Gigaset | DX600A ISDN | User guide | Gigaset DX600A ISDN Užívateľská príručka

Gigaset DX600A ISDN Užívateľská príručka
DX600A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DX600A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 17.01.2012
Gigaset DX600A ISDN – Nové a změněné funkce
Gigaset DX600A ISDN – Nové a změněné funkce
Tento dokument doplňuje návody k obsluze pro telefon Gigaset DX600A ISDN.
Po zhotovení návodů k obsluze byl rozsah funkcí těchto přístrojů rozšířen. Tyto
změny jsou popsány v předloženém dokumentu.
Obsah
Přehled nových a změněných funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis nových a změněných funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Napojení telefonu nebo mluvící stanice u dveří na port FAXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv uživatele pro
režim záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aktivace/deaktivace interního přidržení externího účastníka
rozhovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odstranění této funkce z funkčního tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozšířená konfigurace IP přes webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ostatní nastavení základny přes webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým konfigurátorem . . . . . . . . . . . . . . 11
Uvedení firmware do původního stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Změněná struktura nabídky webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Doplnění a opravy dalších funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LBA Version 5, 15.09.2011
Přehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Přehled nových a změněných funkcí
Přehled nových a změněných funkcí
Nové a rozšířené funkce
u Rozšířené možnosti připojení na portu FAXu:
u
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
Alternativně můžete k faxu připojit zvonek u dveří s funkcí duplexního přenosu
řeči na přípojku FAX vašeho přístroje Gigaset. ¢ str. 3
Na hlasový záznamník lze uložit dvě osobní ohlašovací zprávy.
Nyní můžete pro každý místní hlasový záznamník nahrát dvě ohlašovací zprávy
pro režim záznamu. Při zapnutí hlasového záznamníku si můžete zvolit, která
ohlašovací zpráva se má použít. ¢ str. 7
Přidržení externího účastníka rozhovoru v přístroji (interně).
Vždy podle nastavení vašeho telefonu jsou zachovány externí hovory během
přepojování, popř. externího zpětného dotazu buď ve spojovací ústředně
dodavatele sítě nebo interně ve vašem telefonu. Při interním přidržení jsou obě
linky ISDN obsazeny. ¢ str. 8
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení.
Telefon, nebo každé přihlášené sluchátko, můžete nakonfigurovat tak, že na
nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Lze provádět externí hovory
a volat interním účastníkům. ¢ str. 9
Internetový konfigurátor umožňuje přídavná nastavení IP pro základní telefon.
Základnímu telefonu můžete přiřadit název přístroje. Pomocí tohoto názvu
bude základní telefon „rozpoznán“ v rámci místní sítě. ¢ str. 10
Další nastavení základního telefonu můžete provádět pomocí internetového
konfigurátora: aktivace přihlašovacího režimu, změna systémového PINu.
¢ str. 10
Prostřednictvím internetového konfigurátora můžete název spojení BluetoothGSM v seznamu Znama zarizeni změnit a vymazat ze seznamu spojení GSM.
¢ str. 11
Po první aktualizaci mikroprogramového vybavení můžete mikroprogramové
vybavení opět vrátit do předchozí verze. ¢ str. 12
Struktura nabídky internetového konfigurátora se změnila. ¢ str. 13
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Popis nových a změněných funkcí
Napojení telefonu nebo mluvící stanice u dveří na port FAXu
Tento odstavec doplňuje odstavec „Připojení/použití dalších přístrojů - připojení faxu (ISDN)“
v uživatelské příručce vašeho Gigaset.
Alternativně můžete k faxovému přístroji připojit šňůrou spojený analogový dveřní
komunikační přístroj (Doorline Typ 2) k portu FAX základny.
3
fax
nebo
dveřní komunikační přístroj
1
2
1. Veďte jeden konec připojovacího kabelu (6-pólový se 2 konektory Miniwestern
6/6) otvorem v zadní části krytu telefonu.
2. Zapojte konektor připojovacího kabelu do zdířky k připojení faxu na základně
(označení: FAX).
3. Poté zapojte připojovací kabel faxu do zdířky dveřního komunikačního přístroje.
Tento přístroj nemusíte přihlásit na základnové stanici. Bude „přihlášen“
automaticky, jakmile jste připojení faxu aktivovali na základnové stanici. Přístroj
bude přidán do seznamu interních účastníků s interním názvem INT 8. Tento název
můžete změnit (např.„dveře“). Interní číslo 8 však nelze změnit.
Když budete port faxu aktivovat, musíte uvést typ přístroje, který chcete připojit.
Aktivace/deaktivace portu FAXu
LBA Version 5, 15.09.2011
Tento odstavec nahrazuje odstavec „Nastavení systému- zapnutí/vypnutí portu FAXu (ISDN)“
v uživatelské příručce vašeho Gigaset.
K přihlášení faxu nebo dveřního komunikačního přístroje k základně musíte
aktivovat faxové připojení, tzn. nastavit režim Telefon / FAX popř. Domovní telefon.
Při dodání zařízení je port pro FAX deaktivován.
Když port pro FAX aktivujete, bude považován za přihlášený. Bude mu/
připojenému přístroji přiděleno interní číslo 8. INT 8 se zobrazí v seznamu interních
účastníků (rovněž i pokud není připojen žádný přístroj).
v ¢ ÏNastaveni ¢ System ¢ Port FAX
¤ Můžete provést následující zadání:
3
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Rezim:
Telefon / FAX
Aktivace portu FAX. Na port FAX můžete připojit jeden fax nebo jedno
víceúčelové zařízení (FAX/telefon).
Tomuto faxovému připojení lze přidělit externí spojení. Tomuto faxovému
připojení bude jako odesílací spojení automaticky přidělena první MSN
v konfiguraci (ISDN). Všechna konfigurovaná spojení telefonu budou přidělena
tomuto portu FAX jako spojení příjmu.
Toto přidělení lze změnit ( £ odstavec „Nastavení systému - přidělení odchozích
a příchozích spojení interním účastníkům “ v uživatelské příručce vašeho
přístroje Gigaset).
Domovní telefon
Aktivace portu FAXu Můžete napojit šňůrou spojené analogové mluvicí místo
u dveří, které pracuje s kódy DTMF.
Přes port FAX jsou možné jen interní hovory. Nejsou mu přidělena ani odesílací
spojení, ani spojení příjmu.
Aby byla možná volání z dveřního komunikačního přístroje na základnu
a přihlášená sluchátka, musíte při konfiguraci dveřního komunikačního přístroje
definovat jako DTMF kódy interní čísla (číslice 1 – 7) a hvězdičku * (pro hromadné
volání).
Volání dveřního komunikačního přístroje jsou zobrazovány na základně/na
sluchátkách jako běžná interní volání.
Vyp.
Deaktivování portu FAXu. INT 8 se odstraní ze seznamu interních účastníků. Není
možné vytvořit spojení k portu /přes port FAXu.
Pro řízení mluvící stanice u dveří musí základnová stanice vysílat různé kódy DTMF
na mluvící stanici u dveří. Pokud jste navolili režim Domovní telefon, zobrazí se
následující pole, do kterého můžete zadat potřebné kódy (maximálně 4 znaky,
číslice 0..9 a speciální znaky “#”, “*”). Hodnoty kódů DTMF pro dveřní komunikační
přístroj jsou předběžně přiděleny v továrním nastavení dle specifikací dané země.
Kod otevreni dveri:
Zadejte kód DTMF pro inicializaci mechanismu otvírání dveří.
Kod spojeni se dvermi:
Zadejte kód DTMF, pro příjem hovoru a vytvoření spojení hovoru.
Kod odpojeni od dveri:
Zadejte kód DTMF, pro ukončení hovoru a přerušení spojení hovoru.
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§ pro uložení těchto nastavení.
4
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Hovory na mluvící stanici u dveří
Předpoklad: Přicházející a odcházející hovory mluvící stanice u dveří jsou možné
jen tehdy, pokud je nastaven pro port FAXu režim Domovní telefon.
Upozornění
Přicházející a odcházející hovory mluvící stanice jsou hlášeny jako běžné interní
hovory od interních účastníků. Zobrazí se interní název portu FAX (INT 8 nebo
vámi zadaný název dveřního komunikačního přístroje).
Volání z mluvící stanice u dveří
Volání z mluvící stanice u dveří lze nasměrovat na všechny interní účastníky
(hromadné volání*) nebo na zvoleného interního účastníka.
Pokud mluvící stanice u dveří směřuje volání na interního účastníka, který není
k zastižení, zůstává mluvící stanice u dveří obsazena.
Pokud mluvící stanice u dveří směřuje volání na interního účastníka, který právě
telefonuje, zobrazí se interní čekající hovor mluvící stanice u dveří.
Přicházející hovor z mluvící stanice u dveří se zobrazí na základnové stanici/
sluchátku.
¤ Zvedněte sluchátko a stiskněte hands-free tlačítko d za účelem odeslání Kod
spojeni se dvermi do dveřního komunikačního přístroje. Můžete mluvit
s volajícím.
V tomto stavu budou sice interní a externí čekající volání zobrazena na základně/
sluchátku, nelze je však přijmout/odmítnout.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Otevrit§ pro otevření dveří.
Kod otevreni dveri je odeslán do mluvící stanice u dveří. Dveře se otevřou.
¤ Sluchátko položte, nebo stiskněte červené ukončující tlačítko T pro
ukončení hovoru.
Kod odpojeni od dveri je odeslán do mluvící stanice u dveří.
Volání do mluvící stanice u dveří
Chcete-li volat do mluvící stanice u dveří, postupujte následovně:
¤ Stiskněte řídicí tlačítko u.
Telefon se snaží provést interní hovor.
¤ Vyberte INT 8 pro mluvící stanici u dveří.
¤ Odeberte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko hands-free d.
Pokud je mluvící stanice u dveří dostižitelná, budete spojeni s mluvicí stanicí
u dveří.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Otevrit§ pro otevření dveří.
Kod otevreni dveri se odešle do mluvící stanice u dveří. Dveře se otevřou.
LBA Version 5, 15.09.2011
Pokud je mluvicí stanice u dveří obsazena:
¤ Stiskněte červené ukončující tlačítko T pro návrat do klidového stavu.
5
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Upozornění
u Mluvící stanice u dveří automaticky přijímá hovory.
u Pokud je sluchátko položeno, automaticky se zapne režim hands-free.
Pokyny pro port FAXu v režimu „Telefon / FAX“
Pokud k portu FAX připojujete víceúčelové zařízení (fax/telefon), musíte dbát
na následující:
u U příchozích volání se nezobrazí účastnické číslo volajícího.
u Pokud hlasový záznamník na spojení příjmu přístroje hovor přijme, zvoní to
dále.
u Pokud je spojení příjmu přiřazeno pouze faxovému přístroji/telefonu, nebudou
hovory do příslušného čísla zaznamenány do seznamu příchozích hovorů (Tyto
záznamy nelze vymazat ze základnové stanice nebo sluchátka).
u Aby bylo možné během externího volání zavolat internímu účastníkovi, nebo
mít interně zpětný dotaz, zadejte „R“ před příslušné interní číslo.
u Ostatní interní funkce, jako je např. „interní přesměrování“, nejsou podporovány.
u U externích volání nemůžete využít symboly obsluhy/síťové služby svého
poskytovatele (např. externí zpětný dotaz, konference na dálku, zobrazení
externích čekajících volání).
Upozornění
Na základě uvedených omezení se nedoporučuje připojovat k portu FAX
analogové telefony bez funkcí FAXu.
Pokyny pro port FAXu v režimu Domovní telefon
u Pokud je jedním z účastníků interního volání mluvící stanice u dveří, nezobrazí
LBA Version 5, 15.09.2011
se přicházející externí nebo interní volání u žádného účastníka (jako čekající
hovor). Pokud toto volání nemůže zobrazit žádné jiné sluchátko, slyší volající
obsazovací tón.
u Přicházející volání z mluvící stanice u dveří během interního nebo externího
volání je zobrazeno jako běžný, interní čekající hovor. Dříve, než můžete
přijmout volání z mluvící stanice u dveří, musíte ukončit externí/interní hovor.
6
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv
uživatele pro režim záznamu
Nahrávání ohlašovací zprávy
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Nahrávání vlastní ohlašovací zprávy/ohlášení pokynů“
v uživatelské příručce vašeho Gigaset.
Na každý hlasový záznamník nyní můžete nahrát dvě osobní ohlašovací zprávy pro
režim nahrávání a jednu ohlašovací zprávu pro režim ohlášení pokynů.
Můžete nahrát dvě ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni ¢ Nahrat ohlaseni
q
Případně vyberte hlasový záznamník a stiskněte §OK§.
q
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stiskněte §OK§.
§OK§
Stisknutím dialogového tlačítka display zahajte nahrávání.
Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).
¤ Nyní namluvte ohlašovací zprávu (musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).
§Ukoncit§
Stisknutím dialogového tlačítka ukončete nahrávání.
Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje. Pomocí §Nove§ můžete spustit
nahrávání znovu.
Vyslechnout ohlášení
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Vyslechnout ohlášení“ v uživatelské příručce Gigaset.
Můžete si poslechnout ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni ¢ Prehrat ohlaseni
q
Případně vyberte hlasový záznamník astiskněte §OK§.
q
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stiskněte §OK§.
Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví se
odpovídající standardní ohlašovací zpráva.
Zapnutí hlasového záznamníku, navolení ohlašovací zprávy
LBA Version 5, 15.09.2011
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku a nastavení
režimu“ v uživatelské příručce Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Aktivace
q
Případně vyberte hlasový záznamník (μ= zapnuto).
§OK§
Stiskněte dialogové tlačítko.
¤ Můžete provést následující zadání:
Aktivace:
Vyberte Zap. nebo Vyp. podle toho, zda chcete hlasový záznamník zapnout
nebo vypnout.
Rezim:
Vyberte Prijmout a zazn., Pouze prijmout nebo Prepinani.
7
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Pokud jste vybrali Prijmout a zazn. nebo Prepinani:
Prijmout a zaznamenat:
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2.
Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví
se namísto nich odpovídající standardní ohlašovací zpráva.
Pokud jste vybrali Prepinani:
Zaznam od:
Zadejte hodinu/minutu začátku časového úseku jako čtyřmístné číslo.
(Musí být nastaven čas.)
Zaznam do:
Zadejte hodinu/minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo
§Ulozit§
Stiskněte dialogové tlačítko.
Upozornění
Pokud není v systému k dispozici čas, změní se hlasový záznamník z režimu
Prepinani nebo Prijmout a zazn. do režimu Pouze prijmout do doby, než je
čas systému opět k dispozici.
Aktivace/deaktivace interního přidržení externího účastníka
rozhovoru
Vaše spojení ISDN-nabízí dvě telefonní spojení, která můžete současně použít.
Z toho důvodu máte dvě následující možnosti, přidržet si externího účastníka
během externího zpětného dotazu, nebo během přepínání:
u Přidržení spojení externě: Telefonní hovor je přidržen ve spojovacím místě. Tím
může použít vaše druhé vedení ISDN-jiný účastník.
u Přidržení spojení interně: Externí hovor je přidržen ve vaší základnové stanici.
V tomto případě jsou obě vedení ISDN obsazena. Pokud je druhé vedení ISDNobsazeno jiným účastníkem, nejsou zpětné dotazy a přijetí čekajícího hovoru
během externího hovoru možné.
Za účelem zapnutí/vypnutí interního režimu přidržení zvolte
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie ¢ Rezim hold (³= zapnuto)
Při dodání je Rezim hold vypnuto, tzn. externí hovory budou přidrženy ve spojovací
stanici (centrální kancelář správce sítě).
Upozornění
LBA Version 5, 15.09.2011
Jestliže je funkce Rezim hold zapnuta, nemůžete oba účastníky hovoru spolu
spojit (hovor není přepojen).
8
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení
Tento odstavec doplňuje odstavec „Nastavení systému - Interní přiřazení odesílacího
a přijímacího spojení účastníkům - Přiřazení odesílacího spojení“ v uživatelské příručce
Gigaset.
Telefon, nebo každé z přihlášených sluchátek, můžete nakonfigurovat tak, že na
nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Nyní z nich lze volat jen interním
účastníkům.
v ¢ ÏNastaveni ¢ Telefonie ¢ Odeslani pripojeni
Vybrat a stisknout §OK§.
~
Případně zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko §OK§.
Zobrazí se seznam interních účastníků (základna, sluchátka, případně přístroj
napojený na FAXový port INT8).
q
Vybrat interního účastníka, který nemá provádět žádné externí hovory
a stisknout dialogové tlačítko §OK§.
r
Zadné navolit za účelem zablokování všech odchozích hovorů od
tohoto interního účastníka.
§Ulozit§
Stisknout dialogové tlačítko pro uložení těchto změn.
Upozornění
Pokud navolíte Zadné, budou všechny odchozí hovory, hovory na síťový
hlasový záznamník a odesílání SMS zpráv, e-mailů, faxů tohoto interního
účastníka zablokovány.
Pokud se tento interní účastník pokusí provést externí hovor nebo poslat SMS
zprávu atd., objeví se hlášení Nelze provest.
Odstranění této funkce z funkčního tlačítka
Tato část doplňuje kapitolu „Nastavení základnové stanice - změna obsazení tlačítka“
v uživatelské příručce vašeho telefonu Gigaset.
LBA Version 5, 15.09.2011
Pro vynulování funkčního tlačítka postupujte následovně:
¤ Funkční tlačítko dlouze stiskněte, dokud se nezobrazí seznam s možnostmi
přiřazení tlačítek.
¤ Dialogové tlačítko §Prázd.§ stiskněte pro vynulování přiřazení tlačítek.
9
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Rozšířená konfigurace IP přes webového konfigurátora
Tato část doplňuje část „Konfigurace IP – Připojení na LAN“ v uživatelské příručce pro
konfigurátora webu.
Stanovení názvu pro základnovou stanici v síti
Aby bylo možné základnovou stanici „rozpoznat“ v rámci lokální sítě, můžete tento
název používat namísto lokální IP adresy.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ IP Configuration.
¤ Klepněte na tlačítko Show Advanced Settings. Zobrazí se další pole.
V oblasti Remote Management
¤ Zapište do pole Device Name in the Network název své základnové stanice
(maximálně 75 znaků).
¤ Klepnutím na softwarové tlačítko Set změny uložíte.
Název základnové stanice se zobrazí na straně Status webového konfigurátoru.
Ostatní nastavení základny přes webového konfigurátora
Přes webovou stránku
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
můžete dodatečně provést následující nastavení základny:
u zapnout přihlašovací režim na základnové stanici
u změnit systémový kód PIN
Přihlášení sluchátek
Na své základnové stanici můžete přihlásit až šest sluchátek. Přihlášení musí být
provedeno na základnové stanici a sluchátku.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Klepněte na tlačítko Start Registrationza účelem aktivace přihlašovacího
LBA Version 5, 15.09.2011
režimu na základnové stanici. Přihlašovací režim zůstává aktivní asi 60 sekund.
Poté budete požádáni začít přihlášením sluchátka.
¤ Zahajte přihlašování sluchátka během 60 sekund tak, jak je popsáno v návodu
k použití sluchátka.
Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se
zobrazí interní číslo sluchátka, například INT 2. Sluchátko bude přidáno do
seznamu přihlášených sluchátek na registračním listuStatus.
10
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Change system PIN of base station
Systémová nastavení základnové stanice zabezpečte 4-místným systémovým
kódem PIN, který budete znát jen vy. Budete pak před změnou důležitých
systémových nastavení a při přihlášení u webového konfigurátora požádáni
o systémový kód PIN.
Při dodání je nastavený PIN 0000.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Zadejte v poli New PIN nový, 4-místný systémový PIN kód pro základnu (čtyři
číslice 0 – 9).
¤ Klepněte na tlačítko Set za účelem aktivace nového PIN.
Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým
konfigurátorem
Tato část doplňuje kapitolu „Telephony – Connections: Konfigurace spojení telefonu “
v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.
V seznamu se spojeními základnové stanice na webové stránce Settings
¢ Telephony ¢ Connections jsou zobrazeny rovněž sluchátka GSM, která
jsou uvedena v seznamu Znama zarizeni na základně.
Pro každé spojení GSM je zobrazen název Bluetooth, pod kterým je v seznamu
uloženo příslušné sluchátko Znama zarizeni a je zobrazen jeho stav.
Možné hodnoty pro stav jsou:
Active
Bluetooth je aktivován na základně. Sluchátko je přihlášeno k základně, tj. objeví
se v seznamu Znama zarizeni. Mobilní telefon však ještě není aktivován.
Možnost Pripojit mob. tel. pro toto sluchátko není ještě stanovena. Ze
základnové stanice nelze provádět hovory prostřednictvím spojení do
mezinárodních mobilních sítí (GSM).
Connected
Mobilní telefon je uveden v seznamu Znama zarizeni a je aktivován. Volba
Pripojit mob. tel. je pro tento mobilní telefon stanovena.
Bluetooth is off
Bluetooth je deaktivován na základně.
Konfigurace/vymazání spojení Bluetooth- GSM
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Vyberte tlačítko Edit za spojením GSM, které chcete konfigurovat.
Connection Name or Number
Zadejte číslo sluchátka, nebo určete název spojení GSM (max. 16 znaků). Tento
název se zobrazí na základně např. v seznamu Znama zarizeni, v seznamu
přijímacích a odesílacích spojení a v seznamech volání jako přicházející spojení
(číslo, které volající navolil).
¤ Vyberte Set pro uložení změn do paměti.
11
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Nebo:
¤ Klepněte na tlačítko Cancel pro stornování změn, které jste provedli.
Vrátíte se potom znovu k seznamu spojení.
Nebo:
¤ Klepněte na tlačítko Delete Connection pro smazání spojení GSM z konfigurace.
Nebude vám možno již přes toto telefonní číslo zavolat, nebo nebudete moci
přes toto spojení telefonovat.
Pokud smazané spojení bylo odesílacím spojením interního účastníka, bude
tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení.
Jestliže je telefon napojen na analogovou pevnou síť, bude přiděleno číslo
pevné sítě.
Uvedení firmware do původního stavu
Tato část doplňuje část „Management – Firmware Update: aktualizace firmware základnové
stanice “ v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.
Verzi firmwaru, která byla v telefonu uložena před poslední aktualizací, můžete
stáhnout zpátky do telefonu.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Vyberte tlačítko Downgrade Firmware. Text nad tlačítkem vám uvádí verzi
firmware, které bude stáhnuta.
¤ V následujícím dialogovém okně klepněte na tlačítko OK za účelem potvrzení
LBA Version 5, 15.09.2011
dotazu.
Stará verze firmware se opět převede do telefonu. Nový firmware bude přepsán.
Přeruší se spojení s webovým konfigurátorem a opět se zapne základna.
Tento proces může trvat až 3minuty.
12
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Změněná struktura nabídky webového konfigurátora
Struktura nabídky webového konfigurátora se změnila. Změny jsou označeny
oranžově.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(čeština)
Online Directory
(čeština)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA Version 5, 15.09.2011
Status
Device
13
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Doplnění a opravy dalších funkcí
u Zobrazení displeje při přicházejícím hovoru s CNIP (čeština):
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
14
Pokud je číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, bude číslo
volajícího nahrazeno (ne informace CNIP) příslušným záznamem v telefonním
seznamu.
Současně mohou být vloženy jak informace CNIP, tak také jméno vložené
z místního telefonního seznamu.
Telefonování se službami sítě (čeština/dle poskytovatele):
– U několika funkcí musíte stisknout dialogové tlačítko §Poslat§ namísto §OK§
nebo §Ulozit§, aby bylo možné změny provést.
– Dříve aktivovaný zpětný dotaz předčasně vymažte:
Za účelem předčasného vymazání zpětného dotazu navolte v
¢ Ç Sluzby site ¢ Zpet.volani vyp. §OK§. Zpětný dotaz se smaže. Nemusíte
stisknout žádné další tlačítko.
Použití zařízení Bluetooth:
Přidání datového zařízení/mobilního telefonu do seznamu známých přístrojů:
Pokud je hlášení nového přístroje neúspěšné, zůstane seznam známých
přístrojů beze změny (za předpokladu, že nebyl zvolen žádný přístroj, který
by měl být nahrazen).
Připojení náhlavní soupravy:
Současně můžete na základnovou stanici připojit šňůrovou náhlavní soupravu
a náhlavní soupravu Bluetooth. Obsazení funkčního tlačítka je pak však možné
jen pro náhlavní soupravu Bluetooth.
Obsazení funkčního/dialogového tlačítka:
Navíc můžete k funkcím uvedeným v návodu k obsluze přiložit nabídku SMS pro
rychlý přístup k tlačítku:
¤ Dlouze stiskněte funkční/dialogové tlačítko.
¤ Vyberte Dalsi funkce... a stiskněte §OK§.
¤ Vyberte SMS a stiskněte §OK§.
Aktivování šetřiče obrazovky Informacni sluzby:
Pro použití šetřiče obrazovky Informacni sluzby není nutné aktivovat zobrazení
informačních služeb přes webového konfigurátora.
Za účelem vyvolání dalších funkcí se podle přívodu informací pro šetřič
obrazovky objeví vpravo dialogové tlačítko (např. §More§). Do klidového stavu
se vrátíte následovně:
¤ Dlouze stiskněte červené ukončující tlačítko T.
¤ Vyberte číslo ~.
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
u Změna připojení ISDN
LBA Version 5, 15.09.2011
Pokud byla vaše základnová stanice právě připojena na ISDN a měníte připojení
ISDN (nové MSN), musíte doposud v telefonu uložené MSN manuálně vymazat.
Postupujte následujícím způsobem:
¤ Spusťte asistenta ISDN přes nabídku:
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Asistent ISDN
¤ Vymažte MSN uložené v telefonu.
¤ Ukončete asistenta ISDN.
¤ Spusťte znovu asistenta ISDN pro provedení automatického zprostředkování
MSN.
15
DX600A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX600A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
Přehled menu
Namísto listování za účelem vyhledání funkce menu můžete vybrat funkci rychleji tak, že
otevřete menu a zadáte kombinaci znaků (nebo kombinaci kláves (Shortcut)).
Příklad:
¤ Pro otevření hlavního menu stiskněte v, pokud je základna v klidové poloze.
¤ Stiskněte O 3 2 pro „nastavení intenzity vyzvánění“.
1 Ç Sluzby site
Dalsi volba
(čeština)
¢ str. 14
Anonymni
Ovladani klavesnice
Presmerovani
Interni linka
MSN1
MSN2
:
MSN10
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Zanepr. pri zanepr.
Prepojeni (ECT)
Zpet.volani vyp.
2 ò
Bluetooth
1 Aktivace
2 Vyhledat pren. pr.
3 Vyhledat mobilni
telef.
4 Vyhledat dat. zariz.
5 Znama zarizeni
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Vlastni zarizeni
16
¢ str. 14
DX600A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX600A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
3 É Spravce souboru
1 Informacni centrum
3 Datovy adresar
(čeština)
1 Sporice displeje
2 Foto volajiciho
3 Zvuky
4 Volna pamet
4 Ê Seznamy volani
1 Vsechna volani
2 Odchozi volani
3 Prijata volani
4 Ztracena volani
5 Ë Zpravy
1 SMS
(čeština)
1 Nova SMS
2 Prichozi
3 Koncepty
4 Nastaveni
1 SMS centra
2 Oznameni
4 Stav
2 E-mail
6 Ì Zaznamnik
1 Prehrat zpravy
Memobox
Zaznamnik 1
Zaznamnik 2
Zaznamnik 3
3 Aktivace
¢ str. 7
1 Zaznamnik 1
2 Zaznamnik 2
3 Zaznamnik 3
LBA Version 5, 15.09.2011
5 Ohlaseni
1 Nahrat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
2 Prehrat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
3 Smazat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
4 Nahrat pripominku
Zaznamnik 1 až 3
5 Poslech. pripominku
Zaznamnik 1 až 3
6 Smazat pripominku
Zaznamnik 1 až 3
¢ str. 7
¢ str. 7
17
DX600A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX600A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
6 Zaznamy
7 Priposlech
1 Stolni telefon
2 Pren.c.
Memoboxy
Obsadit tlac. 1
Memobox
Zaznamnik
7 Í Organizer
1 Kalendar
2 Budik
3 Zmeskane budiky
8 Î Kontakty
1 Tel. seznam
2 Tel. seznam site
2 Online Directory
3 Zlaté stránky
4 Prv.NetDir
Telefonní seznamy, které
jsou k dispozici on-line, jsou
zobrazeny se specifickým
jménem správce.
(čeština)
9 Ï Nastaveni
1 Asistent ISDN
2 Datum/Cas
3 Nastaveni zvuku
1 Hlasitost hovoru
2 Vyzvaneni
1 Hlasitost
2 Melodie
3 Casove nastaveni
4 Ztisit anonymni vol.
3 Upozornujici tony
4 Melodie pri cekani
4 Displej
1 Sporic displeje
2 Informacni tikr
3 Podsviceni
5 Jazyk
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Prihlaseni
1 Prihlasit pren.cast
2 Odhlasit pren.cast
18
¢ str. 14
DX600A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX600A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
7 Telefonie
1 Mistni predvolby
3 Odeslani pripojeni
INT 1 ... INT 8
4 Prijem pripojeni
INT 1 ... INT 8
¢ str. 9
Zaznamnik 1 ...
Zaznamnik 3
5 Druh volby
1 Aut. tonove vytac.
2 Autom.klaves.
3 Volba z * a #
6 Kod KPVS
¢ str. 8
7 Rezim hold
8 System
1 Obnovit
2 Rozhrani DECT
¢ str. 3
3 Port FAX
4 Rezim Repeater
5 Mistni sit
(čeština)
6 Aktualiz. Firmware
¢ str. 12
7 PIN systemu
9 Rezim Eko
1 Rezim Eko
(čeština)
2 Rezim Eko+
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising