Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Упътване за употреба

Gigaset DL500A Упътване за употреба
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / DL500A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 23.01.2012
Gigaset DL500A – Нови и актуализирани функции
Gigaset DL500A – Нови и актуализирани функции
Настоящият документ представлява допълнение към ръководството за
потребителя (пълна версия) и ръководството за потребителя на уеб
конфигуратора на телефон Gigaset DL500A:
От момента на завършване на ръководствата за потребителя функционалните
възможности на телефона бяха разширени. Извършените промени са описани
в настоящия документ.
Съдържание
Преглед на новите и актуализирани функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Описание на новите и актуализирани функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Телефонен секретар:
Записване на две специфични за потребителя обръщения за режим на
отговор и запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за изпращане . . . . . . . . . . . . . . 4
Промяна на режима на набиране, превключване към тонално набиране
(стационарна аналогова линия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Изтриване на функционалност от функционален бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Разширена IP конфигурация през Уеб конфигуратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Допълнителни настройки на базата през Уеб конфигуратора . . . . . . . . . . . . . . . 7
Редактиране на Bluetooth GSM връзки през Уеб конфигуратора . . . . . . . . . . . . . 8
Понижаване на версията на системния софтуер (фърмуер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Промяна в структурата на менюто на Уеб конфигуратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Допълнения и корекции към някои функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Version 4.1, 21.11.2007
Преглед на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Преглед на новите и актуализирани функции
Преглед на новите и актуализирани функции
Нови и разширени функции
u На телефонния секретар могат да се запаметят две лични обръщения.
u
u
u
u
u
u
Version 4.1, 21.11.2007
u
2
Сега на на локален телефонен секретар можете да запишете две
обръщения за уведомителния режим. При активиране на телефонния
секретар можете да изберете кое от обръщенията да се използва. ¢ стр. 3
Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за изпращане.
Възможно е да конфигурирате Вашия телефон или всяка от регистрираните
слушалки, така че да не можете да извършвате външни повиквания. Можете
обаче да приемате външни повиквания и да извършвате повиквания към
вътрешен абонат. ¢ стр. 4
Промяна на режима на набиране, когато сте свързани към РАВХ.
Възможно е да променяте режима на набиране през менюто на базовата
станция или чрез Уеб конфигуратор. ¢ стр. 5
Уеб конфигураторът позволява допълнителни IP настройки на базовата
станция. По този начин можете да определите име на устройство, с което да
бъде адресирана базовата станция в рамките на локалната мрежа. ¢ стр. 7
С Уеб конфигуратора могат да се въвеждат допълнителни настройки
на базовата станция: Разрешаване на режим на регистриране, промяна
на системния PIN. ¢ стр. 7
През Уеб конфигуратора можете да променяте имената на Bluetooth GSM
връзки в списъка Known Devices и да изтривате GSM връзки от списъка.
¢ стр. 8
След първата актуализация на системния софтуер можете да понижите
софтуера до предходната версия. ¢ стр. 9
Структурата на менюто на Уеб конфигуратора е променена. ¢ стр. 10
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Описание на новите и актуализирани функции
Телефонен секретар:
Записване на две специфични за потребителя обръщения
за режим на отговор и запис
Записване на обръщение
Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез
базата - Запис на лично обръщение / уведомително съобщение“ от ръководството
за потребителя на телефона Gigaset.
Можете да запишете две лични обръщения за режим на отговор и запис и едно
уведомително съобщение само за режим на отговор.
Можете да запишете двете обръщения по следния начин:
v ¢ Ì ¢ Announcements ¢ Record Announcemnt.
q
ИзберетеAnnouncement 1 / Announcement 2 и натиснете §OK§.
§OK§
Натиснете бутона на дисплея, за да започне записването.
Ще чуете тона за готовност (кратък тон).
¤ Сега кажете текста на обръщението (поне 3секунди).
§End§
Натиснете бутона на дисплея за край на записването.
След записване обръщението се възпроизвежда, за да го проверите.
Можете да презапишете обръщението с §New§.
Възпроизвеждане на обръщения
Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез
базата - Възпроизвеждане на обръщения“ от ръководството за потребителя на
телефона Gigaset.
Можете да възпроизвеждате обръщенията по следния начин:
v ¢ Ì ¢ Announcements ¢ Play Announcement
q
Изберете Announcement 1 / Announcement 2 и натиснете §OK§.
Ако избраното лично обръщение не е записано или е изтрито, вместо него
ще бъде възпроизведено предварително записано обръщение.
Активиране на телефонния секретар, избор на обръщение
Version 4.1, 21.11.2007
Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез
базата - Активиране / дезактивиране и задаване на режим на телефонния секретар“
от ръководството за потребителя на телефона Gigaset.
v ¢ Ì ¢ Activation (μ= включено)
§OK§
Натиснете бутона на дисплея.
¤ Можете да въвеждате данни в следните полета:
Activation:
Изберете On или Off за активиране / дезактивиране на телефонния
секретар.
3
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Mode:
Изберете Answer & Record, Answer only или Alternating.
Ако Answer & Record или Alternating е избран:
Answer & Record with:
Изберете Announcement 1 / Announcement 2.
Ако избраното обръщение не е записано или е изтрито, вместо него ще
се използва предварително записано обръщение.
Ако е избран режимът Alternating:
Record from:
Въведете часа / минутите за край на периода в 4-цифрен формат.
(Часът трябва да е настроен.)
Record until:
Въведете часа / минутите за край на периода в 4-цифрен формат.
§Save§
Натиснете бутона на дисплея.
Моля, обърнете внимание!
Ако няма налично системно време, режимът на телефонния секретар
се променя от Alternating или Answer & Record на Answer only, докато
отново бъде налично системно време.
Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за
изпращане
Този раздел разширява раздела „Конфигуриране системни настройки - Задаване
на връзки за изпращане и приемане на вътрешни участници - Задаване на връзка
за изпращане“ в ръководството за потребителя на телефона Gigaset.
Възможно е да конфигурирате Вашия телефон или всяка от регистрираните
слушалки, така че да не можете да извършвате външни повиквания.
Можете да извършвате повиквания само към вътрешни абонати.
v ¢ ÏSettings ¢ Telephony ¢ Send Connections
Изберете и натиснете §OK§.
~
Ако е необходимо, въведете системния PIN и натиснете §OK§.
Version 4.1, 21.11.2007
Показва се списък с вътрешните участници (база, слушалки, устройство,
свързано към порта FAX INT8 – където е приложимо).
q
Изберете вътрешния участник, на когото не е разрешено да
извършва външни повиквания, и натиснете бутона на дисплея §OK§.
r
Изберете No outgoing calls, за да блокирате изходящите
повиквания от този вътрешен участник.
§Save
Натиснете бутона на дисплея, за да запаметите промените.
4
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Моля, обърнете внимание!
Ако изберете No outgoing calls, ще бъдат блокирани всички изходящи
повиквания, повиквания към мрежовата пощенска кутия и изпращането
на SMS, електронна поща или факсове от този вътрешен участник.
Ако вътрешният абонат се опита да осъществи изходящо повикване,
да изпрати SMS и др., показва се съобщение Not possible.
Промяна на режима на набиране, превключване към
тонално набиране (стационарна аналогова линия)
Промяна на режима на набиране (стационарна аналогова
линия)
Този раздел разширява главата „Свързване на базата към PABX“ от ръководството
за потребителя на телефона Gigaset. Приложим е за връзки през аналогова стационарна
линия.
Промяната на режима за набиране е наложителна единствено ако се изисква
от PABX, към която е свързан телефонът; вж. ръководството за потребителя
на PABX.
Могат да се избират следните режими на набиране:
u Тонално набиране (Tone),
u Пулсово набиране (Pulse).
Независимо от опциите за настройки по-горе, след набиране или по време
на повикване телефонът превключва автоматично към тонално набиране
(DTMF), напр. за дистанционно управление на телефонен секретар.
v ¢ Ï Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Mode
q
Изберете режим на набиране и натиснете §OK§ (Ø =зададена
стойност).
Моля, обърнете внимание!
Version 4.1, 21.11.2007
В момента тоналното набиране (DTMF) е най-често използваният режим
за набиране. Режимът на пулсово набиране (ПН) се използва само при
някои по-стари PABX централи.
5
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Промяна на режима на набиране чрез Уеб конфигуратор
Този раздел разширява раздела „Telephony – Connections - Променяне на името,
повторно повикване на стационарна телефонна линия“ в ръководството за потребителя
на Уеб конфигуратора.
Допълнително можете да превключвате между режимите на тонално
и пулсово набиране чрез Уеб конфигуратора:
¤ Отворете уеб страницата Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Изберете Edit в областта Fixed Line Connection.
¤ За Dialling mode изберете
Pulse dial за режим на пулсово набиране
DTMF за режим на тонално набиране
¤ Изберете Set, за да запазите настройките.
Временно превключване на тонално набиране (DTMF)
Този раздел разширява главата „Свързване на базата към PABX“ от ръководството
за потребителя на телефона Gigaset. Приложим е за връзки през аналогова стационарна
линия.
Ако Вашата PABX все още работи с пулсово набиране (ПН), но се нуждаете
от тонално набиране за връзка (например за да прослушате мрежовата си
пощенска кутия), трябва да превключите на тонално набиране за повикването.
Предварително условие: да извършвате повикване или вече да сте набрали
външен номер.
*
Натиснете бутона „звезда“.
Когато прекратите повикването, пулсовото набиране се активира отново.
Изтриване на функционалност от функционален бутон
Този раздел изменя раздела „Настройване на базата - Промяна на заданията
на бутоните“ в ръководството за потребителя на телефона Gigaset.
Version 4.1, 21.11.2007
За изтриване на функция от функционален бутон направете следното:
¤ Натиснете и задръжте функционалния бутон, докато се покаже списък
с възможности за задания на бутона.
¤ Натиснете бутона на дисплея §Clear§, за да изтриете заданието на бутона.
6
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Разширена IP конфигурация през Уеб конфигуратора
Този раздел разширява раздела „IP конфигурация – Свързване към LAN мрежата“
в ръководството за потребителя на Уеб конфигуратора.
Определяне на име за базовата станция в мрежата
Вместо локалния IP адрес, можете да използвате това име за адресиране
на базовата станция в локалната мрежа.
¤ Отворете уеб страницата Settings ¢ IP Configuration.
¤ Щракнете върху бутона Show Advanced Settings, за да се покажат
допълнителните полета.
В областта Remote Management
¤ В полето Device Name in the Network въведете име за Вашата базова
станция (до 75 знака).
¤ Щракнете върху бутона Set, за да запазите промените.
Името на базовата станция на устройството се показва на страницата Status
на Уеб конфигуратора.
Допълнителни настройки на базата през Уеб
конфигуратора
През страницата на Уеб конфигуратора Settings ¢ Management
¢ Miscellaneous можете допълнително да извършите следните настройки
на базата:
u Разрешаване на режим за регистриране на базовата станция
u Промяна на системния PIN
Регистриране на слушалки
Можете да регистрирате до шест слушалки с Вашия телефон. Регистрацията
трябва да се инициира на телефона и слушалката.
¤ Отворете уеб страницата Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Щракнете върху бутона Start Registration, за да разрешите режим
Version 4.1, 21.11.2007
на регистриране в базовата станция. Режимът за регистриране е активен
приблизително 60 секунди.
След това ще бъдете подканени да започнете регистрирането на слушалката.
¤ Започнете регистрацията на слушалката в рамките на 60 секунди, както
е посочено в ръководството за работа със слушалката.
След завършване на регистрацията слушалката се връща в неактивен режим.
Вътрешният номер на слушалката се появява на дисплея, например INT 2.
Слушалката ще бъде добавена към списъка с регистрирани слушалки
в раздела Status.
7
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Промяна на системния PIN на телефона
Защитете системните настройки на телефона си с 4-цифрен PIN код, известен
само на Вас.
Преди промяна на важни системни настройки и при регистрация в Уеб
конфигуратора, ще бъдете подканени да въведете системния PIN код.
По подразбиране настройката за PIN код е 0000.
¤ Отворете уебстраницата Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Въведете нов 4-цифрен системен PIN код за базовата станция в полето New
PIN (четири цифри от 0 до 9).
¤ Щракнете върху бутона Set, новият PIN код е активиран.
Редактиране на Bluetooth GSM връзки през Уеб
конфигуратора
Този раздел разширява раздела „Telephony – Connections: Настройки на телефонните
връзки“ в ръководството за работа на Уеб конфигуратора.
В уеб страницата със списъка с всички възможни връзки Settings
¢ Telephony ¢ Connections се показват мобилните GSM телефони включени
в списъка на базата Known Devices.
За всяка GSM връзка се показва Bluetooth името, под което съответният
мобилен телефон е запазен в списъка Known Devices, както и неговото
състояние.
Възможните стойности за състоянието са:
Active
Bluetooth е активиран на базата. Мобилният телефон е регистриран към
базата, т.е. показва се в списъка Known Devices. Въпреки това мобилният
телефон все още не е активиран. Опцията Connect Mobile не е зададена
за този мобилен телефон. Не е възможно да се осъществяват повиквания
от базата през съответната GSM връзка.
Connected
Мобилният телефон се показва в списъка Known Devices и е активен.
Опцията Connect Mobile се настройва за този мобилен телефон.
Bluetooth is off
Bluetooth е дезактивиран на базата.
Редактиране / изтриване на Bluetooth GSM връзки
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Отворете уебстраницата Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Изберете бутона Edit до GSM връзката, която искате да редактирате.
Connection Name or Number
Въведете номера на мобилния телефон или определете име за GSM
връзката (макс. 16 знака). Това име се показва на базата, напр. в списъка
Known Devices, в списъците с връзки за приемане / изпращане
и в списъците с повиквания като връзка за приемане (номерът, който
повикващият е набрал).
8
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
¤ Изберете Set, за да запазите промените.
Или:
¤ Щракнете върху бутона Cancel, за да отхвърлите промените, които сте
направили.
Това Ви връща към списъка с връзки.
Или:
¤ Щракнете върху бутона Delete Connection, за да изтриете GSM връзката
от настройките. Вече няма да е възможно свързване с Вас чрез този
телефонен номер или да се осъществяват повиквания чрез тази връзка.
Ако връзката, която сте изтрили, е била връзката за изпращане на
вътрешен абонат, тогава на този вътрешен абонат ще бъде зададена
автоматично нова връзка за изпращане. Ако телефонът е свързан към
аналогова стационарна мрежова линия, това е номерът на стационарната
мрежова линия.
Понижаване на версията на системния софтуер (фърмуер)
Този раздел разширява раздела „Management – Firmware Update: Актуализация
на системния софтуер“ в ръководството за работа на Уеб конфигуратора.
Можете да презаредите версията на системния софтуер, която е била
заредена преди последната актуализация на телефона.
¤ Отворете уебстраницата Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Изберете бутона Downgrade Firmware. Текстът над този бутон показва
версията на системния софтуер, която ще бъде презаредена.
¤ В следващия диалогов прозорец натиснете бутона OK, за да потвърдите
Version 4.1, 21.11.2007
съобщението.
Системният софтуер е презареден в телефона. Новият системен софтуер
ще бъде заместен. Връзката към Уеб конфигуратора се прекратява, а базата
се рестартира.
Процесът може да отнеме до 3 минути.
9
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Промяна в структурата на менюто на Уеб конфигуратора
Структурата на менюто на Уеб конфигуратора е променена. Промените
са маркирани в оранжево
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment1
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(специфично за страната)
Online Directory
(специфично за страната)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Status
Device
Version 4.1, 21.11.2007
1 Показват се само ако мобилният телефон е регистриран през Bluetooth
(т. e. мобилният телефон е включен в списъка Known Devices).
10
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / Rel3_Saturn.fm / 23.01.2012
Описание на новите и актуализирани функции
Допълнения и корекции към някои функции
u Дисплей по време на входящо повикване с CNIP (специфично за
u
u
u
Version 4.1, 21.11.2007
u
страната):
Ако номерът на повикващия е запазен във Вашия указател, този номер
(а не информацията CNIP) ще бъде заменен от съответния запис
в указателя.
И CNIP, и замяната на името в указателя могат да се показват едновременно.
Осъществяване на повиквания с помощта на мрежови услуги
(специфични за страната / доставчика):
За някои функции, за да въведете промените, трябва да натиснете мекия
бутон §Send§, вместо §OK§ или §Save§.
Използване на Bluetooth устройства:
Добавяне на устройство за данни / мобилен телефон в списъка с познати
устройства:
Ако новото устройство не се регистрира успешно, списъкът с познати
устройства остава непроменен, ако не е избрано устройство, което да бъде
заменено.
Свързване на слушалки:
Възможно е едновременно да свържете към базата слушалка с кабел
и слушалка Bluetooth. В такъв случай не можете да използвате
функционален бутон със свързаната слушалка с кабел.
Задания на бутоните на дисплея / функционалните бутони:
В допълнение на описаните функции в ръководството за потребителя
можете да зададете SMS към функционален бутон за бърз достъп:
¤ Натиснете бутон на дисплея / функционален бутон.
¤ Изберете More Functions... и натиснете §OK§.
¤ Изберете SMS и натиснете §OK§.
Активиране на скрийнсейвъра Info Services:
Като предварително условие за използване на скрийнсейвъра Info
Services, не трябва да включвате показване на информационни услуги през
Уеб конфигуратора.
В зависимост от избраната информационна емисия за срийнсейвъра,
в дясната страна на скрийнсейвъра се показва бутон на дисплея
(напр. §More§) за извикване на допълнителни функции. За връщане към
дисплей в неактивен режим направете следното:
¤ Натиснете и задръжте червения бутон за край T.
¤ Започнете да набирате ~.
11
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DL500A.fm / 23.01.2012
Преглед на менюто
Преглед на менюто
Вместо да превъртате менютата, за да откриете дадена функция, можете да я изберете побързо, като отворите менюто и въведете определена цифрова комбинация („пряк път“).
Например:
¤ За да отворите главното меню, натиснете v, докато базата е в неактивен режим.
¤ Натиснете O 3 2 за „Настройване силата на звъненето“.
1 Ç Select Services
Automatic Recall
Next Call
(специфично за страната / доставчика)
¢ стр. 11
Withhold Number
Send Number
Call Waiting
(специфично за страната /
доставчика)
Withhold No. Next
Call
(специфично за страната / доставчика)
Call Divert
Fixed Line
Call Waiting
Withhold # All Calls
Network Mailbox
Call Protection
Fixed Destination Call
Unknown Call Reject.
Ringback Off
2 ò
Bluetooth
1 Activation
2 Search for Headset
3 Search for Mobile
4 Search for Data
Device
5 Known Devices
Version 4.1, 21.11.2007
6 Own Device
12
¢ стр. 11
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DL500A.fm / 23.01.2012
Преглед на менюто
3 É Additional Features
1 Info Centre
(специфично за страната / доставчика)
3 Resource Directory
1 Screensavers
2 Caller Pictures
3 Sounds
4 Capacity
4 Ê Call Lists
1 All Calls
2 Outgoing Calls
3 Accepted Calls
4 Missed Calls
5 Ë Messaging
1 SMS
(специфично за
страната)
1 New SMS
2 Incoming
3 Draft
4 Settings
1 Service Centres
2 Notification
4 Status Report
2 E-mail
(специфично за
страната)
6 Ì Answering Machine
1 Play Messages
Network Mailbox
Answering Machine
3 Activation
5 Announcements
1 Record Announcemnt.
2 Play Announcement
¢ стр. 3
¢ стр. 3
¢ стр. 3
3 Delete Announcemnt.
4 Record Advisory Msg.
5 Play Advisory Message
Version 4.1, 21.11.2007
6 Delete Advisory Msg.
6 Recordings
13
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DL500A.fm / 23.01.2012
Преглед на менюто
7 Call Screening
1 Desktop Phone
2 Handset
Network Mailboxes
Set Key 1
1 Network Mailbox
8 Answer Machine
7 Í Organiser
1 Calendar
2 Alarm Clock
3 Missed Alarms
8 Î Contacts
1 Directory
2 Online Directories
2 Online Directory
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
Показват се достъпните
онлайн указатели със
специфични за
доставчика имена
(специфично за страната /
доставчика)
9 Ï Settings
2 Date/Time
3 Audio Settings
1 Call Volume
2 Ringer Settings
1 Volume
2 Melodies
3 Time Control
4 Anon. Call Silencing
3 Advisory Tones
4 Music on hold
4 Display
1 Screensaver
2 Info Ticker
3 Backlight
5 Language
6 Registration
1 Register Handset
Version 4.1, 21.11.2007
2 De-register Handset
14
Gigaset DL500A / bg / A31008-xxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DL500A.fm / 23.01.2012
Преглед на менюто
7 Telephony
1 Area Codes
3 Send Connections
INT 1 ... INT 7
4 Receive Connections
INT 1 ... INT 7
5 Access Code
6 Dialling Mode
1 Tone
¢ стр. 4
¢ стр. 5
2 Pulse
7 Recall
8 System
1 Reset
2 DECT Interface
4 Repeater Mode
(специфично за страната /
доставчика)
5 Local Network
¢ стр. 9
6 Update Firmware
7 System PIN
9 Eco Mode
1 Eco Mode
2 Eco Mode+
Version 4.1, 21.11.2007
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
(специфично за страната /
доставчика)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising