Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio instrukcja

Gigaset A415 Trio instrukcja
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
1
Gigaset A415/AS405
Wskazówka
Krótkie omówienie funkcji
słuchawki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stan naładowania akumulatorów
Symbol mocy sygnału
Klawisze wyświetlacza
1
Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania
2
Klawisz połączenia/zestawu
głośnomówiącego
Klawisz sterujący (p)
ª ustawienia audio
INT połączenia wewnętrzne
â otwieranie książki telefonicznej
| wyciszanie mikrofonu pod- 3
czas rozmowy
4
Klawisz 1
5
poczta głosowa
Klawisz gwiazdki
6
Włączanie/wyłączanie sygnału
dzwonka (przytrzymanie); po
7
nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)
Klawisz 0/klawisz R
Połączenie konsultacyjne
8
(Flash): przytrzymanie
9
Klawisz krzyżyka
Włączanie/wyłączanie blokady 10
11
klawiszy (przytrzymanie);
przełączanie między wielkimi
i małymi literami oraz cyframi;
wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
Mikrofon
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Krótkie omówienie funkcji
stacji bazowej
Ð
Nowe wiadomości na liście połączeń/poczty głosowej są wskazywane komunikatem Nowe wiad. na
wyświetlaczu i miganiem lewego
klawisza wyświetlacza (o ile funkcja
jest ustawiona, ¢ str. 9).
U
WEWN 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Klawisze wyświetlacza słuchawki:
Naciśnięcie klawisza włącza funkcję
widoczną aktualnie na wyświetlaczu nad
klawiszem.
Wyświetlany Znaczenie (po naciśnięelement
ciu klawisza)
’
§Menu§
”
Y
X
Ü
§OK§
Otwieranie list wiadomości (¢ str. 9).
Otwieranie menu głównego/menu opcji (patrz
przegląd pozycji menu,
¢ str. 21).
Jeden poziom menu
wstecz.
Przewijanie za pomocą
klawisza q w górę/
w dół lub zmienianie
głośności.
Przemieszczanie kursora
w lewo lub w prawo za
pomocą klawisza r.
Usuwanie po jednym
znaku.
Potwierdzenie funkcji
menu lub zapisanie
wpisu.
Tryb ECO DECT
Podczas rozmowy moc nadawcza telefonu jest automatycznie dostosowywana
do oddalenia słuchawki od stacji bazowej: im mniejsza odległość, tym mniejsza
moc nadawcza (emisja radiowa). W stanie gotowości moc nadawcza słuchawki
jest wyłączona. Stacja bazowa utrzymuje kontakt ze słuchawką za pomocą mniejszej liczby sygnałów radiowych.
Telefon umożliwia dodatkowe zmniejszenie mocy nadawczej:
1) Zmniejszenie mocy nadawczej (tryb Eco)
Wyłączając ustawienie Maks. zasięg (przegląd pozycji menu ¢ str. 21), można
zmniejszyć moc nadawczą podczas rozmowy nawet o 80% przy o połowę mniejszym zasięgu.
Klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego:
Szukanie słuchawki (krótkie
naciśnięcie, „paging” ¢ str. 10)
Rejestrowanie słuchawki (przytrzymanie ¢ str. 11).
2) Wyłączenie emisji radiowej (tryb Eco+)
Za pomocą ustawienia Bez emisji (przegląd pozycji menu ¢ str. 21) można całkowicie wyłączać sygnał radiowy stacji bazowej w stanie gotowości. Uwaga!
◆ Wszystkie zarejestrowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.
◆ W celu szybszego nawiązywania połączenia przy połączeniach przychodzących słuchawka przechodzi w chwilowo w stan gotowości do odbioru.
Zwiększa to zużycie energii i skraca czas gotowości i rozmów.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie
żadnych połączeń alarmowych.
W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorków
www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z
widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorków.
Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach,
takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania
ewentualnych zakłóceń radiowych.
Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne
mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb
głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.
Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd
interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów
słuchowych.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych
związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).
W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z
producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o
wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia
sekcja „Dane techniczne”).
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
3
Pierwsze kroki
Sprawdzanie zawartości zestawu
Zestaw stacji bazowej i słuchawki zawiera: słuchawkę Gigaset, stację bazową Gigaset A415/AS405, zasilacz, kabel telefoniczny, dwa akumulatory, pokrywę akumulatorów oraz instrukcję obsługi.
Zestaw słuchawki i ładowarki zawiera: słuchawkę Gigaset, ładowarkę z zasilaczem, dwa akumulatory, pokrywę akumulatorów oraz instrukcję obsługi.
W przypadku zakupienia wariantu z wieloma słuchawkami zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną
pokrywę akumulatorów i jedną ładowarkę z zasilaczem na każdą dodatkową słuchawkę.
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki (o ile jest w zestawie)
Stacja bazowa i ładowarka są przeznaczone do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.
¤ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed
poślizgiem podłożu. Stację bazową i ładowarkę można zamontować również na ścianie.
Wskazówka
Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m.
Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność
lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie
pozostaną ślady.
Konserwacja: Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących). Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.
Uwaga!
◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.
Podłączanie stacji bazowej
¤ Najpierw podłącz zasilacz 1.
¤ Następnie podłącz wtyczkę telefoniczną 2 i umieść
kable w prowadnicach kabli.
Uwaga!
◆ Zasilacz musi być zawsze podłączony, ponieważ aparat
telefoniczny nie może działać bez zasilania.
◆ Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza oraz
kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą
mieć różne przypisanie.
1
1
2
1
Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2
1
¤ Podłącz wtyk zasilacza 1.
¤ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania 2.
4
Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć
zatrzask 3 i wyciągnąć wtyk 4.
3
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
4
Pierwsze użycie słuchawki
Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. Folię ochronną należy zdjąć!
Wkładanie akumulatorów i zamykanie pokrywy akumulatorów
Uwaga!
Należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (¢ str. 16). Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego
typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto
może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.
¤ Wkładając akumulatory, należy
zwracać uwagę na prawidłowe
ustawienie biegunów.
Oznaczenie biegunów jest wskazane we wnęce na akumulatory.
¤ Załóż pokrywę na przegródkę
akumulatorów.
¤ Następnie dosuń pokrywę aż
do zatrzaśnięcia.
W przypadku konieczności otwarcia
pokrywy akumulatorów w celu
wymiany akumulatorów:
¤ naciśnij wgłębienie w pokrywie
i odciągnij ją do góry.
Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy
Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie
naładowany, a następnie rozładowany.
¤ Słuchawkę należy pozostawić przez 6 godzin w stacji
6h
bazowej/ładowarce.
Wskazówka
Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej
stacji bazowej/ładowarce.
¤ Słuchawkę należy następnie zdjąć ze stacji bazowej/ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy
akumulatory zostaną całkowicie rozładowane.
Wskazówki
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ W zestawie stacji bazowej i słuchawki: słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. W przy-
◆
◆
◆
◆
padku zakupienia zestawu z wieloma słuchawkami wszystkie słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji.
Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej (miga komunikat Zarej. słuch. lub Umieść w bazie),
należy ją zarejestrować ręcznie (¢ str. 11).
W zestawie słuchawki i ładowarki: słuchawkę należy zarejestrować ręcznie (¢ str. 11).
Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania oraz rozładowania słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.
Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
5
Zmienianie języka wyświetlacza
W razie potrzeby język wyświetlacza można zmienić:
§Menu§ ¤ 421 (naciskaj kolejne klawisze) ¤ q (wybierz język) ¤ §OK§ (‰ = aktualny język) ¤ przytrzymaj klawisz
zakończenia połączenia a (powrót do stanu gotowości)
Ustawianie daty i godziny
Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących,
oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.
§§Menu§§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ Data/godzina ¤ §OK§ ¤ Data ¤ ~ (wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci 6-cyfrowej)
¤ §OK§ ¤ Godz. ¤ ~ (wprowadź godziny i minuty w postaci 4-cyfrowej) ¤ §OK§ (komunikat na wyświetlaczu: Zapisano)
¤ a (przytrzymaj, aby powrócić do stanu gotowości)
Kursor wprowadzania można przemieszczać w wierszu, naciskając w lewo lub w prawo klawisz sterujący r.
Wskazówka
Jeśli data i godzina są przesyłane podczas wyświetlania numeru (np. przez operatora, router lub centrale telefoniczne), można określić, czy i kiedy dane te mają być kopiowane do telefonu.
¤ Naciśnij kolejno klawisze: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Na wyświetlaczu widać następujące elementy, aktualne ustawienie miga:
¤ W celu określenia, kiedy dane mają być kopiowane, naciśnij odpowiedni klawisz:
Q
nigdy
lub 1
jednorazowo, jeśli na telefonie nie jest ustawiona data/godzina
zawsze
lub 2
Wyświetlona zostanie wybrana opcja (np. 2 = „zawsze”):
973 SET: [2]
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Wyświetlacz w stanie gotowości
Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).
Ð
Wyświetlane symbole
U
◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:
- moc wysoka do niskiej: Ð ¨ § ¦
WEWN 1
- brak zasięgu: ¥
◆ Stan naładowania akumulatora:
23.04. 10:53
- U Akumulatory naładowane w ponad 66%
- V Akumulatory naładowane w 34%–66%
‘ Menu
- e Akumulatory naładowane w 11%–33%
- = Akumulatory naładowane poniżej 11%
- = miga: akumulator prawie wyczerpany (poniżej 10 minut czasu rozmów)
= e V U Trwa ładowanie
Jeśli włączony jest tryb Bez emisji (¢ str. 21), w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest symbol ½.
Włączanie/wyłączanie słuchawki
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Przytrzymaj klawisz a, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę. Umieszczenie wyłączonej słuchawki w stacji bazowej lub
w ładowarce powoduje jej automatyczne włączenie po około 30 sekundach.
Telefon jest teraz gotowy do użytku.
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów („Pytania i odpowiedzi”, ¢ str. 17) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta ¢ str. 18.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
6
Przegląd funkcji menu
Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów (przegląd
pozycji menu ¢ str. 21).
Menu główne (pierwszy poziom menu)
¤ Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz wyświetlacza §Menu§ albo klawisz sterujący w prawo v w stanie gotowości słuchawki.
Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci listy nazw i symboli.
Wybieranie funkcji
¤ Za pomocą klawisza sterującego q można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
¤ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§§ lub klawisz sterujący w prawo v. Otwarte
zostanie odpowiednie menu opcji i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza ” lub krótkim naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia a nastąpi przejście
do stanu gotowości.
Opcje menu
Funkcje w menu opcji wyświetlane są w postaci nazw.
Wybieranie funkcji
¤ Za pomocą klawisza sterującego q można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
¤ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§. Otwarte zostanie odpowiednie menu opcji
i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza ” lub krótkim naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia a nastąpi przejście
do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.
Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza §OK§ zostaną anulowane.
Powrót do stanu gotowości
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
W dowolnym miejscu menu:
¤ przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia a lub
¤ nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie automatycznie w stan gotowości.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
7
Telefonowanie
Połączenia zewnętrzne/kończenie rozmowy
Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.
~ (wprowadź numer telefonu) ¤ c.
Nastąpi wybieranie numeru. (Można również najpierw przytrzymać klawisz połączenia c– słychać sygnał –
i dopiero potem wprowadzić numer telefonu.) Podczas rozmowy otwórz menu ustawień głośności słuchawki klawiszem
t i ustaw żądaną głośność klawiszem q.
Zakończenie rozmowy/przerwanie wybierania numeru: naciśnij klawisz zakończenia połączenia a.
Możliwe jest automatyczne poprzedzanie każdego numeru prefiksem operatora (¢ str. 7).
Przyjmowanie połączenia
Połączenie przychodzące będzie sygnalizowane dzwonkiem i komunikatem na wyświetlaczu.
Aby przyjąć połączenie, naciśnij klawisz połączenia c.
Jeśli włączona jest funkcja Autoodbiór (patrz Przegląd pozycji menu, ¢ str. 21), słuchawkę wystarczy jedynie podnieść
ze stacji bazowej/ładowarki.
Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej
W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli nazwisko jest
zapisane w pamięci telefonu.
Warunki:
1 Operatorowi zgłoszone zostało życzenie prezentacji numeru wywołującego (CLIP) na wyświetlaczu aparatu.
2 Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Poł. zewn., jeśli abonent nie zlecił prezentacji numeru wywołującego lub
Zastrzeżony, jeśli osoba dzwoniąca włączyła funkcję ukrywania swojego numeru, albo Niedostępny, jeśli nie zleciła prezentacji numeru.
Tryb zestawu głośnomówiącego
W trybie głośnomówiącym zostaje włączony głośnik, dzięki czemu można słuchać rozmówcy bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu. W trakcie rozmowy można włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego, naciskając klawisz d.
Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym otwórz menu ustawień głośności klawiszem t i ustaw żądaną głośność
klawiszem q.
Wyciszanie
Podczas rozmowy naciśnij klawisz sterujący w prawo v, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon słuchawki.
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)
Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji), który będzie automatycznie umieszczany przed numerem podczas wybierania. Aby na przykład wykonywać rozmowy zagraniczne za pośrednictwem określonego operatora, można
zapisać prefiks tego operatora.
Na liście „Z prefiksem” należy wprowadzić numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych,
które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.
Na liście „Bez prefiksu” należy wprowadzić wyjątki od listy „Z prefiksem”.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Przykład:
Numer prefiksu
0999
Z prefiksem
08
Bez prefiksu
081
084
Wszystkie numery zaczynające się od
cyfr 08 (z wyjątkiem numerów zaczynających się na 081 i 084) będą wybierane
z numerem preselekcji 0999.
Numer
telefonu
wybierany
numer
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Wpisy numeru preselekcji i na listach można można określić za pomocą menu (¢ str. 21).
Aby preselekcję wyłączyć na stałe, należy usunąć numer preselekcji klawiszem wyświetlacza Ü.
Pomijanie preselekcji dla aktualnego połączenia:
c(przytrzymaj) ¤ §§Menu§§ ¤ q Prefiks wył. ¤ §OK§ ¤ ~ (wprowadź numer) lub s (skopiuj numer z książki telefonicznej) ¤ numer zostanie wybrany bez numeru preselekcji.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
8
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list
Książka telefoniczna
Aby otworzyć książkę telefoniczną: naciśnij klawisz sterujący s w dół.
Można zapisać 100 numerów (maks. 22 cyfry) wraz z nazwiskami (maks. 16 znaków).
Wprowadzanie liter/cyfr ¢ str. 15.
Zapisywanie pierwszego numeru w książce telefonicznej
s ¤ Nowy wpis? ¤ §OK§ ¤ ~ (wprowadź numer) ¤ §OK§ ¤ ~ (wprowadź nazwisko) ¤ §OK§
Zapisywanie następnych numerów w książce telefonicznej
s ¤ §Menu§ ¤ Nowy wpis ¤ §OK§ ¤ ~ (wprowadź numer) ¤ §OK§ ¤ ~ (wprowadź nazwisko) ¤ §OK§
Wybieranie wpisu z książki telefonicznej
Otwórz książkę telefoniczną klawiszem s. Dostępne są następujące możliwości:
◆ Za pomocą klawisza q można przewijać wpisy, aż zostanie znalezione szukane nazwisko.
◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za
pomocą klawisza q.
Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej
s ¤ q (wybierz wpis) ¤ c
Używanie pozostałych funkcji
s ¤ q (wybierz wpis) ¤ §Menu§
Za pomocą klawisza q można wybrać następujące funkcje:
Nowy wpis
Pokaż numer
Pokaż nazwę
Zapisywanie nowych numerów telefonów.
Wyświetlanie numeru telefonu.
Wyświetlanie nazwiska.
Zmień wpis
Użyj numeru
Zmienianie wybranego wpisu.
Zmienianie numeru lub otwarcie książki klawiszem s w celu wprowadzenia numeru z książki
telefonicznej w aktualnej pozycji. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą
klawisza §Menu§.
Usuwanie wybranego wpisu.
Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (¢ str. 8).
Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej.
Usuń wpis
Wyślij wpis
Usuń listę
Wyślij listę
Ustaw skrót
Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (¢ str. 8).
Przypisanie aktualnego wpisu do klawisza szybkiego wybierania.
Używanie klawiszy szybkiego wybierania
Do klawiszy 2–9 można przypisać wpisy z książki telefonicznej:
s ¤ q (wybierz wpis) ¤ §Menu§ ¤ q Ustaw skrót ¤ §OK§
¤ q (wybierz klawisz) ¤ §OK§ lub ~ (naciśnij klawisz, do którego chcesz przypisać wpis)
W celu wybrania numeru przytrzymaj odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki
Warunki:
◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.
s ¤ q (wybierz wpis) ¤ §Menu§ ¤ q Wyślij wpis / Wyślij listę ¤ §OK§
¤ q (wybierz użytkownika wewnętrznego) ¤ §OK§ lub ¤ ~ (wprowadź numer wewnętrzny słuchawki
odbierającej)
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
9
Lista ponownego wybierania
Na tej liście widnieje dziesięć ostatnio wybranych numerów telefonów.
Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania
c (naciśnij) ¤ q (wybierz wpis) ¤ c
Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania
c (naciśnij) ¤ q (wybierz wpis) ¤ §Menu§
Można wybrać następujące funkcje:
Użyj numeru
Kopiuj do ks.
Usuń wpis
Usuń listę
Zmienianie numeru lub otwarcie książki klawiszem s w celu wprowadzenia numeru z książki
telefonicznej w aktualnej pozycji. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza
§Menu§.
Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej.
Usuwanie wybranego wpisu.
Usuwanie wszystkich wpisów.
Lista połączeń/lista wiadomości poczty głosowej
Naciśnij klawisz wyświetlacza ’, aby otworzyć ekran wyboru listy. Jeśli dostępne są nowe wiadomości,
wyświetlane są tylko listy zawierające nowe wiadomości. Dostępne listy można przewijać za pomocą klawisza q:
Gdy nowy wpis znajdzie się na liście połączeń/liście wiadomości poczty głosowej, rozlega się sygnał dźwiękowy. W przypadku ustawień fabrycznych miga lewy klawisz wyświetlacza, a na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat Nowe
wiad. Sygnalizowanie nowych wiadomości można wyłączyć. W tym celu:
¤ Naciśnij kolejno klawisze: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Wyświetlony zostanie następujący ekran:
97
¤ W celu wybrania typu wiadomości naciśnij jeden z następujących klawiszy:
5
połączenia nieodebrane
wiadomości z poczty głosowej
lub M
Wyświetlony zostanie wybrany typ (np. 5 w przypadku połączeń nieodebranych), aktualne ustawienie miga:
975 SET: [0]
¤ Naciśnij klawisz Q lub 1, aby ustawić sposób działania w przypadku nowych wiadomości.
Q
Dostępne nowe wiadomości będą wyświetlane (ustawienie fabryczne).
lub 1
Dostępne nowe wiadomości nie będą wyświetlane.
Wyświetlona zostanie wybrana opcja (np. 1):
975 SET: [1]
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Zmiana ustawienia następuje dopiero po odebraniu następnej nowej wiadomości.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Wskazówka
Jeśli połączenia zostały zapisane w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia
wyświetlany jest komunikat (funkcja zależna od operatora).
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
10
Lista połączeń
Warunek: CLIP (¢ str. 7)
Lista połączeń zawiera, w zależności od typu, (¢ str. 21)
◆ połączenia odebrane,
◆ połączenia nieodebrane,.
W zależności od ustawionego typu listy zapisywane będą numery wszystkich ostatnich 25 połączeń przychodzących
albo tylko połączeń nieodebranych.
Otwieranie listy połączeń
’ ¤ q Lista poł.
Lista połączeń wyświetlana jest w sposób następujący:
Liczba nowych wpisów + liczba starych, przeczytanych wpisów Lista poł. 01+02
Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§, aby otworzyć listę.
Zostanie wyświetlone ostatnie połączenie przychodzące. Ew. wybierz inny wpis klawiszem q.
Używanie pozostałych funkcji
q (wybierz wpis) ¤ §Menu§
Za pomocą klawisza q można wybrać następujące funkcje:
Usuń wpis
Kopiuj do ks.
Data/godzina
Status
Usuń listę
Usuwanie bieżącego wpisu.
Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej.
Wyświetlanie daty oraz godziny połączenia (jeśli ustawione).
Nowe poł: nowe połączenie nieodebrane. St. poł.: przeczytany wpis.
Uwaga! Zostaną usunięte wszystkie stare i nowe wpisy.
Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń
’ ¤ q Lista poł. 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (wybierz wpis) ¤ c
lista wiadomości poczty głosowej
Za pomocą /listy wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać wiadomości z poczty głosowej (¢ str. 10).
Nowe wiadomości można usunąć tylko podczas ich odtwarzania.
Ustawianie innego języka
Możliwa jest zmiana języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego.
§Menu§ ¤ q Sekretarka ¤ §OK§ ¤ q Język ¤ §OK§ ¤ q (wybierz język) ¤ §OK§
Poczta głosowa
Skrzynka poczty głosowej jest to automatyczna sekretarka w sieci telefonicznej operatora. Informacji można w razie
potrzeby zasięgnąć u operatora. Z poczty głosowej można korzystać dopiero po zamówieniu takiej usługi u operatora.
Aby wygodnie korzystać z poczty głosowej za pomocą listy wiadomości poczty głosowej (¢ str. 9), menu (¢ str. 21) lub
szybkiego wybierania klawiszem 1 (¢ str. 1), należy wprowadzić odpowiedni numer w telefonie:
§Menu§ ¤ q Sekretarka ¤ §OK§ ¤ q Poczta głos. ¤ ~ (wprowadź numer) ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Szukanie słuchawki („paging”)
Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.
¤ Naciśnij klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (¢ str. 1).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.
W celu zakończenia: Naciśnij klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (¢ str. 1) lub klawisz połączenia c albo klawisz zakończenia połączenia a na słuchawce.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
11
Ręczne rejestrowanie słuchawki
W stacji bazowej można zarejestrować cztery słuchawki. Każdą dodatkową słuchawkę należy zarejestrować w stacji
bazowej, aby móc korzystać z jej funkcji! Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno
w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).
1) W słuchawce
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Zarej. słuch. ¤ wprowadź systemowy kod PIN stacji
bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) ¤ §OK§ ¤ wyświetlony zostanie komunikat Rejestrowanie.
2) W stacji bazowej
W ciągu 60 s po wprowadzeniu systemowego kodu PIN przytrzymaj (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego (¢ str. 1).
Procedura rejestracji trwa około 1 minuty. Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania na wyświetlaczu przez
chwilę wyświetlany jest komunikat Zarejestrowana i słuchawka przechodzi w stan gotowości. Słuchawki otrzymują
kolejne najniższe wolne numery wewnętrzne (1-4). Jeśli numery wewnętrzne od 1 do 4 zostały już nadane innym urządzeniom, numer 4 zostanie zastąpiony.
Wyrejestrowanie słuchawki
Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Wyrej. słuch. ¤ q wybierz użytkownika wewnętrznego,
który zostanie wyrejestrowany. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <. ¤ §OK§ ¤ wprowadź systemowy
kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) ¤ §OK§
Korzystanie z wielu słuchawek
Połączenia wewnętrzne
Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy z innymi słuchawkami, które są zarejestrowane w tej samej
stacji bazowej.
Zarejestrowane są 2 słuchawki
Naciśnij klawisz sterujący u, aby wywołać drugą słuchawkę.
Zarejestrowane są więcej niż 2 słuchawki
Połączenie z wybraną słuchawką
u ¤ ~ (1...4, wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki) lub
u ¤ q (wybierz użytkownika wewnętrznego) ¤ §OK§ lub c ¤ słuchawka zostanie wywołana
Równoczesne połączenie ze wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)
Przytrzymaj klawisz sterujący u lub u ¤ P albo u ¤ q Do wszystkich ¤ §OK§ lub c ¤ wywołane zostaną
wszystkie słuchawki
Gdy rozmówca się zgłosi, połączenie jest nawiązane. Aby zakończyć, naciśnij klawisz zakończenia a.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/łączenie rozmowy
Trwa rozmowa z innym rozmówcą zewnętrznym. Naciśnij klawisz sterujący u i wywołaj jedną lub wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania. Gdy rozmówca wewnętrzny się zgłosi, w razie potrzeby zapowiedz rozmowę.
albo
Naciśnij klawisz zakończenia połączenia a. Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.
lub
Naciśnij klawisz wyświetlacza ”. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.
Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia a, zanim użytkownik
wewnętrzny odbierze połączenie.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
12
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)
Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny (konferencja). Warunek: funkcja Dołącz wew. jest włączona.
Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Baza ¤ §OK§ ¤ q Dołącz wew. ¤ §OK§ (‰ = wł.)
Odsłuch wewnętrzny (konferencja)
Użytkownik chce włączyć się do aktualnej rozmowy zewnętrznej. Przytrzymaj klawisz połączenia c. Nastąpi włączenie
do rozmowy. Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.
Zakończenie konferencji: naciśnij klawisz zakończenia połączenia a. Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.
Jeśli pierwszy użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia a, połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.
Ustawianie budzika
Włączanie/wyłączanie budzika
§Menu§ ¤ q Budzik ¤ §OK§ ¤ Aktywacja ¤ §OK§ (‰ = wł.)
Jeśli włączony: ¤ ~ (wprowadź czas budzenia) ¤ §OK§
Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie dowolnego klawisza wyłącza go na 24 godziny. Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol budzika l i godzina budzenia zamiast daty.
Ustawianie czasu budzenia
§Menu§ ¤ q Budzik ¤ §OK§ ¤ q Godz. budzenia ¤ §OK§
Wprowadź czas budzenia (godzinę i minutę) i naciśnij klawisz §OK§.
Ustawianie telefonu
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych i sygnału akumulatorów, patrz Przegląd pozycji menu (¢ str. 21).
Ustawianie kontrastu oraz dużych cyfr numerów telefonu – patrz Przegląd pozycji menu (¢ str. 21).
Sposób ustawienia systemowego kodu PIN, patrz Przegląd pozycji menu (¢ str. 21).
Zmienianie języka wyświetlacza
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Język ¤ §OK§ ¤ q (wybierz język) ¤ §OK§
Aktualnie wybrany język oznaczony jest symbolem ‰.
W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:
§Menu§ ¤ 421 (naciśnij kolejno klawisze) ¤ q (wybierz język) ¤ §OK§
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki
W stanie gotowości:
t ¤ Głośność słuch. ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka/Głośnik ¤ §OK§ ¤ q (ustaw poziom głośności od 1 do 5)
¤ §OK§ (‰ = wybrany)
Podczas rozmowy przez głośnik słuchawki lub w trybie głośnomówiącym:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
t ¤ q (ustaw poziom głośności od 1 do 5)
Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund.Można też nacisnąć klawisz wyświetlacza §OK§.
Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu Ustaw. audio (¢ str. 21).
Barwa dźwięku
Dźwięk słuchawki można dopasować do indywidualnych potrzeb.
◆ Niski: ustawienie domyślne.
◆ Wysoki: ustawienie podbicia tonów wysokich.
W stanie gotowości:
t ¤ q Dźw. słuchawki ¤ §OK§ ¤ q Niski/Wysoki ¤ §OK§ (‰ = wybrane)
Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu Ustaw. audio (¢ str. 21).
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
13
Ustawianie sygnałów dzwonka słuchawki
Ustawianie głośności dzwonka
W stanie gotowości:
t ¤ q Głośność dzw. ¤ §OK§ ¤ q (ustaw poziom głośności od 1 do 5 lub „Narastająca”) ¤ §OK§ (‰ = wybrany)
Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu Ustaw. audio (¢ str. 21).
Ustawianie melodii dzwonka
Ustaw sygnały dzwonków dla: Połącz. zewn., Połącz. wewn. i Budzik.
W stanie gotowości:
t ¤ q Melodia dzw. ¤ §OK§ ¤ q Połącz. zewn. / Połącz. wewn. / Budzik ¤ §OK§ ¤ q (wybierz melodię)
¤ §OK§ (‰ = wybrana)
Ustawienia można także zmienić za pomocą menu Ustaw. audio (¢ str. 21).
Ster. czasowe (tryb dzienny/nocny)
Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.
Włączanie funkcji Ster. czasowe:
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Ster. czasowe ¤ §OK§
¤ §OK§ (‰ = włączona)
¤ Włączenie
Ustawianie przedziału czasu:
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Ster. czasowe ¤ §OK§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§
¤ Wył. od: ~ (wprowadź godzinę w formacie 4-cyfrowym) ¤ §OK§ ¤ Wył. do: ~ (wprowadź godzinę w formacie
4-cyfrowym) ¤ §OK§
Wyłączanie połączeń anonimowych
Można ustawić niesygnalizowanie połączeń anonimowych dzwonkiem na słuchawce. Połączenie będzie sygnalizowane
tylko na wyświetlaczu.
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Wycisz anon ¤ §OK§ (‰ = włączone)
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka
Trwałe wyłączanie/ponowne włączanie sygnału dzwonka
Przytrzymaj klawisz gwiazdki P w stanie gotowości. Gdy sygnał dzwonka jest wyłączony, wyświetlany jest symbol Ú.
Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia
§Menu§ ¤ Cicho ¤ §OK§
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami za pomocą listy numerów blokowanych
Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście są sygnalizowane
tylko na wyświetlaczu. Telefon nie dzwoni. Na liście numerów blokowanych może znajdować się maks. 15 pozycji. Blokowane połączenia są zapisywane na liście połączeń.
Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek .
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Włączanie/wyłączanie listy numerów blokowanych
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Baza ¤ §OK§ ¤ qDodatkowe ¤ §OK§ ¤ q Ochrona poł. ¤ §OK§ ¤ Włączenie
¤ §OK§ (‰ = włączone
Edycja listy numerów blokowanych
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Baza ¤ §OK§ ¤ qDodatkowe ¤ §OK§ ¤ q Ochrona poł. ¤ §OK§ ¤ q Czarna lista
¤ §OK§
◆ Wpisywanie nowego numeru: ¤ §Menu§ ¤ Nowy wpis ¤ ~ Wprowadzić numer. ¤ §OK§
◆ Usuwanie numeru: ¤ q Wybrać numer. ¤ Ü
◆ Zamykanie listy numerów blokowanych: ¤ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia a.
Kopiowanie numeru z historii połączeń lubdo listy blokowanych
¤ Otworzyć listę połączeń ¤ q (wybrać pozycję) ¤ §Menu§ ¤ Na czarną listę ¤ §OK§
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania
Możliwe jest ustawienie, czy rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania podczas wewnętrznego połączenia
konsultacyjnego oraz przekazywania połączenia.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ cyfra aktualnego ustawienia miga: 0 = wyłączone; 1 = włączone ¤ wprowadź
cyfrę ¤ §OK§.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
14
Obsługa regeneratora Repeater
Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę
regeneratora Repeater (¢ str. 21). Obsługa regeneratora Repeater i tryb Bez emisji (¢ str. 21) wykluczają
się wzajemnie.
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki
Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, jak również ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej pozostaną zachowane.
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Słuchawka ¤ §OK§ ¤ q Resetuj słuch. ¤ §OK§ ¤ Zresetować? ¤ §OK§
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej
Podczas przywracania
◆ Utracone zostaną indywidualne ustawienia
◆ Wszystkie listy zostaną usunięte
◆ Tryb Bez emisji zostanie wyłączony
Data i godzina nie zostaną zmienione.
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych za pomocą menu
◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.
§Menu§ ¤ q Ustawienia ¤ §OK§ ¤ q Baza ¤ §OK§ ¤ q Reset bazy ¤ §OK§ ¤ Zresetować? ¤ §OK§
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą klawisza stacji bazowej
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych za pomocą klawisza na stacji bazowej:
◆ wyrejestrowane zostaną wszystkie słuchawki,
◆ ponownie zostanie ustawiony systemowy kod PIN 0000.
Należy postępować w następujący sposób: odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego (¢ str. 1) na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji
bazowej. Klawisz należy przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.
Używanie stacji bazowej z centralą PABX/routerem
Użytkowanie z routerem
W razie używania na złączu analogowym routera ewentualne echa można zmniejszyć, włączając funkcję Tryb XES
(¢ str. 21). Jeśli problem ech nie występuje, funkcję należy pozostawić wyłączoną.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX
Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tyko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX. Cyfry należy wprowadzać powoli w kolejności.
Zmiana trybu wybierania
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ cyfra ustawionego trybu wybierania miga: 0 = wybieranie tonowe (DTMF);
1 = wybieranie impulsowe (DP) ¤ wprowadź cyfrę ¤ §OK§.
Ustawianie czasu flash
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ cyfra bieżącego czasu flash miga: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ wprowadź cyfrę ¤ §OK§.
Zmienianie pauzy po przejęciu linii
Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia c a przesłaniem numeru telefonu.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ cyfra bieżącego czasu pauzy miga: 1 = 1 s; 2 = 3 s;
3 = 7 s ¤ wprowadź cyfrę ¤ §OK§.
Zmienianie pauzy po naciśnięciu klawisza R
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ cyfra bieżącego czasu pauzy miga: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
¤ wprowadź cyfrę ¤ §OK§.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
15
Dodatek
Wprowadzanie liter/cyfr
Czcionka standardowa
Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.
Aby przejść z trybu pisania „Abc”
w tryb „123” oraz z trybu „123”
w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy krótko
nacisnąć klawisz krzyżyka #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
¡
"
’
1) Znak spacji
Europa Środkowa
Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.
Aby przejść z trybu pisania „Abc”
w tryb „123” oraz z trybu „123”
w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy krótko
nacisnąć klawisz krzyżyka #.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1) Znak spacji
10x 11x 12x 13x
"
č
’
;
_
;
_
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
16
Dane techniczne
Akumulatory
Technologia: Niklowo-wodorkowe (NiMH), rozmiar: AAA (Micro, HR03); napięcie: 1,2 V; pojemność: 450–1000 mAh
Czas pracy/ładowania słuchawki
Ta słuchawka może ładować akumulatory o pojemności do 1000 mAh. Stosowanie specjalnych akumulatorów o wysokiej wydajności lub większych pojemnościach w telefonach bezprzewodowych nie ma sensu.
Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (Czas gotowości/rozmów/pracy to wartości maksymalne, a czasy ładowania to wartości typowe.)
Czas gotowości (w godzinach)
Czas rozmowy (w godzinach)
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie
(w godzinach), tryb Bez emisji włączony/wyłączony
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)
Pojemność (mAh)
700
800
285
330
22
25
450
180
14
550
250
19
1000
405
31
95/70
130/95
150/110
175/125
215/155
5,0
4,5
6,5
6,0
7,5
7,0
8,5
8,0
10,5
10,0
W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):
www.gigaset.com/service
Pobór mocy stacji bazowej
W trybie gotowości
– słuchawka w ładowarce
– słuchawka poza ładowarką
Podczas rozmowy
ca. 0,6 W
ca. 0,55 W
ca. 0,65 W
Ogólne dane techniczne
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Standard DECT
Standard GAP
Zasięg
Zasilanie stacji bazowej
Środowisko pracy
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa
obsługiwany
obsługiwany
do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
230 V ~/50 Hz
+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
1880–1900 MHz
10 mW, średnia moc na jeden kanał, moc impulsów 250 mW
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
17
Pytania i odpowiedzi
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem
www.gigaset.com/service. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz
ich możliwych rozwiązań.
Problem
Przyczyna
Brak wskazań na
wyświetlaczu.
Słuchawka jest wyłączona.
Akumulatory są wyczerpane.
Rozwiązanie
Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia a przez ok.
5 s lub ustaw słuchawkę w stacji bazowej.
Naładuj lub wymień akumulatory.
Słuchawka znajduje się poza zasię- Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową.
Brak połączenia
radiowego ze stacją giem stacji bazowej
bazową, na
Stacja bazowa nie została włączona. Sprawdź wtyczkę w stacji bazowej ¢ str. 3.
wyświetlaczu miga
komunikat Baza.
Wyświetlany jest
Słuchawka nie została zarejestrokomunikat Zarej.
wana w stacji bazowej lub została
słuch. lub Umieść w wyrejestrowana.
bazie.
Dzwonek jest wyłączony.
Brak dźwięku
dzwonka słuchawki. Telefon dzwoni tylko wówczas, gdy
prezentowany jest numer rozmówcy.
Telefon nie dzwoni w określonym
przedziale czasu.
Zarejestruj słuchawkę ¢ str. 11.
Włącz sygnał dzwonka ¢ str. 13.
Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych
¢ str. 13.
Wyłącz sterowanie czasowe lub zmień przedział czasu
¢ str. 13.
Nie słychać dźwięku
dzwonka/sygnału
wybierania z sieci
stacjonarnej.
Nie został użyty kabel telefoniczny
dostarczony w zestawie, tj. użyto
innego kabla o nieprawidłowym
przypisaniu styków.
Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony
w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków: przypisanie żył kabla telefonicznego 3-4 /EURO CTR37.
Sygnał błędu po
sprawdzeniu systemowego kodu PIN.
Zapomniany kod
PIN.
Wprowadzony systemowy kod PIN
jest błędny.
Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN (0000) klawiszem
na stacji bazowej¢ str. 14.
Zostaną wyrejestrowane wszystkie słuchawki. Przywrócone zostaną wszystkie fabryczne ustawienia. Wszystkie
listy zostaną usunięte.
Konserwacja
Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.
Nie należy nigdy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.
W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.
Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Kontakt z cieczami
W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:
1 Odłączyć urządzenie od zasilania.
2 Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.
3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na co najmniej 72 godziny w suchym, ciepłym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
6 Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
18
Obsługa klienta i pomoc
Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.
Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem
Na stronach tych można znaleźć:
•Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
•Deklaracje zgodności
Kontakt z pracownikami serwisu
Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...
... online:
za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu
... przez telefon:
w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia według stawki operatora.
Należy przygotować dowód zakupu.
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt
może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego
przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą
oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
Zezwolenie
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.
Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego
Gigaset A415/AS405 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.
Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie
deklaracje zgodności”.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
19
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gwarancja
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
20
Warunki gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie
produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie
zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub
zatarto
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty
przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal
będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę
istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub
niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika
produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
Środowisko
System zarządzania środowiskowego
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service
GmbH.
Utylizacja
Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi
likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto
produkt.
Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich
wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
21
Przegląd pozycji menu
Niniejszy aparat telefoniczny ma wiele funkcji. Są one udostępniane do wyboru za pomocą menu.
Aby wybrać funkcję, w stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz §Menu§ (otwórz menu), a następnie klawiszem sterującym q przejdź do żądanej funkcji i potwierdź wybór klawiszem §OK§.
Powrót do stanu gotowości: przytrzymaj klawisz a.
Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
é Budzik
Aktywacja
Godz. budzenia
è Ustaw. audio
Głośność słuch.
Dźw. słuchawki
Głośność dzw.
Melodia dzw.
¢ str. 12
¢ str. 12
Słuchawka/Głośnik
¢ str. 12
Niski/Wysoki
¢ str. 12
¢ str. 13
Połącz. zewn./Połącz. wewn./Budzik
Sygnały info
– włączanie/wyłączanie
Słaba bater.
– włączanie/wyłączanie
ê Sekretarka
Odtwórz wiad.
Poczta głos.
Język *
ç Ustawienia
Data/godzina
Słuchawka
Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej ¢ str. 10.
Wprowadź numer poczty głosowej ¢ str. 10.
¢ str. 10
¢ str. 5
Język
¢ str. 5
Duże cyfry
Ustawianie dużych cyfr.
Kontrast
Ustawianie kontrastu wyświetlacza (9 poziomów).
Ster. czasowe
Wycisz anon
Autoodbiór
Zarej. słuch.
Wyrej. słuch.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Resetuj słuch.
Baza
¢ str. 13
Typ listy poł.
PIN systemu
Reset bazy
Dodatkowe
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania
połączenia ¢ str. 7
¢ str. 11
¢ str. 11
¢ str. 14
Dołącz wew.
Preselekcja
¢ str. 10
Nieodebrane/Wszystkie
Zmienianie systemowego kodu PIN (ustawienie fabryczne:
0000)
¢ str. 14
Tr. Repeater
Tryb XES
ECO DECT
¢ str. 1
¢ str. 13
Włączenie/Ustawienia
¢ str. 13
¢ str. 14
Włączanie/wyłączanie
(Należy włączyć w razie problemów z echami
na porcie analogowym routera.)
Bez emisji/Maks. zasięg
¢ str. 12
Numer prefiksu/Z prefiksem/Bez prefiksu
Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.
¢ str. 1
¢ str. 7
Gigaset A415/AS405 / Polen-Ungarn pl / A31008-M2501-S201-1-V919 / Penguin.fm / 21.02.2018
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
22
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification
reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising