Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Gigaset A415 Trio ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
1
Gigaset A415/AS405
Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού
1 Κατάσταση φόρτισης
μπαταριών
2 Ένδειξη ισχύος λήψης
3 Πλήκτρα οθόνης
4 Πλήκτρο τερματισμού και
1
ενεργ./απενεργ.
5 Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής
συνομιλίας
2
6 Πλήκτρο ελέγχου (p)
ª Ρυθμίσεις ήχου
INT εσωτ. κλήσεις
â Ανάκληση τηλ. καταλόγου
| Σίγαση μικροφώνου σε κατάσταση συνομιλίας
7 Πλήκτρο 1
Αυτ.τηλεφωνητής δικτύου
3
8 Πλήκτρο με αστερίσκο
Ενεργ./απενεργ. ήχων κουδου4
νισμού (κρατήστε πατημένο),
5
αν υπάρχει σύνδεση: εναλλαγή
παλμικής/τονικής κλήσης (πα6
τήστε στιγμιαία)
9 Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R
Παράλληλη κλήση (Flash): κρα- 7
τήστε πατημένο
10 Πλήκτρο δίεσης
Ενεργ./απενεργ. κλειδώματος
πλήκτρων (κρατήστε πατημένο). Γραφή με κεφαλαία, πεζά
8
και αριθμούς. Παύση κλήσης
9
(κρατήστε πατημένο)
10
11 Μικρόφωνο
11
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Επισκόπηση σταθμού
βάσης
Υπόδειξη
Ð
U
Εσωτ. 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Τα νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτ.τηλεφωνητή
δικτύου προβάλλονται στην οθόνη
με την ένδειξη Νέα μηνύματα, αναβοσβήνει το αριστερό πλήκτρο της
οθόνης (εάν έχει ρυθμιστεί,
¢ σελ. 8).
Πλήκτρα οθόνης ασυρμ.ακουστικού:
Το πάτημα των πλήκτρων ανακαλεί τη
λειτουργία που προβάλλεται στην
οθόνη.
Ένδει- Σημασία πλήκτρου
ξη
’ Προσπέλαση καταλόγων
μηνυμάτων (¢ σελ. 8).
§Menu§ Άνοιγμα κύριου μενού/υπο-
”
Y
X
Ü
§OK§
μενού (βλ. επισκόπηση
μενού, ¢ σελ. 18).
Ένα μενού πίσω.
Με q μετακίνηση προς τα
επάνω/κάτω ή ρύθμιση της
έντασης.
Μετακίνηση κέρσορα με r
προς τα αριστερά/δεξιά.
Διαγραφή ανά χαρακτήρα.
Επιβεβαίωση λειτουργίας
μενού ή αποθήκευση καταχώρησης.
ECO DECT
Στη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα
στην απόσταση μεταξύ ασύρμ.ακουστικού και σταθμού βάσης: όσο μικρότερη
είναι η απόσταση, τόσο μειώνεται η ισχύς του εκπεμπόμενου σήματος (ακτινοβολία). Στην κατάσταση αναμονής η εκπομπή σήματος του ασύρμ.ακουστικού
απενεργοποιείται. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων
την επαφή με το ασύρμ.ακουστικό.
Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης
ακουστικού:
Αναζήτηση του ασύρματου
ακουστικού (πατήστε στιγμιαία,
„Paging“ ¢ σελ. 9)
Δήλωση ασύρματων ακουστικών
(κρατήστε πατημένο ¢ σελ. 9).
Το τηλέφωνό σας παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της ισχύος του
εκπεμπόμενου σήματος:
1) Μείωση ισχύος εκπεμπόμενου σήματος (λειτουργία Eco)
Απενεργοποιώντας τη ρύθμιση ΕμβέλειαΜΑΧ (Επισκόπηση μενού ¢ σελ. 18),
η ισχύς του εκπεμπόμενου σήματος κατά τη συνομιλία μειώνεται μέχρι 80 %
στη μισή εμβέλεια.
2) Απενεργοποίηση ισχύος εκπεμπόμενου σήματος (λειτουργία Eco+)
Με τη ρύθμιση Χωρ.ακτινοβ (Επισκόπηση μενού ¢ σελ. 18) μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα εκπεμπόμενα σήματα του σταθμού βάσης σε κατάσταση αναμονής. Παρακαλούμε προσέξτε:
◆ Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό
το χαρακτηριστικό.
◆ Για την ταχύτερη δημιουργία σύνδεσης κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, το
ασύρματο ακουστικό περνάει συνεχώς για λίγο σε κατάσταση ετοιμότητας
λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
2
Υποδείξεις ασφαλείας
Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η
πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων
προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλέπε λίστα
εγκεκριμένων μπαταριών www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν
σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημίες, θα πρέπει να
αντικαθίστανται.
Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.
Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π. χ. σε βαφεία.
Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως
π.χ., λουτρά ή ντους.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.
Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.
Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό
υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για
επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν
έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά,
μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.
Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά
ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον
τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του
αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π. χ. ιατρεία.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από
τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα
μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές
με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).
Πρώτα βήματα
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας
Παραδιδόμενη μονάδα σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού: Ένα ασύρματο ακουστικό Gigaset, ένας σταθμός
βάσης A415/AS405, ένα τροφοδοτικό, ένα τηλεφωνικό καλώδιο, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης.
Παραδιδόμενη μονάδα ασύρματου ακουστικού και βάσης φόρτισης: Ένα ασύρματο ακουστικό Gigaset, μία βάση
φόρτισης με τροφοδοτικό, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης.
Εάν έχετε αγοράσει έναν τύπο με πολλά ασύρματα ακουστικά, τότε για κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν
στη συσκευασία δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας και ένας σταθμός βάσης με τροφοδοτικό.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
3
Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από
+5 °C έως+45 °C.
¤ Τοποθετήστε σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορείτε
επίσης να στερεώσετε το σταθμό βάσης και βάση φόρτισης στον τοίχο.
Υπόδειξη
Λάβετε υπόψη σας την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα
50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων.
Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας
των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών
στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.
Φροντίδα: Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το ασύρματο ακουστικό με ένα υγρό πανί (χωρίς διαλύτες) ή με ένα αντιστατικό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.
Παρακαλούμε προσέξτε:
◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
Σύνδεση σταθμού βάσης
¤ Αρχικά συνδέστε το βυσματωτό τροφοδοτικό 1.
¤ Στη συνέχεια συνδέστε το φις του τηλεφώνου 2 και
τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχέςτων καλωδίων.
Παρακαλούμε προσέξτε:
1
1
2
1
◆ Το βυσματωτό τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι πάντα
συνδεδεμένο διότι το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς
σύνδεση δικτύου.
◆ Να χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό βυσματωτό
τροφοδοτικό και το τηλεφωνικό καλώδιο. Η διάταξη του
βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι
διαφορετική.
Σύνδεση της βάσης φόρτισης (εφόσον υπάρχει στη συσκευασία)
2
1
¤ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού 1.
¤ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα 2.
4
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Αν πρέπει να αφαιρέσετε και πάλι το φις από
το σταθμό βάσης, πατήστε το κουμπί απασφάλισης 3 και αφαιρέστε το φις 4.
3
Έναρξη λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού
Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!
Τοποθετήστε τις μπαταρίες και κλείστε το καπάκι της μπαταρίας
Προσοχή
Να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες που προτείνονται από την Gigaset Communications GmbH (¢ σελ. 14),
δ ηλ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, επειδή
δε μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές σωματικές και υλικές ζημιές. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν
δυσλειτουργίες ή ζημίες στη συσκευή.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
4
¤ Τοποθετήστε τις μπα-
ταρίες με τη σωστή
πολικότητα.
Η πολικότητα επισημαίνεται στην υποδοχή των
μπαταριών.
¤ Τοποθετήστε αρχικά το καπάκι
των μπαταριών στην επάνω
πλευρά.
¤ Στη συνέχεια πιέστε το καπάκι,
μέχρι να κουμπώσει.
Σε περίπτωση που πρέπει να ανοίξετε
ξανά το καπάκι των μπαταριών, π.χ. για
να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
¤ Βάλτε το δάκτυλό σας στην εσοχή
στην επάνω πλευρά του καπακιού
και σπρώξτε το προς τα κάτω.
Πρώτη φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών
Η σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή μόνο, εφόσον οι μπαταρίες αρχικά φορτίζονται πλήρως και στη
συνέχεια εκφορτίζονται.
¤ Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό για 6 ώρες στο
6ώ
σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης.
Υπόδειξη
Το ασύρματο ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στο
σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι’
αυτό.
¤ Απομακρύνετε στη συνέχεια το ασύρματο ακουστικό από
το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης και επανατοποθετήστε το, μόλις οι μπαταρίες εκφορτιστούν πλήρως.
Υποδείξεις
◆ Παραδιδόμενη μονάδα σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού: Το ασύρματο ακουστικό είναι από το
◆
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆
◆
◆
εργοστάσιο ήδη δηλωμένο στο σταθμό βάσης. Αν έχετε αγοράσει έναν τύπο με πολλά ασύρματα ακουστικά,
τότε όλα τα ασύρματα ακουστικά θα είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Επομένως, δεν πρέπει να κάνετε
καμία δήλωση πλέον.
Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν έχει δηλωθεί στο σταθμό βάσης (στην οθόνη εμφανίζεται Δήλωση
ακουσ. ή Ακουστ.σε βάση), παρακαλούμε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα (¢ σελ. 9).
Παραδιδόμενη μονάδα ασύρματου ακουστικού και βάσης φόρτισης: Το ασύρματο ακουστικό πρέπει να
δηλωθεί χειροκίνητα (¢ σελ. 9).
Μετά από την πρώτη φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επαναφέρετε το ασύρματο σας ακουστικό μετά από
κάθε συνομιλία στη βάση φόρτισης.
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης πάντα, όταν απομακρύνετε τις μπαταρίες από το
ασύρματο ακουστικό και τις τοποθετείτε πάλι.
Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης
Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης, σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα:
§Menu§ ¤ 421 (πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά) ¤ q (επιλέξτε γλώσσα) ¤ §OK§ (‰ = τρέχουσα γλώσσα)
¤ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a παρατεταμένα (επιστροφή στην κατάσταση αναμονής)
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται
σωστά και ώστε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.
§§Menu§§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ Ημερομην./Ώρα ¤ §OK§ ¤ Ημερ ¤ ~ (καταχωρήστε την ημέρα, το μήνα και το έτος με
6 ψηφία)
¤ §OK§ ¤ Ώρα ¤ ~ (καταχωρήστε τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία) ¤ §OK§ (Ένδειξη οθόνης: Αποθηκεύθηκε)
¤ a (κρατήστε πατημένο, ώστε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής)
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
5
Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση καταχώρησης στη σειρά πατώντας την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου r.
Υπόδειξη
Αν στο τηλέφωνό σταλούν ημερομηνία και ώρα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (π.χ. μέσω του παρόχου του δικτύου
σας, μέσω ενός Router, ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων), μπορείτε να ορίσετε, αν και πότε θέλετε να ληφθούν αυτά
τα δεδομένα:
¤ Πατήστε τα πλήκτρα με τη σειρά: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη, η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:
¤ Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ορίσετε, με ποιες συνθήκες θέλετε να λαμβάνετε τα δεδομένα:
Q
ποτέ
ή1
μια φορά, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί
πάντα
ή2
Βλέπετε την επιλογή σας (π.χ. το 2 για „πάντα“):
973 SET: [2]
¤ Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης §OK§.
Οθόνη στην κατάσταση αναμονής
Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).
Ð
Ενδείξεις οθόνης
U
◆ Ασύρματη σύνδεση μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού:
- καλή έως περιορισμένη: Ð ¨ § ¦
Εσωτ. 1
- καμία λήψη: ¥
◆ Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
23.04. 10:53
- U Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες σε ποσοστό άνω του 66 %
- V Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες σε ποσοστό μεταξύ 34 % και 66 %
‘ Menu
- e Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες σε ποσοστό μεταξύ 11 % και 33 %
- = Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες σε ποσοστό κάτω του 11 %
- = Αναβοσβήνει: Η μπαταρία πρόκειται να εκφορτισθεί σύντομα (χρόνος ομιλίας κάτω των 10 λεπτών)
= e V U Διαδικασία φόρτισης
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Χωρ.ακτινοβ (¢ σελ. 18), εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης το
σύμβολο ½.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού
Κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού a πατημένο, ώστε να απενεργοποιηθεί, ή να ενεργοποιηθεί το ασύρματο ακουστικό. Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης, ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα ύστερα από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!
Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων („Ερωτήσεις και απαντήσεις“, ¢ σελ. 15) ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
εταιρείας μας ¢ σελ. 16.
Καθοδήγηση στο μενού
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σάς προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα (Επισκόπηση
μενού ¢ σελ. 18).
Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)
¤ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης §Menu§ ή τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου v στην κατάσταση αναμονής του
ασύρματου ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.
Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη ως λίστα με όνομα και σύμβολο.
Επιλογή λειτουργίας
¤ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου q μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η επιλέξιμη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
¤ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης §OK§§ ή τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου v επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης ” ή στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού a, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση
αναμονής.
Υπομενού
Οι λειτουργίες στο υπομενού εμφανίζονται με ονόματα.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
6
Επιλογή λειτουργίας
¤ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου q μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η εκάστοτε λειτουργία εμφανίζεται
στην οθόνη.
¤ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης §OK§ επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη
καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης ” ή το πλήκτρο τερματισμού a στιγμιαία, επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο του
μενού ή διακόπτετε τη διαδικασία.
Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας το πλήκτρο οθόνης §OK§ απορρίπτονται.
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Από μία οποιαδήποτε θέση στο μενού:
¤ Κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού a πατημένο παρατεταμένα ή
¤ μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.
Πραγματοποίηση κλήσεων
Εξωτερική κλήση/τερματισμός συνομιλίας
Οι εξωτερικές κλήσεις είναι κλήσεις στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
~ (Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης) ¤ c.
Καλείται ο αριθμός. (Μπορείτε ακόμη και να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο απάντησης κλήσεων c παρατεταμένα [σήμα
επιστροφής κλήσης] και στη συνέχεια να καταχωρίσετε τον αριθμό.) Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ανακαλέστε το
μενού για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού με t και ρυθμίστε την ένταση με q.
Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: Πατάτε το πλήκτρο τερματισμού a.
Μπορείτε πριν από κάθε αριθμό κλήσης να προτάσσετε αυτόματα ένα κωδικό δικτύου (¢ σελ. 6).
Αποδοχή κλήσης
Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδούνισμα και μία υπόδειξη στην οθόνη.
Πατήστε το πλήκτρο απάντησης c, για να αποδεχτείτε την κλήση.
Αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί Αυτ.απάντ. (βλέπε συνοπτική παρουσίαση μενού ¢ σελ. 18) βγάλτε μόνο το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης.
Εμφάνιση του αριθμού κλήσης του καλούντος
Σε μια κλήση ο αριθμός κλήσης, ή εφόσον έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη.
Προϋποθέσεις:
1 Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας, οι αριθμοί κλήσης του καλούντος (CLIP) να εμφανίζεται στην οθόνη σας.
2 Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου, να διαβιβαστεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Εισερ/νη κλήση, σε περίπτωση που δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της εμφάνισης των αριθμών κλήσης, Απόκρυψη, σε περίπτωση που ο καλών έχει καταστείλει τη μετάδοση αριθμών κλήσης ή Μη
διαθέσιμο, εάν δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίησή της.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ανοικτή συνομιλία
Κατά την ανοιχτή συνομιλία, θέτετε σε λειτουργία το μικρόφωνο έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ηχείο της συσκευής στο αυτί. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
την ανοιχτή συνομιλία πατώντας το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας d.
Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συνομιλίας, ανακαλέστε το μενού για τη ρύθμιση της έντασης της ανοιχτής συνομιλίας με
t και ρυθμίστε την ένταση με q.
Σίγαση
Πατήστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας το πλήκτρο ελέγχου δεξιά v, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το μικρόφωνο του ασύρματου ακουστικού σας.
Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμός προεπιλογής), ο οποίος προτάσσεται αυτόματα κατά την
κλήση. Αν θέλετε, π. χ., να πραγματοποιήσετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων, μπορείτε να
αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.
Καταχωρήστε στη λίστα „Με προεπιλογή“ τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
7
Καταχωρήστε στη λίστα „Χωρίς προεπιλ.“ τις εξαιρέσεις επί της λίστας „Με προεπιλογή“.
Παράδειγμα:
Αριθμός προεπ. 0999
Με προεπιλογή
08
Χωρίς προεπιλ.
081
084
Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από
08, με εξαίρεση το 081 και το 084,
καλούνται με αριθμό προεπιλογής
0999.
Αριθμός κλήσης
Καλούμενος αριθμός
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Τις καταχωρίσεις του αριθμού προεπιλογής και τις λίστες μπορείτε να τις κάνετε μέσω του μενού (¢ σελ. 18).
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνιμα την προεπιλογή, διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο της
οθόνης Ü.
Απόκρυψη προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση:
c(παρατεταμένηπίεση)¤ §§Menu§§¤ qΥπηρεσία¤ §OK§¤ ~(καταχώρησητουαριθμού)ήs(ανάληψηαριθμούαπότον
τηλεφωνικό κατάλογο) ¤ Ο αριθμός καλείται χωρίς προεπιλογή.
Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών
Τηλεφωνικός κατάλογος
Για το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου: Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω s.
Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 100 αριθμών κλήσης (μέγιστης έκτασης 22 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (μέγιστης έκτασης 16 χαρακτήρων).
καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων ¢ σελ. 14.
Αποθήκευση του πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο
s ¤ Νέα καταχ/ση; ¤ §OK§ ¤ ~ (καταχώρηση αριθμού) ¤ §OK§ ¤ ~ (καταχώρηση ονόματος) ¤ §OK§
Αποθήκευση και άλλων αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο
s ¤ §Menu§ ¤ Νέα καταχ/ση ¤ §OK§ ¤ ~ (καταχώρηση αριθμού) ¤ §OK§ ¤ ~ (καταχώρηση ονόματος) ¤ §OK§
Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου με s. Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
◆ Με το πλήκτρο q μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
◆ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο q μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.
Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο
s ¤ q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ c
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Χρήση και άλλων λειτουργιών
s ¤ q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο q:
Νέα καταχ/ση
Εμφάν.αριθμού
Προβολή ονόματ
Αλλαγή καταχ.
Χρήση αριθμού
Διαγ. καταχώρ.
Αποστ. καταχ.
Διαγ/φή λίστας
Αποστ. λίστας
Συντόμευση
Αποθήκευση νέου αριθμού κλήσης.
Εμφάνιση αριθμού κλήσης.
Εμφάνιση ονόματος.
Τροποποίηση επιλεγμένης καταχώρησης.
Αλλάξτε αριθμό ή ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με s για να προσθέσετε έναν αριθμό από τον
τηλεφωνικό κατάλογο στην τρέχουσα θέση. Στη συνέχεια πραγματοποιήστε την κλήση ή προσπελάστε περαιτέρω λειτουργίες με §Menu§.
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.
Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό (¢ σελ. 8).
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.
Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό (¢ σελ. 8).
Αντιστοίχιση της τρέχουσας καταχώρησης σε ένα πλήκτρο για ταχεία κλήση.
Χρήση πλήκτρων ταχείας κλήσης
Μπορείτε να εισάγετε καταχωρίσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9:
s ¤ q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§ ¤ q Συντόμευση ¤ §OK§
¤ q (Επιλογή πλήκτρου) ¤ §OK§ ή ~ (πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο πρέπει να αποθηκευτεί η καταχώρηση)
Για την κλήση πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
8
Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό
Προϋποθέσεις:
◆ Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
◆ Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων
τηλεφωνικού καταλόγου.
s ¤ q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§ ¤ q Αποστ. καταχ. / Αποστ. λίστας ¤ §OK§
¤ q (επιλογή εσωτερικών συνομιλητών) ¤ §OK§ ή ¤ ~ (καταχώρηση εσωτερικού αριθμού του ασύρματου ακουστικού
του δέκτη)
Λίστα επανάκλησης
Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται οι τελευταίοι δέκα αριθμοί που κλήθηκαν.
Επιλογή από τη λίστα επανάκλησης
c (πατήστε στιγμιαία) ¤ q (επιλογή καταχώρησης) ¤ c
Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης
c (πατήστε στιγμιαία) ¤ q (επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:
Χρήση αριθμού
Αντιγ.σε κατάλ.
Διαγ. καταχώρ.
Διαγ/φή λίστας
Αλλάξτε αριθμό ή ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με s για να προσθέσετε έναν αριθμό από τον
τηλεφωνικό κατάλογο στην τρέχουσα θέση. Στη συνέχεια πραγματοποιήστε την κλήση ή προσπελάστε περαιτέρω λειτουργίες με §Menu§.
Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.
Λίστα κλήσεων/Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου
Πατήστετοπλήκτροοθόνης’γιαναανοίξετετηνεπιλογήλίστας.Ανυπάρχουννέαμηνύματα,εμφανίζονταιμόνολίστες
με νέα μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε με το q στις διαθέσιμες λίστες.
Όταν καταγραφεί νέα καταχώρηση στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου, ακούγεται ένας τόνος
υπόδειξης. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αναβοσβήνει το αριστερό πλήκτρο οθόνης και στην οθόνη προβάλλεται το
μήνυμα Νέα μηνύματα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προβολή νέων μηνυμάτων. Ενεργήστε ως εξής:
¤ Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:
97
¤ Πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα, για να επιλέξετε τύπο μηνύματος:
5
για αναπάντητες κλήσεις
ήM
για μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου
Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 5 για αναπάντητες κλήσεις), η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
975 SET: [0]
¤ Πατήσετε το πλήκτρο Q ή 1, για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα
Q
Σηματοδοτείται η ύπαρξη νέων μηνυμάτων (εργοστασιακή ρύθμιση).
Δεν σηματοδοτείται η ύπαρξη νέων μηνυμάτων.
ή1
Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 1):
975 SET: [1]
¤ Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης §OK§.
Μία αλλαγή της ρύθμισης καθίσταται ενεργή μετά την άφιξη του επόμενου νέου μηνύματος.
Υπόδειξη
Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας).
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
9
Λίστα κλήσεων
Προϋπόθεση: CLIP (¢ σελ. 6)
Η λίστα κλήσεων περιέχει ανάλογα με το ρυθμισμένο τύπο λίστας (¢ σελ. 18)
◆ ληφθείσες κλήσεις
◆ αναπάντητες κλήσεις
Ανάλογα με το είδος λίστας που έχει ρυθμιστεί, αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί των τελευταίων 25 κλήσεων που έχουν
ληφθεί, ή μόνο εκείνοι των αναπάντητων κλήσεων.
Άνοιγμα λίστας κλήσεων
’ ¤ q Κλήσεις
Η λίστα κλήσεων εμφανίζεται ως εξής:
Αριθμός των νέων καταχωρίσεων + αριθμός των παλιών καταχωρίσεων που έχουν διαβαστεί Κλήσεις
Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης §OK§ για να ανοίξετε τη λίστα.
Εμφανίζεται η κλήση που λήφθηκε τελευταία. Αν χρειαστεί επιλέξτε με το q μια άλλη καταχώρηση.
01+02
Χρήση και άλλων λειτουργιών
q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο q:
Διαγ. καταχώρ.
Αντιγ.σε κατάλ.
Ημερομην./Ώρα
Κατάσταση
Διαγ/φή λίστας
Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης.
Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί).
Νέα κλήσ: νέα αναπάντητη κλήση. Παλ.κλήσ: ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση.
Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλαιές και νέες καταχωρήσεις.
Κλήση καλούντα από τη λίστα κλήσεων
’ ¤ q Κλήσεις 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (Επιλογή καταχώρησης) ¤ c
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου
Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον στον αυτόματο τηλεφωνητή
δικτύου (¢ σελ. 9).
Νέα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν μόνο κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου του μηνύματος.
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου
Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό δίκτυο του παρόχου σας. Αν χρειαστεί ενημερωθείτε εκεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μόνο, εφόσον έχετε δώσει
σχετική εντολή στον πάροχό σας.
Για να μπορέσετε να ακούσετε άνετα τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή
δικτύου (¢ σελ. 8), του μενού (¢ σελ. 18) ή της σύντομης κλήσης με το πλήκτρο 1 (¢ σελ. 1), θα πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό στο τηλέφωνό σας:
§Menu§ ¤ q Τηλεφωνητής ¤ §OK§ ¤ q Θυρίδα δικτ. ¤ ~ (καταχώρηση αριθμού) ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού („Paging“)
Μπορείτε να αναζητήσετε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.
¤ Πατήστε (¢ σελ. 1) στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης.
Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν συγχρόνως („Paging“), ακόμα κι αν οι ήχοι κουδουνίσματος έχουν απενεργοποιηθεί.
Τερματισμός: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού στο σταθμό βάσης (¢ σελ. 1) ή το πλήκτρο απάντησης c ή το πλήκτρο τερματισμού a σε ένα ασύρματο ακουστικό.
Χειροκίνητη δήλωση ασύρματου ακουστικού
Μπορείτε να δηλώσετε στο σταθμό βάσης έως και τέσσερα ασύρματα ακουστικά. Κάθε πρόσθετο ασύρματο ακουστικό
πρέπει να δηλωθεί στο σταθμό βάσης, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει. Η χειροκίνητη δήλωση του ασύρματου
ακουστικού θα πρέπει να γίνει τόσο στο ασύρματο ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).
1) Στο ασύρματο ακουστικό
§Menu§¤ qΡυθμίσεις¤ §OK§¤ qΑκουστικό¤ §OK§¤ qΔήλωσηακουσ.¤ ΚαταχωρήστετονκωδικόPINσυστήματοςτου
σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ¤ §OK§ ¤ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Δηλώνεται...
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
10
2) Στο σταθμό βάσης
Εντός 60 δευτ. μετά την καταχώρηση του κωδικού PIN συστήματος πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης ακουστικού (¢ σελ. 1) παρατεταμένα (ελάχ. 3 δευτ.).
Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Μετά την επιτυχή δήλωση, η οθόνη εμφανίζει στιγμιαία την ένδειξη Καταχωρημένο και τίθεται στην κατάσταση αναμονής. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο
εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο
4 αντικαθίσταται.
Διαγραφή δηλωμένων ασύρματων ακουστικών
Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό.
§Menu§¤ qΡυθμίσεις¤ §OK§¤ qΑκουστικό¤ §OK§¤ qΚατάργηση¤ qΕπιλογήεσωτερικώνσυνομιλητώνπροςδιαγραφή.
Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση <. ¤ §OK§ ¤ Καταχωρήστε τον κωδικό PIN συστήματος
του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ¤ §OK§
Χρησιμοποίηση πολλών ασύρματων ακουστικών
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων
Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό
βάσης.
2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί
Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου u, για να κληθεί το άλλο ασύρματο ακουστικό.
Περισσότερα από 2 ασύρματα ακουστικά έχουν δηλωθεί
Κλήση ενός συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού
u ¤ ~ (1...4, του αριθμού που αντιστοιχεί στο ακουστικό που θέλουμε να καλέσουμε) ή
u ¤ q (επιλογή εσωτερικών συνομιλητών) ¤ §OK§ ή c ¤ καλείται το ασύρματο ακουστικό
Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών („Γενική κλήση“)
Κρατώνταςτοπλήκτροελέγχουuπατημένοπαρατεταμέναήu¤ Pήu¤ qΚλήσηόλων¤ §OK§ήc¤ γίνεταικλήσηόλων
των ασύρματων ακουστικών
Όταν εμφανιστεί ένας συνομιλητής, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του. Για τερματισμό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a.
Εσωτερική σύνδεση για παράλληλη κλήση/συνομιλία
Συνδέεστε τηλεφωνικά με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου u και καλέστε ένα ασύρματο ακουστικό ή όλα τα ασύρματα ακουστικά. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία της αναμονής. Όταν δηλωθεί ένας
εσωτερικός συνομιλητής ή ενδεχομένως αναγγελθεί εξωτερική συνομιλία.
Είτε
πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Η εξωτερική κλήση μεταβιβάζεται στο άλλο ασύρματο ακουστικό
ή
πατήστε το πλήκτρο οθόνης ”. Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.
Μπορείτε κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε και το πλήκτρο τερματισμού a ακόμα και προτού απαντήσει ο συνομιλητής.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία
Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να πατήσει παρατεταμένα το πλήκτρο
κλήσης, ώστε να ανοίξει τη συσκευή του και να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη). Προϋπόθεση: Η λειτουργία Ακρόαση σε έχει ενεργοποιηθεί.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Βαση ¤ §OK§ ¤ q Ακρόαση σε ¤ §OK§ (‰ = ενεργοποίηση)
Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)
Θέλετε να συνδεθείτε σε μια υφιστάμενη εξωτερ.συνομιλία. Πατήστε το πλήκτρο απάντησης c παρατεταμένα.
Συνδέεστε σ' αυτή τη συνομιλία. Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα.
Τερματισμός συνδιάσκεψης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Όλοι οι συνομιλητές ακούνε ένα ηχητικό σήμα.
Αν πατήσει ο πρώτος εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο τερματισμού a, παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
11
Ρύθμιση ξυπνητηριού
Ξυπνητήρι, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
§Menu§ ¤ q Ξυπνητήρι ¤ §OK§ ¤ Ενεργοπ/ση ¤ §OK§ (‰ = ενεργοποίηση)
Όταν ενεργοποιείται: ¤ ~ (καταχώρηση ώρας αφύπνισης) ¤ §OK§
Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, το απενεργοποιείτε πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για 24 ώρες. Αν το ξυπνητήρι έχει
ενεργοποιηθεί, βλέπετε στην οθόνη το σύμβολο αφύπνισης l και την ώρα αφύπνισης αντί για την ημερομηνία.
Ρύθμιση ώρας αφύπνισης
§Menu§ ¤ q Ξυπνητήρι ¤ §OK§ ¤ q Ωρα αφύπνισης ¤ §OK§
Καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης και τα λεπτά και πατήστε §OK§.
Ρύθμιση τηλεφώνου
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων και τόνου προειδοποίησης μπαταρίας, βλ. επισκόπηση μενού
(¢ σελ. 18).
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης και αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους, βλ. επισκόπηση μενού (¢ σελ. 18).
Ρύθμιση του PIN συστήματος του σταθμού βάσης, βλ. επισκόπηση μενού (¢ σελ. 18).
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό ¤ §OK§ ¤ q Γλώσσα ¤ §OK§ ¤ q (Επιλογή γλώσσας) ¤ §OK§
Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με ‰.
Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε σας:
§Menu§ ¤ 421 (πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά) ¤ q (Επιλογή γλώσσας) ¤ §OK§
Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού
Στην κατάσταση αναμονής:
t ¤ Ένταση ακουστ. ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό/Ηχείο ¤ §OK§ ¤ q (Ρύθμιση έντασης 1 έως 5)
¤ §OK§ (‰ = επιλεγμένη)
Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας:
t ¤ q (Ρύθμιση έντασης 1 έως 5)
Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα ύστερα από περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης §OK§.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση μέσω του μενού Ρυθμίσεις ήχων (¢ σελ. 18).
Τόνος
Προσαρμόστε τον τόνο του ακουστικού στις απαιτήσεις σας.
◆ Σιγανός: Τυπική ρύθμιση.
◆ Δυνατός: Υψηλή ένταση .
Στην κατάσταση αναμονής:
t ¤ q Ήχος ακουστικ. ¤ §OK§ ¤ q Σιγανός/Δυνατός ¤ §OK§ (‰ = επιλεγμένη)
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση μέσω του μενού Ρυθμίσεις ήχων (¢ σελ. 18).
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού του ασύρματου ακουστικού
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού
Στην κατάσταση αναμονής:
t ¤ q Ένταση κουδ. ¤ §OK§ ¤ q (Ρύθμιση έντασης 1 έως 5 ή „Crescendo“) ¤ §OK§ (‰ = επιλεγμένη)
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση μέσω του μενού Ρυθμίσεις ήχων (¢ σελ. 18).
Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού
Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού για Εισερχ.κλήσεις, Εσωτερ.κλήσεις και Ξυπνητήρι ξεχωριστά.
Στην κατάσταση αναμονής:
t ¤ q Μελωδία κουδ. ¤ §OK§ ¤ q Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπνητήρι ¤ §OK§ ¤ q (Επιλογή μελωδίας)
¤ §OK§ (‰ = επιλεγμένη)
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μέσω του μενού Ρυθμίσεις ήχων (¢ σελ. 18).
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
12
Έλεγχος χρόνου (Λειτουργία ημέρας/νύχτας)
Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις
εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.
Έλεγχος χρόνου ενεργοποίηση:
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό ¤ §OK§ ¤ q Έλεγχος χρόνου ¤ §OK§ ¤ Ενεργοπ/ση
¤ §OK§ (‰ = ενεργοποιημένη)
Ρύθμιση χρονικού διαστήματος:
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό ¤ §OK§ ¤ q Έλεγχος χρόνου ¤ §OK§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§
¤ Κλειστό: ~ (καταχώρηση ώρας με 4 ψηφία) ¤ §OK§ ¤ Κλεισ.έως: ~ (καταχώρηση ώρας με 4 ψηφία) ¤ §OK§
Σίγαση ανών. κλήσεων
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το ασύρματο ακουστικό σας έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων
όπου ο καλών έχει αναστείλει τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό ¤ §OK§ ¤ q Σιγή ανών. ¤ §OK§ (‰ = ενεργοποιημένη)
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού
Μόνιμη απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου P παρατεταμένα. Στην οθόνη, εφόσον είναι απενεργοποιημένος ο ήχος κουδουνισμού, εμφανίζεται το σύμβολο Ú.
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση
§Menu§ ¤ Σίγαση ¤ §OK§
Προστασία κλήσης με Μαύρη λίστα
Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι κλήσεις από αριθμούς στη Μαύρη λίστα εμφανίζονται μόνο στην οθόνη. Το τηλέφωνό
σας δεν χτυπάει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 15 αριθμούς. Οι μπλοκαρισμένες κλήσεις αποθηκεύονται στη λίστα
κλήσεων.
Η ρύθμιση αφορά όλα τα καταχωρημένα ακουστικά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Μαύρης λίστας
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Βαση ¤ §OK§ ¤ qΠρόσθετα ¤ §OK§ ¤ q Φίλτρο κλήσεων ¤ §OK§ ¤ Ενεργοπ/ση
¤ §OK§ (‰ = ενεργοποιήθηκε)
Επεξεργασία της Μαύρης λίστας
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Βαση ¤ §OK§ ¤ qΠρόσθετα ¤ §OK§ ¤ q Φίλτρο κλήσεων ¤ §OK§ ¤ q Λίστα φραγών ¤ §OK§
◆ Εισαγωγή νέου αριθμού: ¤ §Menu§ ¤ Νέα καταχ/ση ¤ ~ εισαγωγή αριθμού. ¤ §OK§
◆ Διαγραφή αριθμού: ¤ q επιλογή αριθμού. ¤ Ü
◆ Κλείσιμο Μαύρης λίστας: ¤ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης a.
Αντιγραφή ενός αριθμού στη Μαύρη λίστα από τη λίστα κλήσεων
¤ ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ¤ q (επιλογή καταχώρησης) ¤ §Menu§ ¤ Αντ.σε λίστ.φρ. ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Μελωδία αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν ένας εξωτερικός συνομιλητής σε εσωτερικές παράλληλες κλήσεις και κατά τη μεταβίβασησυνομιλιών ακούει μια μελωδία αναμονής.
§Menu§¤ P#Q5#1M¤ Τοψηφίογιατηντρέχουσαρύθμισηαναβοσβήνει:0=απενεργοποιήθηκε,1 = ενεργοποιήθηκε
¤ καταχώρηση επιλογής ¤ §OK§.
Υποστήριξη Αναμεταδότη (Repeater)
Με ένα Αναμεταδότη μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης σας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμεταδότη (¢ σελ. 18). Η υποστήριξη Αναμεταδότη και η λειτουργία Χωρ.ακτινοβ
(¢ σελ. 18) αποκλείονται μεταξύ τους.
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού
Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Ακουστικό ¤ §OK§ ¤ q Επαναφορά ¤ §OK§ ¤ Επαναφορά; ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
13
Επαναφορά σταθμού βάσης
Κατά την επαναφορά
◆ γίνεται επαναφορά των επιμέρους ρυθμίσεων
◆ όλες οι λίστες διαγράφονται
◆ η λειτουργία Χωρ.ακτινοβ απενεργοποιείται
Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν.
Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού
Κατά την επαναφορά μέσω του μενού:
◆ τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
◆ ο κωδικός ΡΙΝ συστήματος δεν επαναφέρεται.
§Menu§ ¤ q Ρυθμίσεις ¤ §OK§ ¤ q Βαση ¤ §OK§ ¤ q Επαναφ. βάσης ¤ §OK§ ¤ Επαναφορά; ¤ §OK§
Επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Κατά την επαναφορά μέσω του πλήκτρου στο σταθμό βάσης
◆ καταργείται η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών,
◆ ο κωδικός ΡΙΝ συστήματος επανέρχεται στον αρχικό κωδικό 0000.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο
δήλωσης αναζήτησης ακουστικού (¢ σελ. 1) πατημένο στο σταθμό βάσης, ενώ συγχρόνως συνδέετε το καλώδιο ρεύματος και πάλι στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.
Λειτουργία του σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο Router
Λειτουργία σε Router
Κατά τη λειτουργία σύνδεσης του τηλεφώνου με ένα router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της Λειτ.Ηχούς (¢ σελ. 18). Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει
να απενεργοποιηθεί.
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο, εφόσον το τηλεφωνικό σας κέντρο το απαιτήσει, βλέπε οδηγίες χρήσης
του τηλεφωνικού κέντρου. Κατά την εισαγωγή εισάγετε τα ψηφία αργά το ένα μετά το άλλο.
Αλλαγή της διαδικασίας κλήσης
§Menu§¤ P#Q5#1N¤ Τοψηφίογιατηρυθμισμένηδιαδικασίακλήσηςαναβοσβήνει:0=Τονικήκλήση(MFV).
1 = Παλμική κλήση (IWV) ¤ καταχώρηση επιλογής ¤ §OK§.
Ρύθμιση χρόνου Flash
§Menu§¤ P#Q5#1Q¤ ΤοψηφίογιατοντρέχονταχρόνοFlashαναβοσβήνει:0 = 80 ms.1 = 100 ms.2 = 120 ms.
3 = 400 ms. 4 = 250 ms. 5 = 300 ms. 6 = 600 ms. 7 = 800 ms ¤ καταχώρηση επιλογής ¤ §OK§.
Αλλαγή παύσης μετά από την κατάλληψη της γραμμής
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου
απάντησης c και της αποστολής του αριθμού κλήσης.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Το ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: 1 = 1 δευτ. 2 = 3 δευτ.
3 = 7 δευτ. ¤ Καταχωρήστε την επιλογής σας ¤ §OK§.
Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R
§Menu§¤ P#Q5#12¤ Ηυπάρχουσαεπιλογήγιατηδιάρκειαπαύσηςαναβοσβήνει:1=800ms.2 = 1600 ms.3 = 3200ms
¤ καταχώρηση επιλογής ¤ §OK§.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
14
Παράρτημα
καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων
Ελληνικά
Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
Πατήστε το πλήκτρο της δίεσης #
στιγμιαία για να μεταβείτε από τη
λειτουργία „Abc“ σε „123“, από „123“
σε „abc“ και από „abc“ σε „Abc“.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
#
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
1
α
δ
γ
κ
μ
π
θ
ζ
£
β
ε
η
λ
ν
ρ
τ
ξ
.
/
$
ά
φ
ι
5
ο
ς
8
υ
,
(
#
2
έ
ή
j
ω
σ
t
χ
?
)
@
a
3
ί
k
ό
ψ
u
ύ
!
<
\
b
d
ϊ
l
ώ
7
v
ϋ
0
=
&
c
e
ΐ
f
4
g
h
6
p
m
q
n
r
o
s
ΰ
+
>
§
9
%
w
:
x
"
1)
*
10x 11x 12x 13x
i
y
’
z
;
_
1) Κενό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπαταρίες
Τεχνολογία: Υβρίδιο Νικελίου-Μετάλλου (NiMH); Μέγεθος: AAA (Micro, HR03). Τάση: 1,2 V. Χωρητικότητα: 450 1000 mAh
Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού
Το ασύρματο ακουστικό έχει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταριών μέχρι μία χωρητικότητα 1000 mAh. Η χρήση ειδικών
επαναφορτιζόμενων μπαταριών υψηλής απόδοσης ή μπαταριών υψηλότερης χωρητικότητας δεν ενδείκνυται για ασύρματα τηλέφωνα.
Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη
μεταχείριση του χρήστη. (Οι χρόνοι αναμονής/συνομιλίας/λειτουργίας είναι μέγιστες τιμές, οι χρόνοι φόρτισης είναι
τυπικές τιμές).
Χρόνος αναμονής (ώρες)
Χρόνος ομιλίας (ώρες)
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες),
Λειτουργία Χωρ.ακτινοβ απενεργοποιημένη/
ενεργοποιημένη
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)
450
180
14
Χωρητικότητα (mAh) περ.
550
700
800
250
285
330
19
22
25
1000
405
31
95/70
130/95
150/110
175/125
215/155
5,0
4,5
6,5
6,0
7,5
7,0
8,5
8,0
10,5
10,0
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων
εξυπηρέτησης πελατών Gigaset Customer Care ενημερώνεται τακτικά: www.gigaset.com/service
Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης
Σε κατάσταση αναμονής
– ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης
– ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
περ. 0,6 W
περ. 0,55 W
περ. 0,65 W
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρότυπο DECT
Πρότυπο GAP
Εμβέλεια
Τροφοδοσία σταθμού βάσης
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία
Περιοχή συχνοτήτων
Ισχύς εκπομπής
υποστηρίζεται
υποστηρίζεται
μέχρι 300 m στο ύπαιθρο, μέχρι 50 m σε κτίρια
230 V ~/50 Hz
+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
1880-1,900 MHz
10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
15
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service. Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται
προβλήματα που ανακύπτουν συχνά καθώς και πιθανές λύσεις.
Πρόβλημα
Αιτία
Καμία ένδειξη στην Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι
ενεργοποιημένο.
οθόνη.
Οι μπαταρίες είναι άδειες.
Καμία ασύρματη
σύνδεση στο
σταθμό βάσης, στην
οθόνη αναβοσβήνει
το Βαση.
Λύση
Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης a περ. 5
δευτ. ή τοποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στο σταθμό
βάσης.
Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών.
Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται Μείωση της απόστασης μεταξύ ασύρματου ακουστικού
και σταθμού βάσης.
εκτός της εμβέλειας του σταθμού
βάσης.
Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργο- Έλεγχος φις στο σταθμό βάσης ¢ σελ. 3.
ποιημένος.
Στην οθόνη εμφανί- Το ασύρματο ακουστικό δεν έχει
Δήλωση ασύρματου ακουστικού ¢ σελ. 9.
ζεται η ένδειξη
δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή
Δήλωση ακουσ. ή η δήλωσή του καταργήθηκε.
Ακουστ.σε βάση.
Το ασύρματο ακου- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενερστικό δεν κουδουνί- γοποιημένος.
ζει.
Το τηλέφωνο κουδουνίζει μόνο
όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.
Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει σε
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού ¢ σελ. 12.
Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις ¢ σελ. 12.
Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση χρόνου ή αλλάξτε το χρονικό διάστημα ¢ σελ. 12.
Δεν ακούτε κανέναν
ήχο κουδουνισμού/
κλήσης από το σταθερό δίκτυο.
Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από
ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοίχιση φις.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πάντα το συνοδευτικό
καλώδιο ή αντίστοιχα κατά την αγορά στο εμπόριο να προσέχετε τη σωστή αντιστοίχηση των φις: 3-4-κατάληψη των
τηλεφωνικών διακλαδώσεων/EURO CTR37.
Τόνος σφάλματος
Ερώτημα κωδικού
PIN συστήματος.
Το PIN ξεχάστηκε.
Ο κωδικός PIN συστήματος που
καταχωρίσατε είναι λάθος.
Επαναφορά του PIN του συστήματος με πλήκτρο στο
σταθμό βάσης στην κατάσταση παράδοσης
0000¢ σελ. 13.
Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται. Όλες οι λίστες διαγράφονται.
Φροντίδα
Σκουπίστε τη συσκευή με υγρό ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας.
Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.
Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών
τηλεφώνων.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Επαφή με υγρά
!
Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
2 Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.
3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό
φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
6 Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.
Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
16
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών
Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.
Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών
Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:
•Ερωτήσεις & Απαντήσεις
•Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
•Ελέγχους συμβατότητας
Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης
Δεν μπορέσατε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
Είμαστε στη διάθεσή σας...
... online:
μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών
... μέσω τηλεφώνου:
Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778
(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες
χρεώσεις)
Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.
Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς
ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις
και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί
συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με
τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Εξουσιοδότηση
Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.
Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.
Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset A415/AS405 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:
www.gigaset.com/docs.
Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European
Declarations of Conformity".
Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Εγγύηση
Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον
κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:
◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset
Communications, κατ’ επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία
θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα
οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από
την ημερομηνία αγοράς.
◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση
και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους
ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό
τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα
επανέρχεται στη Gigaset Communications.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
17
◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από
τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraίe 17, 1110
Vienna, Austria.
◆ Αξιώσεις , οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα
αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications
δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο
λογισμικό που “φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των
αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή
σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή
στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για
ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ’ όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων,
πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
◆ Καθ’ όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον
πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης
του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset
Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.
Αποποίηση ευθύνης
Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel
(κόκκινο, πράσινο, μπλε).
Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.
Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.
Περιγραφή
μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel
1
Σκοτεινό υπo-pixel
1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel
1
Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.
Περιβάλλον
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001
και ISO 9001.
ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service
GmbH.
ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.
Απόρριψη
Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα,
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται
στην Οδηγία 2012/19/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη
τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
18
Συνοπτική παρουσίαση μενού
Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες. Αυτές σας προσφέρονται μέσω των μενού.
Για να επιλέξετε μια λειτουργία σε κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε §Menu§ (άνοιγμα μενού), με το πλήκτρο
ελέγχου q μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε με §OK§.
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο a.
Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.
é Ξυπνητήρι
Ενεργοπ/ση
Ωρα αφύπνισης
¢ σελ. 11
¢ σελ. 11
è Ρυθμίσεις ήχων
Ένταση ακουστ.
Ήχος ακουστικ.
Ένταση κουδ.
Ακουστικό/Ηχείο
¢ σελ. 11
Σιγανός/Δυνατός
¢ σελ. 11
¢ σελ. 11
Μελωδία κουδ.
Εισερχ.κλήσεις/Εσωτερ.κλήσεις/Ξυπνητήρι
Τόνοι ειδοπ.
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Χαμηλ.μπατ
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
¢ σελ. 11
ê Τηλεφωνητής
Ακρόαση μηνυμ. Ακρόαση μηνυμάτων του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ¢ σελ. 9.
Θυρίδα δικτ.
ç Ρυθμίσεις
καταχώρηση του αριθμού του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ¢ σελ. 9
Ημερομην./Ώρα ¢ σελ. 4
Ακουστικό
Γλώσσα
¢ σελ. 4
Μεγάλ.γράμ
Ρύθμιση αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους
Αντίθεση
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης σε 9 βαθμίδες.
Έλεγχος χρόνου
Σιγή ανών.
Αυτ.απάντ.
Δήλωση ακουσ.
Κατάργηση
Επαναφορά
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Βαση
Τύπος λίστας
¢ σελ. 12
Ενεργοπ/ση/Ρυθμίσεις
¢ σελ. 12
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων ¢ σελ. 6
¢ σελ. 9
¢ σελ. 10
¢ σελ. 12
Αναπάν/τες/Όλες οι κλήσ
¢ σελ. 9
PIN Συστήματος Αλλαγή PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000)
Επαναφ. βάσης
Πρόσθετα
¢ σελ. 13
Αναμεταδ.
Λειτ.Ηχούς
ECO DECT
¢ σελ. 1
Ακρόαση σε
Προεπιλογή
¢ σελ. 12
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
(Ενεργοποιήστε εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ηχώ στην αναλογική θύρα ενός
Router.)
Χωρ.ακτινοβ/ΕμβέλειαΜΑΧ
¢ σελ. 10
Αριθμός προεπ./Με προεπιλογή/Χωρίς προεπιλ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.
¢ σελ. 1
¢ σελ. 6
Gigaset A420-A420A / Griechenland el / A31008-M2501-T101-1-8U19 / Penguini.fm / 2/21/18
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability. All rights reserved.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising