Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 Užívateľská príručka

Gigaset L410 Užívateľská príručka
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Blahoželáme!
Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej
primárnym cieľom je udržateľnost’ životného prostredia.
Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.gigaset.com.
Version 1, 03.02.2011
DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop.fm / 03.02.2011
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 – Voľnosť pohybu pri telefonovaní
Vďaka zariadeniu handsfree s praktickou sponou môžete pohodlne telefonovať
celé hodiny – vo vynikajúcej kvalite zvuku. Zariadenie Gigaset L410 rozširuje
možnosti bezdrôtového telefónu:
Zažite úplnú voľnosť pohybu pri telefonovaní
Pripevnite si zariadenie Gigaset L410 na odev a pohybujte sa pri telefonovaní
podľa ľubovôle. Či už ste doma, alebo v kancelárii, vždy budete dostupní a vždy
budete mať pri telefonovaní obidve ruky voľné – nebudú vám prekážať žiadne
káble.
Obsluhujte zariadenie stlačením jediného tlačidla
Potrebujete zostať aj doma v pohybe a chcete prijať prichádzajúci hovor? Alebo
chcete hovor smerovaný na slúchadlo presmerovať na zariadenie handsfree so
sponou? Stlačením jediného tlačidla môžete nadviazať spojenie s volajúcim.
Pridajte sa do trojice
Niekto z rodiny práve telefonuje a vy by ste sa hovoru tiež radi zúčastnili.
Pridajte sa jednoducho k prebiehajúcemu hovoru a telefonujte spoločne
s ostatnými.
Prispôsobte hlasitosť zariadenia Gigaset L410 okolitému prostrediu
Hlasitosť reproduktora a zvonenia je možné nastaviť jednoducho stlačením
tlačidla na jeden z piatich rôznych stupňov. Zvonenie môžete aj úplne vypnúť.
Version 1, 10.08.2011
Životné prostredie
Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich výrobkoch
ECO DECT nájdete na stránke www.gigaset.com/service.
Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach
www.gigaset.com/gigasetl410.
Zaregistrujte svoje zariadenie Gigaset hneď po jeho zakúpení na stránke
www.gigaset.com/service – vďaka tomu budeme môcť rýchlejšie odpovedať na
vaše otázky alebo vám pomôcť pri uplatňovaní záručného servisu!
Prajeme vám veľa zábavy s novým zariadením handsfree so sponou!
1
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Prehľad
1
Reproduktor
2
Tlačidlá ovládania hlasitosti
Nastavenie hlasitosti
reproduktora a zvonenia
1
3
2
3
4
5
6
/
£ s. 10
Tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru
Krátke stlačenie:
prijatie,
prevzatie*, ukončenie
hovoru
Dlhé stlačenie:
pripojenie sa k hovoru
Podržanie na viac než
3 sekundy:
zapnutie/vypnutie
zariadenia
4 Kontrolka (LED)
5
Mikrofón
6
Napájací konektor
£ s. 7
£ s. 8
£ s. 9
*Táto funkcia je dostupná napríklad na týchto telefónoch: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A
a Gigaset SL400/SL400A (pozrite si stránku www.gigaset.com/compatibility).
Kontrolka (LED)
Pred prihlásením
Version 1, 10.08.2011
Zelená farba
blikanie 3x za sekundu
Zariadenie je pripravené na prihlásenie.
Po prihlásení
Zelená farba
blikanie po 5 sekundách
Červená farba blikanie po 5 sekundách
Červená farba nepretržité svietenie
Zelená farba
nepretržité svietenie
Zariadenie je prihlásené, v pokojovom stave.
Akumulátor je takmer vybitý.
Akumulátor sa nabíja.
Akumulátor je úplne nabitý (zariadenie je vložené
do nabíjačky).
Pri prevádzke
Zelená farba
dlhé blikanie, 1x za sekundu Prichádzajúci hovor
Zelená farba
dlhé blikanie, po 5 sekundách Počas hovoru
Červená farba blikanie 1x za sekundu
Zariadenie je prihlásené, ale mimo dosah
základne.
2
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Bezpečnostné pokyny
Upozornenie
Než začnete používať toto zariadenie, prečítajte si bezpečnostné pokyny a návod na
obsluhu.
Vysvetlite pokyny svojim deťom. Poučte ich tiež o možných nebezpečenstvách, ktoré
súvisia s používaním tohto zariadenia.
Version 1, 10.08.2011
£
Používajte iba dobíjacie akumulátory, ktoré odpovedajú parametrom
s. 18. Inak môže dôjsť k vážnej ujme na zdraví.
uvedeným na
Na konci životnosti môže akumulátor v závislosti od použitej technológie
zmeniť svoje rozmery a môže sa zdeformovať. V takom prípade nie je možné
zaručiť bezproblémové fungovanie zariadenia. Ak dôjde k deformácii,
nahraďte pokazený akumulátor novým originálnym akumulátorom (Gigaset
V30145-K1310-X448) a starý akumulátor zlikvidujte. S akumulátorom
manipulujte vždy opatrne, nepoškodzujte jeho obal ostrými predmetmi
a nevystavujte ho silnému tlaku.
Telefón môže ovplyvňovať funkciu lekárskych prístrojov. Vždy dodržiavajte
technické podmienky príslušného prostredia, napríklad lekárskej ordinácie.
Ak používate lekárske prístroje (napr. kardiostimulátor), informujte sa
u výrobcu príslušného zariadenia, do akej miery je tento prístroj odolný
voči externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje o tomto
produkte Gigaset nájdete v kapitole Dodatok.
Ak zariadenie zvoní, neprikladajte si ho k uchu. Mohli by ste si spôsobiť ťažké
a trvalé poškodenie sluchu.
Zariadení Gigaset je kompatibilné s väčšinou digitálnych načúvacích prístrojov
dostupných na trhu. Bezchybné fungovanie so všetkými typmi načúvacích
prístrojov však nie je možné zaručiť.
V analógových načúvacích prístrojoch môže zariadenie spôsobovať
nepríjemné rušivé zvuky (bzučanie alebo pískanie). Môže tiež mať vplyv na
ich moduláciu. V prípade problémov sa obráťte na technika pre načúvacie
prístroje.
Nepoužívajte nabíjačku v kúpeľni alebo v umyvárni. Nabíjačka nedisponuje
ochranou pred striekajúcou vodou.
Nepoužívajte telefón v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr.
v lakovniach.
Zariadenie Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy iba s návodom na
obsluhu.
3
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zariadenie Gigaset L410
Gigaset L410 je handsfree so sponou určené pre bezdrôtové telefóny. Môžete si ho
pripevniť na odev a pri telefonovaní sa voľne pohybovať. Zariadenie Gigaset L410
sa prihlasuje na základňu Gigaset alebo na základňu DECT iného výrobcu.
V závislosti od základne môžete prihlásiť jedno alebo viac zariadení Gigaset L410
a viesť s nimi interné, externé alebo konferenčné hovory.
Predpoklad: základňa iného výrobcu musí vyhovovať norme GAP (pozrite si priloženú
dokumentáciu). Profil GAP (Generic Access Profile) je norma pre vzájomnú spoluprácu
medzi slúchadlami a základňami nezávisle na výrobcovi. Informácie o využití funkcií
s rôznymi telefónmi nájdete v časti Kompatibilita ( s. 18).
£
Prvé kroky
Kontrola obsahu balenia
u Gigaset L410
u Akumulátor
u Kryt na akumulátor so sponou
u Nabíjačka s napájacím adaptérom
u Tento návod na obsluhu
Uvedení zariadenia Gigaset L410 do prevádzky
Vloženie akumulátora
¤ Zastrčte konektor akumulátora
Version 1, 10.08.2011
do zdierky v pravej dolnej časti
priehradky (označenej šípkou).
Červený kábel konektora sa
nachádza na kladnom (+) póle,
čierny kábel na zápornom (-) póle
priehradky pre akumulátory.
¤ Vložte akumulátor do priehradky.
Molitanová poduška akumulátora musí byť otočená smerom
nahor.
Dávajte pozor na to, aby bol kábel medzi akumulátorom
a priehradkou, a nie pod akumulátorom.
4
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Uzavretie krytu batérie
¤ Nasaďte kryt na spodný okraj
priehradky.
¤ Zatvorte kryt a zatlačte naň, až kým
nezacvakne na svoje miesto.
Zaistenie
¤
Opätovné otvorenie krytu:
Povoľte zaisťovací mechanizmus a vysuňte kryt smerom nahor.
Prihlásenie zariadenia na základňu
Aby bolo možné zariadenie Gigaset L410 používať pri telefonovaní, je nutné
ho prihlásiť na základňu telefónu. Ak ste zariadenie zakúpili v jednom balení
s telefónom Gigaset, je už prihlásené.
Upozornenie
Zariadenie Gigaset L410 pri prihlasovaní zadáva kód PIN 0000. Ak ste na základni
nastavili iný kód PIN, je nutné pri prihlasovaní zariadenia L410 nastaviť kód na
hodnotu 0000. Po prihlásení môžete kód PIN znovu zmeniť.
Po vložení akumulátora je zariadenie po dobu asi 5 minút pripravené na
prihlásenie. Kontrolka LED signalizuje pripravenosť na prihlásenie blikaním
(zelenou farbou rýchlosťou 3x za sekundu).
Potom sa zariadenie vypne. Po opätovnom zapnutí (na aspoň 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru) je zariadenie opäť pripravené na
prihlásenie.
Pri prihlasovaní sa pohybujte v blízkosti základne telefónu.
Zahájte prihlasovanie na základni podľa pokynov uvedených v návode na
obsluhu základne (na väčšine telefónov DECT sa prihlasovanie spúšťa
stlačením tlačidla pagingu). Základňa bude aspoň po dobu 1 minúty
pripravená na prihlásenie.
Version 1, 10.08.2011
¤
¤
Zariadenie bolo úspešne prihlásené
u Kontrolka LED začne blikať (zelenou farbou každých 5 sekúnd) a jedenkrát
zaznie potvrdzovacie oznámenie (vzostupný sled tónov).
u Zariadenie sa zobrazí na internom zozname prihlásených slúchadiel základne.
Na telefónoch podporujúcich všetky funkcie ( s. 18) sa zobrazí názov L410.
Ak je prihlásených viac zariadení Gigaset L410, zobrazí sa okrem mena aj
poradové číslo (L410-2, L410-3…).
Na ostatných telefónoch sa zariadenie zobrazí pod interným názvom (napr.
INT 1, INT 2...).
£
5
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Prihlásenie sa nepodarilo
u Zaznie záporné potvrdzovacie oznámenie (zostupný sled tónov).
u Ak sa zariadeniu nepodarí do 5 minút prihlásiť, automaticky sa vypne.
Ak sa prihlásenie nepodarilo, pokúste sa o nej znovu.
Ak sa zariadenie vyplo, znovu ho zapnite. Bude okamžite pripravené na
prihlásenie.
Overte, či je prihlasovací kód PIN základne nastavený na hodnotu 0000.
Priblížte sa so zariadením Gigaset L410 k základni.
Ak už je zariadenie prihlásené k inej základni, je nutné ho najskôr odhlásiť
( s. 10). Až potom bude pripravené na prihlásenie.
¤
¤
¤
¤
£
Upevnenie spony
¤ Zariadenie Gigaset L410 je
možné pomocou spony
pripevniť na odev.
Optimálna vzdialenosť od úst je
20 cm.
Nabíjanie akumulátora
Pri dodaní je akumulátor čiastočne nabitý. Ak je zariadenie prihlásené a nachádza
sa v pokojovom stave, je stav nabitia indikovaný takto::
Zariadenie
Stav nabitia akumulátoru Kontrolka LED
V nabíjačke
Úplne nabitý
Prebieha nabíjanie
Dostatočne nabité
Mimo nabíjačku
Version 1, 10.08.2011
Takmer vybitý
£
Nepretržite svieti zelenou farbou.
Nepretržite svieti červenou farbou.
Blikanie zelenou farbou, po
5 sekundách
Blikanie červenou farbou, po
5 sekundách
Vo všetkých ostatných prevádzkových stavoch ( s. 2) nie je stav nabitá diódami
LED signalizovaný.
Akonáhle nabitie akumulátora klesne pod určitú úroveň, zaznie každú minútu
akustický signál.
¤
Nabíjanie:
Zapojte nabíjačku do elektrickej siete. Vložte
do nej zariadenie.
Najneskôr do 2,5 hodiny sa akumulátor úplne
nabije. Proces nabíjania je možné prerušiť.
Upozornenie: Ak zariadenie počas hovoru vložíte do
nabíjačky, spojenie sa nepreruší.
6
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Telefonovanie
Pomocou zariadení Gigaset L410 môžete prijímať či preberať hovory a pridávať sa
k už prebiehajúcim hovorom. Zo slúchadla je možné so zariadením Gigaset L410
uskutočňovať interné hovory, naviazať spätné spojenie alebo s ním spojiť hovor.
Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor signalizuje zvonenie a kontrolka
LED.
Stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.
¤
Ukončenie hovoru
¤ Stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.
Prevzatie hovoru
Externý hovor začnete voľbou čísla na slúchadle.
Po vykonaní voľby alebo uskutočnení spojenia môžete
hovor prevziať na zariadeniu Gigaset L410.
Stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.
¤
Táto funkcia je dostupná napríklad na týchto telefónoch: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A
(pozrite si stránku www.gigaset.com/compatibility).
Upozornenie
Na iných telefónoch je nutné hovor na zariadenie Gigaset L410 presmerovať zo
slúchadla.
Version 1, 10.08.2011
Slúchadlo:
¤ Uskutočnite interný hovor na zariadení Gigaset L410 (pri
¤
Gigaset L410:
telefónoch Gigaset to je možné vykonať stlačením
tlačidla Int alebo výberom zariadenia Gigaset L410 zo
zoznamu prihlásených slúchadiel a stlačením tlačidla
prijatie hovoru).
Externý hovor je možné ukončiť pomocou tlačidla
ukončenia hovoru.
¤ Hovor sa prebiera stlačením tlačidla prijatia/ukončenia
hovoru.
7
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Prevzatie hovoru zo zariadenia Gigaset L410
Telefonujete pomocou zariadenia Gigaset
L410 a chcete hovor presmerovať na
slúchadlo.
Stlačte dialógové tlačidlo §Ano§ na
slúchadle.
¤
Linka
obsazena
Prevzit hovor
od L410?
Upozornenie: Ak zvolíte možnosť §Ne§ a neskôr
budete napriek tomu chcieť hovor prevziať,
postupujte podľa pokynov uvedených v časti
„Int.priposlech“.
Ne
Ano
Táto funkcia je dostupná napríklad na týchto telefónoch: Gigaset C610/
C610A, Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A
(pozrite si stránku www.gigaset.com/compatibility).
Upozornenie
Použiť môžete tiež funkciu „Int.priposlech“, ak telefón túto funkciu podporuje a
ak ste ju aktivovali:
Slúchadlo:
Gigaset L410:
¤ Podržte tlačidlo prijatia hovoru.
¤ Ukončite hovor.
Ak sa slúchadlo a zariadenie Gigaset L410 zúčastňujú jedného hovoru súčasne,
môže v závislosti od technických podmienok dôjsť k spätnej väzbe (pískavý
zvuk).
Pokiaľ váš telefón nepodporuje funkciu „Int.priposlech“ (napríklad telefóny
ISDN alebo IP) alebo pokiaľ ste túto funkciu zakázali, nie je možné prevzatie
hovorov uskutočniť.
Version 1, 10.08.2011
Pripojenie k hovoru (konferencia)
Prebieha hovor prostredníctvom slúchadla alebo
zariadenia Gigaset L410. Vy sa tohto hovoru chcete
zúčastniť pomocou (iného) zariadenia Gigaset L410.
Podržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru (dokým
nezaznie krátke zvukové znamenie) na zariadení
Gigaset L410.
Externý
účastník
¤
Prebieha hovor prostredníctvom zariadenia Gigaset
L410. Vy sa tohto hovoru chcete zúčastniť
prostredníctvom slúchadla.
Podržte tlačidlo prijatia hovoru na slúchadle.
¤
8
alebo dve zariadenia
Gigaset L410
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Tento postup platí pre telefóny podporujúce funkciu „Int.priposlech“. Ak táto funkcia
nie je aktivovaná, zapnite ju.
Upozornenie
Na telefónoch, ktoré funkciu „Int.priposlech“ nepodporujú (napr. telefóny
ISDN alebo IP), alebo po vypnutí tejto funkcie:
Slúchadlo:
(účastní sa externého
hovoru)
Gigaset L410:
Slúchadlo:
¤ Uskutočnite interný hovor na zariadení Gigaset L410 (pri
telefónoch Gigaset to je možné vykonať stlačením
tlačidla Int alebo výberom zariadenia Gigaset L410 zo
zoznamu prihlásených slúchadiel a stlačením tlačidla
prijatie hovoru).
¤ Prijmite hovor.
¤ Podľa pokynov v návode na obsluhu slúchadla spusťte
konferenciu.
Ak sa niektorý účastník pridá ku konferencii alebo ju opustí, zaznie všetkým
účastníkom zvukové znamenie.
Upozornenie
Ak telefonujete so zariadením Gigaset L410 a slúchadlom nastaveným na režim
hlasného telefonovania v rovnakej miestnosti, môže v závislosti od technických
podmienok dôjsť k spätnej väzbe (pískavému zvuku). V takom prípade na slúchadle
ukončite režim hlasného telefonovania alebo zvýšte odstup medzi obidvomi
zariadeniami.
Ovládanie zariadenia
Zapnutie
Version 1, 10.08.2011
¤ Aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo prijatia/ukončenia
hovoru, dokým nezaznie tón signalizujúci zapnutie.
Upozornenie: Vypnuté zariadenie sa prinajmenšom do 1 minúty
od vloženia do nabíjačky automaticky zapne.
Vypnutie
¤ Po dobu aspoň 3 sekúnd podržte tlačidlo prijatia/
ukončenia hovoru, dokým nezaznie tón signalizujúci
vypnutie.
9
>3s
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
¤ Prostredníctvom zoznamu prihlásených slúchadiel uskutočnite interný hovor
na zariadení Gigaset L410 alebo
¤ využite funkciu pagingu základne.
Hľadanie zariadenia
Odhlásenie zariadenia od základne
¤
Pomocou slúchadla telefónu
Vykonajte štandardný postup odhlásenia slúchadla popísaný v návode na
obsluhu slúchadla.
Odhlásenie zariadenia od základne a obnovenie pôvodného
nastavenia
¤ Vypnite zariadenie (£ s. 9).
¤ Po dobu aspoň 3 sekúnd súčasne podržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru
a jedno z tlačidiel ovládania hlasitosti (
alebo
).
V tomto prípade zariadenie zostane na zozname slúchadiel prihlásených na
základňu, dokým ho neodhlásite.
Upozornenie
Po odhlásení je zariadenie automaticky pripravené na prihlásenie.
Zmena hlasitosti zvonenia a reproduktora
Použiť je možné dve zvonenia – jedno na externé a druhé na interné hovory.
Hlasitosť zvonenia a reproduktora je možné nastaviť v 5 stupňoch. Po dosiahnutí
najvyššieho či najnižšieho možného nastavenia hlasitosti zaznie zvukové
znamenie.
Version 1, 10.08.2011
Nastavenie hlasitosti zvonenia:
Tichšie zvonenie
Krátko stlačiť
Hlasnejšie
zvonenie
Vypnutie
vyzváňania
Dlho stlačiť
Zapnutie
vyzváňania
Ak ani po nastavení hlasitosti nie je zvonenie počuť, je vyzváňanie vypnuté.
Nastavenie hlasitosti reproduktora (počas hovoru):
Tichší zvuk
reproduktora
Krátko stlačiť
10
Hlasnejší zvuk
reproduktora
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zákaznícky servis & podpora
Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využit’ výhody našej komplexnej
ponuky služieb. Informácie si môžete rýchlo nájst’ v tejto užívateľskej príručke a na
servisných stránkach nášho Gigaset online portálu.
Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na
www.gigaset.com/sk/service
Vaša registrácia nám umožní poskytnút’ Vám ešte lepší servis v prípade otázok
alebo v prípade reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo
kontaktovat’ náš zákaznícky servis e-mailom.
V našej neustále aktualizovanej on-line službe na www.gigaset.com/sk/service
nájdete:
u Rozsiahle informácie o našich produktoch
u Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
u Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hladanie textu
u Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných
slúchadiel môžete kombinovat’.
u Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi
sebou.
u Súbory na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu
softvéru
u E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis
Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších
otázok alebo osobnej konzultácie.
Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:
Číslo technickej podpory:
044 5567 988 alebo 02 59682266
Version 1, 10.08.2011
(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)
Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným
predajcom, nemusí byt’ plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú
krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak
budete zariadenie používat’ spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s
pokynmi v príručke, môže to mat’ vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia
opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci
povinný predložit’ potvrdenie , ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od
ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.
11
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode
Version 1, 10.08.2011
Tento prístroj je určený pre prevádzku v krajinách Európskeho hospodárskeho
priestoru a vo Švajčiarsku. Prevádzka v iných krajinách je závislá od príslušného
národného povolenia.
Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.
Spoločnost’ Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.
Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na nasledujúcej internetovej
adrese: www.gigaset.com/docs
12
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Záruka
Záruþný list
Vážený zákazník,
ćakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu
Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude
pri správnom používaní dlhodobo spoĐahlivo slúžiĢ.
Ak budete potrebovaĢ radu alebo pomoc, obráĢte sa na našu informaþnú linku
Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom
þísle 02/5968 2266.
Kontakt možno taktiež nadviazaĢ na www.gigaset.com/sk. Naši technickí
pracovníci Vám poradia, prípadne odporuþia doruþiĢ Váš prístroj do servisného
strediska na adrese:
Inoteska s.r.o.
PodtureĖ-RoveĖ 221
033 01 Liptovský Hrádok
Prístroj môžete zaslaĢ prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku,
alebo ho môžete priniesĢ osobne.
Version 1, 10.08.2011
Záruþné podmienky:
1. Záruka sa vzĢahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho
príslušenstva v trvaní dvadsaĢštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjaþka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záruþná doba zaþína plynúĢ dĖom
prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byĢ vyznaþený na
záruþnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záruþnému
listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné þíslo bolo zmenené,
odstránené alebo je neþitateĐné.
4. V prípade uplatnenia záruþnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude
záruka uznaná, len ak kupujúci zároveĖ predloží inštalaþný protokol.
5. Záruka sa nevzĢahuje na chyby zapríþinené:
x používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
x mechanickým poškodením
x kontaktom výrobku s vodou þi inými tekutinami, ktoré vtiekli do
vnútra
x opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom
inštalaþnom stredisku
x nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu
uvedenom v návode na obsluhu
x skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky
alebo ináþ agresívnom prostredí – oxidácia
x statickou elektrinou a kolísaním napäĢia v elektrorozvodnej sieti
Záruka sa nevzĢahuje na vady vzniknuté:
x pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
x pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu,
ktoré najmä vzhĐadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie
predávajúceho o zaruþených vlastnostiach, alebo vzhĐadom na ustanovenia
13
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
právnych predpisov, þi technických noriem by mala predávaná vec maĢ. Za
chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka
sa nevzĢahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho
používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným
opotrebovaním.
7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániĢ, má kupujúci právo, aby bola bezplatne
odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovaĢ výmenu veci,
alebo ak sa chyba týka len súþasti veci, výmenu súþasti, iba vtedy, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhĐadom na cenu tovaru alebo
závažnosĢ vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keć kupujúci
po skonþení opravy bol povinný vec prevziaĢ, sa do záruþnej doby nepoþíta.
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaĢštyri (24) mesiacov odo dĖa
jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatĖuje u predajcu.
Typ prístroja ........................................................................ (vyplní predajca)
Dátum predaja .................................................................... (vyplní predajca)
Peþiatka a podpis predajcu:
Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou ....................................
Version 1, 10.08.2011
Záznam servisného strediska o vykonaní záruþných opráv
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
14
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Životné prostredie
Naša koncepcia ochrany životného prostredia
My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú
zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky, technológie a naša
činnosť slúžia ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom našej činnosti
po celom svete je zabezpečenie trvalej ochrany životných podmienok ľudí.
Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok, ktorá sa vzťahuje na celú dobu
životnosti výrobku. Už pri projektovaní a plánovaní výrobných procesov sa
vyhodnocuje vplyv výrobkov na životné prostredie, vrátane výroby, obstarávania,
predaja, využitia, servisu a likvidácie.
Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej
stránke www.gigaset.com.
Systém manažmentu životného prostredia
Version 1, 10.08.2011
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom
certifikátov podľa medzinárodných noriem EN 14001 a
ISO 9001.
ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelil spoločnosti v
septembri 2007 úrad TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil spoločnosti 17.02.1994 úrad
TüV Süd Management Service GmbH.
15
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
ECO DECT
Používaním zariadenia Gigaset prispievate k ochrane životného prostredia.
Zníženie spotreby elektrickej energie
Vďaka používaniu úsporného napájania spotrebuje zariadenie menej prúdu.
Znížená intenzita žiarenia (závisí od základne)
Zníženie intenzity žiarenia základne je možné len za predpokladu, že túto funkciu
podporuje aj vaša základňa Gigaset. Vyžarovanie zariadenia Gigaset L410 sa
automaticky znižuje pri približovaní zariadenia k základni. Zariadenie Gigaset L410
podporuje tiež funkcie základne Gigaset režim Eco a režim Eco+. Prečítajte si preto
návod na použitie základne.
Likvidácia odpadu
Version 1, 10.08.2011
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o
likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho
odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické
zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného
komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou,
prípadne nabíjačkou).
Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa
uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj
na zdravie ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný
spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k
opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom
elektronickom zariadení.
Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere
elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne
odobrať na miestach na to určených!
Likvidácia akumulátorov
Zariadenie je vybavené akumulátorom, ktorý podlieha smernici 2006/66/ES
a jednotlivým národným právnym predpisom vychádzajúcim z tejto
smernice. Zariadenie ani v ňom obsiahnutý akumulátor nesmie byť
zlikvidované spolu s domovým odpadom. Je nutné ich odovzdať v zbernom stredisku.
Akumulátor je možné jednoducho vyňať podľa obrázka (s. 4).
16
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Dodatok
Údržba
Zariadenie utierajte vlhkou handričkou alebo antistatickou utierkou.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákien.
Nikdy nepoužívajte suchú utierku. Hrozí nebezpečenstvo statického výboja.
Kontakt s kvapalinou
!
Pokiaľ sa zariadenie dostalo do kontaktu s kvapalinou:
§§1§§ Zariadenie vypnite a ihneď vyberte akumulátor.
§§2§§ Nechajte zo zariadenia odkvapkať všetku kvapalinu.
§§3§§ Utrite všetky časti dosucha. Potom zariadenie odložte na minimálne 72 hodín
na suché teplé miesto (nie: do mikrovlnnej rúry, rúry na pečenie a pod.).
§§4§§ Zariadenie zapnite až vtedy, keď bude úplne suché.
Vo väčšine prípadov je po úplnom vyschnutí znovu možné uvedenie do
prevádzky.
V zriedkavých prípadoch môže kontakt s chemickými látkami viesť k zmenám na
povrchu zariadenia. Vzhľadom na veľký počet chemikálií dostupných na trhu
nebolo možné otestovať všetky chemické látky.
Technické údaje
Version 1, 10.08.2011
Štandard DECT
Štandard GAP
Frekvenčný rozsah
Vysielací výkon
Podporovaný
Podporovaný
1 880–1 900 MHz
10 mW, stredný výkon na kanál
250 mW, impulzný výkon
Opakovacia frekvencia vysielaného impulzu 100 Hz
Dĺžka vysielaného impulzu
370 μs
Prevádzkové podmienky
Teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť
vzduchu 20 % až 75 %
Rozmery a hmotnosť
79 x 36 x 20 mm (V x Š x H), asi 30 g
(vrátane akumulátora)
Pohotovostná doba
Max. 120 hodín
Doba hovoru
Max. 5 hodín
Čas nabíjania
Max. 2,5 hodiny
Dosah
V budovách: max. 50 m, na voľnom
priestranstve: max. 300 m
Napájanie
230 V, ~ 50 Hz
Príkon
1,3 W pri nabíjaní, 0,05 W po nabití
17
Gigaset L410 / sk / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sk_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Odporúčané akumulátory
Lítium-polymérové (dobíjacie), 240 mAh, výrobné číslo: Gigaset V30145-K1310X448
Kompatibilita
Nasledujúce funkcie sú podporované v závislosti od typu bezdrôtového telefónu
DECT:
Telefón
Funkcia
Gigaset C610/C610A, Iný telefón Gigaset /
S810/ S810A,
telefón GAP iného
SL400/SL400A *
výrobcu
áno
áno
Telefón ISDN
a IP
Prijatie hovoru na zariadení
áno
Gigaset L410
Prevzatie hovoru na zariadení
áno
áno
áno
Gigaset L410
Prepínanie hovoru medzi
slúchadlom a zariadením
áno
nie
nie
Gigaset L410 stlačením
tlačidla
Pripojenie ku konferencii /
áno**
áno**
nie
prevzatie hovoru
Prizvanie zariadenia Gigaset
áno
áno
áno
L410 ku konferencii
* Pozrite si aj
** Telefón musí podporovať funkciu „Int.priposlech“a táto funkcia musí byť zapnutá.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Telefonovanie
£ s. 7.
Upozornenie
Version 1, 10.08.2011
Zoznam kompatibilných telefónov Gigaset sa neustále rozširuje. Aktuálne informácie
nájdete na stránke www.gigaset.com/compatibility.
18
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Version: 02.08. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising