Gigaset | A540 | User guide | Gigaset A540 Упътване за употреба

Gigaset A540 Упътване за употреба
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 24.08.2016
A540
Поздравления
С покупката на Gigaset Вие избрахте марка, която изцяло се придържа
към устойчивостта. Опаковката на продукта е екологична!
За да научите повече, посетете www.gigaset.com.
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / Cover_front.fm / 24.08.2016
Gigaset A540
13
Ð
1
U
2
3
12
11
4
10
9
5
8
6
7
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / overview.fm / 25.08.2016
Общ преглед
Общ преглед
Слушалка
1
2
3
4
Gigaset A540 база
Дисплей
13 Бутон за регистриране / локализиране на
¢ стр. 32)
Лента на състоянието (
Иконите показват текущите настройки и експлоатационното състояние на телефона
Бутони на дисплея (
стр. 8)
¢
Бутон за край на повикване, бутон за включване /
изключване
Прекратява повикване;
Отменя функция
Връща едно ниво назад в менюто
Натиснете
кратко
Връща в неактивен режим
Натиснете и
задръжте
Включва / изключва слушалката
Натиснете и
(в неактивен режим на дисплея) задръжте
Бутон „диез“
слушалката
Откриване на слушалка
(„локализиране“)
стр. 18.
Регистриране на слушалки и
стр. 18
DECT устройства
¢
¢
¤ Натиснете кратко
¤ Натиснете и
задръжте
¤
¤
¤
5
¤
Заключва / отключва
Натиснете и
задръжте
клавиатурата (в неактивен
режим на дисплея)
Превключва между главни / малки букви и цифри;
6
Бутон за пренабиране
Консултационно повикване
(флаш)
Въвежда пауза при набиране
¤ Натиснете
кратко
¤ Натиснете и
задръжте
7
8
Микрофон
¢ стр. 10)
Бутон за съобщения (
Достъп до списъците с повиквания и съобщения;
Мига: ново съобщение или повикване
9
Бутон „звезда“
В неактивен режим:
Дезактивира мелодията на
звънене
При осъществена връзка:
превключва от пулсово на
тонално набиране
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
10 Бутон 1
¤ Натиснете и
задръжте
¤ Натиснете
кратко
¤
Избира мрежовата пощенска
Натиснете и
кутия
задръжте
11 Бутон за говорене / „Свободни ръце“
Показва набирания номер;
Приема повикване; превключва от слушалка към
режим „Свободни ръце“;
Отваряне на списъка за
Натиснете
повторно набиране
кратко
Започване на набиране
Натиснете и
задръжте
стр. 8)
12 Контролен бутон / бутон на менюто (
¤
¤
bg cs hr hu ro sk sl sr
¢
1
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / overview.fm / 25.08.2016
Общ преглед
Ефективно използване на ръководството за
потребителя
неспазването на които може да доведе до нараняване на лица или повреда
a Предупреждения,
на устройства, или до възникване на разходи.
h Предварително условие, от което зависи изпълнението на съответното действие.
i Важна информация относно функционирането и правилната работа.
Икони
Бутони
Бутон за говорене c / бутон за край на
повикване a
Бутони с цифри / букви от Q до O
Контролен бутон q
Бутони на дисплея n B
Бутон „звезда“ P / „диез“ (
i
Преглед на иконите на дисплея (
Бутон за съобщения f / бутон за пренабиране S
¢ стр. 32).
Функции, потвърждаване и избиране
Изборът се потвърждава с
ОК
Към едно ниво назад в менюто се преминава с
Назад
За неактивен режим на дисплея
Избрана / активирана функция
Неизбрана / дезактивирана функция
Натиснете и задръжте a
³
´
Процедури
Пример: Активиране / дезактивиране на Автоматичен отговор
Илюстрация в ръководството за потребителя:
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ Автоматичен отговор ¤
ОК (³ = активирано)
Стъпка:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Меню
¤ q Настройки
¤ ОК
¤ q Телефония
¤ ОК
¤ Автоматичен
отговор
¤ ОК
2
Следвайте процедурата:
В неактивен режим натиснете бутона на дисплея Меню.
Отваря се главното меню.
Изберете Настройки с контролния бутон q.
Натиснете ОК за потвърждение. Отваря се подменюто Настройки.
Изберете Телефония с контролния бутон q.
Натиснете ОК за потвърждение. Отваря се подменюто Телефония.
Като пръв елемент от менюто се показва функцията за активиране / дезактивиране на автоматичен отговор.
Активирайте или дезактивирайте с ОК.
Функцията Автоматичен отговор се активира ³ или дезактивира ´.
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / SUGIVZ.fm / 25.08.2016
Съдържание
Съдържание
Общ преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gigaset A540 база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ефективно използване на ръководството за потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Използване на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Осъществяване на повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Указател (адресна книга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Допълнителни функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Разширяване на функциите на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Няколко слушалки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ретранслатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Работа с маршрутизатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Работа с PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Регулиране на настройките на телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Съвети от производителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Икони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
i
Не всички функции, описани в това ръководство за потребителя, са достъпни във всички страни
или за всички доставчици.
bg cs hr hu ro sk sl sr
3
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / security.fm / 25.08.2016
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.
Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването. Също така не е
възможно да се извършват спешни повиквания.
Спешните номера не могат да се набират, ако е активирано заключването на
клавиатурата/дисплея!
Не използвайте устройствата в участъци с потенциално експлозивна атмосфера, като
например бояджийски работилници.
Устройствата не са водоустойчиви. Не ги поставяйте във влажни помещения, например бани
или душ кабини.
Използвайте само захранващия адаптор, обозначен на устройството.
Използвайте само презареждащи се батерии, които отговарят на спецификацията (вж.
„Технически данни“). Не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове
батерии, тъй като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини
нараняване. Сериозно повредени презареждащи се батерии трябва да се заменят.
Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на нашия
сервизен екип, тъй като те може да попречат на други безжични услуги.
Не използвайте устройството, ако дисплеят е напукан или счупен. Счупеното стъкло или
пластмаса могат да причинят нараняване на ръцете и лицето. Изпратете устройството на нашия
сервизен отдел за ремонт.
Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран режимът
на високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно увреждане на слуха.
Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или
свистене) или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се свържете с доставчика
на слуховия апарат.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско оборудване.
Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се намирате, например лекарски
кабинет.
Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с
производителя на устройството. Той ще може да Ви посъветва относно чувствителността на
устройството към външни източници на високочестотна енергия (за спецификациите на този
продукт на Gigaset вижте „Технически данни“).
4
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / starting.fm / 25.08.2016
Начални стъпки
Начални стъпки
Съдържание на комплекта
• Една база,
• Един захранващ адаптор за базата,
• Един телефонен кабел,
• Една слушалка,
• Един капак на батерия (заден капак за слушалката),
• Две батерии,
• Едно ръководство за потребителя.
Варианти за продажба с няколко слушалки: Комплектът трябва да съдържа две батерии, капак за
батериите и зареждаща станция със захранващ адаптор за всяка допълнителна слушалка.
Настройване на базата и зареждащата станция
Базата и зареждащата станция са проектирани за употреба в затворени, сухи помещения при температурен диапазон от +5°C до +45°C.
¤ Поставете базата и зареждащата станция върху плоска, нехлъзгава повърхност на централно място
в сградата или къщата или монтирайте зареждащата станция на стената.
Крачетата на устройството обикновено не оставят следи върху повърхностите. Въпреки това, поради
множеството различни лакове и гланцове, които се използват при съвременното производство на
мебели, следите върху повърхностите не може да се избегнат изцяло.
i
• Никога не излагайте телефона на действието на топлинни източници, пряка слънчева светлина или електрически уреди.
• Предпазвайте телефона си от влага, прах, корозивни течности и изпарения.
• Обърнете внимание на обхвата на базата. Той е до 50 m в сгради и до 300 m в области на
открито, където няма препятствия. Обхватът намалява, когато е дезактивиран Макс.обхват
(
стр. 17).
¢
Свързване на базата
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Телефонна връзка
DSL/ADSL
Маршрутизатор
i
Gigaset A540
220 - 240 V AC 50/60Hz
• Захранващият адаптор трябва винаги да бъде включен, тъй като телефонът няма да работи
без връзка с електрическата мрежа.
• Използвайте единствено предоставените захранващ адаптор и телефонен кабел. Разположението на пиновете при телефонните кабели може да се различава (разположение на пиностр. 30).
вете,
¢
bg cs hr hu ro sk sl sr
5
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / starting.fm / 25.08.2016
Начални стъпки
Свързване на зареждащата станция (ако е включена в комплекта)
¤ Свържете плоския накрайник на захранващия адаптор
4
към зареждащата станция 1 .
¤ Включете захранващия адаптор в контакта
1
2
2 .
Ако се налага отново да извадите накрайника от зареждащата станция:
¤ Изключете захранващия кабел на адаптор от
електрическата мрежа.
¤ Натиснете бутона за освобождаване
3
3
накрайника 4 .
¤ Извадете
Настройване на слушалката за употреба
Дисплеят е защитен с пластмасова лента:
¤ Отстранете защитната лента!
Поставяне на батериите
a
¢
Използвайте само презареждащи се батерии, препоръчани от Gigaset Communications GmbH
(
стр. 29), тъй като в противен случай може да бъдат причинени сериозни наранявания и
материални щети. Например външният корпус на батериите може да бъде унищожен или батериите да експлодират. Може също така телефонът да не функционира правилно или да бъде
повреден в резултат на използването на батерии от непрепоръчан вид.
1
2
3
4
¤ Поставете батериите
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
(за правилната +/посока вж. диаграмата).
¤ Поставете капака на батери¤
ите отгоре 1 .
След това натиснете капака,
докато щракне на мястото си
2 .
За да отворите капака на батерията:
¤ Натиснете вдлъбнатината
на капака 3 и го
плъзнете надолу 4 .
Зареждане на батериите
Заредете напълно батериите преди първото използване в базата / зареждащата станция.
Батериите са напълно заредени, когато иконата за зареждане
изгасне.
a
i
6
на дисплея
=+
4ч
=U
Слушалката може да се поставя само в предназначената за целта база / зареждаща станция.
• Батерията може да се затопли, докато се зарежда. Това не е опасно.
• След време капацитетът за зареждане на батерията ще намалее поради технически причини.
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / starting.fm / 25.08.2016
Начални стъпки
Език на дисплея
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Език ¤ ОК ¤ . . . изберете езика с q ¤ ОК (³ = избрано)
i
Ако не разбирате текущо зададения език:
¤ v ¤ L4 ¤ . . . изберете език с q ¤ ОК (³ = избрано)
Регистриране на слушалката
Слушалките, съдържащи се в комплекта, вече са регистрирани към базата.
Ако някоя слушалка обаче не е регистрирана (показва се „Моля, регистрирайте“ или „Поставете слуш.
в базата“), трябва да я регистрирате към базата.
• Автоматично регистриране към база Gigaset A540
¤ Поставете слушалката в базата
i
¢
Ако автоматичната регистрация не работи, слушалката трябва да се регистрира ръчно
(
стр. 18).
Дата и час
Настройте датата / часа, за да се записва правилно времето на входящите повиквания и за да можете да
използвате алармата.
При настройването:
При по-нататъшното използване:
¤ Час ¤ . . . настройте датата с ~ ¤ ОК ¤ . . . настройте часа с
¤ ОК
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ Дата/Час ¤ ОК ¤ . . .
настройте датата с ~ ¤ ОК ¤ . . . настройте часа с ~ ¤ ОК
~
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Телефонът вече е готов за употреба.
bg cs hr hu ro sk sl sr
7
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / operating.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Използване на телефона
Включване / изключване на слушалката
В неактивен режим:
¤ натиснете и задръжте бутона за край на повикване a.
Заключване / отключване на клавиатурата
Заключването на клавиатурата предотвратява случайно задействане на телефона.
i
Активиране / дезактивиране на заключването на клавиатурата:
¤ ( задръжте натиснат
• Ако на слушалката се сигнализира повикване, клавиатурата автоматично се отключва.
Можете да приемете повикването.
• Тя отново се заключва, когато разговорът приключи.
Контролен бутон
Контролният бутон Ви позволява да се придвижвате в менютата и полетата за
въвеждане. В неактивен режим или по време на външно повикване той има следните
функции:
В неактивен режим
По време на разговор
s Отваря указателя.
Отваря указателя.
s
v Изключва звука на микрофона.
Отваря главното меню.
Отваря списъка със слушалки.
v
u Стартира вътрешно консултационно повик- u
ване.
Отваря менюто Аудио настройки
(
стр. 21).
¢
t Регулира силата на звука на високоговори-
теля за слушалката и режим „Свободни ръце”.
t
В описанието по-долу страната на контролния бутон (горе, долу, дясно, ляво), която трябва да натиснете
в конкретните случаи, е обозначена с черно, например v за „натиснете дясната страна на контролния
бутон“.
Бутони на дисплея
Функционалните бутони могат да изпълняват различни функции в зависимост от конкретния случай.
Пример
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Прена
Меню
Текущи функции на бутоните на дисплея
Бутони на дисплея
Насоки в менюто
Функциите на телефона се показват чрез меню, което се състои от няколко нива.
Отваряне на главното меню (в неактивен режим):
¤ Натиснете дясната част v на контролния бутон ¤ . . . придвижете се до функцията с контролния
бутон q ¤ ОК
8
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / operating.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Връщане към предишното ниво на менюто:
или
¤ Натиснете бутона на дисплея Назад
¤ Кратко натиснете бутона за край на повикване a
Връщане в неактивен режим
¤ Натиснете и задръжте бутона за край на повикване a.
i
Ако не е натиснат бутон, след 2 минути дисплеят автоматично ще премине в неактивен режим.
Въвеждане на текст
• Позиция за въвеждане:
• Поставяне на курсора:
• Изтриване на знаци вляво от курсора:
Цифрите / буквите се поставят на мястото, където е
курсорът
Натиснете контролния бутон r
Натиснете бутона на дисплея Изтр.
¤
¤
Имена в указателя
• Избор на букви / знаци: На всеки бутон между Q и O са зададени по няколко букви и знаци,
вж. таблиците с набори от знаци
стр. 31.
Избор на желаните букви / знаци:
¢
...
или
...
¤ Натиснете кратко бутона няколко пъти поред
¤ Натиснете и задръжте бутона.
• Малки букви, главни букви и цифри за следващите букви:
i
¤ Натиснете бутона „диез“ (
Първата буква и всяка буква след интервал автоматично е главна.
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на външно повикване
¤ . . . Въведете номера ¤ Натиснете бутона за говорене c кратко
¤ Натиснете и задръжте бутона за говорене c ¤ . . . въведете номер
Отменяне на набирането: ¤ Натиснете бутона за край на повикване a
или
Набиране от телефонния указател
¤ . . . отворете указателя с s ¤ . . . изберете запис с q ¤ натиснете бутона за говорене c
Набиране от списъка за повторно набиране
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Списъкът за повторно набиране съдържа последните 10 набрани номера от слушалката.
¤ Натиснете бутона за говорене c кратко . . . Списъкът за повторно набиране е отворен ¤ . . .
изберете запис с q ¤ натиснете бутона за говорене c
Обработка на записи в списъка за повторно набиране
¤ Натиснете бутона за говорене c кратко . . . Списъкът за повторно набиране е отворен ¤ . . .
изберете запис с q ¤ Меню . . . след това
• Копирайте номера на дисплея:
¤ q Използване номер ¤ ОК
• Копирайте записа в указателя (¢ стр. 14):
¤ q Копиране в Указател ¤ ОК
¤ q Изтриване запис ¤ ОК
• Изтрийте избрания запис:
¤ q Изтриване списък ¤ ОК
• Изтрийте всички записи:
i
Тук номерата може да се редактират или добавят.
bg cs hr hu ro sk sl sr
9
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / operating.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Набиране от списъка с повиквания
¢
В зависимост от това какъв вид списък е зададен списъкът с повиквания (
стр. 14) съдържа номерата
на последните 25 повиквания или само тези на пропуснатите (неприети) повиквания.
¤ Натиснете бутона за съобщения f ¤ q Списък повикв.: ¤ ОК ¤ . . . изберете запис с q ¤
натиснете бутона за говорене c
Приемане на повикване
¤ Натиснете бутона за говорене c
¢
¤
Приемане на повикване на щипката за „Свободни ръце“ Gigaset L410: ¤ Натиснете бутона за говоПриемане на повикване:
или
стр. 22):
ако е активиран Автоматичен отговор (
. . . Извадете слушалката от зареждащата станция
рене c на L410
i
L410 трябва да се регистрира към базата, вж. ръководството за потребителя на Gigaset L410.
Показване на повикващия
Идентификация на линията на повикващия
Показва се телефонният номер на повикващия. Ако номерът на повикващия е запазен в указателя,
показва се съответното име.
Без Идентификация на линията на повикващия
Вместо име и номер се показва следното:
• Външно пов.: Номерът не е предаден
• Неизвестен: Повикващият е блокирал идентификацията на линията на повикващия
• Недостъпен: Повикващият не е изискал Идентификация на линията на повикващия
i
По подразбиране номерът на повикващия се показва на дисплея на Вашия телефон.
Свободни ръце
Активиране / дезактивиране на режим „Свободни ръце“ по време на разговор и при установяване на
връзка:
¤ Натиснете бутона за говорене c.
Поставяне на слушалката в зареждащата станция по време на повикване:
¤ Натиснете и задръжте бутона за говорене c ¤ . . . Поставете слушалката в зареждащата станция ¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
. . . натиснете и задръжте c за поне 2 секунди
10
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / operating.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Сила на звука
• Достъп до настройките по време на повикване за текущо използвания режим („Свободни ръце“, слушалка):
¤ Контролен бутон t ¤ . . . настройте силата на звука с q ¤ ОК
i
Настройката се запазва автоматично след около 2 секунди, дори ако не се натисне ОК.
• Достъп до настройките чрез менюто:
•
•
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ Сила на звука ¤ ОК ¤ . . . след това
¤ Сила на звука в слушалката ¤ ОК ¤ . . . настройте силата
Сила на звука в слушалката:
на звука с q ¤ ОК (μ Записано)
Сила на звука на високоговорителя: ¤ q Сила на звука при Своб. ръце ¤ ОК ¤ . . . настройте
силата на звука с q ¤ ОК (μ Записано)
Изключване звука на микрофона
Когато микрофонът е дезактивиран по време на разговор, другият абонат не чува.
• Активиране / дезактивиране на микрофона:
¤ Натиснете v
Автоматична селекция на оператор (Преселекция)
Номерът за избор на оператор (номер за преселекция) се прибавя автоматично като префикс при
набиране, например за международни повиквания чрез специален оператор.
В списъка „С преселекция“ се въвеждат регионалните кодове или първите цифри от регионалните
кодове, с които трябва да се използва номерът за преселекция.
В списъка „Без преселекц.“ се въвеждат изключенията към списъка „С преселекция“.
Например:
Ном.за пресел.
0999
С преселекция
08
Без преселекц.
081
084
Всички номера, които започват с
08, освен 081 и 084, се набират с
номер за преселекция 0999.
Номер
07112345678
08912345678
08412345678
¤
¤
¤
Избран номер
07112345678
0999 08912345678
08412345678
Въвеждане на нормера за преселекция:
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ q Преселекция ¤ ОК ¤ Ном.за
пресел. ¤ ОК ¤ Въвежд. номер ¤ . . . с ~ ¤ ОК (μ Записано)
Въвеждане на номерата, които да бъдат набирани с номер за преселексия в списъка "С преселекция":
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ q Преселекция ¤ ОК ¤ q С
преселекция ¤ ОК ¤ 1: --- ¤ ОК ¤ Въвежд. номер ¤ . . . с ~ ¤ ОК (μ Записано)
Въвеждане на номера, които да бъдат набирани без номера за преселекция в списък "Без преселекц.":
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ q Преселекция ¤ ОК ¤ q Без
преселекц. ¤ ОК ¤ 1: --- ¤ ОК ¤ Въвежд. номер ¤ . . . с ~ ¤ ОК (μ Записано)
За постоянно дезактивиране на преселекцията изтрийте номера за преселекция с бутона на дисплея
Изтр.
Отмяна на преселекцията за текущото повикване
¤ Натиснете и задръжте бутона за говорене c ¤ Меню ¤ q Пресел. изкл. ¤ ОК ¤ . . . след това
¤ . . . въведете номера с ~
¤ . . . копирайте номера от указателя с s ¤ натиснете бутона за говорене c
или
bg cs hr hu ro sk sl sr
11
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / answering_m.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Използване на телефона
Мрежова пощенска кутия
h
За да можете да използвате мрежовата пощенска кутия, трябва да сте я изискали от оператора
и номерът да е записан в телефона: Меню q Гласова поща ОК q Мр.пощ.кут
ОК
. . . въведете номера на мрежовата пощенска кутия с ~
ОК
¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤
Възпроизвеждане на съобщения
¤
¤ q Мр.пощ.кут ¤ ОК
¤ Меню ¤ q Гласова поща ¤ ОК ¤ Възпр.съобщ-я ¤ ОК
¤ Меню ¤ q Гласова поща ¤ ОК ¤ Възпр.съобщ-я ¤ ОК ¤
Мр.пощ.кут ¤ ОК
¤ Натиснете и задръжте бутон 1 . . . повиквате директно мрежо-
Използване на бутона за съобщения:
Бутон за съобщения f
или
чрез менюто:
или
чрез менюто:
или
с бутона 1:
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
h
12
вата пощенска кутия
¤
¤
Телефонният секретар да е зададен на бутон 1: Меню q Гласова поща
Бут.за настр.1 ОК q Мр.пощ.кут ОК (³ = избрано)
¤ ¤
¤
¤ ОК ¤ q
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / contacts.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Използване на телефона
Съобщения
Списъци със съобщения
Входящите съобщения се запазват в списъците със съобщения. Когато
в някой списък се появи нов запис, прозвучава уведомителен сигнал.
Бутонът за съобщения също мига (ако е активиран,
стр. 13). На дисплея в неактивен режим се показват икони за видовете съобщения и
броят на новите съобщения:
¢
• Ã
• ™
¢ стр. 12)
¢ стр. 14).
в мрежовата пощенска кутия (
в списъка с повиквания (
Отваряне на списъци със съобщения
¤ Натиснете бутона за съобщения f ¤ . . . изберете списък със
съобщения с q:
• Мреж.п.к: Мрежова пощенска кутия (
¢ стр. 12)
Пример
Ð
U
Ã
™
03
01
Пренаб
Меню
• Спис.пов: Списък с повиквания (¢ стр. 14)
¤ . . . Отворете избрания списък със съобщения с ОК
i
• Ако има нови съобщения, показват се само списъците с нови съобщения.
• Иконата за мрежова пощенска кутия винаги се показва, при условие че нейният номер е
запазен в телефона. Другите списъци се показват само ако съдържат съобщения.
• Ако изберете мрежовата пощенска кутия, ще бъде избран номерът й (
не се отварят списъци.
¢ стр. 12). На дисплея
Мигане на бутона за съобщения
Получаването на нови съобщения се показва чрез мигащ бутон за съобщения на слушалката. Този
начин за уведомяване може да се активира / дезактивира.
¤ Меню ¤ P(Q5( . . . на дисплея се появява цифрата 9 ¤ . . . изберете вида на
съобщението с ~:
¤
¤
M4
• Съобщения в мрежовата пощенска кутия
• Пропуснати повиквания
M5
. . . показва се цифрата 9 и след нея записът (например 975), текущата настройка мига в полето за въвеж. . . персонализирайте за нови съобщения с ~:
дане (например 0)
¤
• Бутонът за съобщения мига
• Бутонът за съобщения не мига
. . . потвърдете желаната настройка с ОК
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤
bg cs hr hu ro sk sl sr
¤Q
¤1
13
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / contacts.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Списъци с повиквания
В зависимост от това какъв вид списък е зададен списъкът с повиквания съдържа номерата на последните 25 повиквания или само тези на пропуснатите (неприети) повиквания.
Следната информация се показва в записите в списъци:
Пример
• Състояние на записа:
Ново пов
• Ново пов: Ново пропуснато повикване.
• Стр.пов.: Записът вече е прочетен.
• Отговор: Повикването е прието.
02
1234567890
• Номер на повикващия. Ако номерът е запазен в указателя, се
показва съответното име.
28.06.
08:34
Назад U Меню
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ q Тип
на списъка на повиквания ¤ ОК . . . след това
¤ q Пропус.пов. ¤ ОК (³ = избрано)
• Изберете пропуснати повиквания:
• Изберете всички повиквания:
¤ q Всички пов. ¤ ОК (³ = избрано)
• Дата и час на повикването (ако е настроено).
Настройване на вида списък
Отваряне на списъка с повиквания
¤ Бутон за съобщения f ¤ q Спис.пов . . . показва се
списъкът с броя на новите (1) и на старите (прочетени) записи
(2) ¤ ОК
Пример
2
1
Спис.пов 02+03
Обратно повикване до номер от списъка с повиквания
¤ Натиснете бутона за говорене c
Допълнителни опции
¤ Меню
. . . след това
¢
• Копиране на запис в указателя
стр. 14):
(
• Изтриване на избрания запис:
• Изтриване на всички записи:
¤ q Копиране в Ук. ¤ ОК
Назад
W
ОК
¤ q Изтриване зап. ¤ ОК
¤ q Изтр. списък ¤ ОК
Указател (адресна книга)
Имената и номерата се записват в записи от указателя (като се въвеждат номера / букви / знаци
стр. 9).
¢
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
i
Брой записи
Дължина на записите
до 150
цифри: макс. 32 цифри
имена: макс. 16 знака
¢
• На всеки запис може да се зададе специален фонов цвят и мелодия на повикващия
стр. 15).
(
¢
• Телефонният указател се създава отделно за всяка слушалка. Въпреки това целият указател
или отделни записи могат да се копират в други слушалки (
стр. 16).
• Ред на подреждане:
Интервал | Цифри (0-9) | Букви (по азбучен ред) | Други знаци
Отваряне на телефонния указател
¤ Натиснете s в неактивен режим
14
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / contacts.fm / 25.08.2016
Използване на телефона
Записи от телефонния указател
Създаване на запис
¤ s . . . след това
• Запазване на първия запис в указателя:
Указ. е празен Нов запис? ОК
. . . въведете номер с ~
¤
¤ ¤
• Запазване на допълнителен запис в указателя:
Меню Нов запис ОК
. . . въведете номер с ~
¤
¤
¤ ¤
¤ ОК ¤ . . . въведете име с ~ ¤ ОК
¤ ОК ¤ . . . въведете име с ~ ¤ ОК
Избор на запис
¤ s ¤ . . . въведете първите няколко букви с ~ . . . дисплеят прескача на първото име, което
започва с тези букви ¤ . . . придвижете се до желания запис с q при необходимост
i
¤
Продължително придвижване нагоре и надолу в указателя:
Задръжте натиснат q
Промяна на запис
¤ s ¤ . . . изберете желания запис с q ¤ Меню ¤ q Редактиране запис ¤ ОК ¤ . . . редактирайте
номера с ~ ¤ ОК ¤ . . . редактирайте името с ~ ¤ ОК
Обозначаване на запис като VIP
На всеки запис може да се зададе VIP повикващ-мелодия и / или VIP повикващ- цвят. Записът се
показва в указателя с този цвят и иконата Æ.
¤ s ¤ . . . изберете желания запис с q ¤ Меню ¤ . . . след това
• Мелодия: ¤ q VIP повикващ-мелодия ¤ ОК ¤ . . . изберете желаната мелодия с q ¤ ОК
• Цвят:
¤ q VIP повикващ- цвят ¤ ОК ¤ . . . изберете желания цвят с q ¤ ОК
Редактиране / добавяне на номер за повикване
¤ s ¤ . . . изберете желания запис с q ¤ Меню ¤ q Използване номер ¤ ОК . . . номерът се
показва на дисплея ¤ . . . редактирайте / добавете номера с ~ ¤ . . . изберете номера с c
i
¤
¤
¤
Номерът от дисплея може да се копира в указателя:
Меню Копиране в Указател ОК
Изтриване на запис
¤ s ¤ . . . изберете желания запис с q ¤ Меню ¤ q Изтриване запис ¤ ОК
Изтриване на всички записи от указателя
¤ s ¤ Меню ¤ q Изтриване списък ¤ ОК ¤ Изтриване? ¤ ОК
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Бутони за бързо набиране
Записите от указателя могат да се зададат на бутоните 0 и от 2 до 9:
¤ s ¤ . . . изберете желания запис с q ¤ Меню ¤ q Пряк път ¤ ОК . . . след това
¤ . . . натиснете желания бутон с ~
¤ . . . изберете желания бутон с q ¤ ОК
или
Набиране: ¤ . . . задръжте натиснат съответния бутон за бързо набиране в неактивен режим
bg cs hr hu ro sk sl sr
15
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / contacts.fm / 25.08.2016
Допълнителни функции
Копиране на запис / указател
h
Целият указател или отделни записи могат да се копират.
i
• Изпращащата и приемащата слушалка трябва да са регистрирани към една и съща база.
• Другата слушалка и базата да могат да изпращат и приемат записи от указателя.
• Външни повиквания прекъсват прехвърлянето.
• VIP повикващ-мелодия и VIP повикващ- цвят не се копират.
• Записите с вече запаметени номера се отхвърлят.
Копиране на отделни записи
¤ s ¤ . . . изберете желания запи с q ¤ Меню ¤ q Изпращане запис ¤ ОК ¤ . . . изберете
приемащата слушалка с q ¤ ОК . . . след успешно прехвърляне се показва Запис. е копир.
Следващ зап.? . . . след това
• Ако трябва да се изпрати един допълнителен запис:
• Ако няма допълнителни записи за изпращане:
¤ ОК
¤ Назад
Копиране на целия указател
¤ s ¤ Меню ¤ q Изпращане списък ¤ ОК ¤ . . . изберете приемащата слушалка с q ¤ ОК
Копиране на номера в указателя
Копиране в указателя на номера от списък с повиквания или от списъка за повторно набиране, както
и на вече набирани номера:
h
Номерът да е показан на дисплея.
¤ Меню ¤ Копиране в Указател ¤ ОК ¤ . . . потвърдете номера с ОК ¤ . . . при необходимост
добавете име ¤ ОК
Допълнителни функции
Будилник
¢
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Аларменото повикване се сигнализира на дисплея и с избраната сила и мелодия на звънене (
стр. 21)
за максимум 60 секунди. По време на разговор алармата се обозначава само с кратък сигнал.
h
Да са настроени дата и час (
¢ стр. 7).
Активиране на будилника
¤ Меню ¤ Будилник ¤ ОК ¤ Активиране ¤ ОК (³ = активирано) ¤ . . . изберете времето за
събуждане в часове и минути с ~ ¤ ОК (μ Записано)
Когато будилникът е активиран, иконата ë и времето за събуждане се показват в неактивен режим на
дисплея.
Дезактивиране на будилника
¤ Меню ¤ Будилник ¤ ОК ¤ Активиране ¤ ОК (´ = дезактивирано)
Настройване на времето за събуждане
¤ Меню ¤ Будилник ¤ ОК ¤ q Час на събуждане ¤ ОК ¤ Час: ¤ . . . въведете времето за
събуждане в часове и минути с ~ ¤ ОК (μ Записано)
16
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / contacts.fm / 25.08.2016
Допълнителни функции
Дезактивиране на аларма / режим на дрямка
h
Да звучи алармено повикване.
• Дезактивиране до следващото
алармено повикване:
• Режим на дрямка:
i
¤ Натиснете Изкл.
¤ Натиснете Дрям. или произволен бутон . . . аларменото
повикване ще се дезактивира и ще се повтори след 5 минути
• Ако не бъде натиснат бутон, аларменото повикване се дезактивира след 60 секунди и се повтаря след 5 минути.
• След втория път аларменото повикване се дезактивира за 24 часа.
ECO DECT
Обхватът на устройството е зададен на максимум по подразбиране. Това гарантира оптимизирано
безжично управление. В неактивен режим слушалката няма да функционира, така все едно не предава
(Без излъчв.). Само базата осигурява контакт със слушалката чрез слаб безжичен сигнал. По време на
повикване предавателната мощност автоматично се адаптира спрямо разстоянието между базата и
слушалката. Колкото по-малко е разстоянието до базата, толкова по-слабо е излъчването.
За допълнително намаляване на излъчването:
Намаляване на излъчването с до 80%
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ q ECO DECT ¤ ОК ¤ q Макс.обхват ¤ ОК
i
(´ = дезактивирано)
• С тази настройка се намалява и обхватът.
• Не може да се използва ретранслатор за увеличаване на обхвата.
Дезактивиране на излъчването в неактивен режим
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ ECO DECT ¤ ОК ¤ Без излъчв. ¤
ОК (³ = дезактивирано)
i
• За да се възползвате от предимствата на настройката Без излъчв., всички регистрирани
слушалки трябва да поддържат тази функция.
• Когато настройката Без излъчв. е активирана и към базата е регистрирана слушалка, която не
поддържа тази функция, Без излъчв. автоматично се дезактивира. След като слушалката се
отпише, Без излъчв. автоматично ще се активира отново.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Безжичната връзка ще се установи само за входящо или изходящо повикване и връзката ще
бъде забавена за около 2 секунди.
• За да установи слушалката безжична връзка с базата по-бързо за входящо повикване, тя
трябва да „слуша“ базата по-често, т.е. да сканира средата. Това увеличава използването на
енергия и намалява времето в режим на готовност и за разговор на слушалката.
• Когато е активиран Без излъчв., няма да се показва обхват / аларма за обхват на слушалката.
Качеството на връзката може да се провери чрез опит за установяване на връзка.
Задръжте натиснат бутона за говорене c . . . прозвучава мелодията на звънене.
¤
• За допълнителна информация вж. уебсайта www.gigaset.com.
bg cs hr hu ro sk sl sr
17
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / extending.fm / 25.08.2016
Разширяване на функциите на телефона
Разширяване на функциите на телефона
Няколко слушалки
Превърнете телефона в безжична PABX.
Информация относно допълнителните слушалки можете да намерите на www.gigaset.com.
Съвместимост
Основните функции на комбинациите от база и различни слушалки са описани на адрес:
www.gigaset.com/compatibility
Регистриране
h
Към базата може да се регистрират максимум четири слушалки.
• Регистрацията на слушалката трябва да се инициира на базата и на слушалката.
• И двете трябва да се извършат в рамките на 60 секунди.
На базата:
¤
Задръжте натиснат (мин. 3 секунди) бутона за регистриране /
локализиране (
стр. 1) . . .
¢
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Регистрация ¤ ОК ¤ Регистриране на слушалка ¤ ОК ¤ . . . при необходимост въведете
системния PIN (по подразбиране: 0000) ¤ ОК
и
на слушалката A540:
i
• На слушалките автоматично се задават имена „INT 1“, „INT 2“ и т.н. Всяка слушалка автоматично получава име с най-малкия незададен номер (1-4). Успешното регистриране се показва
на дисплея.
Установява се връзка с базата, за което може да е необходимо известно време.
• Ако вече има регистрирани четири слушалки към базата (всички вътрешни номера са
зададени), слушалката с вътрешен номер 4 ще бъде заменена с новата. Ако това не е
възможно, например тъй като на слушалката има разговор на изчакване, се показва
съобщението Няма свободен вътр. номер. В такъв случай трябва да се отпише друга
слушалка, която вече не е необходима, и да се повтори процедурата по регистриране.
• За други слушалки Gigaset и слушалки с GAP функция: регистрирайте слушалката според указанията в съответното ръководство за потребителя.
Отписване
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Регистрация ¤ ОК ¤ q Отписване на слушалка ¤ ОК . . .
използваната слушалка е избрана ¤ . . . при необходимост изберете друга слушалка с q ¤ ОК ¤
. . . при необходимост изберете системния PIN (по подразбиране: 0000) ¤ ОК ¤ (μ Записано)
Откриване на слушалка („локализиране“)
¤ Кратко натиснете бутона за регистриране / локализиране на базата (¢ стр. 1) . . . всички слушалки
звънят едновременно („локализиране“), дори ако звъненето е дезактивирано
Край на търсенето
На базата:
или
i
18
на слушалката:
¤
Натиснете отново бутона за регистриране / локализиране
кратко
¤
Натиснете бутона за говорене c или бутона за край на
повикване a
След около 3 минути повикването за локализиране автоматично ще приключи.
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / extending.fm / 25.08.2016
Разширяване на функциите на телефона
Осъществяване на вътрешни повиквания
Повикване на определена слушалка
¤ Кратко натиснете u . . . списъкът със слушалки се отваря ¤ . . . изберете слушалка с q ¤ . . .
натиснете бутона за говорене c
Повикване към всички слушалки (групово повикване)
или
i
¤ Задръжте натиснат u
¤ Кратко натиснете u . . . списъкът със слушалки се отваря ¤ . . . изберете Всич. с q ¤
натиснете бутона за говорене c
• Вътрешните повиквания към други слушалки са безплатни.
• Вашата собствена слушалка не се показва.
• Ако е регистрирана само една друга слушалка, към нея незабавно се извършва повикване.
Вътрешно консултационно повикване / вътрешно прехвърляне
Получавате повикване от външен участник и искате да го прехвърлите на вътрешен участник или желаете да се консултирате с него / нея.
¤ u . . . списъкът със слушалки се отваря ¤ . . . изберете определена слушалка или Повикв. всички
¤ Натиснете ОК или натиснете бутона за говорене c
Задържане на консултационно повикване
Връщане към външното повикване:
¤ Назад
Прехвърляне на външно повикване
i
Преди и след като повиканият участник отговори:
¤ Натиснете бутона за край на повикване a
¤
Ако повиканият участник не отговаря или не желае да приеме повикването:
Прекратете консултационното повикване с Назад
Слушане на външно повикване
h
Вътрешен участник може да слуша външно повикване и да участва в разговора (конференция).
Функцията Слушане да е активирана.
Меню q Настройки ОК q Телефония
¤
¤
¤ ¤
¤ ОК ¤ q Слушане ¤ ОК (³ = активирано)
¤ Натиснете и задръжте бутона за говорене c . . . всички участници чуват звуков сигнал
Прекратяване на слушането
¤ Натиснете бутона за край на повикване a . . . всички участници чуват звуков сигнал
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ретранслатор
Ретранслаторът Gigaset увеличава обхвата на приемане между слушалката Gigaset и базата.
Настройване на ретранслатора
Настройки на ECO DECT:
и
и
¤ Активирайте Макс.обхват (¢ стр. 17)
¤ Дезактивирайте Без излъчв. (¢ стр. 17)
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤ q Система ¤ ОК ¤ q
¤ ОК (³ = активирано)
активиране на ретранслатора на слушалката:
Меню q Настройки ОК
Ретрансл. ОК Пром. настр.?
bg cs hr hu ro sk sl sr
19
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / extending.fm / 25.08.2016
Разширяване на функциите на телефона
и
¤
регистриране на ретранслатора към базата:
Задръжте натиснат бутона за регистриране / локализиране
(мин. 3 сек.) (
стр. 1)
. . . Включете захранващия адаптор на
ретранслатора в електрическия контакт . . . ретранслаторът автоматично се регистрира към базата. LED индикаторите на ретранслатора показват дали регистрацията е била успешна или неуспешна.
¢
¤
За допълнителна информация вж. уебсайта www.gigaset.com.
Работа с маршрутизатор
Когато използвате аналоговата връзка на маршрутизатор, евентуално възникналото ехо може да се
намали, като активирате режим XES1.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ q XES режим ¤ ОК (³ = активирано)
i
Ако няма проблеми с ехо, режимът XES трябва да се дезактивира (настройка по подразбиране).
Работа с PABX
За работа с PABX обикновено се изискват някои настройки; вж. ръководството за потребителя на PABX.
¤ Меню ¤ P(Q5( . . . цифрата 9 се появява на екрана ¤ . . . с ~изберете:
¤ Q = тонално набиране или ¤ 1 = пулсово набиране
• Режим на набиране: ¤ 1N
(DTMF) ¤ ОК
(PD) ¤ ОК
• Флаш интервал:
¤ 1Q ¤ Q = 80 ms ¤ ОК
или ¤ 1 = 100 ms ¤ ОК
¤ 2 = 120 ms ¤ ОК
или ¤ I = 400 ms ¤ ОК
или
¤ 4 = 250 ms ¤ ОК
или ¤ 5 = 300 ms ¤ ОК
или
или
¤ L = 600 ms ¤ ОК
или ¤ M = 800 ms ¤ ОК
¤ 1 = 1 сек. ¤ ОК
или ¤ 2 = 3 сек. ¤ ОК
• Пауза след заемане ¤ 1L
на линия:
¤ I = 7 сек. ¤ ОК
или
• Пауза след бутона за ¤ 12
¤ 1 = 800 ms ¤ ОК
или ¤ 2 = 1600 ¤ ОК
пренабиране:
¤ I = 3200 ms ¤ ОК
или
i
Номерът за текущата настройка мига.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Въвеждане на пауза при набиране
¤ Задръжте натиснат бутона за пренабиране S . . . на дисплея се показва P
Временно преминаване от импулсно (PD) към тонално набиране (DMTF)
След набиране на външен номер или след установяване на връзката:
¤ Натиснете бутона „звезда“ P кратко
1. XES е съкращение от „eXtended Echo Suppression“ (Разширено потискане на ехо)
20
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / settings.fm / 25.08.2016
Регулиране на настройките на телефона
Регулиране на настройките на телефона
Дисплей
Език
Налични са различни езици за дисплея.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Език ¤ ОК ¤ . . . изберете език с q ¤ ОК (³ = избрано)
Скрийнсейвър
Като скрийнсейвър може да се зададе цифров часовник.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК ¤ Скрийнсейвър ¤ ОК ¤ . . . изберете Без
скрийн-сейвър / Цифров часовник с q ¤ ОК (³ = избрано)
Преминаване от скрийнсейвър към неактивен дисплей: ¤ кратко натиснете бутона за край на
i
повикване a
Цветова схема
Фонът на дисплея може да се настрои в 4 различни цвята.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК ¤ q Цветни схеми ¤ ОК ¤ . . . изберете
Цвет.схема 1...4 с q ¤ ОК (³ = избрано)
Контраст
Контрастът на дисплея може да се настрои на 9 различни нива.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Дисплей ¤ ОК ¤ q Контраст ¤ ОК ¤ . . . изберете Ниво: 1...9 с
q ¤ ОК (³ = избрано)
Мелодии на звънене
Основна настройка за мелодия на звънене.
Трайно активиране / дезактивиране на мелодията на звънене:
„звезда“ P
i
¤ Задръжте натиснат бутона
Дезактивиране на мелодията на звънене за текущото повикване:
¤ Меню ¤ Тихо ¤ ОК
Сила на звука на звънене
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Сила на звънене ¤ ОК ¤ . . .
задайте силата на звънене с q ¤ ОК (μ Записано)
i
Силата на звука е еднаква за всички видове сигнализация.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Мелодия на звънене
Може да се настроят различни мелодии на звънене за външните, вътрешните повиквания и за будилника.
Меню q Настройки ОК q Аудио
ОК q Мелодии звън. (Слушалка)
ОК . . . след
това
¤
¤
¤ ¤
¤
¤
¤
¤ ¤
¤ ¤
¤
• Външни повиквания:
Външни повиквания ОК Мелодии
• Вътрешни повиквания:
q Вътрешни повиквания ОК
• Будилник:
q Будилник ОК
. . . изберете мелодия на звънене с q
ОК (³ = избрано)
¤
bg cs hr hu ro sk sl sr
¤
¤
¤
¤ ОК
21
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / settings.fm / 25.08.2016
Регулиране на настройките на телефона
Уведомителни сигнали / предупредителен сигнал за батерията
Слушалката сигнализира звуково за различни действия и състояния. Сигналите може да се активират /
дезактивират независимо един от друг.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК . . . след това
• Уведомителни сигнали: ¤ . . . изберете Уведомителни сигнали с q ¤ ОК (³ = активирано)
• Изтощена батерия:
¤ . . . изберете Изтощена батерия с q ¤ ОК (³ = активирано)
Музика при изчакване
Музиката при изчакване е предназначена за външни повикващи по време на вътрешно консултационно повикване и пренасочване може да се активира или дезактивира.
¤ Меню ¤ P(Q5(1M . . . текущата настройка мига в полето за въвеждане (например 0) ¤
. . . въведете цифри с ~:
• Дезактивиране:
• Активиране:
¤ Q ¤ ОК (μ Записано)
¤ 1 ¤ ОК (μ Записано)
Автоматичен отговор
Повикването се приема с вдигането на слушалката от зареждащата станция.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Телефония ¤ ОК ¤ Автоматичен отговор ¤
ОК (³ = активирано)
Предпазване от нежелани повиквания
Времеви контрол за външни повиквания
Телефонът не звъни в определен период.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Мелодии звън. (Слушалка) ¤
ОК ¤ Външни повиквания ¤ ОК ¤ q Времеви контрол ¤ ОК ¤ q Активиране ¤
ОК (³ = активирано) . . . задайте или редактирайте времевия период: ¤ q Настройки ¤ ОК ¤
Звън. изкл. от . . . въведете начало ¤ ОК ¤ Звън. изкл. до . . . въведете край ¤ ОК (μ Записано)
i
По време на този период слушалката ще продължи да звъни за номерата, на които е зададена
VIP мелодия на звънене в указателя.
Без звънене за анонимни повиквания
Слушалката не звъни за анонимни повиквания (повикващият е активирал блокиране на Идентификацията на линията на повикващия).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Аудио настройки ¤ ОК ¤ q Мелодии звън. (Слушалка) ¤
ОК ¤ Външни повиквания ¤ ОК ¤ q Заглушаване аноним.пов ¤ ОК (³ = активирано)
i
22
• Настройката се прилага само за слушалката, за която е конфигурирана.
• Повикването се сигнализира само на дисплея.
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / settings.fm / 25.08.2016
Регулиране на настройките на телефона
Системен PIN
Промяна на системния PIN
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ q Системен PIN ¤ ОК ¤ . . . въведете
текущия системен PIN с ~ (по подразбиране: 0000) ¤ ОК ¤ . . . въведете нов системен PIN с ~
(4 цифри; 0 - 9) ¤ ОК
Възстановяване на фабричен системен PIN
В случай на загубен PIN можете да възстановите фабричната настройка 0000 на системния PIN по всяко
време.
i
• Всички настройки на базата се нулират!
• Всички слушалки се отписват!
¤ Прекъснете връзката на захранващия кабел с базата ¤ Натиснете и задръжте бутона за
регистриране / локализиране на базата и в същото време свържете отново захранващия кабел с
базата ¤ Натиснете и задръжте бутона за регистриране / локализиране за още поне 5 секунди
Нулиране на телефона
Нулирането на настройките на базата и на слушалката може да се извърши поотделно.
¤ Меню ¤ q Настройки ¤ ОК ¤ q Система ¤ ОК ¤ q Нулиране на слушалка/Нулиране на
базата ¤ ОК ¤ . . . Отговорете на запитването за сигурност с ОК
i
• Когато нулирате слушалката (Нулиране на слушалка), настройките за аудио и дисплей ще
бъдат изтрити.
• Когато нулирате базата (Нулиране на базата) ECO DECT и системните настройки се нулират,
а списъците с повиквания се изтриват.
Не се засягат следните елементи:
• Дата / час,
• Регистриране на слушалки към базата и текущият избор на базата,
• Системен PIN,
• Записи в телефонния указател,
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Списък за повторно набиране.
bg cs hr hu ro sk sl sr
23
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Съвети от производителя
Обслужване и Помощ за клиента
Стъпка по стъпка към отговорите на Вашите въпроси с „Грижа за клиента“ на Gigaset
www.gigaset.com/service
Посетете страниците „Грижа за клиента“:
www.gigaset.com/service
Тук ще намерите:
•
Често задавани въпроси
•
Софтуер и ръководства за потребителя за изтегляне безплатно
•
Проверки за съвместимост
Свържете се с екипа за обслужване на клиенти:
Не сте намерили решение в раздела „Често задавани въпроси“?
За нас е удоволствие да помогнем...
... по имейл: www.gigaset.com/contact
... по телефона:
Сервизна гореща линия България: +359 2 9710666
(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от мобилни
телефони може да има други цени).
Моля, при обаждане подгответе предварително документите за Вашата покупка.
Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от оторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знаka за коя държава / кои държави е било разработено
устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в
ръководството, или с неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт
или подмяна на апарата).
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която е записана
дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.
24
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Въпроси и отговори
Предлаганите решения са достъпни на нашия уебсайт на адрес www.gigaset.com/service
Таблицата по-долу показва също стъпки за диагностика.
Дисплеят е празен.
¤ Задръжте натиснат бутона за край на повикване a.
¤ Заредете батерията или я заменете (¢ стр. 6).
Активирано е заключването на дисплея и клавиатурата: ¤ Задръжте бутона „диез“ (.
• Слушалката не е включена:
• Батерията е изтощена:
•
„База“ мига на дисплея.
• Слушалката е извън обхвата на базата:
¤ Преместете слушалката по-близо до базата.
¤ Проверете захранващия адаптор на базата.
Обхватът на базата е намален, тъй като Макс.обхват е дезактивиран: ¤ Активирайте Макс.обхват
(¢ стр. 17) или ¤ намалете разстоянието от слушалката до базата.
• Базата не е включена:
•
„Моля, регистрирайте“ или „Поставете слуш. в базата“ мига на дисплея.
• Слушалката все още не е регистрирана или е отписана поради регистрирането на допълнителна
Регистрирайте слушалката отново (
стр. 7,
слушалка (повече от 4 DECT регистрации):
стр. 18).
¤
¢
Слушалката не звъни.
• Мелодията на звънене е дезактивирана:
¢
¢
¤ Активирайте мелодията на звънене (¢ стр. 21).
¤ Активирайте звъненето за аноним-
• Телефонът не звъни, ако повикващият е блокирал номера си:
ните обаждания (
стр. 22).
¢
• Телефонът не звъни в определен период:
стр. 22).
(
¤ Проверете времевия контрол за външни повиквания
Няма звънене / сигнал за набиране от стационарната телефонна мрежа.
• Не е използван предоставеният телефонен кабел или е бил заменен с нов кабел с неправилно
разположение на пиновете:
Винаги използвайте предоставения телефонен кабел или се уверете,
че разположението на пиновете е правилно, когато правите покупки от съответния търговец
(
стр. 30).
¤
¢
Връзката винаги се прекратява след около 30 секунди.
• Активиран е или е дезактивиран ретранслатор (с версия по-ранна от 2.0) (
стр. 8).
слушалката и отново я включете (
¢ стр. 19): ¤ Изключете
¢
Прозвучава съобщение за грешка след въпрос за системния PIN.
• Системният PIN, който сте въвели, не е правилен: Повторете процедурата, при необходимост
върнете системния PIN на 0000 (
стр. 23).
¤
¢
Забравен системен PIN.
Върнете системния PIN на 0000 (
•
¤
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Другият абонат не Ви чува.
• Звукът на слушалката е „заглушен“:
¢ стр. 23).
¤ Активирайте микрофона отново (¢ стр. 11).
Номерът на повикващия не се показва.
• Идентификацията на линията на повикващия (CLI) не е одобрена за повикващия: Повикващият
трябва да изиска от своя оператор активиране на Идентификация на линията на повикващия (CLI).
¤
• Представяне идентификацията на линията на повикващия (CLIP) не се поддържа или не е одоПоказването на повикващия (CLIP) трябва да се активира от оператора.
брена от оператора:
¤
• Телефонът е свързан чрез PABX или маршрутизатор с интегрирана PABX (шлюз), която не предава
цялата информация:
Рестартирайте системата: за кратко прекъснете връзката със захранването. Включете отново
захранващия кабел и изчакайте устройството да се рестартира.
Проверете настройките на PABX и активирайте показването на телефонния номер, ако е
необходимо. За целта потърсете термини като CLIP, идентификация на линията на повикващия,
идентификация на телефонен номер, идентификация на повикващия и т.н. в ръководството за
потребителя на системата или попитайте производителя на системата.
¤
¤
bg cs hr hu ro sk sl sr
25
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Сигнал за грешка при въвеждане от клавиатурата.
• Действието е невалидно / неуспешно въведено:
Повторете процедурата . . . Прегледайте информацията на дисплея и при необходимост направете справка с ръководството.
¤
Съобщенията от мрежовата пощенска кутия не могат да се прослушат.
PABX е настроена за пулсово набиране:
¤ Настройте PABX на тонално набиране (¢ стр. 20).
Одобрение
Това устройство е предназначено за аналогови телефонни линии във вашата мрежа.
Специфичните за страната изисквания са взети предвид.
С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че радиосъоръженията тип Gigaset A540 са в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес:
www.gigaset.com/docs.
Гаранционен документ
На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:
• Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно от Gigaset Communications по
неин избор с уред, сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За бързо
износващи се части (напр. батерии, клавиатури, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест
месеца от покупката.
• Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и / или неспазване на ръководствата.
• Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент (напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално софтуера, доставен на отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
• Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна датата на закупуване.
• Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset Communications.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
• Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност. Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock,
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.
• По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя, са изключени.
Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на работата, пропуснати ползи и загубата на данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента. Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност
се поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите, в
случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на живота, тялото или здравето или
поради нарушаване на съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение на вреди
поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак се ограничава до типичната за
този вид договори предвидима вреда, доколкото не са налице умисъл или груба небрежност или не
се носи отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорността на потребителите.
• При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
• Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще информира клиента предварително за това.
26
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
• С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която да е в ущърб
на клиента.
За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset
Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.
Освобождаване от отговорност
Дисплеят на Вашата слушалка е с разделителна способност пиксела. Всеки пиксел се състои от три подпиксела (червен, зелен, син).
Възможно е някой пиксел да е неправилно контролиран или да има отклонение в цвета.
Това е нормално и не е основание за гаранционна претенция.
Следващата таблица показва броя на грешките в пикселите, които могат да възникнат, без това да води
до гаранционна претенция.
Описание
Максимален брой разрешени грешки
в пиксели
Цветни осветени подпиксели
1
Тъмни подпиксели
1
Общ брой цветни и тъмни подпиксели
1
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Признаците за износване на дисплея и корпуса се изключват от гаранцията.
bg cs hr hu ro sk sl sr
27
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Околна среда
Програмна декларация относно опазването на околната среда
Gigaset Communications GmbH съзнава своята социална отговорност. Затова ние активно работим за
създаването на един по-добър свят. Във всички области на нашата дейност – от проектирането на продукта и производството до продажбите и изхвърлянето – нашето екологично съзнание е от първостепенно значение за нас.
Научете повече за нашите екологосъобразни продукти и процеси онлайн на адрес: www.gigaset.com.
Система за управление на околната среда
Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните стандарти ISO 14001
и ISO 9001.
ISO 14001 (Околна среда): Сертифициране от септември 2007 г. от TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (Качество): Сертифициране от 17.02.1994 г. от TÜV SÜD Management Service GmbH.
Изхвърляне
Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете като се свържете с
вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.
Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови
отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.
Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2012/19/EC.
Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено
за предотвратяване на потенциални вреди за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля, свържете се с
вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от когото сте купили продукта.
28
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Приложение
Грижа
Почиствайте устройството с влажна кърпа или с антистатична гъба. Не използвайте разтворители или
микрофибърни кърпи.
Не използвайте суха кърпа, тъй като това може да предизвика статично електричество.
В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във външността на устройството. Поради голямото разнообразие от химически продукти, налични на пазара, не беше възможно
да бъдат изпитани всички вещества.
Нарушенията върху високогланцовите покрития могат да бъдат внимателно отстранени с помощта на
средство за полиране на дисплеи за мобилни телефони.
Контакт с течности
!
Ако устройството влезе в контакт с течност:
1. Изключете устройството от захранването.
2. Извадете батериите и оставете отделението за батериите отворено.
3. Оставете течността да се отстрани от устройството.
4. Изтръскайте внимателно всички части.
5. Поставете устройството на сухо, топло място за поне 72 часа (не в микровълнова печка, фурна и т.н.)
с отворено отделение за батериите и надолу с клавиатурата (ако е възможно).
6. Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.
Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново.
Технически данни
Батерии
Технология:
Напрежение:
Капацитет:
2 x AAA NiMH
1,2 V
400 mAh
Време за работа / зареждане на слушалката
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Времето за работа на телефона зависи от капацитета, от възрастта на батерията и от начина, по който
се използва. (Всички посочени времена са максимално възможните.)
Време в режим на готовност (часове) *
200 * / 110 **
Време за разговор (часове)
18
Време за работа при 1,5 часа разговори на ден (часове) *
90 * / 65 **
Време за зареждане в базата (часове)
4
Време за зареждане в зареждаща станция (часове)
4
*
**
Без излъчв. дезактивирано, без фоново осветление на дисплея в неактивен режим
Без излъчв. активирано, без фоново осветление на дисплея в неактивен режим
bg cs hr hu ro sk sl sr
29
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Консумация на енергия от базата
В режим на готовност
• Слушалката е в зареждащата станция
• Слушалката не е в зареждащата станция
около 0,6 W
около 0,55 W
По време на разговор
около 0,65 W
Общи спецификации
DECT стандарт
Поддържа се
GAP стандарт
Поддържа се
Брой канали
60 дуплекс канала
Радиочестотен обхват
1880–1900 MHz
Дуплекс метод
Мултиплексно време, 10 ms рамкова дължина
Честота на повтаряне на преносния импулс
100 Hz
Продължителност на преносния импулс
370 μs
Канална мрежа
1728 kHz
Скорост на предаване
1152 kbit/s
Модулация
GFSK
Езиков код
32 kbit/s
Предавателна мощност
10 mW средна мощност на канал, 250 mW мощност на импулса
Обхват
До 50 m на закрито, до 300 m на открито
Захранване на базата
230 V ~/50 Hz
Условия на околната среда за работа
от +5° C до +45° C, от 20% до 75% относителна влажност
Режим на набиране
DTMF (тонално набиране) / PD (пулсово набиране)
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Разположение на пиновете в жака
30
3
4
2
5
1
6
1
2
3
4
5
6
не се използва
не се използва
a
b
не се използва
не се използва
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / appendix.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Таблици с набор от знаци
Стандартни знаци
Натиснете съответния
бутон толкова пъти, колкото е указано.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
3x
4x
5x
1
£
$
¥
¤
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
ã
ç
ô
õ
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
4x
5x
6x
7x
8x
9x 10x 11x 12x 13x
â
ć
ő
ô
1)
*
¡
"
'
;
_
1) Интервал
Централна Европа
Натиснете съответния
бутон толкова пъти, колкото е указано.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
3x
1
$
¤
a
b
c
2
ą
ä
á
d
e
f
3
ę
ë
é
g
h
i
4
í
î
j
k
l
5
ł
m
n
o
6
ń
ó
ö
p
q
r
s
7
ß
ś
t
u
v
8
ű
ü
ú
w
x
y
z
9
ý
ź
.
,
?
!
0
+
-
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
3x
4x
5x
6x
7x
1)
*
ç
ż
:
"
'
;
_
1) Интервал
Кирилица за
България и Сърбия
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Натиснете съответния
бутон толкова пъти, колкото е указано.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
(
1x
2x
1
$
8x
9x 10x 11x 12x 13x
a
б
в
г
2
a
b
c
д
ђ
ѓ
е
ж
з
s
3
d
и
j
к
л
љ
4
g
h
i
м
н
њ
о
5
j
k
l
п
р
с
6
m
n
o
e
f
s
т
ћ
ќ
y
ф
x
7
p
q
r
ц
ч
џ
ш
щ
ъ
8
t
u
v
ь
ю
я
9
w
x
y
z
.
,
?
!
0
+
-
:
"
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
1)
*
'
;
_
1) Интервал
bg cs hr hu ro sk sl sr
31
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / symbols.fm / 25.08.2016
Съвети от производителя
Съвети от производителя
Икони на дисплея
Следните икони се показват в зависимост от настройките и текущото състояние на телефона:
Икони в лентата на състоянието
Икона
¦ до Ð
¥
¼
Значение
Сила на сигнала
(Без излъчв. е дезактивирано)
1% до 100%
Няма връзка с базата
Без излъчв. е активирано.
Икони на дисплея за сигнализиране на . . .
Икона
z
—
˜
Значение
Установяване на повикване (изходящо
повикване)
Връзката е установена
Не е установена връзка / връзката е
прекратена
Икона
ó
Ø
= до
U
=
= до
U
Икона
ØÙÚ
ØåÚ
ØìÚ
Значение
Звъненето е дезактивирано
Заключването на клавиатурата е активирано
Състояние на заряда на батериите:
заредени от 11% до над 66%
мига: батерията е почти празна
(остават около 5 минути време за разговор)
Батерията се зарежда
Текущо състояние на заряда:
0% до 100%
Значение
Външно повикване
Вътрешно повикване
Алармено повикване
Други икони на дисплея
Икона
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Ð
¶
Û
32
Значение
Информация
Запитване (за сигурност)
Икона
μ
À
Значение
Действието е завършено
Действието е неуспешно
Моля, изчакайте...
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / SUGSIX.fm / 25.08.2016
Азбучен указател
Азбучен указател
А
Автоматичен отговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Автоматична селекция на оператор . . . . . . . . 11
Адресна книга, вж. Указател
Активиране / деактивиране на LED индикатора
за съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Активиране / дезактивиране на микрофона
(слушалка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Анонимен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Анонимни повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Б
База
възстановяване на настройката по
подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
промяна на системния PIN . . . . . . . . . . . . . 23
свързване към захранване / телефонна
мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Батерия
зареждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
поставяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
състояние на зареждане . . . . . . . . . . . . . . 32
Будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Бутон „диез“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутон „звезда“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутон 1 (бърз достъп) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутон за говорене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутон за край на повикване . . . . . . . . . . . . . 1, 9
Бутон за пренабиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутон за съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Бутони
бутон „диез“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон „звезда“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон за говорене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон за край на повикване . . . . . . . . . . . 1, 9
бутон за пренабиране . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутон за съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
бърз достъп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
бързо набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
бутони на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
В
Високоговорител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Време за зареждане на слушалката . . . . . . . .
Време за работа на слушалката . . . . . . . . . . .
Времеви контрол
мелодия на звънене за външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bg cs hr hu ro sk sl sr
10
29
29
22
Възпроизвеждане
съобщение (телефонен секретар) . . . . . . . . 12
Възпроизвеждане на съобщения
(мрежова пощенска кутия) . . . . . . . . . . . 12
Възстановяване на настройките по
подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Възстановяване на фабричните настройки . . . 23
Външен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Външни повиквания
времеви контрол за мелодия на звънене . . . 22
вътрешно прехвърляне (свързване) . . . . . . 19
Въпроси и отговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вътрешно
осъществяване на повиквания . . . . . . . . . . 19
слушане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Вътрешно консултационно повикване. . . . . . . 19
Вътрешно повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Вътрешно прехвърляне на външно
повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Г
Гаранционен документ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Главни / малки букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Грижа за устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Д
Дезактивиране на безжичния модул . . . . . . . . 17
Дисплей
активиране / дезактивиране на ново
съобщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
промяна на езика на дисплея . . . . . . . . . . . 7
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
счупен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
съобщение от мрежовата пощенска
кутия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
цветова схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Е
Ехо
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
З
Заглушаване на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . 11
Задаване на флаш интервал (PABX) . . . . . . . . . 20
Заключване / отключване на клавиатурата . . . 8
Запис в списък . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Зареждаща станция
свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Захранващ адаптор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Защитени повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Звук, вж. „Мелодия на звънене“
И
Идентификация на линията на повикващия . . . 10
Избор на запис от указателя . . . . . . . . . . . . . . 15
33
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / SUGSIX.fm / 25.08.2016
Азбучен указател
Излъчване
намаляване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Икони
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . . . . .
показващи нови съобщения. . . . . . . . . . . .
Икони на дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
28
16
32
13
32
К
Консултационно повикване вътрешно . . . . . . 19
Консумация на енергия . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Контакт с течности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Контролен бутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8
Копиране
на запис от указателя към слушалка . . . . . . 16
на целия указател в слушалка. . . . . . . . . . . 16
Коригиране на неправилни записи . . . . . . . . . 9
Л
Лента на състоянието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
икони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Локализиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
М
Маршрутизатор
свързване на базата . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Медицинско оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Мелодии на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Мелодия
мелодия на звънене за вътрешни / външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Мелодия на звънене
времеви контрол за външни повиквания . . 22
мелодия за вътрешни / външни
повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
промяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Мелодия на повикващия . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Микрофон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Мрежова пощенска кутия . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Музика при изчакване . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Н
Набиране
използване на бързо набиране . . . . . . . . . 15
от списъка с повиквания . . . . . . . . . . . . . . 10
чрез списъка за повторно набиране . . . . . . 9
чрез телефонния указател . . . . . . . . . . . . . . 9
Настройване
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Настройване на датата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Настройване на часа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Настройка
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
34
Настройка по подразбиране . . . . . . . . . . . . . . 23
Начални стъпки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Неактивен режим, връщане . . . . . . . . . . . . . . . 9
Непознат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Номер
запазване в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
копиране в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
показване на номера на линията на
повикващия (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Нулиране на слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
О
Обслужване и Помощ за клиента . . . . . . . . . . . 24
Обхват. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Одобрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Околна среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Освобождаване от отговорност . . . . . . . . . . . . 27
Осъществяване на повиквания
външни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
вътрешни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
приемане на повикване . . . . . . . . . . . . . . . 10
Отписване (слушалка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
П
Повикване
автоматично приемане . . . . . . . . . . . . . . . . 22
външно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
вътрешно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
вътрешно прехвърляне (свързване) . . . . . . 19
приемане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
участник, който слуша . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Показване
на номер (CLI / CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Предпазване от нежелани повиквания . . . . . . 22
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Предупредителен сигнал за батерията . . . . . . 22
Предупредителен сигнал, вж. „Уведомителни сигнали“
Преселекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Промяна
език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Промяна на PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Пропуснато повикване . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Р
Разположение на пиновете . . . . . . . . . . . . . . . 30
Регистриране (слушалка) . . . . . . . . . . . . . . . 7, 18
Режим „Свободни ръце“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Режим на дрямка (аларма) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Режим на набиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ретранслатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
bg cs hr hu ro sk sl sr
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / SUGSIX.fm / 25.08.2016
A-Klasse_Layout_Neu, Version 4, 28.05.2014
Азбучен указател
С
Т
Свързване на базата
към маршрутизатора . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
към PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Селекция на оператор, автоматична. . . . . . . . 11
Сигнален тон, вж. „Уведомителни сигнали“
Сила на звука
сила на звука при „Свободни ръце“ /
в слушалката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Сила на звука в слушалката . . . . . . . . . . . . . . 11
Сила на звука при „Свободни ръце“ . . . . . . . . 11
Сила на сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Системен PIN
възстановяване на фабричен . . . . . . . . . . . 23
промяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Слухови апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Слушалка
включване / изключване . . . . . . . . . . . . . . . 8
възстановяване на настройките по
подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
език на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
заглушаване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
използване на няколко . . . . . . . . . . . . . . . 18
локализиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
неактивен режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
отписване на слушалката . . . . . . . . . . . . . . 18
регистриране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 18
регистриране на друга слушалка . . . . . . . . 18
свързване на зареждащата станция . . . . . . . 6
сила на звука в слушалката . . . . . . . . . . . . 11
сила на звука на високоговорителя . . . . . . 11
скрийнсейвър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
търсене на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . . . . 22
цветова схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Слушане на външно повикване . . . . . . . . . . . 19
Спешни номера
невъзможно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Списък
изходящи повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . 14
приети повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
пропуснати повиквания . . . . . . . . . . . . . . . 14
списъци с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Списък за повторно набиране . . . . . . . . . . . . . 9
Списъци с повиквания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Списъци със съобщения. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
отваряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Справяне с проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Счупен дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Съдържание на комплекта . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Състояние на заряда на батериите . . . . . . . . . 32
Таблица с набор от знаци . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Телефон
възстановяване на настройката по
подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Телефонен жак, разположение на пиновете. . . 30
Телефонен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
запазване на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
изпращане към слушалка . . . . . . . . . . . . . . 16
изпращане на запис / списък към
слушалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Тонално набиране (DTMF) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Търсене
в указателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
слушалка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
У
Уведомителни сигнали . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Указател
копиране на номер от текст . . . . . . . . . . . . 16
Усилвател на сигнала, вж. „Ретранслатор“
Ф
Фабрични настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ц
Цветова схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Цифри
въвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D
DTMF (тонално набиране)
. . . . . . . . . . . . . . . . 20
E
ECO DECT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
P
PABX
задаване на режим на набиране . . . . . . . . . 20
задаване на флаш интервал . . . . . . . . . . . . . 20
превключване към тонално набиране . . . . . 20
свързване на базата . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V
VIP мелодия на звънене . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
X
XES режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
bg cs hr hu ro sk sl sr
Всички права запазени. Запазено правото на промени.
35
Gigaset A540 / bg / A31008-M2601-R601-1-TK19 / Cover_back.fm / 25.08.2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising