Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Užívateľská príručka

Gigaset DL500A Užívateľská príručka
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DL500A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 17.01.2012
Gigaset DL500A – Nové a změněné funkce
Gigaset DL500A – Nové a změněné funkce
Tento dokument doplňuje návody k obsluze pro telefon Gigaset DL500A:
Po zhotovení návodů k obsluze byl rozsah funkcí těchto přístrojů rozšířen. Tyto
změny jsou popsány v předloženém dokumentu.
Obsah
Přehled nových a změněných funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis nových a změněných funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv uživatele pro
režim záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Změna způsobu volby, přepnutí na tónovou volbu (analogová pevná síť) . . . . . . . 5
Odstranění této funkce z funkčního tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozšířená konfigurace IP přes webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ostatní nastavení základny přes webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým konfigurátorem . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uvedení firmware do původního stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Změněná struktura nabídky webového konfigurátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Doplnění a opravy dalších funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LBA Version 5, 15.09.2011
Přehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Přehled nových a změněných funkcí
Přehled nových a změněných funkcí
Nové a rozšířené funkce
u Na hlasový záznamník lze uložit dvě osobní ohlašovací zprávy.
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
Nyní můžete pro místní hlasový záznamník nahrát dvě ohlašovací zprávy pro
režim záznamu. Při zapnutí hlasového záznamníku si můžete zvolit, která
ohlašovací zpráva se má použít. ¢ str. 3
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení.
Telefon, nebo každé přihlášené sluchátko, můžete nakonfigurovat tak, že na
nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Lze provádět externí hovory
a volat interním účastníkům. ¢ str. 5
Přestavení způsobu volby u připojení na telefonní přístroj. Pomocí nabídky
základního telefonu nebo konfigurace na internetového konfigurátora můžete
změnit způsob volby. ¢ str. 5
Internetový konfigurátor umožňuje přídavná nastavení IP pro základní telefon.
Základnímu telefonu můžete přiřadit název přístroje. Pomocí tohoto názvu
bude základní telefon rozpoznán v rámci místní sítě. ¢ str. 7
Další nastavení základního telefonu můžete provádět pomocí internetového
konfigurátora: aktivace přihlašovacího režimu, změna systémového PINu.
¢ str. 7
Prostřednictvím internetového konfigurátora můžete název spojení BluetoothGSM v seznamu Znama zarizeni změnit a vymazat ze seznamu spojení GSM.
¢ str. 8
Po první aktualizaci mikroprogramového vybavení můžete mikroprogramové
vybavení opět vrátit do předchozí verze. ¢ str. 9
Struktura nabídky internetového konfigurátora se změnila. ¢ str. 10
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Popis nových a změněných funkcí
Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv
uživatele pro režim záznamu
Nahrávání ohlašovací zprávy
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Nahrávání vlastní ohlašovací zprávy/ohlášení pokynů“
v uživatelské příručce vašeho Gigaset.
Můžete nahrát dvě osobní ohlašovací zprávy pro režim nahrávání a jednu
ohlašovací zprávu pro režim ohlášení pokynů.
Můžete nahrát dvě ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni ¢ Nahrat ohlaseni
q
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stiskněte §OK§.
§OK§
Stisknutím dialogového tlačítka display zahajte nahrávání.
Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).
¤ Nyní namluvte ohlašovací zprávu (musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).
§Ukoncit§
Stisknutím dialogového tlačítka ukončete nahrávání.
Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje. Pomocí §Nove§ můžete spustit
nahrávání znovu.
Vyslechnout ohlášení
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Vyslechnout ohlášení“ v uživatelské příručce Gigaset.
Můžete si poslechnout ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni ¢ Prehrat ohlaseni
q
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2 a stiskněte §OK§.
Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví se
odpovídající standardní ohlašovací zpráva.
Zapnutí hlasového záznamníku, navolení ohlašovací zprávy
LBA Version 5, 15.09.2011
Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové staniceObsluha přes základnovou stanici - Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku a nastavení
režimu“ v uživatelské příručce Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Aktivace (μ= zapnuto)
§OK§
Stiskněte dialogové tlačítko.
¤ Můžete provést následující zadání:
Aktivace:
Vyberte Zap. nebo Vyp. podle toho, zda chcete hlasový záznamník zapnout
nebo vypnout.
Rezim:
Vyberte Prijmout a zazn., Pouze prijmout nebo Prepinani.
3
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Pokud jste vybrali Prijmout a zazn. nebo Prepinani:
Prijmout a zaznamenat:
Vyberte Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2.
Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví
se namísto nich odpovídající standardní ohlašovací zpráva.
Pokud jste vybrali Prepinani:
Zaznam od:
Zadejte hodinu/minutu začátku časového úseku jako čtyřmístné číslo.
(Musí být nastaven čas.)
Zaznam do:
Zadejte hodinu/minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo
§Ulozit§
Stiskněte dialogové tlačítko.
Upozornění
LBA Version 5, 15.09.2011
Pokud není v systému k dispozici čas, změní se hlasový záznamník z režimu
Prepinani nebo Prijmout a zazn. do režimu Pouze prijmout do doby, než je
čas systému opět k dispozici.
4
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení
Tento odstavec doplňuje odstavec „Nastavení systému - Interní přiřazení odesílacího
a přijímacího spojení účastníkům - Přiřazení odesílacího spojení“ v uživatelské příručce
Gigaset.
Telefon, nebo každé z přihlášených sluchátek, můžete nakonfigurovat tak, že na
nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Nyní z nich lze volat jen interním
účastníkům.
v ¢ ÏNastaveni ¢ Telefonie ¢ Odeslani pripojeni
Vybrat a stisknout §OK§.
~
Případně zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko §OK§.
Zobrazí se seznam interních účastníků (základna, sluchátka, případně přístroj
napojený na FAXový port INT8).
q
Vybrat interního účastníka, který nemá provádět žádné externí hovory
a stisknout dialogové tlačítko §OK§.
r
Zadné navolit za účelem zablokování všech odchozích hovorů od
tohoto interního účastníka.
§Ulozit§
Stisknout dialogové tlačítko pro uložení těchto změn.
Upozornění
Pokud navolíte Zadné, budou všechny odchozí hovory, hovory na síťový
hlasový záznamník a odesílání SMS zpráv, e-mailů, faxů tohoto interního
účastníka zablokovány.
Pokud se tento interní účastník pokusí provést externí hovor nebo poslat SMS
zprávu atd., objeví se hlášení Nelze provest.
Změna způsobu volby, přepnutí na tónovou volbu (analogová
pevná síť)
Změna způsobu volby (analogová pevná síť)
Tato část je doplněním kapitoly „Napojení základnové stanice na telefonní zařízení“
v uživatelské příručce Gigaset. Platí pro spojení do analogové pevné sítě.
Změna způsobu volby je nutná jen tehdy, pokud telefonní zařízení (PABX), na které
je telefon připojen, toto vyžaduje; viz uživatelská příručka Telefonní zařízení (PABX).
LBA Version 5, 15.09.2011
Můžete si vybrat z následujících způsobů volby:
u tónová volba (Tonova volba),
u impulsní volba (Pulsni volba).
Bez ohledu na výše uvedené možnosti nastavení přepíná telefon po navolení nebo
během volání automaticky na tónovou volbu (DTMF), např. pro řízení hlasového
záznamníku na dálku (remote).
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie ¢ Druh volby
q
Zvolte způsob volby a stiskněte tlačítko §OK§ (Ø = zapnuto).
5
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Upozornění
Tónová volba (DTMF) je v současné době nejpoužívanějším způsobem volby.
Impulsní volba (PD) se používá ještě u některých starých telefonních přístrojů
(PABX).
Změna způsobu volby přes konfigurátora webu
Tato část doplňuje odstavec „ Změna Telephony – Connections - názvu, Flash doby spojení
pevné sítě“ v uživatelské příručce pro konfigurátora webu.
Dodatečně můžete přepínat přes konfigurátora webu mezi tónovou a impulsní
volbou:
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Vyberte Edit v oblasti Fixed Line Connection.
¤ Zvolte Dialling mode
– Pulse dial při použití impulsní volby
– DTMF při použití tónové volby
¤ Zvolte Set pro uložení svého nastavení do paměti.
Dočasné přepnutí na tónovou volbu (DTMF)
Tato část je doplněním kapitoly „Napojení základnové stanice na telefonní zařízení“
v uživatelské příručce Gigaset. Platí pro spojení na analogovou pevnou síť.
Pokud vaše telefonní zařízení (PABX) funguje ještě na impulsní volbu (PD), vy však
pro spojení potřebujete tónovou volbu (např. pro odposlech síťového hlasového
záznamníku), musíte pro volání přepnout na tónovou volbu.
Předpoklad: probíhá externí hovor, nebo je vytočeno externí číslo.
*
Stiskněte tlačítko.
Po ukončení hovoru se impulsní volba opět automaticky zapne.
Odstranění této funkce z funkčního tlačítka
Tato část doplňuje kapitolu „Nastavení základnové stanice - změna obsazení tlačítka“
v uživatelské příručce vašeho telefonu Gigaset.
LBA Version 5, 15.09.2011
Pro vynulování funkčního tlačítka postupujte následovně:
¤ Funkční tlačítko dlouze stiskněte, dokud se nezobrazí seznam s možnostmi
přiřazení tlačítek.
¤ Dialogové tlačítko §Prázd.§ stiskněte pro vynulování přiřazení tlačítek.
6
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Rozšířená konfigurace IP přes webového konfigurátora
Tato část doplňuje část „Konfigurace IP – Připojení na LAN“ v uživatelské příručce pro
konfigurátora webu.
Stanovení názvu pro základnovou stanici v síti
Aby bylo možné základnovou stanici „rozpoznat“ v rámci lokální sítě, můžete tento
název používat namísto lokální IP adresy.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ IP Configuration.
¤ Klepněte na tlačítko Show Advanced Settings. Zobrazí se další pole.
V oblasti Remote Management
¤ Zapište do pole Device Name in the Network název své základnové stanice
(maximálně 75 znaků).
¤ Klepnutím na softwarové tlačítko Set změny uložíte.
Název základnové stanice se zobrazí na straně Status webového konfigurátoru.
Ostatní nastavení základny přes webového konfigurátora
Přes webovou stránku
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
můžete dodatečně provést následující nastavení základny:
u zapnout přihlašovací režim na základnové stanici
u změnit systémový kód PIN
Přihlášení sluchátek
Na své základnové stanici můžete přihlásit až šest sluchátek. Přihlášení musí být
provedeno na základnové stanici a sluchátku.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Klepněte na tlačítko Start Registrationza účelem aktivace přihlašovacího
LBA Version 5, 15.09.2011
režimu na základnové stanici. Přihlašovací režim zůstává aktivní asi 60 sekund.
Poté budete požádáni začít přihlášením sluchátka.
¤ Zahajte přihlašování sluchátka během 60 sekund tak, jak je popsáno v návodu
k použití sluchátka.
Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se
zobrazí interní číslo sluchátka, například INT 2. Sluchátko bude přidáno do
seznamu přihlášených sluchátek na registračním listuStatus.
7
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Change system PIN of base station
Systémová nastavení základnové stanice zabezpečte 4-místným systémovým
kódem PIN, který budete znát jen vy. Budete pak před změnou důležitých
systémových nastavení a při přihlášení u webového konfigurátora požádáni
o systémový kód PIN.
Při dodání je nastavený PIN 0000.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Zadejte v poli New PIN nový, 4-místný systémový PIN kód pro základnu (čtyři
číslice 0 – 9).
¤ Klepněte na tlačítko Set za účelem aktivace nového PIN.
Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým
konfigurátorem
Tato část doplňuje kapitolu „Telephony – Connections: Konfigurace spojení telefonu “
v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.
V seznamu se spojeními základnové stanice na webové stránce Settings
¢ Telephony ¢ Connections jsou zobrazeny rovněž sluchátka GSM, která
jsou uvedena v seznamu Znama zarizeni na základně.
Pro každé spojení GSM je zobrazen název Bluetooth, pod kterým je v seznamu
uloženo příslušné sluchátko Znama zarizeni a je zobrazen jeho stav.
Možné hodnoty pro stav jsou:
Active
Bluetooth je aktivován na základně. Sluchátko je přihlášeno k základně, tj. objeví
se v seznamu Znama zarizeni. Mobilní telefon však ještě není aktivován.
Možnost Pripojit mob. tel. pro toto sluchátko není ještě stanovena. Ze
základnové stanice nelze provádět hovory prostřednictvím spojení do
mezinárodních mobilních sítí (GSM).
Connected
Mobilní telefon je uveden v seznamu Znama zarizeni a je aktivován. Volba
Pripojit mob. tel. je pro tento mobilní telefon stanovena.
Bluetooth is off
Bluetooth je deaktivován na základně.
Konfigurace/vymazání spojení Bluetooth- GSM
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Vyberte tlačítko Edit za spojením GSM, které chcete konfigurovat.
Connection Name or Number
Zadejte číslo sluchátka, nebo určete název spojení GSM (max. 16 znaků). Tento
název se zobrazí na základně např. v seznamu Znama zarizeni, v seznamu
přijímacích a odesílacích spojení a v seznamech volání jako přicházející spojení
(číslo, které volající navolil).
¤ Vyberte Set pro uložení změn do paměti.
8
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Nebo:
¤ Klepněte na tlačítko Cancel pro stornování změn, které jste provedli.
Vrátíte se potom znovu k seznamu spojení.
Nebo:
¤ Klepněte na tlačítko Delete Connection pro smazání spojení GSM z konfigurace.
Nebude vám možno již přes toto telefonní číslo zavolat, nebo nebudete moci
přes toto spojení telefonovat.
Pokud smazané spojení bylo odesílacím spojením interního účastníka, bude
tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení.
Jestliže je telefon napojen na analogovou pevnou síť, bude přiděleno číslo
pevné sítě.
Uvedení firmware do původního stavu
Tato část doplňuje část „Management – Firmware Update: aktualizace firmware základnové
stanice “ v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.
Verzi firmwaru, která byla v telefonu uložena před poslední aktualizací, můžete
stáhnout zpátky do telefonu.
¤ Otevřete webovou stránku Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Vyberte tlačítko Downgrade Firmware. Text nad tlačítkem vám uvádí verzi
firmware, které bude stáhnuta.
¤ V následujícím dialogovém okně klepněte na tlačítko OK za účelem potvrzení
LBA Version 5, 15.09.2011
dotazu.
Stará verze firmware se opět převede do telefonu. Nový firmware bude přepsán.
Přeruší se spojení s webovým konfigurátorem a opět se zapne základna.
Tento proces může trvat až 3minuty.
9
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Změněná struktura nabídky webového konfigurátora
Struktura nabídky webového konfigurátora se změnila. Změny jsou označeny
oranžově.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment1
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(čeština)
Online Directory
(čeština)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Status
Device
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Zobrazí se jen, když došlo k přihlášení sluchátka přes Bluetooth (tzn v seznamu Znama
zarizeni je obsažen).
10
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 17.01.2012
Popis nových a změněných funkcí
Doplnění a opravy dalších funkcí
u Zobrazení displeje při přicházejícím hovoru s CNIP (čeština):
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
Pokud je číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, bude číslo
volajícího nahrazeno (ne informace CNIP) příslušným záznamem v telefonním
seznamu.
Současně mohou být vloženy jak informace CNIP, tak také jméno vložené
z místního telefonního seznamu.
Telefonování se službami sítě (čeština/dle poskytovatele):
U několika funkcí musíte stisknout dialogové tlačítko §Poslat§ na místo §OK§ nebo
§Ulozit§, aby bylo možné změny provést.
Použití zařízení Bluetooth:
Přidání datového zařízení/mobilního telefonu do seznamu známých přístrojů:
Pokud je hlášení nového přístroje neúspěšné, zůstane seznam známých
přístrojů beze změny (za předpokladu, že nebyl zvolen žádný přístroj, který
by měl být nahrazen).
Připojení náhlavní soupravy:
Současně můžete na základnovou stanici připojit šňůrovou náhlavní soupravu
a náhlavní soupravu Bluetooth. Obsazení funkčního tlačítka je pak však možné
jen pro náhlavní soupravu Bluetooth.
Obsazení funkčního/dialogového tlačítka:
Navíc můžete k funkcím uvedeným v návodu k obsluze přiložit nabídku SMS pro
rychlý přístup k tlačítku:
¤ Dlouze stiskněte funkční/dialogové tlačítko.
¤ Vyberte Dalsi funkce... a stiskněte §OK§.
¤ Vyberte SMS a stiskněte §OK§.
Aktivování šetřiče obrazovky Informacni sluzby:
Pro použití šetřiče obrazovky Informacni sluzby není nutné aktivovat zobrazení
informačních služeb přes webového konfigurátora.
Za účelem vyvolání dalších funkcí se podle přívodu informací pro šetřič
obrazovky objeví vpravo dialogové tlačítko (např. §More§). Do klidového stavu
se vrátíte následovně:
¤ Dlouze stiskněte červené ukončující tlačítko T.
¤ Vyberte číslo ~.
11
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
Přehled menu
Namísto listování za účelem vyhledání funkce menu můžete vybrat funkci rychleji tak, že
otevřete nabídku a zadáte kombinaci znaků (nebo kombinaci kláves (Shortcut)).
Příklad:
¤ Pro otevření hlavního menu stiskněte v, pokud je základna v klidové poloze.
¤ Stiskněte O 3 2 pro „nastavení intenzity vyzvánění“.
¢ str. 11
1 Ç Sluzby site
Autom.opak.volby
Dalsi volba
Anonymni
Posilat cislo
(čeština)
Cekajici volani
Pristi volani
anonymni
(čeština)
Presmerovani
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Memobox
Fitr volani
Prednast.cislo
Odmit. neznama vol.
Zpet.volani vyp.
2 ò
Bluetooth
1 Aktivace
2 Vyhledat pren. pr.
3 Vyhledat mobilni
telef.
4 Vyhledat dat. zariz.
5 Znama zarizeni
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Vlastni zarizeni
12
¢ str. 11
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
3 É Spravce souboru
1 Informacni centrum
3 Datovy adresar
(čeština)
1 Sporice displeje
2 Foto volajiciho
3 Zvuky
4 Volna pamet
4 Ê Seznamy volani
1 Vsechna volani
2 Odchozi volani
3 Prijata volani
4 Ztracena volani
5 Ë Zpravy
1 SMS
(čeština)
1 Nova SMS
2 Prichozi
3 Koncepty
4 Nastaveni
1 SMS centra
2 Oznameni
4 Stav
2 E-mail
(čeština)
6 Ì Zaznamnik
1 Prehrat zpravy
Memobox
Zaznamnik
3 Aktivace
5 Ohlaseni
1 Nahrat ohlaseni
2 Prehrat ohlaseni
¢ str. 3
¢ str. 3
¢ str. 3
3 Smazat ohlaseni
4 Nahrat pripominku
5 Poslech. pripominku
6 Smazat pripominku
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Zaznamy
13
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
7 Priposlech
1 Stolni telefon
2 Pren.c.
Memoboxy
Obsadit tlac. 1
Memobox
Zaznamnik
7 Í Organizer
1 Kalendar
2 Budik
3 Zmeskane budiky
8 Î Kontakty
1 Tel. seznam
2 Tel. seznam site
2 Online Directory
3 Zlaté stránky
4 Prv.NetDir
Telefonní seznamy, které jsou
k dispozici on-line, jsou zobrazeny se specifickým jménem
poskytovatele.
(čeština)
9 Ï Nastaveni
2 Datum/Cas
3 Nastaveni zvuku
1 Hlasitost hovoru
2 Vyzvaneni
1 Hlasitost
2 Melodie
3 Casove nastaveni
4 Ztisit anonymni vol.
3 Upozornujici tony
4 Melodie pri cekani
4 Displej
1 Sporic displeje
2 Informacni tikr
3 Podsviceni
5 Jazyk
6 Prihlaseni
1 Prihlasit pren.cast
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Odhlasit pren.cast
14
DL500A / cs / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 17.01.2012
Přehled menu
7 Telefonie
1 Mistni predvolby
3 Odeslani pripojeni
INT 1 ... INT 7
4 Prijem pripojeni
INT 1 ... INT 7
5 Kod KPVS
6 Druh volby
1 Tonova volba
¢ str. 5
¢ str. 5
2 Pulsni volba
7 Opakovani volby
8 System
1 Obnovit
2 Rozhrani DECT
4 Rezim Repeater
(čeština)
5 Mistni sit
¢ str. 9
6 Aktualiz. Firmware
7 PIN systemu
9 Rezim Eko
1 Rezim Eko
2 Rezim Eko+
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
(čeština)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising