). Až poté bude připraveno k přihlášení.
¤
¤
¤
¤
£
Upevnění spony
¤ Zařízení Gigaset L410 můžete
pomocí spony připevnit ke
svému oděvu.
Optimální vzdálenost od úst činí
20 cm.
Nabíjení akumulátoru
Při dodání je akumulátor částečně nabitý. Je-li zařízení přihlášeno a nachází-li se
v klidovém stavu, je stav nabití indikován takto::
Přístroj
Stav nabití akumulátoru
Kontrolka LED
V nabíječce
Zcela nabito
Probíhá nabíjení
Není v nabíječce
Dostatečně nabité
Nepřetržitě svítí zelenou barvou.
Nepřetržitě svítí červenou
barvou.
Blikání zelenou barvou, po
5 sekundách
Blikání červenou barvou, po
5 sekundách
Version 1, 10.08.2011
Téměř vybitý
£
Ve všech ostatních provozních stavech ( str. 2) není stav nabití diodami LED
signalizován.
Jakmile nabití akumulátoru klesne pod určitou úroveň, zazní každou minutu
akustický signál..
¤
Nabíjení:
Nabíječku zapojte do elektrické sítě. Zařízení
vložte do nabíječky.
Nejpozději do 2,5 hodiny se akumulátor zcela
nabije. Proces nabíjení můžete přerušit.
Upozornění: pokud zařízení během hovoru vložíte
do nabíječky, spojení se nepřeruší.
6
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Telefonování
Se zařízením Gigaset L410 můžete přijímat hovory, přebírat hovory a přidávat se
k již probíhajícímu hovoru. Ze sluchátka můžete uskutečnit interní hovor se
zařízením Gigaset L410, můžete na něj vytvořit zpětný dotaz nebo s ním spojit
hovor.
Přijetí hovoru
Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a kontrolkou
LED.
Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.
¤
Ukončení hovoru
¤ Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.
Převzetí hovoru
Externí hovor zahajte volbou čísla na sluchátku.
Jakmile dojde k zahájení volby nebo ustanovení
spojení, můžete hovor převzít prostřednictvím zařízení
Gigaset L410.
Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.
¤
Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A
(viz také www.gigaset.com/compatibility).
Upozornění
Na jiných telefonech je nutné hovor na zařízení Gigaset L410 přesměrovat ze
sluchátka.
Version 1, 10.08.2011
Sluchátko:
¤ Uskutečněte interní hovor na zařízení Gigaset L410
(u telefonů Gigaset to lze provést stisknutím tlačítka
Int nebo výběrem zařízení Gigaset L410 ze seznamu
přihlášených sluchátek).
Externí hovor lze ukončit tlačítkem zavěšení.
Gigaset L410:
¤
¤ Hovor převezmete stisknutím tlačítka přijetí/ukončení
hovoru.
7
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Převzetí hovoru ze zařízení Gigaset L410
Telefonujete pomocí zařízení Gigaset L410
a chcete hovor přesměrovat na sluchátko.
Na sluchátku stiskněte dialogové tlačítko
§Ano§.
¤
Upozornění: pokud zvolíte možnost §Ne§
a později budete přesto chtít hovor převzít,
postupujte podle pokynů uvedených v části
„Int.priposlech“.
Linka
obsazena
Prevzit hovor
od L410?
Ne
Ano
Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A
(viz také www.gigaset.com/compatibility).
Upozornění
Případně můžete použít funkci „Int.priposlech“, pokud telefon tuto funkci
podporuje a funkci jste aktivovali:
Sluchátko:
Gigaset L410:
¤ Podržte tlačítko přijetí hovoru.
¤ Ukončete hovor.
Pokud se sluchátko a zařízení Gigaset L410 účastní jednoho hovoru současně,
může v závislosti na technických podmínkách dojít ke zpětné vazbě (pískavý
zvuk).
U telefonů, které funkci „Int.priposlech“ nepodporují (například ISDN nebo IP
telefony), nebo v případě, že jste tuto funkci zakázali, nelze převzetí hovorů
uskutečnit.
Version 1, 10.08.2011
Připojení k hovoru (konference)
Telefonujete prostřednictvím sluchátka nebo zařízení
Gigaset L410. Chcete se hovoru účastnit pomocí
jiného zařízení Gigaset L410.
Na zařízení Gigaset L410 podržte tlačítko přijetí/
ukončení hovoru (dokud nezazní krátké zvukové
znamení).
Externí
účastník
Telefonujete prostřednictvím zařízení Gigaset L410.
Chcete se hovoru účastnit prostřednictvím sluchátka.
Na sluchátku podržte tlačítko přijetí hovoru.
nebo dvě zařízení
Gigaset L410
¤
¤
8
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Toto platí pro telefony podporující funkci „Int.priposlech“ Pokud není tato funkce
aktivována, zapněte ji.
Upozornění
U telefonů, které funkci „Int.priposlech“ nepodporují (např. ISDN nebo IP
telefony), nebo po vypnutí této funkce:
Sluchátko:
(účastní se externího
hovoru)
Gigaset L410:
Sluchátko:
¤ Uskutečněte interní hovor na zařízení Gigaset L410
(u telefonů Gigaset to lze provést stisknutím tlačítka
Int nebo výběrem zařízení Gigaset L410 ze seznamu
přihlášených sluchátek).
¤ Přijměte hovor.
¤ Podle pokynů v návodu k obsluze sluchátka spusťte
konferenci.
Pokud se nějaký účastník přidá ke konferenci nebo ji opustí, zazní všem
účastníkům zvukové znamení.
Upozornění
Pokud telefonujete se zařízením Gigaset L410 a sluchátkem nastaveným na režim
hlasitého telefonování ve stejné místnosti, může v závislosti na technických
podmínkách dojít ke zpětné vazbě (pískavému zvuku). V takovém případě na
sluchátku ukončete režim hlasitého telefonování nebo zvyšte odstup mezi těmito
dvěma zařízeními.
Ovládání zařízení
Zapnutí
Version 1, 10.08.2011
¤ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/
ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující
zapnutí.
Upozornění: vypnuté zařízení se nejpozději do 1 minuty od
vložení do nabíječky automaticky zapne.
Vypnutí
¤ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/
ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující
vypnutí.
9
>3s
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
¤ Prostřednictvím seznamu přihlášených sluchátek uskutečněte interní hovor na
zařízení Gigaset L410, nebo:
¤ využijte funkci pagingu základny.
Hledání zařízení
Odhlášení zařízení od základny
¤
Pomocí sluchátka telefonu
Proveďte standardní postup odhlášení sluchátka popsaný v návodu k obsluze
sluchátka.
Odhlášení zařízení od základny a uvedení do továrního
nastavení
¤ Zařízení vypněte (£ str. 9).
¤ Po dobu přinejmenším 3 sekund současně podržte tlačítko přijetí/ukončení
hovoru a jedno z tlačítek ovládání hlasitosti (
nebo
).
V tomto případě zařízení zůstane na seznamu sluchátek přihlášených
k základně. Je nutné je od základny odhlásit.
Upozornění
Po odhlášení je zařízení automaticky připraveno k přihlášení.
Změna hlasitosti vyzvánění a reproduktoru
K dispozici jsou dvě vyzvánění – jedno pro externí a druhé pro interní hovory.
Hlasitost vyzvánění a reproduktoru lze nastavit v 5 stupních. Po dosažení
nejvyššího či nejnižšího možného nastavení hlasitosti zazní zvukové znamení.
Version 1, 10.08.2011
Nastavení hlasitosti vyzvánění:
Tišší vyzvánění
Stisknutí
Hlasitější vyzvánění
Vypnutí vyzvánění
Podržení
Zapnutí vyzvánění
Pokud ani po nastavení hlasitosti není vyzvánění slyšet, je vyzvánění vypnuto.
Nastavení hlasitosti reproduktoru (během hovoru):
Tišší zvuk
reproduktoru
Stisknutí
10
Hlasitější zvuk
reproduktoru
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zákaznický servis a podpora
Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody
komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uživatelském
manuálu a na servisních stránkách Gigaset online portálu.
Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To
nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních
reklamací.
Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí
emailu.
V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service
naleznete:
u Rozsáhlé informace o našich produktech
u FAQ archiv
u Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
u Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka
můžou být kombinována
u Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
u Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
u E-mailový kontakt na naši servisní podporu
Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na
telefonu.
Pouze v případě oprav či reklamací:
Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727
Version 1, 10.08.2011
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným
dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální
telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je
zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v
manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo
záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém
je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ
zboží které bylo zakoupeno.
11
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Prohlášení o shodě
Version 1, 10.08.2011
Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve
Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení
vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným
oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/
08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové
telekomunikace standardu DECT“.
Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete prostřednictvím
následující internetové adresy:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
12
13
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Version 1, 10.08.2011
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Záruka
Záruční podmínky
14
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
Version 1, 10.08.2011
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Ochrana životního prostředí
Naše představa ideálního životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské
odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy
slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je
trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou
odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a
procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a
likvidace, na životní prostředí.
Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na
internetových stránkách www.gigaset.com.
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu
s mezinárodními normami EN 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný
společností TüV SÜD Management Service GmbH
ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 02. 1994 vydaný společností
TüV SÜD Management Service GmbH.
ECO DECT
Používáním zařízení Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.
Version 1, 10.08.2011
Snížení spotřeby energie
Díky používání úsporného napájení spotřebuje zařízení méně proudu.
Snížení intenzity záření (závisí na základně)
Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci
podporuje i vaše základna Gigaset. Vyzařování zařízení Gigaset L410 se
automaticky snižuje společně s přibližováním k základně. Zařízení Gigaset L410
podporuje také funkce základny Gigaset: režim Eco a Eco+. Přečtěte si proto
návod k použití základny.
15
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Likvidace
Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení
týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě nebo u
obchodníka, od kterého jste výrobek pořídili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od
komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených
vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na
produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci
před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je
předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a
elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního
úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.
Version 1, 10.08.2011
Likvidace akumulátorů
Zařízení je vybaveno akumulátorem, který podléhá směrnici 2006/66/ES
a jednotlivým národním právním předpisům vycházejícím z této normy.
Zařízení a v něm obsažený akumulátor nesmí být likvidováno společně se
směsným odpadem. Je nutné je odevzdat ve sběrném středisku. Akumulátor lze
jednoznačně identifikovat podle obrázku (str. 4).
16
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Dodatek
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte
rozpouštědla ani utěrky s mikrovlákny.
Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Mohl by vzniknout elektrostatický výboj.
Kontakt s kapalinou
!
Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:
§§1§§ Zařízení vypněte a ihned vyjměte akumulátor.
§§2§§ Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
§§3§§ Všechny díly otřete do sucha. Zařízení ponechte alespoň 72 hodin na suchém
a teplém místě (ne v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
§§4§§ Zařízení znovu zapněte až po jeho úplném vyschnutí.
Po úplném vyschnutí je zařízení v mnoha případech i nadále funkční.
Zřídka se stává, že kontakt telefonu s chemickými látkami způsobí změny povrchu.
Z důvodu velkého množství chemikálií, které jsou k dostání na trhu, nebylo možné
otestovat všechny látky.
Technické údaje
Standard DECT
Standard GAP
Frekvenční pásmo
Vysílací výkon
Version 1, 10.08.2011
Opakovací frekvence odesílání pulzů
Délka odeslaného pulzu
Podmínky prostředí za provozu
Rozměry a hmotnost
Pohotovostní doba
Doba hovoru
Doba nabíjení
Dosah
Napájení elektrickým proudem
Příkon
Podporován
Podporován
1 880 – 1 900 MHz
10 mW, střední výkon na kanál
250 mW, výkon pulzu
100 Hz
370 μs
teplota +5 °C až +45 °C; relativní vlhkost vzduchu
20 % až 75 %
79 x 36 x 20 mm (V x Š x H), cca 30 g (včetně
akumulátoru)
max. 120 hodin
max. 5 hodin
max. 2,5 hodiny
V budovách: max. 50 m, na volném prostranství: max.
300 m
230 V, ~50 Hz
1,3 W při nabíjení, 0,05 W po nabití
17
Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Doporučené akumulátory
Lithium-polymerové (dobíjecí), 240 mAh, výrobní číslo: Gigaset V30145-K1310X448
Kompatibilita
Následující funkce jsou podporovány v závislosti na typu bezdrátového telefonu
DECT:
Telefon
Funkce
Gigaset C610/C610A, Jiný telefon Gigaset /
S810/S810A,
telefon GAP jiného
SL400/SL400A*
výrobce
ano
ano
ISDN a IP
telefon
Přijetí hovoru na zařízení
Gigaset L410
Převzetí hovoru na zařízení
ano
ano
Gigaset L410
Přepínání hovoru mezi
sluchátkem a zařízením
ano
ne
Gigaset L410 stisknutím
tlačítka
Připojení ke konferenci /
ano**
ano**
převzetí hovoru
Přizvání zařízení Gigaset L410
ano
ano
ke konferenci
* viz také
** Funkce „Int.priposlech“ musí být telefonem podporována a musí být zapnuta.
ano
ano
ne
ne
ano
£ str. 7.
Více informací naleznete zde: Telefonování
Upozornění
Version 1, 10.08.2011
Seznam kompatibilních telefonů Gigaset se neustále rozšiřuje. Aktuální informace
naleznete na stránce www.gigaset.com/compatibility.
18
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Version: 02.08. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising