Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one Užívateľská príručka

Gigaset DX800A all in one Užívateľská príručka
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DX800A-aio-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 23.01.2012
Gigaset DX800A typu všetko v jednom – Nové a aktualizované funkcie
Gigaset DX800A typu všetko v jednom –
Nové a aktualizované funkcie
Tento dokument je dodatkom k užívateľskej príručke (plná verzia) a k užívateľskej
príručke pre nástroj Web configurator pre telefón Gigaset DX800A typu všetko
v jednom:
Od vydania užívateľských príručiek sa rozšírila funkčnosť tohto zariadenia. V tomto
dokumente sú opísané tieto zmeny.
Obsah
Prehľad nových a aktualizovaných funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis nových a aktualizovaných funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pripojenie telefónu alebo zariadenia pri dverách k portu FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Záznamník:
Nahratie dvoch vlastných používateľských oznámení pre režim záznamníka
a nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Interný režim podržania počas volania niekoľkým
používateľom (ISDN/VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfigurácia interného účastníka bez odoslaného spojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zmena režimu vytáčania, prepnutie na tónové vytáčanie
(analógová pevná linka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vymazanie funkcie z funkčného tlačidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozšírená IP konfigurácia pomocou nástroja Web configurator . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ďalšie nastavenia základňovej stanice pomocou nástroja
Web configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úprava Bluetooth GSM spojení pomocou nástroja Web configurator . . . . . . . . . . 12
Dodatky k časti „Definovanie plánov vytáčania“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aktualizácia firmvéru na staršiu verziu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zmenená štruktúra menu nástroja Web configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dodatky a opravy niekoľkých funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nepoužívaná funkcia – asistent Gigaset.net
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Informácie o obsluhe telefónov Gigaset CoIP so smerovačmi s
funkciou NAT (preklad sieťových adries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Zmena čísla portov pre SIP a RTP na vašom VoIP telefóne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Nastavenie presmerovania portov na smerovači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prehľad menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LBA verzia 5, 15.09.2011
Gigaset DX800A typu všetko v jednom pripojený k VoIP a
analógovej pevnej linke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gigaset DX800A typu všetko v jednom pripojený k VoIP a ISDN. . . . . . . . . . . . . . . . 25
1
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Prehľad nových a aktualizovaných funkcií
Prehľad nových a aktualizovaných funkcií
Nové a rozšírené funkcie
u Rozšírená možnosť pripojiť zariadenia k portu FAX:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Ako alternatívu k faxu môžete k faxovému pripojeniu zariadenia Gigaset pripojiť
zvonček dverí s funkciou interkomu. ¢ s. 3
Pre každý záznamník môžete uložiť dve osobné oznámenia.
Odteraz môžete pre každý miestny záznamník nahrať dve oznámenia pre
informačný režim. Pri aktivácii záznamníka môžete vybrať, ktoré oznámenie sa
použije. ¢ s. 6
Externé volanie podržané interne na zariadení
Pri uskutočňovaní hovoru cez ISDN alebo VoIP: V závislosti od nastavení telefónu
sú externé hovory (pri prepínaní alebo externom konzultačnom hovore) interne
podržané v telefóne alebo v telefónnej ústredni operátora. Počas interného
podržania hovoru sú obe ISDN/VoIP linky obsadené. ¢ s. 8
Konfigurácia interného účastníka, bez odoslaného spojenia.
Telefón alebo každé zo zaregistrovaných slúchadiel môžete nakonfigurovať tak,
aby nebolo možné uskutočňovať externé hovory. Ale môžete prijímať externé
hovory a uskutočňovať hovory k internému účastníkovi. ¢ s. 8
Zmena režimu vytáčania v prípade, ak ste pripojený k analógovej ústredni.
Režim vytáčania môžete zmeniť cez menu základňovej stanice alebo pomocou
nástroja Web configurator. ¢ s. 9
Nástroj Web configurator umožňuje vykonať dodatočné IP nastavenia
základňovej stanice. Takže môžete definovať názov zariadenia, pomocou
ktorého je možné adresovať základňovú stanicu v rámci miestnej siete. ¢ s. 10
Pomocou nástroja Web configurator môžete vykonať ďalšie nastavenia
základňovej stanice: Aktivácia registračného režimu, zmena systémového PIN
kódu a aktivácia zobrazenia správy stavu VoIP. ¢ s. 10
Pomocou nástroja Web configurator môžete zmeniť názvy Bluetooth GSM
spojení v zozname Znama zarizeni a zo zoznamu vymazať GSM spojenia.
¢ s. 12
Po prvej aktualizácii firmvéru môžete firmvér aktualizovať na predchádzajúcu
verziu. ¢ s. 13
Štruktúra menu nástroja Web configurator sa zmenila. ¢ s. 14
Nepoužívaná funkcia
u Ak prvýkrát otvoríte adresár gigaset.net, už nebudete vyzvaný na vytvorenie
LBA verzia 5, 15.09.2011
vlastného záznamu Gigaset.net. ¢ s. 17
2
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Pripojenie telefónu alebo zariadenia pri dverách k portu FAX
Táto časť je rozšírením časti „Pripojenie/Používanie iných zariadení – pripojenie faxu (ISDN)“,
ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
Ako alternatívu k faxu môžete k portu FAX na základni pripojiť káblový analógový
interkom pri dverách (typ 2).
3
Fax
alebo
interkom pri dverách
1
2
1. Jeden koniec prepojovacieho kábla (6-pinový s dvoma konektormi typu
western jack 6/6) vložte zozadu do vybratia v kryte telefónu.
2. Do portu fax v základňovej stanici vložte konektor spojovacieho kábla
(označený: FAX).
3. Potom pripojte kábel faxového spojenia k portu na interkome pri dverách.
Zariadenie nemusíte explicitne registrovať v základňovej stanici. „Zaregistruje“ sa
automaticky v momente, keď aktivujete port FAX na základňovej stanici. Zariadenie
sa pridá do zoznamu interných zariadení s interným názvom INT 8. Tento názov
môžete zmeniť (napr.„dvere“). Interné číslo 8 však nie je možné zmeniť.
Pri aktivácii portu FXS musíte určiť typ zariadenia, ktoré chcete k portu pripojiť.
Aktivácia/deaktivácia portu FAX
LBA verzia 5, 15.09.2011
Táto časť nahrádza časť „Konfigurácia systémových nastavení – Aktivácia/deaktivácia portu
FAX (ISDN)“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
Ak chcete zaregistrovať fax alebo interkom pri dverách do základňovej stanice,
musíte aktivovať faxové spojenie, t.j nastaviť režim Telefon / FAX alebo Domovní
telefon.
Port FAX je v predvolenom stave deaktivovaný.
Ak port FAX aktivujete, považuje sa za zaregistrovaný. K pripojenému zariadeniu/
portu sa priradí interné číslo 8. V zozname interných zariadení sa zobrazí INT 8 (aj
keď nie je pripojené žiadne zariadenie).
v ¢ Nastaveni ¢ System ¢ Port FAX
3
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
¤ Údaje môžete zadávať do nasledujúcich polí:
Rezim:
Telefon / FAX
Aktivujte port FAX. K portu FAX môžete pripojiť fax alebo multifunkčné
zariadenie (fax/telefón).
K faxovému spojeniu môžete priradiť externé spojenie. Prvá MSN v konfigurácii
(ISDN) alebo analógová pevná linka sa automaticky priradí k faxovému spojeniu
ako odoslané spojenie. Všetky nakonfigurované spojenia k telefónu sa priradia k
portu FAX ako prijímané spojenia.
Toto priradenie môžete zmeniť ( £ „Konfigurácia systémových nastavení –
Priradenie odoslaných a prijímaných spojení interným účastníkom“, ktorá sa
nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
Domovní telefon
Aktivujte port FXS. Môžete pripojiť káblové, analógové rozhranie zariadenia pri
dverách, ktoré pracuje s DTMF kódmi.
Port FAX je možné použiť len na interné spojenia. Nebudú k nemu priradené ani
odoslané ani prijímané spojenia.
Aby ste zaistili, že interné hovory je možné uskutočniť z interkomu pri dverách
do základňovej stanice a zaregistrovaných slúchadiel, pri konfigurácii interkomu
pri dverách musíte zadefinovať interné čísla (čísla 1 – 7) a hviezdičku * (pre
skupinové hovory) ako DTMF kódy.
Hovory z interkomu pri dverách sa na základni/slúchadlách zobrazujú ako
normálne interné hovory.
Vyp.
Deaktivujte port FAX. INT 8 sa odstráni z interného zoznamu. Viac už nebude
možné nadviazať spojenie k/cez port FAX.
Aby bolo možné ovládať zariadenie pri dverách, základňová stanica musí do
zariadenia pri dverách odosielať odlišné DTMF kódy. Ak ste zvolili režim Domovní
telefon, zobrazia sa nasledujúce polia, do ktorých môžete zadať požadované kódy
(maximálne 4 znaky, povolené sú číslice 0 až 9 a špeciálne znaky „#“, „*“). Hodnoty
DTMF kódov pre interkom pri dverách sú prednastavené podľa krajiny.
Kod otevreni dveri:
Zadajte DTMF kód na aktiváciu mechanizmu otvárania dverí.
Kod spojeni se dvermi:
Zadajte DTMF kód na prijatie hovoru a spojenie zvukového kanála.
Kod odpojeni od dveri:
Zadajte DTMF kód na ukončenie hovoru a zrušenie spojenia zvukového kanála.
¤ Stlačením zobrazeného tlačidla §Ulozit§ uložte nastavenia.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Hovory zo zariadenia pri dverách
Nevyhnutná podmienka: Prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo zariadenia pri
dverách sú možné len v prípade, ak je port FXS nastavený do režimu Domovní
telefon.
4
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Poznámka
Prichádzajúce hovory zo zariadenia pri dverách sa signalizujú ako normálne
interné hovory od interných účastníkov. Zobrazuje sa interný názov portu FAX
(INT 8 alebo názov interkomu pri dverách, ktorý ste mu priradili).
Hovor zo zariadenia pri dverách
Hovor zo zariadenia pri dverách je možné inicializovať buď všetkým interným
účastníkom (spoločný hovor*), alebo zvolenému internému účastníkovi.
Ak zariadenie pri dverách inicializuje hovor internému účastníkovi, ktorý nie je
dostupný, zariadenie pri dverách zostane v obsadenom stave.
Ak zariadenie pri dverách inicializuje hovor internému účastníkovi, ktorý práve
uskutočňuje hovor, aktivuje sa stav interného čakania na hovor zo zariadenia pri
dverách.
Na základňovej stanici/v slúchadle sa bude signalizovať prichádzajúci hovor zo
zariadenia pri dverách.
¤ Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo reproduktora d a odošlite kód Kod
spojeni se dvermi do interkomu pri dverách. Môžete sa rozprávať s volajúcim.
V tomto režime sa na základni/slúchadle zobrazujú interné a externé čakajúce
hovory, ale nie je ich možné prijať/odmietnuť.
¤ Stlačením zobrazeného tlačidla §Otevrit§ otvorte dvere.
Do zariadenia pri dverách sa odošle kód Kod otevreni dveri. Dvere sa otvoria.
¤ Ak chcete spojenie ukončiť, zložte slúchadlo/stlačte červené tlačidlo ukončenia
T.
Do zariadenia pri dverách sa odošle kód Kod odpojeni od dveri.
Hovor do zariadenia pri dverách
Ak chcete uskutočniť hovor do zariadenia pri dverách, postupujte nasledovne:
¤ Stlačte ovládacie tlačidlo u.
Telefón sa pokúsi inicializovať interný hovor.
¤ Zvoľte INT 8 pre zariadenie pri dverách.
¤ Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo hlasitého odposluchu d.
Ak je zariadenie pri dverách dostupné, spojíte sa s ním.
¤ Stlačením zobrazeného tlačidla §Otevrit§ otvorte dvere.
Do zariadenia pri dverách sa odošle kód Kod otevreni dveri. Dvere sa otvoria.
Ak je zariadenie pri dverách obsadené:
¤ Stlačením červeného tlačidla ukončenia T sa vráťte do pohotovostného
stavu.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Poznámka
u Zariadenie pri dverách akceptuje hovory automaticky.
u Ak je slúchadlo položené, automaticky sa zapne režim hlasitého odposluchu.
5
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Poznámky o porte FXS v režime Telefon / FAX
Ak k portu FAX pripojíte multifunkčné zariadenie (fax/telefón) alebo telefón, musíte
dodržať nasledovné pokyny:
u Pri prichádzajúcich hovoroch sa nezobrazuje telefónne číslo volajúceho.
u Ak na prijímanom pripojení prevezme hovor záznamník, bude pokračovať vo
vyzváňaní.
u Ak je prijímané spojenie priradené len k faxu/telefónu, hovory na
zodpovedajúce číslo sa nezaznamenajú do zoznamov hovorov (nie je možné
vymazať záznamy zo základňovej stanice alebo slúchadla).
u Ak chcete počas externého hovoru zavolať internému účastníkovi alebo
vykonať interný konzultačný hovor, pred príslušným interným číslom zadajte
znak „R“.
u Ostatné interné funkcie ako napr. „interný prenos“ nie sú podporované.
u Pri externých hovoroch nemôžete použiť funkcie vášho poskytovateľa/služby
siete (napr. externý konzultačný hovor, trojstranné konferencie, zobrazenie
externých čakajúcich hovorov).
Poznámka
Kvôli uvedeným obmedzeniam neodporúčame k portu FAX pripájať
analógové telefóny bez funkcie faxu.
Poznámky o porte FXS v režime Domovní telefon
u Ak je jedným z účastníkov interného hovoru zariadenie pri dverách,
prichádzajúci externý alebo interný hovor nie je signalizovaný (ako čakanie na
hovor) žiadnemu z účastníkov. Ak žiadne iné slúchadlo nemôže prebrať hovor,
volajúci bude počuť obsadzovací tón.
u Prichádzajúci hovor zo zariadenia pri dverách počas interného alebo externého
hovoru bude oznámený ako normálne čakanie na interný hovor. Predtým, ako
budete môcť prijať hovor zo zariadenia pri dverách, musíte ukončiť externý/
interný hovor.
Záznamník:
Nahratie dvoch vlastných používateľských oznámení pre režim
záznamníka a nahrávania
Nahratie oznámenia
LBA verzia 5, 15.09.2011
Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou
základňovej stanice – Nahratie osobného oznámenia/informácie“, ktorá sa nachádza v
používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
Pre každý zo záznamníkov môžete teraz nahrať dve osobné oznámenia pre režim
záznamníka a nahrávania a jednu informačnú správu iba pre režim záznamníka.
Podľa nasledujúceho postupu môžete nahrať dve oznámenia:
v ¢ ¢ Ohlaseni ¢ Nahrat ohlaseni
q
V prípade potreby zvoľte záznamník a stlačte tlačidlo §OK§.
q
Zvoľte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stlačte tlačidlo §OK§.
6
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Stlačením zobrazeného tlačidla §OK§ spustite nahrávanie.
Budete počuť tón (krátky tón).
¤ Teraz vyslovte oznámenie (najmenej 3 sekundy).
§Ukoncit§
Stlačením zobrazeného tlačidla ukončite nahrávanie.
Po nahratí zariadenie prehrá oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať. Pomocou
tlačidla §Nove§ môžete znova nahrať oznámenie.
Prehrávanie oznámení
Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou
základňovej stanice – Prehrávanie oznámení“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre
telefón Gigaset.
Podľa nasledujúceho postupu môžete prehrávať oznámenia:
v ¢ ¢ Ohlaseni ¢ Prehrat ohlaseni
q
V prípade potreby zvoľte záznamník a stlačte tlačidlo §OK§.
q
Zvoľte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stlačte tlačidlo §OK§.
Ak ste zvolené oznámenie nenahrali, alebo ste ho vymazali, namiesto neho sa
prehrá vopred nahraté oznámenie.
Aktivácia záznamníka, voľba oznámenia
Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou
základňovej stanice – Aktivácia/deaktivácia a nastavenie režimu záznamníka“, ktorá sa
nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
v¢
q
¢ Aktivace
V prípade potreby zvoľte záznamník (μ= zap.).
Stlačte zobrazené tlačidlo.
¤ Údaje môžete zadávať do nasledujúcich polí:
Aktivace:
Zvolením možnosti Zap. alebo Vyp. aktivujte/deaktivujte záznamník.
Rezim:
Zvoľte Prijmout a zazn., Pouze prijmout alebo Prepinani.
Ak ste zvolili Prijmout a zazn. alebo Prepinani:
Prijmout a zaznamenat:
Zvoľte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2.
Ak ste zvolené oznámenie nenahrali, alebo ste ho vymazali, namiesto neho sa
použije vopred nahraté oznámenie.
Ak ste zvolili režim Prepinani:
Zaznam od:
Ako začiatok obdobia zadajte hodiny/minúty vo formáte 4 číslic.
(Čas je nutné nastaviť.)
Zaznam do:
Ako koniec obdobia zadajte hodiny/minúty vo formáte 4 číslic.
§Ulozit§
Stlačte zobrazené tlačidlo.
LBA verzia 5, 15.09.2011
§OK§
7
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Poznámka
Ak nie je dostupný systémový čas, záznamník sa prepne z režimu Prepinani
alebo Prijmout a zazn. do režimu Pouze prijmout až dovtedy, kým nebude
znova dostupný systémový čas.
Interný režim podržania počas volania niekoľkým
používateľom (ISDN/VoIP)
ISDN/VoIP spojenie ponúka dve telefónne linky, ktoré môžete používať naraz.
Preto máte k dispozícii nasledujúce dve možnosti na podržanie externého
účastníka počas externého konzultačného hovoru alebo počas prepínania
hovorov:
u Podržať spojenie externe: Hovor podrží telefónna ústredňa. Druhú telefónnu
ISDN/VoIP linku môžete preto použiť pre druhého účastníka.
u Podržať spojenie interne: Hovor podrží základňová stanica. V tomto prípade sa
využijú obidve ISDN linky alebo obe VoIP linky. Ak druhú ISDN/VoIP linku
používa iný účastník, externý konzultačný hovor alebo prijatie čakajúceho
hovoru nie je možné.
Ak chcete aktivovať/deaktivovať režim interného podržania, zvoľte:
v ¢ Nastaveni ¢ Telefonie ¢ Rezim hold (= Zap.)
V predvolenom stave je aktivovaný režim Rezim hold, t.j. externé hovory podrží
telefónna ústredňa (centrálne zariadenie poskytovateľa siete).
Poznámka
Ak aktivujete funkciu Rezim hold, nebudete môcť spojiť navzájom dvoch
účastníkov (nie je k dispozícii funkcia prenos hovoru).
Konfigurácia interného účastníka bez odoslaného spojenia
Táto časť je rozšírením časti „Konfigurácia systémových nastavení – Priradenie odoslaných a
prijímaných spojení interným účastníkom – Priradenie odoslaného spojenia“, ktorá sa
nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Telefón alebo každé zo zaregistrovaných slúchadiel môžete nakonfigurovať tak,
aby nebolo možné uskutočňovať externé hovory. Hovory budete môcť
uskutočňovať len interným účastníkom.
v ¢ Nastaveni ¢ Telefonie ¢ Odeslani pripojeni
Zvoľte a stlačte tlačidlo §OK§.
~
V prípade potreby zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo §OK§.
Zobrazí sa zoznam interných účastníkov (základňová stanica, slúchadlá, zariadenia
pripojené k portu FAX INT8 – v prípade zapojenia).
q
Zvoľte interného účastníka, ktorý nebude môcť uskutočňovať externé
hovory a stlačte zobrazené tlačidlo §OK§.
r
Zvoľte možnosť Zadné , čím zablokujete všetky odchádzajúce hovory
od tohto interného účastníka.
8
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
§Ulozit
Stlačením zobrazeného tlačidla uložte zmeny.
Poznámka
Ak zvolíte možnosť Zadné, tomuto internému účastníkovi zablokujete všetky
odchádzajúce hovory, hovory do sieťovej odkazovej schránky a posielanie SMS
správ, e-mailov a faxov.
Ak sa interný účastník pokúsi uskutočniť externý hovor, poslať sms správu atď.,
zobrazí sa správa Nelze provest.
Zmena režimu vytáčania, prepnutie na tónové vytáčanie
(analógová pevná linka)
Zmena režimu vytáčania (analógová pevná linka)
Táto časť je rozšírením časti „Pripojenie základne k ústredni“, ktorá sa nachádza v
používateľskej príručke pre telefón Gigaset. Platí pre spojenia cez analógovú pevnú linku.
Zmena režimu vytáčania je nutná len v tom prípade, ak to vyžaduje ústredňa, ku
ktorej je pripojený telefón. Prečítajte si príručku k ústredni.
Zvoliť môžete nasledujúce režimy vytáčania:
u Tónová voľba (Tonova volba),
u Pulzná voľba (Pulsni volba).
Bez ohľadu na nastavenie vyššie uvedenej možnosti sa telefón po vytáčaní alebo
počas hovoru automaticky prepne na tónové vytáčanie (DTMF), napr. na diaľkové
ovládanie záznamníka.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie ¢ Druh volby
q
Zvoľte režim vytáčania a stlačte tlačidlo §OK§ (Ø = nastaviť hodnotu).
Poznámka
Tónové vytáčanie (DTMF) je v dnešnej dobe najpoužívanejším režimom
vytáčania. Režim pulzného vytáčania (PD) sa používa len pre niekoľko starých
ústrední.
Zmena režimu vytáčania pomocou nástroja Web configurator
LBA verzia 5, 15.09.2011
Táto časť je rozšírením časti „Telefónia – Spojenia – Nastavenie sieťových spojení pevnej linky“,
ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.
Okrem toho môžete prepínať medzi režimom tónového a pulzného vytáčania
pomocou nástroja Web configurator:
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Zvoľte možnosť Edit v časti Fixed Line Connection.
¤ Položku Dialling mode nastavte na
Pulse dial pre režim pulzného vytáčania
DTMF pre režim tónového vytáčania
¤ Stlačením tlačidla Set uložte nastavenia.
9
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie (DTMF)
Táto časť je rozšírením časti „Pripojenie základne k ústredni“, ktorá sa nachádza
v používateľskej príručke pre telefón Gigaset. Platí pre spojenia cez analógovú pevnú linku.
Ak vaša ústredňa stále pracuje s pulzným vytáčaním (PD), ale pri spojení vyžadujete
tónové vytáčanie (napr. na počúvanie sieťovej odkazovej schránky), pre hovor
musíte vytáčanie prepnúť na tónové.
Nevyhnutná podmienka: Máte aktívny hovor, alebo ste už vytočili externé číslo.
*
Stlačte tlačidlo hviezdičky.
Po ukončení hovoru sa opätovne automaticky aktivuje pulzné vytáčanie.
Vymazanie funkcie z funkčného tlačidla
Táto časť nahrádza časť „Nastavenie základňovej stanice – Zmena priradenia tlačidiel“, ktorá
sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.
Ak chcete vymazať funkciu z funkčného tlačidla, postupujte nasledovne:
¤ Stlačte a podržte funkčné tlačidlo, až kým sa nezobrazí zoznam možných funkcií
na priradenie.
¤ Stlačením zobrazeného tlačidla §Prázd.§ vymažte priradenie funkcie tlačidlu.
Rozšírená IP konfigurácia pomocou nástroja Web configurator
Táto časť je rozšírením časti „IP konfigurácia – Pripojenie k LAN“, ktorá sa nachádza v
používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.
Definovanie názvu základňovej stanice v sieti
Namiesto miestnej IP adresy môžete na adresovanie základňovej stanice v lokálnej
sieti použiť tento názov.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ IP Configuration.
¤ Kliknutím na tlačidlo Show Advanced Settings zobrazte dodatočné polia.
V oblasti Remote Management
¤ Do poľa Device Name in the Network zadajte názov základňovej stanice (max.
75 znakov).
¤ Kliknutím na tlačidlo Set uložte zmeny.
Na stránke Status nástroja Web configurator sa zobrazí názov zariadenia
základňovej stanice.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Ďalšie nastavenia základňovej stanice pomocou nástroja
Web configurator
Na stránke nástroja Web configurator Settings ¢ Management
¢ Miscellaneous môžete dodatočne vykonať nasledujúce nastavenia
základňovej stanice:
u Aktivácia registračného režimu na základňovej stanici
u Zmena systémového PIN kódu
u Aktivácia zobrazenia správy stavu VoIP
10
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Registrácia slúchadiel
V telefóne môžete zaregistrovať až šesť slúchadiel. Registráciu je nutné inicializovať
z telefónu a zo slúchadla.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Kliknutím na tlačidlo Start Registration aktivujte registračný režim na
základňovej stanici. Registračný režim bude aktívny približne 60 sekúnd.
Potom budete vyzvaný na začatie registrácie na slúchadle.
¤ Registráciu na slúchadle začnite do 60 sekúnd, ako je to opísané v používateľskej
príručke k slúchadlu.
Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa
zobrazí interné číslo slúchadla, napr. INT 2. Slúchadlo sa pridá do zoznamu
registrovaných slúchadiel na záložke Status.
Zmena systémového PIN kódu telefónu
Systémové nastavenia telefónu ochráňte 4-miestnym PIN kódom, ktorý budete
poznať iba vy.
Predtým, ako budete môcť zmeniť systémové nastavenia a pri prihlasovaní do
nástroja Web configurator, vás systém vyzve na zadanie systémového PIN kódu.
Predvolené nastavenie PIN kódu je 0000.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Do poľa New PIN zadajte nový 4-miestny systémový PIN kód pre základňovú
stanicu (štyri číslice od 0 do 9).
¤ Kliknite na tlačidlo Set, nový PIN kód sa aktivuje.
Aktivácia zobrazenia správy stavu VoIP
Ak sa objavia problémy so spojením VoIP, na telefóne môžete zobraziť správy stavu
VoIP. Tieto správy poskytujú informácie o stave spojenia a obsahujú stavový kód
(špecifický podľa poskytovateľa), ktorý servisnému tímu pomôže pri analýze
problému.
V podrobnej používateľskej príručke k telefónu nájdete tabuľku s možnými
stavovými kódmi a ich významom.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Kliknutím na možnosť Yes / No vedľa položky Show VoIP status on handset
aktivujete alebo deaktivujete zobrazovanie správ.
LBA verzia 5, 15.09.2011
¤ Stlačením tlačidla Set uložte zmeny.
11
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Úprava Bluetooth GSM spojení pomocou nástroja Web
configurator
Táto časť je rozšírením časti „Telephony – Connections: Konfigurácia telefónnych spojení“,
ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.
V zozname všetkých možných spojení sa na webovej stránke Settings
¢ Telephony ¢ Connections zobrazia mobilné telefóny GSM, ktoré sú v
zozname Znama zarizeni základňovej stanice.
Pri každom GSM spojení sa zobrazí názov Bluetooth, pod ktorým je zodpovedajúci
mobilný telefón uložený v zozname Znama zarizeni a rovnako aj jeho stav.
Možné hodnoty stavu sú:
Active
Na základňovej stanici je aktivovaný Bluetooth. Mobilný telefón je
zaregistrovaný v základňovej stanici, t.j. zobrazí sa v zozname Znama zarizeni.
Mobilný telefón však ešte nie je aktivovaný. Možnosť Pripojit mob. tel. nie je
nastavená pre tento mobilný telefón. Zo základňovej stanice nie je možné
uskutočniť žiadne hovory cez príslušné GSM spojenie.
Connected
Mobilný telefón je zobrazený v zozname Znama zarizeni a je aktívny. Možnosť
Pripojit mob. tel. je nastavená pre tento mobilný telefón.
Bluetooth is off
Na základňovej stanici je deaktivovaný Bluetooth.
Úprava/vymazanie Bluetooth GSM spojení
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Zvoľte tlačidlo Edit, ktoré sa nachádza vedľa GSM spojenia, ktoré chcete upraviť.
Connection Name or Number
Zadajte číslo mobilného telefónu alebo zadefinujte názov GSM spojenia (max.
16 znakov). Tento názov sa zobrazí na základňovej stanici, napr. v zozname
Znama zarizeni, v zoznamoch pre prijímané/odoslané spojenia a v zoznamoch
hovorov ako prijímané spojenie (číslo, ktoré volal volajúci).
¤ Zvoľte možnosť Set a uložte zmeny.
Alebo:
¤ Kliknutím na tlačidlo Cancel zrušte vykonané zmeny.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Vrátite sa k zoznamu spojení.
Alebo:
¤ Kliknutím na tlačidlo Delete Connection vymažte GSM spojenia z konfigurácie.
Z tohto telefónneho čísla nebudete viac kontaktovaný, cez toto spojenie
nebudete môcť ani uskutočňovať hovory.
Ak vymazané spojenie bolo odoslané spojenie interného účastníka, k tomuto
internému účastníkovi bude automaticky priradené nové odoslané spojenie.
Toto je sieťové číslo pevnej linky, ak je telefón pripojený do analógovej pevnej
siete.
12
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Dodatky k časti „Definovanie plánov vytáčania“
Táto časť je rozšírením časti „Telefónia – Plány vytáčania – Definovanie plánov vytáčania –
kontrola nákladov“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.
Blokovanie čísiel
Môžete definovať čísla, ktoré nie je možné vytáčať zo základňovej stanice ani zo
žiadneho zaregistrovaného slúchadla.
Plán vytáčania zadefinujte nasledovným spôsobom:
Phone Number
Zadajte číslo alebo prvé číslice telefónneho čísla, ktoré bude zakázené vytáčať
(max. 15 číslic).
Connection
Zo zoznamu zvoľte položku Block.
¤ Kliknite na tlačidlo Add. Plán vytáčania sa aktivuje okamžite.
Ak sa pokúsite vytočiť číslo, zobrazí sa správa Nelze provest.
Možnosť „Použiť kódy oblastí“
Pri definovaní plánu vytáčania môžete zadať, aby sa pred každým hovorom cez
VoIP vytočil kód oblasti. V takomto prípade aktivujte možnosť Use Area Codes ,
ktorá zodpovedá plánu vytáčania.
Aktualizácia firmvéru na staršiu verziu
Táto časť je rozšírením časti „Management – Firmware Update: Aktualizácia firmvéru
základňovej stanice“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web
configurator.
Môžete znova načítať verziu firmvéru, ktorá bola načítaná pred poslednou
aktualizáciou telefónu.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Zvoľte tlačidlo Downgrade Firmware. Text, ktorý sa nachádza nad týmto
tlačidlom, zobrazuje verziu firmvéru, ktorá sa znova načíta.
¤ V nasledujúcom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK, čím potvrdíte výzvu.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Do telefónu sa znova načíta firmvér. Nový firmvér sa prepíše. Spojenie s nástrojom
Web configurator sa ukončí a základňová stanica sa reštartuje.
Tento proces môže trvať do 3 minút.
13
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Zmenená štruktúra menu nástroja Web configurator
Štruktúra menu nástroja Web configurator sa zmenila. Zmeny sú vyznačené
oranžovou farbou.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Divert
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced Settings
E-Mail
Info Services
(v závislosti od krajiny)
Online Directory
(v závislosti od krajiny)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA verzia 5, 15.09.2011
Status
14
Device
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
Dodatky a opravy niekoľkých funkcií
u Zrušenie prichádzajúceho hovoru:
u
u
u
u
LBA verzia 5, 15.09.2011
u
Ak chcete zrušiť prichádzajúci hovor, položte slúchadlo. Pri hovoroch VoIP a
ISDN máte okrem toho možnosť stlačiť červené tlačidlo ukončenia T alebo
zobrazené tlačidlo §Odmitn.§.
Zobrazenie počas prichádzajúceho hovoru s CNIP (v závislosti od krajiny):
Ak je číslo volajúceho uložené vo vašom adresári, toto číslo (nie informácia CNIP)
sa nahradí zodpovedajúcim záznamom z adresára.
CNIP aj náhradný názov z adresára sa môžu zobraziť súčasne.
Uskutočňovanie hovorov pomocou sieťových služieb (v závislosti od krajiny/
poskytovateľa):
– Pri niektorých funkciách musíte na odoslanie zmien stlačiť tlačidlo §Poslat§
namiesto tlačidla §OK§ alebo §Ulozit§.
– Zrušenie spätného volania (ISDN):
Na včasné zrušenie spätného volania zvoľte v ¢ Ç Sluzby site
¢ Zpet.volani vyp. §OK§. Spätné volanie je zrušené. Nemusíte stlačiť žiadne
iné tlačidlo.
Vyhľadávanie účastníkov v adresári Gigaset.net:
Na spustenie vyhľadávania v adresári nie je k dispozícii žiadne zobrazené tlačidlo
§Hledat§.
Vyhľadávanie môžete spustiť podľa nasledujúceho postupu:
v ¢ Î Kontakty ¢ Tel. seznam site ¢ Gigaset.net
Jmeno Gigaset.net:
Zadajte meno alebo časť mena (max. 25 znakov).
§Moznosti§ ¢ Hledat
Zvoľte a stlačte tlačidlo §OK§, čím spustíte vyhľadávanie.
Používanie Bluetooth zariadení:
Pridanie dátového zariadenia/mobilného telefónu do zoznamu známych
zariadení:
Ak sa vám nepodarí zaregistrovať nové zariadenie, zoznam známych zariadení
zostane bez zmeny len v prípade, ak ste na výmenu nezvolili žiadne zariadenie.
Pripojenie náhlavných súprav:
K základňovej stanici môžete naraz pripojiť káblovú náhlavnú súpravu aj
Bluetooth náhlavnú súpravu. V takomto prípade nemôžete použiť funkčné
tlačidlo na káblovej náhlavnej súprave.
Zmena predvoleného spojenia:
Ak prepnete analógovú pevnú sieť na ISDN alebo opačne, zobrazia sa určité
správy. Jediným zobrazeným tlačidlom bude tlačidlo §OK§. Viac sa už nezobrazí
tlačidlo §Ne§ ani §Ano§. Jedinou možnosťou bude odsúhlasenie systémových správ.
15
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Popis nových a aktualizovaných funkcií
u Priradenia funkčného/zobrazovacieho tlačidla:
LBA verzia 5, 15.09.2011
Okrem funkcií opísaných v používateľskej príručke môžete funkčnému tlačidlu
priradiť funkciu SMS menu na rýchlejší prístup:
¤ Stlačte a podržte funkčné/zobrazovacie tlačidlo.
¤ Zvoľte položku Dalsi funkce... a stlačte tlačidlo §OK§.
¤ Zvoľte položku SMS a stlačte tlačidlo §OK§.
u Aktivácia Informacni sluzby na šetriči obrazovky:
Ak chcete používať Informacni sluzby na šetriči obrazovky, už viac nemusíte ako
podmienku aktivovať zobrazenie informačných služieb cez nástroj Web
configurator.
V závislosti od zdroja informácií pre šetrič obrazovky sa na pravej strane zobrazí
tlačidlo (napr. §More§) na vyvolanie ďalších funkcií. Ak sa chcete vrátiť na
pohotovostné zobrazenie, postupujte nasledovne:
¤ Stlačte a podržte červené ukončovacie tlačidlo T.
¤ Začnite vytáčať ~.
u Zmena ISDN spojenia
Ak ste základňu už pripojili k ISDN a chcete zmeniť ISDN spojenie (nové MSN),
musíte ručne vymazať MSN, ktoré ste doteraz uložili na základňovej stanici.
Postupujte nasledovne:
¤ Cez nasledujúce menu spustite Sprievodcu ISDN:
v ¢ ÏNastaveni ¢ Asistent pri pripojeni ¢ ISDN
¤ Vymažte MSN, ktoré ste uložili do základňovej stanice.
¤ Ukončite Sprievodcu ISDN.
¤ Pomocou menu znova spustite Sprievodcu ISDN a spustite automatické
priradenie MSN.
16
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Nepoužívaná funkcia – asistent Gigaset.net (v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
Nepoužívaná funkcia – asistent Gigaset.net
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
Ak prvýkrát otvoríte adresár gigaset.net, už nebudete vyzvaný na vytvorenie
vlastného záznamu v adresári Gigaset.net.
Ak chcete vytvoriť vlastný záznam v adresári Gigaset.net, postupujte nasledovne:
¤ Zvoľte možnosť v ¢ Î Kontakty ¢ Tel. seznam site ¢ Gigaset.net a
stlačením tlačidla §OK§ otvorte adresár Gigaset.net.
¤ Zvoľte položku §Moznosti§ ¢ Vlastni informace a stlačte tlačidlo §OK§.
§Zmenit§
Stlačte zobrazené tlačidlo.
~
Zadajte meno, pod ktorým by ste chceli byť uvedený v adresári
Gigaset.net a stlačte tlačidlo §OK§. Meno môže obsahovať maximálne 25
znakov.
Ak už existuje záznam s daným menom, zobrazí sa správa Prezdivka existuje!
Zmente ji, prosim.. Systém vás znova vyzve na zadanie mena.
Ak chcete vymazať záznam, meno môžete vymazať pomocou tlačidla a stlačením
tlačidla §OK§.
O ochrane osobných údajov
LBA verzia 5, 15.09.2011
Ak v tomto bode zadáte prezývku, uloží sa na centrálnom serveri Gigaset.
Prezývka sa zobrazí v adresári Gigaset.net a ostatní účastníci využívajúci službu
Gigaset.net vám budú môcť volať pomocou tejto prezývky.
Zadaním údajov súhlasíte s ich uložením. Ak si to neželáte, v tomto momente
môžete operáciu zrušiť.
Podrobné informácie o ukladaných údajoch služby Gigaset.net nájdete na
stránke
www.gigaset.net/privacy-policy
17
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Informácie o obsluhe telefónov Gigaset CoIP so smerovačmi s funkciou NAT (preklad
Informácie o obsluhe telefónov Gigaset CoIP so
smerovačmi s funkciou NAT (preklad sieťových adries)
Vo všeobecnosti nie je pri používaní telefónu Gigaset CoIP so smerovačom s
funkciou NAT potrebná žiadna špeciálna konfigurácia telefónu alebo smerovača.
Konfiguračné nastavenia, ktoré sú opísané v tejto časti, sú potrebné len v prípade,
ak sa stretnete s jedným z nasledujúcich problémov.
Typické problémy spôsobené funkciou NAT
u Pomocou VoIP nie sú možné žiadne prichádzajúce hovory. Hovory smerované
na vaše VoIP číslo neprechádzajú.
u Odchádzajúce hovory cez VoIP nie sú spojené.
u Spojenie s druhou stranou sa nadviaže, ale nepočujete ju a/alebo nepočujú oni
vás.
Možné riešenie
1 Zmeňte čísla komunikačných portov (porty SIP a RTP) na vašom telefóne ( ¢ "1.
Zmena čísla portov pre SIP a RTP na vašom VoIP telefóne").
2 V niektorých prípadoch je na smerovači potrebné definovať presmerovanie
portov pre komunikačné porty telefónu ( ¢ "2. Nastavenie presmerovania
portov na smerovači").
1. Zmena čísla portov pre SIP a RTP na vašom VoIP telefóne
Na vašom VoIP telefóne zadefinujte odlišné (miestne) čísla portov pre porty SIP
a RTP (medzi 1024 a 49152).
u Tieto čísla nesmie používať žiadna iná aplikácia ani hostiteľ v sieti LAN.
u Musia byť značne väčšie alebo menšie než čísla portov SIP a RTP, ktoré zvyčajne
používate (a ktoré sú prednastavené v telefóne).
Tento proces je užitočný najmä v prípade, ak ste k smerovaču pripojili dodatočné
VoIP telefóny.
Ak chcete zmeniť čísla portov SIP a RTP na VoIP telefóne, postupujte
nasledovne:
¤ Webový prehliadač na počítači pripojte k nástroju Web configurator telefónu
a prihláste sa.
¤ Otvorte webovú stránku Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings
LBA verzia 5, 15.09.2011
a zmeňte nastavenia portov SIP a RTP.
Ako pomôcku na zapamätanie nových čísiel portov (napr. kvôli konfigurácii
smerovača) môžete zvoliť také čísla portov, ktoré sú veľmi podobné
štandardným nastaveniam, napr.
SIP port
49060
RTP port
49004 až 49010 namiesto
¤ Uložte zmeny na telefóne.
18
namiesto
5060
5004 až 5010
Gigaset XXX / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Informácie o obsluhe telefónov Gigaset CoIP so smerovačmi s funkciou NAT (preklad
¤ Počkajte, kým sa znova zaregistrujú aktívne VoIP spojenia. Ak ich chcete
skontrolovať, zobrazte webovú stránku Settings ¢ Telephony
¢ Connections pozrite položku Status VoIP spojení.
¤ Skontrolujte, či problém stále pretrváva. Ak áno, vykonajte krok 2.
2. Nastavenie presmerovania portov na smerovači
Aby ste zabezpečili, že špecifické čísla portov SIP a RTP sa budú používať na WAN
rozhraní s verejnou IP adresou, musíte zadefinovať pravidlá presmerovania portov
pre porty SIP a RTP na smerovači.
Pri definovaní presmerovania portov na smerovači postupujte takto:
Výrazy použité v nasledujúcej časti sa môžu pri jednotlivých smerovačoch
odlišovať.
Na uvoľnenie portu musíte zadať nasledujúce podrobnosti (príklad):
Protokol
Verejný port
Miestny port Miestny hostiteľ (IP)
UDP
49060
49060
UDP
49004–49010
49004–49010 192.168.2.10
192.168.2.10
pre SIP
pre RTP
Protokol
Zadajte UPD ako protokol, ktorý sa bude používať.
Verejný port
Číslo portu/rozsah čísiel portu na rozhraní WAN.
Miestny port
Čísla portov SIP a RTP, ktoré sú nastavené v telefóne.
V novej verzii firmvéru pre telefóny Gigaset môžete nastaviť rozsah portov RTP.
V takomto prípade musíte taktiež zadefinovať príslušné presmerovanie portov
pre tento rozsah.
Miestny hostiteľ (IP)
Miestna IP adresa vášho telefónu v sieti LAN.
LBA verzia 5, 15.09.2011
Aby smerovač mohol vykonávať toto presmerovanie portov, nastavenia DHCP
v smerovači musia zaistiť, že telefón dostane vždy rovnakú miestnu IP adresu –
t.j. funkcia DHCP nezmení IP adresu telefónu. Prípadne môžete telefónu priradiť
pevnú (statickú) IP adresu. Musíte však zaistiť, že táto IP adresa sa nebude
nachádzať v rozsahu adries
19
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
Prehľad menu
Namiesto toho, aby ste pri vyhľadávaní funkcie menu museli rolovať, funkciu môžete vybrať
rýchlejšie otvorením menu a zadaním číselnej kombinácie (alebo skratky).
Príklad:
¤ Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo v v prípade, ak je základňa v
pohotovostnom stave.
¤ Stlačením tlačidla O 3 2 zvoľte možnosť „Set ringer melody volume“ (nastaviť
hlasitosť vyzváňacej melódie).
Gigaset DX800A typu všetko v jednom pripojený k VoIP a
analógovej pevnej linke.
1 Ç Sluzby site
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
Autom.opak.volby
Iba pripojenie k pevnej linke
Dalsi volba
Anonymni
Posilat cislo
Cekajici volani
(v závislosti od krajiny/
poskytovateľa)
Iba pripojenie k pevnej linke
Pristi volani
anonymni
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
Iba pripojenie k pevnej linke
Presmerovani
Interni linka
Pevna linka
IP1
IP2
:
IP6
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Memobox
Iba pripojenie k pevnej linke
Fitr volani
Prednast.cislo
Odmit. neznama vol.
Prepojeni (ECT)
LBA verzia 5, 15.09.2011
Zpet.volani vyp.
20
Iba pripojenie k pevnej linke
s. 15
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
2
Bluetooth
1 Aktivace
2 Vyhledat pren. pr.
3 Vyhledat mobilni
telef.
4 Vyhledat dat. zariz.
s. 15
5 Znama zarizeni
6 Vlastni zarizeni
3 É Spravce souboru
1 Informacni centrum
3 Datovy adresar
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
1 Sporice displeje
2 Foto volajiciho
3 Zvuky
4 Volna pamet
4
Seznamy volani
1 Vsechna volani
2 Odchozi volani
3 Prijata volani
4 Ztracena volani
5 Ë Zpravy
1 SMS
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
1 Nova SMS
2 Prichozi
3 Koncepty
4 Nastaveni
1 SMS centra
2 Oznameni
4 Stav
LBA verzia 5, 15.09.2011
2 E-mail
21
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
6
Zaznamnik
1 Prehrat zpravy
Sit. zazn.: Pevna linka
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Zaznamnik 1
Zaznamnik 2
Zaznamnik 3
3 Aktivace
s. 7
1 Zaznamnik 1
2 Zaznamnik 2
3 Zaznamnik 3
5 Ohlaseni
1 Nahrat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
s. 6
2 Prehrat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
s. 7
3 Smazat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
4 Nahrat pripominku
Zaznamnik 1 do 3
5 Poslech. pripominku
Zaznamnik 1 do 3
6 Smazat pripominku
Zaznamnik 1 do 3
6 Zaznamy
7 Priposlech
1 Stolni telefon
2 Pren.c.
Memoboxy
Sit. zazn.: Pevna l.
Iba pripojenie k pevnej linke
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Obsadit tlac. 1
Sit. zazn.: Pevna l.
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
LBA verzia 5, 15.09.2011
Sitovy zaznam.: IP6
Zaznamnik
22
Iba pripojenie k pevnej linke
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
7 Í Organizer
1 Kalendar
2 Budik
3 Zmeskane budiky
8 Î Kontakty
1 Tel. seznam
2 Tel. seznam site
1 Gigaset.net
(v závislosti od krajiny/
poskytovateľa)
2 Online Directory
Dostupné online adresáre sú
zobrazené so špecifickými
názvami poskytovateľov
(v závislosti od krajiny/
poskytovateľa)
3 Zlaté stránky
4 Prv.NetDir
9
s. 17,
s. 16
Nastaveni
1 Asistent VoIP
2 Datum/Cas
3 Nastaveni zvuku
1 Hlasitost hovoru
2 Vyzvaneni
1 Hlasitost
2 Melodie
3 Casove nastaveni
4 Ztisit anonymni vol.
3 Upozornujici tony
4 Melodie pri cekani
4 Displej
1 Sporic displeje
s. 16
2 Informacni tikr
3 Podsviceni
5 Jazyk
6 Prihlaseni
1 Prihlasit pren.cast
LBA verzia 5, 15.09.2011
2 Odhlasit pren.cast
23
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
7 Telefonie
1 Mistni predvolby
3 Odeslani pripojeni
INT 1 ... INT 8
4 Prijem pripojeni
INT 1 ... INT 8
s. 8
Zaznamnik 1 ...
Zaznamnik 3
5 Druh volby
4 Tonova volba
s. 9
5 Pulsni volba
6 Opakovani volby
Iba pripojenie k pevnej linke
7 Kod KPVS
8 Rezim hold
8 System
Iba pripojenia VoIP
s. 8
1 Obnovit
2 Rozhrani DECT
s. 3
3 Port FAX
4 Rezim Repeater
v závislosti od krajiny
5 Mistni sit
s. 13
6 Aktualiz. Firmware
7 PIN systemu
LBA verzia 5, 15.09.2011
9 Rezim Eko
24
1 Rezim Eko
v závislosti od krajiny
2 Rezim Eko+
v závislosti od krajiny
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
Gigaset DX800A typu všetko v jednom pripojený k VoIP a ISDN.
1 Ç Sluzby site
Dalsi volba
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
Ovladani klavesnice
Presmerovani
s. 15
Anonymni
Iba pripojenia ISDN
Interni linka
MSN1
MSN2
:
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Zanepr. pri zanepr.
Iba pripojenia ISDN
Prepojeni (ECT)
Zpet.volani vyp.
2
Bluetooth
1 Aktivace
2 Vyhledat pren. pr.
3 Vyhledat mobilni
telef.
4 Vyhledat dat. zariz.
s. 15
5 Znama zarizeni
6 Vlastni zarizeni
3 É Spravce souboru
1 Informacni centrum
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
3 Datovy adresar
1 Sporice displeje
2 Foto volajiciho
3 Zvuky
LBA verzia 5, 15.09.2011
4 Volna pamet
25
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
4
Seznamy volani
1 Vsechna volani
2 Odchozi volani
3 Prijata volani
4 Ztracena volani
5 Ë Zpravy
1 SMS
(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
1 Nova SMS
2 Prichozi
3 Koncepty
4 Nastaveni
1 SMS centra
2 Oznameni
4 Stav
2 E-mail
6
Zaznamnik
1 Prehrat zpravy
Sitovy zazn.: ISDN
Iba pripojenia ISDN
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Zaznamnik 1
Zaznamnik 2
Zaznamnik 3
3 Aktivace
s. 7
1 Zaznamnik 1
2 Zaznamnik 2
3 Zaznamnik 3
LBA verzia 5, 15.09.2011
5 Ohlaseni
6 Zaznamy
26
1 Nahrat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
s. 6
2 Prehrat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
s. 7
3 Smazat ohlaseni
Zaznamnik 1 do 3
4 Nahrat pripominku
Zaznamnik 1 do 3
5 Poslech. pripominku
Zaznamnik 1 do 3
6 Smazat pripominku
Zaznamnik 1 do 3
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
7 Priposlech
1 Stolni telefon
2 Pren.c.
Memoboxy
Sitovy zazn.: ISDN
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Obsadit tlac. 1
Sitovy zazn.: ISDN
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Zaznamnik
7 Í Organizer
1 Kalendar
2 Budik
3 Zmeskane budiky
8 Î Kontakty
1 Tel. seznam
2 Tel. seznam site
1 Gigaset.net
(v závislosti od krajiny/
poskytovateľa)
2 Online Directory
Dostupné online adresáre sú
zobrazené so špecifickými
názvami poskytovateľov
3 Zlaté stránky
s. 16
s. 17
4 Prv.NetDir
9
Nastaveni
1 Asistent pri pripojeni
1 ISDN
2 VoIP
LBA verzia 5, 15.09.2011
2 Datum/Cas
27
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
3 Nastaveni zvuku
1 Hlasitost hovoru
2 Vyzvaneni
1 Hlasitost
2 Melodie
3 Casove nastaveni
4 Ztisit anonymni vol.
3 Upozornujici tony
4 Melodie pri cekani
4 Displej
s. 16
1 Sporic displeje
2 Informacni tikr
3 Podsviceni
5 Jazyk
6 Prihlaseni
1 Prihlasit pren.cast
2 Odhlasit pren.cast
7 Telefonie
1 Mistni predvolby
3 Odeslani pripojeni
INT 1 ... INT 8
4 Prijem pripojeni
INT 1 ... INT 8
s. 8
Zaznamnik 1 ...
Zaznamnik 3
5 Druh volby
(Iba pripojenia ISDN)
1 Aut. tonove vytac.
2 Autom.klaves.
3 Volba z * a #
6 Kod KPVS
LBA verzia 5, 15.09.2011
7 Rezim hold
28
s. 8
DX800A all in one / sk / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 23.01.2012
Prehľad menu
8 System
1 Obnovit
2 Rozhrani DECT
s. 3
3 Port FAX
4 Rezim Repeater
(v závislosti od krajiny)
5 Mistni sit
s. 13
6 Aktualiz. Firmware
7 PIN systemu
9 Rezim Eko
LBA verzia 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
1 Rezim Eko
(v závislosti od krajiny)
2 Rezim Eko+
(v závislosti od krajiny)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising