Gigaset | DL500A | User manual | Gigaset DL500A Användarmanual

Gigaset DL500A Användarmanual
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DL500A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 31.01.2012
Gigaset DL500A – Nya och ändrade funktioner
Gigaset DL500A – Nya och ändrade funktioner
Detta dokument kompletterar bruksanvisningenför telefonen Gigaset DL500A:
Efter det att bruksanvisningen färdigställdes har nya funktioner tillkommit. Dessa
ändringar beskrivs i detta dokument.
Innehåll
Översikt över nya och ändrade funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beskrivning av nya och ändrade funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telefonsvarare: Spela in två användarspecifika meddelanden
i inspelningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Konfigurera interndeltagare utan sändanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ändra val, byt till tonval (analogt, fast telefonnät) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ta bort en funktion från en funktionsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utökad IP-konfiguration via webbkonfiguratorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ytterligare basenhetsinställningar via webbkonfiguratorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfigurera Bluetooth-GSM-anslutningar med webbkonfiguratorn . . . . . . . . . . . . . 9
Återställa firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ändrad struktur i webbkonfiguratormenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kompletteringar och korrigering för andra funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LBA Version 5, 15.09.2011
Menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Översikt över nya och ändrade funktioner
Översikt över nya och ändrade funktioner
Nya och utvidgade funktioner
u Två lagringsbara personliga meddelanden per telefonsvarare.
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
Du kan nu spela in 2 meddelanden för inspelningsläget på alla lokala telefonsvarare. När du kopplar på telefonsvararen kan du välja vilket meddelande som ska
användas. ¢ s. 3
Konfigurera interna abonnenter utan sändanslutning.
Du kan konfigurera telefonen eller samtliga registrerade mobila enheter på så
vis att inga externa samtal kan kopplas dit. Externa samtal kan tas emot och
interndeltagare ringas upp. ¢ s. 5
Ändra val vid anslutning till en telefonväxel. Du kan ändra val via menyn i basenheten eller via webbkonfiguratorn. ¢ s. 6
Webbkonfiguratorn möjliggör ytterligare IP-inställningar för basenheten. Du
kan tilldela ett enhetsnamn till basenheten. Basenheten identifieras därefter på
det lokala nätverket genom detta namn. ¢ s. 7
Ytterligare inställningar på basenheten kan utföras via webbkonfiguratorn: aktivera registreringsläget, ändra PIN-kod. ¢ s. 8
Med webbkonfiguratorn kan du ändra namnen på Bluetooth-GSM-anslutningar
i listan Kända enheter och radera GSM-anslutningar från listan. ¢ s. 9
Efter den första firmwareuppdateringen kan du återställa firmwaren till sin föregående version. ¢ s. 10
Webbkonfiguratorns struktur har ändrats. ¢ s. 11
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Telefonsvarare: Spela in två användarspecifika meddelanden
i inspelningsläget
Spela in ett meddelande
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvarare - Betjäning via
basenheten - Spela in ett eget meddelande eller en egen hänvisning" i din Gigaset-användarhandbok.
Du kan spela in två personliga meddelanden i inspelningsläget samt ett hänvisningsmeddelanden för hänvisningsläget.
Du spelar in de två meddelanden på följande sätt:
v ¢ Ì ¢ Svarsmeddelanden ¢ Spela in svarsmedd.
q
Välj Announcement 1 /Announcement 2 och tryck på §OK§.
§OK§
Tryck på Display-knappen för att starta inspelningen.
Då hörs klarsignalen (kort ton)
¤ Tala nu in meddelandet (minst 3 sekunder).
§Avsluta§
Tryck på Display-knappen för att avsluta inspelningen.
När meddelandet har spelats in, spelas det upp igen i kontrollsyfte. Via §Nytt§ kan du
starta inspelningen på nytt.
Lyssna på meddelanden
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvarare - Hantering via
basenheten - Lyssna på meddelanden" i din Gigaset-användarhandbok.
LBA Version 5, 15.09.2011
Du kan lyssna på dina meddelanden på följande sätt:
v ¢ Ì ¢ Svarsmeddelanden ¢ Spela upp svarsmedd.
q
Välj Announcement 1 /Announcement 2 och tryck på §OK§.
Om valt meddelande ej har spelats in eller raderats, spelas motsvarande standardmeddelande upp.
3
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Koppla på telefonsvararen för att välja ett meddelande
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvarare - Hantering via
basenheten - Koppla på/av telefonsvararen och välj läge" i din Gigaset-användarhandbok.
v ¢ Ì ¢ Aktivera (μ= på)
§OK§
Tryck på Display-knappen.
¤ Du kan ange följande uppgifter:
Aktivera:
På eller välj Av för att koppla på/av telefonsvararen.
Läge:
Välj Svara & spela in, Endast svara eller Alternera.
Om Svara & spela in eller Alternera har valts:
Svara & spela in med:
Välj Announcement 1 /Announcement 2.
Om valt meddelande ej har spelats in eller raderats, spelas motsvarande standardmeddelande upp.
Om Alternera har valts:
Spela in från:
Ange intervallets början i timmar/minuter med 4 siffror.
(Klockan måste ha ställts in.)
Spela in till:
Ange intervallets slut i timmar/minuter med 4 siffror.
§Spara§
Tryck på Display-knappen.
Hänvisning
LBA Version 5, 15.09.2011
Om ingen systemtid finns tillgänglig, byter telefonsvararen läge från läge Alternera eller Svara & spela in till läge Endast svara tills systemtiden åter finns
tillgänglig.
4
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Konfigurera interndeltagare utan sändanslutning
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Systeminställningar - Tilldela sänd- och mottagningsanslutningar till interndeltagare - Tilldela sändanslutning“ i din Gigaset-användarhandbok.
Du kan konfigurera telefonen eller samtliga registrerade mobila enheter på så
vis att inga externa samtal kan genomföras. Du kan då endast ringa upp
interndeltagare.
v ¢ ÏInställningar ¢ Telefoni ¢ Skicka anslutningar
Välj och tryck på §OK§.
~
Vid behov ange PIN-kod och tryck på §OK§.
En lista över interndeltagare (basenhet, mobila enheter, i förekommande fall då
FAX-porten INT8 är ansluten) visas.
q
Välj en interndeltagare från vilken inga externa uppringningar ska
kunna utföras och tryck på Display-knappen §OK§.
r
Välj Inga utg. samt. för att blockera alla utgående samtal från denna
interndeltagare.
§Spara§
Tryck på Display-knappen för att spara ändringarna.
Hänvisning
LBA Version 5, 15.09.2011
Om du väljer Inga utg. samt. blockeras samtliga utgående samtal, samtal till
nättelefonsvararen samt SMS, e-post och fax från denna interndeltagare.
Om interndeltagaren försöker ringa ett extern samtal, skicka ett SMS osv. visas
meddelandet Ej möjligt!.
5
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Ändra val, byt till tonval (analogt, fast telefonnät)
Ändra val (analogt, fast telefonnät)
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ansluta basenhet till en växel" i din Gigaset-användarhandbok. Kapitlet gäller anslutningar till det analoga, fasta telefonnätet.
En ändring av val är bara nödvändigt om växeln (PABX), till vilken telefonen ansluts,
kräver detta; se användarhandboken för telefonväxeln (PABX).
Du kan välja mellan följande inställningar:
u Tonval (Tonval),
u Impulsval (Pulsval).
Oavsett ovan listade inställningsalternativ växlar telefonen efter uppringning eller
under ett samtal automatiskt till tonval (DTMF), t.ex. för att fjärrstyra en telefonsvarare (remote).
v ¢ Ï Inställningar ¢ Telefoni ¢ Uppring.metod
q
Välj inställning och tryck på §OK§ (Ø = på).
Hänvisning
Tonval (DTMF) är i dagsläget det vanligaste förfarandet. Impulsval (PD) används
numera bara av ett fåtal äldre telefonväxlar (PABX).
Ändra inställning via webbkonfiguratorn
Detta avsnitt kompletterar kapitlet “Ändra Telephony – Connections - Namn, Flash-tid för
anslutning till det fasta nätet” i användarhandboken för webbkonfiguratorn.
Via webbkonfiguratorn kan du dessutom växla mellan ton- och impulsval:
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Välj Edit i kategorin Fixed Line Connection.
¤ Välj för Dialling mode
– Pulse dial för impulsval
– DTMF för tonval
¤ Välj Set för att spara inställningen.
Växla tillfälligt till tonval (DTMF)
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ansluta basenhet till en telefonväxel" i din Gigaset-användarhandbok. Kapitlet gäller anslutningar till det analoga, fasta telefonnätet.
LBA Version 5, 15.09.2011
Om din telefonväxel (PABX) fortfarande arbetar med impulsval (PD) men du är i
behov av tonval för en anslutning (t.ex. för att lyssna på nättelefonsvararen), måste
du byta till tonval för just detta samtal.
Förutsättning: du för ett externt samtal eller har valt ett externt nummer.
*
Tryck på-knappen.
När samtalet avslutats kopplas automatiskt impulsvalet på igen.
6
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Ta bort en funktion från en funktionsknapp
Detta avsnitt kompletterar kapitlet “Ställa in basenhet - Ändra knappfunktion” i din Gigasetanvändarhandbok.
För att återställa en funktionsknapp, gör följande:
¤ Håll funktionsknappen nedtryckt länge, ända tills en lista över möjliga knappfunktioner visas.
¤ Tryck på Display-knappen §Tom§ för att återställa knappfunktionen.
Utökad IP-konfiguration via webbkonfiguratorn
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "IP-konfiguration – Ställa in LAN-anslutning" i webbkonfiguratorns användarhandbok.
Ange ett namn för basenheten i nätverket
För att basenheten ska kunna identifieras i det lokala nätverket kan du använda
detta namn istället för den lokala IP-adressen.
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ IP Configuration.
¤ Klicka på knappen Show Advanced Settings. Ytterligare fält visas.
I kategorin Remote Management
¤ Ange ett namn för din basenhet (maximalt 75 tecken) i fältet Device Name in
the Network.
¤ Klicka på knappen Set för att spara ändringarna.
LBA Version 5, 15.09.2011
Namnet på basenheten visas på webbkonfiguratorns sida Status.
7
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Ytterligare basenhetsinställningar via webbkonfiguratorn
Via webbsidan
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
kan du dessutom göra följande basenhetsinställningar:
u koppla på registreringsläget på basenheten
u ändra PIN-kod
registrera mobila enheter
Du kan registrera upp till sex mobila enheter på din basenhet. Registreringen måste
startas på både basenhet och mobil enhet.
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Klicka på knappen Start Registration för att aktivera registreringsläget på
basenheten. Registreringsläget förblir aktivt i ca 60 sekunder.
Därefter uppmanas du att starta registreringen på den mobila enheten.
¤ Inled registreringen på den mobila enheten inom 60 sekunder, precis som det
står i den mobila enhetens instruktionsmanual.
När registreringen slutförts växlar den mobila enheten till viloläget. På skärmen
visas den mobila enhetens internnummer, t.ex. INT 2. Den mobila enheten läggs
till på listan över registrerade mobila enheter i registret Status.
Change system PIN of base station
Skydda basenhetens systeminställningar med en 4-siffrig PIN-kod som bara du
känner till. Du kommer sedan att bli ombedd ange din PIN-kod vid ändring av viktiga systeminställningar samt vid registrering hos webbkonfiguratorn.
Vid leverans är PIN inställt på 0000.
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Ange i fältet New PIN en ny fyrsiffrig PIN-kod för basenheten (fyra siffror mellan
0-9).
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Klicka på knappen Set för att aktivera din nya PIN-kos.
8
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Konfigurera Bluetooth-GSM-anslutningar med
webbkonfiguratorn
Detta avsnitt kompletterar kapitlet “Telephony – Connections: Konfigurera telefonanslutningar” i webbkonfiguratorns användarmanual.
I listan över basenhetens anslutningar på webbsidan Settings ¢ Telephony
¢ Connections visas även de GSM-mobiltelefoner som finns med i listan Kända
enheter på basenheten.
För varje GSM-anslutning visas det Bluetoothnamn under vilket tillhörande mobiltelefon lagrats i listan Kända enheter samt dess status.
Möjliga statusvärden är:
Active
Bluetooth aktiverat i basenheten. Mobiltelefonen är registrerad i basenheten,
dvs. syns på listan Kända enheter. Mobiltelefonen är emellertid ännu ej aktiverad. Alternativet Anslut till mobiltelefon har ännu ej satts för denna Mobiltelefon. Från basenheten kan inga samtal föras via tillhörande GSM-anslutning.
Connected
Mobiltelefonen visas i listan Kända enheter och är aktiv. Alternativet Anslut till
mobiltelefon har satts för denna mobiltelefon.
Bluetooth is off
På basen är Bluetooth avaktiverat.
Konfigurera/radera Bluetooth-GSM-anslutningar
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Välj knappen Edit bakom GSM-anslutningen du vill konfigurera.
Connection Name or Number
Ange mobiltelefonens nummer eller ett namn för GSM-anslutningen (max.
16 tecken). Detta namn visas på basenheten, t.e.x i listan Kända enheter, i listan
över mottagnings- och sändanslutningarna samt i uppringningslistorna som
mottagningsanslutning (nummer som uppringaren har valt).
¤ Välj Set för att spara ändringarna.
Eller:
¤ Klicka på knappen Cancel för att ta bort gjorda ändringar.
LBA Version 5, 15.09.2011
Du återvänder då till anslutningslistan.
Eller:
¤ Klicka på knappen Delete Connection för att radera GSM-anslutningen från
konfigurationen. Du kan då varken bli uppringd via detta telefonnummer eller
själv ringa upp någon via denna anslutning.
Om den anslutning du raderat utgjorde någon interndeltagares sändanslutning, kommer denna automatiskt att tilldelas en ny sändanslutning. Om telefonen är ansluten till det fasta analoga telefonnätet, är det numret till det fasta
nätet som tilldelas.
9
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Återställa firmware
Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Management – Firmware Update: Uppdatera basenhetens firmware" i webbkonfiguratorns användarmanual.
Du kan återinstallera den firmwareversion som fanns på telefonen före sista
uppdatering.
¤ Öppna webbsidan Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Välj knappen Downgrade Firmware. Texten ovanför knappen anger vilken firmwareversion som laddas.
¤ I följande dialogfönster, klicka på knappen OK för att bekräfta förfrågan.
LBA Version 5, 15.09.2011
Den gamla firmwareversionen laddas ånyo till telefonen. Den nya firmwareversionen skrivs över. Din anslutning till webbkonfiguratorn avslutas och basenheten
startas om.
Denna procedur kan ta upp till 3 minuter.
10
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Ändrad struktur i webbkonfiguratormenyn
Webbkonfiguratormenyns uppbyggnad har ändrats. Ändringarna är markerade i
orange.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment1
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(nationsspecifik)
Online Directory
(nationsspecifik)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Status
Device
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Visas enbart om en mobiltelefon registrerats via Bluetooth (d.v.s. finns med på listan
Kända enheter).
11
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 31.01.2012
Beskrivning av nya och ändrade funktioner
Kompletteringar och korrigering för andra funktioner
u Display-visning i samband med inkommande samtal per CNIP
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
12
(nationsspecifikt):
Om uppringarens nummer finns sparat i din telefonbok, ersätts uppringarens
nummer (ej CNIP-informationen) av därtill hörande telefonboksuppgifter.
Såväl CNIP-information som det ur den lokala telefonboken insatta namnet kan
sättas in samtidigt.
Telefonera med nättjänster (nations-/leverantörsspecifikt):
I samband med vissa funktioner måste du trycka på Display-knappen §Sänd§ istället för §OK§ eller §Spara§ för att genomföra ändringar.
Använda Bluetooth-enheter:
Lägga till dataenhet/mobiltelefon på listan över kända enheter:
Om registreringen av den nya enheten inte lyckas, förblir listan över okända
enheter oförändrad (detta förutsatt att ingen enhet valts som skulle ersättas).
Ansluta headsets:
Du kan ansluta både ett headset med kabel och ett Bluetooth-headset samtidigt
till basenheten. Du kan då emellertid endast välja en funktionsknapp för Bluetooth-headsetet (inte för det andra).
Skapa funktions-/Display-knappar:
Förutom i instruktionsmanualen angivna funktioner kan du även lägga SMSmenyn på en snabbvalsknapp:
¤ Tryck ner en funktions-/Displayknapp länge.
¤ Välj Fler funktioner... och tryck på §OK§.
¤ Välj SMS och tryck på §OK§.
Aktivera skärmsläckare Infotjänster:
För att använda skärmsläckaren Infotjänster behöver du inte längre aktivera visningen av informationstjänsterna via webbkonfiguratorn.
Beroende på skärmsläckarens informationsflöde visas till höger en Displayknapp (t.ex. §More§) genom vilken ytterligare funktioner kan visas. Du återgår till
viloläget på följande sätt:
¤ Tryck länge på den röda Slut-knappen T.
¤ Välj nummer ~.
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 31.01.2012
Menyöversikt
Menyöversikt
Istället för att behöva bläddra fram ett menyval kan du snabbare välja en funktion om du istället
öppnar menyn och anger en teckenkombination (eller en tangentkombination/shortcut).
Exempel:
¤ För att öppna huvudmenyn, tryck på v när basenheten befinner sig i viloläge.
¤ Tryck på O 3 2 för "Ställ in ringsignalsvolym."
¢ s. 12
1 Ç Nättjänster
Auto.återuppr
Nästa samtal
Anonym
Överför nummer
(nations-/leverantörsspecifikt)
Samtal väntar
Nästa samtal
anonymt
(nations-/leverantörsspecifikt)
Vidarekoppling
Samtal väntar
Alla samt. anonymt
Nättelesvar
Samtalsskydd
Fast samtalsdest.
Avvisa okänd
uppring.
Tillb.ringn. Av
2 ò
Bluetooth
1 Aktivera
2 Sök headset
3 Sök mobiltelefon
4 Sök dataenhet
5 Kända enheter
¢ s. 12
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Egen enhet
13
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 31.01.2012
Menyöversikt
3 É Specialfunktioner
1 Infocenter
3 Resurs-telefonbok
(nations-/leverantörsspecifikt)
1 Skärmsläckare
2 Ringbilder
3 Ljud
4 Ledigt minne
4 Ê Samtalslistor
1 Alla samtal
2 Utgående samtal
3 Mottagna samtal
4 Missade samtal
5 Ë Meddelanden
1 SMS
(nationsspecifik)
1 Nytt SMS
2 Inkomm.
3 Utgående
4 Inställningar
1 Servicecenter
2 Notifikation
4 Statusrapport
2 E-post
(nationsspecifik)
6 Ì Telefonsvarare
1 Spela upp medd.
Nättelefonsvarare
Telefonsvarare
3 Aktivera
5 Svarsmeddelanden
1 Spela in svarsmedd.
2 Spela upp svarsmedd.
3 Radera svarsmedd.
4 Spela in hänvisning
5 Spela upp hänvisning
6 Radera hänvisning
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Inspelningar
14
¢ s. 3
¢ s. 3
¢ s. 3
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 31.01.2012
Menyöversikt
7 Högtalare
1 Bordstelefon
2 H-enhet
Nätbrevlådor
Snabbval 1
Nättelefonsv.
Telefonsvarare
7 Í Organizer
1 Kalender
2 Väckarklocka
3 Missade alarm
8 Î Kontakter
1 Telefonbok
2 Nät-telefonbok
2 Online Directory
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
Tillgängliga online-telefonkataloger visas med leverantörsspecifika namn,
(nations-/leverantörsspecifikt)
9 Ï Inställningar
2 Datum/tid
3 Ljudinställning
1 Samtalsvolym
2 Ringsignaler
1 Volym
2 Melodier
3 Tidsstyrning
4 Dämp. anon. ring
3 Servicetoner
4 Pausmusik
4 Skärminställning
1 Skärmsläckare
2 Informationsremsa
3 Belysning
5 Språk
6 Registrering
1 Registrera handenhet
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Avregistrera handenh.
15
DL500A / sv / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 31.01.2012
Menyöversikt
7 Telefoni
1 Riktnummer
3 Skicka anslutningar
INT 1 ... INT 7
4 Ta emot anslutningar
INT 1 ... INT 7
5 Växelprefix
6 Uppring.metod
1 Tonval
¢ s. 5
¢ s. 6
2 Pulsval
7 Retursamtal
8 System
1 Återställ
2 DECT-gränssnitt
4 Repeaterläge
(nations-/leverantörsspecifikt)
5 Lokalt nätverk
¢ s. 10
6 Uppdat. programv.
7 System-PIN
9 Eco-läge
1 Eco-läge
2 Eco-läge+
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
(länder-/leverantörsspecifikt)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising