Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one Brugervejledning

Gigaset DX800A all in one Brugervejledning
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DX800A-aio-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 19.01.2012
Gigaset DX800A all in one – Nye og ændrede funktioner
Gigaset DX800A all in one –
Nye og ændrede funktioner
Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DX800A
all in one:
Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne er disse enheders funktionsomfang blevet udvidet. Disse ændringer er beskrevet i det foreliggende dokument.
Indhold
Oversigt over nye og ændrede funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tilslutning af en telefon eller en dørtelefon til fax-porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telefonsvarer: Indspilning af to brugerspecifikke meddelelser for
indspilningstilstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aktivering/deaktivering af intern parkering af en ekstern
samtalepartner (ISDN/VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfiguration af en intern abonnent uden sendeforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ændring af opkaldsmetode, omskiftning til DTMF-signalering
(analogt fastnet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fjernelse af funktionen fra en funktionstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Udvidet IP-konfiguration via webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andre basisindstillinger via webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfiguration af Bluetooth-GSM-forbindelser med webkonfiguratoren . . . . . . . . 12
Tilføjelser til "Definition af opkaldsregler" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nulstilling af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ændret struktur af webkonfigurator-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilføjelser til og ændringer af flere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bortfaldne funktioner – Gigaset.net-guide
(lande-/udbyderspecifik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere
med Network Address Translation (NAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Foretag ændring af portnumre for SIP og RTP på VoIP-telefonen . . . . . . . . . . . . 19
2. Indstilling af port-forwarding på routeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menuoversigter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LBA Version 5, 15.09.2011
Gigaset DX800A all in one forbundet med VoIP og analogt fastnet . . . . . . . . . . . . . 21
Gigaset DX800A all in one forbundet med VoIP og ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Oversigt over nye og ændrede funktioner
Oversigt over nye og ændrede funktioner
Nye og udvidede funktioner
u Udvidede tilslutningsmuligheder på fax-porten:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Som alternativ til telefaxapparatet kan du tilslutte en dørtelefon med samtalefunktion til telefaxtilslutningen på din Gigaset. ¢ s. 3
Der kan gemmes to personlige meddelelser pr. telefonsvarer.
Du kan nu indspille to meddelelser for hver lokal telefonsvarer. Når du aktiverer
telefonsvareren, kan du vælge, hvilken meddelelse der skal bruges. ¢ s. 6
Sæt en ekstern samtalepartner på hold i enheden (intern).
Ved samtaler via ISDN eller VoIP: afhængigt af indstillingen af din telefon sættes
eksterne samtaler på hold (parkeres) under skift mellem opkald eller ved et eksternt tilbagekald enten i netudbyderens telefoncentral eller internt i din telefon.
Når der sættes på hold internt, er begge ISDN-linjer eller begge VoIP-linjer optaget. ¢ s. 8
Konfigurer intern abonnent uden sendeforbindelse.
Du kan konfigurere telefonen eller hvert af de tilmeldte håndsæt sådan, at der
ikke kan foretages eksterne opkald til dem. Eksterne opkald kan besvares, og der
kan ringes til interne abonnenter. ¢ s. 8
Skift mellem opkaldsmetoder ved tilslutning af et analogt telefonanlæg. Du kan
ændre opkaldsmetoden i basistelefonens menu eller med webkonfiguratoren.
¢ s. 9
Webkonfiguratoren giver mulighed for flere IP-indstillinger for basistelefonen.
Du kan tildele basistelefonen et enhedsnavn. Basistelefonen „ genkendes“ på
dette navn i det lokale netværk. ¢ s. 10
Med webkonfiguratoren kan du foretage flere indstillinger af basistelefonen:
Aktivering af tilmeldingstilstand, ændring af system-PIN-kode og visning af
VoIP-statusmeddelelser. ¢ s. 10
Med webkonfiguratoren kan du ændre navnet på Bluetooth-GSM-forbindelser i
listen Kendte enheder og slette GSM-forbindelser fra listen. ¢ s. 12
Efter den første opdatering af firmwaren kan du føre firmwaren tilbage til den
forrige version. ¢ s. 13
Opbygningen af webkonfigurator-menuen er ændret. ¢ s. 14
Bortfaldne funktioner
u Når Gigaset.net-telefonbogen åbnes første gang, bliver du ikke længere bedt
LBA Version 5, 15.09.2011
om at registrere dig med et navn i Gigaset.net-telefonbogen. ¢ s. 17
2
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Tilslutning af en telefon eller en dørtelefon til fax-porten
Dette afsnit supplerer afsnittet „Tilslutning / anvendelse af yderligere enheder - Tilslutning af
telefaxapparat (ISDN)“ i brugervejledningen til din Gigaset.
Som altenativ til telefaxapparatet kan du tilslutte en analog dørtelefon med ledning (Doorline type 2) til fax-porten på basistelefonen.
3
Telefaxapparat
eller
dørtelefon
1
2
1. Før den ene ende af tilslutningskablet (6-polet med 2 små modularstik 6/6) bagfra gennem udsparingen i telefonkabinettet.
2. Sæt et stik på tilslutningskablet i tilslutningsbøsningen til telefaxapparatet på
basistelefonen (mærket: FAX).
3. Tilslut derefter tilslutningskablet på telefaxapparatet til tilslutningsbøsningen
på dørtelefonen.
Du skal ikke tilmelde enheden til basistelefonen. Den „tilmeldes" automatisk, så
snart du har aktiveret fax-tilslutningen på basistelefonen. Enheden tilføjes på listen
over interne abonnenter med det interne navn INT 8. Dette navn kan du ændre
(f.eks. "Dør“). Det interne nummer 8 kan dog ikke ændres.
Når du aktiverer fax-porten, skal du angive den enhedstype, som du vil tilslutte.
Aktivering/deaktivering af fax-port
LBA Version 5, 15.09.2011
Dette afsnit erstatter afsnittet „Indstilling af systemet- Aktivering/deaktivering af en faxport
(ISDN)“ i brugervejledningen til din Gigaset.
For at tildele et telefaxapparat eller en dørtelefon til basistelefonen skal du aktivere
fax-tilslutningen, dvs. indstille tilstanden Telefoni / Fax eller Dørtelefonanlæg.
Ved levering er fax-porten deaktiveret.
Når du aktiverer fax-porten, betragtes den som tilmeldt. Fax-porten/den tilsluttede
enhed tildeles det interne nummer 8. INT 8 vises i listen over interne abonnenter
(også selv om der ikke er tilsluttet en enhed).
v ¢ ÏIndstillinger ¢ System ¢ FAX Port
3
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
¤ Du kan angive følgende:
Tilstand:
Telefoni / Fax
Aktivering af en fax-port. Du kan tilslutte et telefaxapparat eller en multifunktionsenhed (fax/telefon) til fax-porten.
Du kan tildele fax-tilslutningen en ekstern forbindelse. Den første MSN i konfigurationen (ISDN) eller det analoge fastnet tildeles automatisk fax-tilslutningen
som sendeforbindelse. Alle konfigurerede forbindelser for telefonen tildeles faxporten som modtageforbindelser.
Du kan ændre denne tildeling ( £ afsnit "Indstilling af systemet - Tildel interne
abonnenter sende- og modtageforbindelser" i brugervejledningen til din
Gigaset).
Dørtelefonanlæg
Aktivering af fax-port. Du kan tilslutte en analog dørtelefon med ledning, som
anvender DTMF-koder.
Der er kun mulighed for interne forbindelser via fax-porten. Den er ikke tildelt
hverken sende- eller modtageforbindelser.
For at interne opkald fra dørtelefonen til basistelefonen og de tilmeldte håndsæt er mulige, skal du ved konfigurationen af dørtelefonen definere de interne
numre (cifre 1 – 7) og asterisk * (for opkald til alle) som DTMF-koder.
Opkald fra dørtelefonen vises som almindelige interne opkald på basistelefonen/håndsættene.
Fra
Deaktivering af fax-port. INT 8 fjernes fra listen over interne abonnenter. Det er
ikke længere muligt at oprette en forbindelse til/via fax-porten.
For at styre dørtelefonen skal basistelefonen sende forskellige DTMF-koder til dørtelefonen. Når du har valgt tilstanden Dørtelefonanlæg, vises følgende felter, hvor
du kan indtaste de nødvendige koder (maks. 4 tegn, cifrene 0-9 og specialtegnene
“#”, “*” ). Ved leveringen er værdierne for DTMF-koderne til dørtelefonen angivet
som landeafhængige.
Dør åben-kode:
Indtast en DTMF-kode for at udløse døråbningsmekanismen.
Dør tilslutte kode:
Indtast en DTMF-kode for at besvare opkaldet og oprette taleforbindelsen.
Dør afbryde kode:
Indtast en DTMF-kode for at afslutte opkaldet og afbryde taleforbindelsen.
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at gemme indstillingerne.
4
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Dørtelefonopkald
Forudsætning: Indgående og udgående dørtelefonopkald er kun mulige, når tilstanden Dørtelefonanlæg er indstillet for fax-porten.
OBS
Indgående dørtelefonopkald meldes som almindelige interne opkald fra
interne abonnenter. Det interne navn på fax-porten vises (INT 8 eller det navn,
du har valgt til dørtelefonen).
Opkald fra dørtelefonen
Opkaldet fra dørtelefonen kan enten være til alle interne abonnenter (opkald til
alle*) eller til en valgt intern abonnent.
Når et opkald fra dørtelefonen er til en intern abonnent, som ikke kan kontaktes,
forbliver dørtelefonen optaget.
Når et opkald fra dørtelefonen er til en intern abonnent, som allerede fører en samtale, vises dørtelefonens interne Banke på.
Det indgående opkald fra dørtelefonen vises på basistelefonen/håndsættet.
¤ Tag røret af, eller tryk på håndfri funktion-tasten d for at sende Dør tilslutte
kode til dørtelefonen. Du kan nu tale med den, der ringer op.
I denne tilstand vises internt og eksternt banke på ganske vist på basistelefonen/
håndsættet, men det kan ikke besvares/afvises.
¤ Tryk på displaytasten §Åben dør§ for at åbne døren.
Dør åben-kode sendes til dørtelefonen. Døren åbnes.
¤ Læg røret på eller tryk på den røde afbryd-tast T for at afbryde forbindelsen.
Dør afbryde kode sendes til dørtelefonen.
Opkald til dørtelefonen
For at ringe til dørtelefonen skal du bruge følgende fremgangsmåde:
¤ Tryk på styretasten u.
Telefonen forsøger at oprette et internt opkald.
¤ Vælg INT 8 for dørtelefonen.
¤ Tag røret af eller tryk på håndfri funktion-tasten d.
Når dørtelefonen kan ringes op, bliver du forbundet med dørtelefonen.
¤ Tryk på displaytasten §Åben dør§ for at åbne døren.
Dør åben-kode sendes til dørtelefonen. Døren åbnes.
Når dørtelefonen er optaget:
¤ Tryk på den røde afslut-tast Tfor at vende tilbage til standbytilstand.
LBA Version 5, 15.09.2011
OBS
u Dørtelefonen besvarer automatisk opkald.
u Når røret er lagt på, aktiveres tilstanden håndfri funktion automatisk.
5
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Info om fax-porten i „Telefoni / Fax“-tilstand
Hvis du tilslutter en multifunktionsenhed (telefax / telefon) på fax-porten, skal du
være opmærksom på følgende:
u Ved indgående opkald er der ingen visning af telefonnummeret på den, der ringer op.
u Hvis telefonsvareren besvarer et opkald på enhedens modtageforbindelse, fortsætter telefonen med at ringe.
u Hvis en modtageforbindelse kun er tildelt telefaxapparatet/telefonen, opføres
opkald til det tilhørende nummer ikke i opkaldslisterne (disse opslag ville ikke
kunne slettes fra basistelefonen eller håndsættet).
u For at ringe til en intern abonnent eller foretage en intern forespørgsel under et
eksternt opkald skal du indtaste et „R“ foran det tilhørende interne nummer.
u Andre interne funktioner som f.eks. „intern viderestilling" understøttes ikke.
u Ved eksterne opkald kan du ikke bruge din udbyders funktioner/nettjenester
(f.eks. ekstern forespørgsel, trepartskonferencer, visning af eksterne banke påopkald).
OBS
På grund af de anførte begrænsninger kan det ikke anbefales at tilslutte analoge telefoner uden telefax-funktionalitet til fax-porten.
Info om fax-porten i tilstanden Dørtelefonanlæg
u Hvis en af abonnenterne i det interne opkald er en dørtelefon, vises et indgå-
ende eksternt eller internt opkald ikke hos nogen af abonnenterne (som Banke
på). Hvis der ikke er et andet håndsæt, der kan vise opkaldet, hører den, der ringer op, en optagettone.
u Et indgående opkald fra dørtelefonen under et internt eller eksternt opkald vises
som et almindeligt internt Banke på-opkald. Før du kan besvare opkaldet fra
dørtelefonen, skal du afslutte det eksterne/interne opkald.
Telefonsvarer: Indspilning af to brugerspecifikke meddelelser
for indspilningstilstanden
Indspilning af en meddelelse
LBA Version 5, 15.09.2011
Dette afsnit supplerer afsnittet „Betjening af basistelefonens telefonsvarer - Betjening via
basistelefonen - Indspilning af personlig meddelelse/henvisning“ i brugervejledningen til din
Gigaset.
For hver telefonsvarer kan du nu indspille to personlige meddelelser for indspilningstilstanden og en henvisning for tilstanden henvisning.
Du kan indspille to meddelelser som beskrevet i det følgende:
v ¢ Ì ¢ Indtalte medd. ¢ Indspil medd.
q
Vælg i givet fald telefonsvarer, og tryk på §OK§.
Vælg q
Annoncering 1 /Annoncering 2, og tryk på §OK§.
§OK§
Start indspilningen ved at trykke på displaytasten.
Du hører klartonen (kort tone).
6
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
¤ Indtal nu meddelelsen (mindst 3 sekunder).
§Afslut§
Tryk på displaytasten for at afslutte indspilningen.
Efter indspilningen afspilles meddelelsen, så du kan kontrollere den. Med §Ny§ kan
du starte indspilningen igen.
Aflyt meddelelsen
Dette afsnit supplerer afsnittet „Betjening af basistelefonens telefonsvarer - Betjening via
basistelefonen - Aflyt meddelelsen“ i brugervejledningen til din Gigaset.
Du kan aflytte meddelelser som beskrevet i det følgende:
v ¢ Ì ¢ Indtalte medd. ¢ Afspil medd.
q
Vælg i givet fald telefonsvarer, og tryk på §OK§.
Vælg q
Annoncering 1 /Annoncering 2, og tryk på §OK§.
Hvis den valgte meddelelse ikke er blevet indspillet eller er blevet slettet, afspilles
den tilsvarende standardmeddelelse.
Aktiver telefonsvarer, vælg en meddelelse
Dette afsnit supplerer afsnittet „Betjening af basistelefonens telefonsvarer - Betjening via
basistelefonen - Aktiver/deaktiver telefonsvarer og indstil tilstand" i brugervejledningen til
din Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Aktivering
q
Vælg i givet fald telefonsvarer (μ= aktiveret).
§OK§
Tryk på displaytasten.
¤ Du kan angive følgende:
Aktivering:
Vælg Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere telefonsvareren.
Tilstand:
Vælg Besvar & indspil, Besvar kun eller Skifter.
Hvis Besvar & indspil eller Skifter er valgt:
Svar & optage med:
Vælg Annoncering 1 /Annoncering 2.
Hvis den valgte meddelelse ikke er blevet indspillet eller er blevet slettet, afspilles i stedet den tilsvarende standardmeddelelse.
Hvis Skifter er valgt:
Indspil fra:
Indtast begyndelsen af tidsrummet i timer/minutter (4 cifre).
(Klokkeslættet skal indstilles).
Indspil til:
Indtast slutningen af tidsrummet i timer/minutter (4 cifre).
§Gem§
Tryk på displaytasten.
LBA Version 5, 15.09.2011
OBS
Hvis der ikke er systemtid til rådighed, skifter telefonsvareren fra tilstanden Skifter eller Besvar & indspil til tilstanden Besvar kun, indtil der igen er systemtid
til rådighed.
7
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Aktivering/deaktivering af intern parkering af en ekstern
samtalepartner (ISDN/VoIP)
Din ISDN-/VoIP-forbindelse tilbyder to telefonforbindelser, som du kan bruge samtidigt. Det betyder, at du har følgende to muligheder for at sætte en ekstern abonnent på hold (parkere) under en ekstern forespørgsel eller under skift mellem
opkald:
u Sæt forbindelse på hold eksternt: Opkaldet sættes på hold i telefoncentralen.
Det betyder, at din anden ISDN-/VoIP-linje kan bruges af en anden abonnent.
u Sæt forbindelse på hold internt: Den eksterne samtale sættes på hold i din
basistelefon. I dette tilfælde er begge ISDN-linjer eller begge VoIP-linjer optaget.
Når den anden ISDN-/VoIP-linje er optaget af en anden abonnent, er en ekstern
forespørgsel og besvarelse af et ventende opkald under en ekstern samtale ikke
mulig.
For at aktivere/deaktivere tilstanden Intern parkering skal du vælge
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Telefoni ¢ Hold-tilstand (³= Aktiveret)
Ved levering er Hold-tilstand deaktiveret, dvs. eksterne opkald sættes på hold i
telefoncentralen (netudbyders centrale lokalitet).
OBS
Er funktionen Hold-tilstand aktiveret, kan du ikke forbinde de to samtalepartnere med hinanden (ingen overførsel af opkald).
Konfiguration af en intern abonnent uden sendeforbindelse
Dette afsnit supplerer afsnittet „Indstilling af systemet - Tildel interne abonnenter sende- og
modtageforbindelser - Tildel sendeforbindelse“ i brugervejledningen til din Gigaset.
Du kan konfigurere din telefon eller hvert af de tilmeldte håndsæt sådan, at du ikke
kan foretage eksterne opkald. Du kan kun ringe til interne abonnenter.
v ¢ ÏIndstillinger ¢ Telefoni ¢ Sendeforbindelser
Vælg, og tryk på §OK§.
~
Indtast i givet fald system-PIN-koden og tryk på §OK§.
LBA Version 5, 15.09.2011
Der vises en liste over de interne abonnenter (basestation, håndsæt, evt. tilsluttet
enhed til fax-porten INT8).
q
Vælg den interne abonnent, hvorfra der ikke skal foretages eksterne
opkald, og tryk på displaytasten §OK§.
r
Vælg Ingen udg. opk. for at blokere alle udgående opkald fra denne
interne abonnent.
§Gem
Tryk på displaytasten for at gemme ændringerne.
8
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
OBS
Når du vælger Ingen udg. opk., blokeres alle udgående opkald, opkald til nettelefonsvareren og afsendelse af SMS-, e-mail- eller telefaxmeddelelser fra
denne interne abonnent.
Hvis den interne abonnent forsøger at foretage et eksternt opkald eller sende
en SMS osv., vises meddelelsen Ikke mulig!.
Ændring af opkaldsmetode, omskiftning til DTMF-signalering
(analogt fastnet)
Ændring af opkaldsmetode (analogt fastnet)
Dette afsnit supplerer kapitlet „Tilslut basistelefon til et telefonanlæg“ i brugervejledningen til
din Gigaset. Det gælder for forbindelser til det analoge fastnet.
Det er kun nødvendigt at ændre opkaldsmetoden, når telefonanlægget (PABX),
som telefonen tilsluttes, kræver det. Se brugervejledning for telefonanlæg (PABX).
Du kan vælge mellem følgende opkaldsmetoder:
u DTMF-signalering (DTMF),
u Impulsopkald (Impulsopkald).
Uafhængigt af de ovenfor nævnte indstillingsmuligheder skifter telefonen - efter at
der er ringet op og under et opkald - automatisk til DTMF-signalering, f.eks. for at
styre en telefonsvarer via fjernbetjening (remote).
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Telefoni ¢ Opkaldsmetode
q
Vælg opkaldsmetode, og tryk på §OK§ (Ø = aktiveret).
OBS
DTMF-signalering er aktuelt den mest almindelige opkaldsmetode. Impulsopkald (PD) bruges i dag kun af nogle gamle telefonanlæg (PABX).
Ændring af opkaldsmetode via webkonfiguratoren
Dette afsnit supplerer afsnittet „Telephony – Connections - Indstil fastnetforbindelse“ i brugervejledningen til webkonfiguratoren.
LBA Version 5, 15.09.2011
Desuden kan du skifte mellem DTMF-signalering og impulsvalg via
webkonfiguratoren:
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Vælg Edit i området Fixed Line Connection.
¤ Vælg for Dialling mode
– Pulse dial for impulsvalg
– DTMF for DTMF-signalering
¤ Vælg Set for at gemme din indstilling.
9
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Midlertidig omskiftning til DTMF-signalering
Dette afsnit supplerer kapitlet „Tilslut basistelefon til et telefonanlæg“ i brugervejledningen til
din Gigaset. Det gælder for forbindelser til det analoge fastnet.
Hvis dit telefonanlæg (PABX) stadig anvender impulsvalg (PD), og du skal bruge
DTMF-signalering til en forbindelse (f.eks. for at aflytte net-telefonsvareren), skal
du skifte til DTMF-signalering for opkaldet.
Forudsætning: Du fører en ekstern samtale eller har ringet til et eksternt nummer.
*
Tryk på tasten.
Efter afslutning af opkaldet aktiveres impulsvalg automatisk igen.
Fjernelse af funktionen fra en funktionstast
Dette afsnit supplerer kapitlet „Indstil basistelefon - Ændring af en tasts tilknytning“ i brugervejledningen til din Gigaset-telefon.
For at nulstille en funktionstast skal du gøre følgende:
¤ Tryk på funktionstasten og hold den trykket ned, indtil der vises en liste over
mulige tastetildelinger.
¤ Tryk på displaytasten §Tom§ for at nulstille tastetildelingen.
Udvidet IP-konfiguration via webkonfiguratoren
Dette afsnit supplerer afsnittet „IP-konfiguration – Tilslutning til LAN“ i brugervejledningen til
webkonfiguratoren.
Bestemmelse af et navn for basistelefonen i netværket
For at basistelefonen „genkendes“ i det lokale netværk, kan du bruge dette navn i
stedet for den lokale IP-adresse.
¤ Åbn websiden Settings ¢ IP Configuration.
¤ Klik på knappen Show Advanced Settings. Der vises flere felter.
I området Remote Management
¤ Indtast et navn til din basistelefon (maks. 75 tegn) i feltet Device Name in the
Network.
¤ Klik på knappen Set for at gemme ændringerne.
Navnet på basistelefonen vises på side Status i webkonfiguratoren.
LBA Version 5, 15.09.2011
Andre basisindstillinger via webkonfiguratoren
Via websiden
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
kan du foretage følgende basisindstillinger:
u aktivere tilmeldingstilstanden på basistelefonen
u ændre system-PIN-koden
u aktivere visningen af VoIP-statusmeddelelser
10
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Tilmelding af håndsæt
Du kan registrere op til seks håndsæt på din basistelefon. Tilmeldingen skal startes
på basestation og håndsæt.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Klik på knappen Start Registration for at aktivere tilmeldingstilstanden på
basistelefonen. Tilmeldingstilstanden er aktiv i ca. 60 sekunder.
Derefter bliver du bedt om at starte tilmeldingen på håndsættet.
¤ Start tilmeldingen på håndsættet inden 60 sekunder, som beskrevet i betjeningsvejledningen til håndsættet.
Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. I displayet
vises håndsættets interne nummer, f.eks. INT 2. Håndsættet føjes til listen over tilmeldte håndsæt på fanebladet Status.
Change system PIN of base station (Ændring af basestationens
system-PIN-kode)
Beskyt basistelefonens systemindstillinger med en 4-cifret system-PIN-kode, som
kun du kender. Du bliver så bedt om at indtaste system-PIN-koden før ændring af
vigtige systemindstillinger og ved tilmelding i webkonfiguratoren.
Ved leveringen er PIN-koden 0000 indstillet.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Indtast en ny 4-cifret system-PIN-kode for basestationen (fire cifre 0-9) i feltet
New PIN.
¤ Klik på knappen Set for at aktivere den nye PIN-kode.
VoIP Status – Aktivering af visning af VoIP-statusmeddelelser
LBA Version 5, 15.09.2011
Hvis du har problemer med VoIP-forbindelsen, kan du få vist VoIP-statusmeddelelserne på håndsættet. De giver dig oplysninger om en forbindelses status og indeholder en udbyderspecifik statuskode, som servicemedarbejderne kan bruge ved
analysen af problemet.
Du finder en liste med mulige statuskoder i den udførlige betjeningsvejledning til
telefonen.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Klik på valgmuligheden Yes / No efter Show VoIP status on handset for at aktivere eller deaktivere en visning.
¤ Vælg Set for at gemme ændringerne.
11
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Konfiguration af Bluetooth-GSM-forbindelser med
webkonfiguratoren
Dette afsnit supplerer kapitlet „Telephony – Connections: Konfigurer telefonens forbindelser“
i brugervejledningen for webkonfiguratoren.
I listen med basistelefonens forbindelser på websiden Settings ¢ Telephony
¢ Connections vises også de GSM-mobiltelefoner, som i listen Kendte enheder er
indført på basestationen.
For hver GSM-forbindelse vises det Bluetooth-navn, som den tilhørende mobiltelefon er gemt med i listen Kendte enheder, og status for den.
Mulige værdier for status er:
Active
Bluetooth er aktiveret på basestationen. Mobiltelefonen er tilmeldt basestationen, dvs. den vises i listen Kendte enheder. Men mobiltelefonen er endnu ikke
aktiveret. Valgmuligheden Tilslut mobiltelefon er ikke indstillet for denne
mobiltelefon. Fra basistelefonen kan der ikke føres samtaler via den tilhørende
GSM-forbindelse.
Connected
Mobiltelefonen vises i listen Kendte enheder og er aktiv. Valgmuligheden
Tilslut mobiltelefon er indstillet for denne mobiltelefon.
Bluetooth is off
Bluetooth er deaktiveret på basestationen.
Konfiguration/sletning af Bluetooth - GSM-forbindelser
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Vælg knappen Edit efter den GSM-forbindelse, som du vil konfigurere.
Connection Name or Number
Indtast nummeret på mobiltelefonen eller bestem et navn til GSM-forbindelsen
(maks. 16 tegn). Dette navn vises på basestationen, f.eks. i listen Kendte enheder
over modtage-/sendeforbindelser og i opkaldslisterne som modtageforbindelse (nummer valgt af den, der ringer op).
¤ Vælg Set for at gemme ændringerne.
LBA Version 5, 15.09.2011
Eller:
¤ Klik på knappen Cancel for at annullere de ændringer, du har foretaget.
Du vender derefter tilbage til listen med forbindelser.
Eller:
¤ Klik på knappen Delete Connection for at slette GSM-forbindelsen fra konfigurationen. Der kan ikke mere ringes til dig via dette telefonnummer, og du kan
ikke ringe via denne forbindelse.
Hvis den forbindelse, som du har slettet, var en intern abonnents sendeforbindelse, tildeles denne automatisk en ny sendeforbindelse. Hvis telefonen er tilsluttet det analoge fastnet, tildeles fastnetnummeret.
12
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Tilføjelser til "Definition af opkaldsregler"
Dette afsnit supplerer afsnittet „Telephony – Dialling Plans - Definition af opkaldsregler –
Omkostningsstyring“ i brugervejledningen til din webkonfigurator.
Spærring af numre
Du kan bestemme de numre, som hverken må vælges fra basistelefonen eller et tilmeldt håndsæt.
Sådanne opkaldsregler defineres som følger:
Phone Number
Indtast nummeret på eller de første cifre (maks. 15 cifre) af det telefonnummer,
som ikke må vælges.
Connection
Vælg i listen Block.
¤ Klik på Add. Opkaldsreglen bliver straks aktiveret.
Ved forsøg på at ringe til nummeret, vises Ikke mulig!.
Valgmuligheden „Use Area Codes“
Du kan definere opkaldsreglerne således, at områdenummeret bliver foranstillet
ved hvert opkald via VoIP. Aktiver hertil valgmuligheden Use Area Codes efter dine
opkaldsregler.
Nulstilling af firmwaren
Dette afsnit supplerer afsnittet „Management – Firmware Update: Opdater basistelefonens
firmware“ i brugervejledningen til webkonfiguratoren.
Du kan indlæse den firmwareversion igen, der var indlæst på telefonen før sidste
opdatering.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Vælg knappen Downgrade Firmware. Teksten over knappen viser den
LBA Version 5, 15.09.2011
firmwareversion, der indlæses.
¤ Klik i følgende diaglogvindue på knappen OK for at bekræfte forespørgslen.
Den gamle firmwareversion indlæses igen på telefonen. Den nye firmwareversion
bliver overskrevet. Din forbindelse til webkonfiguratoren afbrydes, og basestationen genstartes.
Denne proces kan tage op til 3 minutter.
13
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Ændret struktur af webkonfigurator-menuen
Opbygningen af menuen i webkonfiguratoren er ændret. Ændringerne er markeret
med orange farve.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Divert
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced Settings
E-Mail
Info Services
(landespecifik)
Online Directory
(landespecifik)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA Version 5, 15.09.2011
Status
14
Device
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
Tilføjelser til og ændringer af flere funktioner
u Afbrydelse af et indgående opkald:
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
For at afbryde et indgående opkald skal du lægge røret på. Ved VoIP- og ISDNopkald kan du også trykke på den røde afbryd-tast T eller på displaytasten
§Afvis§.
Displayvisning ved et indgående opkald med CNIP (landespecifik):
Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i din telefonbog, erstattes nummeret på den, der ringer op (ikke CNIP-informationerne) af det tilhørende
telefonbogsopslag.
Både CNIP-informationerne og det navn, der er indsat fra den lokale telefonbog,
kan indsættes samtidigt.
Telefonering med nettjenester (lande-/udbyderspecifik):
– Ved nogle funktioner skal du trykke på displaytasten §Send§ i stedet for §OK§
eller §Gem§ for at foretage ændringer.
– Annullering af tidligere aktiveret tilbagekald før tid (ISDN):
For at annullere et tilbagekald før tid skal du vælge v ¢ Ç Nettjenester
¢ Notering fra §OK§. Tilbagekaldet annulleres. Du skal ikke trykke på flere
taster.
Søgning efter abonnenter i Gigaset.net-telefonbogen:
Der findes ingen §Søg§-displaytaster til at starte en søgning i telefonbogen.
Men du kan starte en søgning på følgende måde:
v ¢ Î Kontaktpersoner ¢ Netværksadr.bog ¢ Gigaset.net
Gigaset-netnavn:
Indtast navnet eller en del af navnet (maks. 25 tegn).
§Muligheder§ ¢ Søg
Vælg og tryk på §OK§ for at starte søgningen.
Brug af Bluetooth-enheder:
Tilføj dataenhed/mobiltelefon til listen over kendte enheder:
Hvis tilmeldingen af den nye enhed ikke lykkes, ændres listen over kendte enheder ikke (forudsat, at der ikke er valgt en enhed, der skal erstattes).
Tilslutning af headsets:
Du kan tilslutte et headset med ledning og et Bluetooth-headset til basistelefonen samtidigt. En funktionstasttilknytning er så dog kun mulig for Bluetoothheadsettet.
Ændring af standardforbindelsen:
Hvis du stiller det analoge fastnet om til ISDN eller omvendt, vises flere meddelelser. Hertil er kun displaytasten §OK§ og ikke mere §Nej§ og §Ja§ tilgængelig. Du kan
kun godkende systemmeddelelserne.
Tilknytning af funktions-/displaytaster:
Ud over de funktioner, der er anført i betjeningsvejledningen, kan du få hurtig
adgang til Tekstmeddel.-menuen ved at knytte den til en tast:
¤ Hold en funktions-/displaytast trykket ned.
¤ Vælg Flere funktioner..., og tryk på §OK§.
¤ Vælg Tekstmeddel., og tryk på §OK§.
15
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Beskrivelse af de nye og ændrede funktioner
u Aktivering af screensaver Info-tjenester:
LBA Version 5, 15.09.2011
For at bruge screensaveren Info-tjenester er det ikke mere nødvendigt at aktivere visningen af infotjenesterne via webkonfiguratoren.
Afhængigt af informationsfeedet til screensaveren vises en displaytast til højre
(f.eks. §More§) til aktivering af flere funktioner. Du kommer tilbage til standbytilstand på følgende måde:
¤ Hold den røde Afbryd-tast T trykket ned.
¤ Vælg nummer ~.
u Skift ISDN-forbindelse
Hvis din basistelefon allerede var tilsluttet ISDN, og du skifter ISDN-tilslutningen
(nye MSN'er), skal du manuelt slette de MSN'er, der hidtil har været gemt i telefonen. Sådan gør du:
¤ Start ISDN-guiden via menuen:
v ¢ ÏIndstillinger ¢ Forbindelsesassistent ¢ ISDN
¤ Slet de MSN'er, der er gemt i telefonen.
¤ Afslut ISDN-guiden.
¤ Start ISDN-guiden igen for at foretage den automatiske bestemmelse af
MSN.
16
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Bortfaldne funktioner – Gigaset.net-guide (lande-/udbyderspecifik)
Bortfaldne funktioner – Gigaset.net-guide
(lande-/udbyderspecifik)
Når Gigaset.net-telefonbogen åbnes første gang, bliver du ikke mere bedt om at
registrere dig i Gigaset.net-telefonbogen.
Registrering i Gigaset.net-telefonbogen foretages på følgende måde:
¤ Vælg v ¢ Î Kontaktpersoner ¢ Netværksadr.bog ¢ Gigaset.net og tryk
på §OK§ for at åbne Gigaset.net-telefonbogen.
¤ Vælg §Muligheder§ ¢ Egne oplysninger, og tryk på §OK§.
§Ændr§
Tryk på displaytasten.
~
Indtast det navn, som du ønsker at være registreret med i Gigaset.nettelefonbogen, og tryk på §OK§. Navnet må maks. indeholde 25 tegn.
Hvis der allerede findes et opslag med dette navn, vises Aliaset eksisterer allerede.
Vælg et andet alias. Du bliver bedt om at indtaste et andet navn.
For at slette opslaget: Slet navnet med Ñ og tryk på §OK§.
Oplysning om databeskyttelse
Hvis du på dette sted indtaster dit kaldenavn, gemmes det på en central
Gigaset-server. Kaldenavnet vises i Gigaset.net-telefonbogen, og du ringes op
via dette navn af andre abonnenter, som bruger Gigaset.net-tjenesten.
Med indtastning af dine data erklærer du dig indforstået med, at de gemmes. Hvis du ikke ønsker dette, kan du afbryde proceduren på dette sted.
LBA Version 5, 15.09.2011
Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med
Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy
17
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag
routere med Network Address Translation (NAT)
Som regel er en særlig telefon- eller routerkonfiguration ikke påkrævet for anvendelse af en Gigaset VoIP-telefon på en router med NAT. Du skal kun foretage konfigurationsindstillingerne, som beskrives i dette afsnit, hvis et af følgende problemer
optræder.
Typiske problemer forårsaget af NAT
u Indgående opkald via VoIP er ikke mulige. Opkald til dine VoIP-opkaldsnumre
viderestilles ikke til dig.
u Udgående opkald via VoIP oprettes ikke.
u Der oprettes en forbindelse til samtalepartneren, men du kan ikke høre ham
og/eller han kan ikke høre dig.
Mulig afhjælpning
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Foretag ændring af portnumrene for kommunikationsportene (SIP- og RTP-porte) på din telefon ( £ „1. Foretag ændring af portnumre for SIP og RTP på
VoIP-telefonen“).
2 I nogle tilfælde skal der desuden defineres en port-forwarding (også kaldet videresendelse af port) for telefonens kommunikationsporte på routeren ( £ "2.
Indstilling af port-forwarding på routeren").
18
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere
1. Foretag ændring af portnumre for SIP og RTP på VoIPtelefonen
Definér på din VoIP-telefon andre (lokale) portnumre (mellem 1024 og 49152) for
SIP- og RTP-porten, som
u ikke anvendes af et andet program eller en anden vært i LAN og
u ligger langt fra de SIP- og RTP-portnumre, som normalt anvendes (og som er forudindstillet på telefonen).
Denne fremgangsmåde er især en god idé, hvis yderligere VoIP-telefoner er tilsluttet routeren.
Sådan ændrer du SIP- og RTP-portnumre på din VoIP-telefon:
¤ Opret en forbindelse mellem browseren på din pc og telefonens webkonfigurator, og log på.
¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings og, ændr indstillingerne for SIP- og RTP-porten.
For nemmere at kunne huske de nye portnumre (f.eks. til konfiguration af
routeren), kan du vælge portnumre, som ligner standardindstillingerne meget,
f.eks.:
SIP port
49060
i stedet for 5060
RTP port
49004 til 49010
i stedet for 5004 til 5010
¤ Gem ændringerne på din telefon.
¤ Vent, indtil de aktive VoIP-forbindelser er registreret igen. Skift til websiden
Settings ¢ Telephony ¢ Connections, her vises Status for dine VoIPforbindelser.
¤ Kontrollér, om det oprindelige problem er blevet løst. Hvis problemet ikke er
LBA Version 5, 15.09.2011
blevet løst, skal du udføre trin 2.
19
DL500A / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 19.01.2012
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere
2. Indstilling af port-forwarding på routeren
Opret port-forwarding-regler på routeren for SIP-og RTP-portene, så de SIP- og RTPportnumre, du har indstillet, også anvendes på WAN-interfacet med den offentlige
IP-adresse.
Sådan definerer du port-forwarding på routeren:
De følgende begreber kan variere afhængigt af router.
Til videresendelse af en port skal du foretage følgende indtastninger (eksempel):
Protokol Offentlig port
Lokal port
Lokal vært (IP)
UDP
49060
49060
192.168.2.10
For SIP
UDP
49004 – 49010
49004 – 49010
192.168.2.10
For RTP
Protokol
Angiv UDP som anvendt protokol.
Offentlig port
Portnummer/portnummerinterval på WAN-interfacet
Lokal port
Portnumrene for SIP- og RTP-porten, som er indstillet på telefonen
Med den nye firmwareversion til Gigaset VoIP-telefonerne kan der indstilles et
RTP-portinterval. I det tilfælde skal der også defineres en tilsvarende videresendelse af porte for dette interval på routeren.
Lokal vært (IP)
Din telefons lokale IP-adresse i LAN.
LBA Version 5, 15.09.2011
For at routeren kan udføre denne videresendelse af porten, skal routerens DHCPindstillinger sikre, at telefonen altid får tildelt den samme lokale IP-adresse. Dvs.
DHCP'en ændrer ikke IP-adressen, som blev tildelt telefonen, under drift. Eller du tildeler telefonen en fast (statisk) IP-adresse. Du skal dog sikre, at denne IP-adresse
ikke ligger inden for det adresseområde, som er reserveret til DHCP, og at den heller
ikke er tildelt en anden abonnent i det lokale netværk.
20
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
Menuoversigter
I stedet for at bladre for at finde en menufunktion kan du vælge en funktion hurtigere ved at
åbne menuen og indtaste en tegnkombination (eller en tastekombination (shortcut)).
Eksempel:
¤ For at åbne hovedmenuen skal du trykke på v, når basestationen er i standbytilstand.
¤ Tryk på O 3 2 for "Indstilling af ringetonernes lydstyrke."
Gigaset DX800A all in one forbundet med VoIP og analogt
fastnet
¢ s. 15
1 Ç Nettjenester
Autom. genopkald
kun ved fastnetforbindelse
Næste opkald
Anonymt
Send nr.
Banke på
(lande-/udbyderspecifik)
kun ved fastnetforbindelse
Næste opkald ano.
(lande-/udbyderspecifik)
Viderestil opk.
Internt
Fastnet
IP1
IP2
:
IP6
Banke på
Alle opkald anon.
Nettelefonsvarer
kun ved fastnetforbindelse
Opkaldsbeskyt.
Nr. uden valg
Afvis ukendt opkald
kun ved fastnetforbindelse
Omstilling
LBA Version 5, 15.09.2011
Notering fra
21
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
2 ò
Bluetooth
1 Aktivering
2 Søger headset
3 Søger mobil
4 Søger dataenhed
¢ s. 15
5 Kendte enheder
6 Egen enhed
3 É Tilføj funktion
1 Infocenter
3 Ressourceindeks
(lande-/udbyderspecifik)
1 Screensaver
2 Billede-CLIP
3 Lyd
4 Ledig hukommelse
4 Ê Opkaldslister
1 Alle opkald
2 Udgående opkald
3 Accepterede opkald
4 Mistede opkald
5 Ë Messaging
1 Tekstmeddel.
(lande-/udbyderspecifik)
1 Opret tekst
2 Indg.
3 Udg.
4 Indstillinger
1 Servicecentre
2 Meddelelse
4 Statusrapport
LBA Version 5, 15.09.2011
2 E-mail
22
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
6 Ì Telefonsvarer
1 Afspil beskeder
Net-ts.: Fastnet
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Telefonsvarer 1
Telefonsvarer 2
Telefonsvarer 3
3 Aktivering
¢ s. 7
1 Telefonsvarer 1
2 Telefonsvarer 2
3 Telefonsvarer 3
5 Indtalte medd.
1 Indspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
2 Afspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
3 Slet medd.
Telefonsvarer 1 til 3
4 Indspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
5 Afspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
6 Slet henv.
Telefonsvarer 1 til 3
¢ s. 6
¢ s. 7
6 Indspilninger
7 Højttaler
1 Bordtelefon
2 Hånds
Nettelefonsvarere
Net-ts.: Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Indstil tast 1
Net-ts.: Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
LBA Version 5, 15.09.2011
Net-ts.: IP6
Telefonsvarer
23
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
7 Í Organizer
1 Kalender
2 Vækkeur
3 Mistede alarmer
8 Î Kontaktpersoner
1 Telefonbog
2 Netværksadr.bog
1 Gigaset.net
(lande-/udbyderspecifik)
2 Online Directory
(lande-/udbyderspecifik)
De tilgængelige online-telefonbøger vises med udbyderspecifikt navn.
3 De Gule Sider
4 Prv.NetDir
¢ s. 17,
¢ s. 15
9 Ï Indstillinger
1 VoIP-assistent
2 Dato/tid
3 Lydindstilling
1 Samtalelydstyrke
2 Til ekst. opk.
1 Lydstyrke
2 Melodier
3 Tidsstyring
4 Anonyme opkald fra
3 Servicetoner
4 Musik på hold
4 Skærm
1 Screensaver
2 Infoticker
3 Belysning
5 Sprog
6 Registrering
1 Tilmeld håndsæt
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Afmeld håndsæt
24
¢ s. 16
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
7 Telefoni
1 Områdekode
3 Sendeforbindelser
INT 1 ... INT 8
4 Modtageforbindelser
INT 1 ... INT 8
¢ s. 8
Telefonsvarer 1 ...
Telefonsvarer 3
5 Opkaldsmetode
1 DTMF
2 Impulsopkald
6 Flashtider
kun ved fastnetforbindelse
7 Område-nr.
8 Hold-tilstand
8 System
kun ved VoIP-forbindelser
¢ s. 8
1 Nulstil
2 DECT-interface
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater-tilst.
(landespecifik)
5 Lokalt netværk
¢ s. 13
6 Firmware-opdatering
7 System-PIN
LBA Version 5, 15.09.2011
9 Eco-tilstand
1 Eco-tilstand
(landespecifik)
2 Eco-tilstand+
(landespecifik)
25
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
Gigaset DX800A all in one forbundet med VoIP og ISDN
1 Ç Nettjenester
Næste opkald
(lande-/udbyderspecifik)
Tastatur
Viderestil opk.
¢ s. 15
Anonymt
kun ved ISDN-forbindelse
Internt
MSN1
MSN2
:
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Banke på
kun ved ISDN-forbindelse
Alle opkald anon.
Busy on busy
Omstilling
Notering fra
2 ò
Bluetooth
1 Aktivering
2 Søger headset
3 Søger mobil
4 Søger dataenhed
¢ s. 15
5 Kendte enheder
6 Egen enhed
3 É Tilføj funktion
1 Infocenter
3 Ressourceindeks
(lande-/udbyderspecifik)
1 Screensaver
2 Billede-CLIP
3 Lyd
LBA Version 5, 15.09.2011
4 Ledig hukommelse
26
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
4 Ê Opkaldslister
1 Alle opkald
2 Udgående opkald
3 Accepterede opkald
4 Mistede opkald
5 Ë Messaging
1 Tekstmeddel.
(lande-/udbyderspecifik)
1 Opret tekst
2 Indg.
3 Udg.
4 Indstillinger
1 Servicecentre
2 Meddelelse
4 Statusrapport
2 E-mail
6 Ì Telefonsvarer
1 Afspil beskeder
1 Net-ts.: ISDN
kun ved ISDN-forbindelse
3 Net-ts.: IP1
4 Net-ts.: IP2
:
8 Net-ts.: IP6
9 Telefonsvarer 1
- Telefonsvarer 2
- Telefonsvarer 3
3 Aktivering
¢ s. 7
1 Telefonsvarer 1
2 Telefonsvarer 2
3 Telefonsvarer 3
5 Indtalte medd.
LBA Version 5, 15.09.2011
5
1 Indspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
2 Afspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
3 Slet medd.
Telefonsvarer 1 til 3
4 Indspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
5 Afspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
6 Slet henv.
Telefonsvarer 1 til 3
¢ s. 6
¢ s. 7
6 Indspilninger
27
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
7 Højttaler
1 Bordtelefon
2 Hånds
Nettelefonsvarere
Net-ts.: ISDN
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Indstil tast 1
Net-ts.: ISDN
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Telefonsvarer
7 Í Organizer
1 Kalender
2 Vækkeur
3 Mistede alarmer
8 Î Kontaktpersoner
1 Telefonbog
2 Netværksadr.bog
1 Gigaset.net
(lande-/udbyderspecifik)
2 Online Directory
(lande-/udbyderspecifik)
De tilgængelige online-telefonbøger vises med udbyderspecifikt navn.
3 De Gule Sider
LBA Version 5, 15.09.2011
4 Prv.NetDir
28
¢ s. 15
¢ s. 17
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
9 Ï Indstillinger
1 Forbindelsesassistent
1 ISDN
2 VoIP
2 Dato/tid
3 Lydindstilling
1 Samtalelydstyrke
2 Til ekst. opk.
1 Lydstyrke
2 Melodier
3 Tidsstyring
4 Anonyme opkald fra
3 Servicetoner
4 Musik på hold
4 Skærm
¢ s. 16
1 Screensaver
2 Infoticker
3 Belysning
5 Sprog
6 Registrering
1 Tilmeld håndsæt
2 Afmeld håndsæt
7 Telefoni
1 Områdekode
3 Sendeforbindelser
INT 1 ... INT 8
4 Modtageforbindelser
INT 1 ... INT 8
¢ s. 8
Telefonsvarer 1 ...
Telefonsvarer 3
6 Opkaldsmetode
(kun ved ISDN-forbindelse)
6 Område-nr.
LBA Version 5, 15.09.2011
7 Hold-tilstand
1 Autom. tonevalg
2 Auto. tastatur
3 Valg af * og #
¢ s. 8
29
DX800A all in one / da / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 19.01.2012
Menuoversigter
8 System
1 Nulstil
2 DECT-interface
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater-tilst.
(landespecifik)
5 Lokalt netværk
¢ s. 13
6 Firmware-opdatering
7 System-PIN
9 Eco-tilstand
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
1 Eco-tilstand
(landespecifik)
2 Eco-tilstand+
(landespecifik)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising