Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 instrukcja

Gigaset L410 instrukcja
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Gratulujemy!
Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę
oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego
produktu jest przyjazne dla środowiska!
Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Gigaset L410 – swoboda ruchu podczas telefonowania
Korzystając z praktycznego zestawu głośnomówiącego z klipsem można
godzinami wygodnie rozmawiać przez telefon – z doskonałą jakością dźwięku.
Urządzenie Gigaset L410 rozszerza możliwości telefonii bezprzewodowej:
Pełna swoboda ruchu podczas telefonowania
Wystarczy przypiąć urządzenie Gigaset L410 do odzieży, aby telefonować bez
skrępowania. Użytkownik jest wówczas osiągalny w każdym miejscu domu lub
biura, a zarazem ma wolne ręce podczas telefonowania – nie ma tu żadnych
irytujących kabli.
Obsługa urządzenia jednym przyciskiem
Chodzisz po domu i chcesz odebrać połączenie przychodzące? A może chcesz
przekazać rozmowę ze słuchawki na zestaw głośnomówiący z klipsem?
Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby połączyć się z rozmówcą.
Rozmowa trójstronna
Telefonuje członek rodziny i chcesz dołączyć się do rozmowy.
To nietrudne – wystarczy nacisnąć przycisk, aby włączyć się do tej rozmowy.
Dostosowanie głośności urządzenia Gigaset L410 do warunków otoczenia
Głośność głośnika i dzwonka reguluje się, po prostu naciskając przycisk –
dostępnych jest pięć poziomów głośności. Można również całkowicie wyłączyć
dzwonek.
Version 1, 05.09.2011
Środowisko
Rozmowy telefoniczne z poszanowaniem środowiska naturalnego – Gigaset
Green Home. Szczegółowe informacje o naszych produktach ECO DECT
znajdują się na stronie www.gigaset.com/service
Dodatkowe informacje są dostępne w Internecie pod adresem
www.gigaset.com/gigasetl410.
Urządzenie Gigaset należy zarejestrować natychmiast po zakupie na stronie
www.gigaset.com/service – pozwoli to nam przyjść szybciej z pomocą we
wszelkich kwestiach, z reklamacjami włącznie!
Życzymy miłego telefonowania przy użyciu tego nowego zestawu
głośnomówiącego z klipsem!
1
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Opis ogólny
1
Głośnik
2
Przyciski głośności
/
Ustawianie głośności głośnika
i dzwonka.
1
£ str. 11
Przycisk odbioru/zakończenia
połączenia
Krótkie naciśnięcie:
str. 7
Przyjęcie,
przekazanie*, zakończenie
połączenia
Przytrzymanie:
str. 9
Włączanie się do rozmowy
Przytrzymanie przez ponad 3
sekundy:
str. 10
Włączenie/wyłączenie
urządzenia
3
£
2
£
3
£
4
5
6
4
Dioda LED
5
Mikrofon
6
Złącze ładowarki
*Funkcja ta jest dostępna na przykład na następujących telefonach: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A i Gigaset SL400/SL400A (patrz też strona www.gigaset.com/compatibility).
Dioda LED
Version 1, 05.09.2011
Przed rejestracją
Zielona
miga 3 x na sekundę
Gotowość do rejestracji
Po rejestracji
Zielona
Czerwona
Czerwona
Zielona
miga co 5 sekund
miga co 5 sekund
świeci światłem ciągłym
świeci światłem ciągłym
Urządzenie zarejestrowane i w stanie gotowości
Bateria prawie rozładowana
Trwa ładowanie baterii
Bateria naładowana (urządzenie w ładowarce)
Wskazania trybu pracy
Zielona
Zielona
Czerwona
miga długo, 1 x na sekundę Połączenie przychodzące
miga długo, co 5 sekund
Trwa rozmowa
miga 1 x na sekundę
Urządzenie zarejestrowane, ale poza zasięgiem
stacji bazowej
2
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Version 1, 05.09.2011
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.
Z ich treścią oraz możliwymi zagrożeniami związanymi z używaniem telefonu należy
zapoznać również dzieci.
Należy używać jedynie akumulatorów zgodnych ze specyfikacją podaną na
str. 20, aby uniknąć zagrożenia zdrowia i obrażeń cielesnych.
Przy końcu eksploatacji akumulator może pogrubieć i uwypuklić się wskutek
użytej technologii. W takim przypadku urządzenie przestanie działać w pełni
prawidłowo. Należy wówczas wymienić akumulator (Gigaset V30145-K1310X448) i zutylizować stary. Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie – nie
wolno dopuścić do uszkodzenia ostrymi obiektami ani wywierać silnego
nacisku.
Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy brać pod
uwagę warunki techniczne panujące w danym środowisku (np. gabinecie
lekarskim).
W razie używania urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, należy
skonsultować się z jego producentem. W razie używania urządzenia
medycznego, takiego jak rozrusznik serca, należy skonsultować się z jego
producentem. Producent udzieli porady w kwestii podatności urządzenia na
zewnętrzne źródła energii o wysokiej częstotliwości. Sekcja Dodatek zawiera
dane techniczne tego produktu Gigaset.
Nie wolno trzymać słuchawki przy uchu, może to doprowadzić do poważnego,
trwałego uszkodzenia słuchu. To urządzenie Gigaset jest zgodne z większością
cyfrowych aparatów słuchowych na rynku. Nie możemy jednak
zagwarantować idealnej współpracy urządzenia z każdym aparatem
słuchowym.
Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum (buczenie lub gwizdy)
w analogowych aparatach słuchowych lub nakładać się na nie. W przypadku
problemów należy skontaktować się z serwisem aparatu słuchowego.
Nie wolno instalować ładowarki w łazienkach ani pomieszczeniach
z prysznicami. Urządzenie nie jest wodoszczelne.
Nie wolno używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko
eksplozji
(np. w warsztatach lakierniczych).
Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wraz z instrukcją obsługi.
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w naszym
serwisie, ponieważ mogą zakłócać działanie innych usług bezprzewodowych.
3
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Urządzenie Gigaset L410
Gigaset L410 to przypinany klipsem zestaw głośnomówiący dla telefonów
bezprzewodowych. Przypina się je do ubrania, aby uzyskać pełną swobodę
ruchów podczas telefonowania. Urządzenie Gigaset L410 można zarejestrować w
stacji bazowej Gigaset lub stacji bazowej DECT innego producenta. W niektórych
stacjach bazowych można zarejestrować wiele urządzeń Gigaset L410 i używać
ich do połączeń wewnętrznych, zewnętrznych lub konferencyjnych.
Warunek: stacja bazowa innego producenta musi być zgodna ze standardem GAP
(informacje zawiera dołączona dokumentacja). GAP (Generic Access Profile czyli
rodzajowy profil dostępowy) to standard umożliwiający współpracę słuchawek i stacji
bazowych różnych producentów. Informacje o zakresie dostępnych funkcji różnych
telefonów zawiera sekcja Zgodność ( str. 20).
£
Wprowadzenie
Sprawdzanie zawartości zestawu
u Gigaset L410
u Bateria
u Pokrywa baterii z klipsem
u Ładowarka sieciowa
u Niniejsza instrukcja obsługi
Przygotowanie urządzenia Gigaset L410
Wkładanie baterii
Version 1, 05.09.2011
¤ Włóż wtyk baterii do gniazda
w prawym dolnym rogu
w obudowie (wskazane strzałką).
Czerwony kabel wtyku odpowiada
stronie oznaczonej na obudowie
znakiem +, czarny kabel
odpowiada stronie oznaczonej
znakiem –.
¤
Włóż baterię do obudowy.
Gąbka na baterii musi być skierowana na zewnątrz
obudowy.
Kable muszą leżeć między baterią a obudową,
a nie pod baterią.
4
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Zamykanie pokrywy baterii
¤ Włóż pokrywę od dołu obudowy. ¤ Zamknij pokrywę i dociśnij ją do
zatrzaśnięcia.
Zatrzask
¤
Aby otworzyć pokrywę:
Zwolnij zatrzask i podnieś pokrywę do góry.
Rejestrowanie urządzenia w stacji bazowej
W celu telefonowania za pomocą urządzenia Gigaset L410 należy je zarejestrować
w stacji bazowej telefonu. Jeśli urządzenie zostało zakupione w zestawie
z telefonem Gigaset, to jest już zarejestrowane.
Uwaga
Urządzenie Gigaset L410 używa do rejestracji kodu PIN „0000”. Jeśli w stacji bazowej
ustawiony jest inny kod PIN, należy zmienić go na 0000, aby umożliwić rejestrację
urządzenia L410. Po rejestracji można ponownie zmienić kod PIN.
Po włożeniu baterii urządzenie jest gotowe do rejestracji przez okres 5 minut.
Dioda LED wskazuje gotowość do rejestracji miganiem (kolor zielony,
3 x na sekundę).
Następnie urządzenie wyłącza się. Po ponownym włączeniu (naciśnięciem
przycisku odbioru/zakończenia połączenia i przytrzymaniem przez co najmniej
3 sekundy) urządzenie jest znowu gotowe do rejestracji.
W celu rejestracji należy stanąć blisko stacji bazowej telefonu.
Uruchom proces rejestracji na stacji bazowej zgodnie z jej instrukcją obsługi
(w przypadku większości telefonów DECT należy w tym celu przytrzymać
przycisk wywołania wewnętrznego). Ukończenie rejestracji w stacji bazowej
zajmie maksymalnie jedną minutę.
Version 1, 05.09.2011
¤
¤
Jeśli rejestracja urządzenia powiodła się
u Dioda LED miga (kolor zielony, co 5 sekund) i emitowany jest jeden sygnał
potwierdzenia (sekwencja coraz wyższych dźwięków).
u Urządzenie jest wyświetlane na wewnętrznej liście słuchawek
zarejestrowanych w stacji bazowej.
Na telefonach obsługujących pełny zakres funkcji ( str. 20):
pod nazwą L410. Jeśli zarejestrowano więcej niż jedno urządzenie Gigaset
L410 do nazwy dodawany jest numer (L410-2, L410-3 itd.).
£
5
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Na pozostałych telefonach: pod nazwą wewnętrzną urządzenia
(np. WEWN 1, WEWN 2 itd.).
Jeśli rejestracja nie powiodła się
u Emitowany jest sygnał negatywnego potwierdzenia (sekwencja coraz niższych
dźwięków).
u Jeśli urządzenia nie można zarejestrować w ciągu 5 minut, wyłącza się.
Jeśli rejestracja nie powiodła się, należy ponowić próbę.
W razie potrzeby włącz ponownie urządzenie. Będzie od razu gotowe do
rejestracji.
Sprawdź, czy na stacji bazowej ustawiony jest rejestracyjny kod PIN 0000.
Podejdź z urządzeniem Gigaset L410 bliżej stacji bazowej.
Jeśli urządzenie jest już zarejestrowane w innej stacji bazowej, należy je
wyrejestrować ( str. 11). Po tej operacji urządzenie będzie znowu gotowe do
rejestracji.
¤
¤
¤
¤
£
Mocowanie klipsa
¤ Przypnij urządzenie Gigaset
L410 klipsem do ubrania.
Optymalna odległość od ust:
20 cm
Ładowanie baterii
Version 1, 05.09.2011
Bateria jest częściowo naładowana fabrycznie. Gdy urządzenie jest
zarejestrowane, w stanie gotowości stan naładowania jest wskazywany w
następujący sposób:
Urządzenie
Stan baterii
Dioda LED
W ładowarce
W pełni naładowane
Ładowanie
Wystarczająco naładowane
Prawie wyczerpana
Ciągłe zielone światło.
Ciągłe czerwone światło.
Miga na zielono, co 5 sekund.
Miga na czerwono, co 5 sekund.
Poza ładowarką
£
We wszystkich innych trybach działania ( str. 2) stan naładowania nie jest
wskazywany za pomocą diody LED.
Gdy akumulator jest niemal wyczerpany, 1 x na minutę rozlega się sygnał ostrzegawczy.
6
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
¤
Aby naładować baterię:
Podłącz ładowarkę do prądu i umieść w niej
urządzenie.
Ładowanie trwa około 2,5 godziny. Ładowanie
można przerwać.
Uwaga! Umieszczenie urządzenia w ładowarce
w trakcie rozmowy nie przerywa połączenia.
Telefonowanie
Urządzenie Gigaset L410 umożliwia odbieranie połączeń, przekazywanie
połączeń i włączanie się do rozmów. Można wywołać urządzenie Gigaset L410 ze
słuchawki wewnętrznej, oddzwonić na nie wewnętrznie lub włączyć je do
rozmowy.
Odbieranie połączenia
Połączenie przychodzące jest sygnalizowane sygnałem
dzwonka i za pomocą diody LED.
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia połączenia.
¤
Kończenie połączenia
¤ Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia połączenia.
Version 1, 05.09.2011
Wykonywanie połączenia/przekazywanie
rozmowy
W celu rozpoczęcia połączenia zewnętrznego należy
wybrać numer telefonu na słuchawce.
Rozmowę można przekazać na urządzenie Gigaset L410
po rozpoczęciu wybierania numeru lub nawiązaniu
połączenia.
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia połączenia.
¤
Funkcja ta jest dostępna na przykład na następujących telefonach:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A i Gigaset SL400/SL400A
(patrz też www.gigaset.com/compatibility).
7
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Uwaga
Na innych telefonach należy ręcznie przekazać rozmowę ze słuchawki na
urządzenie Gigaset L410 .
Słuchawka:
¤ Wywołaj urządzenie Gigaset L410 na linii wewnętrznej
¤
Gigaset L410 :
(na telefonach Gigaset w razie potrzeby naciśnij w tym celu
klawisz WEWN, wybierz urządzenie Gigaset L410 z listy
zarejestrowanych słuchawek i naciśnij przycisk odbioru
połączenia).
Aby zakończyć rozmowę zewnętrzną, naciśnij przycisk
zakończenia połączenia.
¤ Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia połączenia, aby
przekazać połączenie.
Przekazywanie połączenia z urządzenia Gigaset L410
Użytkownik prowadzi rozmowę za pomocą
urządzenia Gigaset L410 i chce ją
kontynuować za pomocą słuchawki.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §§Tak§§ na
słuchawce.
¤
Uwaga! Jeśli wybierzesz opcję §Nie§, w celu
Linia zajeta
Przejac
polaczenie
z L410?
Nie
Tak
późniejszego przekazania rozmowy użyj funkcji
Podsluch opisanej poniżej.
Version 1, 05.09.2011
Funkcja ta jest dostępna na przykład na następujących telefonach:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A i Gigaset SL400/SL400A
(patrz też www.gigaset.com/compatibility).
8
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Uwaga
Można również użyć funkcji Podsluch, jeśli obsługuje ją telefon i funkcja została
włączona:
Słuchawka:
Gigaset L410 :
¤ Przytrzymaj klawisz odbioru połączenia.
¤ Zakończ połączenie.
Gdy słuchawka i urządzenie Gigaset L410 są jednocześnie włączone do
rozmowy, w niektórych warunkach technicznych może dojść do sprzężenia
akustycznego (gwizdu).
Telefonów, które nie obsługują funkcji Podsluch (np. telefony ISDN lub IP), lub
na których funkcja ta jest wyłączona, nie można użyć do przekazywania
połączeń.
Rozmowy trójstronne (połączenia
konferencyjne)
Na słuchawce lub urządzeniu Gigaset L410
prowadzona jest rozmowa. Użytkownik chce się
włączyć do rozmowy za pomocą (następnego)
urządzenia Gigaset L410 .
Przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia
połączenia na urządzeniu Gigaset L410 aż
rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
Zewnętrzny
uczestnik
¤
lub dwa urządzenia
Gigaset L410
Rozmowa telefoniczna prowadzona jest na urządzeniu
Gigaset L410. Użytkownik chce się włączyć do
rozmowy za pomocą słuchawki.
Przytrzymaj klawisz odbioru połączenia na
słuchawce.
Version 1, 05.09.2011
¤
To dotyczy telefonów obsługujących funkcję Podsluch. W razie potrzeby włącz tę
funkcję.
9
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Uwaga
Na telefonach, które nie obsługują funkcji Podsluch (np. telefonach ISDN lub
IP), lub na których funkcja ta jest wyłączona:
Słuchawka:
(używana do
rozmowy
zewnętrznej)
Gigaset L410 :
Słuchawka:
¤ Wywołaj urządzenie Gigaset L410 na linii wewnętrznej (na
telefonach Gigaset w razie potrzeby naciśnij w tym celu
klawisz WEWN, wybierz urządzenie Gigaset L410 z listy
zarejestrowanych słuchawek i naciśnij przycisk odbioru
połączenia).
¤ Odbierz połączenie.
¤ Uruchom połączenie konferencyjne zgodnie z opisem
w instrukcji obsługi słuchawki.
Wszyscy uczestnicy słyszą sygnał dźwiękowy informujący o włączeniu się
uczestnika do rozmowy lub opuszczeniu konferencji.
Uwaga
W przypadku używania w tym samym pomieszczeniu urządzenia Gigaset L410
i słuchawki w trybie głośnomówiącym może dojść do sprzężenia akustycznego
(gwizdu). W takiej sytuacji należy zakończyć tryb głośnomówiący na słuchawce lub
zwiększyć odległość między urządzeniami.
Obsługa urządzenia
Włączanie
¤ Przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia połączenia
przez co najmniej 3 sekundy, aż rozlegnie się melodia
uruchomienia.
Uwaga! Umieszczenie wyłączonego urządzenia w ładowarce
>3s
Version 1, 05.09.2011
powoduje jej automatyczne włączenie po maks. 1 minucie.
Wyłączanie
¤ Przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia połączenia
przez co najmniej 3 sekundy, aż rozlegnie się melodia
zamykania.
Wyszukiwanie urządzenia
¤ Wybierz urządzenie Gigaset L410 z listy zarejestrowanych słuchawek i wywołaj
je wewnętrznie lub
¤ Użyj funkcji przywoływania (paging) stacji bazowej.
10
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Wyrejestrowanie urządzenia ze stacji bazowej
¤
Za pomocą telefonu słuchawki
Wykonaj standardową procedurę wyrejestrowania słuchawek zgodnie
z opisem w instrukcji obsługi słuchawki.
Wyrejestrowanie urządzenia ze stacji bazowej i przywracanie
ustawień fabrycznych
¤ Wyłącz urządzenie (£ str. 10).
¤ Przytrzymaj jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy przycisk odbioru/
zakończenia połączenia i jeden z przycisków głośności (
lub
).
W tym przypadku do chwili wyrejestrowania urządzenie pozostanie na liście
słuchawek zarejestrowanych w stacji bazowej.
Uwaga
Po wyrejestrowaniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb rejestracji.
Zmiana głośności sygnału dzwonka i głośnika
Są dwa sygnały dzwonka, jeden dla połączeń zewnętrznych, a drugi dla
wewnętrznych.
Można ustawić jeden z 5 poziomów głośności dzwonka i głośnika. Osiągnięcie
najwyższego poziomu głośności wskazuje sygnał dźwiękowy.
Ustawianie głośności dzwonka:
Cichszy dzwonek
Naciśnij
krótko
Głośniejszy
dzwonek
Dzwonek
wyłączony
Przytrzymaj
Dzwonek włączony
Version 1, 05.09.2011
Jeśli podczas ustawiania głośności nie słychać dzwonka, dzwonek jest wyłączony.
Zmiana głośności głośnika (podczas rozmowy);
Cichszy głośnik
Naciśnij
krótko
11
Głośniejszy głośnik
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Obsługa klienta i pomoc
Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji
wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach
portalu Gigaset (online).
Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie
www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę
serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na
kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.
W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:
u Szczegółowe informacje o naszych produktach
u Najczęściej zadawane pytania
u Słowa kluczowe
u Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną
stacją bazową
u Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
u Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
u Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej
Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim
połączeniu telefonicznym.
Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i
konfiguracji naszych urządzeń.
W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa
gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Version 1, 05.09.2011
Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez
autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni
kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE,
a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on
przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w
instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na
warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana
produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest
dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i
podstemplowaną kartę gwarancyjną.
12
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Zezwolenie
Version 1, 05.09.2011
Ten aparat jest przeznaczony do użytku na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zależnie od narodowych regulacji.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia
podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.
Kopia deklaracji zgodnosci według 1999/5/EC jest dostepna pod adresem
internetowym www.gigaset.com/docs
13
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Version 1, 05.09.2011
Gwarancja
14
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Warunki gwarancji
Version 1, 05.09.2011
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź
innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska
63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– brak dowodu zakupu
– numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek
sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
– brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą
gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na
nowy, wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które
uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest
niemożliwa do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie
uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W
przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
15
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
10. Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
Version 1, 05.09.2011
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza
oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjnej.
16
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Środowisko
Nasza troska o środowisko
Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za
środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą
ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest
trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności
za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów
i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji,
eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.
Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii
można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.
System zarządzania środowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm
międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we
wrześniu 2007 przez TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r.
przez TüV SÜD Management Service GmbH.
ECO DECT
Korzystając z urządzeń Gigaset, dbasz o środowisko.
Version 1, 05.09.2011
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
Energooszczędny zasilacz zapewnia mniejsze zużycie energii przez urządzenie.
Zmniejszona emisja radiowa (funkcja zależna od stacji bazowej)
Jeśli stacja bazowa Gigaset także obsługuje tę funkcję, można zmniejszyć emisję
radiową. Emisja radiowa urządzenia Gigaset L410 jest zmniejszana
automatycznie, odpowiednio do odległości urządzenia od stacji bazowej.
Ponadto urządzenie Gigaset L410 obsługuje funkcje Tryb Eco/Tryb Eco+ stacji
bazowych Gigaset. Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi stacji
bazowej.
17
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Utylizacja
Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować
zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów.
Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u
sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w
wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie
Europejskiej 2002/96/EC.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość
tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego
wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w
urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto
produkt..
Utylizacja akumulatorów
Version 1, 05.09.2011
W urządzeniu stosowany jest akumulator podlegający dyrektywie UE
2006/66/EC i opartym na niej przepisom krajowym. Urządzenia i
zawartego w nim akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadkami
domowymi. Konieczne jest ich oddzielne przekazanie do odpowiedniego punktu
zbiórki.
Akumulator można z łatwością wyjąć w sposób przedstawiony na ilustracji (str. 4)
18
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Dodatek
Konserwacja urządzenia
Urządzenie należy wycierać wilgotną szmatką lub szmatką antystatyczną. Nie
wolno używać rozpuszczalników ani szmatek z mikrofibry. Nigdy nie należy
używać suchej szmatki. Może to spowodować wyładowania statyczne.
Kontakt z cieczą
!
Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą, należy:
§§1§§ Natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
§§2§§ Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
§§3§§ Wytrzeć wszystkie części do sucha. Umieścić urządzenie w suchym, ciepłym
miejscu na co najmniej 72 godziny (nie w kuchence mikrofalowej,
piekarniku itp.).
§§4§§ Urządzenia nie wolno włączać aż do całkowitego wyschnięcia.
Po całkowitym wyschnięciu urządzenia zazwyczaj można go znowu używać w zwykły
sposób.
W rzadkich przypadkach zetknięcie z substancjami chemicznymi może spowodować
zmiany powierzchni zewnętrznych telefonu. Ze względu na różnorodność produktów
chemicznych na rynku nie można przetestować wszystkich substancji.
Ogólne dane techniczne
Version 1, 05.09.2011
Standard DECT
Standard GAP
Zakres częstotliwości radiowej
Moc nadawcza
obsługiwany
obsługiwany
1880–1900 MHz
10 mW, moc średnia na jeden kanał
250 mW, impulsowo
Częstotliwość powtarzania impulsów 100 Hz
transmisji
Czas trwania impulsu transmisji
370 μs
Środowisko pracy
+5°C do +45°C, wilgotność względna 20% do 75%
Wymiary i ciężar
79 x 36 x 20 mm (W x S x G), około 30 g (z baterią)
Czas gotowości
maks. 120 godzin
Czas rozmów
maks. 5 godzin
Czas ładowania
maks. 2,5 godziny
Zasięg
do 300 metrów w terenie otwartym, do 50 metrów
w pomieszczeniach
Zasilanie
230 V, ~50 Hz
Zużycie energii
1,3 W podczas ładowania, 0,05 W po naładowaniu
19
Gigaset L410 / pl / A31008-M2240-A601-1-UZ19 / L410_pl_PL.fm / 05.09.2011
Zalecane akumulatory
Litowo-polimerowe, 240 mAh, nr katalogowy: Gigaset V30145-K1310-X448
Zgodność
W zależności od telefonu bezprzewodowego DECT, obsługiwane mogą być
następujące funkcje:
Telefon
Funkcja
Gigaset C610/C610A, Inne telefony Gigaset/ Telefony ISDN
S810/ S810A,
telefony GAP innych i IP
SL400/SL400A *
producentów
tak
tak
tak
Przyjęcie połączenia na
urządzeniu Gigaset L410
Przekazanie połączenia na
tak
tak
urządzenie Gigaset L410
Przełączanie połączenia
między słuchawką a
tak
nie
urządzeniem Gigaset L410
jednym przyciskiem
Włączanie się do połączenia
tak**
tak**
konferencyjnego/
przekazywanie połączenia
Dodawanie urządzenia
tak
tak
Gigaset L410 do połączenia
konferencyjnego
* patrz też www.gigaset.com/compatibility
** Na telefonie musi być dostępna i włączona funkcja Podsluch.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Telefonowanie
tak
nie
nie
tak
£ str. 7.
Uwaga
Version 1, 05.09.2011
Lista zgodnych telefonów Gigaset stale rośnie.
Aktualne informacje są dostępne pod adresem www.gigaset.com/compatibility.
20
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising