Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one Gebruikershandleiding

Gigaset DX800A all in one Gebruikershandleiding
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / DX800A-aio-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 03.01.12
Gigaset DX800A all in one – nieuwe en gewijzigde functies
Gigaset DX800A all in one –
nieuwe en gewijzigde functies
Dit document is een aanvulling op de gebruiksaanwijzingen voor de
Gigaset DX800A all in one:
Na het voltooien van de gebruiksaanwijzingen is het functie-aanbod van deze
toestellen uitgebreid. Deze wijzigingen worden beschreven in dit document.
Inhoudsoverzicht
Overzicht van de nieuwe en gewijzigde functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Een toestel of een deurintercom aansluiten op de FAX-poort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Voicemail: twee individuele aankondigingen voor de opname-mode opnemen . 7
Interne wachtstand voor een externe gesprekspartner
inschakelen/uitschakelen (ISDN/VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Een interne deelnemer zonder uitgaande lijn configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kiesmethode wijzigen, omschakelen op toonkiezen (analoog vast netwerk) . . . 10
De functie van een functietoets wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uitgebreide IP-configuratie via de webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Overige basisinstellingen via de webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bluetooth-GSM-verbindingen met de webconfigurator configureren . . . . . . . . . . 13
Aanvullingen op “Kiesregels definiëren” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vorige firmware herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gewijzigde structuur van het webconfigurator-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uitbreidingen en correcties voor overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vervallen functie - de Gigaset.net-wizard
(afhankelijk van land en provider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informatie over het gebruik van Gigaset VoIP-toestellen achter
routers met Network Address Translation (NAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1. Poortnummers voor SIP en RTP op het VoIP-toestel wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Port forwarding instellen op de router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menu-overzichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Version 4, 16.09.2005
Gigaset DX800A all in one aangesloten op VoIP en analoge vaste telefoonnet . . 23
Gigaset DX800A all in one aangesloten op VoIP en ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Overzicht van de nieuwe en gewijzigde functies
Overzicht van de nieuwe en gewijzigde functies
Nieuwe en uitgebreide functies
u Uitgebreide aansluitmogelijkheden op de fax-poort:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Behalve een faxapparaat kunt u ook een deurbel met intercomfunctie op de faxaansluiting van uw Gigaset aansluiten. ¢ pagina 3
Twee persoonlijke meldteksten per antwoordapparaat.
U kunt nu voor elk lokale antwoordapparaat twee meldteksten voor de
opname-mode opnemen. Bij het inschakelen van het antwoordapparaat kunt u
aangeven, welke meldtekst moet worden gebruikt. ¢ pagina 7
Wachtstand voor een externe gesprekspartner in het toestel (intern).
Bij gesprekken via ISDN of VoIP: Afhankelijk van de instelling van uw toestel worden externe gesprekken tijdens een wisselgesprek resp. tijdens een extern ruggespraakgesprek in de centrale van uw netwerkaanbieder of intern in uw toestel
in de wachtstand geplaatst. Bij de interne wachtstand zijn beide ISDN-lijnen
resp. beide VoIP-lijnen bezet. ¢ pagina 9
Interne deelnemers zonder uitgaande lijn configureren.
U kunt het toestel of elk van de aangemelde handsets zo configureren, dat er
geen externe gesprekken tot stand kunnen worden gebracht. Externe oproepen
kunnen worden aangenomen en interne deelnemers kunnen worden gebeld.
¢ pagina 9
Kiesmethode bij het aansluiten op een analoge telefooncentrale wijzigen. U
kunt de kiesmethode wijzigen via het menu van de basistoestel of met de webconfigurator. ¢ pagina 10
Met de webconfigurator kunt u daarnaast extra IP-instellingen voor het basistoestel instellen. U kunt aan het basistoestel een toestelnaam toewijzen. Op
basis van deze naam wordt het basistoestel binnen het lokale netwerk “herkend”. ¢ pagina 11
Overige instellingen van het basistoestel kunt u met de webconfigurator instellen: aanmeld-mode inschakelen, systeem-PIN wijzigen en weergave van VoIPstatusberichten inschakelen. ¢ pagina 12
Met de webconfigurator kunt u de namen van Bluetooth-GSM-verbindingen in
de lijst Bekende toestellen wijzigen en GSM-verbindingen uit de lijst verwijderen. ¢ pagina 13
Na de eerste firmware-update kunt u de firmware weer op de vorige versie
terugzetten. ¢ pagina 15
De structuur van de menu’s van de webconfigurator is gewijzigd. ¢ pagina 16
Vervallen functies
u Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor de eerste keer opent, wordt u niet meer
Version 4, 16.09.2005
gevraagd zich met een naam in het Gigaset.net-telefoonboek aan te melden.
¢ pagina 19
2
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Een toestel of een deurintercom aansluiten op de FAX-poort.
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Overige toestellen aansluiten/gebruiken Faxapparaat aansluiten (ISDN)” in het gebruikershandboek van uw Gigaset.
Behalve een faxapparaat kunt u een draadgebonden analoge deurintercom (Doorline Typ 2) aansluiten op de FAX-poort van het basistoestel.
3
Faxapparaat
of
Deurintercom
1
2
1. Leid een van de uiteinden van de aansluitkabel (6-polig met 2 Miniwestern-stekkers 6/6) van achteren door de uitsparing in de behuizing van uw toestel.
2. Steek een stekker van de aansluitsnoer in de faxaansluiting van de basistelefoon
(naam: FAX).
3. Sluit vervolgens het aansluitsnoer van de fax aan op de aansluiting van de deurintercom.
U hoeft het toestel niet bij het basistoestel aan te melden. Het wordt automatisch
“aangemeld” zodra u de faxaansluiting van het basistoestel heeft ingeschakeld.
Het toestel wordt toegevoegd aan de lijst met interne deelnemers onder de naam
INT 8. Deze naam kunt u wijzigen (bijvoorbeeld “Deur”). Het interne nummer 8 kan
echter niet worden gewijzigd.
Version 4, 16.09.2005
Als u de FAX-poort inschakelt, moet u het toesteltype aangeven dat u wilt aansluiten.
3
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
FAX-poort inschakelen/uitschakelen
Deze paragraaf vervangt de paragraaf “Systeem instellen- Fax-Poort in-/uitschakelen (ISDN)”
in het gebruikershandboek van uw toestel.
Version 4, 16.09.2005
Om een faxapparaat of een deurintercom bij het basistoestel aan te melden, moet
u de faxaansluiting inschakelen, d.w.z. de mode Telefonie / fax resp. Deurintercom
instellen.
Bij levering is de FAX-poort uitgeschakeld.
Als u de FAX-poort inschakelt, wordt hij weergegeven als aangemeld. Aan de poort/
het aangesloten toestel wordt het interne nummer 8 toegewezen. INT 8 wordt in
de lijst met interne deelnemers weergegeven (ook als er geen toestel is aangesloten).
v ¢ ÏInstellingen ¢ Systeem ¢ FAX-poort
¤ U kunt de volgende gegevens invoeren:
Mode:
Telefonie / fax
FAX-poort inschakelen. U kunt een faxapparaat of een multifunctioneel toestel
(fax/telefoon) aansluiten op de FAX-poort.
U kunt een externe lijn aan de FAX-aansluiting toewijzen. Het eerste MSN van de
configuratie (ISDN) of het analoge vaste telefoonnet wordt automatisch als uitgaande lijn toegewezen aan de faxaansluiting. Alle geconfigureerde lijnen van
het toestel worden als inkomende lijnen toegewezen aan de FAX-poort.
U kunt deze toewijzing wijzigen ( £ paragraaf “Systeem instellen - Uitgaande en
inkomende lijnen toewijzen aan interne deelnemers” in het gebruikershandboek van uw Gigaset).
Deurintercom
FAX-poort inschakelen. U kunt een draadgebonden analoge deurintercom aansluiten die met DTMF-codes werkt.
Via de FAX-poort zijn alleen interne verbindingen mogelijk. Er zijn nog geen uitgaande of inkomende lijnen aan de poort toegewezen.
Om ervoor te zorgen dat interne oproepen vanuit de deurintercom naar het
basistoestel en de aangemelde handsets mogelijk zijn, moet u tijdens de configuratie van de deurintercom de interne nummers (cijfers 1 – 7) en asterisk *
(voor de groepsoproep) definiëren als DTMF-codes.
Oproepen vanuit de deurintercom worden op het basistoestel/op de handsets
als normale interne oproepen gesignaleerd.
Uit
FAX-poort uitschakelen. INT 8 wordt verwijderd uit de lijst met interne deelnemers. Het is niet meer mogelijk om een verbinding met/vanuit de FAX-poort tot
stand te brengen.
Om de deurintercom te bedienen, moet het basistoestel bepaalde DTMF-codes
naar de deurintercom versturen. Als u de mode Deurintercom heeft geselecteerd,
worden de volgende velden weergegeven waarin u de gewenste codes kunt invoeren (maximaal 4 tekens, cijfers 0..9 en de speciale tekens “#”, “*” teken). De waarden
van de DTMF-codes voor de deurintercom zijn bij levering afhankelijk van het land
voorgeprogrammeerd.
4
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Deur (opencode):
Voer een DTMF-code in om het deurmechanisme te openen.
Deur (verbindcode):
Voer een DTMF-code in om de oproep te beantwoorden en de spraakverbinding
tot stand te brengen.
Deur (verbreekcode):
Voer een DTMF-code in om de oproep te beëindigen en de spraakverbinding te
verbreken.
¤ Druk op de displaytoets §Opsl.§ om de instellingen op te slaan.
Oproepen via de deurintercom
Voorwaarde: inkomende en uitgaande gesprekken via de deurintercom zijn alleen
mogelijk als de FAX-poort is ingesteld op de mode Deurintercom.
Let op
Inkomende oproepen via de deurintercom worden als normale, interne oproepen van interne deelnemers gesignaleerd. De interne naam van de FAX-poort
wordt weergegeven (INT 8 of de naam van de deurintercom).
Oproep van de deurintercom
De oproep van de deurintercom kan als groepsoproep bij alle interne deelnemers
worden gesignaleerd of aan een geselecteerde interne deelnemer worden gericht.
Als de deurintercom een oproep naar een interne deelnemer stuurt die niet bereikbaar is, blijft de deurintercom in gesprek.
Als de deurintercom een oproep naar een interne deelnemer stuurt die in gesprek
is, wordt het interne wisselgesprek van de deurintercom weergegeven.
Version 4, 16.09.2005
De inkomende oproep van de deurintercom wordt op het basistoestel/handset
weergegeven.
¤ Neem de hoorn op of druk op de handsfree-toets d om de Deur (verbindcode) naar de deurintercom te sturen. U kunt met de beller praten.
In deze status worden interne en externe wisselgesprekken weliswaar op het
basistoestel/handset weergegeven, maar kunnen niet worden aangenomen/
geweigerd.
¤ Druk op de displaytoets §Openen§ om de deur te openen.
De Deur (opencode) wordt naar de deurintercom gestuurd. De deur wordt
geopend.
¤ Leg de hoorn terug op het toestel of druk op de rode Einde-toets T om de
verbinding te verbreken.
De Deur (verbreekcode) wordt naar de deurintercom gestuurd.
5
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Oproep naar de deurintercom
Om een oproep naar de deurintercom te sturen, gaat u als volgt te werk:
¤ Druk op de u navigatietoets.
Het toestel probeert een interne oproep tot stand te brengen.
¤ Kies INT 8 voor de deurintercom.
¤ Neem de hoorn op of druk op de handsfree-toets d.
Als de deurintercom bereikbaar is, wordt u met de deurintercom verbonden.
¤ Druk op de displaytoets §Openen§ om de deur te openen.
De Deur (opencode) wordt naar de deurintercom gestuurd. De deur wordt
geopend.
Als de deurintercom bezet is:
¤ Lang op de rode Einde-toets T drukken om terug te keren naar de ruststand.
Let op
u Voorwaarde: de deurintercom beantwoordt oproepen automatisch.
u Als de hoorn zich op het toestel bevindt, wordt automatisch de handsfree-
functie ingeschakeld.
Opmerkingen over de FAX-poort in de mode “Telefonie / fax”
Als u een multifunctioneel toestel (fax/telefoon) op de FAX-poort aansluit, dient u
het volgende in acht te nemen:
u Bij inkomende oproepen wordt het telefoonnummer van de beller niet weergegeven.
u Als het antwoordapparaat op de inkomende lijn van het toestel een oproep aanneemt, blijft het belsignaal klinken.
u Als een inkomende lijn alleen aan het faxapparaat/telefoon is toegewezen, worden oproepen voor het bijbehorende nummer niet opgenomen in de oproeplijsten (u zou deze vermeldingen niet vanuit het basistoestel of handset kunnen
wisssen).
u Om tijdens een externe oproep een interne deelnemer te bellen of interne ruggespraak te houden, voert u voor het betreffende interne nummer een “R” in.
u Andere interne functies zoals “intern doorschakelen” worden niet ondersteund.
u Bij externe oproepen kunt u functies/netdiensten van uw provider (bijvoorbeeld externe ruggespraak, conferenties, weergave van externe wisselgesprekken) niet gebruiken.
Let op
Version 4, 16.09.2005
Vanwege de hier genoemde beperkingen is het niet aan te raden, analoge telefoontoestellen zonder FAX-functionaliteit aan te sluiten op de FAX-poort.
6
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Opmerkingen over de FAX-poort in de mode Deurintercom
u Als één van de deelnemers aan een interne oproep een deurintercom is, wordt
een inkomende externe of interne oproep bij geen van de deelnemers (als wisselgesprek) weergegeven. Als er geen andere handset is die de oproep kan signaleren, hoort de beller de bezettoon.
u Een inkomende oproep van de deurintercom tijdens een interne of externe
oproep wordt als normaal, intern wisselgesprek weergegeven. Voordat u de
oproep van de deurintercom kunt aannemen, moet u de externe/interne
oproep beëindigen.
Voicemail: twee individuele aankondigingen voor de opnamemode opnemen
Welkomstboodschap opnemen
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Antwoordapparaat van de basistelefoon
bedienen- Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon - Welkomstboodschap/meldtekst opnemen“ in het gebruikershandboek van uw Gigaset.
Voor elk antwoordapparaat kunt u nu twee persoonlijke welkomstboodschappen
voor de mode Opname en één aankondiging voor de mode Afwezigheidsmelding
opnemen.
U kunt twee meldingen opnemen zoals hieronder beschreven:
v ¢ Ì ¢ Aankondigingen ¢ Welkomstb. opnemen
q
Eventueel antwoordapparaat selecteren en §OK§ indrukken.
q
Welkomstboodschap 1 /Welkomstboodschap 2 selecteren en §OK§
indrukken.
§OK§
Displaytoets indrukken om de opname te starten.
U hoort de gereedtoon (korte toon).
¤ De welkomstboodschap nu inspreken (minstens 3 sec).
§Einde§
Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.
De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald. Met §Nieuw§ kunt
u de opname opnieuw uitvoeren.
Aankondigingen beluisteren
Version 4, 16.09.2005
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Antwoordapparaat van de basistelefoon
bedienen- Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon - Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen“ in het gebruikershandboek van uw Gigaset.
U kunt meldingen beluisteren zoals hieronder beschreven:
v ¢ Ì ¢ Aankondigingen ¢ Meldtekst weergeven
q
Eventueel antwoordapparaat selecteren en §OK§ indrukken.
q
Welkomstboodschap 1 /Welkomstboodschap 2 selecteren en §OK§
indrukken.
Als de geselecteerde melding niet opgenomen is of gewist is, wordt de betreffende
standaardmelding weergegeven.
7
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Antwoordapparaat inschakelen, een aankondiging selecteren
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Antwoordapparaat van de basistelefoon
bedienen- Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon - Antwoordapparaat in-/uitschakelen en mode instellen“ in het gebruikershandboek van uw Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Inschakelen
q
Eventueel antwoordapparaat selecteren (μ= aan).
§OK§
Displaytoets indrukken.
¤ U kunt de volgende gegevens invoeren:
Inschakelen:
Aan of Uit selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.
Mode:
Bericht opnemen, Afwezigheidsmelding of Wisselen selecteren.
Als u Bericht opnemen of Wisselen heeft geselecteerd:
Opname:
Welkomstboodschap 1 / Welkomstboodschap 2 selecteren.
Als de geselecteerde aankondiging niet is opgenomen of is gewist, wordt de
betreffende standaardmelding gebruikt.
Als u Wisselen heeft geselecteerd:
Opnemen van:
Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).
(de tijd moet ingesteld zijn).
Opnemen tot:
Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).
§Opsl.§
Displaytoets indrukken.
Let op
Version 4, 16.09.2005
Als de systeemtijd niet beschikbaar is, wisselt het antwoordapparaat van de
mode Wisselen of Bericht opnemen naar de mode Afwezigheidsmelding tot
de systeemtijd weer beschikbaar is.
8
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Interne wachtstand voor een externe gesprekspartner
inschakelen/uitschakelen (ISDN/VoIP)
Uw ISDN-/VoIP-lijn stelt u twee telefoonverbindingen ter beschikking, die u gelijktijdig kunt gebruiken. Hierdoor kunt u een externe deelnemer tijdens een externe
ruggespraak of een wisselgesprek op twee manieren in de wachtstand plaatsen:
u Verbinding extern in de wacht: het gesprek wordt in de telefooncentrale in de
wacht gezet. Hierdoor kan uw tweede ISDN-/VoIP-lijn door een andere deelnemer worden gebruikt.
u Verbinding intern in de wacht: het externe gesprek wordt in uw basistoestel in
de wacht gezet: in dit geval zijn beide ISDN-lijnen of beide VoIP-lijnen bezet. Als
de tweede ISDN-/VoIP-lijn door een andere deelnemer wordt gebruikt, is een
externe ruggespraak en het beantwoorden van een gesprek in de wacht tijdens
een extern gesprek niet mogelijk.
Om de mode Interne wachtstand in of uit te schakelen, kiest u
v ¢ Ï Instellingen ¢ Telefonie ¢ Int. wachtst. mode (³= aan)
Bij levering is Int. wachtst. mode uitgeschakeld, d.w.z. externe gesprekken worden
in de telefooncentrale in de wacht gezet (centraal systeem van de netwerkaanbieder).
Let op
Als de functie Int. wachtst. mode ingeschakeld is, kunt u beide gesprekspartners niet met elkaar verbinden (geen doorverbinden).
Een interne deelnemer zonder uitgaande lijn configureren
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Systeem instellen - Uitgaande en inkomende lijnen toewijzen aan interne deelnemers - Uitgaande lijn toewijzen“ in het gebruikershandboek van uw Gigaset.
U kunt het toestel of elk van de aangemelde handsets zo configureren, dat er geen
externe gesprekken tot stand kunnen worden gebracht. U kunt uitsluitend interne
deelnemers bellen.
v ¢ ÏInstellingen ¢ Telefonie ¢ Uitgaande lijn(en)
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Eventueel systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Version 4, 16.09.2005
Een lijst met interne deelnemers (basis, handsets, eventueel op de FAX-poort INT8
aangesloten toestel) wordt weergegeven.
q
Interne deelnemer selecteren die geen externe oproepen mag voeren
en displaytoets §OK§ indrukken.
r
Geen selecteren om alle uitgaande oproepen van deze deelnemer te
blokkeren.
§Opsl.
Displaytoets indrukken om de wijzigingen op te slaan.
9
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Let op
Als u Geen selecteert, worden alle uitgaande oproepen, oproepen naar de voicemail en het versturen van SMS-, e-mail- en faxberichten voor deze interne
deelnemer geblokkeerd.
Als de interne deelnemer probeert een externe oproep tot stand te brengen of
een SMS-bericht wil versturen etc., verschijnt de melding Niet mogelijk.
Kiesmethode wijzigen, omschakelen op toonkiezen
(analoog vast netwerk)
Kiesmethode wijzigen (analoog vast netwerk)
Deze paragraaf is een aanvulling op het hoofdstuk “Basistoestel aansluiten op een telefooncentrale” in het gebruikershandboek van uw Gigaset. Dit geldt voor verbindingen met het
analoge vaste telefoonnet.
Het wijzigen van de kiesmethode is alleen nodig als de telefooncentrale (PABX)
waarop het toestel is aangesloten dit vereist; zie Telefooncentrale (PABX) in het
gebruikershandboek.
U kunt kiezen uit de volgende kiesmethodes:
u Toonkiezen (TDK),
u Impulskiezen (IDK).
Ongeacht de hierboven beschreven instelmogelijkheden schakelt het toestel na
het kiezen of tijdens een oproep automatisch terug op toonkiezen (DTMF), bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen (remote).
v ¢ Ï Instellingen ¢ Telefonie ¢ Kiesmethode
q
Kiesmethode selecteren en §OK§ (Ø = aan) indrukken.
Let op
Toonkiezen (DTMF) is momenteel de meest gangbare kiesmethode. Impulskiezen (PD) wordt alleen nog gebruikt door enkele oude telefooncentrales (PABX).
Kiesmethode wijzigen via de webconfigurator
Version 4, 16.09.2005
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Telefonie – Lijnen - Verbinding via het vaste
telefoonnetwerk instellen” in het gebruikershandboek van de webconfigurator.
U kunt ook via de webconfigurator de kiesmethode omschakelen van toonkiezen
naar impulskiezen en vice versa:
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Lijnen.
¤ Selecteer Bewerken in het onderdeel Verbinding via vaste net.
¤ Selecteer voor Kiesmodus
– Impulskiezen voor impulskiezen
– DTMF voor toonkiezen
¤ Klik op Opslaan om uw instelling op te slaan.
10
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Tijdelijk omschakelen op toonkiezen (DTMF)
Deze paragraaf is een aanvulling op het hoofdstuk “Basistoestel aansluiten op een telefooncentrale” in het gebruikershandboek van uw Gigaset. Dit geldt voor verbindingen met het
analoge vaste telefoonnet.
Als uw telefooncentrale (PABX) nog met impulskiezen (PD) werkt, maar u voor een
verbinding impulskiezen nodig heeft (bijvoorbeeld om de voicemail te beluisteren), dan moet u omschakelen op toonkiezen voordat u het gesprek tot stand
brengt.
Voorwaarde: u voert een extern gesprek of u heeft een extern nummer gekozen.
*
Toets indrukken.
Nadat de oproep is beëindigd, schakelt het systeem weer automatisch over op
impulskiezen.
De functie van een functietoets wissen
Deze paragraaf is een aanvulling op het hoofdstuk “Basistoestel instellen - Programmering
van een toets wijzigen“ in het gebruikershandboek van uw Gigaset-toestel.
Om de programmering van een functietoets te wissen, gaat u als volgt te werk:
¤ Functietoets lang indrukken tot een lijst van mogelijke toetsporgrammeringen
wordt weergegeven.
¤ Displaytoets §Leeg§ indrukken om de toetsprogrammering te verwijderen.
Uitgebreide IP-configuratie via de webconfigurator
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “IP-configuratie – Aansluiten op LAN” in het
gebruikershandboek van de webconfigurator.
Een naam in het netwerk voor het basistoestel definiëren
Om ervoor te zorgen dat het basistoestel in het lokale netwerk wordt “herkend”,
kunt u deze naam gebruiken in plaats van het lokale IP-adres.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Lokaal Netwerk.
¤ Klik op de knop Geavanceerde instellingen tonen. Er worden extra velden
weergegeven.
In het onderdeel Beheer op afstand
¤ Voer in het veld Apparaatnaam in netwerk een naam voor uw basistoestel in
(maximaal 75 tekens).
¤ Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
Version 4, 16.09.2005
De naam van het basistoestel wordt op pagina Status van de webconfigurator
weergegeven.
11
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Overige basisinstellingen via de webconfigurator
Via de webpagina Instellingen ¢ Apparaatbeheer ¢ Overige
kunt u bovendien de volgende basisinstellingen invoeren:
u de aanmeld-mode van het basistoestel inschakelen
u de systeem-PIN wijzigen
u de weergave van VoIP-statusberichten inschakelen
Handsets aanmelden
U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. De aanmeldprocedure moet op het basisstation en de handset worden gestart.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Apparaatbeheer ¢ Overige.
¤ Klik op de knop Start registratie om de aanmeldmodus van het basistoestel in
te schakelen. De aanmeldmode blijft ongeveer 60 seconden ingeschakeld.
Vervolgens wordt u gevraagd, de aanmeldprocedure op de handset te starten.
¤ Start de aanmeldprocedure binnen 60 seconden op de handset zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.
Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand.
In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. De handset wordt opgenomen in de lijst met aangemelde handsets op
tabblad Status.
Systeem-PIN-code van basisstation wijzigen
Beveilig de systeeminstellingen van het basistoestel met een systeem-PIN (4
tekens) die alleen aan u bekend is. Bij het wijzigen van belangrijke systeeminstellingen en bij het aanmelden bij de webconfigurator wordt u dan gevraagd, de
systeem-PIN in te voeren.
Bij levering is de PIN-code ingesteld op 0000.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Apparaatbeheer ¢ Overige.
¤ Voer in het veld Nieuwe PIN-code een nieuwe systeem-PIN voor het basisstation in (vier cijfers tussen 0 – 9).
¤ Klik op de knop Opslaan om de nieuwe PIN-code in te schakelen.
Version 4, 16.09.2005
VoIP-status – Weergave van VoIP-statusberichten inschakelen
U kunt bij problemen met VoIP-lijnen zogenoemde VoIP-statusberichten op de
handset laten weergeven. Deze berichten geven informatie over de status van een
lijn en bevatten een providerspecifieke statuscode die de servicedienst helpt bij de
analyse van het probleem.
Meer informatie over de statuscodes vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing
van de telefoon.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Apparaatbeheer ¢ Overige.
¤ Klik op de optie Ja / Nee achter VoIP-status op de handset weergeven om de
signalering in of uit te schakelen.
¤ Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
12
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Bluetooth-GSM-verbindingen met de webconfigurator
configureren
Deze paragraaf is een aanvulling op het hoofdstuk “Telefonie – Lijnen: Verbindingen van de
telefoon configureren” in het gebruikershandboek van de webconfigurator.
In de lijst met lijnen van het basistoestel op de webpagina Instellingen
¢ Telefonie ¢ Lijnen worden ook de GSM-telefoons weergegeven die in de lijst
Bekende toestellen op het basistoestel zijn aangemeld.
Voor elke GSM-lijn wordt de Bluetooth-naam waarmee het bijbehorende mobiele
toestel in de lijst Bekende toestellen is opgeslagen inclusief zijn status weergegeven.
Mogelijke waarden voor de status zijn:
Actief
Bluetooth is op het basisstation ingeschakeld. De mobiele telefoon is aangemeld bij de basis, d.w.z. het toestel is opgenomen in de lijst Bekende toestellen.
De mobiele telefoon is echter nog niet in geschakeld. De optie Mobiel verbinden is voor deze mobiele telefoon nog niet ingeschakeld. Er kunnen vanuit het
basistoestel geen gesprekken worden gevoerd via de bijbehorende GSM-verbinding.
Verbonden
De mobiele telefoon wordt in de lijst Bekende toestellen weergegeven en is
ingeschakeld. De optie Mobiel verbinden is voor deze mobiele telefoon ingeschakeld.
Bluetooth is uit
Bluetooth is op het basisstation uitgeschakeld.
Configureren/wissen van Bluetooth- GSM-lijnen
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Lijnen.
¤ Selecteer de knop Bewerken achter de GSM-lijn die u wilt configureren.
Naam of nummer
Voer het nummer van de mobiele telefoon in of voer een naam in voor de GSMlijn (max. 16 tekens). Deze naam wordt op de basis weergegeven, bijvoorbeeld
in de lijst Bekende toestellen, in de lijst met inkomende/uitgaande lijnen en in
de oproeplijsten als inkomende lijn (nummer dat door de beller is gekozen).
¤ Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
Of:
¤ Op de knop Annuleren klikken om de wijzigingen te annuleren.
Version 4, 16.09.2005
U keert terug in de lijst met lijnen.
13
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Of:
¤ Klik op de knop Lijn verwijderen om de GSM-lijn uit de configuratie te verwijderen. U kunt niet meer via dit telefoonnummer worden gebeld of via deze lijn bellen.
Als de gewiste lijn de uitgaande lijn van een interne deelnemer was, wordt aan
deze deelnemer automatisch een nieuwe uitgaande lijn toegewezen. Als het
toestel is aangesloten op het analoge vaste net, wordt het vaste telefoonnummer toegewezen.
Aanvullingen op “Kiesregels definiëren”
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Telefonie – Kiesregels - Kiesregels definiëren– Kostencontrole” in het gebruikershandboek van de webconfigurator.
Nummers blokkeren
U kunt nummers definiëren die noch door het basistoestel, noch door een aangemelde handset mogen worden gekozen.
U definieert dergelijk kiesregels als volgt:
Telefoonnummer
Voer het nummer of de eerste cijfers (max. 15 cijfers) van het telefoonnummer
in dat niet mag worden gekozen.
Lijn
Selecteer in de lijst Blokkeren.
¤ Klik op Toevoegen. De kiesregel wordt direct ingeschakeld.
Als iemand probeert dit nummer te kiezen, wordt Niet mogelijk weergegeven.
De optie “Gebruik regionummers”
Version 4, 16.09.2005
U kunt kiesregels zo configureren, dat bij elke oproep via VoIP het regionummer
voor het telefoonnummer wordt geplaatst. Hiervoor schakelt u de optie Gebruik
regionummers volgens uw kiesregels in.
14
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Vorige firmware herstellen
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Apparaatbeheer – Firmware-update: Firmware van de basistelefoon bijwerken” in het gebruikershandboek van de webconfigurator.
U kunt de firmwareversie die voor de laatste update op de telefoon geladen was
weer terugzetten op uw basistelefoon.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Apparaatbeheer ¢ Firmware-update.
¤ Selecteer de knop Firmware downgraden. De tekst boven de knop geeft de
firmware-versie aan die geladen wordt.
¤ Klik in het volgende dialoogvenster op de knop OK om de vraag om bevestiging
Version 4, 16.09.2005
te beantwoorden.
De oude firmware-versie wordt weer op het toestel geladen. De nieuwe firmwareversie wordt overschreven. De verbinding met de webconfigurator wordt beëindigd en de basis wordt opnieuw gestart.
Deze procedure kan tot 3 minuten in beslag nemen.
15
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Gewijzigde structuur van het webconfigurator-menu
De structuur van het menu van de webconfigurator is gewijzigd. De wijzigingen
zijn oranje gemarkeerd.
Home
Instellingen
Lokaal Netwerk
Telefonie
Lijnen
Geluid
Nummer toewijzen
Doorschakeling
Kiesregels
Configuratie voicemail
Geavanceerde instellingen
E-mail
Infodiensten
(landspecifiek)
Online-telefoonboek
(landspecifiek)
Telefoonboekoverdracht
Apparaatbeheer
Datum en tijd
Overige
Opslaan en herstellen
Firmware-update
Version 4, 16.09.2005
Status
16
Toestel
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
Uitbreidingen en correcties voor overige functies
u Annuleren van een inkomende oproep:
u
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
u
Om een inkomende oproep te verbreken, legt u de hoorn op. Bij VoIP- en ISDNoproepen kunt u ook op de rode Einde-toets T of op de displaytoets §Afwijzen§
drukken.
Displayweergave bij een inkomende oproep met CNIP (landspecifiek):
Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw Contacten dan wordt het
nummer van de beller (niet de CNIP-informatie) vervangen door de bijbehorende contactinformatie.
Zowel de CNIP-informatie als ook de naam uit de Contacten kunnen tegelijk
worden gebruikt.
Telefoneren met netwerkdiensten (afhankelijk van land en provider):
– Bij sommige functies moet u de displaytoets §Versturen§ indrukken in plaats
van §OK§ of §Opsl.§ om de wijzigingen op te slaan.
– Een ingevoerde terugbelopdracht voortijdig wissen (ISDN):
Om een terugbelopdracht voortijdig te wissen, kiest u v
¢ Ç Netdiensten ¢ Terugbellen uit §OK§. De terugbelopdracht wordt
gewist. U hoeft verder geen toetsen in te drukken.
Zoeken naar deelnemers in het Gigaset.net-telefoonboek:
Er is geen displaytoets §Zoeken§ waarmee u kunt zoeken in telefoonboeken/Contacten.
U kunt echter als volgt zoeken:
v ¢ Î Contacten ¢ Online telefoonboek ¢ Gigaset.net
Gigaset.net alias:
Voer de naam of een gedeelte van de naam (max. 25 tekens) in.
§Opties§ ¢ Zoeken
Selecteren en §OK§ indrukken om het zoekproces te starten.
Bluetooth-toestellen gebruiken:
Datatoestel/mobiele telefoon toevoegen aan de lijst met bekende toestellen:
Als het aanmelden van een nieuw toestel mislukt, wordt de lijst met bekende
toestellen niet gewijzigd (vooropgesteld dat u geen toestel heeft geselecteerd
dat u wilt vervangen).
Headsets aansluiten:
U kunt gelijktijdig een draadgebonden en een Bluetooth-headset aansluiten op
het basistoestel. In dat geval kan echter alleen de Bluetooth-headset onder een
functietoets worden geprogrammeerd.
Standaardverbinding wijzigen:
Als u omschakelt van het analoge vaste net op ISDN of vice versa, worden er
meerdere meldingen weergegeven. Hiervoor staat alleen de displaytoets §OK§ ter
beschikking en niet meer §Nee§ en §Ja§. U kunt de systeemberichten alleen bevestigen.
17
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Beschrijving van de nieuwe en gewijzigde functies
u Functie-/displaytoetsen programmeren:
Version 4, 16.09.2005
Naast de in de gebruiksaanwijzing vermelde functies kunt u het SMS-menu
onder een toets programmeren zodat u dit snel kunt oproepen:
¤ Lang op de functie-/displaytoets drukken.
¤ Meer functies... selecteren en §OK § indrukken.
¤ SMS selecteren en §OK § indrukken.
u Screensaver Infodienst: inschakelen
Om de screensaver Infodienst te gebruiken, is het niet meer nodig om de weergave van de infodiensten in te schakelen via de webconfigurator.
Afhankelijk van de Information Feed voor de screensaver verschijnt rechts een
displaytoets (bijvoorbeeld §Info§) om overige functies op te roepen. U keert als
volgt terug in de ruststand:
¤ Lang op de rode Einde-toets T drukken.
¤ Nummer kiezen ~.
u ISDN-aansluiting wisselen
Als uw basistoestel al op ISDN is aangesloten en u wijzigt de ISDN-aansluiting
(nieuwe MSN’s), dan moet u de ‘oude’ MSN’s in het toestel handmatig wissen. Ga
hiervoor als volgt te werk:
¤ Start de ISDN-wizard via het menu:
v ¢ ÏInstellingen ¢ Verbindingswizards ¢ ISDN
¤ Wis de MSN’s die in het toestel zijn opgeslagen.
¤ Sluit de ISDN-wizard.
¤ Start de ISDN-wizard opnieuw om de MSN’s automatisch te detecteren.
18
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Vervallen functie - de Gigaset.net-wizard (afhankelijk van land en provider)
Vervallen functie - de Gigaset.net-wizard
(afhankelijk van land en provider)
Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor de eerste keer opent, wordt u niet meer
gevraagd zich in het Gigaset.net-telefoonboek aan te melden.
Om u bij het Gigaset.net-telefoonboek aan te melden, gaat u als volgt te werk:
¤ v ¢ Î Contacten ¢ Online telefoonboek ¢ Gigaset.net selecteren en §OK§
indrukken om het Gigaset.net-telefoonboek te openen.
¤ §Opties§ ¢ Gebruikersgegevens selecteren en §OK§ indrukken.
§Wijzigen§
Displaytoets indrukken.
~
Naam invoeren waarmee u in het Gigaset.net-telefoonboek wilt worden opgenomen en §OK§ indrukken. De naam mag maximaal 25 tekens
bevatten.
Als er al een vermelding met deze naam bestaat, wordt Alias bestaat al! Kies een
andere. weergegeven. U wordt gevraagd een andere naam in te voeren.
Om de vermelding te wissen: naam met Ñ wissen en §OK§ indrukken.
Omgang met persoonlijke gegevens
Als u op deze plaats uw nickname invoert, wordt deze op een centrale Gigasetserver opgeslagen. De nickname verschijnt in het Gigaset.net-telefoonboek en
u kunt door andere gebruikers van de Gigaset.net-service onder deze naam
worden opgebeld.
Door uw gegevens in te voeren, verklaart u dat u akkoord gaat met het
opslaan van uw gegevens. Gaat u niet akkoord met de opslag van uw gegevens, dan kunt u de procedure hier afbreken.
Version 4, 16.09.2005
Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de
Gigaset.netservice vindt u op internet:
www.gigaset.net/privacy-policy
19
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Informatie over het gebruik van Gigaset VoIP-toestellen achter routers met Network
Informatie over het gebruik van Gigaset VoIPtoestellen achter routers met Network Address
Translation (NAT)
Bij het gebruik van een Gigaset VoIP-telefoon achter een router met NAT zijn in de
regel geen wijzigingen aan de configuratie van het toestel of de router nodig. De
configuratie-instellingen die in deze paragraaf worden beschreven, hoeft u alleen
in te voeren als een van de volgende problemen optreedt.
Kenmerkende problemen die door NAT worden veroorzaakt
u Inkomende oproepen via VoIP zijn niet mogelijk. Oproepen aan uw VoIP-tele-
foonnummers worden niet doorgeleid.
u Uitgaande oproepen via VoIP worden niet tot stand gebracht.
u Er wordt weliswaar een verbinding met uw gesprekspartner tot stand gebracht,
maar u kunt hem niet horen en/of hij kan u niet horen.
Mogelijke oplossing
Version 4, 16.09.2005
1 Wijzig de poortnummers van de communicatiepoorten (SIP- en RTP-poorten)
van uw toestel ( £ “1. Poortnummers voor SIP en RTP op het VoIP-toestel
wijzigen.“).
2 In sommige gevallen dient daarnaast voor de communicatiepoort van de telefoon nog een port forwarding (ook wel poortvrijgave of poortdoorschakeling
genoemd) op de router te worden ingesteld ( £ “2. Port forwarding instellen
op de router“).
20
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Informatie over het gebruik van Gigaset VoIP-toestellen achter routers met Network
1. Poortnummers voor SIP en RTP op het VoIP-toestel wijzigen.
Definieer op uw VoIP-toestel voor SIP- en RTP-poort andere (lokale) poortnummers (tussen 1024 en 49152), die
u door geen andere toepassing of door geen andere host in het LAN worden
gebruikt en
u ver verwijderd zijn van de gebruikelijke (en standaard op het toestel ingestelde)
SIP- en RTP-poortnummers.
Deze procedure is met name nuttig als er andere VoIP-telefoons op de router zijn
aangesloten.
De SIP- en RTP-poortnummers van uw VoIP-telefoon wijzigt u als volgt:
¤ Verbind de webbrowser van uw PC met de webconfigurator van het toestel en
meld u aan.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen
en wijzig de instellingen voor de SIP- en RTP-poort.
Om de nieuwe poortnummers eenvoudiger te kunnen onthouden (bijvoorbeeld voor de configuratie van de router), kunt u poortnummers kiezen die vrijwel identiek zijn met de standaardinstellingen, bijvoorbeeld
SIP-poort
49060
in plaats van
5060
RTP-poort
49004 tot 49010
in plaats van
5004 tot 5010
¤ Sla de wijzigingen in uw toestel op.
¤ Wacht tot de actieve VoIP-lijnen weer opnieuw zijn geregistreerd. Schakel hiertoe over naar de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Lijnen hier wordt de
Status van uw VoIP-verbindingen weergegeven.
¤ Controleer, of het oorspronkelijke probleem hiermee verholpen is. Als het pro-
Version 4, 16.09.2005
bleem blijft bestaan, probeer dan stap 2.
21
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 03.01.12
Informatie over het gebruik van Gigaset VoIP-toestellen achter routers met Network
2. Port forwarding instellen op de router
Om ervoor te zorgen dat de door u ingestelde SIP- en RTP-poortnummers ook bij
de WAN-interface met het openbare IP-adres worden gebruikt, definieert u voor de
SIP- en RTP-poorten zogeheten port forwarding-regels op de router.
Port forwarding definiëren op de router:
De gebruikte begrippen kunnen afhankelijk van de router afwijken.
Om een poort vrij te schakelen, dient u de volgende gegevens in te voeren (voorbeeld):
Protocol openbare poort lokale poort
lokale host (IP)
UDP
49060
49060
192.168.2.10
voor SIP
UDP
49004 – 49010
49004 – 49010
192.168.2.10
voor RTP
Protocol
Voer UDP als protocol in.
Openbare poort
poortnummer/poortnummerbereik van de WAN-interface
Lokale poort
Ingestelde poortnummers voor SIP- en RTP-poort op het toestel.
In de nieuwe firmware-versie van de Gigaset VoIP-toestellen kunt u een RTPpoortbereik instellen. Op die manier kunt u ook voor dit bereik een port forwarding in de router definiëren.
Lokale host (IP)
Lokaal IP-adres van uw toestel in het LAN.
Version 4, 16.09.2005
Om ervoor te zorgen dat deze port forwarding ook kan worden uitgevoerd, moet
in de DHCP-instellingen van de router worden vastgelegd dat aan het toestel altijd
hetzelfde lokale IP-adres wordt toegewezen. Dit betekent, dat het IP-adres van het
toestel niet tijdens het gebruik door DHCP mag worden gewijzigd. Als alternatief
kunt u aan het toestel een vast (statisch) IP-adres toewijzen. Let er echter op, dat dit
IP-adres zich niet binnen het adressenbereik bevindt dat voor DHCP is gereserveerd
en dat het niet aan een andere deelnemer in het LAN is toegewezen.
22
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
Menu-overzichten
In plaats van te bladeren naar een bepaalde menufunctie, kunt u een functie sneller selecteren
door het menu te openen en een toetscombinatie (snelkoppeling) in te voeren.
Voorbeeld:
¤ Om het hoofdmenu te openen, drukt u op v als de basis zich in de ruststand bevindt.
¤ Druk op O 3 2 voor “Volume van belsignaal instellen.”
Gigaset DX800A all in one aangesloten op VoIP en analoge
vaste telefoonnet
¢ pagina 17
1 Ç Netdiensten
Autom. terugbellen
alleen met vast telefoonnet
Volgende oproep
Anoniem
Nr. meesturen
Wisselgesprek
(afhankelijk van land en
provider)
alleen met vast telefoonnet
Volg. gespr. anoniem
(afhankelijk van land en provider)
Doorschakelen
Intern
Vaste lijn
IP1
IP2
:
IP6
Wisselgesprek
Alle gespr anoniem
Voicemail
alleen met vast telefoonnet
Niet storen
One touch oproep
Anon. opr. weigeren
alleen met vast telefoonnet
Doorverbinden
Version 4, 16.09.2005
Terugbellen uit
23
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
2 ò
Bluetooth
1 Inschakelen
2 Headset zoeken
3 Mobiele tel. zoeken
4 Toestel zoeken
¢ pagina 17
5 Bekende toestellen
6 Eigen toestel
3 É Extra functies
1 Infocenter
3 Lijst nummers
(afhankelijk van land en provider)
1 Screensavers
2 Fotoweergave
3 Ringtones
4 Geheugenruimte
4 Ê Oproeplijst
1 Alle oproepen
2 Uitgaande oproepen
3 Beantw. oproepen
4 Gemiste oproepen
5 Ë Messaging
1 SMS
(afhankelijk van land en provider)
1 Nieuwe SMS
2 Inbox
3 Outbox
4 Instellingen
1 SMS-centrales
2 Notificatie
4 Statusoverzicht
Version 4, 16.09.2005
2 E-mail
24
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
6 Ì Antwoordapparaat
1 Berichten afspelen
Voicemail: Vaste lijn
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Antwoordapparaat 1
Antwoordapparaat 2
Antwoordapparaat 3
3 Inschakelen
¢ pagina 8
1 Antwoordapparaat 1
2 Antwoordapparaat 2
3 Antwoordapparaat 3
5 Aankondigingen
1 Welkomstb. opnemen
Antwoordapparaat 1
tot 3
2 Meldtekst weergeven
Antwoordapparaat 1
tot 3
3 Meldtekst wissen
Antwoordapparaat 1
tot 3
4 Memober. opnemen
Antwoordapparaat 1
tot 3
5 Memober. weerg.
Antwoordapparaat 1
tot 3
6 Memober. wissen
Antwoordapparaat 1
tot 3
¢ pagina 7
¢ pagina 7
6 Opnamen
7 Meeluisteren
1 Bureautelefoon
2 Handset
Voicemail
Voicemail: vaste lijn
alleen met vast telefoonnet
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Version 4, 16.09.2005
Net Aa: IP6
25
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
Toets 1 instellen
Voicemail: vaste lijn
alleen met vast telefoonnet
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Antwoordapparaat
7 Í Organizer
1 Kalender
2 Wekker
3 Gemiste afspraken
8 Î Contacten
1 Contacten
2 Online telefoonboek
1 Gigaset.net
(afhankelijk van land en
provider)
2 Online Directory
(afhankelijk van land en
provider)
De beschikbare onlinetelefoonboeken worden
met hun specifieke providernaam weergegeven.
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
¢ pagina 19,
¢ pagina 17
9 Ï Instellingen
1 VoIP-wizard
2 Datum en tijd
3 Geluidsinstellingen
1 Gespreksvolume
2 Belsignalen
1 Volume
2 Ringtones
3 Tijdschakeling
4 Anonieme opr. uit
3 Attentietonen
4 Wachtmuziek
4 Display
1 Screensaver
2 Infoticker
Version 4, 16.09.2005
3 Verlichting
5 Taal
26
¢ pagina 18
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
6 Aanmelden
1 Handset aanmelden
2 Handset afmelden
7 Telefonie
1 Regionummers
3 Uitgaande lijn(en)
INT 1 ... INT 8
4 Inkomende lijn(en)
INT 1 ... INT 8
¢ pagina 9
Antwoordapparaat 1
... Antwoordapparaat 3
5 Kiesmethode
1 TDK
2 IDK
6 Flashtijden
alleen met vast telefoonnet
7 Netlijncode
8 Int. wachtst. mode
8 Systeem
alleen met ISDN
¢ pagina 9
1 Reset
2 DECT-interface
¢ pagina 3
3 FAX-poort
4 Repeatermode
(landspecifiek)
5 Lokaal netwerk
¢ pagina 15
6 Firmware updaten
7 Systeem-PIN
Version 4, 16.09.2005
9 Eco-modus
1 Eco Mode
(landspecifiek)
2 Eco Mode+
(landspecifiek)
27
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
Gigaset DX800A all in one aangesloten op VoIP en ISDN
1 Ç Netdiensten
Volgende oproep
(afhankelijk van land en provider)
Anoniem
Toetsenblokbesturing
Doorschakelen
¢ pagina 17
alleen met ISDN
Intern
MSN1
MSN2
:
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Wisselgesprek
alleen met ISDN
Alle gespr anoniem
Bezet bij bezet
Doorverbinden
Terugbellen uit
2 ò
Bluetooth
1 Inschakelen
2 Headset zoeken
3 Mobiele tel. zoeken
4 Toestel zoeken
¢ pagina 17
5 Bekende toestellen
6 Eigen toestel
3 É Extra functies
1 Infocenter
3 Lijst nummers
(afhankelijk van land en provider)
1 Screensavers
2 Fotoweergave
3 Ringtones
Version 4, 16.09.2005
4 Geheugenruimte
28
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
4 Ê Oproeplijst
1 Alle oproepen
2 Uitgaande oproepen
3 Beantw. oproepen
4 Gemiste oproepen
5 Ë Messaging
1 SMS
(afhankelijk van land en provider)
1 Nieuwe SMS
2 Inbox
3 Outbox
4 Instellingen
1 SMS-centrales
2 Notificatie
4 Statusoverzicht
2 E-mail
6 Ì Antwoordapparaat
1 Berichten afspelen
1 Voicemail: ISDN
alleen met ISDN
3 Net Aa: IP1
4 Net Aa: IP2
:
8 Net Aa: IP6
9 Antwoordapparaat 1
- Antwoordapparaat 2
- Antwoordapparaat 3
3 Inschakelen
¢ pagina 8
1 Antwoordapparaat 1
2 Antwoordapparaat 2
3 Antwoordapparaat 3
5 Aankondigingen
Version 4, 16.09.2005
5
1 Welkomstb. opnemen
Antwoordapparaat 1
tot 3
2 Meldtekst weergeven
Antwoordapparaat 1
tot 3
3 Meldtekst wissen
Antwoordapparaat 1
tot 3
4 Memober. opnemen
Antwoordapparaat 1
tot 3
5 Memober. weerg.
Antwoordapparaat 1
tot 3
¢ pagina 7
¢ pagina 7
29
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
6 Memober. wissen
Antwoordapparaat 1
tot 3
6 Opnamen
7 Meeluisteren
1 Bureautelefoon
2 Handset
Voicemail
Voicemail: ISDN
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Toets 1 instellen
Voicemail: ISDN
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Antwoordapparaat
7 Í Organizer
1 Kalender
2 Wekker
3 Gemiste afspraken
8 Î Contacten
1 Contacten
2 Online telefoonboek
1 Gigaset.net
(afhankelijk van land en
provider)
2 Online Directory
(afhankelijk van land en
provider)
De beschikbare onlinetelefoonboeken worden
met hun specifieke providernaam weergegeven.
3 Yellow Pages
Version 4, 16.09.2005
4 Prv.NetDir
30
¢ pagina 17
¢ pagina 19
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
9 Ï Instellingen
1 Verbindingswizards
1 ISDN
2 VoIP
2 Datum en tijd
3 Geluidsinstellingen
1 Gespreksvolume
2 Belsignalen
1 Volume
2 Ringtones
3 Tijdschakeling
4 Anonieme opr. uit
3 Attentietonen
4 Wachtmuziek
4 Display
¢ pagina 18
1 Screensaver
2 Infoticker
3 Verlichting
5 Taal
6 Aanmelden
1 Handset aanmelden
2 Handset afmelden
7 Telefonie
1 Regionummers
3 Uitgaande lijn(en)
INT 1 ... INT 8
4 Inkomende lijn(en)
INT 1 ... INT 8
¢ pagina 9
Antwoordapparaat 1
...
Antwoordapparaat 3
6 Kiesmethode
alleen met ISDN
1 Autom. toonkiezen
2 Auto keypad
3 Kiezen: * en #
6 Netlijncode
Version 4, 16.09.2005
7 Int. wachtst. mode
¢ pagina 9
31
DX800A all in one / nl / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.12
Menu-overzichten
8 Systeem
1 Reset
2 DECT-interface
¢ pagina 3
3 FAX-poort
4 Repeatermode
(landspecifiek)
5 Lokaal netwerk
¢ pagina 15
6 Firmware updaten
7 Systeem-PIN
9 Eco-modus
Version 4, 16.09.2005
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
1 Eco Mode
(landspecifiek)
2 Eco Mode+
(landspecifiek)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising