Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Korisnički vodič

Gigaset DL500A Korisnički vodič
DL500A / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DL500A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 04.01.2012
Gigaset DL500A – nove i promijenjene funkcije
Gigaset DL500A – nove i promijenjene funkcije
Ovaj dokument nadopunjuje korisničke upute za telefon Gigaset DL500A:
Nakon zaključenja korisničkih uputa proširen je funkcijski opseg tog uređaja. Ove
promjene su opisane u ovom dokumentu.
Sadržaj
Pregled novih i izmijenjenih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis novih i izmijenjenih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifičnih pozdravnih
poruka za môd snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mijenjanje načina biranja, prebacivanje na tonsko biranje
(analogna fiksna mreža) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ostale postavke baze putem web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Resetiranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dopune i korekcije drugim funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LBA Version 5, 15.09.2011
Pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Pregled novih i izmijenjenih funkcija
Pregled novih i izmijenjenih funkcija
Nove i proširene funkcije
u Moguće je pohranjivanje dviju osobnih pozdravnih poruka za telefonsku
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
sekretaricu.
Sada možete za lokalnu telefonsku sekretaricu snimiti dvije pozdravne poruke u
môdu snimanja. Prilikom uključivanja telefonske sekretarice možete izabrati,
koja pozdravna poruka treba biti korištena. ¢ str. 3
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze.
Telefon ili svaku prijavljenu mobilnu slušalicu možete tako konfigurirati, da na
njemu (njoj) nije moguće iniciranje eksternih poziva. Moguće je prihvaćanje
eksternih poziva i nazivanje internih sudionika. ¢ str. 5
Mijenjanje načina biranja prilikom priključka na telefonsku centralu. Način
biranja možete promijeniti sa izbornikom baznog telefona ili Web-konfiguratorom. ¢ str. 5
Web-konfigurator omogućuje dodatne IP-postavke za bazni telefon. Baznom
telefonu možete pridružiti ime uređaja. Po tom imenu je bazni telefon „prepoznat“ unutar lokalne mreže. ¢ str. 7
Daljnje postavke baznog telefona možete provesti sa web-konfiguratorom:
Aktiviranje môda prijavljivanja, mijenjanje sistemskog PIN-a . ¢ str. 7
Sa web-konfiguratorom možete izmijeniti imena Bluetooth-GSM-veza u listi
Poznati uredaj te brisati GSM-veze iz liste. ¢ str. 8
Nakon prvog ažuriranja firmvera možete vratiti firmver na prethodnu verziju.
¢ str. 9
Struktura izbornika web-konfiguratora je promijenjena. ¢ str. 10
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifičnih
pozdravnih poruka za môd snimanja
Snimanje pozdravne poruke
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Snimanje vlastite pozdravne/obavijesne poruke“ u
korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
Dvije osobne pozdravne poruke možete snimiti za môd snimanja te jednu
obavijesnu poruku za môd obavijesne poruke.
Dvije poruke možete snimiti, kako je opisano u nastavku:
v ¢ Ì ¢ Pozdravne poruke ¢ Snimi pozdravnu por.
q
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2 i pritisnite §OK§.
§OK§
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.
Čujete ton spremnosti (kratki ton).
¤ Izgovorite sada pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde).
§Prekini§
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.
Nakon snimanja poruka je reproducirana radi kontrole. Sa §Novo§ možete ponovno
pokrenuti snimanje.
Preslušavanje poruke
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Preslušavanje poruka“ u korisničkom priručniku
vašeg Gigaseta.
Poruke možete preslušati, kako je u nastavku opisano:
v ¢ Ì ¢ Pozdravne poruke ¢ Preslusaj pozdrav. por.
q
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2 i pritisnite §OK§.
Ako izabrana poruka nije snimljena ili je brisana, reproducirana je odgovarajuća
standardna poruka.
Uključivanje telefonske sekretarice, biranje jedne poruke
LBA Version 5, 15.09.2011
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Uklj./isključivanje telefonske sekretarice i
podešavanje môda“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
v ¢ Ì ¢ Aktiviraj (μ= uklj.)
§OK§
Pritisnite zaslonsku tipku.
¤ Možete učiniti sljedeće unose:
Aktiviraj:
Izaberite Uklj ili Isklj, kako biste uključili ili isključili telefonsku sekretaricu.
Nacin:
Izaberite Odgovori&snimi, Odgovori ili Izmijeni.
Ukoliko je izabran Odgovori&snimi ili Izmijeni:
3
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Odgovori i snimi s:
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2.
Ako izabrana poruka nije snimljena ili je bila brisana, koristi se umjesto nje
standardna poruka.
Ukoliko je izabrano Izmijeni:
Snimi od:
Unesite sate/minute za početak vremenskog razdoblja 4-znamenkasto.
(Vrijeme mora biti podešeno.)
Snimi do:
Unesite sate/minute za kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto.
§Spr.§
Pritisnite zaslonsku tipku.
Napomena
LBA Version 5, 15.09.2011
Kada nije na raspolaganju sistemsko vrijeme, telefonska sekretarica mijenja iz
môda Izmijeni ili Odgovori&snimi u môd Odgovori dok sistemsko vrijeme ne
bude ponovno na raspolaganju.
4
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Podešavanje sustava - Dodjeljivanje odlaznih i
prijemnih veza internim sudionicima - Dodjeljivanje odlazne veze“ u korisničkom priručniku
vašeg Gigaseta.
Svoj telefon ili svaku od prijavljenih mobilnih slušalica možete tako konfigurirati, da
ne mogu voditi eksterne razgovore. One mogu samo nazivati interne sudionike.
v ¢ ÏPostavke ¢ Telefonija ¢ Slanje
Izaberite i pritisnite §OK§.
~
Po potrebi unesite sistemski PIN i pritisnite §OK§.
Prikazana je lista internih sudionika (baza, mobilne slušalice, eventualno uređaj
priključen na FAX-port INT8).
q
Izaberite internog sudionika, od kojeg ne trebaju biti inicirani eksterni
pozivi i pritisnite zaslonsku tipku §OK§.
r
Izaberite Nema odl, poz., kako biste blokirali sve odlazne pozive od tog
internog sudionika.
§Spr.
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili izmjene.
Napomena
Ako izaberete Nema odl, poz., blokirani su svi odlazni pozivi, pozivi na mrežnu
telefonsku sekretaricu te slanje SMS-a, e-mail poruka ili telefaks poruka ovog
internog sudionika.
Ako interni sudionik pokuša učiniti eksterni poziv ili pokuša poslati SMS itd.
prikazana je poruka Nije moguce!.
Mijenjanje načina biranja, prebacivanje na tonsko biranje
(analogna fiksna mreža)
Mijenjanje načina biranja (analogna fiksna mreža)
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Priključivanje baznog telefona na kućnu telefonsku
centralu“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta. Važi za veze s analognom fiksnom
mrežom.
Mijenjanje načina biranja je potrebno samo, ako to zahtijeva telefonska centrala
(PABX), na koju je priključen telefon; vidi korisnički priručnik za telefonsku centralu
(PABX).
LBA Version 5, 15.09.2011
Možete birati između sljedećih načina biranja:
u Tonsko biranje
u Impulsno biranje.
Bez obzira na gore navedene mogućnosti postavki, telefon nakon biranja ili tijekom
poziva automatski prebacuje na tonsko biranje (DTMF) kako biste npr. daljinski
upravljali (remote) telefonskom sekretaricom.
v ¢ Ï Postavke ¢ Telefonija ¢ Nacin biranja
q
Izaberite način biranja i pritisnite §OK§ (Ø = uklj.).
5
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Napomena
Tonsko biranje (DTMF) je trenutno najčešće korišten način biranja. Impulsni
način biranja (PD) korišten je samo od nekih starih telefonskih centrala (PABX) .
Mijenjanje načina biranja putem web-konfiguratora
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Telephony – Connections - Mijenjanje imena,
Mijenjanje flash-vremena veze u fiksnoj mreži“ u korisničkom priručniku o web-konfiguratoru.
Dodatno možete putem web-konfiguratora prebacivati između tonskog i
impulsnog načina biranja:
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Izaberite Edit u području Fixed Line Connection.
¤ Birajte za Dialling mode
– Pulse dial za impulsni način biranja
– DTMF za tonski način biranja
¤ Izaberite Set, kako biste pohranili svoju postavku.
Privremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Priključivanje baznog telefona na telefonsku centralu“
u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta. Važi za veze s analognom fiksnom mrežom.
Ako vaša telefonska centrala (PABX) još radi s impulsnim načinom biranja (PD), a vi
trebate upravo tonsko biranje za jednu vezu (npr. za preslušavanje mrežne
telefonske sekretarice), morate za poziv prebaciti na tonsko biranje.
Pretpostavka: Vodite eksterni razgovor ili ste birali neki eksterni broj.
*
Pritisnite tipku.
Nakon okončanja poziva impulsni način biranja se automatski ponovno uključuje.
Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Podešavanje baznog telefona - Mijenjanje zauzeća
tipke“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaset-telefona.
LBA Version 5, 15.09.2011
Kako biste resetirali funkcijsku tipku, postupite na sljedeći način:
¤ Funkcijsku tipku pritisnite dugo, dok ne bude prikazana lista mogućih zauzeća
tipke.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku §Izbrisi§, kako biste resetirali zauzeće tipke.
6
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „IP-konfiguracija– Priključak na LAN“ u korisničkom
priručniku za web-konfigurator.
Određivanje imena za bazni telefon u mreži
Kako bi bazni telefon unutar lokalne mreže bio „prepoznat“, možete to ime koristiti
umjesto lokalne IP-adrese.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ IP Configuration.
¤ Kliknite na ikonu Show Advanced Settings. Prikazana su dodatna polja.
U području Remote Management
¤ Unesite u polju Device Name in the Network ime za svoj bazni telefon
(maksimalno 75 znakova).
¤ Kliknite na ikonu Set, kako biste pohranili izmjene.
Ime baznog telefona prikazano je na stranici Status web-konfiguratora.
Ostale postavke baze putem web-konfiguratora
Putem web-stranice
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
možete dodatno poduzeti sljedeće postavke baze:
u na baznom telefonu uključiti prijavni môd
u mijenjati sistemski PIN
Prijavljivanje mobilnih slušalica
Na svom baznom telefonu možete prijaviti do šest mobilnih slušalica. Prijavljivanje
mora biti provedeno na bazi i na mobilnoj slušalici.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Kliknite na ikonu Start Registration, kako biste na baznom telefonu aktivirali
LBA Version 5, 15.09.2011
prijavni môd. Prijavni môd ostaje aktivan približno 60 sekundi.
Nakon toga bit će od vas zahtijevano, da pokrenete prijavljivanje na mobilnoj
slušalici.
¤ Pokrenite prijavljivanje na mobilnoj slušalici unutar 60 sekundi, kako je opisano
u uputama za upravljanje mobilnom slušalicom.
Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na
zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 2. Mobilna slušalica
pridodaje se listi prijavljenih mobilnih slušalica na registarskom listu Status.
7
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Change system PIN of base station
Osigurajte sistemske postavke baznog telefona sa jednim, samo vama poznatim, 4znamenkastim PIN-om. Od vas će tada, prije mijenjanja važnih sistemskih postavki
i prilikom prijavljivanja kod web-konfiguratora, biti zahtijevan unos sistemskog
PIN-a.
U tvorničkom postavu podešen je PIN 0000.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Unesite u polju New PIN novi, 4-znamenkasti sistemski PIN za bazu (četiri brojke
0 – 9).
¤ Kliknite na ikonu Set, kako biste aktivirali novi PIN.
Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Telephony – Connections: Konfiguriranje veza
telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.
U listi sa vezama baznog telefona na web-stranici Settings ¢ Telephony
¢ Connections također su prikazani GSM-mobilni telefoni, koji su na bazi uneseni
u listu Poznati uredaj.
Za svaku GSM-vezu prikazano je Bluetooth-ime, pod kojim je pripadajući mobilni
telefon pohranjen u listi Poznati uredaj, i njegov status.
Moguće vrijednosti za status jesu:
Active
Bluetooth je aktiviran na bazi. Mobilni telefon je prijavljen na bazi, tj. pojavljuje
se u listi Poznati uredaj. Mobilni telefon nije ipak još aktiviran. Opcija Povezi
mob. telefon još nije postavljena za taj mobilni telefon putem pripadajuće GSM
veze.
Connected
Mobilni telefon je prikazan u listi Poznati uredaj i aktivan je. Opcija Povezi mob.
telefon postavljena je za ovaj mobilni telefon.
Bluetooth is off
Na baznoj stanici je deaktiviran Bluetooth.
Konfiguriranje/brisanje Bluetooth- GSM-veza
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Izaberite ikonu Edit iza GSM-veze, koju želite konfigurirati.
8
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Connection Name or Number
Unesite broj mobilnog telefona ili odredite ime za GSM-vezu (maks. 16 znakova).
To je ime prikazano na bazi, npr. u listi Poznati uredaj, u listi prijemnih-/odlaznih
veza i u pozivnim listama kao prijemna veza (broj, koji je nazivatelj birao).
¤ Izaberite Set, kako biste pohranili izmjene.
Ili:
¤ Kliknite na ikonu Cancel, kako biste odbacili izmjene, koje ste učinili.
Tada se vraćate natrag u listu veza.
Ili:
¤ Kliknite na ikonu Delete Connection, kako biste GSM-vezu brisali iz
konfiguracije. Putem ovog telefonskog broja ne možete više biti nazvani i ne
možete putem ove veze nazvati.
Ako je veza, koju ste brisali, bila odlazna veza jednog internog sudionika,
dodjeljuje mu se automatski nova odlazna veza. Ako je telefon priključen na
analognu fiksnu mrežu, dodjeluje se broj fiksne mreže.
Resetiranje firmvera
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Management – Firmware Update: Aktualiziranje
firmvera baznog telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.
Ponovno učitavanje verzije firmvera, koja je bila učitana u telefon prije zadnjeg
ažuriranja.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Izaberite ikonu Downgrade Firmware. Tekst iznad ikone informira vas, koja se
verzija firmvera učitava.
¤ Kliknite u sljedećem dijaloškom prozoru na ikonu OK, kako biste potvrdili
LBA Version 5, 15.09.2011
provjeru.
Stara verzija firmvera ponovno se učitava u telefon. Vrši se upisivanje preko nove
verzije firmvera. Vaša veza sa web-konfiguratorom je okončana, a baza ponovno
pokrenuta.
Ovaj postupak može potrajati i do 3 minute.
9
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora
Konstrukcija izbornika Web-konfiguratora je promijenjena. Izmjene su obilježene
naranćasto.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment1
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(specifično za zemlju)
Online Directory
(specifično za zemlju)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Status
Device
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Prikazano je samo, ako je putem Bluetooth prijavljen jedan mobilni telefon (tj. sadržan
je u listi Poznati uredaj).
10
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Dopune i korekcije drugim funkcijama
u Zaslonski prikaz prilikom dolaznog poziva sa CNIP (specifično za zemlju):
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, bit će broj
nazivatelja (ne CNIP-informacija) zamijenjen sa pripadajućim unosom iz
telefonskog imenika.
I CNIP-informacija tako i korišteno ime iz lokalnog telefonskog imenika, mogu
biti istodobno korišteni.
Telefoniranje sa mrežnim uslugama (specifično za zemlju/pružatelja usluga) :
Kod nekih funkcija morate pritisnuti zaslonsku tipku §Posalji§ umjesto §OK§ ili §Spr.§,
kako biste proveli izmjene.
Korištenje Bluetooth-uređaja:
Dodavanje podatkovnog uređaja/mobilnog telefona u listu poznatih uređaja:
Ako prijavljivanje novog uređaja ne uspije, lista poznatih uređaja ostaje nepromijenjena (pod pretpostavkom, nije bio izabran uređaj, koji je trebao biti zamijenjen).
Priključivanje naglavne slušalice:
Istodobno možete priključiti jednu kabelom spojenu i jednu Bluetoothnaglavnu slušalicu na bazni telefon. Zauzeće jedne funkcijske tipke je ipak
moguće samo za Bluetooth-naglavnu slušalicu.
Zauzimanje funkcijskih/zaslonskih tipki:
Dodatno uz u uputama za upravljanje izlistane funkcije možete na jednu tipku
postaviti SMS-izbornik za brzo pristupanje:
¤ Pritisnite dugo jednu funkcijsku/zaslonsku tipku.
¤ Izaberite Vise funkcija i pritisnite §OK§.
¤ Izaberite SMS i pritisnite §OK§.
Aktiviranje Info usluge čuvara zaslona:
Kako biste koristili Info usluge čuvara zaslona, više nije potrebno aktivirati
prikazivanje info-usluga putem web-konfiguratora.
Ovisno o dolaznim informacijama za čuvara zaslona, pojavljuje se desno jedna
zaslonska tipka (npr. §More§), za pozivanje daljnjih funkcija. U stanje mirovanja
vraćate se, kako slijedi:
¤ Pritisnite dugo na crvenu tipku za završatek T.
¤ Birajte broj ~.
11
DL500A / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 04.01.2012
Pregled izbornika
Pregled izbornika
Umjesto da listajući nađete funkciju izbornika, možete brže izabrati funciju, ako otvorite
izbornik i unesete kombinaciju znakova (ili kombinaciju tipki (prečac)).
Napomena:
¤ Kako biste otvoriti glavni izbornik, pritisnite v kada je baza u stanju mirovanja.
¤ Pritisnite O 3 2 za "Podešavanje glasnoće tona zvona."
¢ str. 11
1 Ç Odaberi usluge
Autom. uzvratni
poziv
Sljedeci poziv
Anoniman
Poslati broj
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
Poziv na cekanju
Slijedeci poziv
anonim.
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
Poziv preusmjeren
Poziv na cekanju
Svi pozivi anonimni
Mrezni pretinac
Zastita poziva
Poziv bez biranja
Odbiti anonimne
poz.
Uzvratni poziv isklj.
2 ò
Bluetooth
1 Aktivirati
2 Trazi slusalice
3 Trazi mob.uredaj
4 Trazi podatk.uredaj
5 Poznati uredaj
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Vlastiti uredaj
12
¢ str. 11
DL500A / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 04.01.2012
Pregled izbornika
3 É Dodatne mogucnosti
1 Info centar
3 Spremnik postavki
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
1 Cuvari zaslona
2 Slika pozivatelja
3 Zvukovi
4 Slobodna memorija
4 Ê Popis poziva
1 Svi pozivi
2 Odlazni pozivi
3 Primljeni pozivi
4 Propusteni pozivi
5 Ë Slanje poruka
1 SMS
(specifično za zemlju)
1 Novi SMS
2 SMS ulaz
3 SMS izlaz
4 Postavke
1 SMS centri
2 Obavijest
4 Info o statusu
2 E-posta
(specifično za zemlju)
6 Ì Govorna posta
1 Preslusaj poruke
Mrezni pretinac
Telef. sekretarica
3 Aktiviraj
5 Pozdravne poruke
1 Snimi pozdravnu por.
2 Preslusaj pozdrav. por.
¢ str. 3
¢ str. 3
¢ str. 3
3 Brisi pozdravnu por.
4 Snimi obavijest
5 Preslusaj obavijest
6 Brisi obavijest
LBA Version 5, 15.09.2011
6 Snimke
13
DL500A / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 04.01.2012
Pregled izbornika
7 Pregled poziva
1 Telefon
2 Slusalica
Mrezni pretinci
Postavi tipku 1
Mrezni pretinac
Telef. sekretarica
7 Í Organizator
1 Kalendar
2 Budilica
3 Propusten Alarm
8 Î Kontakti
1 Imenik
2 Mrezni imenik
2 Online Directory
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
Raspoloživi online telefonski
imenici prikazani su sa
specifičnim imenima za
pružatelja usluge.
(specifično za zemlju/
pružatelja usluge)
9 Ï Postavke
2 Datum/Vrijeme
3 Audio postavke
1 Glasnoca poziva
2 Postavke zvona
1 Glasnoca
2 Melodije
3 Kontrola vremena
4 Nepoz.poziv tiho
3 Tonovi upozorenja
4 Melod.poziv na cek.
4 Ekran
1 Cuvar zaslona
2 Info-teleks
3 Osvjetlj. pozadine
5 Jezik
6 Prijava
1 Prijavi slusalicu
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Odjavi uredaj
14
DL500A / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DL500A.fm / 04.01.2012
Pregled izbornika
7 Telefonija
1 Pozivni brojevi
3 Slanje
INT 1 ... INT 7
4 Dolazne veze
INT 1 ... INT 7
5 Predbroj
6 Nacin biranja
1 Tonsko
¢ str. 5
¢ str. 5
2 Pulsno
7 Ponovni poziv
8 Sustav
1 Resetiranje
2 DECT sucelje
4 Modus repetitora
(specifično za zemlju/
pružatelja usluge)
5 Lokalna mreza
¢ str. 9
6 Azuriranje firmvera
7 PIN sustava
9 Eco nacin
1 Eko nacin
2 Eko nacin+
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
(specifično za zemlju/
pružatelja usluge)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising