Gigaset | C530H | User guide | Gigaset C530H Упътване за употреба

Gigaset C530H Упътване за употреба
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
C530 H
Поздравления
С покупката на Gigaset Вие избрахте марка, която
изцяло се придържа към устойчивостта. Опаковката
на продукта е екологична!
За да научите повече, посетете www.gigaset.com.
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 6/20/13
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/20/13
Преглед на слушалката
Преглед на слушалката
1 Дисплей в неактивен режим
2 Лента на състоянието (
стр. 37)
Иконите показват текущите настройки
и експлоатационното състояние на
телефона
стр. 14,
3 Бутони на дисплея (
стр. 24)
4 Бутон за съобщения (
стр. 15)
Достъп до списъците с повиквания
и съобщения;
Мига: ново съобщение или повикване
5 Бутон за край на повикване, бутон за
включване / изключване
Прекратява повикване, отменя функция,
връща едно ниво назад в менюто (натиснете кратко), връща в неактивен режим
(натиснете и задръжте), активира /
деактивира слушалката (натиснете
и задръжте в неактивен режим)
6 Бутон „диез“
Заключва / отключва клавиатурата (натиснете и задръжте в неактивен режим);
Превключва между главни / малки букви
и цифри;
Въвежда пауза на набирането (натиснете
и задръжте)
7 Микрофон
8 Бутон за пренабиране
Консултационно повикване (флаш)
(натиснете и задръжте)
9 Бутон „звезда“
В неактивен режим: включва / изключва
звъненето (натиснете и задръжте);
При отворена връзка: превключва от
пулсово на тоново набиране (натиснете
кратко);
Когато въвеждате текст: отваря
таблицата със специални символи
10 Гнездо за свързване на слушалка
стр. 10)
(
11 Бутон 1
Избирамрежова пощенска кутия
(натиснете и задръжте)
12 Бутон за отговор на повикване /
Бутон „Свободни ръце“
Показване на набирания номер;
Приемане на повикване; Превключване
от слушалка към режим „Свободни ръце“;
Отваря списъка за повторно набиране
(натиснете кратко); стартира набиране
(натиснете и задръжте);
13 Контролен бутон / бутон на менюто
стр. 13)
(
¢
¢
i
V
1
2
07:15
INT 1
Повикв-я
14 окт
Календар
3
13
12
4
5
11
¢
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¢
10
9
8
7
6
¢
bg cs en hr ro sk sl sr
1
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGIVZ.fm / 6/20/13
Съдържание
Съдържание
Преглед на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Какво представляват работните стъпки в ръководството за потребителя . . . . . . . . . . . . . . . 12
Запознайте се с телефона си . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Осъществяване на повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Регулиране на настройките на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Възстановяване на настройките по подразбиране на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Няколко слушалки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Указател (адресна книга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Списък с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Икони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Структура на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / security.fm / 6/20/13
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Внимание!
Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.
Обяснете на децата си тяхното съдържание, както и потенциалните опасности при използването на
устройствот
Използвайте само захранващия адаптор, обозначен на устройството.
Използвайте само презареждащи се батерии, които отговарят на спецификацията (вж.
„Технически данни“). Не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове
батерии, тъй като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини
нараняване. Сериозно повредени презареждащи се батерии трябва да се заменят.
Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско
оборудване. Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се намирате,
например лекарски кабинет.
Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с
производителя на устройството. Той ще може да Ви посъветва относно чувствителността
на устройството към външни източници на високочестотна енергия (за спецификациите
на този продукт на Gigaset вижте „Технически данни“).
Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран
режимът на високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно увреждане
на слуха.
Използването на Вашия Gigaset не пречи на функционирането на повечето слухови
апарати, които се предлагат. Въпреки това не може да се гарантира, че те ще работят
безупречно.
Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или
свистене) или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се свържете с
доставчика на слуховия апарат.
Устройствата не са водоустойчиви. Не ги поставяйте във влажни помещения, например
бани или душ кабини.
Не използвайте устройствата в участъци с потенциално експлозивна атмосфера, като
например бояджийски работилници.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ако дадете Вашия Gigaset на някой друг, трябва да му предоставите и ръководството за
потребителя.
Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на нашия
сервизен екип, тъй като те може да попречат на други безжични услуги.
Моля, обърнете внимание!
u Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването. Също така не е възможно да се извършват спешни повиквания.
u Спешните номера не могат да се набират, ако е активирано заключването на клавиатурата/дисплея!
bg cs en hr ro sk sl sr
3
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Начални стъпки
Проверка на съдържанието на комплекта
u
u
u
u
u
u
Една слушалка,
Една зареждаща станция, вкл. захранващ адаптер,
Един капак на батерия (заден капак за слушалката),
Две батерии,
Една щипка за колан,
Едно ръководство за потребителя.
Настройване на зареждащата станция
Зареждащата станция е проектирана за употреба в затворени, сухи помещения при
температурен диапазон от +5°C до +45°C.
¤ Поставете зареждащата станция върху плоска нехлъзгава повърхност.
Крачетата на телефона обикновено не оставят следи върху повърхностите. Въпреки това,
поради множеството различни лакове и гланцове, които се използват при съвременното
производство на мебели, следите върху повърхностите не може да се избегнат изцяло.
Забележки
u Никога не излагайте телефона на въздействието на топлинни източници, пряка
слънчева светлина или електрически уреди.
u Предпазвайте Gigaset от влага, прах, корозивни течности и изпарения.
u Обърнете внимание на обхвата на базата. Той е до 50 m в сгради и до 300 m
в области на открито, където няма препятствия. Обхватът намалява, когато се
деактивира Макс. обхват.
Свързване на зареждащата станция
¤ Свържете плоския накрайник към зареждащата
4
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
1
3
4
¤
станция 1 .
Включете захранващия адаптер в контакта 2 .
Ако се налага отново да извадите накрайника от
зареждащата станция:
¤ Изключете захранващия кабел на адаптера от
електрическата мрежа.
¤ Натиснете бутона за освобождаване 3 и извадете накрайника 4 .
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Настройване на слушалката за употреба
Дисплеят е защитен с пластмасова лента. Моля, отстранете защитната лента!
Поставяне на батериите и затваряне на капака
Внимание!
Използвайте само презареждащи се батерии, препоръчани от Gigaset Communications
GmbH (¢ стр. 47), тъй като в противен случай може да се създаде значителен риск за
здравето и да бъдат причинени наранявания. Например външният корпус на батериите може да бъде унищожен или батериите да експлодират. Може също така телефонът
да не функционира правилно или да бъде повреден в резултат на използването на
батерии от непрепоръчан вид.
1
2
¤
Поставете батериите, като спазвате
правилната полярност (за правилната +/- посока, вж.
диаграмата).
¤
¤
Поставете капака на
батериите отгоре 1 .
След това натиснете
капака, докато щракне
на мястото си 2 .
3
4
За да отворите капака,
например за смяна на
батериите:
¤ Хванете кухината на
капака 3 и го плъзнете надолу 4 .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Щипка за колан
Слушалката има вдлъбнатини от двете страни за закачване на щипка за колан.
u За да я закачите – натиснете щипката върху задната
страна на слушалката, така че капачетата на щипката да
щракнат във вдлъбнатините.
u За да я махнете – натиснете с десния палец в средата
надясно от щипката, пъхнете нокътя на левия си показалец между щипката и корпуса, и я вдигнете нагоре.
bg cs en hr ro sk sl sr
5
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Зареждане на батериите
Батериите се предоставят частично заредени. Моля, заредете ги напълно преди употреба.
(Батериите са напълно заредени, когато иконата със светкавица на дисплея изгасне.)
¤ Заредете слушалката в зареждащата станция за 7,5 часа.
7,5 ч
Забележки
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Слушалката може да се поставя само в предназначената за целта база / зареждаща
станция.
u Батерията може да се затопли, докато се зарежда. Това не е опасно.
u След време капацитетът за зареждане на батерията ще намалее поради технически
причини.
6
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Промяна на езика на дисплея
Можете също да промените езика на дисплея чрез менюто:
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Език ¤ ОК ¤ q Изберете език ¤ Избор
или, ако не разбирате текущо зададения език, придвижете се до
Пример
L5
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
¤
Натиснете контролния бутон надясно.
¤
Натиснете бутоните L и 5 бавно
един след друг.
Показва се дисплеят за избор на език.
Текущият език (напр. английски) е избран.
¤
Пример
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
±
Italiano
Espanol
x
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Back
±
... докато се покаже езикът, който искате
да използвате, напр. френски.
Select
¤
Пример
Deutsch
English
Francais
¤
Натиснете долната част на контролния
бутон s ...
Натиснете десния бутон точно под
дисплея, за да изберете езика.
±
Ø
±
±
Ø
Изборът се обозначава с Ø.
Натиснете и задръжте бутона за край на повикване a, за да се върнете към неактивен режим.
bg cs en hr ro sk sl sr
7
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Регистриране на слушалката
Процесът на регистриране зависи от базата.
Регистрация
u Автоматично регистриране на слушалка
Gigaset C530 към базата:
¤ Поставете слушалката в базата.
Ако автоматичната регистрация не работи, слушалката
трябва да се регистрира ръчно.
Моля
u Ръчно регистриране на слушалката:
регистрирайте
Трябва да стартирате регистрацията на слушалката
слушалка
и на базата. И двете трябва да се извършат в рамките
на 60 секунди.
Регистр.
¤ На базата: натиснете и задръжте (мин. 3 секунди)
бутона за регистриране / локализиране.
¤ На слушалката натиснете бутона на дисплея Регистр.
Или:
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Регистрация ¤ ОК ¤ Регистрир. слуш. ¤ ОК
Ð
Дисплеят показва: Търсене на база, която е в режим на регистриране. Ще бъде установена връзка с базата, за което може да е необходимо известно време.
¤ Въведете системния PIN, ако е необходимо (фабрична настройка: 0000). ¤ ОК
По време на регистриране екрана на дисплея показва: Протича регистриране на
слушалката.
След успешно регистриране екрана на дисплея показва: Слушалката е регистрирана.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Слушалката може да се регистрира на максимум четири бази. За да видите как да
използвате слушалката с няколко бази и да отпишете слушалка, направете справка
с ръководството за потребителя на базата.
8
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Настройване на датата и часа
Настройте датата / часа, за да се записва правилно времето на входящите повиквания и за
да можете да използвате алармата.
¤ Натиснете бутона Час под екрана на дисплея, за да отворите полето за въвеждане.
Повикв-я
Час
(Ако вече сте настроили дата / час, отворете
полето за въвеждане чрез менюто:
v ¤ Ϥ ОК ¤ Дата/Час ¤ ОК)
Дата/Час
Дата:
15.01.2013
Час:
00:00
Назад
Подменюто Дата/Час се показва на дисплея.
¤ Активната позиция за въвеждане мига.
От клавиатурата въведете ден, месец
и година в 8-цифрен формат,
напр.
4
Q2Q
3
за 14.10.2013 г.
Запис
Натиснете десния или левия контролен
бутон, за да промените позицията на
въвеждане, напр. да поправите даден
запис.
¤
Дата/Час
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Дата:
14.10.2013
Час:
07:15
Назад
¤
От клавиатурата въведете часовете
и минутите в 4-цифрен формат,
напр. QM
5 за 07:15 ч.
Променете позицията за въвеждане
с контролния бутон, ако е необходимо.
Запис
¤
bg cs en hr ro sk sl sr
Натиснете долния контролен бутон, за да
превключите към полето за въвеждане
на време.
Натиснете бутона Запис под екрана
на дисплея, за да запаметите записа.
9
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Дата/Час
‰
Дисплеят показва: Записано. Ще чуете сигнал
за потвърждение.
Записано
i
V
07:15
INT 1
14 окт
Ще се върнете автоматично към неактивен
режим.
Вашият телефон вече е готов за
употреба.
Повикв-я
Календар
Свързване на слушалката
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Можете да свържете слушалки с 2,5 mm жак конектори.
За информация относно препоръчителните слушалки,
вж. съответната страница на продукта на www.gigaset.com.
10
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Начални стъпки
Какво е следващото нещо, което искате да направите?
След успешно настройване на телефона можете веднага да извършвате повиквания, да
персонализирате своя Gigaset според Вашите изисквания или първо да се запознаете
с експлоатацията му.
Настройване на мелодии на звънене
Задайте конкретни мелодии за вътрешни и външни повиквания, напомняния
(¢ стр. 22), повиквания за събуждане (¢ стр. 34) и на определени повикващи
(¢ стр. 28).
Защитете се от нежелани повиквания
Настройте телефона си така, че да не звъни при анонимни повиквания, или използвайте
времеви контрол (¢ стр. 23).
Регистрирайте съществуваща слушалка Gigaset и я добавете в телефонния
указател
Използвайте наличните си слушалки, за да продължите да извършвате повиквания от
новата си база. Прехвърляйте записи от телефонния указател от тези слушалки към
новата Ви слушалка (¢ стр. 29).
Конфигуриране на настройки ECO DECT
Намалете предавателната мощност (излъчвания) на телефона (¢ стр. 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ако имате въпроси относно използването на телефона, прочетете съветите за
диагностика (¢ стр. 41) или се свържете с нашия отдел за обслужване (¢ стр. 40).
bg cs en hr ro sk sl sr
11
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/20/13
Какво представляват работните стъпки в ръководството за потребителя
Какво представляват работните стъпки
в ръководството за потребителя
Бутоните на Вашата слушалка Gigaset са определени в тези работни инструкции за работа
както следва:
c/v/a
Q до O
*/#
f/S
Бутон за говорене / бутон на менюто / бутон за край на повикване
Бутони с цифри / букви
Бутон „звезда“ / „диез“
Бутон за съобщения / бутон за пренабиране
Преглед на иконите на дисплея (¢ стр. 37).
Пример: Активиране / деактивиране на Автоматичен отговор
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ Автом. отговор ¤ Промени (³ = активирано)
Илюстрация в ръководството за потребителя:
Следвайте процедурата:
v: За да отворите главното меню, натиснете десния контролен бутон, когато
слушалката е в неактивен режим.
¤ Ï: Придвижете се до иконата Ï с помощта на контролния бутон p.
¤ ОК: Натиснете бутона на дисплея ОК или средата на контролния бутон w, за да
отворите подменюто Настройки.
¤ q Телефония: Преминете до записа Телефония с контролния бутон q.
¤ ОК: Натиснете бутона на дисплея ОК или средата на контролния бутон w, за да
отворите подменюто Телефония.
¤ Автом. отговор: Избира се функцията за активиране / деактивиране на автоматичен
отговор.
¤ Промени (³ = активирано): Натиснете бутона на дисплея Промени или средата на
контролния бутон w за преминаване между активиране и деактивиране на функцията
(³ = активирано, ´ = деактивирано).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
12
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Запознайте се с телефона си
Запознайте се с телефона си
Включване / изключване на слушалката
¤ Натиснете и задръжте бутона за край на повикване a в неактивен режим, за да
включите или изключите слушалката.
Заключване / отключване на клавиатурата
Заключването на клавиатурата предотвратява случайно задействане на телефона. Ако
натиснете бутон, когато клавиатурата е заключена, се показва съобщение.
¤ Натиснете и задръжте бутона #, за да заключите или отключите клавиатурата.
Ако на слушалката се сигнализира повикване, клавиатурата автоматично се отключва и
можете да приемете повикването. Тя отново се заключва, когато разговорът приключи.
Контролен бутон
По-долу, страната на контролния бутон, която трябва да натиснете в
различните операционни ситуации, е обозначена с черно (горе, долу,
дясно, ляво, среда), например v за „натиснете дясната страна на
контролния бутон“.
Контролният бутон Ви позволява да се придвижвате в менютата и полетата за въвеждане. В неактивен режим или по време на външно повикване той има
следните функции:
Когато слушалката е в неактивен режим
s
Отваря указателя.
v или w Отваря главното меню.
u
t
Отваря списъка със слушалките.
Извиква менюто за настройка на силата на звука на слушалката (¢ стр. 19).
По време на външно повикване
s
u
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
t
Отваря указателя.
Стартира вътрешно консултационно повикване.
Регулира силата на звука на високоговорителя за слушалката и режим
„Свободни ръце“.
Функции при натискане на средната част на контролния бутон
Бутонът има различни функции в зависимост от конкретния случай.
u В неактивен режим отваря главното меню.
u В подменютата, полетата за избор и въвеждане, бутонът поема функциите на
бутоните на дисплея ОК, Да, Запис, Избор или Промени.
bg cs en hr ro sk sl sr
13
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Запознайте се с телефона си
Забележка
В настоящите указания отварянето на главното меню се извършва чрез натискане на
дясната страна на контролния бутон, а функциите се потвърждават със съответния
бутон на дисплея. Ако предпочитате обаче, можете да използвате също средната част
на контролния бутон.
Бутони на дисплея
Бутоните на дисплея имат функция, която е зададена по подразбиране за неактивен
режим, но това може да се промени (¢ стр. 24).
Функциите на бутоните на дисплея се променят в зависимост от работната ситуация.
Пример
Назад
Запис
Текущи функции на бутоните на дисплея
Бутони на дисплея
Някои от важните бутони на дисплея са:
Опции
Отваря меню с допълнителни функции.
ОК
Потвърждава избор.
Назад
Пропуска едно ниво назад в менюто или отменя операция.
Запис
Запаметява запис.
Преглед на иконите на бутоните на дисплея (¢ стр. 38).
Насоки в менюто
Телефонът показва функциите си чрез меню, което се състои от няколко нива. Преглед на
менюто ¢ стр. 39.
Главно меню (първо ниво на менюто)
¤
За да отворите главното меню, натиснете дясната страна на контролния бутон v, за да
отворите главното меню.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Функциите на главното меню се показват на дисплея като
икони. Иконата на избраната функция се оцветява, а съответното име се показва в горната част на дисплея.
За достъп до дадена функция, например за да отворите
съответното подменю (следващо ниво на менюто):
¤ С помощта на контролния бутон p се придвижете до
желаната функция и натиснете бутона на дисплея ОК.
Връщане в неактивен режим: Кратко натиснете бутона на
дисплея Назад или бутона за край на повикване a.
Пример
Настройки
ì
Ê
É
Ï
Ì
Назад
14
Ç
ОК
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Запознайте се с телефона си
Подменюта
Функциите на подменютата се показват като списъци.
За достъп до функция:
¤ Придвижете се до функцията с контролния бутон q
и натиснете ОК.
Връщане към предишното ниво на менюто: Кратко
натиснете бутона на дисплея Назад или бутона за край
на повикване a.
Връщане в неактивен режим
От всяко меню:
¤ натиснете и задръжте бутона за край на повикване a.
Пример
Настройки
Дата/Час
Аудио настройки
Дисплей
Език
Регистрация
x
Назад
ОК
Или:
¤ Ако не натиснете бутон, дисплеят автоматично ще се върне в неактивен режим след
2 минути.
Списъци със съобщения
Всички съобщения, които получавате, се запаметяват в списъците със съобщения. Когато в някой списък се появи нов
запис, прозвучава уведомителен сигнал. Бутонът за съобщения също мига. На дисплея в неактивен режим се показват икони за видовете съобщения и броя на новите съобщения.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Получени са нови съобщения:
u à На телефонния секретар (в зависимост от базата) /
мрежовата пощенска кутия
u ™ В списъка с пропуснати повиквания
В списъка с пропуснати аларми
u
Пример
i
V
07:15
INT 1
14 окт
Ã
™
02
10
Повикв-я
08
Календар
Отворете списъка със съобщения, като натиснете бутона
за съобщения f. Можете да отворите следните списъци със съобщения:
u Тел. секр.: Списък на телефонния секретар (в зависимост от базата)
u Пощ. кутия: Мрежова пощенска кутия (ако операторът Ви поддържа тази функция и
номерът на мрежовата пощенска кутия е запазен)
u Проп. повикв.: Списък с пропуснати повиквания (вж. „Списък с повиквания“ ¢ стр. 31)
u Проп. аларми: Списък с пропуснати ангажименти
Иконата за мрежова пощенска кутия винаги се показва, при условие че нейният номер се
съхранява в телефона. Другите списъци се показват само ако съдържат съобщения.
Отваряне на списъка: q Изберете желания списък. ¤ ОК
Изключение: Ако изберете мрежова пощенска кутия, ще бъде избран броят мрежови
пощенски кутии. На дисплея не се отварят списъци.
bg cs en hr ro sk sl sr
15
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/20/13
Запознайте се с телефона си
Въвеждане на цифри и текст
Ако се показват няколко цифрови и / или текстови полета
(напр. Собствено име и Фамилно име в запис от указателя), полето автоматично се активира. Следните полета
трябва да се активират чрез придвижване с контролния
бутон q. Дадено поле се активира, когато курсорът мига
в него.
Коригиране на неправилни записи
u Изтриване на знаци пред курсора: натиснете бутона
на дисплея Ñ кратко.
u Изтриване на думи пред курсора: натиснете и
задръжте бутона на дисплея Ñ.
Нов запис
Собствено име:
I
Фамилно име:
Телефон (дом.):
Û
x
Abc
Запис
Въвеждане на текст
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Букви / знаци: Зададени са по няколко букви и знаци на всеки бутон между Q и O.
Знаците се показват според бутона в лентата за избор долу вляво на дисплея. Избраният знак се маркира. Кратко натиснете бутона няколко пъти поред, за да изберете
необходимата буква / знак.
u Поставяне на курсора: Буквите / знаците се поставят при позицията на курсора.
Можете да поставите курсора, като натиснете контролния бутон r или q в полетата
с няколко знака.
u Въвеждане на малки букви, главни букви и цифри: Натиснете бутона „диез“ #, за да
превключите между малки букви, главни букви или числа за следващите букви.
Когато редактирате запис от указателя, първата буква и всяка буква след празен
интервал автоматично е главна.
u Специални знаци: Натиснете бутона „звезда“ *, за да отворите таблицата със
специални знаци. Придвижете се до желания знак, като използвате бутона „звезда“
и натиснете бутона на дисплея Вмъкни, за да го изберете.
u Специални букви: Умлаути или други знаци с ударения / диакритични знаци могат да
се изберат, като натиснете съответната буква няколко пъти. Вж. таблицата със знаци
¢ стр. 48.
16
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на външно повикване
¤ Въведете номер, кратко натиснете бутона за отговор на повиквания c.
Или:
¤ Натиснете и задръжте бутона за отговор на повикване c, въведете номер.
Можете да отмените процеса на набиране с бутона за край на повикване a.
Набиране със списъка за повторно набиране
Списъкът за повторно набиране съдържа последните 20 набрани номера от слушалката.
Той може да се управлява подобно на списъците със съобщения на телефона (¢ стр. 15).
¤ Натиснете бутона за отговор на повикване c кратко, за да се отвори списъкът за повторно набиране.
¤ q Изберете запис. ¤ Натиснете бутона за отговор на повикване c. Номерът се
набира.
Когато се показват име и съответстващ телефонен номер: натиснете бутона на дисплея
Преглед.
Обработка на записи в списъка за повторно набиране:
¤ Отваря списъка за повторно набиране. ¤ q Изберете запис. ¤ Опции
Можете да изберете следните функции:
u Копир. в Указател ¤ ОК
Копиране на запис в указателя (¢ стр. 28).
u Показване номер ¤ ОК
Копирайте номер на дисплея и го редактирайте или добавете информация към него,
след това изберете с c или запаметете като нов запис в указателя с Ó.
u Изтриване запис ¤ ОК
Изтриване на избрания запис.
u Изтриване всички ¤ ОК
Изтриване на всички записи.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Набиране от списъка с повиквания
v ¤ Ê ¤ ОК ¤ q Изберете списък. ¤ ОК
¤ q Изберете запис. ¤ c
¤ Номерът се набира.
Забележки
u Можете също да извикате списъка с повиквания, като използвате бутона на дисплея Повиквя, но трябва да сте задали съответната функция
на бутона на дисплея (¢ стр. 24).
u Можете също да отворите списъка Пропуснати
повикв. с помощта на бутона за съобщения f.
bg cs en hr ro sk sl sr
Пример
Всички повиквания
™ äJames Foster
Днес, 18:30
™ 01712233445566
11.06.2013, 18:30
š 0681234567
10.06.2013, 17:13
Преглед
Опции
17
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Осъществяване на повиквания
Набиране чрез указателя
s ¤ q Изберете запис. ¤ c
¤ Ако са въведени няколко записа: изберете номера с r и натиснете бутона за отговор
на повикване c или ОК.
¤ Номерът се набира.
Повикване с едно докосване
Можете да настроите телефона така, че да набирате конкретен номер с натискане на бутон
по Ваш избор. Това позволява деца, които не могат да въведат номер, да се обаждат на
определен номер, например.
v ¤ É ¤ ОК ¤ q Пов.с едно докосв. ¤ ОК
¤ Активиране: r Вкл. / Изкл.
¤ Повикване на: въведете или променете номера, който желаете да наберете.
¤ Запис
Активираното повикване с едно докосване се показва на дисплея в неактивен режим.
Предварително запаметения номер се набира чрез натискане на който и да е бутон. Натиснете бутона за край на повикване a, за да прекратите повикването.
Приключване на режима на повикване с едно докосване:
¤ Натиснете бутона на дисплея Изкл. ¤ Натиснете и задръжте бутона #.
Или:
¤ Натиснете и задръжте бутона #.
Приемане на повикване
Имате следните възможности:
¤ Натиснете c.
¤ Ако е включен Автом. отговор (¢ стр. 21), извадете слушалката от зареждащата
станция.
Режим „Свободни ръце“
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ако смятате да позволите на някого да слуша разговора, трябва да уведомите за това
отсрещната страна.
¤ Натиснете c.
Поставяне на слушалката в зареждащата станция по време на повикване:
¤ Натиснете и задръжте c за още 2 секунди, докато поставяте слушалката в зареждащата
станция.
18
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / telefony.fm / 6/20/13
Осъществяване на повиквания
Настройване силата на звука за високоговорителя
u Достъп до настройките чрез менюто:
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ Сила звук на слуш. ¤ ОК
¤ Слушалка: r Силата на звука може да се настрои в 5 нива за слушалката.
¤ Високоговорител: r Настройте силата на звука в 5 нива.
¤ Запис
u Достъп до настройките по време на повикване за текущо използвания режим
(„Свободни ръце“. слушалка. слушалки):
¤ контролния бутон t ¤ r.
¤ Настройката е запаметена автоматично след 2 секунди или натиснете бутона на
дисплея Запис. Екранът се връща към предишния дисплей.
Включване / изключване на микрофона (заглушаване
на звука)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ако изключите микрофона по време на повикване, повикващият няма да може да Ви чува.
¤ Натиснете v, за да включите / изключите микрофона.
bg cs en hr ro sk sl sr
19
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Регулиране на настройките на телефона
Регулиране на настройките на телефона
Слушалката и базата имат предварително зададени настройки, но вие можете да променяте настройките така, че да отговарят на индивидуалните Ви изисквания.
Настройките могат да се променят чрез менюто Настройки по време на повикване или
в неактивен режим.
Промяна на езика на дисплея
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Език ¤ ОК ¤ q Изберете езици ¤ Избор (Ø = избрано)
Настройване на Вашата държава и междуселищни кодове
Вашият междуселищен код (международен и междуселищен код) трябва да се запамети в телефона, преди да прехвърлите телефонните номера (напр. във vCards). Някои от
тези номера вече съществуват като готови настройки. Уверете се, че префиксът е правилно разделен от останалата
част от междуселищния код.
v ¤ Ϥ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК
¤ q М/уселищни код. ¤ ОК ¤ p Придвижете се до
празно поле, изтрийте номера с помощта на Ñ, ако
е необходимо ¤ Въведете номера ¤ Запис
Пример
М/уселищни код.
Международен код:
00 - 49
Местен селищ.код:
0 - [8
]
Û
Запис
Регулиране на настройките на дисплея на слушалката
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Настройване на скрийнсейвъра
Можете да настроите скрийнсейвър на дисплея в неактивен
режим. Можете да изберете между аналогов часовник,
цифров часовник и изображение
Пример
За да върнете дисплея в неактивен режим, кратко
натиснете a.
Активиране
<Вкл.
Избор:
Аналог. часовник
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК
¤ Скрийнсейвър (μ = активирано) ¤ Редакт.
¤ Активиране: r Вкл. / Изкл.
¤ Избор:
r Цифров часовник / Аналог. часовник /
[Изображения]
Или:
¤ Преглед (Преглед на скрийсейвър)
¤ q Изберете скрийнсейвър ¤ ОК
¤ Запис
20
Скрийнсейвър
Назад
>
Запис
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Регулиране на настройките на телефона
Настройване на цветовата схема
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК ¤ q Цветови схеми ¤ ОК
¤ q Цветна схема 1 / Цветна схема 2 ¤ Избор (Ø = избрано)
Можете да настроите фона на дисплея да бъде тъмен или светъл.
Настройване на фоновото осветление на дисплея
Фоновото осветление винаги свети, когато слушалката не е в базата / зареждащата станция
или когато бъде натиснат бутон. Всеки натиснат цифров бутон се показва на дисплея за
предварително набиране.
Можете също да активирате / деактивирате фоновото осветление на дисплея при
неактивен режим:
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК ¤ q Фоново осветл. ¤ ОК
В гнезд.за зарежд: r Вкл. / Изкл.
Изв. гнезд. за зар.: r Вкл. / Изкл.
¤ Запис
Забележка
Времето в режим на готовност на слушалката се съкращава значително, ако е
активирано фоновото осветление на дисплея.
Активиране / деактивиране на Автоматичен отговор
Когато е зададен Автоматичен отговор, слушалката приема входящите повиквания
веднага щом я извадите от зареждащата станция.
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ Автом. отговор ¤ Промени (³ = активирано)
Независимо от настройката Автом. отговор, връзката прекъсва веднага щом поставите
отново слушалката в зареждащата станция. Изключение: натиснете и задръжте c за още
2 секунди, докато поставяте слушалката в зареждащата станция.
Настройване на профили за слушалка
Можете да настроите различни профили за слушалката, за оптимално адаптиране на телефона Ви към средата. Проверете кой е най-удобен за Вас.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Профили слушалка ¤ ОК
¤ q Изберете профил ¤ Избор (Ø = избрано)
Профили слушалка: Високо и Ниско. Настройката по подразбиране е Ниско.
bg cs en hr ro sk sl sr
21
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Регулиране на настройките на телефона
Настройване на мелодии на звънене на слушалката
Настройване на силата на звука за мелодия на
звънене
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК
¤ q Настр. звън.(Слуш) ¤ ОК ¤ Сила на звука ¤ ОК
¤ За вътрешни пов. и ангажименти:
r Силата на звънене може да се зададе в 5 нива или
„кресчендо“ (увеличаваща се сила на звука) за вътрешни
повиквания или годишнини.
¤ Външни пов.:
r Силата на звънене може да се зададе в 5 нива или
„кресчендо“ (увеличаваща се сила на звука) за външни
повиквания.
Пример
Сила на звука
За вътрешни пов.
и ангажименти:
<
‡
Външни пов.:
ˆ
Назад
>
Запис
¤ Запис
Настройване на мелодията на звънене
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Настр. звън.(Слуш) ¤ ОК
¤ q Мелодии ¤ ОК
¤ Вътрешни пов.: r Задайте сила на звука / мелодия за вътрешни повиквания и
годишнини.
¤ Външни пов.: r Настройване на сила на звука / мелодии за външни повиквания.
¤ Запис
Активиране / деактивиране на мелодията на звънене
Трайно активиране / деактивиране на мелодията на звънене: натиснете и задръжте
бутона „звезда“ *.
Когато мелодията на звънене е деактивирана, в лентата на състоянието се показва ó.
Деактивиране на мелодията на звънене за текущо повикване: Натиснете Тишина или a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Активиране / деактивиране на алармения сигнал (кратък звуков
сигнал)
Можете да активирате алармен сигнал (кратък звуков сигнал) вместо мелодията на звънене.
Натиснете и задръжте бутона „звезда“ * и за три секунди ¤ Бипване.
Когато мелодията на звънене е активирана, в лентата на състоянието се показва ñ.
Натиснете и задръжте бутона „звезда“ *, за да деактивирате отново алармения сигнал.
22
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Регулиране на настройките на телефона
Активиране / деактивиране на уведомителни сигнали
Слушалката използва уведомителни сигнали, за да Ви информира за различни действия и
състояния. Следните уведомителни сигнали могат да се активират / деактивират независимо един от друг.
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Уведом. сигнали ¤ ОК
¤ Тонове на бутони: r Вкл. / Изкл.
Тон при натискане на бутони.
¤ Потвърждение: r Вкл. / Изкл.
Сигнал за потвърждение след въвеждане, уведомителен сигнал за получено ново
съобщение.
¤ Батерия: r Вкл. / Изкл.
Предупредителен сигнал, когато остават по-малко от 10 минути време за разговор (на
всеки 60 секунди). Когато е активирана функцията Бебефон, не се възпроизвеждат предупреждения за батерия.
¤ Запис
Предпазване от нежелани повиквания
Настройване на времеви контрол за външни
повиквания
Можете да зададете период от време, през който не искате
телефонът да звъни.
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК
¤ q Настр. звън.(Слуш) ¤ ОК ¤ q Времеви контрол
¤ ОК
¤ За външни пов.: r Вкл. / Изкл.
Ако е активиран:
¤ Прекрат. звън. от: Въведете начало на периода.
¤ Прекрат. звън. до: Въведете край на периода.
¤ Запис
Пример
Времеви контрол
За външни пов.:
Вкл.
Прекрат. звън. от:
22:00
Прекрат. звън. до:
07:00
Назад
Запис
Забележка
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
По време на този период телефонът ще продължи да звъни за номерата, на които сте
задали VIP мелодия на звънене в указателя.
Защита от анонимни повикващи
Можете да настроите телефона си така, че да не звъни за анонимни повиквания (повикващи, които са активирали блокиране на идентификацията на линията на повикващия).
Повикванията ще се сигнализират само на дисплея. Настройката се прилага само за слушалките, за които е конфигурирана.
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Настр. звън.(Слуш) ¤ ОК
¤ q Аноним.пов-загл ¤ Промени (³ = функцията е активирана)
bg cs en hr ro sk sl sr
23
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Регулиране на настройките на телефона
Кратки процедури за номера и функции
На цифровите бутони 2 до O може да се зададе номер от указателя.
На левия и десния бутон на дисплея предварително е зададена функция по
подразбиране, но заданието може да се промени (¢ стр. 24).
Така можете да наберете номер или да стартирате функцията, като просто натиснете
бутон.
Задаване на цифрови бутони
Предварително условие: Трябва да зададете номер на цифровия бутон.
¤ Натиснете и задръжте цифровия бутон.
Или:
Кратко натиснете цифровия бутон. ¤ Натиснете бутона на дисплея Бърз.наб.
¤ Указателят се отваря. ¤ q Изберете запис. ¤ ОК
Записът се запазва на съответния цифров бутон.
Забележка
Ако по-късно изтриете или редактирате записа в указателя, това няма да се отрази
върху заданието на цифровия бутон.
Избиране на номера / промяна на задание
Предварително условие: Трябва да сте задали номер на цифровия бутон.
Когато слушалката е в неактивен режим
¤ Натиснете и задръжте цифровия бутон: Номерът се набира незабавно.
Или:
Кратко натиснете цифровия бутон: Натиснете левия бутон на дисплея с номера / името
(съкратено при необходимост), за да наберете номера.
Или:
Натиснете бутона на дисплея Промени, за да изтриете заданието на бутона, или
натиснете бутона на дисплея Изчисти, за да изтриете заданието.
¤
Задаване на цифрови бутони
¤
В неактивен режим натиснете и задръжте левия или десния бутон на дисплея.
¤ Отваря се списъкът с възможни задания на бутони. ¤ q Изберете запис ¤ ОК
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Изберете между следните функции:
Бебефон
Будилник
Календар
Пов.с едно докосв.
Задаване и активиране на Бебефон (¢ стр. 35).
Задаване и активиране на будилник (¢ стр. 34).
Отваряне на календара (¢ стр. 32).
Настройване на повикване с едно докосване (¢ стр. 18).
Пренабиране
Показва списъка за повторно набиране (¢ стр. 17).
Още функции...
Можете също да изберете допълнителни функции:
Спис. повикван.
24
Показва списъците с повиквания (¢ стр. 31).
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/20/13
Възстановяване на настройките по подразбиране на телефона
Възстановяване на настройките по подразбиране
на телефона
Можете да възстановите отделни промени на слушалката.
Следните настройки не се влияят от възстановяването на фабричните настройки:
u Дата / час,
u Регистриране на слушалки към базата и текущият избор на базата,
u Записи в календара и в указателя,
u Списък за повторно набиране.
Когато нулирате слушалката (Фабр.настр.сл.), настройките за аудио и дисплей ще бъдат
изтрити.
Нулиране на слушалката
v ¤ Ï ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ q Фабр.настр.сл. ¤ ОК ¤ Потвърдете
запитването за сигурност с Да
ECO DECT
ECO DECT използва по-малко енергия и намалява предавателната мощност.
Намаляване на излъчването (зависи от базата)
Излъчването може да се намали само ако Вашата база поддържа тази функция.
Предавателната мощност на телефона автоматично намалява, в зависимост от
разстоянието до базата.
Може да намалите излъчването от слушалката и базата още повече чрез
u деактивиране на Макс. обхват,
u активиране на Без излъчване.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
За повече информация вж. ръководството за потребителя на базата.
bg cs en hr ro sk sl sr
25
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Register-HS.fm / 6/20/13
Няколко слушалки
Няколко слушалки
Осъществяване на вътрешни повиквания
Вътрешните повиквания към други слушалки, регистрирани към същата база, са безплатни.
u (натиснете кратко) ¤ Отваря се списъкът със слушалки. Вашата собствена слушалка
е обозначена с <. ¤ q Изберете слушалката или Повикв. вс. (групово повикване) от
списъка, ако е необходимо. ¤ c
Ако задържите u, незабавно се стартира повикване на всички регистрирани слушалки.
Вътрешно консултационно повикване / вътрешно прехвърляне
Получавате повикване от външен участник и искате да го прехвърлите на вътрешен
участник или желаете да се консултирате с него / нея.
u ¤ Отваря се списъкът със слушалки. ¤ Ако към базата са регистрирани повече от две
слушалки, изберете една слушалка или Повикв. вс.. ¤ c или ОК
Задържане на консултационно повикване: говорите с вътрешния участник и се връщате
към външното повикване: ¤ Опции ¤ q Край акт. повикв. ¤ ОК
Прехвърляне на външно повикване: имате две възможности за прехвърляне на повикването:
¤ Изчакайте, докато повикваният участник отговори, и след това затворете:
Натиснете бутона за край на повикване a.
Или:
Затворете, преди участникът да се обади: натиснете бутона за край на повикване a.
¤
Ако повиканият участник не отговаря или повикването не се прехвърля, приключете
консултацията с Край.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Установяване на конферентно повикване / размяна на повикванията
Приемате повикване, докато второ повикване е на изчакване. И двамата повикващи са
показани на дисплея.
¤ Размяна на повикванията: можете да превключвате между повикващите с помощта
на q.
¤ Установяване на трипосочно конферентно повикване: натиснете Конфер.
Прекратяване на конферентно повикване: натиснете Край кнф Отново се свързвате
с външния участник. Можете да превключвате между повикващите с помощта на q.
Всеки от абонатите може да прекрати участието си в конферентния разговор чрез бутона
за край на повикване a.
26
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / Register-HS.fm / 6/20/13
Няколко слушалки
Приемане / отхвърляне на изчакващо повикване
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ако получите външно повикване, докато провеждате вътрешно повикване, ще чуете
сигнала за изчакващо повикване. Ако номерът се прехвърля, ще го видите или името на
повикващия на дисплея.
¤ Отхвърляне на повикване: ¤ натиснете бутона на дисплея Отхвърли.
¤ Приемане на повикване: ¤ натиснете бутона на дисплея Приеми. Вече разговаряте
с новия повикващ.
Предишното повикване се поставя на изчакване.
Прекратяване на текущото повикване и връщане към повикването на изчакване:
¤ Опции ¤ q Край акт. повикв. ¤ ОК.
bg cs en hr ro sk sl sr
27
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Указател (адресна книга)
Указател (адресна книга)
В запис на указателя можете да съхраните имена и фамилии, до три номера, годишнина
с напомняне и мелодия на повикващ и имейл адрес.
Можете да създадете директория (с до 200 записа) поотделно за всяка от Вашите слушалки.
Можете да изпращате списъци / записи до други слушалки (¢ стр. 29).
Дължина на записите
3 номера:
Име и фамилия:
всеки с макс. 32 цифри
всяко с макс. 16 знака
Управление на записите в указателя
Отваряне на телефонния указател
Натиснете бутона s в неактивен режим или, в зависимост от ситуацията, бутона на дисплея ö.
Създаване на нов запис
¤
¤
¤
Отворете указателя. ¤ q <Нов запис> ¤ ОК
Превключвайте между полета за въвеждане с помощта
на q и въведете съответните компоненти на записа
(имена, номера, годишнина, мелодия на звънене).
Придвижете се надолу, за да се покажат допълнителни
компоненти.
Натиснете бутона на дисплея Запис.
Пример
За да създадете запис, трябва да въведете поне един
номер. Ако сте задали мелодия на повикващ, записът
в указателя се допълва от символа Æ.
Показване / промяна на запис
Нов запис
Собствено име:
Robert
Фамилно име:
I
Телефон (дом.):
Û
x
Abc
Запис
¤ Отворете указателя. ¤ q Изберете желания запис.
¤ Преглед ¤ Показват се всички компоненти на записа. ¤ Редакт.
Или:
¤ Опции ¤ q Редактиране запис ¤ ОК
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Изтриване на запис
¤ Отворете указателя. ¤ q Изберете желания запис. ¤ Опции ¤ q Изтриване запис
¤ ОК
Изтриване на всички записи в указателя:
¤ Отворете указателя. ¤ Опции ¤ q Изтриване списък ¤ ОК
28
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Указател (адресна книга)
Определяне на подреждането на записите в контактите
Можете да определите дали записите да се сортират по име или по фамилия.
¤ Отворете указателя. ¤ Опции ¤ Натиснете Сорт. по фамилия или Сортиране по име.
Ако не въведете име, номерът по подразбиране се показва в полето за фамилия. Тези
записи се показват в началото на списъка, независимо как са сортирани записите.
Редът на подреждане е следният:
Празен интервал | Цифри (0–9) | Букви (по азбучен ред) | Други знаци.
Показване на броя на записите, които са достъпни
в указателя
¤ Отворете указателя. ¤ Опции ¤ q Налична памет ¤ ОК
Избор на запис от указателя, търсене в указателя
¤ Отворете указателя.
¤ Придвижете се до името, което търсите, с помощта на q. Като държите натиснат q,
се придвижвате продължително нагоре и надолу в указателя.
Или:
¤ Въведете първите няколко букви (макс. 8 букви) с помощта на клавиатурата. Дисплеят
прескача на първото име, което започва с тези букви. Ако е необходимо, прелистете до
желания запис с помощта на q.
Прехвърляне на запис / указател в друга слушалка
Предварителни условия:
u Изпращащата и приемащата слушалка трябва да са регистрирани към една и съща база.
u Другата слушалка и базата да могат да изпращат и приемат записи от указател.
Можете да прехвърлите целия указател, отделен запис или няколко записа.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Забележки
u Външни повиквания прекъсват прехвърлянето.
u Картинки на повикващ и звуци не се прехвърлят. За годишнина се прехвърля само
датата.
u Когато прехвърляте запис между две vCard слушалки:
Ако получателят няма запис с такова име, ще се създаде нов запис.
Ако вече има запис с такова име, този запис се разширява с новите номера. Ако
записът съдържа повече номера, отколкото позволява получателят, се създава
допълнителен запис със същото име.
u Ако приемащата слушалка не е vCard: създава се и се изпраща отделен запис за
всеки номер.
u Вашата слушалка получава записи от слушалка без vCard: записите с вече запаметени номера се отхвърлят, за другите се създава нов запис.
bg cs en hr ro sk sl sr
29
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Указател (адресна книга)
Прехвърляне на отделни записи
¤ Отворете указателя. ¤ q Изберете желания запис. ¤ Опции
¤ q Копиране запис ¤ ОК¤ q във Вътрешни ¤ ОК ¤ q Изберете слушалката
получател. ¤ ОК
Прехвърляне на целия указател
¤ Отворете указателя. ¤ q Изберете желания запис. ¤ Опции
¤ q Копиране списък ¤ ОК¤ q във Вътрешни ¤ ОК ¤ q Изберете слушалката
получател. ¤ ОК
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Прехвърляне на показван номер към указателя
¤ Номерът се показва или маркира.
¤ Натиснете бутона на дисплея Ó или Опции ¤ q Копир. в Указател. ¤ ОК
- ¤ <Нов запис> ¤ ОК ¤ r Изберете типа номер. ¤ ОК
¤ Завършете въвеждането. ¤ ОК
¤
Или:
- ¤ q Изберете запис. ¤ ОК ¤ r Изберете типа номер. ¤ ОК
¤ Номерът се въвежда или евентуално съществуващ номер се замества (отговорете
на подканата, като използвате Да / Не).
Запис
30
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / directory.fm / 6/20/13
Списък с повиквания
Списък с повиквания
Телефонът Ви запаметява повиквания в различни списъци. Отваряне на списъците:
u Списък с пропуснати повиквания: Бутон за съобщения f ¤ q Проп. повикв.: ¤ ОК
u Избор на списък: v ¤ ʤ ОК ¤ q Изберете списък. ¤ ОК
Последните 20 записа се показват в списъка с повиквания.
Запис в списък
Следната информация се показва в записите в списъци:
u Вид на списъка (показва се в заглавния ред)
u Икона за типа на записа:
™ (Пропуснати повикв.), › (Приети повиквания),
š (Изходящи повикв.)
u Номер на повикващия. Ако номерът е запаметен
в указателя, вместо него се показват името и типа
на номера (ä Телефон (дом.), k Телефон (офис),
l Телефон (мобил.)). За пропуснати повиквания
броят на пропуснатите повиквания от този номер
също се показва в квадратни скоби.
u Дата и час на повикването (ако е настроено).
Пример
Всички повиквания
™ äJames Foster
Днес, 18:35
™ 01712233445566
11.06.2013, 18:30
š 0168123477945
10.06.2013, 17:13
Преглед
Опции
¤ q Изберете запис. ¤ Опции
¤ Преглед: Показва се цялата налична информация, т.е. съответният номер, когато се
покаже име.
¤ Опции: Можете да изтриете запис или да прехвърлите номер в указателя (¢ стр. 30).
Обратно повикване до номер от списъка с повиквания:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ q Изберете запис. ¤ Натиснете бутона за отговор на повикване c.
bg cs en hr ro sk sl sr
31
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Календар
Календар
Можете да зададете за напомняне до 30 ангажимента.
Текущият ден се отбелязва с бяло в календара; за дните
с ангажименти цифрите се показват цветни. Когато изберете ден, той се маркира.
Записване на ангажименти
в календара
Май 2013 г.
пн вт ср чт пт сб
01 02 03 04
06 07 08 09 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
нд
05
12
19
26
Предварително условие: Да са настроени дата и час
(¢ стр. 9).
Назад
ОК
v ¤ É ¤ ОК ¤ Календар ¤ ОК
¤ p Изберете желания ден. ¤ ОК
u Показват се ангажиментите, които вече са били запаметени.
<Нов запис> ¤ ОК отваря прозореца, за да въведете допълнителен ангажимент.
u Ако няма въведени ангажименти, полето за въвеждане на данни ще се отвори веднага,
за да се добави новият ангажимент.
Активиране: r Вкл. /Изкл.
Можете да добавите следната информация:
u Дата: Избраният ден е предварително зададен. Въведете нови данни, за да го
промените.
u Час: Час (час и минути) за ангажимента.
u Текст: Наименование на ангажимента (напр. вечеря, среща).
u Сигнал: r Изберете мелодия на сигнала за напомняне или деактивирайте звуково
сигнализиране.
¤ Записване
Сигнализиране на ангажименти / годишнини
Годишнините се прехвърлят от указателя и се показват като ангажимент. Ангажимент /
годишнина се показва в неактивен режим и се сигнализира за 60 секунди с избраната
мелодия на звънене.
Можете да деактивирате напомнящото повикване:
Натиснете Изкл., за да потвърдите получаването и да прекратите напомнящото
повикване.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
Когато говорите по телефона, напомнящото повикване се отбелязва на слушалката
с единичен уведомителен сигнал.
32
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Календар
Показване на пропуснатите ангажименти / годишнини
Следните ангажименти и годишнини се съхраняват в списъка Пропуснати аларми:
u Напомнящото повикване за ангажимент / годишнина не е потвърдено.
u За ангажимента / годишнината е било сигнализирано по време на разговор.
u Слушалката е изключена по време на ангажимента / годишнината.
Запазват се последните 10 записа. Иконата и броя на новите записи се показват на
дисплея. Най-новият запис се показва в началото на списъка.
За да отворите списъка: ¤ Бутон за съобщения f ¤ q Пропуснати аларми ¤ ОК
Или чрез менюто: v ¤ É ¤ ОК ¤ q Пропуснати аларми ¤ ОК
¤ q придвижете се в списъка, ако е необходимо
Показва се информацията за ангажимента / годишнината. Можете:
¤ да изтриете ангажимент / годишнина: Изтрий
Показване / промяна / изтриване на записани ангажименти
v ¤ É ¤ ОК ¤ q Календар ¤ ОК ¤ p Изберете желания ден. ¤ ОК ¤ Показва
се списъкът с ангажименти. ¤ q Изберете желания ангажимент.
¤ Преглед: Показват се настройките за ангажимент; ако е необходимо, променете
с Редакт.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Или:
¤ Опции: Променете настройките или изтрийте ангажиментите.
- Редактиране запис ¤ ОК
- Изтриване запис ¤ ОК
- Активиране / Дезактивиране ¤ ОК
- Изтрив. вс. ангаж. ¤ ОК ¤ Потвърдете подканата с Да.
Всички ангажименти за избрания ден се изтриват.
bg cs en hr ro sk sl sr
33
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Будилник
Будилник
Предварително условие: Да са настроени дата и час
(¢ стр. 9).
Можете да активирате / деактивирате и зададете будилника
както следва:
Пример
Будилник
Активиране:
<Вкл.
v ¤ ì ¤ ОК ¤ Активиране: r Вкл. / Изкл.
Час:
¤ Промяна на настройките:
12:00
- Час: Задайте час и минути на времето за събуждане
(настройване на час ¢ стр. 9).
Период:
- Период: r Ежедневно / Понед-Петък
Понед-Петък
x
- Сила на звука: r Силата на звънене може да се
Назад
зададе в 5 нива или „кресчендо“ (увеличаваща се сила
на звука).
- Мелодия: r Изберете мелодия на звънене за аларменото повикване.
¤ Натиснете бутона на дисплея Запис.
>
Запис
Когато е активиран будилник, иконата ¼ и времето за алармено повикване се показват
в неактивен режим.
Аларменото повикване се сигнализира на дисплея и с избраната мелодия на звънене за
максимум 60 секунди. По време на разговор повикването за събуждане се обозначава
само с кратък сигнал.
Деактивиране на алармено повикване / повтаряне след пауза
(режим на дрямка)
Предварително условие: Да звучи едно алармено повикване.
¤ Деактивиране до следващото алармено повикване: Натиснете Изкл.
Или:
Режим на дрямка:
Натиснете Отлага или произволен бутон. Повикването за събуждане се деактивира,
а след 5 минути се повтаря.
Или:
Не натискайте нищо. Аларменото повикване се деактивира след 60 секунди, а след
5 минути се повтаря. След четвъртия път аларменото повикването се деактивира за
24 часа.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
34
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Бебефон
Бебефон
Когато е включена функцията Бебефон, запаметеният (вътрешен или външен) номер на
дестинация се повиква веднага щом бъде надвишено дефинираното ниво на шум в съседство със слушалката. Повикването на Бебефона към външен номер се прекратява след
около 90 секунди.
В режим Бебефон входящите повиквания се сигнализират само на дисплея (без мелодия
на звънене). Фоновото осветление се намалява до 50%. Уведомителните сигнали се деактивират. Всички бутони са заключени, с изключение на бутоните на дисплея и натискането
в средата на контролния бутон.
Можете да отговорите на Бебефона с помощта на функцията Двупсоч.разговор. Деактивирайте / активирайте високоговорителя на слушалката с помощта на тази функция.
Ако приемете входящо повикване, режимът Бебефон се прекратява за продължителността на повикването, но функцията остава активирана. Режимът Бебефон не се деактивира
при изключване и повторно включване на слушалката.
Внимание!
Проверете за следното:
u Слушалката трябва да бъде поставена на 1 до 2 метра от бебето. Микрофонът трябва
да бъде насочен към бебето.
u Активирането на функцията намалява времето за работа на Вашата слушалка. Ако
е необходимо, поставете слушалката в зареждащата станция.
u Бебефонът се активира 20 секунди след включване.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Винаги проверявайте функционирането на режима при включването:
u Тествайте чувствителността.
u Проверете връзката, ако пренасочвате Бебефона към външен номер.
u Уверете се, че телефонният секретар на целевия номер е изключен.
bg cs en hr ro sk sl sr
35
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/20/13
Бебефон
Активиране / деактивиране и настройване
на Бебефон
v ¤ É ¤ ОК ¤ q Стаен монитор ¤ ОК
¤ Активиране: r Вкл. / Изкл.
¤ Настройване на Бебефон:
- Аларма на: r Вътрешни (поне 2 слушалки да
са регистрирани) / Външни
Ако е избрано Вътрешни:
¤ Слушалка: Натиснете бутона на дисплея
Промени. ¤ q Изберете слушалка. ¤ ОК
Ако е избрано Външни:
¤ Номер: Въведете номера директно или изберете
от указателя (натиснете бутона на дисплея ö).
- Двупсоч.разговор: r Вкл. / Изкл.
- Чувствителност: r Високо / Ниско
¤ Запис
Активиран е Бебефон
i
V
07:15
INT 1
Á
14 окт
Стаен монитор
0891234567
Изкл.
Опции
Когато е активиран Бебефон, в неактивен режим на дисплея се показва целевият номер.
Стайният монитор се деактивира чрез бутона на дисплея Изкл..
Отказ на аларма на Бебефон
Отказ по време на аларма на Бебефон: Натиснете a.
Дистанционно деактивиране на аларма на Бебефон
Предварителни условия: Повикването на алармата на Бебефона да е пренасочено към
външен номер на дестинация. Приемащият телефон да поддържа тонално набиране.
¤ Приемете повикването от алармата на Бебефона и натиснете бутоните 9 ;.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Повикването се прекратява. Бебефонът се деактивира и слушалката е в неактивен режим.
36
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Икони на дисплея
Икони на дисплея
Икони в лентата на състоянието
Следните икони се показват в лентата на състоянието в зависимост от настройките и
работното състояние на телефона:
Икона
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
Значение
Икона
Сила на сигнала (Без излъчване
изкл.)
76% - 100%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
}
Червено: няма връзка с базата
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
{
y
y
y
Без излъчване активиран:
бяло, ако Макс. обхват е вкл.;
зелено, ако Макс. обхват е изкл.
Деактивирана мелодия на звънене
Активиран е еднократен звуков
сигнал за мелодия на звънене
Заключване на клавиатурата
Икони на менюто
ì
Бяло, ако Макс.
обхват е вкл.;
Зелено, ако Макс.
обхват е изкл.
{
Будилник
Спис. повикван.
Гласова поща
bg cs en hr ro sk sl sr
Значение
Състояние на заряда на батериите:
Бяло: заредена над 66%
Бяло: заредена между 34% и 66%
Бяло: заредена между 11% и 33%
Червено: зареждане под 11%
Мига в червено: батерията е почти
празна (остават около 5 минути
време за разговор)
Батерията се зарежда
(текущо състояние на зареждане):
xy
xy
x{
x{
Ç
É
Ï
0% - 10%
11%–33%
34% - 66%
67% - 100%
Избор на услуги
Допълнит. хар-ки
Настройки
37
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / symbols.fm / 6/20/13
Икони на дисплея
Икони на бутоните на дисплея
Следващите икони показват текущата функция на бутоните на дисплея, в зависимост от
експлоатационната ситуация:
Икона
Ò
Действие
Икона
ö
Последен набран номер
Ñ
Ó
Изтриване на текст
Действие
Отваряне на телефонния указател
Копиране на номер в указателя
Икони на дисплея за сигнализиране на
z
Установяване на
повикване (изходящо повикване)
ØÙÚ
Външно повикване
Øá Ú
Напомнящо повикване за ангажимент
W
Връзката е
установена
ØãÚ
Вътрешно
повикване
ØìÚ
Алармено
повикване
Други икони на дисплея
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
38
Информация
Действието е
завършено (зелено)
·
Запитване
(за сигурност)
Õ
Действието е
неуспешно (червено)
X
ØðÚ
Û
Не е установена
връзка / връзката
е прекратена
Напомнящо повикване за годишнина
Моля, изчакайте...
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/20/13
Структура на менюто
Структура на менюто
Отваряне на главното меню: Натиснете v, докато телефонът е в неактивен режим.
Забележка
Не всички функции, описани в това ръководство за потребителя, са достъпни във
всички страни или за всички доставчици.
ì
Ê
Будилник
¢ стр. 34
Спис. повикван.
(зависи от базата)
Ì Гласова поща
Ç
É
Избор на услуги
(зависи от базата)
Допълнит. хар-ки
Календар
Стаен монитор
Пов.с едно докосв.
Ï
(зависи от базата)
Пропуснати аларми
Настройки
Дата/Час
Аудио настройки
¢ стр. 32
¢ стр. 35
¢ стр. 18
¢ стр. 33
¢ стр. 9
Сила звук на слуш.
Профили слушалка
Уведом. сигнали
Настр. звън.(Слуш)
¢ стр. 19
¢ стр. 21
¢ стр. 23
¢ стр. 22
(допълнителните подменюта зависят от базата)
Дисплей
Фоново осветл.
¢ стр. 20
¢ стр. 21
¢ стр. 21
Регистрир. слуш.
¢ стр. 8
Скрийнсейвър
Цветови схеми
Език
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Регистрация
¢ стр. 20
(допълнителните подменюта зависят от базата)
Телефония
Автом. отговор
М/уселищни код.
¢ стр. 21
¢ стр. 20
(допълнителните подменюта зависят от базата)
Система
Възст. слушалка
¢ стр. 25
(допълнителните подменюта зависят от базата)
bg cs en hr ro sk sl sr
39
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Обслужване и Помощ за клиента
Обслужване и Помощ за клиента
Стъпка по стъпка към отговорите на Вашите въпроси с „Грижа за клиента“ на Gigaset
www.gigaset.com/service
След закупуването на телефон Gigaset, моля, регистрирайте го
на: www.gigaset.com/register
Вашият личен клиентски профил Ви дава бърз достъп до нашите консултанти, онлайн форума и много повече.
Посетете страниците „Грижа за клиента“:
www.gigaset.com/service
Тук ще намерите:
uЧесто задавани въпроси
uСофтуер и ръководства за потребителя за изтегляне безплатно
uПроверки за съвместимост
Свържете се с екипа за обслужване на клиенти:
Не сте намерили решение в раздела „Често задавани въпроси“?
За нас е удоволствие да помогнем...
... по имейл:
www.gigaset.com/contact
... по телефона:
Сервизна гореща линия България: +359 2 9710666
(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от
мобилни телефони може да има други цени).
Моля, при обаждане подгответе предварително документите за Вашата
покупка.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от оторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знаka за коя държава / кои държави е било разработено устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в ръководството, или с неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт или подмяна на
апарата).
За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която
е записана дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.
40
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Обслужване и Помощ за клиента
Въпроси и отговори
Ако имате запитвания относно употребата на телефона, предлаганите решения са достъпни на нашия уебсайт на адрес
www.gigaset.com/service ¤ ЧЗВ ¤ Първи стъпки при справяне с проблеми.
Таблицата по-долу показва също стъпки за диагностика.
Дисплеят е празен.
1. Слушалката не е активирана.
Задръжте a.
¥
2. Батерията е изтощена.
Заредете батерията или я заменете (
¥
¢ стр. 5).
3. Активирано е заключването на дисплея и клавиатурата.
Задръжте бутона „диез“ #.
¥
„Няма база“ мига на дисплея.
1. Слушалката е извън обхвата на базата.
Преместете слушалката по-близо до базата.
¥
2. Базата не е активирана.
Проверете захранващия адаптер на базата.
¥
3. Обхватът на базата е намален, тъй като е деактивиран Макс. обхват.
Активирайте Макс. обхват (
стр. 25) или намалете разстоянието между слушалката и базата.
¥
¢
„Моля регистрирайте слушалка“ или „Поставете слушалката в базата“ мига на дисплея.
Слушалката все още не е регистрирана или е отписана поради регистрирането на допълнителна слушалка (повече от шест DECT регистрации).
Регистрирайте слушалката отново (
стр. 8).
¥
Слушалката не звъни.
¢
1. Звъненето е деактивирано.
Активирайте мелодията на звънене (
¥
¢ стр. 22).
2. Зададено е пренасочване на повиквания.
Деактивирайте пренасочването на повиквания.
¥
3. Телефонът не звъни, ако повикващият е блокирал номера си.
Активирайте мелодията на звънене за повиквания от непознати номера (
¥
¢ стр. 23).
4. Телефонът не звъни през определен период или за определени номера.
Проверете времевия контрол за изходящи повиквания (
стр. 23) .
¥
¢
Събеседникът ви не Ви чува.
Звукът на слушалката е „заглушен“.
Активирайте микрофона отново (
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¥
bg cs en hr ro sk sl sr
¢ стр. 19).
41
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Обслужване и Помощ за клиента
Номерът на повикващия не се показва.
1. Идентификация на повикващата линия (CLI) не е одобрена за повикващия.
Повикващият трябва да изиска от своя оператор активиране на Идентификация на повикващата линия (CLI).
¥
2. Показване на повикващия (CLIP) не се поддържа от оператора на мрежата или не е активирана за
Вас.
Показване на повикващия (CLIP) се активира от доставчика на мрежата.
¥
3. Телефонът Ви е свързан чрез PABX или маршрутизатор с интегрирана PABX (шлюз), която не предава цялата информация.
Рестартирайте системата: за кратко прекъснете връзката със захранването. Включете отново
захранващия кабел и изчакайте устройството да се рестартира.
Проверете настройките на PABX и активирайте показването на телефонния номер, ако е необходимо. За целта потърсете термини като CLIP, идентификация на повикващата линия, идентификация на телефонен номер, идентификация на повикващия и т.н. в ръководството за потребителя на системата или попитайте производителя на системата.
¥
¥
Чувате сигнал за грешка, когато правите въвеждане.
Действието е невалидно / неуспешно въведено.
Повторете процедурата.
Прегледайте информацията на дисплея и направете справка с ръководството, ако е необходимо.
¥
Не можете да прослушате съобщенията в мрежовата пощенска кутия.
Вашата PABX е настроена за пулсово набиране.
Настройте PABX на тоново набиране.
¥
Одобрение
Това устройство е предназначено за използване в Европейското икономическо пространство и Швейцария. За да се използва в друга страна, то трябва да получи национално одобрение в съответната страна.
Специфичните за страната изисквания са взети предвид.
С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че това устройство отговаря на
съществените изисквания и другите приложими разпоредби, определени
в Директива 1999/5/ЕО.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kопие от Декларацията за съответствие е налична на Интернет адрес:
www.gigaset.com/docs
42
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Обслужване и Помощ за клиента
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Гаранционен документ
На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на рекламации
спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:
u Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на
материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно
от Gigaset Communications по неин избор с уред, сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За бързо износващи се части (напр. батерии, клавиатури, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест месеца от покупката.
u Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и /
или неспазване на ръководствата.
u Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент
(напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално
софтуера, доставен на отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
u Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна датата
на закупуване.
u Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset
Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset
Communications.
u Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност.
Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark
Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.
u По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя,
са изключени. Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на работата,
пропуснати ползи и загубата на данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента.
Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на живота, тялото или здравето или
поради нарушаване на съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение на вреди поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак се
ограничава до типичната за този вид договори предвидима вреда, доколкото не са
налице умисъл или груба небрежност или не се носи отговорност поради нараняване
на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорността на потребителите.
u При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
u Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да
включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще информира клиента предварително за това.
u С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която
да е в ущърб на клиента.
За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset
Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.
bg cs en hr ro sk sl sr
43
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Обслужване и Помощ за клиента
Освобождаване от отговорност
Дисплеят на Вашата слушалка е с разделителна способност 128 x 160 пиксела. Всеки пиксел
се състои от три подпиксела (червен, зелен, син).
Възможно е някой пиксел да е неправилно контролиран или да има отклонение в цвета.
Това е нормално и не е основание за гаранционна претенция.
Следващата таблица показва броя на грешките в пикселите, които могат да възникнат, без
това да води до гаранционна претенция.
Описание
Максимален брой разрешени грешки
в пиксели
Цветни осветени подпиксели
1
Тъмни подпиксели
1
Общ брой цветни и тъмни подпиксели
1
Забележка
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Признаците за износване на дисплея и корпуса се изключват от гаранцията.
44
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Околна среда
Околна среда
Програмна декларация относно опазването на околната среда
Gigaset Communications GmbH носи социална отговорност и се ангажира активно в името
на един по-добър свят. Нашите идеи, технологии и дейности са в интерес на хората, обществото и околната среда. Целта на глобалната ни дейност е да гарантира устойчивост на
природните ресурси за човечеството. Носим отговорност за нашите продукти за пълния
период на тяхната експлоатация. Въздействието върху околната среда на нашите продукти, включително тяхното производство, доставяне, експлоатация, сервиз и изхвърляне, е
оценено при проектирането на продуктите и процесите.
Допълнителна информация за екологосъобразността на продуктите и процесите е достъпна в интернет на адрес www.gigaset.com.
Система за управление на околната среда
Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните
стандарти ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (Околна среда): Сертифициране от септември 2007 от TÜV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Качество): Сертифициране от 17/02/1994 от TÜV SÜD
Management Service GmbH.
Изхвърляне
Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете
като се свържете с вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.
Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.
Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за
отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2002/96/ЕО.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено за предотвратяване на потенциални вреди за
околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната
употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.
За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля,
свържете се с вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от
когото сте купили продукта.
bg cs en hr ro sk sl sr
45
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Приложение
Приложение
Грижа
Почиствайте устройството с влажна кърпа или с антистатична гъба. Не използвайте разтворители или микрофибърни кърпи.
Не използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.
В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във външността на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични
на пазара, не беше възможно да бъдат изпитани всички вещества.
Нарушенията върху високогланцовите покрития могат да бъдат внимателно отстранени с
помощта на средство за полиране на дисплеи за мобилни телефони.
Контакт с течности
!
Ако устройството влезе в контакт с течност:
1 Изключете устройството от захранването.
2 Извадете батериите и оставете отделението за батериите отворено.
3 Оставете течността да се отстрани от устройството.
4 Изтръскайте внимателно всички части.
5 Поставете устройството на сухо, топло място за поне 72 часа (не в микровълнова печка, фурна и т.н.) с отворено отделение за батериите и надолу с клавиатурата (ако е възможно).
6 Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново.
46
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Приложение
Технически данни
Батерии
Технология: 2 x AAA NiMH
Напрежение: 1,2 V
Капацитет:
800 mAh
Време за работа / зареждане на слушалката
Времето за работа на устройството Gigaset зависи от капацитета и възрастта на батерията
и от начина, по който се използва. (Всички посочени времена са максимално възможните.)
Време в режим на готовност (часове) *
320 *
170 **
Време за разговори (часове)
14
Време на работа при 1,5 часа разговори на ден (часове) *
130 *
100 **
Време за зареждане в базата (часове)
8,5
Време за зареждане в зареждаща станция (часове)
7,5
*
**
Без излъчване деактивирано, без фоново осветление на дисплея в неактивен режим
Без излъчване активирано, без фоново осветление на дисплея в неактивен режим
Общи спецификации
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
DECT
DECT стандарт
Поддържа се
GAP стандарт
Поддържа се
Брой канали
60 дуплекс канала
Радиочестотен обхват
1880–1900 MHz
Дуплекс метод
Мултиплексно време, 10 ms рамкова дължина
Честота на повтаряне на преносния импулс
100 Hz
Продължителност на преносния импулс
370 μs
Канална мрежа
1728 kHz
Скорост на предаване
1152 kbit/s
Модулация
GFSK
Езиков код
32 kbit/s
Предавателна мощност
10 mW средна мощност на канал, 250 mW мощност
на импулса
Обхват
Обхват до 50 m на закрито и до 300 m на открито
Условия на околната среда за работа
от +5° C до +45° C, от 20% до 75% относителна влажност
bg cs en hr ro sk sl sr
47
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/20/13
Приложение
Таблица с набор от знаци
Стандартни знаци
Натиснете съответния
бутон толкова пъти, колкото е указано.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ą
đ
í
ł
ń
7
t'
9
!
ă
ď
î
Í
ň
ř
ţ
ý
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ľ
ó
ŕ
ű
ź
0
ö
ß
ü
ż
ő
ś
ú
ž
ô
š
ů
2)
1) Интервал
2) Нов ред
Централна Европа
Натиснете съответния
бутон толкова пъти, колкото е указано.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2)
10x 11x 12x
ç
č
ş
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
1) Интервал
2) Нов ред
48
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Азбучен указател
Азбучен указател
А
Автоматичен отговор . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Адресна книга, вж. Указател
Алармен сигнал (кратък звуков сигнал) . 22
Ангажимент
показване на пропуснати . . . . . . . . . . . 33
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Б
База
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
промяна на настройките . . . . . . . . . . . 20
Батерия
дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
зареждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
икона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
поставяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
състояние на зареждане . . . . . . . . . . . . 37
Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Бутон 1 (бърз достъп) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутони
бутон „диез“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон „звезда“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон за включване / изключване . . . . . 1
бутон за край на повикване . . . . . . . . . . 1
бутон за отговор на повикване . . . . . . . 1
бутон за пренабиране . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон за съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
бърз достъп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
за край на повикване /
бутон за край . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
задаване на функция или номер . . . . . 24
контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
задаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Бутоните на дисплея
икони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Бързо набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
bg cs en hr ro sk sl sr
В
Високоговорител. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Включване / изключване
на микрофона (слушалка) . . . . . . . .
Време за зареждане на слушалката . . . .
Време за работа на слушалката . . . . . . . .
Времеви контрол
мелодия на звънене за външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Въвеждане на специални букви . . . . . . .
Въвеждане на специални знаци . . . . . . .
Въвеждане на текст . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Въвеждане на умлаути . . . . . . . . . . . . . . .
Възстановяване на настройките
по подразбиране . . . . . . . . . . . . . . .
Възстановяване на фабричните
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Външни повиквания
времеви контрол за мелодия
на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Външно повикване
вътрешно прехвърляне
(свързване) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Въпроси и отговори . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вътрешен разговор
изчакващо повикване . . . . . . . . . . . . .
Вътрешни
осъществяване на повиквания . . . . . .
Вътрешно консултационно
повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вътрешно повикване . . . . . . . . . . . . . . . .
Вътрешно прехвърляне на външно
повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
47
47
23
16
16
16
16
25
25
23
26
41
27
26
26
26
26
Г
Гаранционен документ . . . . . . . . . . . . . . .
Главни / малки букви . . . . . . . . . . . . . . . .
Гнездо за слушалки . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Годишнина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
показване на пропуснати . . . . . . . . . .
Грижа за устройството . . . . . . . . . . . . . . .
43
16
10
28
33
46
49
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Азбучен указател
Д
Деактивиране
Бебефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Дисплей
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
настройване на фоново
осветление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
памет за указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
промяна на езика на дисплея . . . . . . . . 7
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
съобщение от мрежовата
пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . 15
фоново осветление . . . . . . . . . . . . . . . . 21
цветова схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
К
Език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Консултационно повикване
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контакт с течности . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корекция на неправилни записи . . . . . .
Коригиране на неправилни записи . . . .
Край на повикване / бутон за край . . . . .
Кратък звуков сигнал
(алармен сигнал) . . . . . . . . . . . . . . . .
З
Л
Е
Заглушаване на слушалката . . . . . . . . . . . 19
Задаване на цифрови бутони . . . . . . . . . . 24
Заключване / отключване на
клавиатурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Запаметяване на номер в указателя . . . . 28
Запис в списък . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Зареждаща станция (слушалка)
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Захранващ адаптор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Защита от анонимни повикващи . . . . . . . 23
Защитени повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Звук, вж. „Мелодия на звънене“
Знаци с ударение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
И
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Икони
лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . . 37
на бутоните на дисплея . . . . . . . . . . . . 38
показващи нови съобщения . . . . . . . . 15
Икони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Индикатор за състоянието на заряда . . . . 1
Избор на запис от указателя. . . . . . . . . . . 29
Изключване на анонимни
повиквания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Изпращане
на запис от указателя
към слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Изчакващи повиквания
външни, по време на вътрешен
разговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
вътрешни, по време на външен
разговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Икона
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50
26
46
13
16
16
17
22
Лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
икони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
М
Малки / главни букви . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Медицинско оборудване . . . . . . . . . . . . . . 3
Междуселищен код
настройване
на междуселищен код . . . . . . . . . 20
Мелодия на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
времеви контрол за външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
изключване на звъненето
за анонимни повиквания . . . . . . 23
мелодия за вътрешни / външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
промяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Меню, отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Микрофон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
bg cs en hr ro sk sl sr
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Азбучен указател
Н
П
Трипосочно конферентно повикване
приключване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Набиране
използване на бързо набиране . . . . . . 24
от списъка с повиквания . . . . . . . . . . . 17
чрез списъка за повторно
набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
чрез указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Намалено излъчване . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Намаляване на предавателната
мощност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Настройване на ангажимент . . . . . . . . . . 32
Настройване на датата . . . . . . . . . . . . . 9, 39
Настройване на езика на дисплея . . . . . . 20
Настройване на опции
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Настройване на часа . . . . . . . . . . . . . . . 9, 39
Настройване, слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Настройка по подразбиране . . . . . . . . . . 25
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Неактивен режим
връщане към . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Номер
копиране в указателя . . . . . . . . . . . . . . 30
Памет в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Повикване
автоматично приемане . . . . . . . . . . . . 21
външно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
вътрешно прехвърляне
(свързване) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
прехвърляне (свързване) . . . . . . . . . . 26
приемане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Повикване с едно докосване . . . . . . . . . . 18
Повиквания
външни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Подреждане в контактите . . . . . . . . . . . . 29
Показване
на пропуснати ангажименти /
годишнини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Предпазване от нежелани
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Предупредителен сигнал, вж.
„Уведомителни сигнали“
Прекратяване на конферентно
повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Промяна на езика на дисплея . . . . . . . . . . 7
Промяна на настройките . . . . . . . . . . . . . 20
Промяна на настройките
на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Пропуснати годишнини /
ангажименти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Пропуснато повикване . . . . . . . . . . . . . . . 31
Прослушване на съобщение
от мрежовата пощенска кутия . . . . 15
Профил за слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
О
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . 40
Обхват . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
намаляване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Одобрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Освобождаване от отговорност . . . . . . . 44
Осъществяване на повиквания
външни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . 18
Р
Регистриране на слушалката . . . . . . . . . . . 8
Режим „Свободни ръце“ . . . . . . . . . . . . . . 18
Режим на дрямка (аларма) . . . . . . . . . . . . 34
Рожден ден, виж Годишнина
bg cs en hr ro sk sl sr
51
Gigaset C530H / HSG IM3 bg / A31008-M2562-R601-1-TK19 / HSGSIX.fm / 6/20/13
Азбучен указател
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
С
Свързване на слушалката . . . . . . . . . . . . . 10
Сигнален тон, вж.
„Уведомителни сигнали“
Сила на звука в слушалката . . . . . . . . . . . 19
Сила на звука за „Свободни ръце“ . . . . . . 19
Сила на полето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Слухови апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Слушалка
включване / изключване. . . . . . . . . . . . 13
възстановяване на настройките
по подразбиране . . . . . . . . . . . . . . 25
език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
заглушаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
използване като Бебефон . . . . . . . . . . . 35
използване на няколко . . . . . . . . . . . . . 26
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
прехвърляне на повикване . . . . . . . . . 26
промяна на настройките . . . . . . . . . . . 20
регистриране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
свързване на зареждащата станция . . . 4
сила на звука на слушалката . . . . . . . . 19
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
списък . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . 23
фоново осветление на дисплея . . . . . . 21
цветова схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Слушалки
сила на звука
на високоговорителя . . . . . . . . . . 19
Спешни номера
невъзможно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Списък
изходящи повиквания. . . . . . . . . . . . . . 31
приети повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . 31
пропуснати повиквания . . . . . . . . . . . . 31
слушалки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
списък за повторно набиране . . . . . . . 17
списъци с повиквания. . . . . . . . . . . . . . 31
телефонен секретар . . . . . . . . . . . . . . . 15
Списъци с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . 31
изтриване на запис . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Списъци със съобщения . . . . . . . . . . . . . 15
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Справяне с проблеми
общи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Структура на менюто . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Съдържание на комплекта. . . . . . . . . . . . . 4
Състояние на заряда на батериите . . . . . 37
Т
Таблица с набор от знаци . . . . . . . . . . . . .
Телефон
възстановяване на настройките по
подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . .
експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонен указател . . . . . . . . . . . . . . . . .
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Търсене
в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
25
13
20
28
47
46
29
У
Уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . . .
Указател
записване на запис . . . . . . . . . . . . . . . .
изпращане към слушалка . . . . . . . . . .
изпращане на запис / списък към
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
копиране на номер от текст . . . . . . . .
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
подреждане на записите . . . . . . . . . . .
Управление на календара . . . . . . . . . . . .
23
28
29
29
30
13
29
32
Ф
Фабрични настройки . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Фоново осветление, дисплей . . . . . . . . . 21
Ц
Цветова схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Цифри
въвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
V
VIP мелодия на звънене . . . . . . . . . . . . . . 28
Всички права запазени. Запазено правото на промени.
52
bg cs en hr ro sk sl sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising